logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין- דרשה על צניעות – י' ניסן תשע"ז

רדיו 2000- האדמור מהאלמין דורשjpg

לכבוד כל המאזינים לקו סוד החשמל של הרב פיש שליט"א

כאן מדבר האדמו"ר מהאלמין

מי שרוצה לשמוע כל הדרשות שלנו וכן של הרב פיש שליט"א ועוד גדולי ישראל יכולים להתקשר לקו האמת קו התשובה בטלפון: 0772301519

 

שמעתי מהרב פיש שליט"א שדיבר על הצניעות ובפרט על מצוה טאנץ שזה חילול השם גדול כזה וכל יהודי מחויב למחות שרואים איך שהאדמורים מחטיאים את הרבים שהכלה הולכת בלי שום כיסוי, וזה ממש כמו שתבתי ב43 ספרים על הערב רב ושם כתוב מאחד מתלמידי בעל שם טוב זי"ע שאמר שלפני ביאת המשיח יהיו אדמורי"ם שיסעו עם עגלה עם אשה נכריה ואלפים חסידים ירוצו אחריו, ואומר הצדיק [כמדומה לי שזה הצדיק מרופשיץ זי"ע, ואמר אני יודע שאתם גם תרוצו אחריו, אבל אני מבקש לכל הפחות שלא תדחפו את העגלה, וכן מביא הסיפור הזה הצדיק הקדוש להבחל"ח רבי שלמה יהודה שווייצער זצוללה"ה באחד הספרים, שכתב מכתב לכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי זצוקללה"ה על ענין החמור שכולם נכשלים בחלב ודם בהכשר של התאחדות הרבנים ויש הקלטה איך שהם יודעים שהכל חלב וכותבים ונותנים הכשר על 16 חנויות בשר ביום אחד, וכותב להאדמו"ר מקאשוי שאם הוא יושב איתם ולא מוחה אז הוא דוחף את העגלה שהצדיק מרופשיץ אמר, וב"ה שהוא יצא בכוח גדול נגד הבשר בהמה ואמר שעד ביאת המשיח לא יהיה בשר בהמה כשירה – וב"ה אנחנו מתכוננים כבר בשבוע הזה שכן נוכל לאכול בשר של הקרבן פסח בע"ה].

ונספר לכם שתבינו איך שהקב"ה מזווג זיווגים בקיצור נמרץ:

עשינו שידוך לפני כעשרים שנה עם המחותן הצדיק הקדוש כ"ק מרן האדמו"ר ממעליץ שליט"א, בשבעה ברכות האחרון אני אומר להמחותן הצדיק הנ"ל, תדע שקיבלת כלה כזאת המיוחסת שאולי היא היחידה בעולם עם יחוס כזה גדול!

אבל אני לא מדבר מיחוס של אדמורים הקודמים, זה רק יחוס חדש, ואמרתי לו שהכלה לא טעמה בשר בהמה מעולם!

תשמעו טוב מה שהצדיק הקדוש המעליצער רבי מאשדוד עונה לי!!!

אם אתם עומדים אז תשבו שלא תפלו על הארץ מהתשובה הזאת!!!

החתן גם לא טעם בשר בהמה מעולם!!!

רבותי אתם מבינים איך שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים!!!

עכשיו נחזור לצניעות:

אשה שמעה את הדרשה שדיברתי בלילה הקודמת על צניעות ואמרתי שצריכים להיזהר בבית בפרט בליל הסדר ובכל שבת וכו', שהאשה תלך בצניעות שאם לא כל הברכות לבטלה ח"ו,

היא מאוד שבורה מזה – ורוצה לדעת איפה זה כתוב!

ואם זה באמת נכון היא מוכנה לעשות הכל שהברכות והקידוש וברכת המזון וכל סדר הפסח לא ילך לסטרא אחרא כמו שאמרתי בשם הצדיק הרב זיע"א ואמרתי לה אם תקבל על עצמה מהיום והלאה להיזהר בכל מה שדיברנו היא תקבל חזרה מקדוש ברוך הוא את כל הסדרים וכל אשר לכל שאם עושים תשובה באהבה מקבלים הכל חזרה ומהעבירות נעשות זכיות, וכן מן יש הרבה נשים צדקניות שפשוט לא ידעו ועושות תשובה מקבלים הכל חזרה.צניעות- כך היו נראות אימותינו בעבר

 

ונתחיל בעזרת ה' לבאר קצת את הענין שהעיקר מה שתובעים מהאשה בשמיים זה הצניעות

אמו של הצדיק הקדוש הר’ בנימין רבינוביץ זצ”ל  (שחתם עם הבד"ץ על לימוד הזוהר) הגיעה בחלום לאחד הבנים בתוך השבעה ואמרה לבנה: “תדע לך שהעיקר מה שתובעים מן האשה בשמיים זה על הצניעות”. האשה הזו התלבשה בתכלית הצניעות עם שַאל על ראשה ושַאל על הכתפיים ובגדים רחבים, וזה תואם למה שכתוב בספר חסד לאלפים: כמעט כל עונש האשה בעולם הבא וזכייתה בעולם הבא תלוי בצניעות”.

