logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

שופר המשיח האדמור מהאלמין בדרשה על הערב רב רדיו 2000 פרשת בשלח

קריעת ים סוף

שופר המשיח האדמור מהאלמין בדרשה על הערב רב רדיו2000 ד בשלח תשעו

https://www.youtube.com/watch?v=kFHUHJ91SOU

להורדה: דרשה בראדיו 2000 ד פרשת בשלח

https://www.youtube.com/watch?v=xCz1RD7fQvw

https://www.youtube.com/watch?v=kFHUHJ91SOU&feature=youtu.be

דרשה בראדיו 2000 ד' פרשת בשלח

מופיע לראשונה המונח "ערב רב" בסיפור יציאת מצרים ספר שמות בפרשת בא :"וְגַם עֵרֶב רַב עָלָה אִתָּם") פרק י"ב, פסוק ל"ח). וברש"י פירוש הכוונה ל"תערובות אומות של גרים".

ערב רב הוא שמה של קבוצה הכוללת מצריים ובני עמים נוספים שהתלוו לבני ישראל ביציאת מצרים, על פי הילקוט מעם לועז הם התקבלו על ידי משה כחלק מהעם, ובהמשך חטאו והחטיאו את עם ישראל במדבר, כמו בחטא העגל ועוד.

'ערב' מלשון תערובת, ו'רב' מלשון הרבה. 'ערב רב' מלשון "עירברבין", שהוא התרגום בתרגום אונקלוס למילה "אספסוף (ספר במדבר, פרק י"א, פסוק ד').

מה עשו הערב רב בסדר שמות)  ל"ב, ז'-י"ב): וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים… ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול", מפרש רש"י – שחת העם לא נאמר, אלא "עמך", (הם) ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת (התיעצת) בי, ואמרת: טוב שידבקו גרים בשכינה, והם שיחתו והשחיתו. וזה מה שמסביר הילקוט מעם לועז שהקב"ה אמר למשה רבנו לא לקחת את הערב רב אבל משה רבנו רצה לקחת אותם כדי שאם המכשפים הגדולים יכירו בהקב"ה אז כל העולם כולו יכירו בהקב"ה.

בגמרא מצינו רק מקום אחד בו מופיע הביטוי "ערב רב", והוא במס' ביצה דף לב: "הני מערב רב קא אתו, (אלה מערב רב הגיעו) דכתיב (דברים יג) ונתן לך רחמים ורחמך, כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו."

כמה אנשים יצאו מהערב רב?

במכילתא מובא: "וגם ערב רב: מאה ועשרים ריבוא דברי ר' ישמעאל. ר' עקיבא אומר: מאתים וארבעים ריבוא. ר' נתן אומר: מאתים וששים ריבוא וצאן ובקר" (במכילתא פרשת בא מסכת דפסחא פרשה יד). "וגם ערב רב עלה אתם": מאה ועשרים ריבוא דברי רבי ישמעאל. ר' עקיבא אומר מאתים וארבעים ריבוא. ר' יונתן אומר שלש מאות וששים ריבוא" (שמות, פרק י"ב סימן ר"ט).

ה"כלי יקר פירוש (במדבר כ"ב, ב'): "ויגר מואב מפני העם כי רב הוא, כי מפני הערב רב היו יראים מחמת רבויים".

בזוהר הקדוש וכן בתיקוני הזוהר ובכתב"י האריז"ל מובא יותר ממאה פעמים על הערב רב:

בזוהר פרשת שמות, (דף קצא): מובא כי הערב רב היה חלק מן העם המצרי, בעלי אותה שפה, אשר כללו בתוכם את כל חרטומי מצרים. לאחר שחרטומי מצרים ראו את נפלאות ה', בקשו ממשה רבנו להצטרף לעם ישראל. הקב"ה הציע למשה שלא לגייר את הערב רב, [וכן מובא במדרש רבא, ספר שמות, פרשה מב, ובמדרש תנחומא, כי תשא, סימן כ"א, סימן ל'].

אך משה ביקש מה' שיקבלם. טעמו של משה היה משום שהסיבה לרצונם להתגייר היא משום שראו את גבורת ה', לפיכך סבר משה כי כשיראו הערב רב את גבורות ה' בכל יום, ידעו כי אין אל מבלעדי ה'. לכן גייר משה את הערב רב ולקחם תחת חסותו.

סימני הערב רב: הגר"א בביאורו לתיקוני זוהר חדש כתב: שנשמות הערב רב הם העשירים הגאוותנים שבעם, ועיי"ע בהקדמה לעץ חיים, הרודפים אחרי התאוות ומזלזלים בתלמידי חכמים, והם ראשי ישראל בגלות.

כמה אנשים ימצא משיח בארץ ישראל?

בספר חסד לאברהם מהקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי זקינו של החיד"א זיע"א (מעין ג – נהר כב):

במעלת הדר בארץ ישראל בביאת המשיח: כשיבא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל

דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל, ובאותו היום יחיו המתים שבארץ, ובאותו היום יסתלקו חומת האש מירושלים, ובאותו יום יבנה בית המקדש באבנים טובים ומרגליות, ובאותו יום יחזרו המתים שבארץ ישראל בעת חיותם בריה חדשה רוחניים, וכן הז' אלפים הנמצאים חיים, כולם בריה חדשה גוף רוחני, כגופו של אדם הראשון קודם החטא, וכגופו של [חנוך ו]משה רבינו ע"ה [ואליהו], וישוטו כולם באויר מעופפים כנשרים וגו', וכל זה לעיני אנשי קיבוץ הגליות.

וכי אין אנו בני ישראל כמותם, מאין זכו הם להיות רוחניים בגוף ונפש מה שאין כן אנו ולמה נגרע?: וכשישראל בני קיבוץ גליות יראו שאחיהם נעשה בריה חדשה, ופורחים באויר ללכת ולדור בגן עדן תחתון ללמוד תורה מפי השם יתברך, אזי, יתקבלו בני קיבוץ גליות דאגה בלבם ודאבון נפש, ויתרעמו למלך המשיח ויאמרו, וכי אין אנו בני ישראל כמותם, מאין זכו הם להיות רוחניים בגוף ונפש מה שאין כן אנו ולמה נגרע?

מלך המשיח אומר להם: ואומר להם מלך המשיח, כבר נודע ומפורסם שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה, אותם שהיו בחו"ל והשתדלו לבא בארץ כדי לזכות לנפש טהורה, ולא חשו על ממונם ולא על גופם, ובאו בים וביבשה, ולא חששו להיותם נטבעים בים, או נגזל ביבשה, או להיותם שבויים ביד אדונים קשים, ובעבור שעשו העיקר מרוחם ומנפשם ולא מגופם וממונם, לכן חזרו רוחניות מדה כנגד מדה, ואתם שהייתם יכולים לבא בארץ כמותם ונתרשלתם לבא בעבור חמדת הממון וחששתם לממוניכם וגופכם ומהם עשיתם עיקר ומנפשכם ומרוחכם עשיתם טפל, לכן נשארתם גשמיים מדה כנגד מדה. ולחמדת ממון שחמדתם הנה הש"י נותן לכם ממון בלי שיעור, שכל כסף וזהב ואבנים טובים ומרגליות הנטבעים בים כל הימים, מושבע הים להביא אותם בים יפו תוך ג' ימים לטבעתם, וכל מה שנטבע מששת ימי בראשית עד זמן שלמה, הכל הקיא ים יפו ליבשה, ומשם נתעשר שלמה.

