logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אור הזוהר – 1095-1096 שאלות ותשובות בבית דין של מעלה

אור הזוהר – 1095-1096 שאלות ותשובות בבית דין של מעלה

 ובפלא יועץ  (ערך בשר) ובלאו הכי יותר טוב אם הוא באפשר לו לאכל לעולם בשר עוף, כי הוא נצול ממכשולות הרבה, ומי שאפשר לו להיות מתחסד עם קונו, לא יאכל בשר כי אם משבת לשבת ובימים שאין אומרים בהם תחנונים, שהרי כתב בספר חסד לאברהם וזה לשונו, דע, כי ענש חבוט הקבר אינו בא אלא בשביל השמחה שאדם שמח בזמן שאינו ראוי, ואין שמחה אלא בבשר ויין, וכל הימים המתרים בנפילת אפים אינם ימי שמחה ולכן אסור בהם אכילת בשר ושתית יין, אלא אם לקח בשר ויין לשם שבת או שהם מותר של בת מתרים, אבל בלאו הכי אסורים ונענש עליהם בחבוט הקבר, ע"כ. 

  להורדת העלונים: בקובץ pdf

אור הזוהר 1095 חלק_1_בית דין 18_pdf

אור הזוהר 1096 חלק_2_בית דין 18_pdf

אור הזוהר 1097 חלק_1_בית דין 19_pdf

אור הזוהר 1098 חלק_2_בית דין 19_pdf

1095-1 1095-2 1095-3 1095-4 1096-1 1096-2 1096-3

ילקוט שמעוני  ישעיהו ס אמר רבי יצחק: שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס [איראן] מתגרה במלך הערבי [ערב הסעודית] והולך מלך הערבי לאדום [ארה"ב] ליטול עצה מהם.   וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. וכל אומות העולם [הנשארים] מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה.  וישראל מתרעשים ומתבהלים, ואומרים להיכן נבוא ונלך? ואומרים להיכן נבוא ונלך?  ואומר להם [הקב"ה], בני אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים, הגיע זמן גאולתכם!