תיעוד דין תורה בבית דין של מעלה לשרה בת חנה

על החטאת הרבים בחוסר צניעות.

במה דברים אמורים ? גדולי ראשי הישיבות וגדולי הפוסקים, אדמורי"ם, מקובלים ומשגיחים, [ובמילים אחרות – ממש כל גדולי ישראל מכל החוגים, בתוכם מרן הרב שך,הבבא-סאלי, האדמו"ר מויזניץ ועוד ועוד] יצאו במכתב נורא בחודש טבת שנת תשכ"ח בו הם פוסקים בצורה נחרצת, שבת ישראל ההולכת או מתנהגת שלא כפי כללי הצניעות אשר נקבעו ע"י מורי ההוראה, הרי היא נכללת בגדר "מחטיאי הרבים"!! רח"ל, וכך כתבו שם:

"….והנה בזמן האחרון עלה הפורץ גם בכמה בתי החרדים לפרוץ פרצה נוראה והיא המלבושים הקצרים רחמנא ליצלן, באנו להודיע ולפרסם שהיא בכלל "מחטיאי הרבים"… אשה ההולכת בפריצות, מלבד עוונה החמור ומלבד מה שמפסידה את כל המעלות הגדולות והחמודות הנ"ל, הרי היא מחטיאה את הרבים בכל מקום שתלך בכל עת ובכל שעה, עוונה עמה וגם עוון אחרים וכו'",

– בדברים אלו  אשר יצאו מתוך עומק ליבם הטהור ומתוך דעתם דעת התורה, פסקו הם לנו פסק הלכה ברור ומחוור- אשה ההולכת שלא על פי כללי הצניעות הרי היא בכלל "מחטיאי הרבים" רחמנא ליצלן בשביל להבין את המשמעות הנוראה הטמונה בפסק הזה.

נצטט את דבריו של הרמב"ם בפרק ג' מהלכות תשובה הלכה ו', וזה לשונו, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא אלא נכרתין ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, המינים, והאפיקורסים, והכופרים בתורה, והכופרים בתחית המתים, והכופרים בביאת הגואל, והמשומדים, "ומחטיאי הרבים" וכו', [ובהלכה י' הוסיף הרמב"ם לבאר את ענין מחטיאי הרבים, וזה לשונו, מחטיאי הרבים כיצד, אחד שהחטיא בדבר גדול כגון ירבעם וכו' ואחד שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל מצות עשה],

הרי מבואר בדבריו של הרמב"ם, שאלו אשר הם בכלל מחטיאי הרבים, כאשר יגיעו לאחר פטירתם מן העולם הזה לפני הבית דין של מעלה, לא יועילו להם כל המצוות וכל החסדים ושאר המעשים הטובים שעשו במשך כל ימי חייהם, ובית הדין יפסוק שאין להם שום חלק לעוה"ב, זאת אומרת, שלא יקבלו שום שכר על כל עמלם שעמלו במשך החיים, ומפסידים הם את כל האושר והעונג של מליוני שנים – של נצח נצחים, ותחת זה יקבלו רק עונש וצער שאי אפשר לתאר, לנצח נצחים לעולם ולעולמי עולמים, רחמנא ליצלן 

נתאר לעצמינו, [תיאור שכל פרטיו המהותיים נכונים ואמיתיים, כמבואר בדברי חז"ל בכמה מקומות, ועיין בספר תפארת אדם למרן החפץ חיים סוף פרק ב', ובספר שומר אמונים מאמר השארת הנפש, ובעוד הרבה ספרים ועל פי עדיות מאלו שעברו מוות קליני[

דין תורה בשמים

שרה בת השמונים וחמש  חולה לא עלינו את חוליה האחרון עלי אדמות… חולי אשר ממנו שוב לא קמה ,בימיה האחרונים שיחזרה היא לעצמה את כל מהלך חייה והתמלאה בסיפוק ואושר עצום… "

הנה ברוך ה' כל ימי חיי הקפדתי להתפלל כל יום, תמיד השתדלתי לכבד את הורי… עשיתי חסדים עם השכנות בלי סוף, הייתי שומרת על הילדים שלהם גם כשזה היה קשה לי מאוד… ולאחר מכן גידלתי את ילדי שלי מתוך מסירות נפש, לפעמים אף לא ישנתי לילות שלמים למענם… מסרתי את נפשי כדי שיוכל בעלי לשבת וללמוד ללא שום עול וטרדה… וברוך ה' זכיתי לילדים ולנכדים ת"ח עובדי ה'… זכיתי להקים בית של תורה ועבודת ה'… והכל מתוך מסירות נפש… ממש "אשת חיל"… הנה בקרוב אני יעלה השמימה… אין ספק שיקבלו אותי שם בכבוד מלכים ומלאכים לבנים יובילו אותי הישר לגן עדן להנות מזיו השכינה ולהתענג על ה' לנצח נצחים, שהרי "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"… כל כך טרחתי והתיגעתי לעשות את רצונו יתברך… אין ספק שאזכה שם לאושר ועונג נצחי אשר "עין לא ראתה אלוקים זולתך"…

בדרך לבית דין

כך חושבת היא לעצמה ומהרהרת בליבה… והנה הגיע הרגע…   עיניה נעצמו ושוב לא נפתחו…   נשמתה טסה ועלתה לשמי מרום… לפני הבית דין של מעלה…

.והיא ראתה מה שנעשה עימה מיום שנולדתי עד אותו היום, וראתה את כל העבירות שלה, הקטנות והגדולות.

