logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מכתבים לאדמור- ספר עדותן של רבנים + מכתבים באנגלית

מכתבים לאדמור

מכתבים_לאלפים_-_ספר_עדותן_של_רבנים_ועוד_מכתבים_באנגלית

עדותן_של_רבנים_-_מכתבי_הרבנים_לפני_20-40_שנה_על_הספרים

עדותן_של_רבנים_-_מכתבי_הרבנים_לפני_30_

שנה_על_הספרים       עדותן_של_רבנים_613_עמודים_מכתבים_מרבנים2 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_1 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_2 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_3 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_4 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_5 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_6 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_7 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_8 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_9 עדותן_של_רבנים_הסכמות_לספרים_הנפלאים_של_כק_מרן_האדמור_מהאלמין_שליטא_-_10

 

 

ספר עדותן של רבנים
(שנכתבו להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות)
חלקים א' וב' – 1294 מכתבים – 324 עמודים

בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל –  וכל איש ישראל בכל קצות תבל

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' – 33 עמודים

ספר עדותן של רבנים (מבין ג' אלפים מכתבים) – כתב יד

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of  Rabbinical Court of Holmin, Shlita

איש המערכות
מלחמת השם  חלק 
101
האדמו"ר מהאלמין – 
ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88

 

שם הספרים

שנה

עיר

שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים

ספר המכתבים, כרך א' כתבי יד

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

גוש ישובי תל-מונד

הרב מרדכי אריה זמל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 1

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

שובה

הרב יוסף אלמושנינו

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 2

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ראש-עין

הרב עזריה ב"ר יחיא בסיס

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 3

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מושב רוחח

הרב יונה פורת

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 4

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רעננה

הרבנות המקומית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 5

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רמת גן

משרד הרבנותהרב יציק בר-דע

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 6

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ראשון לציון

הרב יהודה פורטל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 7

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מירון

הרב מאיר שטרן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 8

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רמלה

הרב יוסף כהן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 9

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מושב עזריקם

הרב בסל ניסים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 10

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

 

הרב שמואל בן הרוש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 11

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רמת פולג, נתניה

הרב יעקב ניומן, אגודת בית הכנסת ישראל הצעיר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 12

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

סביון

הרבנות המקומית, המועצה הדתית, הרב דוד ברודמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 13

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

נוה אבירים, תל אביב

הרב חיים זוננפעלד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 14

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

נתניה

הרבנות הראשית, המועצה הדתית, הרב ישראל מאיר לאו

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 15

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

אילון

שעלבים, הרב נתן רפאל אוירבך

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 16

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

תלמוד תורה יד אשר, הרב משה בן-אבו

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 17

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מזכרת בתיה

לשכת הרבניות והמועצה הדתית, ב. כ"ץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 18

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

נתניה

בית מדרש גבוה לתורה ולהוראה, תפארת נתניה, יד משה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 19

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר סבא

הרב יעקב פנחס שיר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 20

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כרמיאל

לשכת הרבנות כרמיאל, הרב אברהם צבי מרגלית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 21

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

לוד

הרב נתן אורטנר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 22

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מלילות – מושב שדי צבי

הרב משה דרעי – הרב שמואל דהן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 23

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עכו

הרב שמואל צבאה, חבר לשכת הרבנות

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 24

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עומר

הועד הדתי עומר, הרב י.ש. גינזבורג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 25

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

פתח תקוה

הרב אשרי יואב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 26

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עכו

לשכת הרבנות הראשית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 27

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בני ברק

יד הרש"ז, הרב משה קוריץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 28

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עין הנציב

הרב יחזקאל ליכטנשטיין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 29

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

נחלת יהודה

הרב אברהם מאיר יעקובוביץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 30

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

ישיבת אור החיים, ראובן אלבז

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 31

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

יבניאל

לשכת הרבנות המועצה הדתית, הרב מאיר פרענקל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 32

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב בנימין אדלר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 33

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב יהושע זמל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 34

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר סבא

לשכת הרבנות הרב אבהם שלוש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 35

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב שלום משאש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 36

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

זאב דב סלונים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 37

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

שדה חמד

הרבנות המקומית, הרב זכריה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 38

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר חסידים

הרב שמעון בן חמו

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 39

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר גדעון

הרב אברהם יוסף אקרמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 40

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר מינס

אברהם הלל גולדברג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 41

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר סבא

לשכת הרבניות, הרב ניסים חדאד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 42

עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים

תשמ"ג

זכרון יעקב

מרכז לחינוך תורני

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 43

 

תשמ"ג

נתניה

הרב פנחס כובאני

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 44

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

נתיבות

הרב רפאל כדיר צבאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 45

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עפולה עלית

הרב רצון דוד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 46

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

טבריה

הרב משה ועקנין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 47

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

הוד השרון

הרב פרץ אריאל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 48

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בני ברק

הרב יחיאל זאיר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 49

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ראשון לציון

הרב שלמה יגאלי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 50

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מושב פטיש, הנגב

הרב רחמים בעל הנס

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 51

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית עקרון

הרבנות המקומית, הרב ע, יעב"ץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 52