ביאור המדרש:  אמר רבי יצחק [לפני כאלפיים שנה!] שנה שמלך המשיח נגלה בו [מה צפוי לקרות בעולם באותה שנה שבה מלך המשיח עתיד להתגלות] כל מלכי אומות העולם (1) מתגרים זה בזה [איומי מלחמה ישמעו מכל עבר בתוך המדינות ובין אחת לחברתה]  [א] (2) מלך פרס [נשיא איראן] (4) מתגרה  (3) במלך הערבי [מאיים במלחמה נגד מלך ערב הסעודית שהיא היחידה ממדינות ערב שנצמד לה השם "ערב"]  [ב] (5) והולך מלך הערבי לאדום ליטול עצה מהם [והולך מלך ערב הסעודית למדינות המערב ובראשם ארה"ב להתייעצות איך לנהוג כנגד איומי המלחמה האיראנים]  [ג] וחוזר מלך פרס (6) ומחריב את כל העולם [פשוט וברור שאי אפשר להחריב את העולם בנשק קונבנציונאלי אלא הכוונה היא שמחריב את העולם בנשק גרעיני. ("ומחריב את כל העולם" – אין הכוונה כל העולם ממש, אלא הכוונה היא ש"רובו ככולו", כלומר מחריב את רוב מדינות העולם)]  וכל אומות העולם [הכוונה למדינות הנותרות שלא יחרבו, וראה בהמשך שלפי נבואת זכריה (פי"ג), שני שליש מהעולם יחרב] מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם  (7) צירים כצירי יולדה [פחד איום ונורא שלא היה כמותו בעבר בעולם יאחז את כל אומות העולם הנותרים, פן ימותו גם הם במלחמה גרעינית, מאחר ואי אפשר להתגונן כלל בפני פצצות גרעיניות וכן מהקרינה הרדיואקטיבית שתיווצר]. וישראל מתרעשים ומתבהלים [מפני הפחד הנורא שיהיה אז בעולם ושמא יתקוף נשיא איראן (פרס) גם את ישראל] ואומרים להיכן נבוא ונלך [מאחר ולא תהיה אפשרות להישען על שום דבר ולא תהיה שום דרך טבעית להינצל, ועל זמן שכזה נאמר "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים"]ואומרים להיכן נבוא ונלך [לשון כפולה, להדגיש את חוסר האונים והפחד שיהיו אז] ואומר להם [הקב"ה לעם ישראל] בני אל תתייראו [אין לכם מה לפחד] כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם [הקב"ה מרגיע את ישראל שכל המלחמה שנעשתה הייתה רק לטובתם – כדי להחריב את מלכות אדום הרשעה ולהעביר את הרוע מהעולם שזה יאפשר למלך המשיח להתגלות ולמלוך] מפני מה אתם מתייראים [הקב"ה חוזר ומרגיע שנית את ישראל מפני הפחד הגדול והנורא, כדרך שהפסוק שונה ואומר פעמיים "נחמו נחמו עמי"] הגיע זמן גאולתכם. ביאורים נוספים 1 מתגרים זה בזה – יותר מכל השנים 2 מלך פרס – השם של פרס הוחלף לשם "איראן", אבל עד היום מדברים שם בלשון פרסי ושם שושן הבירה וכו' כידוע. 3 מלך הערבי – כידוע שערב הסעודית היתה נקראת "חצי האי ערב", ועד היום מדינתם נקראת "ערב הסעודית" ואין מדינה אחרת שנקראת בשם "ערב" (וכל ה"ערבים" מקורם מחצי האי ערב הנ"ל, ומשם התפשטו לשאר מדינות המזרח התיכון כמו ירדן, מרוקו, מצרים וכו'). 4 מתגרה במלך הערבי – כידוע יש שני זרמים מרכזיים באיסלאם, הסוניים והשיעיים. שתי כיתות אלו הם אויבים זה לזה. איראן היום היא ראש החץ השיעי, וערב הסעודית היא ראש החץ הסוני. היום יש עוינות חזקה ביניהם בגלל שערב הסעודית פוחדת שאיראן תשליט הגמוניה שיעית על העולם הערבי והמוסלמי באמצעות עליונות צבאית וזה על ידי פיתוח כלי נשק גרעיני. לפי זה מובן שיתכן מאד שיפרוץ עימות גלוי בין איראן לסעודיה בזמן הקרוב (וגם בגלל שאלו קיצוניים ואלו מתונים). 5 והולך מלך ערבי לאדום [ארה"ב] ליטול עצה מהם – הראש של אדום היא ארה"ב של ימינו. היום אנחנו בגלות אדום כידוע וארה"ב היא המעצמת-על והראש של תרבות אדום. היות ויש קשרים הדוקים, כלכליים וצבאיים, בין ארה"ב לערב הסעודית, לכן מובן מאליו שאחרי שאיראן תתגרה [תאיים] על ערב הסעודית, היא בוודאי תלך לארה"ב כדי לחפש עצה איך להתגונן. 6 ומחריב את כל העולם – אי אפשר להחריב את "כל העולם" על ידי נשק קונבנציונאלי, זה אפשרי רק על ידי נשק גרעיני (דבר שפותח רק בתקופתנו!) לכן ברור שמדובר כאן על מלחמה גרעינית איומה שלא היה דבר כזה בהסטוריה. 7 צירים כצירי יולדה – פחד "כצירי יולדה" לא קיים לגבי נשק קונבנציונלי בגלל שישנם דרכים להתמודד אתו, וגם יש אפשרות להחזיר מנה אחת אפיים, כמו בכל המלחמות שהיו עד היום. רק נשק גרעיני מטיל פחד עצום של "צירי יולדה" בגלל שאי אפשר להתגונן בפניו כלל והוא משמיד כליל בשטח נרחב ואפילו מדינות שלמות.

