logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אוצר הכשרות- ספרי האדמו"ר מהאלמין

   

 

 

 

 

 

אוצר הכשרות-  של האדמו"ר מהאלמין-  להוורדה- לחץ על הקישורים הבאים: 

 אוצר הכשרות- דף 6 ספרי האדמור מהאלמין בכל מקצועות התורה

בס"ד

אוצר הכשרות-  של האדמו"ר מהאלמין-  בכל מקצועות התורה- 10,000 ספרים

– כשרות – דף # 6

 

 

 

 

 

KASHRUT – MONSEY- KRUKA IN ENGLISהסיפור של קראקא   

מאנסי – פרשה 

 בעולם הכשרות  סרט איך ששוחטים   כשרות במשנותיו של הראשונם והאחרונים      שאלה מעניינת    קול קורא'ס  חדשות

הכשרות באומן השנה!!!
 

 בעולם הכשרות!

בולעטין וועד הכשרות
 
מכתב עדות על ה-43 מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין. (מסודר ומדויקת)
{מכתב/ 14 עמ' – תשמ"ט}
 

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
 לה"רבנות הראשות" בארץ, {שחיטה ברובאשקין} טענות עם מקורות מחז"ל
{מכתב/ 21' עמ'  ראה את השחיטה שיש שם 6 פסולים – תשס"ה}

 

מכתב למערכת ישראל 613 
השוויגער של רובאשקין בא בחלום! ומגלה למה שני נכדים הלכו לעולמם
 
הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הרב ממארגארעטין  ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין.
{מכתב/ 3' עמ' שני סיפורים נוראים – תשמ"ט}


ספר הרידב"ז והכשרות
המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב
{הספר/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}
 

***

קונטרס הסברה חלק ב'
וואס טוהט התאחדות הרבנים חוץ נעמען געלט! און מהדר זיין אין מכשיל זיין אידן ווי מ'קען נאר!
ליינט די אויספירליכען באריכט
{קונטרס/ 8 עמ' – תשל"ו}

***
 

קול השחיטה
"במו עיני ראיתי….. את הנעשה שם…. תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב
{קונטרס/ 111 עמ' – תשמ"ז bookmark's}

 

תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין
 

*           *             *           *

כשרות במשנותיו של הראשונים והאחרונים!!!
רש"י הקדוש
  הרמב"ם ז"ל  האור הצדיקים  הבעש"ט הקדוש  התולדות יעקב יוסף

הרמב"ם ז"ל

 

 

ובא וראה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, וזה תוכן דבריו בקיצור:

 על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל וחיות של האדם.
 

   ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.
 

    וכן להיפוך ח"ו, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, וחיות שלו נעשה בחינת מת, והוא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקות של כל העולמות, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.
 

  לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו, ולכן האירו שכלם והי' שורה עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים. 
        אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם, ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון. והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם. וכך עלתה להם, כי לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, עכת"ד.
 

היוצא לנו מהנ"ל: שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין ניצוץ של יראת שמים,  יפריש עצמו ובני ביתו מאכילת בשר בהמה אשר כל כשרותו אינו אלא סילוף וזיוף, וסמיית עיניים, כאשר הרבנים הצדיקים צועקים מרה………

***********************************************************************************************

 

האור הצדיקים

 

  

כתב בספר אור צדיקים (פרק י"ט), וזה לשון קדשו:

דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר להבחין בין איסור להיתר, ואפילו אינו איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו ז"ל. עונשו שלאחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת ויוצא פרשנדא, ואז מהפכין אותו על פניו ומכים אותו, ואומרים לו בלע מה שהוצאת, השם ישמרינו ויצילנו מדין הקשה הזה ומדכוותיה, ובפרט באיסור בשר בחלב שהוא עון חמור, עד כאן לשונו. 

*****************************************************************************************************************************

 

רש"י הקדוש

בתורה הקדושה כתוב:
 ואנשי קודש תהיון לי,
 (שמות כ"ב). על המילים ואנשי קודש תהיון לי אומר רשי הקדוש: אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי אתם שלי,
      
          ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו, הפשט הוא כך: הקדוש ברוך הוא אומר כשהיהודים יהיו קדושים, והם לא יאכלו נבילות וטריפות, אז הם יהיו שלי, וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו שלי, ועל המלים לכלב תשליכון אותו אומר רש"י: "שהכלב נכבד ממנו, הכוונה שכ
מישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב

******************************************************************

הבעש"ט הקדוש

בזע"ם תצעד ארץ "  ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות

ג' דברים אלו מחויב כל צדיק וצדיק למסור נפשו להשגיח על זה, 
ואם אינו מקיים ג' דברים אלו, הוא הוא ההמן האמיתי של העירוב רב


החת"ם סופר

התולדות יעקב יוסף

 

מרן בעל תולדות יעקב יוסף בפ' נשא:
 

מערמת הס"מ שלא לפתות כל יחיד, רק מעמיד שוחטים בכל מקום מסיטרא דילי'  ועל ידי זה הכל ברשותו

עתה התחכם היצר הרע שלא יצטרך לילך ולפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד, רק יחיד אשר רבים נכשלים בו,  והוא שמעמידשוחט בעיר מסיטרא דילי' המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו

 

.    1  רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2.      מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.      אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4.      אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5.      כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6.      יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7.      אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.      מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9.      נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10. נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11. הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12. מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13. למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14. כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו – מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? – מדוע לא בא בן ישי גם תמולגם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15. אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16. נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17. מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18. שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19. הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20. מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו.

21. אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22. מובא בספר שפת אמת (והובא גם בספר שער בת רבים פרשת בא) דפעם אחת בא לפני זקיני הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע איש אחד שהי' לו בן שנתפקרורצה להמיר דתו רח"ל, וביקש מהרב לעזור לו להפוך לבו לטוב, והשיב לו הרב אם אתה יודע שלא אכל חמץ בפסח מעת שנתפקר אז אפשר להושיעו, ואם לאו לאו.ואמר שזהו סמיכות ב' כתובים בפרשת כי תשא, אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור, עכתו"ד ודפח"ח. ומצאתי סמוכין לדבריו הקדושים בזהר (ח"בקפב.) על פסוק הנ"ל "אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור", אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור, מאי האי לגבי האי, אלאהכי אוקמוה מאן דאכיל חמץ בפסח (כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח) כמאן דפלח לכוכבים ומזלות איהו, ע"כ.

23. וכתב בספר חסד לאברהם להרה"ק מראדאמסק זי"ע (לפסח, ד"ה ואלה) על פסוק אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, כיאכילת המצה בשבעת הימים היא שמירה לכל השנה מחטא עבודה זרה, ע"כ. והחתם סופר זצ"ל כתב בתורת משה (קדושים) דרוב אפיקורסות רח"ל בא על ידיאכילת נבילות וטריפות. ובספר שלחה"ט מביא בשם האר"י הק' דכל האוכל מאכלות אסורות נעשה מין ורשע רח"ל.

24. רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לאאכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, מה שאין כןאם ניצול מאיסור חמץ.

 25. התיקון להחטא  של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות – על ידי הרב הקדוש בעל  "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא – מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל


*****************************************************************************************************

 

רבי משה סופר, ה"חתם סופר" זי"ע

1839 – 1762
הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי"ע
במלחמתו הגדולה להביא משיח

 

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער, שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד ממש, ואעתיק מה שכתוב ממקצת מספר "האבי"ב" (ראשי תיבות א'חינו ב'ני י'שראל ב'גולה) כתב, מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב (פראנקפוט דמיין) מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ם מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב. [וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב"זע"ם" תצעד ארץ, ראשי תיבות ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות]

 

 

  


 

 

רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" שנת ה'תקנ"ג – ה'תרל"ב

 

ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל. (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש)

אין לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים

אודות שאלתו לאשר בזמן הזה רשות נתונה לכל אחד לעבור בכל עיר ועיר בלי מוחה, אם מהני עירוב ע"י צוה"פ כי הוי רה"ר שס' רבוא  בוקעים בה.

איננו אוכל להאריך בפלפול כי תש כחי ואור עיני גם המה אין אתי כבראשונה, ורק הנני לשאול, מה הרעש הזה ממה שמצא בספר חידושי הר"ן, הלוא גם באו"ח במקומו (סי' שמ"ה) בטו"ז מביאו, אע"פ כן, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים וגם הרמ"א והברכי יוסף ובאלי' רבה והפרי מגדים והשע"ת, כולם מביאים להתיר, ואין רצוני לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים כו'…ואין בכחי להאריך בפלפול וקצרתי, וד"ל. (שו"ת דברי חיים ליקוטים והשמטות מח"ב סימן ג').

 

 


  


  


 

רבי יעקב דוד רידב"ז זי"ע

ה'תר"ה – ה'תרע"ד

 

 

על הכשרות בשיקגו, כי זה היסוד הראשון שמוטל על הרב לתקן, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרח לברוח משם, ועלה לארץ ישראל, ונתיישב בעיה"ק צפת, ושם מנו"כ.
העולם אמרו שחשב עצמו (רבינו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל) למשיח. ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז זצ"ל, שפעם אחת אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת על דברי חז"ל, אזי אינו יכול להיות משיח, והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מחז"ל לעולם יצא אדם בכי טוב(פסחים ב'), ואז הסיח דעתו מלהית משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).

חלק מספריו: מגדל דוד – חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי (ווילנא תרל"ד). ב. חנה דוד – חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי (שם תרל"ו). ג. תשובות רידב"ז (שם תרמ"א). ד. פירוש רידב"ז ותוספות רי"ד – על התלמוד ירושלמי (פיטריקוב תרנ"ט – תר"ס). הראשון הוא פירוש הענין (דוגמת פירוש רש"י בתחמוד בבלי), והשני, הרחב ביאור (דוגמת התוספות בתלמוד בבלי), בפירושיו אלה קנה לו את פרסומו הגדול כ"תנא ירושלמי". ה. נימוקי רידב"ז דרושים ופירושים על בראשית שמות (שיקאגו תרס"ד). ו. שו"ת בית רידב"ז (ירושלים תרס"ח.). ז. קונטרס השמיטה – הלכות שביעית (ירושלים תרס"ט). ח. קונטרס הלכה למעשה – בדין פירות שביעית (ירושלים תרע"ב). ט. שו"ע לשבת – בית רידב"ז – הלכות שביעית שהוציא לאור במצורף לספר "פאת השלחן" ירושלים תרע"ב. ועוד

 

 


 

רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע
ה'תר"מ – ה'תשי"ז

 

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"שבא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א(

 

 


 

 

 

רבי שרגא פייוועל מענדלאוויטץ זצ"ל

מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה 

(ראה מלחמת הדת שחיטה)

אני יודע שכתיבתי הפעם לא תביא לי כבוד, אדרבה, אולי עוד יתנפלו עלי בזלזולים מכל הצדדים, אבל מה אני יכול לעשות, כאשר בוערת בעצמותי אש שאינה נותנת לעצמה להיחנק". "בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים. – העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

 

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

אני מאשים את כל הרבנים הגדולים מנהלי ורועי ישראל שבגלל פירוד הלבבות ביניהם, המחלוקת אינה לשם שמים – כי שכאחד אומר אסור השני מתיר, וכשאחד אומר טמא, השני אומר טהור – ובמקום להנהיג השגחה חזקה, ובמיוחד בשוק העופות, יושבים ואין עושים דבר.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים – אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי? – יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? – ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 


 

 

רבי אליעזר זילבר, זצ"ל

אב בית דין סינסינעטי וראש בית דין אגודת הרבנים


לחם מלחמת ה' במסירות נפש ממש נגד מכשולי השחיטה החדשה שהיא השחיטה תלוי' שהנהיגו הבוטשער'ס בארצות הברית, וכתב מכתבי אזהרה לרבנים ובירחונים שיפסיקו להאכיל נבילות וטריפות על ידי השחיטה המודרנית החדשה שהיא שחיטה תלוי'. עד שהבוטשערס רצו להרגו רח"ל.