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

נחל אילון

הרב מתאנה מנשה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 53

עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים

תשמ"ג

תל אביב

משרד החינוך והתרבות

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 54

אמן, אהבת רעים

תשמ"ג

תל אביב

ערית תל אביב, מנהלת

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 55

 

תשמ"ג

חיפה

מרכז החינוך העצמאי, ש. פישמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 56

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב נחום בערגמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 57

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רחובות

הרב נפתלי בר אילן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 58

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

 

הרב מאיר חורש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 59

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

תל אביב

הרב יחזקאל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 60

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בני ברק

הרב נתן צבי פרידמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 61

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עזתה

מועצה דתית, הרב שלמה צדוק

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 62

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית שלום

הרב י. סגל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 63

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

חוף הכרמל

הרב מיכאל סבג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 64

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב יוסף צבי יפת

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 65

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

חיפה

הרב ג. וולקוביץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 66

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב ש.צ. וינר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 67

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב יוסף צבי יפת

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 68

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

חיפה

הרב ג. וולקוביץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 69

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב ש. צ. וינר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 70

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כנרות עמק הירדן

הרב שלמה דידי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 71

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

תל אביב

הרב מרדכי מזרחי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 72

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

גבעת מרדכי

הרב י. איסר קלונסקי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 73

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

אריאל עיר השומרון

מוצעה דתית הרבנות המקומית, הרב שלום נגר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 74

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

אשדוד

הרב סיני אדלר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 75

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

אור יהודה

לשכת הרבנות מוצעה דתית, כמוס עגיב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 76

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

אילת

לשכת הרבנות מוצעה דתית, הרב יוסף הכט

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 77

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

אור יהודה

לשכת הרבנות מוצעה דתית, הרב באורי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 78

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בת ים

רבנות הראשחית, הרב יוסף בר שלום

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 79

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

באר שבע

הרבנות הראשית, הרב מישאל דהאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 80

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

גדרה

הרב מאיר צובירי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 81

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בני עי"ש

הרב שלום אברהם צדוק

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 82

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

חיפה

הרב מרדכי בן עזרי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 83

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בני ברק

הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל, ישיבת פוניבז

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 84

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

לכיש צפון

הרב בנימין איעד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 85

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בית שאן

הרב שלום הבלין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 86

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

גבעת שמואל

הרב אלעזר אלבז

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 87

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עדה

הרבנות המקומית, הרב ד.א. חלמיש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 88

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

יזרעאל

הרב מרדכי זמיר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 89

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

 

אלטר מאזוז

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 90

עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים

תשמ"ג

הרצליה

הרב אברהם משה פיינמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 91

 

תשמ"ג

הדר השרון

לשכת הרבנות אזורית, הרב אשר זמל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 92

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מושב זמרת

הרב ראובן עלוש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 93

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

חדרה

הרב חיים זרצקי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 94

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

כפר טבור והגליל התחתון

הרב ישעיהו הרצל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 95

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

יקנעם

לשכת הרבנות

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 96

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

חיפה

הרב יהושע ברדוגו

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 97

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ז

בנימינה

הרב יוסף יהושע טויב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 98

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

הרב שמעון אבוחצירא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 99

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

 

הרב קליין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 100

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מושב עמקא אשרת

הרב יעקב שלום

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 101

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית מלאכי

הרב י. א. גרשטנקורן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 102

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רעננה

הרבנות המקומית רעננה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 103

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

מטה יהודה

הרב יצחק מאיר חרל"פ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 104

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רכסים-כפר חסידים

הרב יעקב מאיר זוננפלד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 105

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

תל אביב

הרב יוסף בן יעקב צובירי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 106

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית טבעון

הרב יהודה א. זילברשטין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 107

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית היובל ירושלים

הרב אליהו הכהן רבין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 108

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

רמת גן

הרב סעדיה חוזה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 109

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

הגלילות

הרב צבי אברמוביץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 110

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית שמואל

הרב עקיבא הכרמי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 111

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 112

ה

תשמ"ג

נהריה

הרב אהרן קלר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 113

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

יד אליהו תל אביב

הרב עמנואל קוסובסקי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 114

עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים

תשמ"ג

תל אביב

הרבנות הראשית
תל אביב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 115

 

תשמ"ג

תל אביב

הרב יעקב טרב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 116

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

תל אביב

הרב חיים דוד הלוי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 117

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

יפו

הרב חנניה דרעי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 118

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

הבקעה

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 119

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

ברכיה

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 120

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

עפולה

הרב יהודה שטרית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 121

 

עניית אמן כהלכתו

תשמ"ב

הדר הכרמל חיפה

הרב רפאל שפירא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 122

אנציקלופדיה

תשמ"ג

באלטימאר מערילענד ארה"ב

הרב לארך

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 123

יצחק לשוח גדולי יצחק עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

פתח תקוה

ישיבת כולל אברכים זידיטשוב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 124