אין כוונת המדרש באומרו "ומחריב את כל העולם" כפשוטו "כל העולם ממש". אלא, רובו ככולו. ניתן להבין את דברי המדרש מתוך הנבואה של זכריה (פרק יג) "והיה בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגוועווהשלישית יוותר בה וגו' " כלומר שני שליש מאוכלוסית העולם ימותו. ורק שליש ישאר.      כל זה מדובר על כלל אומות העולם כמבואר במפרשים שם. אמנם אצל עם ישראל המצב יכול להיות חמור הרבה יותר אם ח"ו לא יעשו תשובה. בגמרא כתוב  (כתובות קיב) "שמואל אמר: צירוף אחר צירוף שנאמר (ישעיה ו') 'ועוד בה עשיריה ושבה והייתה לבער וגו".      רש"י מפרש שם "כשתשעה החלקים (של עם ישראל) יהיו אבודים ולא נותר כי אם העשירית". פירוש הדבר, שבצירוף [בירור] שיהיה לפני ביאת המשיח, אזי תשעים אחוז מעם ישראל ימותו ח"ו (אם לא יעשו תשובה) ורק עשירית תישאר.     וכדי שלא יחשוב הקורא שדברי המדרש כאן רחוקים מהמציאות של ימינו, חשוב להבהיר לציבור הקוראים מה שמופיע פעמים רבות בעיתונות העולמית וגם בעיתונות בארץ, על השקפותיו ודעותיו של מלך פרס (נשיא איראן) בעניין "המהאדי".      לפי דעתו ודעת הכת הקיצונית שהוא מייצג, הדרך להביא את "המהאדי"("משיח" שיעי שאמור לפי דעתם המשובשת כאילו להשליט את דת האיסלאם על העולם), זה רק על ידי יצירת מצב של תוהו ובהו מקומי ובינלאומי. לכן אומר נשיא איראן שצריך להבעיר מלחמה אזורית ואחר כך להחריב את העולם המערבי (שלדעתו הוא שורש הרע) באמצעות פצצות גרעיניות.     כידוע, היום ממשלת איראן מורכבת אך ורק מחברי הכת הזאת שמאמינים לגמרי באידאולוגית "המהאדי". מי שמפקפק בכך, מסלקים אותו מהממשלה (ולכן סולק מתפקידו לאחרונה מפקד משמרות המהפכה האיראנים ותחתיו נכנס אחד הנאמן לנשיא איראן אחמדיניג'אד ימ"ש).  ידוע שמאז שנבחר נשיא איראן הנוכחי הצהיר ברבים כמה וכמה פעמים שתכלית ממשלתו היא להחיש את בואו של "המהאדי", ועבור זה יוקצו כל המשאבים הכלכליים והצבאיים. הוא אף אמר בפני עצרת האו"ם (ביום 25 לספטמבר 2007 למניינם) שבקרוב מאוד יפול שלטון המעצמות (המערביות) ויושמדו.  האיום הזה אינו רק אידיולוגיה. לאחרונה התפרסם בעיתונות שלישראל יש מידע מודיעני מוצק שלאיראן יש כור גרעיני סודי שבו היא מיצרת ראשי נפץ גרעיניים לטילים שלה.

דבר מעניין נוסף שפורסם הרבה בעיתונות העולמית: האסטרולוגים רואים את החורף הזה כ"חורף גרעיני" – אשר בו יחרב העולם המערבי על ידי איראן באמצעות נשק גרעיני (זה תואם בדיוק את דברי המדרש הנ"ל). ולהבדיל, בזמן האחרון יש כמה צדיקים בדורנו שגם מדברים על מלחמה אטומית בחו"ל. לפי כל זה, ברור שדברי חז"ל "וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם" מאד אקטואליים, ויתכן בהחלט שיתרחשו בקרוב.  וראה קורא יקר, דבר פלא נוסף בדברי חכמי ישראל הקדושים מלפני אלפיים שנה לערך (בילקוט שמעוני, שה"ש פ"ד רמז תתקפח) "אמר רבי ברכיה: בשלוש שעות עתיד הקב"ה להיפרע מעשו ואלופיו". חכמינו ז"ל אומרים לנו כאן שחורבן מלכות אדום הרשעה תהיה "בשלוש שעות".  מסתבר מאד שהכוונה היא על המלחמה הגרעינית הנזכרת לעיל, שהיא תימשך רק שלוש שעות, ובה תחרב מלכות אדום הרשעה [כמו שכתוב בנבואת עובדיה א יח], שיצאה כידוע מעשיו ואלופיו – היא מלכות רומי, המיוצגת כיום על ידי ארה"ב ומדינות אירופה והמערבית.     היוצא לנו מכל הדברים האלו:►  נראה ברור שעומדת לפנינו מלחמת עולם שלישית, שלא ידענו כדוגמתה בעבר, אשר תיפתח בגלל נשיא איראן. כפי שראינו בבירור, נביאי ישראל וחכמיה חזו אותה ומהותה מלפני אלפי שנים. לפי דבריהם כמבואר לעיל, המלחמה תתפתח בשלושה שלבים, אחד אחרי השני: שלב א' – נשיא איראן מאיים ומתגרה במלך ערב הסעודית.  שלב ב' – מלך ערב הסעודית פונה למדינות המערב (ובראשם ארה"ב) ליטול עצה כיצד להתגונן. שלב ג' – איראן פותחת במלחמה גרעינית ומחריבה את העולם המערבי.