משיח יחלק אותם לכל צדיק וצדיק חלקו: ומה שנטבע מזמן שלמה עד זמן קיבוץ גליות, הכל עתידה ים יפו להקיא אותם ליבשה, והמשיח יחלק אותם לכל צדיק וצדיק חלקו, הה"ד "כי שפע ימים יינקו", וגם כל המטמוניות שתחת העפר עתידה הארץ להיות נעשית מחילות מחילות להתגלגל ולהוליך כל אוצרות המלכים, ומוליך אותם לארץ ישראל כדכתיב: וּשְׂפוּנֵי טְמוּנֵי חוֹל וגו', והכל יתגלה בתוך ארץ ישראל למלך המשיח, והוא יחלק אותם לאנשי קיבוץ גליות לכל אחד חלקו, וישבעו ממון רב לאותם שהקפידו על ממונם ועל גופם ישארו גשמיים ושבעים ממון, ואותם שלא חשו על גופם ועל ממונם אלא על רוחם בלבד, הקדוש ברוך הוא עושה אותם בריה חדשה, ומוליך אותם לגן עדן התחתון כנזכר. וזה מה שנראה לי, מסכ"י [מספר כתב יד].

ב"ה גמרנו 42 ספרים על הערב רב – וכעת אנחנו באמצע לסדר חלק 43 שיצא בעזרת בקרוב.

היסוד להכיר מי הוא מהערב רב? ואיזה רבנים מהערב רב כמו שכתוב הדברי חיים זי"ע בהשמטות לפרשת ויקהל שרוב הרבנים והאדמורי"ם מהערב רב:

דבר הראשון לבדוק את הרב עם עובר על העבירות שכתוב בתורה, ובפרט על העבירות החמורות, ולא עשה תשובה:

וכבר כתבו הספרים הקדושים ובפרט הרבי מראפשיץ זי"ע שלפני ביאת המשיח הרב הגדול יסע בקרון עם אשה נכריה והחסידים ידחפו את הקרון ויצעקו קדוש קדוש, וביקש מהחסידים שלא ידחפו את הקרון, זה לא צריך להיות דוקא שנוסע עם אשה נכריה, אלא שיעבור על עבירות חמורות כאלו כמו שנוסע עם אשה נכריה, כמו שדורש ברבים אנשים ונשים בלי מחיצה כשירה שיצאו כל גדולי עולם הבתי דינים של הספרדים והאשכנזים 120 גדולי עולם בחרם ואיסור נגד אלו שדורשים או בחתונות תערובות בלי מחיצה כשירה – וזה מה שרואים איך שהגדולים האלו מחללים שם שמים בפרהסיה ומכשילים את הרבים באיסורי הסתכלות באשת איש וזה יותר גרוע ממה שנוסע עם אשה נכריה כמו שכתבו בפסק דין של גדולי הספרדים והתימנים והאשכנזים.

עוד סימן אחד שמבזים גדולי ישראל ברבים, כמו שכתוב במדרש כתפוח בעצי היער באיזה גהינום הם יושבים, שנבאר באריכות בע"ה.

יש סיפור מהחזון איש ומהרב וואזנער זי"ע ששאלו אותם, והביאו קול קורא לצאת נגד זמר אחד שזמר בתערובות, ובקשו שיחתום על זה, וכתבו השם של הזמר בהקול קורא. החזון איש השיב לו ואמר:

חס ושלום לכתוב שם של בן אדם לבזות ברבים צריך על זה בית דין גדול שיתירו את זה, זה כמו להרוג בן אדם, ולא רצה לחתום על זה. אחר כך הלכו אצל הגה"צ הרב וואזנר זי"ע וגם אמר להם כך.

נספר לכם סיפור מגאון גדול אחד שנסע עם בעל עגלה לחתונה, ושאל את הבעל עגלה מתי נגיע, וענה לו בשעה 8 בערב, עבר השעה ולא הגיעו, שאל עוד הפעם מתי נגיע, וענה לו עוד 20 דקות, לבסוף הגיע בשעה תשע וחצי, הגאון הצדיק אמר לבעל עגלה אתה עצלן, וכו', שילם לו הכסף והלך.

פתאום אומר הגאון לשני הגבאים שלו רצו מהר אחרי הבעל עגלה שיבוא תיכף ומיד חזרה, הבעל העגלה הגיע, הרב אמר לו תשמע אני בזיתי אותך ברבים, בפני שני אנשים, אני מבקש ממך סליחה, תמחול לי, ענה הבעל העגלה אני לא מוחל לך, הציע לו כמה פעמים כסף גדול ולא רצה למחול, עד שהרב אומר לו אני נותן לך כל הרכוש שלי שתמחול לי, וכששמע כל הרכוש הסכים למחול. וכתב לו בכתב יד וחתם לו כל הרכוש, וכך מחל לו, והלך.

הגבאים שואלים את הרבי, מה הרבי עשה, נתן לו כל הרכוש? על מה ולמה?

ענה הרבי מקודם לא היה לי עולם הבא, עכשיו בכסף הזה קניתי לי שיהיה לי עולם הבא.

ולהבין באיזה גיהינום ילכו אלו שמבזים אנשים ברבים ומדברים לשון הרע ובפרט על רבנים, ראו מה שכתוב במִדְרָשׁ כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר, וזל"ק:

 

מִדְרָשׁ

כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר

וַאֲנִי אַעֲלֶה אוֹתְךָ לַשָּׁמַיִם, וְתִרְאֶה כִּסֵּא כְּבוֹדִי

א. כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר כֵּן דּוֹדִי בֵּין הַבָּנִים (שִׁיר הַשִּׁירִים ב ג) זֶה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם בְּשָׁעָה שֶׁנִּגְלָה לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּחוֹרֵב אָמַר לוֹ לֵךְ וְהוֹצִיא אֶת עַמִּי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם כִּי צַעֲקָתָם בָּאָה אֵלַי וְגַם זָכַרְתְּי אֶת הַבְּרִית וְאֶת הַחֶסֶד וְאֶת הַשְּׁבוּעָה שֶׁנִּשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם עַבְדִּי שֶׁנֶּאֱמַר (בְּרֵאשִׁית טו יד) וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי, אָמַר מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, מִי אָנֹכִי כִּי אֵלֵךְ אֶל פַּרְעֹה וְכִי אוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם (שְׁמוֹת ג יא) אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אַתָּה אָמַרְתָּ מִי אָנֹכִי וְהִשְׁפַּלְתָּ עַצְמְךָ, חַיֶּיךָ אֲנִי מְכַבְּדֶךָ שֶׁנֶּאֱמַר (מִשְׁלֵי כט כג) וּשְׁפַל רוּחַ יִתְמֹךְ כָּבוֹד וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת כָּל הַשָּׂרִים בְּיָדְךָ, וַאֲנִי אַעֲלֶה אוֹתְךָ לַשָּׁמַיִם, וְתִרְאֶה כִּסֵּא כְּבוֹדִי, וְאַרְאֶה לְךָ אֶת כָּל הַמַּלְאָכִים שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

וְאַחַר כָּךְ עָמַד וְהָפַךְ אֶת בְּשָׂרוֹ לְלַפִּידֵי אֵשׁ וְעֵינָיו לְגַלְגַּלֵּי מֶרְכָּבָה וְכֹחוֹ כְּכֹחַ הַמַּלְאָכִים וּלְשׁוֹנוֹ לְשַׁלְהֶבֶת וְהֶעֱלָה אֶת מֹשֶׁה לַשָּׁמַיִם