 וכל עבירה בוראת מלאכים שחורים עם עיניים ענקיות, שכל עין היא בגודל כל העולם מהקצה האחד עד הקצה השני.

 והיא ראתה קליפות שרק מלראות אותם קיבלה פחדים ובושה גדולה.  ורצתה לברוח אך שם אין לאן לברוח – זה עולם האמת וצריך להתמודד עם המציאות!

מרחוק אמנם  ראתה מלאכים לבנים יפים שנבראו מהמצוות שעשתה.

ומכל עבר הגיחו להם מלאכים לבנים וטהורים, אלפי מלאכים שנוצרו ממעשיה הטובים שפעלה ועשתה כל ימי חייה… מלאכים רבים הקיפוה מכל עבר,

 מלאך אחד אף אמר לה "אני נוצרתי מתפילת מנחה שהתפללת לפני 47 שנים"

, ומלאך אחר אמר  "אני נוצרתי מהצדקה שנתת פעם כשהיית בגיל 29"… כך הצטברו ונאספו להם אלפי אלפי מלאכים לבנים וטהורים, והיא, שמחה ומאושרת, צופה ומביטה בהנאה עצומה במלאכים הרבים המתאספים ובאים ללא הפסקה..

אך לפתע נשמע קול רעש מחריד… צעקות וזעקות… המולה נוראה התרחשה במקום. עיניה חשכו… פחד ואימה נפלו עליה  מכל עבר הגיחו להם מאות מלאכים שחורים ומפחידים, צועקים וזועקים בקול נורא ומרטיט:

 "הנה האשה שבראה אותנו… הנה האשה שלא הקפידה על כללי הצניעות ובגללה נכשלו אנשים בהרהור אסור ומחמת ההרהורים נוצרנו אנו… איך לא שמרת על הכללים שהורו הרבנים… כיצד העזת לצאת כך לרחוב… כיצד העזת להיות מכשול לרבים… אנא בית הדין תזרקוה לגיהנום אל תחוסו ואל תרחמו עליה… זה מגיע לה"

…" רועדת ומפוחדת מקול צעקתם ניסתה האשה להוציא כמה מילות התגוננות "אני לא… לא ידעתי שיש בזה בעיה… לא ידעתי שבגדי בעיתיים…"

אך מיד המלאכים השחורים צעקו וזעקו בקול נורא ומחריד "שקר!!!… כיצד את אומרת לא ידעתי… הרי הרבנים הורו שאסור לצאת כך… הם פירסמו בכל מקום את כללי הצניעות באופן ברור… כיצד התעלמת מהוראתם… כיצד הפרת את כללי הצניעות… מאות עבירות גרמת לאחרים ביציאתך לרחוב..ובפרט בבגדים הקצרים ומצומדים שרב ש"ך זי"ע פסק על זה לסגור את הכוללים אם נשותיהם הולכות כך, ובפאה נכרית של עבודה זרה, שכל הרבנים יצאו נגד זה וזה גם עבודה זרה וגם עריות בפרהסיה ועוד שילמתם אלפי שקלים שבכסף הזה בעלך והילדים היו יכולים ללמוד תורה בארצינו הקדושה שכל יהודי שוה בארץ ישראל כמו שישים בחוץ לארץ, וכל שנה איימתם על בעלך שאת צריכה פאה חדשה מפני שיצא בפריז פאה יותר יפה, והלכתם עם זה דוקא ברחוב שיסתכלו עליך, ובביית לא הלכתם עם זה, לכל הפחות הברכות והקידוש והסדר בבית הייתה כשירה. ואיך העזת… איך…?!!! " ו

 

שאלות ותשובות

 

שרה : למה אתם מדברים כל כך הרבה על הנושא של צניעות?