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

ישיבת בית מרדכי זוועהיל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 125

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

ישיבה רמיילס מווילנא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 126

שישלחו להם ספרים

תשל"ט

ירושלים

ישיבת סטולין קרלין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 127

שישלחו להם ספרים

תשל"ט

ירושלים

הרב מתתיהו דייטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 128

שישלחו להם ספרים

תש"מ

גליל העליון

הרב חיים ד. קאהן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 129

שישלחו להם ספרים

תשמ

ירושלים

ישיבה לצעירים גור

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 130

שישלחו להם ספרים

תשל"ח

מאראקא

הרב שלום איידעלמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 131

נפש ישעי'

 

לונדון

הרב גרינפעלד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 132

נפש ישעי'

תשל"ג

מונטריאל

הרב מנחם ז. גרינבלאט

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 133

נפש ישעי'

תשל"ג

ירושלים

הגה"צ אליהו זלאטניק ראב"ד עדה החרדית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 134

משפטי צדק שערי שלום

תש"מ

ניו יארק ארה"ב

ועד רבני ליובאוויטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 135

זבחו זבחי צדק

תשל"א

ניו יארק ארה"ב

הרב יהודה מלבר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 136

נפש ישעי'

תשל"ג

 

הרב אפרים אלעזר הכהן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 137

נפש ישעי'

תשמ"ג

טרונטא קנדה

הרב גדלי' פעלדער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 138

 

 

ירושלים

הרב נתנאל קרישבסקי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 139

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשכ"ט

ניו יארק ארה"ב

הגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל ר"מ תפארת ירושלים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 140

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

 

 

הרב שמחה ב. גרינבערגער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 141

נפש ישעי'

תשל"ד

מונטריאל קנדה

הרב יעקב זילבערמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 142

הסכמה לספר נפש ישעי'

תשכ"ח

ירושלים

הגה"צ רבי דוד הלוי יונגרייז והגה"צ רבי ישראל יצחק הלוי רייזמאן זצ"ל ביד"צ העדה החרדית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד #  A-143

הסכמה לספר נפש ישעי'

תשכ"ח

ארה"ב

הגה"צ רבי יוסף גרינוואלד זצ"ל כ"ק האדמו"ר מפאפא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 143-B

הסכמה לספר נפש ישעי'

תשכ"ח

ארה"ב

הגה"צ רבי שלמה האלבערשטאם זצ"ל האדמו"ר מבאבוב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 143-C

 

הסכמה לספר נפש ישעי'

תשכ"ח

ניו יארק ארה"ב

הגה"צ רבי לוי יצחק גרינוואלד האדמו"ר מצעהלים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 144

 

תשל"א

ניו יארק ארה"ב

הגה"צ רבי שלמה האלבערשטאם האדמו"ר מבאבוב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 145

 

תשמ"א

ירושלים

הרב אלעזר מרגליות

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 146

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשל"ט

מעמפיס טענעסי ארה"ב

הרב אפרים גרינבלאט

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 147

מנחת יהודה

תשל"ח

נחלת יהודה

הרב י. דרדק

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 148

 

 

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 149

 

תשמ"ג

חיפה

קופת גמ"ח אשת חיל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 150

מורא מקדש

תשל"ז

ירושלים

קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 151

מורא מקדש

תשל"ז

ירושלים

קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 152

בענין עופות

תשמ"ג

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 153

זריקת העופות

תשמ"ג

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 154

שישלחו להם ספרים

תשמ"ב

בני ברק

הרב יצחק יוסף קליין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 155

אכילת תרנגולים

תשמ

ניו יארק ארה"ב

הרב יהודה מלבר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 156

מכתב בענין סימילאק

תשמ"ג

ירושלים

הגה"צ רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 157

 

תשמ"ג

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 158

נפש ישעי'

תשל"ד

ירושלים

הרב יוסף הרץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 159

נפש ישעי'

תשל"ד

מונטריאל קנדה

הרב יעקב זילבערמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 160

נפש ישעי'

תשל"ג

חיפה

הרב חיים אלי' שטערנבערג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 161

 

 

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 162

 

 

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 163

 

תשמ"ג

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 164

משפט בישראל כהלכתה

תש"מ

וואשינגטאן ד.ק. ארה"ב

הרב משה חיים לעווינזאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 165

 

 

 

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 166

אכילת תרנגולים

תשמ"א

לונדון אנגליה

הרב שמעון ראטהשטיין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 167

אכילת תרנגולים

תשל"ט

טרונטו קנדה

הרב גדלי' פעלדער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 168

נפש ישעי'

 

מישיגן ארה"ב

הרב יחזקאל גרובנר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 169

 

 

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 170

זבחו זבחי צדק שמחת שלום

תשל"ח

ניו יארק ארה"ב

הרב מאיר מ. געלב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 171

זבחו זבחי צדק

תשל"ח

 

ישיבת תות"ל

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 172

נפש ישעי'

 

 