ב. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ למטטרון שר הפנים וְאָמַר לוֹ לֵךְ וְהֵבִיא אֶת מֹשֶׁה עַבְדִּי לַשָּׁמַיִם וְקַח עִמְּךָ מַלְאָכִים חֲמִשָּׁה עָשָׂר אֶלֶף מִימִינוֹ וַחֲמִשָּׁה עָשָׂר אֶלֶף מִשְּׂמֹאלוֹ בְּשִׂמְחָה בְּשִׁירִים בְּתֻפִּים וּבִמְחוֹלוֹת וְתֹאמְרוּ שִׁירָה לִפְנֵי מֹשֶׁה עַבְדֵי אָמַר מטטרון לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵינוֹ יָכוֹל מֹשֶׁה לַעֲלוֹת אֶל הַמַּלְאָכִים מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בַּמַּלְאָכִים שָׂרֵי אֵשׁ וְהוּא בָּשָׂר וָדָם אַחַר כָּךְ צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא למטטרון וְאָמַר לוֹ לֵךְ הֲפֹךְ אֶת בְּשָׂרוֹ לְלַפִּידֵי אֵשׁ וְכֹחוֹ כְּכֹחַ גַּבְרִיאֵל בָּא מטטרון אֵצֶל מֹשֶׁה, כְּשֶׁרָאָהוּ מֹשֶׁה מִיַּד נִתְיָרֵא, אָמַר לוֹ מִי אַתָּה, אָמַר לוֹ אֲנִי חֲנוֹךְ בֶּן יָרֶד אָבִי אָבִיךָ, שְׁלָחַנִי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲלוֹתְךָ אֵצֶל כִּסֵּא כְּבוֹדוֹ, אָמַר מֹשֶׁה למטטרון אֲנִי בָּשָׂר וָדָם וְאֵינִי יָכוֹל לְהַבִּיט בַּמַּלְאָכִים, וְאַחַר כָּךְ עָמַד וְהָפַךְ אֶת בְּשָׂרוֹ לְלַפִּידֵי אֵשׁ וְעֵינָיו לְגַלְגַּלֵּי מֶרְכָּבָה וְכֹחוֹ כְּכֹחַ הַמַּלְאָכִים וּלְשׁוֹנוֹ לְשַׁלְהֶבֶת וְהֶעֱלָה אֶת מֹשֶׁה לַשָּׁמַיִם וְעִמּוֹ הַמַּלְאָכִים חֲמִשָּׁה עָשָׂר אֶלֶף מִימִינוֹ וַחֲמִשָּׁה עָשָׂר אֶלֶף מִשְּׂמֹאלוֹ ומטטרון וּמֹשֶׁה בְּאֶמְצַע.

הָרָקִיעַ הָרִאשׁוֹן

וְרָאָה הַחַלּוֹנוֹת עַד אֵין חֵקֶר וְאֵין מִסְפָּר

ג. הָלַךְ מֹשֶׁה לָרָקִיעַ רִאשׁוֹן שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם רִאשׁוֹן בְּשַׁבָּת, וְרָאָה הַמַּיִם עוֹמְדִים שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת וְהָרָקִיעַ כֻּלּוֹ חַלּוֹנוֹת כָּל חַלּוֹן וְחַלּוֹן שָׁם הַמַּלְאָכִים עוֹמְדִים עַל הַמַּיִם לְמַעְלָה בִּגְדֻלָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון, אָמַר לֵיהּ מַה הֵם אֵלּוּ הַחַלּוֹנוֹת, אָמַר לוֹ אֵלּוּ הַחַלּוֹנוֹת חַלּוֹנוֹת תְּפִלָּה, חַלּוֹנוֹת בַּקָּשָׁה, חַלּוֹנוֹת בְּכִיָּה, חַלּוֹנוֹת שִׂמְחָה, חַלּוֹנוֹת שֹׂבַע, חַלּוֹנוֹת רָעָב, חַלּוֹנוֹת עֹשֶׁר, חַלּוֹנוֹת עֲנִיּוּת, חַלּוֹנוֹת מִלְחָמָה, חַלּוֹנוֹת שָׁלוֹם, חַלּוֹנוֹת הֵרָיוֹן, חַלּוֹנוֹת לֵידָה, וְרָאָה הַחַלּוֹנוֹת עַד אֵין חֵקֶר וְאֵין מִסְפָּר

הָרָקִיעַ הַשֵּׁנִי

ד. הָלַךְ מֹשֶׁה לָרָקִיעַ שֵׁנִי שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם שֵׁנִי בְּשַׁבָּת, וְרָאָה שָׁם מַלְאָךְ אֶחָד וּשְׁמוֹ נוֹרִיאֵל, וְהוּא שָׁלֹשׁ מֵאוֹת פַּרְסָאוֹת, וַחֲמִשִּׁים רִבּוֹא מַלְאָכִים עוֹמְדִים לְפָנָיו, כֻּלָּם מֵאֵשׁ וּמַיִם, וּפְנֵיהֶם כְּלַפֵּי מַעְלָה וְאוֹמְרִים שִׁירָה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים קמה ג) גָּדוֹל ה' וּמְהֻלָּל מְאֹד, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון, וְאָמַר לוֹ מַה הֵם אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים? אָמַר לוֹ אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים הַמְּמֻנִּים עַל הָעֵץ וְעַל הָרוּחַ וְעַל הַגְּשָׁמִים וְהוֹלְכִים וְעוֹשִׂים רְצוֹן קוֹנָם וְחוֹזְרִים לִמְקוֹמָם, וּמְשַׁבְּחִים לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אָמַר מֹשֶׁה למטטרון, לָמָּה הֵם עוֹמְדִים וּפְנֵיהֶם לְמַעְלָה כְּלַפֵּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אָמַר לוֹ מטטרון מִיּוֹם שֶׁבְּרָאָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּךְ הֵם לֹא זָזוּ מִמְּקוֹמָם.

הָרָקִיעַ הַשְּׁלִישִׁי

ה. הָלַךְ מֹשֶׁה לָרָקִיעַ שְׁלִישִׁי שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם שְׁלִישִׁי בְּשַׁבָּת, וְרָאָה שָׁם מַלְאָךְ אֶחָד וּשְׁמוֹ נוֹרִיאֵל וְגוֹבְהוֹ מַהֲלַךְ חָמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, וְיֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף רֹאשׁ, וְכָל רֹאשׁ וְרֹאשׁ יֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף פֶּה, וְכָל פֶּה וּפֶה יֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף לָשׁוֹן, וְכָל לָשׁוֹן וּלְשׁוֹן יֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף דִּבּוּר, וְעִמּוֹ עוֹמְדִים שִׁבְעִים אֶלֶף רִבּוֹא מַלְאָכִים, וְכֻלָּם מֵאֵשׁ לְבָנָה, וְכֻלָּם מְשַׁבְּחִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון וְאָמַר לוֹ מַה הֵם אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים וּמַה שְׁמָם? אָמַר לוֹ שְׁמָם אֶרְאֶלִים הַמְּמֻנִּים עַל הָעֲשָׂבִים וְעַל הָאִילָנוֹת וְעַל הַפֵּרוֹת וְהַדָּגָן, כֻּלָּם הוֹלְכִים לַעֲשׂוֹת רָצוֹן קוֹנָם וְחוֹזְרִים לִמְקוֹמָם.