 

 


שאלה מעניינת!!

 

 

האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
 

רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה!
 

[1 
   *כל הנוטל שכר להעיד, עדותו בטל, כמו הנוטל שכר לדון, ואינן צריכים הכרזה [שעדותו בטלה], אלא הדין והעדות בטל מעצמו. (רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח).
 

[2 
  *
כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות… לא שנה אם עבר לתיאבון … פסול לעדות. (שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף ה').
 

[3 
    
*היתה העבירה שעבר מדרבנן, פסול מדרבנן, הג"ה, ויש אומרים בדבר מדבריהם, בענין שעבר משוםחימוד ממון. (שולחן ערוך ורמ"א שם סעיף ז').
 

[4 
   *
כמו שעבר עבירה משום ממון, יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון, או הנאה שיהיה לו. (סמ"ע חושן משפט סימן ל"ד סעיף ו').
 

[5 
   *
החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל כל מה שצריך לאותו דבר, חשוד גם עליו, כגון, מי שהיה חשוד למכור חלב במקום שומן, והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם, קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים. (שולחן ערוך יורה דעה  הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
 

[6 
   *
החשוד על הדבר, אינו נאמן עליו אפילו בשבועה. (שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
 

[7 
   *
המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים (מנדים) אותו. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו).

סיכום הדברים
 

לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר,
 ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו,

     ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין, ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו, דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא בידך, ואם למדת לא פרשו לך, דהלכה פסוקה (ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'), דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל, או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן בידו לתקנו,

     ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו, כי לא יניחוהו, אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז"ל[1] אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של עמלק, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד, [ראה המראה מקומות בהערות].
 

     והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים, ואולי אבנה גם אנכי ממנה, ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם כי הם יסודי הדת, ולא הוספתי משלי כלום, והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם, ודברים היוצאים מלבות קדושים, יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים, אמן.  

 

מסכת קידושין דף פב/א: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.

מסכת סופרים פרק חמשה עשר: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
 
תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז/ב: טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.

תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י. 
     ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו שכתוב (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים.
 

           המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב: טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי. כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים שמאכילים ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני יודע מה דמיון מזו לעמלק?

     אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כלממונו ליעקב ונמצא שכלם חומדי ממון, ועיקר הדברים לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה. וזהו ענין ויזנב בך, וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון ביעי חשילאתא, עכ"ל.
 

           תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א: שותפו של עמלק – במדרש דריש, עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.
 

        תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שברופאים לגיהנם. אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא. טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י. ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמ"ש (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים. …………………………………..

*    *    *    *    *

 

הסיפור של קראקא
* * *
18 נקודות מהסיפור
         הסיפור ממבט אחר


אין די שטאט קראקא

העיר קראקא
בלשון הקודש – אידיש – אנגלית
 

זה סיפור שקרה לפני כארבע מאות שנה בעיר איפה שה"מגלה עמוקות" היה הרב שמה [בעיר קראקא].  
וזה זיעזה אז את העולם כולו, ובמיוחד את יהודי אירופה, 

ומעשה שהיה כך היה:
*    *    *    *
קצבים יראים ושלמים בעלי צדקה מאכילים בשוגג ובלי יודעין עיר שלמה של רבבות אלפי יהודים עם בשר חזיר ממש לסיפור המלא….  בלשון הקודש – אידיש – אנגלית

****    ****    ****    ****

18 נקודות מהסיפור
 

תוכן הסיפור:

 

1. מה שקצבים מסוגלים לעשות.

2. גדולי ישראל נופלים במלכודת.

3. דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות וטריפות.

4. קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך.

5. לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים במרכזה.

6. מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.

7. הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.

8. בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו בדמי ימיהם.

9. אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.

10. ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים הורים מלאי צער.

11. העיר כולה על גלגלים.

12. אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות.

13. כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים לזבל.

14. עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את הדרך הישר.

15. מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה קראקא במשך עשרות שנים.

16. תלמידי חכמים – רבנים – דיינים – גאונים וצדיקים – ראשי ישיבות כלי קודש – סופרים – שוחטים מלמדים – בני ישיבות – חסידים ואנשי מעשה – 
       תינוקות של בית רבן ועשרות אלפי משפחות חשובות אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים.

17. בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.

18. ה"מגלה עמוקות" גוזר עשרות תעניות בגלל עשרות המגיפות.


הסיפור ממבט אחר

 

כמה היבטים של המעשה הנורא

ההבדל בין מאנסי לקראקא

1. לקראקא הי' רב אחד – במאנסי ישנם מאות רבנים.

2. בקראקא היו שני קצבים – במאנסי מאות קצבים.

3. בקראקא האכילות טריפה בשוגג – במאנסי במזיד.

4. בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב, – במאנסי הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע-בנים.

5. קראקא היתה רק עיר אחת – במאנסי ישנן מאות קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל ישראל.

6. בקראקא הקצבים חזרו בתשובה בהתעוררות הראשונה – במאנסי לאחר עשרות שנים של זעקה מרה על ידי רבנים גדולי ישראל,ואנשי המחנו"ט (ראשי-תיבות: מאכילית חלב נבילות וטריפות) עדיין עוד ישנם מאכילי חלב.

7. בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול והנורא – במאנסי למאכילי הטריפות לא הי' כל פחד.

8. בקראקא הרבנים קרעו לבבם ובכו על חורבן בית המקדש – במאנסי לוקחים חלק גדול של הרבנים קרוב למליון דולר דמי הכשר, בכדי להתגונן נגד הרבנים המעוררים, להשתיק את הערעור, ולטשטש את המוחות היהודים התמימים ולא להרשות חלילה ליהודים שיפסיקו לאכול בשר טריפה.