 

הנוגע לכל אחד ואחד למעשה מכל זה כל אחד נמצא עכשיו בפרשת דרכים ועליו לבחור לאן פניו מועדות ולמי נאמנותו נתונה. עליו לבחור בין הטוב ובין הרע, בין החיים ובין המוות. בין נאמנות מוחלטת לבורא עולם ובין להפקיר את עצמו לסכנת מוות ח"ו (אם ילך בשרירות ליבו ותאוותיו). והנה למי שאין בו דעת להציל את עצמו ומפקיר את עצמו לאבדון אין אנו מדברים ולא אליו דברינו מופנים. וכל מי שלא בוחר לחזור בתשובה שלמה בעת הזאת, הרי הוא נכלל בין אלה האנשים רח"ל.  אמנם כל הרוצה להציל את עצמו, את בני משפחתו, ועוד יהודים מעם ישראל, הרי הדרך בה ילך ויעשה וינצל בעז"ה: יקבל על עצמו מצוות עשה של תשובה, ויעשה חשבון נפש אמיתי ונוקב אשר כמוהו לא עשה מעולם על כל מעשיו עד עתה, עד כמה שידו מגעת, ואז : א – יתחרט על כל עבירה שעבר על רצון ה' (לא תעשה) ועל כך שנמנע       מלעשות את מצוות הבורא (מצוות עשה).  ב – יתוודה על כך בבכי ובצער עמוק עד היכן שיוכל. ג – יקבל על עצמו שמעתה ואילך, יהיה נאמן לבורא יתברך, יקיים את כל מצוותיו, וישמור את דרך ה' בכל ליבו ולא ישוב לדרכו הרעה. וכמובן שאם נכשל ונפל שוב, אז מיד יקום ויתחיל מחדש ויעסוק בתורה ובגמילות חסדים לשם שמים וינצל בעז"ה ויזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון. אל תגיד "לא ידעתי", אל תאמר "לא אמרו לי"

 

 

בס"ד

קול קורא! 

לכל הרבנים  ולכל עם ישראל

 לחצו כאן לשמיעה

ספר "אור הזוהר"

ליקוט מאלף גדולי ישראל

על מעלת וחיוב לימוד הזוהר הקדוש

הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש"

בלחיצת כפתור

תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

אוצר הזוהר הגדול – 3426 ספרים ומאמרים על כל מקצועות התורה להורדה בחינם  לחצו כאן   רק 640 מגה

 

           אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג              

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

  | אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר" 

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו | זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

גילוי דעת- אין בזה משום היתר לגלוש בכל מכשיר עם אינטרנט ללא סינון

הצטרפו היום ללימוד הזוהר היומי  בלחיצה אחת

  הורידו את האפליקציה הכשרה של לימוד הזוהר בחינם

                לאנדרואיד                                   APPLE  

 פסק האדמו"ר מהאלמין נשיא מפעל הזוהר העולמי

מחברם של יותר מאלף ספרים:

מי הם האחראים על כל האסונות?

כל רב וראש ישיבה שאומר לאנשים נשים וטף לא ללמוד זוהר הקדוש בלשון הקודש דעו לכם! שהוא ערב רב וקליפת עמלק, והוא רוצח נפשות, ועל כל היתומים ואלמנות הוא אשם.

כך פוסק רבי שמעון בר יוחאי בתיקון ל' ומ"ג. והוא בחרם חמור של 153 גדולי ישראל משנת תרע"ד  הוא פסול לעדות ולצרפו למנין ולכל דבר שבקדושה, ואסור לשמוע ממנו דברי תורה ולא שום פסק הלכה!!! ומי שסומך עליו בהלכה עובר על החרם של 153 גדולי ישראל! ראה ספר "כח הזוהר" חלק ז' ו26 ספרי הערב רב והמסתעף.

