logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

שלום בית- שמע ישראל- מפעל הזוהר העולמי, Peaceful Marriages and Those Who Destroy Marriages

שלום ביתיונים בפריס 26.4.15- שירי

להורדה:

שלום בית באנגלית 1Shalom Bayit (2)

שלום בית באנגלית בית דין מירושלים

שלום בית יום ג 1115 333

שלום בית מבית דין בירושלים ג חול המועד פסח

דרשה לרדיו

שמע ישראל

תכירו את רבני הערב רב, מי הם!!!

רבני הערב רוצים למצוא חן בעיני נשים – איזה "אשה כשרה אלא שעושה רצון בעלה" נמחק אצל רבני הערב רב

אהה – אני אוהב את הרב הזה, הוא מבין אותי, לא צריך להקשיב לבעל שלי החמור הזה – הרב הזה מבין אותי טוב – כך יהיה לי כל יום בגדים חדשים וכו', ואני המלכה!!!

כל מי שגורם מחלוקת בין איש לאשתו

מסלק את השכינה וגורם לחורבן בית המקדש

שלום בית – ומחריבי הבית

ישנם היום מחברים גדולים מראשי הערב רב, והם נראים כצדיקים, והם רוצים למצוא חן בעיני הנשים, ונותנים כוח בעלות לאשה לשלוט על בעלה, כמו שאומרים באמריקא ליידיס פירסט, Ladies First – האשה קודמת, וזה נגד חז"ל, ראה שבט מוסר פרק כ"ד, פלא יועץ ערך שלום בית, מנורת המאור, "אין לך אשה כשרה אלא שעושה רצון בעלה" (הגהות מיימנות פט"ו בשם תנא דבי אליהו רבא פ"ט, אבן העזר סימן ס"ט). ועל ידי זה הרבה נשים מחוצפות לבעליהם עד שהרבה כבר נתגרשו על ידי זה.

ולאחרונה נדפסו כמה ספרים שהולכים בשיטה אפיקורסית הנ"ל וסילף דברי חז"ל והלבישם באצטלא דרבנן לשיטתו המסולפת, והמחברים האלו אין להם שום מסורת ומעולם לא ראו בביתם מסורת האבות, וחדשות בדו מליבם מדרכי הגוים והחילונים לחבל בכרם בית ישראל, המסורה לנו מדור דור, וכל מי שנתגדל בבית יהודי כשר על פי השו"ע יודע שהדרך שלו זר ומנוכר מחיי תורה.

והדרך הנ"ל הם נגד השו"ע וספרי המוסר, ראה: (שבט מוסר, פלא יועץ, מנורת המאור, הגהות מיימנות פט"ו בשם תנא דבי אליהו רבא פ"ט, אבן העזר סימן ס"ט).

ואחר שדברנו עם כמה גדולי ישראל ואמרו לנו שהספרים האלו הם מינות ואפיקורסות ממש שלא היה מכשול גדול כזה לעולם, ואמרנו להרבנים איך יכול להיות דבר כזה? הלא יש להם הסכמות מגדולי ישראל? ואמרו לנו שגדולי ישראל לא מעיינים בכלל בספר, רק רואים כמה דברים, ולא הראו את המאמרים האלו להרבנים, וכך יצא העגל הזה שהחריב אלפי משפחות בישראל. ולפי חז"ל הם לא יצאו מהגיהנום לעולם.

 

ובנוסף כאשר הבעל פונה בדברים לילדיו, והאשה מיד סותרת דבריו ואומרת ההפך, כי היא חושבת שהיא בעלת הבית, ואיך יתכן שאומר דברים בניגוד לדעתה ובלי לשאול אותה, כי היא מאמינה כדעת עמי ארצות כדעת הפמינסטיות רח"ל, ב"שחרור האישה", ושאין כלל הבדל בין גבר לאישה, כי הכל נובע מאפליה חברתית, וזה גורם למחלוקות גדולות שתסמרנה שערות אנוש. ועוד נגרם שאסור לבעל ליקח אוכל לבד כי הוא מפחד ממנה שלא תקפיד ותצעק עליו, כי היא בעלת הבית, ועוד שאינה מכינה לו אוכל כי הוא אצלה כמו.."פודל"/ כלבלב קטן. העיקר שהוא יעבוד מצאת החמה עד "צאת הנשמה" ויפרנס ויביא הכסף לבית.