9. בקראקא בסך הכל במשך 40 שנה מכרו כל כך הרבה נבילות וטריפות, ובניו יורק מוכרים ביום אחד כמו כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים, כי בקראקא לא הי' אקספורט ביזנעס, אבל בניו יורק מפיצים אלפי טונות של בשר כל יום לכל האטליזים בכל ארצות הברית ולכל המסעות שם, לבתי המלון, למסעדות, לקעיטערערס, לבתי החולים, למטוסים אלפי טונות בשר בתוך חודש (ובפרט סאלאמיס,פרענקפורטער, נקניקיות שהם מטובלים בחלב, לשונות וכבדים ועוד.

מתי תהי' לנו הזכי' שהרבנים יצוו שהעיר הטריפה ששמה ניו יורק ישברו את הכלים הטרפים, ולזרוק 
את כל הבשר הטרף לזבל.{הפאשקעווילים!!!}
בקרוב נעלה אי"ה

** ** ** ** ** ** ** ** **  ** ** ** **
*    *   *

הכשרות באומן השנה!!!

לשון קודש          עברית
 

המכשול הכי גדול של
המאה שנים האחרונים

 


 

אומן – קראקא – תשס"ז לפ"ה הבא עלינו לטובה

טראך טראך טראך!!!!

דער הימל איז שיעור איינגעפאלען, ווען 20 טויזנעט אידישע קינדער זענען פאר א יאר אונגעקומען אויף אומן, זיך משתתח זיין אויפ'ן בית החיים ביים הייליגען צדיק רבן של כל בני הגולה רבינו נחמן מברסלב זי"ע, אויפן הייליגסטן טאג ראש השנה, דער הייליגסטער טאג וואס מען וויל צוברעכען די דינים פון די מקטריגים, זענען געגאנגען די מזכי הרבים וואס האבן געארבעט ארויף צו ברענגען די 20 טויזנט אידען [אין איין טאג, וואס נישט סאטמאר, נישט חב"ד, נישט בעלז, נישט וויזניץ האבן דאס נישט געקענט באווייזען] {עס קען אריינגיין אין:

guinness world records }
און מען האט זיי מכשיל געווען מיט בשר נבילה וטריפה ממש בלי שום פקפוקים, שומו שמים על זאת!
 

הזאת נעמי?

וואס דאס איז אויסער דעם באוואוסטן פרשה איבער'ן מכשול וואס ס'איז געווען מיט די מקוה וואס עס איז באקאנט פאר יעדען דאס דער מכשיל הרבים פון די עדה החרדית האט מכשיל געווען די אידישע קינדער מיט די נישט כשר'ע מקוה, וואס ביז היינט טובל'ן זיך די זעלבע 20 טויזנט אידן וואס מען איז מכשיל מיט בשר טריפה אין די מקוה, 
און חוץ דעם אנדערן גרויסן מכשול השם ישמרינו ר"ל וואס מ'וואלט ווען קיינמאל נישט געוואלט אדרעסירן ווען נישט וואס איז ממש נעשה כמותר אוי לנו שהגיענו למצב כזה, ס'איז דא וואס פארן קיין אוקריינא נאר וועגן דעם [וד"ל] וואס ס'שטייט אין חז"ל אז אזעלכע ענינים קומען נאר וועגען זיך אנשטאפן מיט "טריפה"

דער סך הכל איז:

אז עס איז דא א התחרות (רעיס – קאנטעסט) ווער עס וועט איבער נעמען דען נאמען קראקא!!!

 ***

 

אלע אידען בעפאר זיי פארן אדער עסען אין אומן זאלן ליינען דעם ספר די שטאט קראקא, כדי זיי זאלען וויסען אז מען קען נישט גלייבען אפילו דעם גרעסטען בעל צדקה, נדבן, וכו'.

 

 

אזהרה ובקשה

 

די כלל איז אז ווי גרעסער די קדושה איז אלץ מער פארלייגט מען זיך מכשיל זיין:


בעטען מיר בכל לשון של בקשה כדי מיר תלמידי רבינו זאלן נישט ווערן באשמיצט אין די גאס, אז יעדער איינער וואס האט א כוח השפעה אדער ווייסט פון איינעם וואס פארט, מען זאל איהם מודיע זיין די גרויסע מכשולות וואס דארט גייט פאר אז אפילו ער קען נישט אויפטוהן זאל ער חאטשיג נישט נכשל ווערן מיט אזעלעכע הארבע עבירות אין אזא טאג ווי ראש השנה וואס מען דארף נזהר זיין אפילו אין פת עכו"ם

 

אלע חסידים זאלן שיקען די מעסיטש איינער צום צווייטן

 

תקנות וואס דארפן נתקן ווערן

א'
יעדער וואס קאכט דארט דארף א הכשר וואס זאל צושטעלן א משגיח תמידי וואס זאל מפקח זיין פון ווי די פלייש קומט, און אנדערע מכשולות מילכיג פליישיג, ועוד
ב'
יעדער וואס שטעלט צו צועסן דארף ארויסשטעלן א תעודת הכשר מיט די נאמען פונעם משגיח תמידי
ג'
ארויסשטעלן פלאקאטן פון די וויכטיקייט און די מכשולות וואס קומען ארויס פון עסן ערגעץ ווי ס'איז נישט דא א הכשר

בשם תלמידי רבינו

 

 

המכשול הכי גדול של
המאה שנים האחרונים

 

עברית

 

אומן – קראקא – תשס"ז לפ"ה הבא עלינו לטובה

טראך טראך טראך!!!!