לקבלת ספרי זוהר בחינם 0527651911

הַלּוֹמֵד דף אחד בזוהר הקדוש –  מֵבִיא גְּאוּלָה לָעוֹלָם

שְׂכַר הַגָּדוֹל שֶׁמְּקַבֵּל כָּל אֶחָד בְּהִשְׁתַּתְּפוּתוֹ עִם מִלְיוֹן הַיְהוּדִים לוֹמְדֵי הַתִּקּוּן הַזֶּה, הוּא כָּךְ:

א. כָּל יִשְׂרָאֵל נִכְנָסִים לְתוֹךְ סֻכַּת הָרַשְׁבִּ”י הַמֵּגֵן הָרָאשִׁי וְהָאֲמִתִּי לְכָל הַדּוֹר כֻּלּוֹ,  כַּנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים ק”מ ח’) “סַכֹּתָה לְרֹאשִׁי בְּיוֹם נָשֶׁק”. וְאָמְרוּ חז”ל (יְרוּשַׁלְמִי יְבָמוֹת דַּף ח’), בְּיוֹם נָשֶׁק זֶהוּ יוֹם בֹּא גּוֹג. – ב. יְהוּדִים זִכְרוּ!!! כְּמוֹ נֹחַ בִּשְׁעָתוֹ עַכְשָׁו הַתֵּבָה פְּתוּחָה וְכֻלָּם יְכוֹלִים לְהִכָּנֵס, נָא לְהִזְדָּרֵז לִפְנֵי הַמַּבּוּל. שֶׁהַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ הוּא תֵּבַת נֹחַ הַמַּצִילָה שֶׁל הַדּוֹר. – ג. כָּל הַמִּשְׁתַּתֵּף בַּלִּמּוּד הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה יקַבֵּל שָׂכָר עָצוּם כְּנֶגֶד כֻּלָּם כַּמְּבֹאָר לְהַלָּן. – ד. כָּל אֶחָד יִרְאֶה לְקַיֵּם מַאֲמָר חֲזַ”ל, גָּדוֹל הַמְּעָשֶׂה יוֹתֵר מִן הָעוֹשֶׂה, שֶׁעֲלֵיהֶם הָעוֹלָם עוֹמֵד, וִיקַבֵּל כַּמָּה חוֹבְרוֹת שֶׁרוֹצֶה לְחַלֵּק בְּחִנָּם, כְּדֵי שֶׁיְּזַכֶּה וִיחַלֵּק סִפְרֵי זוֹהַר בְּחִינָם לַחֲבֵרָיו וּבְנֵי מִשְׁפַּחְתּוֹ הַקְּרוֹבִים וְהָרְחוֹקִים, וִיקַבֵּל שָׂכָר כְּנֶגֶד כֻּלָּם, וּכְאִלּוּ בְּרָאָם כַּמְּבֹאָר בְּזוֹהַר (תְּרוּמָה קכ”ח:) וּבְסֵפֶר חֲסִידִים ובגר”א, וְעוֹד.

סוֹד הַמָשִׁיחַ לדף זוהר ביום לָתֶת כְּלֵי נֶשֶׁק וְעֶרְכַּת מָגֵן לְכָל יְהוּדִי בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם, לְהַצְלָחַת עַם יִשְׂרָאֵל לְעִלּוּי שְׁכִינַת עוּזֵּנוּ, וּלְהִיגָלוֹת כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ עָלֵינוּ, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ יָשׁוּב יְרַחֲמֵנוּ יִרְאוּ עֵינֵנוּ וְיִשְׂמַח לִבֵּנוּ בְּהִגָּלוֹת מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן.

וְכָל הַמִּשְׁתַּתֵּף בלימוד הקדוש הַזֶה של דף היומי של זוהר תורה מְקַבֵּל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהֶם שְׂכַר כְּאִילוּ לָמַד 1.5E+26= (1,500,000,000,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר הַקָּדוֹשׁ,

הַמְעוּנְיָן לְהִשְׁתַּתֵּף וְלִזְכּוֹת לִזְכֻיּוֹת עֲצוּמוֹת "עַיִן לֹא רָאֲתָה אֱלֹקִים זוּלָתֶךָ” – טֶל:0527-651911.