חזן דוד טעלאוויטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 173

אכילת המצה אפיית מצות

תשמ"ג

מעמפיס טענעסי ארה"ב

הרב אפרים גרינבלאט

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 174

מנוחת שלום

תשל"ח

אילינאויס ארה"ב

הרב ש. י. בירנבוים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 175

זבחו זבחי צדק

תשל"ח

בואנעס איירעס ארגנטינה

הרב יצחק דיש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 176

מכתב

תשמ"א

ניו יארק ארה"ב

הרב סיני האלבערשטאם

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 177

זבחו זבחי צדק

 

מעמפיס טענעסי ארה"ב

הרב אפרים גרינבלאט

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 178

אכילת מצות

תשל"ח

ניו יארק ארה"ב

הרב שלמה טורקעניש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 179

לשלוח ספרים

תשל"ט

ירושלים

הרב דוד טלזנר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 180

מכתב

 

מונטריאל קנדה

הרב משה יהושע צאנגער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 181

אפיית המצות אכילת מצות

 

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 182

ספר

תשל"ח

ניו יארק ארה"ב

הרב שלמה טורקעניטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 183

הסכמה

תש"מ

ניו יארק ארה"ב

הגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל ר"מ תפארת ירושלים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 184

אהלי ישראל

 

מונטריאל קנדה

הרב וואלף בער לערנער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 185

ספר בענין עניית אמן

תשמ"א

קרית גת

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 186

ספר בענין עניית אמן

תשמ"א

מושב חמד

הרב שלמה נח קרול

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 187

 

מכתב חיזוק

תשל"ח

ניו יארק ארה"ב

הגה"צ רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין אב"ד ור"מ קיוויאשד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 188

מנחת יהודה

תשל"ז

ניו יארק ארה"ב

הרב דוד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 189

מנחת יהודה

תשל"ז

ניו יארק ארה"ב

הרב מרדכי שוואב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 190

קבלת ספר

תשמ"א

זכרון יעקב

בית מדרש גבוה לתורה- כולל אברכים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 191

מנחת יהודה

תשל"ז

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 192

בענין כשרות הלחם באיזה מאפיה

 

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 193

נידון יחוד

תשל"ו

ניו יארק ארה"ב

הגה"צ רבי משה שטערן אב"ד דעברעצין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 194

נידון יחוד

 

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 195

איני קורא אידיש

 

ניו יארק ארה"ב

הרב מרדכי פינסקי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 196

נפש ישעי'

תשל"ד

ניו יארק ארה"ב

הרב צבי גרובער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 197

שישלחו להם ספרים

תשל"ט

ירושלים
תל אביב

הרב אהרן סוכצבסקי והרב אברהם יצחק הופמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 198

שישלח לו ספרים

תשמ"א

ירושלים

הרב מנחם פרידמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 199

מנחת יהודה

 

מישיגן ארה"ב

הרב יחזקאל גרובנער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 200

אפיית המצות אכילת המצות

 

 

חזן דוד טעוולאוויטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 201

תאונה

תשמ"א

קליפורניה ארה"ב

הרב א. מאלער

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 202

 

תשמ"א

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 203

שישלח לו ספרים

תשמ"א

קרית צאנז נתניה

הרב יעקב שוורץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 204

שקבלו את הספרים

תשמ"ג

רחובות

בית ספר חנוך העצמאי ת"ת הרא"ם

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 205

ונאמר אמן אהבת רעים

תשמ"ג

עכו

בית הספר היסודי יסודי התורה ובית יעקב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 206

 

שם הספרים

שנה

עיר

שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים

ספר המכתבים, כרך ב' כתבי יד

 

עניית אמן כהלכתו

תשמ"ג

בני ברק

מוסדות דעעש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 207

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

קרית היובל ירושלים

הרב רחמים בן-עמארה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 208

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

תשמ"ג

בארשבע

הרב אלי' כ"ץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 209

יצחק לשוח מזוזת ישראל כהלכתה אהבת רעים

תשמ"ג

הר הכרמל חיפה

ישיבה גדולה ובית המדרש גבוה תפארת הכרמל בראשות הרב רפאל שפירא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 210

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

ירושלים

ישיבת נובהרידוק בית יוסף

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 211

עניית אמן כהלכתה מדריך לעניית אמן

תשמ"א

ירושלים

בית היתומים הגדול דיסקין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 212

שישלחו להם ספרים

תשמ"ב

מושב תפרח

כולל אברכים ש"ס ולבעלי תשובה -דימונה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 213

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

זכרון יעקב

מרכז לחינוך תורני -זכרון יעקב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 214

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

עיר העתיקה ירושלים

ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 215

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ב

מושב חמד

בית תלמוד גבוה
אהלי גרשון

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 216

אהבת רעים עניית אמן

תשמ"ב

אופקים

אוצר הספרים מנוחת יצחק שע"י ישיבת אופקים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 217

שישלחו להם ספרים

תשמ"א

בני ברק

אוצר הספרים שע"י ישיבת כתר ישראל רוזין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 218

עניית אמן כהלכתה

תשמ"א

תל אביב

הרב חיים דוד הלוי

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 219

עניית אמן כהלכתה

תשמ"א

ירושלים

ישיבת קול יעקב

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 220

—–

—–

—–

—-

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 221

 