ומה יהיה העתיד של אלו הילדים? האמא לימדה אותם, שהשליטה בבית היא בידיים של האשה, בוודאי שיכולה להגיד דברים היפך מרצון בעלה וכך על פי הדוגמא בבית, הבנות מתחנכות להיות בעתיד מחוצפות לבעליהן וכו', זאת אומרת שהאמא הזאת מלמדת ומחנכת את ילדיה לסיכסוך בין איש לאשתו, ומהווה דוגמא אישית להתנהלות לקויה, שמתבטא בחוסר כבוד הדדי, חוסר ענווה, מחלוקת וחוצפה לכל ימי חייהם ­– ו"השכר" הגדול שהיא מקבלת על זה שלא תצא מהגיהנום לעולם, לא הם ולא ילדיהם, כי כל הילדים הולכים בדרכי אמותם. ועוד מעט לא יהיה מקום בגיהנום, כי כל אלו שלומדים הספרים הללו הם ובניהם ובני בניהם לא יעלו מהגיהנום לעולם, ואפילו שיתפללו כל היום וילכו במטפחת וגרביים עבות – לא יעזור להם כלום, וגם מקיימים על ידי זה – מלבין פני חבירו [בעלה] ברבים [נגד כל הילדים, והרבה פעמים נגד חמיו וחמותו ושאר אנשים שנמצאים בבית], ומתכבד בקלון חבירו [כי בזה שהיא צועקת עליו נגד הילדים וכו', זה נקרא מתכבד בקלון חבירו]. והאשה הזאת לא תצא מהגיהנום לעולם!!!

בראשית חכמה שער היראה (פרק י"ג) מסכת גיהנם:

פרק ג', תניא שלושה יורדין ואינם עולים, הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והנשבע בשם ה' לשקר, ויש אומרים אף המתכבד בקלון חבירו, והמסכסך בין איש לאשתו להביא מריבה ביניהם, בכל ערב שבת מוליכין אותו בין שני הרים של שלג, ומניחים אותו שם, ובמוצאי שבת מחזירים אותו למקומו, ומלאך יוצא ודוחק אותם למקומם לגיהנם, ומשם נוטלים שלג ונותנים בין תחת שיחיהם כדי לצנן עצמן בימות החול, והקדוש ברוך הוא אומר להם רשעים, אוי לכם שאף בגיהנם גוזלין, שנאמר (איוב כד יט) ציה גם חום יגזלו מימי שלג, שאול חטאו, כלומר אף בשאול חטאו.

מדוע אישה רוצה צריכה לעשות רצון בעלה?

על פי המדרש, 2 המאורות הגדולים, השמש והלבנה (המשולים לזכר ונקבה) ,היו שוים בגודלם ובהארתם. וביום הרביעי למעשה בראשית, קטרגה הלבנה ואמרה: " אין שני מלכים יכולים לשלוט תחת כתר אחד" ואז הקב"ה אמר ללבנה, לכי מעטי את עצמך.

וידוע על פי התורה, שבגלל חטא אדם הראשוןר, נתקללה האישה ולצורך תיקונה , נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", ולכן בזמן תיקון, בזמן 6000 שנה של עולם הזה, הגבר צריך להנהיג את האישה, כי הוא מקור לכל שפעה הרוחני והגשמי, ולכן אישה כשרה צריכה לעשות את רצון בעלה, וצריכה להיות עזר כנגדו.

לצורך המחשה על פי הסוד, האישה משולה ללבנה, ובעלה לשמש, וידוע שאין ללבנה אור משל עצמה, וכל האור, שהיא מקבלת בא מהשמש.

ולכן ברגע שהאישה מנסה לשנות סדרי עולם ולשלוט בבעלה, ופועלת נגד רצונו, היא הופכת סדרי הטבע מביאה על עצמה בסופו של דבר נזק, ובעצם "כורתת את הענף שעליה היא יושבת", ולכן אישה ששולטת בבעלה, שלא עושה רצונו, היא כמורדת, ונחשבת על פי הסוד לאישה שבאה מצד הקליפה והסטרא אחרא.

לעומת זאת בעתיד לבוא, לאחר שתתוקן הנקבה, תתעלה הנקבה, תהיה עצמאית, לא תהיה תלויה בו, כי שניהם יקבלו את אורם באופן שווה ממקורם – מהקב"ה, ותהיה בשויון מוחלט עם הזכר, ואפילו תתעלה עליו, ותחשב ככתר לבעלה, ומכאן גם בא הביטוי "אשת חיל עטרת בעלה".