בית דין: יסודות הבית והנהגות הצניעות של־האשה, הם הם יסודות הקדושה. ולא עוד אלא שעיקר יצירתה מבראשית, היתה בַּכַּוונה הזאת, כמו שאמרו חז"ל על פסוק (בראשית ב', כ"ב) "וַיִּבֶן" י"י אלהים את הצֵּלָע אשר לקח מן האדם לאשה, תפס הכתוב סגנון "ויבן", אף שפישוטו הוא מלשון בניין, אבל בא בכך לרמוז שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בבִינָה והתבוננות, בזה שלקח דוקא את אחת מצלעותיו של־אדם הראשון ולא ממקום אחר בגופו, כיון שהצלע הוא מקום צנוע, שהוא מכוסה אפילו כשהאדם אינו לָבוש. ועל כל אֵבֶר ואבר שהיה בורא בה, היה אומר, תְּהִי אשה צנועה, אשה צנועה.( כמובא בבראשית רבה פרשה י"ח אות ב', ומדרש הגדול שם דף צ', ובתנחומא וישב אות ו', ומנורת המאור פרק ק"ע: )

וכל אשה המרבה ליזהר בדרכי הצניעות, הרי זו משובחת. וכמעט כל עונש האשה בעולם הזה וזכייתה לעולם הבא, תלוי בזה כמו שכתוב בספר חסד לאלפים (מאת בעל פלא יועץ) סימן ו' סוף סעיף ד'. וזה לשון ספר קב הישר פרק פ"א, זה כלל גדול, כל אשה שהיא צנועה במעשיה ובמחשבותיה, זכתה שיצאו ממנה נביאים וחסידים ואנשי־מעשה, והראיה מתמר. וכל אשה אשר איננה צנועה במעשיה או שיש לה מחשבות רעות וזרות, אזי יוצאי חלציה הולכים אחריה וכו'. הכל תלוי באשה, כי לפעמים יש אדם רשע ויש לו אשה צנועה, יהיו לה בנים טובים צדיקים וישרים. ולפעמים יש אדם צדיק ויש לו אשה רעה ויש לו בנים רשעים. על כן צריכה כל אשה לראות להדריך את בניה בדרך טובים וכו' ע"כ. וכתוב בספר מעבר יבוק מאמר א' פרק ט"ו, תחילת קלקול הבנים חס ושלום, יצמח מהפקר האשה. כי עיקר הצניעות בנקיבה, ועל ידי כן יהיו הבנים צנועים, וגם הבעל יהיה על ידה צנוע ע"כ. ואם בדורות שחלפו כך, מה נאמר ומה נדבר בזמנינו שבעוונותינו הרבים הפרוץ מרובה על העומד:

מערכות המלחמה הראשיות בעולם שלנו כהיום, המתייצבות על ה' ועל משיחו, הן הכפירה בכלל, והפריצות בפרט. במלים אחרות, היגענו למצב של דור המבול ודור הפלגה ממש רחמנא ליצלן. גם העונש הגדול כמעט עומד על פתחינו, דור "מבולבל" ודור "מפולג" בעוונותינו הרבים.

היום בכל העולם המצב המוסרי הוא הנמוך ביותר שהיה אי פעם. בין הגויים והחילונים כמעט נשכח המושג של משפחה מסודרת עם אבא ואמא, ילדים ונאמנות. הכל נהפך לאנוכיות בלבד [שכל אחד דואג רק לרצונו האישי ולא לטובת כלל המשפחה (וזה קלקול גדול שלמדו מתרבות אדום)]

גם אצל היהודים החרדים המושג שהכל מותר התחיל רח"ל להיכנס לתוך הקהילה. בגלל הגישה הזאת שהכל מותר, נולדה הפריצות החרדית שמביאה לאסונות [עונשי שמים] רבים. כתוצאה מהפריצות והאנוכיות שלמדו מהעולם הגויי-חילוני, יש גם בין החרדים התמוטטות של המושג של קדושה, שהדת היהודי מבוסס על זה [שזו היתה המטרת של מתן תורה: "אתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות יט)].

והנה מלפנים בישראל היו שומרי התורה  ומצוותיה שמורים וגדורים בביתם ובחומותיהם, ולא היו    חשופים וגלויים למראי'ן בישין, כי הנשים היו בירכתי ביתן, וכמ"ש אשתך כגפן פוריה בירכתי  ביתיך, וכתב הרמב"ם (הלכות אישות  יג פרק הי"א): שאין יופי לאשה  אלא לישב בזוית ביתה  שכך כתוב    כל כבודה  בת  מלך פנימה. ע"כ.

וגם היו מתלבשות בצניעות, ועוטפות את גופן מאד, באופן שכמעט לא היה אדם יכול להכשל בראיה    אסורה, ורק בשעת הכביסה היו רואים את זרועותיהם וכנ"ל, הא לאו הכי כמעט ולא היה בא   להגיע לראיה אסורה, לפחות למי שרצה לשמור עצמו.   אולם בעווה"ר בדורנו זה נפרצו החומות, והמצב הולך ומדרדר מטה מטה מדחי אל דחי רח"ל,    הפריצות גואה ברחובות באופן שלא היה אפשר להאמין ה"י.

כמו שאמר הגה"צ הרב וואזנער שומעים את זה בהקלטה, שהחילוניות מתל אביב באות לבני ברק ללמוד איך שאשה הולכת שימשך את העין, ועל זה כיוון הרב שך זי"ע שאמר אם הנשים הולכות כך צריך לסגור את הכוללים כי כל תורתם הולכם לסטרא אחרא, והכל בגלל עון האשה רח"ל, ורב אחד סיפר לי שהאברכים רוצות שהאשה תלך כך כדי שלא יתבייש מהחברים רח"ל לאן היגענו.

