logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

633-669 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, מסימן רצז עד יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד שנה ב' גליון תרסט‏, 669 ט אב


633-669 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, מסימן רצז עד יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד שנה ב' גליון תרסט‏, 669 ט אב


 

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

669שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד שנה ב' גליון תרסט‏, 669 ט אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:34

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

'זוהר תורה' פרשת שלח לך זוהר נטו מפי הרב אריה ברדה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    1:33:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

668שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות מתנות עניים וראשית הגז סימן שלב שנה ב' גליון תרסח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:44

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

667שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

666שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:26

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

665שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

664שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

663שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

662שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גל

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:05

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

האדמו"ר מהאלמין בהר המנחות יא סיון יום הזיכרון של הרבנית הצדקנית טויבא ע"ה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    0:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

661שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:49

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

660שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

659שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

658שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגזסימן שלא שנה ב' גליו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

657שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:00

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

656שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

655שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא ש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

654שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכט שנה ב' גליון תרנד, 654 כד תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

653שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכז שנה ב' גליון תרנג, 653 כג תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

652שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכה שנה ב' גליון תרנב, 652 כב תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:17

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

651שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכד שנה ב' גליון תרנא, 651 כא תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:14

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

650שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות חלה סימן שכב שנה ב' גליון תרנ, 650 כ תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:30

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

649שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פטר חמור סימן שכא שנה ב' גליון תרמט, 649 יט תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:20

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

648שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פטר חמור סימן שכא שנה ב' גליון תרמח, 648 יח תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:51

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

647שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שיט שנה ב' גליון תרמז, 647 יז תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:18

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

646שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שטז שנה ב' גליון תרמו, 646 טז תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

645שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שטו שנה ב' גליון תרמה, 645 טו תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

644שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שיג שנה ב' גליון תרמד, 644 יד תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

643שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שי שנה ב' גליון תרמג, 643 יג תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:28

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

642שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שז שנה ב' גליון תרמב, 642 יב תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

641שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות בכור בהמה טהורה סימן שו שנה ב' גליון תרמא, 641 יא

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

640שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פדיון בכור סימן שה שנה ב' גליון תרמ‏, 640 י תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

639שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פדיון בכור סימן שה שנה ב' גליון תרלט‏, 639 ט תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    8:53

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

638שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כלאי בגדים סימן שג שנה ב' גליון תרלח, 638 ח תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

637שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כלאי בגדים סימן שא שנה ב' גליון תרלז‏, 637 ז תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

636שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כלאי בגדים סימן ש שנה ב' גליון תרלו‏, 636 ו תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:32

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

635שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כלאי בגדים סימן רחצ שנה ב' גליון תרלה‏, 635 ה תמו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

634שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כלאי בהמה סימן רצז שנה ב' גליון תרלד‏, 634 ד תמוז

מאת

633-669 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, מסימן רצז עד יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד שנה ב' גליון תרסט‏, 669 ט אב

          612 משתמשים רשומים 503,526 צפיות מנהל הסרטונים

  •  
  •  

633-669 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, מסימן רצז עד יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד שנה ב' גליון תרסט‏, 669 ט אב

ה

  •  
    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

669שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד שנה ב' גליון תרסט‏, 669 ט אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:34

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

'זוהר תורה' פרשת שלח לך זוהר נטו מפי הרב אריה ברדה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    1:33:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

668שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות מתנות עניים וראשית הגז סימן שלב שנה ב' גליון תרסח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:44

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

667שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

666שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:26

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

665שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

664שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

663שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

662שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גל

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:05

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

האדמו"ר מהאלמין בהר המנחות יא סיון יום הזיכרון של הרבנית הצדקנית טויבא ע"ה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    0:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

661שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:49

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

660שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

659שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

658שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגזסימן שלא שנה ב' גליו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

657שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:00

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

656שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא שנה ב' גלי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

655שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות תרומות ומעשרות ומתנות עניים וראשית הגז סימן שלא ש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

654שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכט שנה ב' גליון תרנד, 654 כד תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

653שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכז שנה ב' גליון תרנג, 653 כג תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

652שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכה שנה ב' גליון תרנב, 652 כב תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:17

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

651שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חלה סימן שכד שנה ב' גליון תרנא, 651 כא תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:14

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

650שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות חלה סימן שכב שנה ב' גליון תרנ, 650 כ תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:30

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

649שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פטר חמור סימן שכא שנה ב' גליון תרמט, 649 יט תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:20

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

648שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פטר חמור סימן שכא שנה ב' גליון תרמח, 648 יח תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:51

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

647שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שיט שנה ב' גליון תרמז, 647 יז תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:18

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

646שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שטז שנה ב' גליון תרמו, 646 טז תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

645שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שטו שנה ב' גליון תרמה, 645 טו תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

644שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שיג שנה ב' גליון תרמד, 644 יד תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

643שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שי שנה ב' גליון תרמג, 643 יג תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:28

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

642שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בכור בהמה טהורה סימן שז שנה ב' גליון תרמב, 642 יב תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

641שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות בכור בהמה טהורה סימן שו שנה ב' גליון תרמא, 641 יא

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

640שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פדיון בכור סימן שה שנה ב' גליון תרמ‏, 640 י תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

639שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות פדיון בכור סימן שה שנה ב' גליון תרלט‏, 639 ט תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    8:53

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

638שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כלאי בגדים סימן שג שנה ב' גליון תרלח, 638 ח תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

637שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כלאי בגדים סימן שא שנה ב' גליון תרלז‏, 637 ז תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

636שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כלאי בגדים סימן ש שנה ב' גליון תרלו‏, 636 ו תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:32

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

635שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כלאי בגדים סימן רחצ שנה ב' גליון תרלה‏, 635 ה תמו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

634שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כלאי בהמה סימן רצז שנה ב' גליון תרלד‏, 634 ד תמוז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:15

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

633שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כלאי זרעים סימן רצז שנה ב' גליון תרלג‏, 633 ג תמו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

     

 

מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:15

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

633שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כלאי זרעים סימן רצז שנה ב' גליון תרלג‏, 633 ג תמו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

     

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*