logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אוצר ספרי הזוהר הגדול בעולם

בס"ד


 

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" – שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין – רחוב נחל לכיש 24/8 – רמת בית שמש 99093 – ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" – Co CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross – The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin – Nachal Lachish 24/8 – Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 – Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
[email protected]

 


קונטרסים על הזוהר הקדוש על התורה
של הרב אריה ברדה שליט"א

ספר זכותא דבר יוחאי

קובץ הסכמות ומכתבים חלק ג' – 160 עמודים
מכתבים היסטוריים מרבנים גדולי ישראל  -משנת תשכ"ה עד שנת תשע"א

70 כרכים
ספר הזוהר – תקוני הזוהר – וזוהר חדש
מבואר בלשון הקודש מלה במלה
פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש – וקל מאוד להבין
המחולק לשנה אחת ולג' שנים

הזוהר בצד ימין – והביאור בצד שמאל

רשימה 200 ספרים על הזוהר וכתבי האריז"ל שיצאו לאור על ידי "מפעל הזוהר העולמי

קונטרס "השכינה והזוהר"

ספר "ערכה של שעה"

ספר הזוהר הקדוש – סדר בראשית חלק א'
הוצאה חדשה – אלול תש"ע – ע"י מפעל הזוהר העולמי

מבואר בלשון הקודש מלה במלה – פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש – וקל מאוד להבין – מחולק לשנה אחת ולג' שנים
הזוהר בצד ימין – והביאור בצד שמאל

ספר "אידרא" – "אידרא רבא" ו"אידרא זוטא"
המחולק ל-354 ימות השנה ול-30 ימי החודש
עם "נפלאות הזוהר" ו"תשובת הרשב"י" ו"תפלות ובקשות" ו"שירה וזמרה"

ספר "תיבת נח"

ZOHAR HA'KADDOSH

ספר "תיקון הברית" – פרשת בראשית
ספר אור הזוהר החדש והמנוקד
המחולקללימוד יומי 354 ימים בשנה
ספר אור הזוהר החדש והמנוקד

ספר זהרי הזוהר – 7 ספרים
תשרי תשע"א

ספר אורות הזוהר – 12 ספרים
אלול תש"ע

ספר מאורות הזוהר – 15 ספרים
הוצאה שניה, סיון תש"ע

ספר "גדולי ישראל והזוהר"

ספר "תיקוני הזוהר" – דף היומי
מחולק ללימוד 354 ימי השנה
2 כרכים – פורמט כיס

עניני לימוד ואמירת הזוהר ותיקונים
אפילו כשאין מבינים כלום, ובפרט לילדים קטנים

סגולת ספר הזוהר
חשיבות ספר הזוהר – מדברי הרמח"ל
עניני לימוד הזוהר הקדוש

ספר "תיקוני זוהר – עמוד היומי"
מחולק ללימוד 354 ימי השנה

ספר "תיקוני זוהר עמוד היומי"
בטקסט

   
 
 

ספריית ספר הזוהר הקדוש
תקוני הזוהר – וזוהר חדש
 – רק לשון הזוהר בלי הפירוש –

 ללימוד בגירסא

ספר תיקוני הזוהר
עם ביאור בלשון הקודש
מחולק ללימוד שנה אחת – ולחודש אלול

הזוהר בצד ימין – והביאור בצד שמאל

ספריית ספר הזוהר הקדוש
תקוני הזוהר – וזוהר חדש
מבואר בלשון הקודש מלה במלה
פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש – וקל מאוד להבין
המחולק לשנה אחת ולג' שנים

הזוהר בצד ימין – והביאור בצד שמאל

ספריית ספר הזוהר הקדוש
תקוני הזוהר – וזוהר חדש
מבואר בלשון הקודש מלה במלה
פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש – וקל מאוד להבין
הזוהר למעלה – והביאור למטה

ספריית ספר "תורת הזוהר"

פרוייקט חדש

כל ספר הזוהר מתורגם בלשון הקודש

תרגום קל ונחמד למען ירוץ הקורא בו

זוהר חק לישראל
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש
 כל סדר בנפרד – וכל פרשה בנפרד – וכל יום בנפרד

ZOHAR CHOK LYISROEL MNUKAD – Daf Hayomi

זוהר חק לישראל – בקבצי טקסט
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש

זוהר חק לישראל
מנוקד עם פירוש "מתוק מדבש"
כל סדר בנפרד

עניני לימוד "חק לישראל" בכל יום ויום

ספר חק לישראל
דפוס ישן עם פירוש באידיש

חק לישראל דפוס ישן באידיש – 54 קונטרסים – כל פרשה בנפרד – שנדפס בשנת תש"ל בארה"ב – ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א – מייסד "מפעל הזוהר העולמי"

ספר חק לישראל – סדר בראשית
עם מוסר והלכה של חק לישראל

כל ספר הזהר עם זוהר חדש ותקוני זוהר
בלי הפירוש – בקובץ אחד PDF

כל ספר הזהר עם זוהר חדש ותקוני זוהר
מבואר בלשון הקודש – בקובץ אחד PDF
פירוש קל ונחמד מלה במלה למען ירוץ הלומד בו
דבר השוה לכל נפש – וקל מאוד להבין

כל הזכויות שמורות – ואין למכור או לסחור או לקבל רווח עבור ספר הזוהר הזה או חלקו
מותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבים בחינם בלבד
ניתן ל"מפעל הזוהר העולמי" – על ידי הרב הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת "נהר שלום" (רח' שילה 6 ירושלים)
לעילוי נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדוש רבי מרדכי בן מרים שרעב"י זיע"א
ספר הזוהר היומי
ספר הזוהר על התורה עם זוהר חדש ותיקוני זוהר
המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
12 כרכים מפוארים
ספר הזוהר היומי
ספר הזוהר על התורה בלי זוהר חדש ותיקוני זוהר
המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
12 כרכים מפוארים
 
 
 
 
 
 
 
 
אור הזוהר – בלי ניקוד
הוצאה שניה – עם תמונות יפות
נפלאות הזוהר
עניני לימוד קבלה
עניני ל"ג בעומר
עניני מירון
תולדות רשב"י
התגלות הזוהר
ה"ערב רב" על פי הזוהר והאריז"ל
18 ספרים
ספר הזוהר והערב רב – חלק ט"ז
הוצאה שניה – תמוז תש"ע
ספר הזוהר והערב רב – חלק י"ז
הוצאה שניה – תמוז תש"ע

עניני ה"ערב רב"

ספר תיקון הכללי המפואר
זוהר דפוס ישן
תיקוני זוהר דפוס ישן
זוהר חדש דפוס ישן
זוהר עם פירוש הסולם
תיקוני הזוהר עם פירוש הסולם
זוהר חדש עם פירוש הסולם
ספר זוהר תורה על התורה ועל נ"ך
שער הזוהר
מדרש הזוהר לקט שמואל
כל כתבי האריז"ל
מפרשי הזוהר
ספרי הרמח"ל
התגלות לרמח"ל על ביאת המשיח
ספרי קבלה
ליקוטי זוהר תהלות דוד
ספרי מוסר
ספרים על "תשובה"
נופת צופים באידיש
ספר "ישועות הזוהר"
דרשה בעיר האבות "באר שבע" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש

ספר "אל הערפל"
דרשה ב"נצרת עלית" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש
הוצאה ראשונה עם תמונות

ספר "אל הערפל"
דרשה ב"נצרת עלית" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש

הוצאה שניה עם הוספות

  קונטרס "הזוהר והמשיח"
תלחץ על קובץ המאמרים בענין האמונה בביאת המשיח, וכן בענין הלויתן והשור הבר, ושמשיח צדקינו מחכה שנלמוד בהזוהר הקדוש

קונטרס "הזוהר והמשיח"
בקובץ וורד

קונטרס "שער התיקונים החדש והמנוקד"

קונטרס "אמירת הזוהר כהלכתה"

קונטרס "אמירת הזוהר כהלכתה"

קונטרס "שער התיקונים" (בלי ניקוד)

קונטרס "שער התיקונים" (בלי ניקוד)

קונטרס "זקנים עם נערים"

קונטרס "זקנים עם נערים"

ספרים לחג הפסח

סדר "תיקון חצות"

ספר "מסע מירון וערי הגליל"
ספר "מסע מירון"
ואסיפת מאמרים בעניני ל"ג בעומר ומירון

 הזוהר והמשיח והלויתן

 

לחץ בתמונה להגדיל

ה'זוהר' ו'התהלים'

מעשה מהצה"ק רבי ברוך ממעזעבוז זי"ע:
שפעם אחת אמר: כשיבא מלך המשיח כולם יצאו וידברו עמו בפלפול, ואני אשב מבחוץ רק עם תהילים וזוהר שלי, כשאומר תהילים לפי הנראה יצא משיח אלי לשמוע תהילים שלי.