הָרָקִיעַ הָרְבִיעִי

ו. הָלַךְ מֹשֶׁה לָרָקִיעַ רְבִיעִי שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם רְבִיעִי בְּשַׁבָּת, וְרָאָה לְשָׁם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בָּנוּי עַמּוּדָיו מֵאֵשׁ אָדוֹם, וְרָאָה שָׁם הַמַּלְאָכִים נִכְנָסִים וּמְשַׁבְּחִים לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ שֶׁאָמַר דָּוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם (תְּהִלִּים קג כ) בָּרְכוּ ה' (כָּל) מַלְאָכָיו גִּבּוֹרֵי כֹּחַ, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון וְאָמַר לוֹ, מַה הֵם אֵלּוּ, אָמַר לוֹ אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים הַמְּמֻנִּים עַל כָּל אֶרֶץ, וְעַל הַשֶּׁמֶשׁ וְעַל הַיָּרֵחַ וְעַל הַכּוֹכָבִים וְעַל הַמַּזָּלוֹת וְעַל עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה גַּלְגַּלִּים, וְכֻלָּם אוֹמְרִים שִׁירָה, וְרָאָה בּוֹ כּוֹכָבִים גְּדוֹלִים וְכָל כּוֹכָב וְכוֹכָב מְלֹא כָּל הָאָרֶץ, שֵׁם הָאֶחָד נֹגַהּ וְשֵׁם הַשֵּׁנִי מַאֲדִים אֶחָד עַל גַּב [הַשֶּׁמֶשׁ] וְאֶחָד עַל גַּב הַיָּרֵחַ, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון אָמַר לוֹ מַה הֵם עוֹמְדִים זֶה עַל זֶה, אָמַר לוֹ זֶה עַל גַּבֵּי הַשֶּׁמֶשׁ בַּקַּיִץ שֶׁיְּקָרֵר הָעוֹלָם מֵחַמִימוּתוֹ, וְאַחֶרֶת שֶׁהִיא עַל גָּב הַיָּרֵחַ בַּחֹרֶף שֶׁיְּחַמֵּם הָעוֹלָם מִקְּרִירוּת.

הָרָקִיעַ הַחֲמִישִׁי

ז. הָלַךְ מֹשֶׁה לִרְקִיעַ חֲמִישִׁי שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם חֲמִישִׁי בְּשַׁבָּת, וְרָאָה לְשָׁם מַלְאָכִים חֶצְיָם מֵאֵשׁ וְחֶצְיָם מִשֶּׁלֶג שֶׁלֶג לְמַעְלָה וְאֵשׁ לְמַטָּה וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵשִׂים שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְאֵין אֶחָד מְכַבֶּה חֲבֵרוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (אִיּוֹב כה ב) עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, וְכֻלָּם מְשַׁבְּחִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אָמַר מֹשֶׁה למטטרון מַה הֵם אֵלּוּ עוֹשִׂים, אָמַר לוֹ מִיּוֹם שֶׁבְּרָאָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּךְ הֵם, אָמַר לוֹ מַה שְׁמָם, אָמַר לֵיהּ אֶרְאֵלִּים שְׁמָם הַנִּקְרָאִים אִישִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (מִשְׁלֵי ח ד) אֲלֵיכֶם אִישִׁים אֶקְרָא.

הָרָקִיעַ הַשִּׂישִׂי

הַמַּלְאָכִים הַנִּקְרָאִים עִירִין וְקַדִּישִׁין

ח. הָלַךְ מֹשֶׁה לָרָקִיעַ שִׁשִּׁי שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם שִׁשִּׁי בְּשַׁבָּת, וְרָאָה שָׁם מַלְאָךְ אֶחָד וּשְׁמוֹ אוּרִיאֵל, אוֹרְכוֹ כְּמַהַלַךְ חָמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, וְהוּא צוּרָתוֹ כֻּלּוֹ בָּרָד, וְעוֹמְדִים עִמּוֹ אֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת מַלְאָכִים, וְכֻלָּם מְשַׁבְּחִים לִפְנֵי מִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים יט ב) הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל, אָמַר לוֹ אֵלּוּ הַמַּלְאָכִים הַנִּקְרָאִים עִירִין וְקַדִּישִׁין.

הָרָקִיעַ הַשִּׂישִׂי

מִכַּף רַגְלוֹ וְעַד קָדְקֳדוֹ, מָלֵא עֵינַיִם שֶׁל אֵשׁ, וְכָל מִי שֶׁרוֹאֶה אוֹתוֹ נוֹפֵל עַל פָּנָיו מֵרֹב הַפַּחַד

ט. הָלַךְ מֹשֶׁה לָרָקִיעַ שְׁבִיעִי שֶׁהוּא דּוֹמֶה לְיוֹם שַׁבָּת, וְרָאָה שָׁם שְׁנֵי מַלְאָכִים קְשׁוּרִין בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת שֶׁל אֵשׁ שְׁחוֹרָה וַאֲדוּמָה, וְכָל אֶחָד וְאֶחָד מַהֲלַךְ חָמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון, אָמַר לוֹ מַה הֵם אֵלּוּ וּמַה שְׁמָם, אָמַר לוֹ שְׁמָם אַף וְחֵמָה, וּבְרָאָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית לַעֲשׂוֹת רְצוֹן בּוֹרְאָם, אָמַר מֹשֶׁה למטטרון אֲנִי מְפַחֵד מֵאֵלּוּ הַמַּלְאָכִים וְלֹא אוּכַל לִרְאוֹת פְּנֵיהֶם, וּמִיַּד עָמַד מטטרון וְחִבֵּק אֶת מֹשֶׁה, וְאָמַר לוֹ מֹשֶׁה מֹשֶׁה אוֹהֵב ה', עֶבֶד ה', אַל תִּירָא וְאַל תֵּחָת מֵהֶם, מִיַּד נִתְקָרְרָה דַּעְתּוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, וְאַחַר כָּךְ רָאָה מַלְאָךְ אֶחָד מְשֻׁנֶּה בְּצוּרָתוֹ מִכָּל הַמַּלְאָכִים, וְגוֹבְהוֹ מַהֲלַךְ חָמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, וְהוּא חָגוּר בְּמָתְנָיו בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת מִכַּף רַגְלוֹ וְעַד קָדְקֳדוֹ, מָלֵא עֵינַיִם שֶׁל אֵשׁ, וְכָל מִי שֶׁרוֹאֶה אוֹתוֹ נוֹפֵל עַל פָּנָיו מֵרֹב הַפַּחַד, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון וְאָמַר לוֹ, מִי הוּא זֶה? אָמַר לוֹ סַמָּאֵל הַלּוֹקֵחַ נְפָשׁוֹת, אָמַר לוֹ מֹשֶׁה לְהֵיכָן הוּא יוֹרֵד, אָמַר לוֹ לִטּוֹל נִשְׁמָתוֹ שֶׁל אִיּוֹב הַצַּדִּיק, אָמַר מֹשֶׁה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי שֶׁלֹּא תִּמְסְרֵנִי בְּיַד זֶה הַמַּלְאָךְ.

שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעַל

י. וְרָאָה הַמַּלְאָכִים עוֹמְדִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְיֵשׁ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד שֵׁשׁ כְנָפַיִם, בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָּנָיו, וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו, וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף, בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָּנָיו כְּדֵי שֶׁלֹּא יִרְאוּ פְּנֵי שְׁכִינָה, וּבִשְׁתַּיִם מְכַסִּים גְּוִיּוֹתֵיהֶם, וּבִשְׁתַּיִם מְעוֹפְפִים, וּמְשַׁמְּשִׁים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאוֹמְרִים קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ ה' צְבָאוֹת מְלֹא כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, וְכָל כָּנָף וְכָנָף מַהֲלַךְ חָמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וְרָחְבּוֹ מִסּוֹף הָעוֹלָם וְעַד סוֹפוֹ, שָׁאַל מֹשֶׁה למטטרון וְאָמַר לוֹ מַה שְׁמָם, אָמַר לוֹ שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעַל, וְרָאָה אַרְבָּעָה מַלְאָכִים נוֹשְׂאִים כִּסֵּא הַכָּבוֹד, אָמַר מֹשֶׁה למטטרון מַה שְׁמָם אָמַר לוֹ חַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ.

יא. וְאַחַר כָּךְ רָאָה מֹשֶׁה מַלְאָךְ אֶחָד שְׁמוֹ זגזגא"ל, וְהוּא מְלַמֵּד תּוֹרָה לַנְּשָׁמוֹת בְּשִׁבְעִים לָשׁוֹן, וְהַכֹּל אוֹמְרִים הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי, שֶׁנֶּאֱמַר (דָּנִיֵּאל ז י) דַּיָּנָא יְתִיב וְסִפְרִין פְּתִיחוּ, וְאֵין דַּיָּן אֶלָּא זגזגא"ל שֶׁהוּא שַׂר שֶׁל תּוֹרָה וְחָכְמָה, וְיֵשׁ לוֹ קַרְנֵי הַכָּבוֹד, וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה לְפָנָיו וְלָמַד כָּל עֹשֶׁר סוֹדוֹת, אַחַר כָּךְ אָמַר לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא אֵרֵד מִכָּאן עַד שֶׁתִּתֵּן לִי מַתָּנָה טוֹבָה, אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָתַתִּי לְךָ אֶת הַתּוֹרָה שֶׁיִּהְיוּ קוֹרְאִים אוֹתָהּ עַל שִׁמְךָ, שֶׁנֶּאֱמַר (מַלְאָכִי ג כב) זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי:

כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר

יב. וּמִנַּיִן שֶׁעָלָה מֹשֶׁה לַמָּרוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים מז ו) עָלָה אֱלֹהִים בִּתְרוּעָה ה' בְּקוֹל שׁוֹפָר, וְאֵין אֱלֹהִים אֶלָּא מֹשֶׁה, שֶׁנֶּאֱמַר אֱלֹהִים תַּרְגּוּם דֶּאֱלֹהִים דַּיָּינָא, וְאֵין דַּיָּן אֶלָּא מֹשֶׁה שֶׁנֶּאֱמַר (שְׁמוֹת יח יב) וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפּוֹט אֶת הָעָם, לְכָךְ נֶאֱמַר (שִׁיר הַשִּׁירִים ב ג) כְּתַפּוּחַ בַּעֲצֵי הַיַּעַר.

תִּזְכֶּה וְתִרְאֶה שְׁנֵי פַּרְדֵסִים אֶחָד שֶׁל גַּן עֵדֶן וְאֶחָד שֶׁל גֵּיהִנֹּם.

יג. אַחַר כָּךְ יָצָאתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה לְמֹשֶׁה מֹשֶׁה אַתָּה בָּאתָ וְרָאִיתָ כִּסֵּא כְּבוֹדִי כָּךְ תִּזְכֶּה וְתִרְאֶה שְׁנֵי פַּרְדֵסִים אֶחָד שֶׁל גַּן עֵדֶן וְאֶחָד שֶׁל גֵּיהִנֹּם.

עָנְשָׁם שֶׁל בְּנֵי אָדָם תְּלוּיִם בְּעֵינֵיהֶם, וּתְלוּיִם בְּאָזְנֵיהֶם, וּבִידֵיהֶם וּבְרַגְלֵיהֶם וּבִלְשׁוֹנָם, תְּלוּיִם בְּעֵינֵיהֶם, מִפְּנֵי שֶׁהִבִּיטוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ, מִפְּנֵי שֶׁשּׁוֹמְעִים דְּבָרִים בְּטֵלִים וְדִבְרֵי הֲבָלִים וּמֵסִיר אָזְנוֹ מִשְּׁמוֹעַ דִּבְרֵי תּוֹרָה, וְהַתְּלוּיִם בִּלְשׁוֹנָם הֵם הַמְּסַפְּרִים לָשׁוֹן הָרַע וּמַרְגִּילִים לְשׁוֹנָם עַל דְּבָרִים בְּטֵלִים, וּתְלוּיִם בְּרַגְלֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁהוֹלְכִים בִּרְכִילוּת חֲבֵרוֹ,

יג. אַחַר כָּךְ שָׁלַח הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְגַבְרִיאֵל וְאָמַר לוֹ לֵךְ עִם מֹשֶׁה, וּפָתַח אֶת הַגֵּיהִנֹּם, בָּא מֹשֶׁה וּפָתַח גַּבְרִיאֵל אֶת גֵּיהִנֹּם וְרָאָה מֹשֶׁה אֵשׁ בּוֹעֶרֶת, אָמַר מֹשֶׁה לְגַבְרִיאֵל לֹא אוּכַל לָבוֹא אֶל גֵּיהִנֹּם מִפְּנֵי הָאֵשׁ, אָמַר לוֹ יֵשׁ אֵשׁ אַחֶרֶת יוֹתֵר מִזֶּה וְלֹא יַזִּיק אֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנֹּם, כְּשֶׁנִּכְנַס מֹשֶׁה לַגֵּיהִנֹּם בָּרְחָה גֵּיהִנֹּם מִפְּנֵי מֹשֶׁה, בָּא נְסַרְגִיאֵל שַׂר שֶׁל גֵּיהִנֹּם וְאָמַר לְמֹשֶׁה מִי אַתָּה, אָמַר לוֹ אֲנִי מֹשֶׁה בֶּן עַמְרָם, אָמַר לוֹ זֶה אֵינוֹ מְקוֹמְךָ אֶלָּא מְקוֹמְךָ בְּגַן עֵדֶן, אָמַר לוֹ בָּאתִי לִרְאוֹת גְּדוּלָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִנְסַרְגִיאֵל שַׂר שֶׁל גֵּיהִנֹּם, לֵךְ עִם מֹשֶׁה וְהַרְאֵה לוֹ אֶת הַגֵּיהִנֹּם, וְכֵיצַד הֵם הָרְשָׁעִים בְּתוֹכָהּ, אַחַר כָּךְ הָלַךְ מֹשֶׁה אַחַר נְסַרְגִיאֵל וּבָאוּ לִתְחִלַּת גֵּיהִנֹּם, רָאָה מֹשֶׁה בְּנֵי אָדָם תְּלוּיִם בְּעֵינֵיהֶם, וּתְלוּיִם בְּאָזְנֵיהֶם, וּבִידֵיהֶם וּבְרַגְלֵיהֶם וּבִלְשׁוֹנָם, וְהַנָּשִׁים תְּלוּיוֹת בְּדַדֵיהֶם וּבְשַׂעֲרֵיהֶם וּבְרַגְלֵיהֶם בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת שֶׁל אֵשׁ, אָמַר מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל מִפְּנֵי מַה הֵם תְּלוּיִם בְּעֵינֵיהֶם, אָמַר לוֹ מִפְּנֵי שֶׁהִבִּיטוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ וּבַמָּמוֹן חַבְרֵיהֶם בְּרָעָה, וּתְלוּיִם בְּאָזְנֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁשּׁוֹמְעִים דְּבָרִים בְּטֵלִים וְדִבְרֵי הֲבָלִים וּמֵסִיר אָזְנוֹ מִשְּׁמוֹעַ דִּבְרֵי תּוֹרָה, וְהַתְּלוּיִם בִּלְשׁוֹנָם הֵם הַמְּסַפְּרִים לָשׁוֹן הָרַע וּמַרְגִּילִים לְשׁוֹנָם עַל דְּבָרִים בְּטֵלִים, וּתְלוּיִם בְּרַגְלֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁהוֹלְכִים בִּרְכִילוּת חֲבֵרוֹ, וְלֹא הוֹלֵךְ לִדְבַר מִצְוָה וְלֹא לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל לְבוֹרְאוֹ, וּתְלוּיִם בִּידֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁגּוֹזְלִים מָמוֹן חַבְרֵיהֶם בִּידֵיהֶם וְהַהוֹרֵג אֶת חֲבֵרוֹ, וְהַנָּשִׁים תְּלוּיוֹת בְּדַדֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁהֵם מַעֲלִים דַדֵיהֶם וּמְנִיקִים אֶת בְּנֵיהֶם וַיִּרְאוּ הַבַּחוּרִים וַיָּבֹאוּ לִידֵי הִרְהוּר עֲבֵרָה:

