logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

800-860 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, כתובות סימן קג גליון תת, אבן העזר סימן קנה שנה

► הפעל הכל

800-860 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, כתובות סימן קג גליון תת,אבן העזר סימן קנה שנה

 

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

860שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר סדר הגט ובו דיני העדים והבעל והסופר והאשה,סימן קנה שנה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:09

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

859שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר סדר הגט ובו דיני העדים והבעל הסופר והאשה,סימן קנד שנה ג'

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:15

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

858שולחן ערוך היומי,הרב אריה ברדה, אבן העזר סדר הגט ובו דיני העדים והבעל והסופר והאשה,סימן קנד שנהג'

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:30

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

857שולחן ערוך היומי,הרב אריה ברדה, אבן העזר סדר הגט ובו דיני העדים והבעל והסופר והאשה,סימן קנד שנה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

Kav Hayashar English EP98

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

11:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

856שולחן ערוך היומי,הרב אריה ברדה,אבן העזר סדר הגט ובו דיני העדים והבעל והסופר והאשה,סימן קנד שנה ג'

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:41

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

855שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קנד שנה ג' גליון תתנה, 855 טו שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:49

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

854שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קנג שנה ג' גליון תתנד, 854 יד שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

853שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קנב שנה ג' גליון תתנג, 853 יג שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:04

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

852שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קנא שנה ג' גליון תתנב, 852 יב שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:55

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

851שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמט שנה ג' גליון תתנא, 851 יא שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:38

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

850שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמז שנה ג' גליון תתנ‏, 850 י שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:22

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

849שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמו שנה ג' גליון תתמט‏, 849 ט שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

848שולחן ערוך היומי,הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמה שנה ג' גליון תתמח, 848 ח שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:54

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

הפצת סיפור האור מפעל הזוהר העולמי 1

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

1:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

847שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמד שנה ג' גליון תתמז‏, 847 ז שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:16

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

846שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמג שנה ג' גליון תתמו‏, 846 ו שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:35

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

845שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמג שנה ג' גליון תתמה‏, 845 ה שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

844שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמג שנה ג' גליון תתמד‏, 844 ד שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

843שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמג שנה ג' גליון תתמג‏, 843 ג שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

842שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמב שנה ג' גליון תתמב‏, 842 ב שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:32

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

841שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתמא‏, 841 א שבט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:05

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

840שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתמ, 840 ל טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

840שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתמ, 840 ל טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

חלוקת הזוהר בית שמש מפעל הזוהר העולמי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

1:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

839שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתלט, 839 כט טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

838שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתלח, 838 כח טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

[הסרטון נמחק] עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

837שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתלז,837 כז טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

836שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתלו, 836 כו טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:40

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

835שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,אבן העזר הלכות גיטין סימן קמא שנה ג' גליון תתלה, 835 כה טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:16

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

834שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמ שנה ג' גליון תתלד, 834 כד טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:25

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

833שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קמ שנה ג' גליון תתלג, 833 כג טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

832שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלט שנה ג' גליון תתלב, 832 כב טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

831שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלט שנה ג' גליון תתלא, 831 כא טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:39

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

830שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלז שנה ג' גליון תתל, 830 כ טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:53

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

828שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלד שנה ג' גליון תתכח, 828 יח טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

829שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלה שנה ג' גליון תתכט, 829 יט טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

827שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלב שנה ג' גליון תתכז, 827 יז טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

826שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קלא שנה ג' גליון תתכו, 826 טז טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:51

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

825שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קל שנה ג' גליון תתכה, 825 טו טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:42

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

824שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קל שנה ג' גליון תתכד, 824 יד טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:14

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

823שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכט שנה ג' גליון תתכג, 823 יג טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

822שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכט שנה ג' גליון תתכב, 822 יב טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:44

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

821שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכז שנה ג' גליון תתכא, 821 יא טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:34

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

820שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכו שנה ג' גליון תתכ‏, 820 י טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:51

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

819שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכו שנה ג' גליון תתיט‏, 819 ט טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:49

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

818שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכה שנה ג' גליון תתיח, 818 ח טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:18

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

817שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכה שנה ג' גליון תתיז‏, 817 ז טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

816שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכג שנה ג' גליון תתטז‏, 816 ו טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

815שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכא שנה ג' גליון תתטו, 815 ה טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:47

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

814שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קכ שנה ג' גליון תתיד‏, 814 ד טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

הספד של האדמו"ר מהאלמין בשבעה של הצדיק יוסף כהן זצ"ל 3

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

21:46

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

813שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות גיטין סימן קיט שנה ג' גליון תתיג‏, 813 ג טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

812שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן קיח שנה ג' גליון תתיב‏, 812 ב טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

הספד של האדמו"ר מהאלמין בשבעה של הצדיק יוסף כהן זצ"ל 4

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

17:02

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

811שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן קיז שנה ג' גליון תתיא‏, 811 א טבת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

810שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן קטו שנה ג' גליון תתי, 810 ל כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:13

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

809שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן קטו שנה ג' גליון תתט, 809 כט כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:01

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

808שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן קיד שנה ג' גליון תתח, 808 כח כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

807שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות עשור נכסים ממה נגבים, סימן קיג שנה ג' גליון תתז,

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:45

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

נצפה

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

806שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות מזונות הבנות, סימן קיב שנה ג' גליון תתו, 806 כו כ

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

8:24

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*