(מובא בכתבי הר"ר יאשיא שו"ב דף מב, אות כ"ד, כ"ה)

אור הזוהר
– קומיקס –

חבל על הזמן
לחץ כאן
ותראה כמה שוה
כל דקה בחיים שלך
ואל תאבד הזמן בחנם

הזוהר והצדיקים

מי נקרא צדיק? – רק מי שלומד זוהר הקדוש

ועיין באריכות בספר "אור הזוהר החדש"

(עיין זוהר כי תשא דף קפ"ח, בהעלותך קנ"ג ע"ב – ותיקו"ז תיקון כ"ז ע"ב)

ספרים על כשרות האכילה

ספרים על הזהירות מ"תולעים"

ספרים על נחיצות לימוד הלכה בכל יום בפרט שולחן ערוך אורח חיים
והלכות שבת

דברי תורה על פרשת השבוע מחולק לימי השבוע
מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
דברי תורה על ימים טובים – ודרשות
מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

ספרים על שבת קודש

קונטרסים יפים מאמרי הזוהר הקדוש
עם פירוש מתוק מדבש


ניגון בר יוחאי ניגון לכבוד התנא וכו'  

ניגון אני מאמין

 

תְּפִלָּה קוֹדֶם לִמּוּד הַזֹּהַר (קַבָּלָה מֵהָאֲרִיזַ"ל)

רִבּוֹן הָעוֹלָמִים וַאֲדוֹנֵי הָאֲדוֹנִים, אָב הָרַחֲמִים וְהַסְּלִיחוֹת. מוֹדִים אֲנַחְנוּ לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהַי אֲבוֹתֵינוּ, בְּקִדָּה וּבְהִשְׁתַּחֲוָיָה, שֶׁקֵּרַבְתָּנוּ לְתוֹרָתֶךָ וְלַעֲבוֹדָתֶךָ עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ, וְנָתַתָּ לָנוּ חֵלֶק בְּסוֹדוֹת תּוֹרָתֶךָ הַקְּדוֹשָׁה. מָה אָנוּ, מֶה חַיֵּינוּ, אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עִמָּנוּ חֶסֶד גָּדוֹל כָּזֶה. עַל כֵּן אֲנַחְנוּ מַפִּילִים תַּחֲנוּנֵינוּ לְפָנֶיךָ, שֶׁתִּמְחוֹל, וְתִסְלַח, לְכָל חֲטֹאתֵינוּ וַעֲווֹנוֹתֵינוּ, וְאַל יִהְיוּ עֲווֹנוֹתֵינוּ מַבְדִּילִים בֵּינֵינוּ לְבֵינֶיךָ. וּבְכֵן יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהַי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתְּכוֹנֵן לְבָבֵינוּ לְיִרְאָתֶךָ וְאַהֲבָתֶךָ, וְתַקְשִׁיב אָזְנֶיךָ לִדְבָרֵינוּ אֵלֶּה, וְתִפְתַּח לְבָבֵינוּ הֶעָרֵל בְּסוֹדוֹת תּוֹרָתֶךָ, וְיִהְיֶה לִמּוּדֵנוּ זֶה נַחַת רוּחַ לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ כְּרֵיחַ נִיחוֹחַ. וְתַאֲצִיל עָלֵינוּ אוֹר מְקוֹר נִשְׁמָתֵנוּ בְּכָל בְּחִינָתֵינוּ, וְשֶׁיִּתְנוֹצְצוּ נִיצוֹצוֹת עֲבָדֶיךָ הַקְּדוֹשִׁים אֲשֶׁר עַל יָדָם גִּלִּיתָ דְּבָרֶיךָ אֵלֶּה בָּעוֹלָם. וּזְכוּתָם, וּזְכוּת אֲבוֹתָם, וּזְכוּת תּוֹרָתָם, וּתְמִימוּתָם, וּקְדֻשָּׁתָם, יַעֲמוֹד לָנוּ לְבַל נִכָּשֵׁל בִּדְבָרִים אֵלּוּ. וּבִזְכוּתָם תָּאִיר עֵינֵינוּ בְּמַה שֶׁאָנוּ לוֹמְדִים. כְּמַאֲמַר נְעִים זְמִירוֹת יִשְׂרָאֵל "גַּל עֵינֵי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ". יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְיָ צוּרִי וְגוֹאֲלִי. כִּי יְיָ יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה:

 

 

כל הזכיות של כל הספרים האלו
וכן כל הספרים של "מפעל הזוהר העולמי"
– לא שמורות –
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*