וְאַחַר כָּךְ צָעֲקָה גֵּיהִנֹּם צְעָקָה גְּדוֹלָה וּמָרָה, וְאָמְרָה לִנְסַרְגִיאֵל תֶּן לִי שֶׁאֲנִי רָעֵב, אָמַר לָהּ מַה אֶתֶּן לָךְ, אָמְרָה לוֹ תֶּן לִי נִשְׁמוֹת הַצַּדִּיקִים, אָמַר לָהּ לֹא יִתֵּן לָךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִשְׁמוֹת הַצַּדִּיקִים.

עָנְשָׁם שֶׁל הַמְבַזִּים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְהַמְּעִידִים עֵדוּת שֶׁקֶר

יד. אַחַר כָּךְ יָרַד מֹשֶׁה לְמָקוֹם אַחַר, וְרָאָה שְׁנֵי רְשָׁעִים תְּלוּיִם רָאשֵׁיהֶם, לְמַטָּה וְרַגְלֵיהֶם לְמַעְלָה, וּמִכַּף רַגְלֵיהֶם וְעַד קָדְקָדֵיהֶם כֻּלָּם דְּבוּקִים בְּתוֹלָעִים שְׁחוֹרִים, כָּל תּוֹלָע וְתוֹלָע חָמֵשׁ מֵאוֹת פַּרְסָה, וְצוֹעֲקִים הָרְשָׁעִים מִפְּנֵיהֶם וְאוֹמְרִים תֶּן לָנוּ מָוֶת וְנָמוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (אִיּוֹב ג כא) הַמְחַכִּים לָמוּת וְאֵינֶנּוּ, שָׁאַל מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל מַה מַעֲשֵׂיהֶם שֶׁל אֵלּוּ, אָמַר לוֹ שֶׁשָׁבְעוּ שְׁבוּעַת שֶׁקֶר, וְהַמְחַלְּלִים שַׁבָּתוֹת וּמוֹעֲדִים וְהַמְבַזִּים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְהַמְּעַנִּים יְתוֹמִים וְאַלְמָנוֹת, וְהַמְּעִידִים עֵדוּת שֶׁקֶר, לְכָךְ מָסַר אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַתּוֹלָעִים, אָמַר מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל מַה שֵׁם הַמָּקוֹם הַזֶּה אָמַר לוֹ עֲלוּקָה.

טו. וְהָלַךְ מֹשֶׁה לְמָקוֹם אַחַר וְרָאָה שְׁנֵי רְשָׁעִים נוֹפְלִים, וּשְׁנֵי עַקְרַבִּים דְּבוּקִים בָּהֶם, כָּל עַקְרָב וְעַקְרָב יֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף רֹאשׁ, וְכָל רֹאשׁ וְרֹאשׁ יֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף פֶּה, וְכָל פֶּה וּפֶה יֵשׁ לוֹ שִׁבְעִים אֶלֶף רֹאשׁ וְלַעֲנָה, וְכָל אֵלּוּ הָעַקְרַבִּים נוֹפְחִים גּוּפָם וְנָמַקּוּ עֵינֵיהֶם מִפַּחַד הָעַקְרַבִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (שָׁם יא כ) וְעֵינֵי רְשָׁעִים (תִּכְלֶנָה) תִּכְלֶינָה.

עָנְשָׁם שֶׁל הַמַּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים, וְהַמַּטִּיל אֵימָה יְתֵרָה עַל הַצִּבּוּר שֶׁלֹּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, וְהַכּוֹפֵר בְּתוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם וְהָאוֹמֵר לֹא בָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם,

שָׁאַל מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל מַה מַעֲשֵׂיהֶם שֶׁל אֵלּוּ, אָמַר לוֹ הֵם הָאוֹכְלִים מָמוֹן יִשְׂרָאֵל, וְהַמַּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים, וְהַמַּטִּיל אֵימָה יְתֵרָה עַל הַצִּבּוּר שֶׁלֹּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, וְהַמּוֹסְרִים בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אוֹ מָמוֹנָם בְּיַד גּוֹיִם, וְהַכּוֹפֵר בְּתוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, וְהָאוֹמֵר לֹא בָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, כָּל אֵלּוּ מְסָרָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַקְרַבִּים, אָמַר מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל מַה שֵׁם הַמָּקוֹם הַזֶּה אָמַר לוֹ טִיט הַיָּוֵן.

עָנְשָׁם שֶׁל הָאוֹכְלִים נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת וְתַבְשִׁילֵי גּוֹיִם, חֵלֶב וְדַם וּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים

טז. וְהִבִּיט מֹשֶׁה וְרָאָה שְׁנֵי רְשָׁעִים מִטַּבּוּרָם וּלְמָעְלָה בְּטִיט, וּמַלְאֲכֵי חַבָּלָה עוֹמְדִים עֲלֵיהֶם וּמַכִּים אוֹתָם בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת שֶׁל אֵשׁ, וּמַכִּים אוֹתָם בָּאֲבָנִים שֶׁל אֵשׁ וּמְשַׁבְּרִים אֶת שִׁנֵּיהֶם מִן הַבֹּקֶר וְעַד הָעֶרֶב, וּבָעֶרֶב מַאֲרִיכִים אֶת שִׁנֵּיהֶם, וּבַיּוֹם שׁוֹבְרִים אוֹתָם שֶׁנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים ג ח) שִׁנֵּי רְשָׁעִים שִׁבַּרְתָּ אַל תִּקְרֵי שִׁבַּרְתָּ אֶלָּא שִׁרְבַבְתָּ, וְצוֹעֲקִים הָרְשָׁעִים הָאֵלּוּ בְּכָל יוֹם וְיוֹם. שָׁאַל מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל וְאָמַר לוֹ מַה מַעֲשֵׂיהֶם שֶׁל אֵלּוּ, וְאָמַר לוֹ: הֵם הָאוֹכְלִים נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת וְתַבְשִׁילֵי גּוֹיִם, וְהַמְשׁוּמָדִים, וְהַנּוֹתֵן כַּסְפּוֹ בְּנֶשֶׁךְ וּמַרְבִּית לְיִשְׂרָאֵל, וְהַכּוֹתֵב שְׁמוֹת בַּקָּמֵעַ בִּשְׁבִיל גּוֹיִם, וְהָעוֹשֶׂה רְמִיָּה בְּמֹאזְנַיִם וּבַמִּשְׁקָל, וְגוֹנֵב מָמוֹן יִשְׂרָאֵל, וְהָאוֹכֵל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהָאוֹכֵל חֵלֶב וְדַם וּשְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, וְלֹא הִזְהִיר עַצְמוֹ מֵאֵלּוּ, לְכָךְ מָסַר אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּיַד מַלְאֲכֵי חַבָּלָה.