דער הימל איז שיעור איינגעפאלען, ווען 20 טויזנעט אידישע קינדער זענען פאר א יאר אונגעקומען אויף אומן, זיך משתתח זיין אויפ'ן בית החיים ביים הייליגען צדיק רבן של כל בני הגולה רבינו נחמן מברסלב זי"ע, אויפן הייליגסטן טאג ראש השנה, דער הייליגסטער טאג וואס מען וויל צוברעכען די דינים פון די מקטריגים, זענען געגאנגען די מזכי הרבים וואס האבן געארבעט ארויף צו ברענגען די 20 טויזנט אידען [אין איין טאג, וואס נישט סאטמאר, נישט חב"ד, נישט בעלז, נישט וויזניץ האבן דאס נישט געקענט באווייזען] {עס קען אריינגיין אין:

guinness world records }
און מען האט זיי מכשיל געווען מיט בשר נבילה וטריפה ממש בלי שום פקפוקים, שומו שמים על זאת!
 

אומן – קראקא – תשס"ז הבא עלינו לטובה


אוקרינה –

 

פרשת מאנסי!!!

                                                                                                                                

קול קורא'ס  חדשות בפרשת מונסי

לעצטיגע אפדעיט פון מאנסי: 

וויינלאנד הייבט אהן צו באקומען הונדערטער ארדער'ס וואס ביז יעצט האבן זיי שוין אט אט געהאלטן ביים באנקראט!
אלתר משה גאלדבערגר רעדט מיט הרב שעין פון לעיקוואד מ'קען עס מיטהאלטן אויף

2129906143 אויפ'ן קנעפל 3

די פארשונגען קומען פאר אונטער געהיימע טירן אבער דאך ווייסט מען אזוי, 
1. דער רוסקי וואס האט געארבעט אין שבח איז נעלם געווארן תיכף יענעם צופרי, מען זוכט אים אין 
גרויסן 
2. פינקל האט אויך זייט נעכטן געמאכט פליטה, ער איז נישט צום האבן 
3. רבנים האבן פרישע אינפארמאציע וועגן דעם דיסטריביוטער פון נעסאו פראוויזשענס, זיינע מעשים 
זענען זייער פארדעכטיגט 

די רבנים האבן אויך געהערט פול עדות וואס האבען מעיד געווען וועגן דעם פינקל שר"י, שוין איבער 
זעקס יאר צוריק האט הרב שעהן פון לעיקוואד חושד געווען פינקל אז עפעס איז נישט כשורה ווייל ער 
איז געווען דער איינציגסטער וואס האט נישט געהאט א שארטעדזש אין צינג, ער האט גערעדט מיט הרב 
ברעסלויער און ער האט עס אוועק געמאכט, 

מענטשן קומען אויך יעצט ארויס און זאגן עדות אז פינקל פלעגט פשוט באגאנבענען קאסטומערס, למשל 
איין האלל האט דערציילט אז שוין לאנג צוריק האט ער געמאכט א ארדער ביי שבח, און ער האט 
באקומען אין ארדער ווייניגער וויפיל ער האט באשטעלט אבער די ביל איז יא געווען פארן גאנצן 
סכום, ער האט נאכגעקוקט די נעקסטע פאר ארדערס און געזען אז די זאך חאזערט זיך איבער, האט ער 
פארגעהאלטן פינקל און ער האט אים מער נישט געמאנט די דיפערענץ פונעם פאלשן סכום, יענער האט 
חושד געווען אז ער איז א פאפער וועם מ'קען נישט גלייבן, איז ער געגאנגען רעדן מיט הרב 
ברעסלויער און ער האט געדרייט מיטן פינגער אז אפילו אויב ער האט נישט קיין נאמנות אין ממונות 
איז ער להלכה נאך אלץ באגלייבט אין כשרות, 

מענטשן טענהן אויך אז פינקל ליידט אויף קלעפטאמעניע, די בעל הבית פון ג. פיש סטאר דערציילט אז 
ער האט אים מער ווי איינמאל געכאפט ממש גאנבענען, און ווען ער האט אים פארגעהאלטן האט ער מודה 
געווען אז ער ליידט פון די קרענק, יודעי דבר זאגן אז פארדעם האט הצלחה אים אליין לעצטענס נישט 
געלאזט אריין קומען אין סופערמארקעט, נאר זיינע ארבעטער פלעגן קעיר נעמען, 

טייל רבנים דרוקן יא אויס פארדרוס אויף הרב ברעסלויער, הגם ער איז א ערליכער איד, אבער מיט 
זיין גראדע יעקישקייט איז אויסגעקומען אזא שרעקליכער מכשול, און ווי איינער האט זיך 
אויסגעדרוקט אז "כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו", גאנץ אנפאנג ווען די מעשה האט זיך 
אנגעהויבן האבן די רעאקציע פוןרב ברעסלויער און הרב זימערמאן שיעור נישט גורם געווען מען זאל 
מיינען אז עס איז עפעס א בלוט בלבול פון חסידים, עס איז געווען צופיל פראגע צייכענס אויף דעם 
פינקל און אין אזא צייט איז א חוב אויפן בעל המכשיר מער נאכגיין די זאך, 

הרב שנעעבאלג האט מעורר געווען, אז וואלטן ווען היינטיגע בעל הביתטעס געוויסט וויאזוי א כשר'ע 
טשיקען דארף אויסזען, וואלט מען גראד באמערקט אז שבח'ס טשיקענס איז טריפה ווייל ס'איז געווען 
clean shaved אן קיין שום פעדערן וואס איז כמעט נישט מעגליך ביי כשר'ע טשיקען, 

פון אקאונטינג וואס מען האט נאכגעפארשט שטעלט זיך ארויס אז אין 2005 האט שבח פארקויפט פלייש 
אין ווערט פון איבער 500 אלפים, אבער מען האט נאר א קלארע חשבון (bills invoices) אויף בערך 
230 טויזענט $$ 

די אויספארשונג גייט אן אין גרויסן צוזאמען מיט די סטעיט אינוועסטיגעשאן, 
מענטשן קענען נישט צו זיך קומען פונעם שרעקליכען חורבן, מען ווייסט נישטאמאל וויאזוי מען קען 
תשובה טון אויף אכילת נבילות וטריפות, שומו שמים!