אשה לא יודעת כמה אנשים היא החטיאה בגלל חוסר צניעות..

הדור שלנו, דור נמוך ביותר, בכל מיני נושאים, בעיקר בנושא הצניעות. זה ברור שהאחריות תמיד על הגבר לשמור על אשתו, שתהיה צנועה. שתצא מהבית לבושה צנוע בכיסוי ראש, לא פאה. עם בגדים רחבים, עם גרביים עבות וכהות, ונעליים שקטות ועדינות, ובלי תכשיטים ואיפור. וכמו שהלכו עד לפני 70 שנה בכל הקהילות.

הבית דין ממשיך: את אשמה על כל האסונות שהיו בעולם בזמנך. כמו שכתוב בקול קורא שהוציאו גדולי ישראל:

בנות ישראל הקדושות!

עליכן לדעת אשר כל הצרות והרעות שעברו על עם הקודש הוא בעון הפריצות. ועליכן לדעת כי בהשתפרות מעשיכן במלבושי הצניעות, אז ישתפר המצב לטובת כלל ישראל.

לכן עתה באנו בקריאה ובבקשה, מאחיותינו בנות ישראל. האם אין די בכל בכל הצרות שסבלו עם הקודש עם ישראל?  האם לא מספיק כל דם ישראל שנשפך כמים?

 תיקר נא נפש שארית ישראל בעיניכן, ותנו על לבכן להתרחק ממלבושי הפריצות האסורות לנו עם ישראל,

 יעלו עליכן מלבושי הצניעות. שובנה אל הטהרה והצניעות!

ובזכות זה תתברכו בתוך כלל ישראל בשנה טובה ומבורכת בכל הטוב שנת גאולה וישועה שנת קבוץ גליות, ונזכה כולנו יחד לראות בבנין ציון!

 

כּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ [בתנאי-] וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר [אחרת-] וְשָׁב מֵאַחֲרֶיך".

בלי קדושה אין שכינה. הפסוק אומר (דברים כג, טו): "כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ, לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ, וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר, וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ". ה' אלוקינו מצווה כל אחד ואחת מאתנו להיות קדושים! ומבטיח לנו: אם יש צניעות אין פיגועים. אם יש צניעות אין מחלות, השם שומר עלינו. אבל אם חס וחלילה יש פריצות אז מתקיים בנו: "וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" ואזי ח"ו יש הסרת שכינה ובלי השראת השכינה, בלי שמירת הקב"ה עלינו, ממילא אנחנו נתונים ביד אויבינו.

וידוע שהצדיק הקדוש הרב כדורי זי"ע אמר לעוזר שלו שהמחלת הסרטן באה לעולם בגלל שהנשים לא מכסות את השער שלהם, ואחר כך יהיה לה תרופות שהשער שלהם נושר,  ואז הם נאלצות לכסות הראש, עכ"ל בערך, ואני יוסיף על זה מה שאמרתי אתמול בשיעור שהרבנית שלי ע"ה סבלה ממחלת הסרטן 14.5 שנה, והלכתי איתה כל שבוע לבית חולים הדסה, וכל הבית חולים היה עמוס מאוד שאם לא באנו חצי שעה לפני הזמן מן הראשונים לא היה בכלל מקום למטה, וסיפרו לי שבעת שיצא הכרוזים מגדולי ישראל שאסור ללבוש את הפאה בגלל עבודה זרה, כל הבית חולים למחלת סרטן היה ריק, והם התפלאו מה קרה?, וזה בדיוק מה שהרב כדורי זי"ע אמר, שזה העונש שלהם.

בעל השומר אמונים זצ"ל כתב בקונטרס הצוואה (מתורגם מאידיש): "ודעו כי האשה שהולכת בצניעות ומתכוונת לשם שמים מגינה על חלק מהדור ותזכה לעתיד למה שאף מלאך גדול לא יזכה לו. וכל הצרות שיש לישראל בעוונותינו הרבים מגיעות רק מחמת הפריצות של הנשים".[1]

ובספר שומר אמונים העתיק ממכתב רבינו השייך וזו לשונו: "וגם תמסרו נפשכם מאד מאד על צניעות בני ביתכם, כי בלי ספק שכל הצרות הצרורות נצמחים אודות הפריצות שבדור בעוונותינו הרבים".

וכתב בספר טהרת הקודש: "הלא אם תשאלי בת ישראל על מה עשה לי ה' ככה, לכן דעי לך בת ישראל כי תתבונן בנפשך שהכל בשביל פגם הפריצות שעל ידי זה נמשך פגם היסוד אשר חדא מילתא (עניין אחד) היא, כי זה הפגם התחיל והתפשט מעון הפקירות והפריצות רח"ל".