מִפְּנֵי מַה הֵם חֶצְיָם בְּתוֹךְ הָאֵשׁ וְחֶצְיָם בְּתוֹךְ הַשֶּׁלֶג, אָמַר לוֹ מִפְּנֵי שֶׁמַּנִּיחִים דֶּרֶךְ הַטּוֹב וְהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ הָרַע

יז. וְרָאָה רְשָׁעִים אֲחֵרִים חֶצְיָם מֵאֵשׁ וְחֶצְיָם מִשֶּׁלֶג, שֶׁלֶג לְמַעְלָה וְאֵשׁ לְמַטָּה, בַּלַּיְלָה יָבֹא הָאֵשׁ בְּמָקוֹם הַשֶּׁלֶג, וּבַיּוֹם יָבֹא הַשֶּׁלֶג בִּמְקוֹם הָאֵשׁ, שָׁאַל מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל אָמַר לוֹ מִפְּנֵי מַה הֵם חֶצְיָם בְּתוֹךְ הָאֵשׁ וְחֶצְיָם בְּתוֹךְ הַשֶּׁלֶג, אָמַר לוֹ מִפְּנֵי שֶׁמַּנִּיחִים דֶּרֶךְ הַטּוֹב וְהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ הָרַע.

עָנְשָׁם שֶׁל הַבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהַבָּא עַל הַנִּדָּה, וְהַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְהַבָּא עַל הַזָּכוּר, וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים, וְהַשּׁוֹפֵךְ דָּמִים שֶׁלֹּא כַּהֹגֶן, וְהַמְּקַלֵּל אָבִיו אוֹ אִמּוֹ אוֹ רַבּוֹ, וְהָאוֹמֵר אֲנִי אֱלוֹהַּ כְּנִמְרֹד כְּפַרְעֹה וְכִנְבוּכַדְנֶצַר וְחִירָם מֶלֶךְ צוֹר וְכַיּוֹצֵא בְּאֵלּוּ

יח. וְאָמַר נְסַרְגִיאֵל לְמֹשֶׁה לֵךְ וּרְאֵה אֶת הָרְשָׁעִים כֵּיצַד הֵם בַּגֵּיהִנֹּם, וְכֵיצַד שׂוֹרְפִים אוֹתָם, אָמַר לוֹ, לֹא אוּכַל לָלֶכֶת, אָמַר לוֹ תַּנִּיחַ אוֹר הַשְּׁכִינָה לְפָנֶיךָ, וְאַל תִּירָא, כִּי לֹא יִשְׁלֹט בְּךָ אֵשׁ שֶׁל גֵּיהִנֹּם, שֶׁנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים כג ד) גַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע, הָלַךְ מֹשֶׁה וְרָאָה רְשָׁעִים חֶצְיָם מֵאֵשׁ וְחֶצְיָם מִשֶּׁלֶג וְתוֹלָעִים יוֹרְדִים בְּגוּפָם וְעוֹלִים וְעַמּוּד אֵשׁ בְּצַוְּארֵיהֶם, וּמַכִּים אוֹתָם מַלְאֲכֵי חַבָּלָה, וְאֵין לָהֶם מְנוּחָה, וַעֲלֵיהֶם הַכָּתוּב אוֹמֵר (יְשַׁעְיָהוּ סו כד) כִּי תוֹלַעְתָּם לֹא תָמוּת וְאִשָּׁם לֹא תִכְבֶּה, שָׁאַל מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל וְאָמַר לוֹ מַה מַעֲשֵׂיהֶם שֶׁל אֵלּוּ אָמַר לוֹ הַבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְהַבָּא עַל הַנִּדָּה, וְהַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְהַבָּא עַל הַזָּכוּר, וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדַת אֱלִילִים, וְהַשּׁוֹפֵךְ דָּמִים שֶׁלֹּא כַּהֹגֶן, וְהַמְּקַלֵּל אָבִיו אוֹ אִמּוֹ אוֹ רַבּוֹ, וְהָאוֹמֵר אֲנִי אֱלוֹהַּ כְּנִמְרֹד כְּפַרְעֹה וְכִנְבוּכַדְנֶצַר וְחִירָם מֶלֶךְ צוֹר וְכַיּוֹצֵא בְּאֵלּוּ, שָׁאַל מֹשֶׁה לִנְסַרְגִיאֵל מַה שֵׁם הַמָּקוֹם הַזֶּה אָמַר לוֹ טִיט הַיָּוֵן.

וְרָאָה רְשָׁעִים שֶׁהֵם גּוֹנְבִים הַשֶּׁלֶג וּמְשִׂימִים תַּחַת אַצִילֵיהֶם כְּשֶׁנִּכְנָסִים לַגֵּיהִנֹּם, וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ ז"ל רְשָׁעִים עַל פֶּתַח שֶׁל גֵּיהִנֹּם אֵינָם חוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה.

כָּל שֶׁיַּעֲשֶׂה טוֹב יִהְיֶה בְּגַן עֵדֶן, וְכָל שֶׁיַּעֲשֶׂה רַע יִהְיֶה בַּגֵּיהִנֹּם

יט. אַחַר כָּךְ עָלָה מֹשֶׁה מִגֵּיהִנֹּם וְאָמַר, יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי שֶׁתַּצִּיל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל מִן הַמָּקוֹם הַזֶּה, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה, מֹשֶׁה אֵין לְפָנַי מַשּׂוֹא פָּנִים וְלֹא מִקָּח שֹׁחַד, כָּל שֶׁיַּעֲשֶׂה טוֹב יִהְיֶה בְּגַן עֵדֶן, וְכָל שֶׁיַּעֲשֶׂה רַע יִהְיֶה בַּגֵּיהִנֹּם, שֶׁנֶּאֱמַר (יִרְמְיָה יז י) אֲנִי ה' חֹקֵר לֵב בֹּחֵן כְּלָיוֹת.