מכתב עידוד

תשל"ג

ניו יארק ארה"ב

הרב רבי שמואל יהודה פאנעט אב"ד דעעש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 222

מכתב

תשמ"א

פילדלפיה פנסילווניה ארה"ב

הרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס אבד"ק פילאדעלפיא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 223

 

 

ערד

מכון ווג'ס ערד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 224

בענין ציצית ושעטנז

תשמ"ב

ניו יארק ארה"ב

הרב מאיר שפילבערג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 225

מבקש ספרים לישיבה

תשמ"א

ניו יארק ארה"ב

הרב משה מונד

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 226

בענין סימילאק SAM 6 והוא משומן טמא ושמן מן החי

 

ירושלים

הרב משה אשר הגר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 227

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 228

בענין זריקת התרנגולים

תשמ"ג

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 229

עניית אמן כהלכתה קבוצת ילדים נוטרי אמן

תשמ"א

בני ברק

בית התלמוד ומתיבתא תורת אמת

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 230

נפש ישעי'

תשל"ג

חיפה

הרב חיים אלי' שטערנבערג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 231

—–

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 232

עניית אמן כהלכתה

תשמ"ג

ניו יארק ארה"ב

בן ישיבה הרב לייב רייך

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 233

עניית אמן

תשמ"א

בני ברק

ישיבת חומת ציון

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 234

קיבל את הספרים

תשמ"ג

קרית פוניבז

אוצר הספרים שע"י ישיבת גרודנא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 235

עניית אמן שיח יצחק

תשמ"ב

בני ברק

בית התלמוד ומתיבתא תורת אמת

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 236

עניית אמן אהבת רעים

תשמ"ג

חיפה

ישיבת תפארת הכרמל-מדור לבעלי תשובה בראשות הרב רפאל שפירא

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 237

שוין אלעס

אז מ'ווייסט

מען מיינט

חזן דוד טעוולאוויטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 238

אהלי ישראל דבר משה

 

 

הרב יצחק יעקב אילאוויטש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 239

מבקש ספר עניית אמן כהלכתה

תשמ"ב

רחובות

הרב מתתיהו לדרמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 240

—-

—–

—-

——

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 241

משום שאיני יודע את שפת אידיש

תשל"ח

באוינעס איירעס ארגנטינה

הרב יצחק דיש

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 242

זריקת העופות

 

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 243

 

לשלוח ספר

 

ניו יארק ארה"ב

הרב שניאור זושא רייז

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 244

ספרים

 

מעמפיס טענעסי ארה"ב

הרב אפרים גרינבלאט

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 245

אהלי ישראל

תשל"א

ניו יארק ארה"ב

הרב אהרן אראק

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 246

מבקש ספר

תשל"ח

מעסעטשאסעטס ארה"ב

הרב שמואל י. פאקס

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 247

לשלוח חוברת

תשל"ח

בני ברק

ארגון הצרכנים הדתיים

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 248

מכתב בענין החזקת המוסד בית משה

תשכ"ח

חיפה

הרב חיים אלי' שטערנבערג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 249

 

תשמ"ג

חיפה

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 250

מורא מקדש

תשל"ז

ירושלים

קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 251

מורא מקדש

תשל"ז

ירושלים

קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 252

בענין עופות

תשמ"ג

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 253

זריקת העופות

תשמ"ג

ירושלים

הרב אברהם יצחק הופמן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 254

שישלחו להם ספרים

תשמ"ב

בני ברק

הרב יצחק יוסף קליין

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 255

אכילת תרנגולים

תשמ

ניו יארק ארה"ב

הרב יהודה מלבר

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 256

מכתב בענין סימילאק

תשמ"ג

ירושלים

הגה"צ רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 257

 

תשמ"ג

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 258

נפש ישעי'

תשל"ד

ירושלים

הרב יוסף הרץ

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 259

נפש ישעי'

תשל"ד

מונטריאל קנדה

הרב יעקב זילבערמאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 260

נפש ישעי'

תשל"ג

חיפה

הרב חיים אלי' שטערנבערג

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 261

 

 

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 262

 

 

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 263

 

תשמ"ג

 

 

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 264

משפט בישראל כהלכתה

תש"מ

וואשינגטאן ד.ק. ארה"ב

הרב משה חיים לעווינזאן

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 265

 

 

 

שם הספרים

שנה

עיר

שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים

ספר המכתבים, כרך ג' כתבי יד

 

 

 

שם הספרים

שנה

עיר

שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים

ספר המכתבים, כרך ד' כתבי יד

 

כרך ד' ממספר 641

 


 U.S GOVERNMENT & MEDICINE COMPANIES & LABORATORIES DOCUMENTS THAT HAVE BEEN SENT
BETWEEN

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the
rabbinical court of Holmin Executive director of
 International Kashrus Association

 

FROM

TO

CITY

STATE

YEAR

SUBJECT

STATE OF CO. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

 RABBI GROSS

DENVER

COLORADO

'977

VACCINATING

 STATE OF CT.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

HARTFORD

CONNECTICUT

'977

VACCINATING

STATE OF CT.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

HARTFORD

CONNECTICUT

'978

VACCINATING

STERWIN LAB.