ידוע שבראשי חודשים יש מעלה יתרה לנשים, שאז הנקבה היא עצמאית, ומתעלה לשיויון מוחלט עם הזכר ושניהם מקבלים את אורם בשיויון מוחלט מהקב"ה, ולכן נתבקשו הנשים בגלל מעלתם הגדול בראשי חודשים לא לעשות מלאכה

בואו ונקיים מה שהתורה אומרת כי "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה… אלא השלום."

חוה"מ פסח ג' לעומר ניסן תשע"ו

ועד להצלת משפחות ממחלוקות וגירושין

הרב אשר גליק – הרב יוסף לוי – הרב נחמן ווייס

Shema Yisrael

Peaceful Marriages and Those Who Destroy Marriages

Today there are prominent authors from among the leaders of the Erev Rav,

who appear to be righteous men. And they want to find favor among women, as they say in America: “ladies first” – the woman comes first. But that contradicts what our sages taught – see Shevet Mussar, chapter 24; Pelo Yoetz, the chapter on Shalom Bayit; Menorat Hamaor, “a kosher wife acts according to the will of her husband” (Hagahot Maimoniot, chapter15; in the name of Tanna Dabei Eliyahu Rabba, chapter 9; Even Ha’or, section 69). And because of this many women are insolent towards their husbands to the point where it leads to divorce. We spoke with several great rabbis of the generation, and they told us that these books fall into the category of actual heresy and a lack of faith, and are greater obstacles than anything that has been written thus far in the world. We asked the rabbis how this could be possible. For didn’t the authors of those books receive recommendations from prominent rabbis? They explained to us that the rabbis didn’t read the books from cover to cover, but only skimed through them to get a general idea about the contents. And the authors didn’t show the rabbis the controversial things they had written. Thus this “golden calf” has come forth to destroy thousands of Jewish families. And according to our sages, they will never be released from Gehenom.

Another thing this has lead to is that if the husband says something to the children, his wife immediately says the opposite, because she thinks she is in charge in the home. How could he say something to the children without asking her? And that leads to huge arguments, too shocking to imagine. These books have also caused a situation where a husband is hesitant to serve himself food, because he is afraid his wife will shout at him – because she is the lady of the house. Or she doesn’t prepare food for him at all, because for her he is nothing more than… The main thing is that he should work like a horse and bring home money.

And what will become of the children of such marriages? The mother has taught her offspring to contradict their father, and therefore her daughter will speak insolently to her own husband, and so forth. That is to say that such a mother teaches her children to get in arguments, to argue with their spouses for their entire lives. And the big “reward” she will receive for this is that she will never be released from Gehinom. Not her and not her children, because all children follow in the footsteps of their mothers.  Soon there will not be any room left in Gehinom, because everyone who learns from these books, as well as their children and grandchildren, will not ascend from Gehinom for eternity. And even if they pray every day, and cover their hair with scarves, and wear thick stockings – none of that will help them. They are also committing the transgression of shaming one’s fellow man [the husbands] in public [in the presence of all the children, and often in the company of her own parents or other people in the house], and the transgression of taking pleasure in another’s disgrace [when she shouts at him in front of the children, that is an example of “mitkabed b’kalon chavero”]. And such a woman will never leave Gehinom!!!

In Reishit Chochma, the gate of Yirah (chapter 13), Tractate Gehinom:

Chapter 3: Three types of people descend into Gehinom and do not come back up – one who cohabitates with a married woman, one who shames another in public, and one who lies and makes vows in Hashem’s name. And some say that one who takes pleasure in another’s disgrace, and one who causes a man and his wife to argue, also fall into that category of people. Every Shabbat eve they are taken between two mountains of snow. And they are left there. And on Saturday night after Shabbat they are taken back to their places. An angerl comes and pushes them back to their places in Gehinom, and they take snow from that place and put it under their bushes to cool themselves off during the week. And the Holy One, blessed be He, says to them, “Evil ones! How dare you steal, even in Gehinom!” As it is written (Iyov 24:19): “Dryness and heat they steal away, [also] snow water; [they descended to] the grave [because] they had sinned.”

That is to say, that even in Gehinom they sinned.

Let us fulfill what is written in the Torah: The Holy One, Blessed be He, found no vessel that could contain blessing for Israel save that of peace.”

Chol Hamoed Pesach, 3rd day of the Omer, Nisan, 5776

 

Va’ad Haolami for saving families from dissent and divorce

Rabbi Asher Glick – Rabbi Yossef Levy – Rabbi Nachman Weiss

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*