צבי,
עס טוט זייער וויי צו זעהן ווי דער וואס האט דיך מכשיל געווען מיט מאכלות אסורות, איז גאר א ראש הקהל, און דער בעל תפלה ימים נוראים, און בעל קורא, און ער האט נאך אפילו געליינט דעם פארגאנענעם שבת, ווען זייער אסאך יודען האבען נישט געהאט און מויל צונעמען ווייל ער האט זיי בשאט נפש פארטרפה'ט דעם קאך, אדער ווייל זיי זענען געוואר געווארען אז זיי האבען נאר נבילה און שטוב.
*
צבי

צוריק געשמועסט

בעל גאאוה איז גערעכט, 

שטעל דיך פאהר ווען מען כאפט איינעם וואס צולעב בצע כסף לייגט ער אריין LEAD םאיקר MERCURY  ח"ו אין דיין אקינדס מאכלים יאהרן לאנג.

ער איז איהם גורם א מום לכל ימי חייו

וואלסטו אנדערש רעאגירט?

דער טמטום הלב ומוח איז שוין געשעהן.

שמעתי אבער אז סאיז דא א בן איש חי, אז אשוגג אדער יעדער אנדערער וואס עסט א מאכל אסור ברשות התורה, איז עס נישט מטמטם הלב.

אפשר ווייסט איינער דעהם מקור?

איך ווייס נאר דעהם באקאנטן קצות אז איין איסור דרבנן איז נישט מטמטם הלב ווייל סאיז איין איסור גברא. ר' יוסך ענגל האלט אנדערש.

דער פאקט איז אבער אז ביי די מדקדקים ביותר אויף כשרות, ווי קלויזנבורג, סקווירא, אין געוויסע עלעמענטן אין סאטמער (יא!) זענען נישט נכשל געווארן דארט.

די שאלה איז צו די אידען הייסן שוגגים וואס דארפן א כפרה, צו אונסים וואס האבן געטוהן ברשות בי"ד. 

כשרות-משגיח פאַרמשפּט צו טורמע אויף העלפן אימפּאָרטירן טריפה-פלייש קיין ישראל

 

 

 
ספר במדבר פרק יא 
(א) וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנֲנִים רַע בְּאָזְנֵי יְדֹוָד וַיִּשְׁמַע יְדֹוָד וַיִּחַר אַפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְדֹוָד וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה:
(ב) וַיִּצְעַק הָעָם אֶל משֶׁה וַיִּתְפַּלֵּל משֶׁה אֶל יְדֹוָד וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ:
(ג) וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא תַּבְעֵרָה כִּי בָעֲרָה בָם אֵשׁ יְדֹוָד:
(ד) וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר:

 

 

 

 

(BAMIDBAR 11: 1-4)

 

1 And when the people (Always the people [HA AM] refers to the Erev Rav) complained, it displeased Hashem; and Hashem heard it; and his anger was kindled; and the fire of Hashem burnt among them, and consumed those who were in the outlying parts of the camp.
2 And the people cried to Moshe; and when Moshe prayed to Hashem, the fire was quenched.
3 And he called the name of the place Taberah; because the fire of Hashem burnt among them.
4 And the mixed multitude that was among them had a strong craving; and the people of Israel also wept again, and said, Who shall give us meat to eat?
 

 

Tikkune Zohar Tikkun 19

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT]

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what is written? “And the meat was still between their teeth before being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER.

Tikkune Zohar Tikkun 19

 

THE RABBANIM OF THE EREV 
RAV FOOL THE JEWISH PEOPLE

THE MISGUIDANCE OF THE KOSHER MARKETPLACE

ARTICLE APPEARED ON THE JEWISH PRESS

 

Glatt Kosher? 

Dear Editor,

Mr. Eli Sacks’ letter concerning “Glatt-Kosher’’ published in your Aug. 6th edition caught my eye. Having practiced ‘‘Sh’chita Ubdika’’ several years, I feel I have some knowledge — as well as questions — in this matter and would like to express my opinion.

An animal slaughtered kosher requires “B’dikas Hore’oh” — inspection of the lungs. If this inspection turns up a “sircha’ — an adhesion — the entire animal is taref. The Ra’moh, whose decisions we usually accept in matters of Halacha, is lenient in this case. He permits the practice of “Mi’uch U’mishmush” — rubbing gently the ‘sircha’ between the ringers of the “bodek” and if this process removes the “sircha” the animal is kosher (Ramoh, Yore Deah, 39:13). Those who refuse to accept this lenient view of the Ramoh or question whether the ‘bodek’’ was gentle enough in the handling of the ‘‘sircha” insist that their meat be from an animal with “glatt’’ — (smooth, in Yiddish) lungs with no “sircha” at all  and are willing to pay the price. So much for the basic halacha:

 May I now ask several questions. based upon practical experience:

1) Beef cattle without a “sircha’ is very rare. At times, as little as 0- 5% are really ‘‘glatt. ‘Where does all the beef sold in New York as “Glatt-Kosher’ come from?

2) The Ramoh (ibid) specifically excludes calves and lambs from his lenient decision concerning ‘‘Mi’uch U’mishmush,’’ Consequently, a calf or a lamb which has a ‘sircha” is treif even according to the Ramoh. What, then, is ‘‘Glatt-Kosher” veal or lamb?

3) Poultry requires no inspection of the lungs. In fact! the lungs of all poultry is adherent to the ribs. What, then! is “Glatt­ Kosher” chicken or duck?

                 I have been asking these and similar questions for the last 45 years and, to date, heard no satisfactory answer. Isn’t it time that the authorities in charge of Kashruth listen to them seriously and begin mending fences?