RABBI GROSS

MILLSBORO

DELAWARE

'977

VACCINATING

STERWIN LAB.

RABBI GROSS

MILLSBORO

DELAWARE

'979

VACCINATING

SALSBURY LAB.

RABBI GROSS

CHARLES CITY

IOWA

'978

VACCINATING

STATE OF MD. DEPARTMENT OF HEALTH EDUCATION & WELFARE

RABBI GROSS

ROCKVILLE

MARYLAND

'977

VACCINATING

STATE OF MD.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

HYATTSVILLE

MARYLAND

'977

VACCINATING

 STATE OF MD.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

HYATTSVILLE

MARYLAND

'977

VACCINATING

STATE OF N.J  DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

TRENTON

NEW JERSEY

'977

VACCINATING

STATE OF N.J.   DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

TRENTON

NEW JERSEY

'977

VACCINATING

RUTGERS UNIVERSITY

RABBI GROSS

VINELAND

NEW JERSEY

'979

VACCINATING

AMERICAN SCIENTIFIC LAB.

RABBI GROSS

KENILWORTH

NEW JERSEY

'977

VACCINATING

STATE OF N.Y. DEPARTMENT OF AGRICULTURE & MARKETS

RABBI GROSS

ALBANY

NEW YORK

'977

VACCINATING

STATE OF N.Y. DEPARTMENT OF AGRICULTURE & MARKETS

RABBI GROSS

ALBANY

NEW YORK

'977

VACCINATING

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

NEW YORK

NEW YORK

'978

VACCINATING

COMMONWEALTH OFPENNSYLVANIA

RABBI GROSS

HARRISBURG

PENNSYLVANIA

'977

VACCINATING

STATE OF WISCONSINDEPARTMENT OF AGRICULTURE TRADE & CONSUMER PROTECTION

RABBI GROSS

MADISON

WISCONSIN

'977

VACCINATING

CANADIAN DEPARTMENT OF HEALTH OF ANIMALS

RABBI GROSS

OTTAWA

ONTARIO CA.

'978

VACCINATING

GOVERNMENT OF QUEBECDEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

QUEBEC

QUEBEC CA.

'977

VACCINATING

GOVERNMENT OF QUEBECDEPARTMENT OF AGRICULTURE

RABBI GROSS

QUEBEC

QUEBEC CA.

'978

VACCINATING

WARNING ON CHICKEN VACCINATION

 – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

LAWS OF EATING CHICKEN AND THE VACCINES THAT CAN RENDER IT TAREF

Government Reports – Chicken

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

LETTERS FROM COMPANIES AND GOV'T ON KASHRUT OF CHICKEN (SOME SECTIONS IN ENGLISH)

מכתב מדעפארטמענט

אויף אגריקולטור מארצות הברית, בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק 

GENERATION TO GENERATION

אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 229

הרב אברהם יצחק הופמן

ירושלים

בענין זריקת התרנגולים

"KASHRUS OF KOSHER PRODUCTS"

BASIC LAWS OF KASHRUS

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

STATE CAPITAL

SACRAMENTO

CALIFORNIA

'977

KASHRUS OF MEAT & POULTRY

LINKS

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

STATE CAPITAL

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.

'977

KASHRUS OF MEAT & POULTRY

BASIC LAWS OF KASHRUS

RABBI GROSS

HOWARD L. LASHER NYC ASSEMBLYMAN 

ALBANY

NEW YORK

'977

KASHRUS OF KOSHER PRODUCTS

Kol Hashechita

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

CONSUMER REPORTS

MOUNT VERNON

NEW YORK

'977

BREAST FEEDING

EVERYTHING ABOUT KASHRUS
OF MEDICINE

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  ANIMAL & PLANT HEALTH INSPECTION SERVICES

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.

'977

KASHRUS OF MEAT & POULTRY

Kol Hashechita

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  ANIMAL & PLANT HEALTH INSPECTION SERVICES

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.

'977

VINELAND KOSHER POULTRY COMPANY

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

GOVERNOR OF MISSOURI

ST. LOUIS

MISSOURI

'977

KOSHER LAWS

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

STATE CAPITAL

SPRINGFIELD

ILLINOIS

'977

KASHRUS OF MEAT & POULTRY

Kol Hashechita

LEVER BROTHERS COMPANY

MR. BLAW

NEW YORK

NEW YORK

'975

SOAP

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

ALBANY

NEW YORK

'977

LIST OF SLAUGHTERHOUSES

REVLON RESEARCH CENTER INC.

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

BRONX

NEW YORK

'975

LIPSTICKS

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

SENATOR GEORGE MCGOVERN

U.S. SENATE

WASHINGTON D.C.

,977

NUTRITION

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

U.S. CAPITAL

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.

'977

KASHRUS OF MEAT & POULTRY

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE FOOD SAFETY & QUALITY SERVICE

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.

'977

SLAUGHTER
HOUSES

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE MEAT & POULTRY INSPECTION PROGRAM

WASHINGTON D.C.

WASHINGTON D.C.