במכת בכורות – היכן שהמשחית ראה את הדם על המשקוף הוא דילג על הבית. גם באחרית הימים  – היכן שיש צניעות וקדושה – הבית הזה שמור… הבגדים של הנשים הצנועות – זה יגן גם עליהם וגם על המשפחות שלהם [מדרש תנחומא וישלח עה"פ 'בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ'], כי זה  מה שה' רוצה. הכי שנוא על ה' – זה חוסר הצניעות [סנהדרין קו.].

שרה: איך על מצוה זו, אשר בלעדיה אני עלולה להפסיד את השלמות הנצחית שלי, כמעט לא מדברים?

בית דין: לצערי הרב זו אחת העברות הגדולות ביותר של הדור שלנו, כל הקשור לצניעות וטהרת המשפחה. כל העולם טובע בחוסר צניעות והתשוקות סביב נושא זה. זה אחד האיסורים הכי ענקים שיש, ומשפיע על בעל העברה והטומאה הולכת לדורי דורות.

עברות אלה גרמו לחיסול של דור שלם, דור המבול ["כי השחית כל בשר וגו"'], והדור שלנו גם לא רחוק מסוף לא טוב. לצערי, ה' ישמור עלינו. אבל לא כולם, כי בכל זאת ישנם חרדים שמבינים את החשיבות של חיי תורה וטהרת המשפחה כמו שצריך. אבל היום עם הרוח הליברלית הפתוחה שלצערי הרב נכנסה גם לעולם החרדי, ודרישות התורה טושטשו ונהיו לא ברורים.

בעולם החילוני והגויי זה ממש דור המבול. המנהיגים שלנו, הרבה פעמים, פשוט יודעים שלא ישמעו להם, שאם יתחילו לרדת חזק על כולם לשמור טהרת המשפחה וצניעות כמו שצריך, אז יאבדו את הקהילה שלהם. לכן גם הם מורידים את הדרישות, או בכלל לא מתעסקים עם זה וזה מביא לנו דור חסר עתיד כמעט. אוי, אוי, אוי לנו.

אלה ששומרים בנושא זה ומשתדלים מאד להוציא את הטומאה מהלב ומהחיים, ולעשות בית של קדושה, של טהרה בכל נושא, אלה ינצלו, והשאר…

אני אדבר על המצב של הצניעות והחשיבות של הצניעות. כמובן שנוכל לדבר רק על החרדים, כי לחילונים אין מושג בסיסי מה זה צניעות, ולעולם הדתי לאומי הרעיון של צניעות מעוות מההתחלה.

   החרדים צריכים להיות הקדושים ביותר, אבל רבים ואפילו רוב החרדים, מבולבלים בנושא זה. ואלה שרוצים גם את העולם החילוני, הגויי, ההלניסטי [תרבות יוון], הם בכלל מעונינים לערבב את האידישקייט עם המושגים הגויים, ובמיוחד בקשר לצניעות.

   "קדושים תהיו" זה הבסיס של אידישקייט] יהדות]. אבל "קדושים" זה מושג שקיבל היום צורה מעוותת. קדושים לפי המושגים ההלניסטיים: יהודי חרדי לומד, לובש שחור, חולצה לבנה, כובע שחור מעיל ארוך או קצר, אבל שחור לבן.

   אבל הרבה פעמים אשתו הולכת עם פאה יפה, שער אמיתי של עבודה זרה ושביל לבן, ממש שער יפה, ממש כמו גויה. החולצה ממש מגיעה למרפק, הכפתור פתוח למעלה, צמוד על הגוף, החצאית קצרה לא רחבה, גרביים שקופות. ונעלים, אם היא רוצה נוחות, הולכת עם נעלי ספורט לבנות, או נעלים עם עקב שעושות רעש גדול, פלוס איפור פלוס תכשיטים – ממש כמו הגוים. לצערנו זה המראה של הרבה זוגות חרדים היום.

וזה ממש כמו שאמר מרן הרב ש"ך זי"ע.

   אבל יש נשים עם מטפחות שחורות, אבל עם כיוון אחר לגמרי: חצאיות קצרות וכו'. אמנם יש ירושלמיות שלובשות חצאיות ארוכות יותר אבל צרות, גרביים אולי שחורות, אך שקופות שרואים את הרגלים, תכשיטים, איפור, וזה דבר משונה ביותר ומצער ביותר.

    וכל אלו צוחקות ומתבדחות מהצדיקות ביותר שהולכות עם שמלות רחבות וכו'. כי הן מפחדות מאד שידרשו מהן לעזוב את "עגל הזהב" [חיי גשמיות ועוה"ז] שהן כל כך אוהבות. ממש פוחדות שלא יהיה להן את הצעצועים של העוה"ז שהן כל כך אוהבות.