 Most respectfully,

Rabbi Joseph Goldberg      Brooklyn. N.Y

 

 

 

 

 

 

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער, שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד ממש, ואעתיק מה שכתוב ממקצת מספר "האבי"ב" (ראשי תיבות א'חינו ב'ני י'שראל ב'גולה) כתב, מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב (פראנקפוט דמיין) מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ם מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב. [וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב"זע"ם" תצעד ארץ, ראשי תיבות ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות]

 

 

 

 

 

רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים"

 

 

ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל. (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש

 

 

 

 

 

 

 

WARNING OF THE CHAFETZ CHAYIM ZT’L

How much will an individual regret, when with a mere admonition, he could have extricated himself from all these punishments. Let him not be misled by the fact that others will share the punishment with him considering that he is not the only one in the city to have transgressed thereby finding false comfort. As an analogy: In the event a person is a co-signer on a note encumbering a debt of millions of dollars, regardless the number of additional co-signers, when the debt becomes due, even if required to reimburse only a small fraction thereof, it could amount to a sizable sum, which will be quite painful to pay.

 

Similarly, since today the ingestion and partaking of prohibited foods has become unfortunately widespread when the time for reckoning arrives, it will amount to many thousands of olive sized pieces of prohibited foods. Consequently, those capable of arousing the populace in their vicinity to observe kashrus strictly and thereby prevent untold thousands of Jews who were lax from eating non-kosher, will surely be considered the most guilty. Our sages admonish (Tana D'vei Eliyahu): Anyone able to protest and refrains to do so; Anyone able to elicit repentance and does not do so, all blood spilled will be credited to his negligence and held against him…

 

 

 

 

 

 

רבי יעקב דוד רידב"ז זי"ע

   

 על הכשרות בשיקגו, כי זה היסוד הראשון שמוטל על הרב לתקן, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרח לברוח משם, ועלה לארץ ישראל, ונתיישב בעיה"ק צפת, ושם מנו"כ. 
העולם אמרו שחשב עצמו (רבינו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל) למשיח. ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז זצ"ל, שפעם אחת אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת על דברי חז"ל, אזי אינו יכול להיות משיח, והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מחז"ל לעולם יצא אדם בכי טוב (פסחים ב'), ואז הסיח דעתו מלהית משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).   חלק מספריו: מגדל דוד – חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי (ווילנא תרל"ד). ב. חנה דוד – חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי (שם תרל"ו). ג. תשובות רידב"ז (שם תרמ"א). ד. פירוש רידב"ז ותוספות רי"ד – על התלמוד ירושלמי (פיטריקוב תרנ"ט – תר"ס). הראשון הוא פירוש הענין (דוגמת פירוש רש"י בתחמוד בבלי), והשני, הרחב ביאור (דוגמת התוספות בתלמוד בבלי), בפירושיו אלה קנה לו את פרסומו הגדול כ"תנא ירושלמי". ה. נימוקי רידב"ז דרושים ופירושים על בראשית שמות (שיקאגו תרס"ד). ו. שו"ת בית רידב"ז (ירושלים תרס"ח.). ז. קונטרס השמיטה – הלכות שביעית (ירושלים תרס"ט). ח. קונטרס הלכה למעשה – בדין פירות שביעית (ירושלים תרע"ב). ט. שו"ע לשבת – בית רידב"ז – הלכות שביעית שהוציא לאור במצורף לספר "פאת השלחן" ירושלים תרע"ב. ועוד

 

 

 

 

 

 

רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע

 

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

הודעה שהועברה
מאת: מפעל הזוהר העולמי <[email protected]>
תאריך: 21 באפריל 2012 22:39
נושא: אוצר ספרי תורת האדמו"ר מהאלמין בכל מקצועות התורה- 10,000 ספרים – כשרות – דף # 8
אל: אתי גרוברט ‫[email protected]‬, אתי גרוברט ‫[email protected]

אוצר ספרי תורת האדמו"ר מהאלמין בכל מקצועות התורה- 10,000 ספרים – כשרות – דף # 8

מודעות ואזהרות בענין כשרות הבשר
מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי שליט"א

במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה

ספר הבעל שם טוב והשחיטה

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות

 שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק מגלה סיבת המכשולות באיסורי חלב שהוא איסור כרת, – המכשולות – אופני התיקון.

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב" מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רפאל בלום שליט"א

אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"

מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק.אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה, כי כשרות הוא אחד משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח  

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"גאכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ 

את אשר אסרת התרתי

 

 

 

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה

שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

 

ספר שפע חיים 

– דרוש ומאמר ברית שלש עשרה – מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז – אשר בשר צדק בקהל רב – ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

 

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.

 

להסיר מכשול – האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

 

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק.

הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם.  

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו.  מלחמתו הגדולה על הכשרות.

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק.

וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר.

ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור.

 

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו.

ואיך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות.

ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א בעדפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם – מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות ספר תיקון הכשרות – ומכתב הצלהעל מצב השחיטה והניקורמאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א 

 

 

 

 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

רבי חיים פלאג'י

תוכחת חיים

 

 

 

כשרות השחיטה
אכילת בשר הלכה למעשה 10 חלקים
דיניו – ומנהגיו  

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תשמ"ט אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'
יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס        סדר קליפת הסירכות חלק א'

 

 

 

מצוה אנציקלופדיה

השחיטה בישראל כהלכתה

 

ספר הלכה למשה מסיני על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה, והוא:

קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים בעניני הגרמה

בו נקבצו תחת גג אחד 52 ספרי שחיטה היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר השחיטה האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אינה להן כל און! הבקי בשחיטה יכול לראות עין בעין שהשוחטים בשחיטות הגדולות עוברים על הגרמות שהוא אחד מחמשה הלכות שחיטה שהוא הלכה למשה מסיני

 

 

 

על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה והוא: קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים הלכות הגרמה

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עטרת זהב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עצי לבונה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית לחם יהודי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית שמואל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חדרי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #14

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #46

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוט המשולש

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דעת תורה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דרכי תשובה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הגהות מהר"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הוכשר הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עקרי הד"ט על שחיטה וטריפות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כרתי ופלתי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כנסת הגדולה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לחם הפנים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

להורות נתן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לבוש מרדכי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לקוטי ישרים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מקור מים חיים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יוסף

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מסגרת השלחן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מורה לזובחים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