'977

SLAUGHTER
HOUSES

 

 

Kol Hashechita:  – FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

HALACHIK CLARIFICATION EXPLAINING THE PRODUCTION OF MEDICINES AND THEIR KASHRUS FOR THE WHOLE YEAR (IN GENERAL) AND (ESPECIALLY) FORPASSOVER BASED ON A DETAILED STUDY OF THE PHARMACOLOGIC PRODUCTION PROCESS
BASIC LAWS OF KASHRUS

 

FROM

TO

CITY

STATE

YEAR

SUBJECT

ABBOT LAB.

 RABBI GROSS

NORTH CHICAGO

ILLINOIS

'977

MEDICINE

A. H. ROBINS COMPANY RESEARCH LAB. 

RABBI HIZIGER

RICHMOND

VIRGINIA

'974

MEDICINE

A. H. ROBINS COMPANY RESEARCH LAB.

MR. LANGER

RICHMOND

VIRGINIA

'973

MEDICINE

ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY

PHOENIX

ARIZONA

'976

MEDICINE

AVON PRODUCTS INC.

NEW YORK

NEW YORK

'976

MEDICINE

BLOCK DRUG COMPANY INC.

RAFIEH PHARMACY INC.

JERSEY CITY

NEW JERSEY

'977

MEDICINE

BOERICKE & TAFEL INC. HOMOEOPATHIC PHARMACISTS

RAFIEH PHARMACY INC.

PHILADELPHIA

PENNSYLVANIA

'977

MEDICINE

BREON LABORATORIES INC.

RABBI GROSS

NEW YORK

NEW YORK

'977

MEDICINE

BRIOSCHI, INC. DISTRIBUTOR

VAAD HAKASHRUS

FAIR LAWN

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

BRISTOL-MYERS LAB.

VAAD HAKASHRUS

HILLSIDE

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

BURROUGHS WELLCOME CO.

VAAD HAKASHRUS

RESEARCH TRIANGLE PARK

NORTH CAROLINA

'976

MEDICINE

CALGON CONSUMER PRODUCTS COMPANY INC. RESEARCH LAB.

RABBI GROSS

RAHWAY

NEW JERSEY

'977

MEDICINE

CHESEBROUGH PONDS INC. RESEARCH LAB.

MR. HERZOG

TRUMBULL

CONNECTICUT

'976

MEDICINE

CIBA- GEIGY CORPORATION

RABBI GROSS

SUMMIT

NEW JERSEY

'977

MEDICINE

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

RABBI GROSS

NEW YORK

NEW YORK

'977

MEDICINE

DORSEY LAB.

RABBI GROSS

LINCOLN

NEBRASKA

'977

MEDICINE

THE DRACKETT PRODUCTS COMPANY

VAAD HAKASHRUS

CINCINNATI

OHIO

'971

MEDICINE

ELI LILLY AND COMPANY

MR. ZYKORIE

INDIANAPOLIS

INDIANA

'967

MEDICINE

ELI LILLY AND COMPANY

VAAD HAKASHRUS

INDIANAPOLIS

INDIANA

'976

MEDICINE

ENDO LAB. INC.

RABBI GOTTEHRER

GARDEN CITY

NEW YORK

'975

MEDICINE

f&f lab. inc.

RABBI GROSS

CHICAGO

ILLINOIS

'977

MEDICINE

FISONS CORPORATION

RABBI GROSS

BEDFORD

MASSACHUSETTS

'977

MEDICINE

GLENBROOK LAB.

RABBI GROSS

NEW YORK

NEW YORK

'977

MEDICINE

HOECHST PHARMACEUTICALS, INC.

VAAD HAKASHRUS

SOMERVILLE

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

RABBI GROSS

NUTLEY

NEW JERSEY

'977

MEDICINE

 

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

RABBI GROSS

NUTLEY

NEW JERSEY

'977

MEDICINE

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

MRS. WEINBERG

NUTLEY

NEW JERSEY

'972

MEDICINE

HOFFMANN-LA ROCHE INC.

VAAD HAKASHRUS

NUTLEY

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

HUDSON PHARMACEUTICAL CORPORATION

RABBI GROSS

WEST CALDWELL

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

ICI AMERICA INC.

RABBI BLUMENKRANTZ

CALIFORNIA

'972

MEDICINE

IVES LAB. INC.

VAAD HAKASHRUS

NEW YORK

NEW YORK

'976

MEDICINE

LEDERLE LAB.

DR. MOLLER

PEARL RIVER

NEW YORK

'966

MEDICINE

LEEMING/ PACQUIN DIVISIONS

VAAD HAKASHRUS

NEW YORK

NEW YORK

'976

MEDICINE

MCNEIL LAB. INC.

RABBI GROSS

'977

MEDICINE

MEADJOHNSON MEDICAL RESEARCH DEPARTMENT

VAAD HAKASHRUS

'970

MEDICINE

MEADJOHNSON MEDICAL RESEARCH DEPARTMENT

VAAD HAKASHRUS

'976

MEDICINE

MILES LAB. INC.

VAAD HAKASHRUS

ELKHART

INDIANA

'970

MEDICINE

MILES LAB. INC.

