logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

860-920 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר סימן קנה – חשן ומשפט הלכות עדות סימן לו שנה ג' גליון תתקכ, 920 כ ניסן

 

860-920 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר סימן קנה –

ה

  [  
    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

919שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לה שנה ג' גליון תתקיט, 919 יט ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

918שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לד שנה ג' גליון תתקיח, 918 יח ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:39

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

917שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לד שנה ג' גליון תתקיז, 917 יז ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

916שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לד שנה ג' גליון תתקטז, 916 טז ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

12 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    11:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

11 "סיפורי זוהר לילדים"מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה.מרגש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    11:08

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

914שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לג שנה ג' גליון תתקיד, 914 יד ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:41

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

915שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לג שנה ג' גליון תתקטו, 915 טו ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:41

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

10 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:45

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

913שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן לא שנה ג' גליון תתקיג, 913 יג ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:59

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

912שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן ל שנה ג' גליון תתקיב, 912 יב ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

911שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן כט שנה ג' גליון תתקיא, 911 יא ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

09 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    9:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

909שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות עדות סימן כח שנה ג' גליון תתקט‏, 909 ט ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

908שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן כו שנה ג' גליון תתקח, 908 ח ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    3:15

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

907שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן כג שנה ג' גליון תתקז‏, 907 ז ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:51

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

906שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן כ שנה ג' גליון תתקו‏, 906 ו ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:25

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

08 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    11:09

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

905שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יח שנה ג' גליון תתקה‏, 905 ה ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

904שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יז שנה ג' גליון תתקד‏, 904 ד ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:09

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

903שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יז שנה ג' גליון תתקג‏, 903 ג ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:36

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

902שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן טו שנה ג' גליון תתקב‏, 902 ב ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:55

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

901שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יד שנה ג' גליון תתקא‏, 901 א ניסן

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    8:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

07 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

900שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יג שנה ג' גליון תתק, 900 ל אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:12

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

899שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יב שנה ג' גליון תתצט, 899 כט אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

898שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן ומשפט הלכות דיינים סימן יא שנה ג' גליון תתצח, 898 כח אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:18

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

06 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    10:35

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

897שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות דיינים סימן ט שנה ג' גליון תתצז, 897 כז אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

896שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות דיינים סימן ח שנה ג' גליון תתצו, 896 כו אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

05 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

895שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות דיינים סימן ו שנה ג' גליון תתצה, 895 כה אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:22

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

894שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות דיינים סימן ג שנה ג' גליון תתצד, 894 כד אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

893שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות דיינים סימן א שנה ג גליון תתצג, 893 כג אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

17:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

04 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:54

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

892שולחן ערוך היומי,הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעה שנה ג' גליון תתצב, 892 כב אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:37

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

891שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעח שנה ג' גליון תתצא, 891 כא אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:04

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

02 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

14:01

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

890שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעו שנה ג' גליון תתצ, 890 כ אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:40

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

889שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעה שנה ג' גליון תתפט, 889 יט אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:59

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

888שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעה שנה ג' גליון תתפח, 888 יח אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

887שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעד שנה ג' גליון תתפז, 887 יז אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:00

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

01 "סיפורי זוהר לילדים" מפי הרב אריה ברדה, גן עדן של זוהר ואור לנשמה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

10:28

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

886שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעג שנה ג' גליון תתפו, 886 טז אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:01

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

885שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, ה אבן העזר לכות חליצה סימן קעג שנה ג' גליון תתפה, 885 טו אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:07

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

884שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, ה אבן העזר לכות חליצה סימן קעב שנה ג' גליון תתפד, 884 יד אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:53

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

883שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קעא שנה ג' גליון תתפג, 883 יג אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:37

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

882שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קע שנה ג' גליון תתפב, 882 יב אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

881שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קע שנה ג' גליון תתפא, 881 יא אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

880שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קע שנה ג' גליון תתפ‏, 880 י אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:37

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

879שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קע שנה ג' גליון תתעט‏, 879 ט אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:04

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

878שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קע שנה ג' גליון תתעח, 878 ח אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

877שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קסט שנה ג' גליון תתעז‏, 877 ז אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

האדמור מהאלמין בברית של הנין 1

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

2:26

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

876שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קסט שנה ג' גליון תתעו‏, 876 ו אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:14

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

875שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קסט שנה ג' גליון תתעה‏, 875 ה אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:51

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

874שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות חליצה סימן קסט שנה ג' גליון תתעד‏, 874 ד אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:41

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

873שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קסח שנה ג' גליון תתעג‏, 873 ג אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:17

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

872שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קסז שנה ג' גליון תתעב‏, 872 ב אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

אמירת תיקוני הזוהר עם כל עם ישראל ובשידור ברדיו 2000

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

0:46

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

אמירת תיקוני הזוהר עם כל עם ישראל ובשידור ברדיו 2000

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

0:07

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

אמירת תיקוני הזוהר עם כל עם ישראל ובשידור ברדיו 2000

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:08

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

871שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קסה שנה ג' גליון תתעא‏, 871 א אדר

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:14

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

870שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קסד שנה ג' גליון תתע, 870 ל שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:47

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

869שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קסב שנה ג' גליון תתסט, 869 כט שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:44

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

868שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קס שנה ג' גליון תתסח, 868 כח שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

867שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קס שנה ג' גליון תתסז, 867 כז שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

866שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קנז שנה ג' גליון תתסו, 866 כו שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:25

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

המשך הכנס בכותל המערבי מהאדמו"ר מהאלמין ברדיו 2000 חלק שני

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

8:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

מחר ערב ר'ח אב תשעו, אמירת ספר הזוהר ב18.00 בכותל המערבי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

3:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

865שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות יבום סימן קנו שנה ג' גליון תתסה, 865 כה שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

864שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות מאון סימן קנה שנה ג' גליון תתסד, 864 כד שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:40

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

863שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות מאון סימן קנה שנה ג' גליון תתסג, 863 כג שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

862שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות מאון סימן קנה שנה ג' גליון תתסב, 862 כב שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:32

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

860שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר סדר הגט ובו דיני העדים והבעל והסופר והאשה,סימן קנה שנה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*