logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

סגולת אמירת עקידת יצחק 7 פעמים- ביטול של כל גזירה, דין ומוות בעולם ולהמשכת ישועות

עקידת יצחק

איך מתקשרת עקידת יצחק לחיילי צהל 

עקידת יצחק

1 2 3 4 5

 

עקידת יצחק וחיילי צה"ל – איך מתקשרת עקידת יצחק לחיילי צה"ל

יצחק אבינו עמד בניסיון על אנושי שהיה מוכן להקריב את עצמו כעולה תמימה למען שמו יתברך, כמו כן יוצאי חלציו של יצחק אבינו, חיילי צה"ל צאן קדושים מוכנים למסור נפשם בדמי ימיהם למען שלמות עם ישראל וארץ ישראל, ומהויים מגן אנושי של ממש לכל יהודי/ה ויהודי/ה בעם ישראל.

חיילי צה"ל הקדושים מוכנים לעקוד את כל חלומתיהם, מאוויי נפשם ושארית חייהם למען האידאל של הגנה על עם ישראל, בעוד שכל נער בגילם מאומות העולם מדשדש במנעמי העולם הזה, ודואג לפיתוח עצמי, ללימודים אקדמיים, כניסה לשוק העבודה, ופיתוח קרירה אישית וכו', ובעצם כל מהות נפשו עסוקה רק בהעצמה אישית. כל תפיסת עולמו, שתופס את עצמו כמרכז, וחושב איך לנצל את משאבי העולם לטובתו. וגם אם עושה חסד, זה בסופו של דבר רק לצרכי עצמו, כמו שנאמר בהקדמה לספר הזוהר על אומות העולם "כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין", כלומר שכל חסד שהם עושים, לעצמם הם עושים.

זו היא ראייה שהיא הפוכה במהותה מהתפיסה של העם היהודי, ובפרט חיילי צה"ל, המבטלים את ישותם העצמית למען הכלל, שמרכז תפיסתם הוא האידאל, החזון, של שלמות העם היהודי וארץ ישראל, והם באים רק לשרת את האידאל הזה, ולא את עצמם.

במסירות נפשם של החיילים מתגלה נקודת היחידה שבנפש היהודי, המוסר נפשם ליחידו של עולם, אז מתגלה נקודת הקודש האלוקית שטמונה בכל יהודי ויהודי, שהוא חלק אלוקה ממעל ממש. מתגלה האחדות פנימית ואהבה של איש לרעהו, שבעצם מבטאת שכולנו נשמה אחת, כולנו כאיש אחד בלב אחד.

מסירות נפש זו שורשה מיצחק אבינו, שהיה מוכן למסור נפשו כעולה תמימה למען השי"ת.

ועתה באמצעות הקריאה של העקידה, שמבטאת כח רוחני של קידוש ה' עצום, הן מצד אברהם, והן מצד יצחק אבינו, עומד כח נצחי זה בעצם הקריאה לכל חייל וחייל.

בקריאה של פרשת העקידה 7 פעמים, מתחברים החיילים לאותו כח רוחני שהוא נצחי מעל הטבע ולזמן, של יצחק אבינו שכך בטל את כח המוות מהעולם, זו המתקת דין עצומה שעומדת לנו כירושה לכל יהודי ויהודי ובפרט לחיילינו הקדושים שמבטאים ביתר שאת את זכות יצחק אבינו.

כאשר כל חייל כפרט קורא את העקדה, הוא משפיע במעשיו על כל כלל ישראל – כמו שנאמר בהקדמה של ספר הזוהר:

"שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור, אשר הכלל והפרט שוים כב' טפות מים, וכל שנוהג בכלל כולו נוהג גם בפרט, ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי לא יתגלה הכלל אלא לאחר גילוי הפרטים שבו, ולפי מדתם ואיכותם של הפרטים. וודאי שמעשה הפרט לפי ערכו. מוריד או מעלה את הכלל כולו. ובזה יתבאר לך מה שאיתא בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר ובחכמת האמת, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלימה".

וידוע שעם ישראל הם פנימיות העולמות, ואומות העולם הם חיצוניות העולמות, וברגע שכלל חיילי צה"ל יקראו העקדה, הם יגבירו את פנימיות העולמות, ובכך מחלישים חיצוניות העולמות – דהיינו את אומות העולם.

וכך נכון ח"ו ההפך, שכאשר הפנימיות, שהיא בחינת ישראל שבכל אדם מישראל, תרד מטה מטה. אז גורם במעשיו, שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה, ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לעפר, ובני ישראל, שהם הפנימיות שבעולם ירדו מטה מטה ח"ו.

ולכן כאשר עם ישראל ובפרט חיילי צה"ל קוראים את העקדה, הם מתקשרים רוחנית לשורש כוחו הנצחי של יצחק אבינו, לביטול כל גזרה ודין, ובכך מגבירים את פנימיות העולמות ומורידים לעפר את חיצוניות העולם בדמות אומות העולם, ובכך סוללים את דרכינו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*