   וזה האסון של הדור שלנו שהורס את הכל. וכל אשה חרדית שסוטה מהאמת גורמת לעוד אסון בעם ישראל ]"בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים וכו"' – שבת לג] ל"ע ,וגורמת לנפילת הדור [מדרגתו הרוחנית, וכעצת בלעם: אלקיהן של ישראל שונא זימה וגו' (סנהדרין קו ע"ש)]. וכל בעל שרוצה את הדבר הזה אשם לא פחות מאשתו – כי זה גם מה שהלב שלו רוצה. כל אשה שמתלבשת לא בדרך התורה משפיעה לרעה על כל הסובבים אותה]"ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" – פ' כי תצא[.

ולצערנו יש הרבה ערב רב וזרע עמלק שהם הם שהולכים בפריצות כמו שאמר החפץ חיים זיע"א:

הַצְּנִיעוּת, הַנּוֹבֵעַ מִמִּדַּת הַבּוּשָׁה הוּא אֶחָד מֵהַדְּבָרִים הַטְּבוּעִים בַּחֹמֶר שֶׁל כְּלַל יִשְׂרָאֵל. וְאָמְנָם עַד הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן הָיוּ יִשְׂרָאֵל מְצֻיָּנִים בְּמִדַּת הַצְּנִיעוּת, וְגַם הָעַמִּים הָיוּ מַפְלִיאִים זֹאת, עַד שֶׁלְּדַאֲבוֹן לֵב הִתְעָרְבוּ הָעֵרֶב רַב בִּכְלַל יִשְׂרָאֵל וּפָגְעוּ גַּם בִּיסוֹדוֹת הָעָם, וְהֶחָפֵץ חַיִּים זצ"ל קָרָא לָהֶם "זֶרַע עֲמָלֵק" הַמִּתְעָרְבִים בֵּין נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ. הֵם הִכְנִיסוּ חֻצְפָּה וְעַזּוּת בְּתוֹךְ כְּלַל יִשְׂרָאֵל, הֵפֶךְ מִדָּתָם הָאֲמִתִּית. אֲבָל עַד דּוֹר זֶה הָיְתָה הַבּוּשָׁה וְהַצְּנִיעוּת שׁוֹלֶטֶת בְּיִשְׂרָאֵל. ("מערכי לב" ח"ג עמוד קל"ח)

ואם היא במקרה "רבנית" ומבססת את ההתנהגות האנטי יהודית שלה על התורה [שזה כאילו מותר] זה אסון עצום [ראה יומא פו ושערו תשובה ש"ד ו גדול העוון של חילול השם ר"ל] ואני לא מקנא ברבנית הזאת. הרב, בעלה, בוודאי יכעס מאד עלי מי  שמעיז לומר דבר כזה. אך ב"ה יש רשימות ארוכות וחשובות, רשימות שעושות רושם גדול, של רבנים שמתנגדים בצורה חריפה לפאות ולפריצות של האופנה שנכנסה לעולם החרדי.

עד כאן הדין תורה מספר 1 בבית דין של מעלה, ואי"ה אני מקוה שמשיח כבר יבוא, וכמו שחז"ל אומרים שבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו במצרים, כן יהיה עכשיו שבזכות שהנשים הצדקניות יקבלו על עצמן את הצניעות ניגאל בזכותן תיכף ומיד ממש, ונזכה לשחוט השנה את הקרבן פסח ונאכל שם מן הפסחים והזבחים בב"א.

חג כשר ושמח

 [1]  והנה מכתב מהחפץ חיים זיע"א שמעורר על זה ואומר שהצרות הם בגלל הפריצות

בעזרת השם יתברך, ראש חודש תמוז, תרפ"ד, ראדין.

  אל כבוד הרבנים והאדמורי"ם די בכל אתר ואתר. אולי יש בידם לתקן דבר מה, יהי' שכרם רב מה'.

הנה יש לי צער גדול מפני עצם העניין וגם מתמיהת רבים, אף שכולם מאמינים שכל מה שמתהווה למטה בין לטוב בין למוטב, הכל הוא מאת הקדוש ברוך הוא, מכל מקום כל אחד עומד ומשתומם ופלא הוא בעיניו מפני מה נשתנו העתים כל כך לרעה, הלא מלבד זה שכל ישראל בכל מקום פזוריהם בין העמים כולם נעשו משועבדים, והיוקר הולך וגדול מיום ליום, והמסים והארנוניות גם כן מתגדלים מאד, על כולם עוד הגזירות שנסבו על התורה ומצוותיה נורא מאד, שהתינוקות של בית רבן בטלים במאות עיירות, גם מצב הפרנסה בכל מקום הוא רע מאד, כלל הדבר עם ישראל הולכים ומתאוננים כל אחד ואחד על רוע מצבו.

והנה בשנים שלפנינו אף שהיו גם כן מצויות צרות וגזירות, מכל מקום מי שהיה בכלל תמימי לב היה יכול להתנחם בנפשו ולומר, הגם שבענינים החיצונים אינו מתנהג כרצונו, אבל בעניני הנפש הוא בוטח שאינו מרוחק מהקדוש ברוך הוא, ובודאי יעמוד הקדוש ברוך הוא לבסוף לימינו, וכמו שכתוב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו: אבל כהיום בעונותינו הרבים מר לנו מאד מכל צד, כי כשהוא מביט בעצמו בעניני עולם הזה אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, וכשהוא מתבונן לאחריתו בעניני תורה ומצות, גם כן אין לו שום הצלחה, והגם שכל אחד מישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע לבקשותיו וייטיב לו כרצונו, אין שומע לו, הלא דבר הוא.