אהל יצחק

להצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע, שנת תק"ע

בעל מחבר ספרי אור החיים הקדוש על התורה, חפץ ה' על מסכתות הש"ס, ראשון לציון על נביאים וחמש מגילות

פרי תואר על שו"ע יורה דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ראומה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר האגור

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר מהרי"ל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שערי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שחיטות ובדיקות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שאלות ותשובות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שלחן גבוה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #40

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #35

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #2

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #3

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #38

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #39

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשב"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשורת ש"י

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טבח והכן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת למשה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תיקוני הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טוב לזכרון

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ויוסף אברהם

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יד דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

זבחי שלמים #12

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

זבחי שלמים #11

 

 

 

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות השחיטה, 
בד' מאות שנים האחרונים

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה

להורות נתן

ניקור

עטרת ישועה

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני

דעת תורה השמר לך פען

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח

אבן מקיר תזעק

חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק, בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים. בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב. ברוקלין תשנ"ח

וזבחת כאשר צויתיך

ספר כולל, טובו של השוחט וגורלו, השוחט והשחיטה בארצות הברית, תולדות השוחט וקורותיה, כל מה שעבר עליהם מימי חז"ל, הסיפור מהשוחט מבארדיטשוב, למה טוב שבטחים שותפו של עמלק? מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, רב ואב"ד מקלאמבוס אהייא, ניו יארק תשט"ו

השוחט והשחיטה בספרות הרבנות

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבען ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנת תרצ"ב

די שוחטים שטימע

תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח

זבחו זבחי צדק  שלש תשובות

 

 

כשרות השחיטה והניקור

ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתישנה תרצ"ב – תרצ"ג

די שוחטים שטימע

 

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור.  

בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  – 200 עמודים

סדר הניקור הפנים והקדמי

עם תמונות – הלכה למעשהמאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי – רב בביהמ"דדהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

 

ספר שפע חיים 

– דרוש ומאמר ברית שלש עשרה – מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז – אשר בשר צדק בקהל רב – ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.

 

להסיר מכשול – האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור  ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
  לחם שערים
המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם – מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות ספר תיקון הכשרות – ומכתב הצלהעל מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א

 

 

 

  ספר ראומה, מדבר בצדקה רב האיכות בדיני שחיטה ובדיקה, מהרב נחשון מארץ בבל, ונתחברו עליו על הדף ב' ספרים, צפנת פענח וחזקת יד ממוהר"ר רבי יצחק עונקינירא זצ"ל. הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני, הנקרא ארץ ישראל, הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי-יד ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א.

 בדיקות, סדר הניקור, לרש"י ז"ל עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה.

ספר ריב"ן, הלכות טריפות לריב"ן זצ"ל, הוא מכתב יד גאון קדמון רבינו יהודה ב"ר נתן זצ"ל, נ"י שנת תש"ג.

 ספר חוט המשולש, האחדרבינו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות שחיטה. והשני הלכות שחיטה וטריפות להרז"ה, זצ"ל

 ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה, מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח, ברוקלין שנת תש"א.

ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה גירונדי זצ"ל, וויען תרל"א

בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה – חדש תשרי תש"נ לפ"ק. – עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, –  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' – הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי שו"ב בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

 מכתב למערכת ישראל 613 – שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית – השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

אכן נודע הדבר – יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו

סכסוך בענין השחיטה (תרלד – תרל"ה), דפים 99-112 – מספר זכרונות לבן – ירושלים – תקצ"ד – תרע"ח מאת יהושע ב"ר דוד יעלין, ירושלים תרפ"ד, בהוצאת מגנזי ירושלים תשל"ב,

 

 

GENERAL KASHRUT

Encyclopedia of Kashrut Vol  3 Kosher for Long Life

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Nefesh Yeshaya Kashrus – vol 2 
TREATISE ON THE LAWS OF KASHRUT (PAGE 44) – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita
Kashrus ha Bassar ke ChilchatoQuestionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Kashrus ha Bassar ke ChilchatoQuestionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

The Journal of Jewish health
LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
Encyclopedia of Kashrut Vol  4 

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Problems with the OU
PROBLEMS WITH THE KOSHER CERTIFICATION OF THE ORTHODOX UNION
Worms in New York's water
THE WATER SUPPLY IN NEW YORK'S HOMES MAY CONTAIN WORMS WHICH IS A PROHIBITION FROM THE TORAH
CONTRACT OF KASHRUT
TO BE SIGNED BETWEEN THE CONSUMER AND THE RABBI WHO GIVES THE HECHSHER
The meat which was left unguarded
MEAT WHICH HAS LEFT THE SIGHT OF A JEW IS FORBIDDEN BY RABBINICAL LAW

 

 

HASHEM'S WAR AGAINST AMALEK FROM
 GENERATION TO GENERATION

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption
LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out
THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Until when
A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek
NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut
WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Who has the merit to eat meat?
SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem 
THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH) – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Kashrut and damages
THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot
REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace 
THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

KASHRUT OF POULTRY

WARNING ON CHICKEN VACCINATION LAWS OF EATING CHICKEN AND THE VACCINES THAT CAN RENDER IT TAREF  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Government Reports – Chicken

LETTERS FROM COMPANIES AND GOV'T ON KASHRUT OF CHICKEN (SOME SECTIONS IN ENGLISH)  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

SHECHITA (RITUAL SLAUGHTER)

Shemira Tovah PROBLEMS OF SLAUGHTER HOUSES IN NY AND ALL USA AS FAR BACK AS 1925 – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
History of Shechita in the US SELECTIONS FROM THE BOOK SHEHITA AUTHORED IN 1941 BY JEREMIAH BERMAN
Problems and pitfalls of Shechita today THE SITUATION NOWADAYS IS NOT BETTER THAN WHAT IT WAS LONG TIME AGO. LEARN WHY – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Kol ha Shechita FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

SMALL ANNOUNCEMENTS ON KASHRUT IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65                              

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*