כל אחד מישראל שילמד/יקרא, ביחד שבטי ישראל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהַלּוֹמְדִים מְקַבֵּל אֶת הַשָּׂכָר וְהַזְּכֻיּוֹת שֶׁל כָּל מִלְיוֹן לוֹמְדֵי הזוהר הקדוש (שד"ח, וְעוֹד). בִּזְמַן לִמּוּד דקה אחת נוחל עלום הבא וטועם טעם גן עדן עוד כאן בעולם הזה.

לימוד דף אחד מתיקוני זוהר שווה 10 דפי זוהר (הגר"א), וְכָל אֶחָד שֶׁמִּשְׁתַּתֵּף בַּחֲבוּרַת הלימוד הקדוש הזה [שיוצא במליון עותקים בס"ד] יֵשׁ לוֹ שְׂכַר מיליון לומדי הדף הזה שהם 10 מיליון דפי זוהר (שד"ח), וּמוּכְפַל בְּסַךְ הָאֲנָשִׁים שֶׁמִּתְחַבֵּר אֲלֵיהֶם כְּדִבְרֵי הַבְּאֵר מַיִם חַיִּים (פ' תְּרוּמָה כ"י), כלומר 10 מליון כפול מליון = כפול 15 מליון יהודים שיש בעולם (ספר חסידים) =1.5E+20(1,500,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר, וְעוֹד כָּפוּל 1000 הֵם מְזַכֵּי הָרַבִּים הַסּוֹעֲדִים אֶת הַשְּׁכִינָה וְנִקְרָאִים שָׂרֵי נַפְתָּלִי (מד"ר שיה"ש פָּרָשָׁה ח' פִּסְקָה טז, זֹהַר ח"ב דף קכ.), 1.5E+23(1,500,000,000,000,000,000,000,000) וּבְמִנְיַן עוֹד כָּפוּל אֶלֶף שבכל עשרה השכינה שורה ומה שנותנים משמים באלף נותנים (זוֹהַ"ק וַיֵּצֵא), = 1.5E+26= (1,500,000,000,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר!!! [הַהֶסְבֵּר עַל הַחֶשְׁבּוֹן הַנַּ"ל רְאֵה בְּכֹחַ הַזוֹהַר חלקים 1-7]. וּבַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ שִׁיר הַשִּׁירִים כָּתַב שֶׁכָּל הַשָּׂכָר בַּאֲלָפִים שֶׁנּוֹתְנִים מִשָּׁמַיִם זֶה בְּאֹפֶן רָגִיל, אֲבָל הַצַּדִּיקִים לוֹמְדֵי הַזּוֹהַר הַקָּדוֹשׁ הַדְּבֵקִים בְּתוֹרַת הַסּוֹד תּוֹרַת הָרַשְׁבִּ”י, עֲלֵיהֶם אוֹמֵר הַכָּתוּב (יְשַׁעְיָה ס”ד ג’) “עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ”, וְאֵין קֵץ לִשְׂכָרָם, וְאֵין כָּל בְּרִיָּה שֶׁיּוּכַל לְשַׁעֵר זֹאת… (וְעַיֵּן כּוֹחַ הַזּוֹהַר חֲלָקִים א-ז, שִׂמְחַת הָרַשְׁבִּ”י, וְעוֹד).

 האזינו לפסק כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א.  מיהם הערב רב שבדורנו המעכבים את גאולת השכינה ועם ישראל

איך זוכים לתפילין ומזוזות ולכתובה כשרה?

ספר "אור הזוהר"  ליקוט מאלף גדולי ישראל על מעלת וחיות לימוד ספר הזוהר הקדוש

 

 

 

 

לקבלת ספרי הזוהר,סטים לבתי מדרשים,  חוברות ועלונים בחינם "מפעל הזוהר העולמי"

052-717913

052-7651911

 

Walla! Mail – Get your free unlimited mail today

Walla! Mail – Get your free unlimited mail today

Walla! Mail – Get your free unlimited mail today

 

 

1096-1098

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*