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא מאתנו. הוא צוה לנו והתקדשתם והייתם קדושים, ואמרו חכמינו זכרונם לברכה כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך" וגו' (והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים להצילך מן החרב ומן הרעב ומן השבי ומן הביזה) והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, הרי ביאר לנו הכתוב מפורש, שכאשר נהי' קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו, וממילא יחולו עלינו כל הסיבות חס ושלום.

והנה אמרו חכמינו זכרונם לברכה כל הברכות שמברך כנגד הערוה הם ברכות לבטלה וממשיך על עצמו עניות חס ושלום (ברכות כ"ד) טפח באשה במקום שהדרך להיות מכוסה הוא בכלל ערוה, וכהיום בעונותינו הרבים נפרץ הדבר מאד מאד, והיצר הרע מפתה לנשים לילך פרועי ראש בלי שום כיסוי וגם לילך בזרועות מגולות וחלקותיהן עשויות בלא בתי זרועות, ועוד חלק גדול מלבושיהן כנגד הלב וכהאי גוונא, הכל מגולה כדי שבכל מקום שיביט שם האיש יהי' נגד הערוה. וממילא כל הברכות שמברך האיש בביתו או כשהוא מתפלל בביתו נגד אשתו או בתו הגדולה הם כנגד ערוה. וידוע שבכל ברכה יש בה שם הקודש, ואם כן כשם שהמברך כהוגן ממשיך על עצמו ברכה, כמו שכתוב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך", כן הדבר להיפך חס ושלום, אם מברך נגד הערוה ממשיך חס ושלום עניות על עצמו. כדאיתא בנדרים בכל מקום שהזכרת השם (שלא כהוגן) מצויה שם עניות מצויה.

אחרי מאה ועשרים שנה ימצאו עשרות אלפים ברכות ושמות הקדושים שאמר לבטלה

והנה ידוע דסוף האדם, אף אם יחיה אלף שנים, הוא מוכרח להשיב נשמתו אל האלקים ולתת דין וחשבון על מעשיו ועל דבוריו. ואזי ימצאו אלפי אלפים ברכות ושמות הקדושים שלא היה עליהם קדושה ולא עלו למעלה כלל, ועל הכל יתבעו ממנו בשעת הדין. וגדולה מזה מצינו בחכמינו זכרונם לברכה על הפסוק, ומגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה מגידין לו לאדם בשעת הדין.

 כלל הדבר ה"מאדע" הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים ולפעמים גם לזרע לבטל חס ושלום (ומסכן בזה בניו הקטנים כמו שכתב הגאון יעב"ץ בסידורו) וכמעט על ידי ה"מאדע" הגרועה הזו מבטלים בידים מאמרו של הקדוש ברוך הוא, שאמר והי' מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר.

והנה ידוע לכל, כשפרצה תבערה בכרם המלך והלהב גדול מאד, הכרוז יוצא מגדולי המלך לאנשי העיר: התחזקו, התחזקו כולכם לכבות האש באיזו עצה שתוכלו, כי כרם המלך בוער באש, ואם תתעצלו בדבר תדעו כי בנפשכם הוא חס ושלום, ומורדים תקראו, כי אינכם חוששים לכבודו, ואם תתחזקו כראוי ותכבו האש יקבל כל אחד שכרו ורוב כבוד לפי ערך התחזקותו. כן הדבר בענינינו, כי הנה ידוע שכל ישראל נקראים כרם ה', כמו שכתוב "כי כרם ה' בית ישראל" ובעונותינו תבערה גדולה נפלה בכמו בכמה מקומות על ידי ה"מאדע" הגרוע הזו, כי מתגבר כח הטומאה מאד על ידי זה, כמאמרם זכרונם לברכה על הפסוק "ונשמרת מכל דבר רע", אזהרה שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה, וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו, ונסבבו על ידי זה כל הצרות הרעות כמו שכתבו בספרים הקדושים על כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהגו בפריצות חס ושלום, ויזכה עבור זה לצאת ממנו בנים ישרים וקדושי עליון. וביותר החוב על הרבנים ועל כל החרדים לדבר ה' שבכל עיר ועיר לדרוש ברבים מגודל הענין הזה הנוגע לקיומנו ולהצלחתנו בגוף ובנפש בזה ובבא, ויתקיים בזה מאמר הכתוב והיה מחניך קדוש.

דברי הכותב לכבוד ה' ותורתו ומיצר בצרת עמו ישראל,

ישראל מאיר ברבי ארי' זאב הכהן

בעל המחבר ספר חפץ חיים ומשנה ברורה

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*