VAAD HAKASHRUS

ELKHART

INDIANA

'970

MEDICINE

MILLER MORTON COMPANY

RABBI HISIGER

RICHMOND

VIRGINIA

'974

MEDICINE

MERCK SHARP & DOHME

VAAD HAKASHRUS

WEST POINT

PENNSYLVANIA

'976

MEDICINE

NORWICH PHARMACAL COMPANY

VAAD HAKASHRUS

NORWICH

NEW YORK

'970

MEDICINE

ORGANON

VAAD HAKASHRUS

WEST ORANGE

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

PARKE-DAVIS & COMPANY

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION

DETROIT

MICHIGAN

'976

MEDICINE

PARKE-DAVIS & COMPANY

MR. ZYKORIE

DETROIT

MICHIGAN

'967

MEDICINE

PFIZER INC.

RABBI GROSS

NEW YORK

NEW YORK

'977

MEDICINE

PLOUGH INC.

RAFIEH PHARMACY INC.

MEMPHIS

TENNESSEE

'977

MEDICINE

PLUS

RABBI MANDEL

IRVINE

CALIFORNIA

'974

MEDICINE

RAFIEH PHARMACY INC.

SYNTEX

NEW YORK

NEW YORK

'977

MEDICINE

RAFIEH PHARMACY INC.

SYNTEX

NEW YORK

NEW YORK

'977

BABY FORMULA

RIKER LAB. INC.

VAAD HAKASHRUS

NORTHRIDGE

CALIFORNIA

'976

MEDICINE

ROSS LAB.

VAAD HAKASHRUS

COLUMBUS

OHIO

'970

MEDICINE

 

SANDOZ PHARMACEUTICALS

MR. ZYKORIE

HANOVER

NEW JERSEY

'967

MEDICINE

SEARLE LAB.

VAAD HAKASHRUS

CHICAGO

ILLINOIS

'976

MEDICINE

SMITH KLINE & FRENCH LAB.

RABBI GROSS

PHILADELPHIA

PENNSYLVANIA

'977

MEDICINE

SQUIBB PROFESSIONAL SERVICES DEPARTMENT

MRS. LEWANONI

PRINCETON

NEW JERSEY

'976

MEDICINE

THE UPJOHN COMPANY

RABBI RANTOG

KALAMAZOO

MICHIGAN

'976

MEDICINE

THE UPJOHN COMPANY

RABBI GROSS

KALAMAZOO

MICHIGAN

'977

MEDICINE

THE UPJOHN COMPANY

VAAD HAKASHRUS

KALAMAZOO

MICHIGAN

'976

MEDICINE

THE UPJOHN COMPANY

VAAD HAKASHRUS

KALAMAZOO

MICHIGAN

'976

MEDICINE

WARNER/CHILCOTT

RABBI GROSS

MORRIS PLAINS

NEW JERSEY

'977

MEDICINE

RABBI GROSS

WATT PUBLISHING CO.

MOUNT HOVVIS

ILLINOIS

'977

MEDICINE

WYETH LAB.

MR. ZYKORIE

PHILADELPHIA

PENNSYLVANIA

'967

MEDICINE

EVERYTHING ABOUT KASHRUS
OF MEDICINE

MEDICINE

 

 

פעדערעל אינספעקשען – על הבשר בארצות הברית, כמה עופות ששוחטים ביום ובחודש, וכך יכולים לראות במו עינים איך שהרבנים המכשירים הם שקרנים גדולים אשר לא היתה כמותם מיום בריאת העולם, וכל יהודי החרד לדבר ה' חס ושלום לסמוך על ההכשר של הרבנים המסיונרים הגנבים והכופרים ראשי הערב רב שרוצים בעד בצע כסף להאכיל לעם בני ישראל נבילות וטריפות חלב ודם, ראה להלן הרבה דוקאמענטים ותשמע את הטעיפ של כשרות "וואדער געיט" של התאחדות הרבנים, וכך השקר הנורא הזה הולך וגובר מיום ליום ואלפי ילדי ישראל הולכים לשמד עם היוני פארעם של השטרימלעך עם הגרבים הלבנים ביחד

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מארצות הברית, בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק GENERATION TO GENERATION

מכתבים מגאווערמענט דעפארטמענט  בענין הכשרות, סעפטעמבער 12 977' מספר הכבי"כ

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מוואשינגטון בענין גודל מספר העופות והבהמות ששוחטים בשחיטות הכשירות, וזה מראה באצבע איך ש 15 רבנים מהתאחדות הרבנים שקרו את האנשים האוכלים מהכשרות שלהם והכול שקר גדול שלא ראו כמותו מיום היתה ישראל לגוי עד היום הזה, ועם השקר הזה מפטמים את כל אחבנ"י יראי ה' בנבילות וטריפות ומשתיקין את הרבנים המעוררים בכל מיני טעראר. שם המשחטות. 1. וויינלאנד כשר פאלטרי. 2. עמפיירי כשר פולטרי, ועוד מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

  מכתב מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, מאי 10 977' יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

מכתבים מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, סעפטעמבער 14 979" יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*