לֵךְ עִם מֹשֶׁה וְהַרְאֵה לוֹ אֶת גַּן עֵדֶן

אַחַר כָּךְ נָשָׂא מֹשֶׁה אֶת עֵינָיו וְרָאָה אֶת גַּבְרִיאֵל וְהִשְׁתַּחֲוָה מֹשֶׁה וְיָצָא, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְגַבְרִיאֵל לֵךְ עִם מֹשֶׁה וְהַרְאֵה לוֹ אֶת גַּן עֵדֶן, בָּא מֹשֶׁה וְנִכְנַס לְגַן עֵדֶן, בָּאוּ שְׁנֵי מַלְאָכִים לְפָנָיו וְאָמְרוּ לוֹ הִגִּיעַ זְמַנְּךָ שֶּׁבָּאת לְכָאן, אָמַר לֹא הִגִּיעַ זְמַנִּי, אֶלָּא בָּאתִי לִרְאוֹת מַתַּן שְׂכָרָן שֶׁל צַדִּיקִים בְּגַן עֵדֶן, פָּתְחוּ וְאָמְרוּ אַשְׁרְךָ מֹשֶׁה עַל שֶׁזָּכִיתָ לָבֹא לְכָאן, אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שה' אֱלֹהָיו, שֶׁכָּכָה בְּגִימַטְרִיָּא מֹשֶׁה. כְּשֶׁנִּכְנַס מֹשֶׁה לְגַן עֵדֶן וְרָאָה מַלְאָךְ אֶחָד שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב תַּחַת עֵץ הַחַיִּים וּשְׁמוֹ שַׁמְשִׁיאֵל שַׂר שֶׁל גַּן עֵדֶן, וּבָא מֹשֶׁה אֶצְלוֹ אָמַר לוֹ, מִי אַתָּה? אָמַר לוֹ אֲנִי מֹשֶׁה בֶּן עַמְרָם, אָמַר לוֹ לָמָּה בָּאת לְכָאן, אָמַר לוֹ בָּאתִי שֶׁאֶרְאֶה מַתָּן שְׂכָרָן שֶׁל צַדִּיקִים בְּגַן עֵדֶן. אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְשַׁמְשִׁיאֵל, לֵךְ עִם מֹשֶׁה וְהַרְאֵה לוֹ אֶת גַּן עֵדֶן, אַחַר כָּךְ תָּפַס בְּיַד מֹשֶׁה וְהוֹלִיכוּ לְפָנָיו, וְהִבִּיט מֹשֶׁה וְרָאָה שִׁבְעִים כִסְאוֹת קְבוּעוֹת זֶה עִם זֶה כֻּלָּם מֵאֶבֶן טוֹבָה וּמַרְגָּלִיּוֹת טוֹבוֹת, וְרַגְלֵיהֶם מִפָּז וּמִזָּהָב נֹפֶךְ סַפִּיר וְיַהֲלֹם, וְכָל כִּסֵּא וְכִסֵּא שִׁשִּׁים מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מְשָׁרְתִים אוֹתוֹ, וְיֵשׁ בֵּינֵיהֶם כִּסֵּא אַחַת גְּדוֹלָה מִכֻּלָּם, וּמֵאָה עֶשְׂרִים מַלְאָכִים מְשַׁמְּשִׁים אוֹתוֹ, שָׁאַל מֹשֶׁה לְשַׁמְשִׁיאֵל זֶה הַכִּסֵּא לְמִי הוּא, אָמַר לוֹ לְאַבְרָהָם אָבִיךָ, בָּא מֹשֶׁה אֵצֶל אַבְרָהָם אָמַר לוֹ הִגִּיעַ זְמַנְּךָ שֶּׁבָּאת לְכָאן, אָמַר לוֹ לָאו, אֶלָּא בָּאתִי שֶׁאֶרְאֶה מַתָּן שְׂכָרָם שֶׁל צַדִּיקִים בְּגַן עֵדֶן, פֶּתַח אַבְרָהָם וְאָמַר הוֹדוֹ לַה' כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ. בָּא אֵצֶל יִצְחָק וְכָךְ הֱשִׁיבוֹ, בָּא אֵצֶל יַעֲקֹב וְכָךְ הֱשִׁיבוֹ, שָׁאַל מֹשֶׁה לְשַׁמְשִׁיאֵל וְאָמַר לוֹ כַּמָּה אוֹרְכָהּ שֶׁל גַּן עֵדֶן? אָמַר לוֹ אֵין חֵקֶר וְאֵין מִסְפָּר לְגַן עֵדֶן וּלְכִסְאוֹת שֶׁבּוֹ, וְכָל כִּסֵּא וְכִסֵּא שִׁשִּׁים מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מְשַׁמְּשִׁים אוֹתוֹ וְאֵין זֶה דּוֹמֶה לָזֶה, וְיֵשׁ מֵהֶם כִסְאוֹת שֶׁל כֶּסֶף, וְיֵשׁ מֵהֶם שֶׁל מַרְגָּלִיּוֹת אָמַר לוֹ כִּסֵּא שֶׁל מַרְגָּלִיּוֹת לְמִי הוּא אָמַר לוֹ לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים הַמִּצְטַעֲרִים עַצְמָם בַּתּוֹרָה וְכִסֵּא שֶׁל כַּדְכֹד לְמִי הוּא? אָמַר לוֹ לַצַּדִּיקִים גְּמוּרִים וְכִסֵּא שֶׁל זָהָב לְמִי הוּא? אָמַר לוֹ לְבַעֲלֵי תְּשׁוּבָה, וְכִסֵּא שֶׁל כֶּסֶף לְמִי הוּא? וְאָמַר לוֹ לְגֵרֵי צֶדֶק, וְהַכִּסֵּא שֶׁל נְחֹשֶׁת לְמִי הוּא? אָמַר לוֹ לְמִי שֶׁהוּא רָשָׁע וְאָבִיו צַדִּיק, אוֹ לְמִי שֶׁהוּא צַדִּיק וְאָבִיו רָשָׁע, כִּי בִּזְכוּת הַבֵּן יִתֵּן לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גַּן עֵדֶן, כְּמוֹ תֶּרַח שֶׁנָּתַן לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גַּן עֵדֶן בִּזְכוּת אַבְרָהָם, וְהוֹשִׁיבוֹ עַל כִּסֵּא שֶׁל נְחֹשֶׁת, שֶׁנֶּאֱמַר (בְּרֵאשִׁית טו טו) וְאַתָּה תָּבוֹא אֶל אֲבוֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם, וְרָאָה מַעְיָן אֶחָד שֶׁל מַיִם חַיִּים יוֹצֵא מִתַּחַת עֵץ הַחַיִּים וְעוֹלֶה וְנֶחְלַק לְאַרְבָּעָה חֲלָקִים וּבָא מִתַּחַת כִּסֵּא הַכָּבוֹד, וְכֻלָּם סוֹבְבִים הַגַּן עֵדֶן מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ וְתַחַת כָּל כִּסֵּא וְכִסֵּא הוֹלְכִים אַרְבַּע נְחָלִים אֶחָד שֶׁל דְבַשׁ וְהַשֵּׁנִי שֶׁל חָלָב, וְהַשְּׁלִישִׁי שֶׁל יַיִן, וְהָרְבִיעִי שֶׁל אַפַרְסְמוֹנָא דַּכְיָא, וְכֻלָּם הוֹלְכִים מִתַּחַת רַגְלֵי הַצַּדִּיקִים הַיּוֹשְׁבִים עַל הַכִּסְאוֹת וְכוּ'.

מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ

וּכְשֶׁרָאָה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ כָּל הַמַחֲמָדוֹת וְכָל הַטּוֹבוֹת הַלָּלוּ שָׂמַח שִׂמְחָה גְּדוֹלָה, וְאָמַר מֹשֶׁה, מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ פָּעַלְתָּ לַחוֹסִים בָּךְ נֶגֶד בְּנֵי אָדָם (תְּהִלִּים לא כ). יָצָא (מִשָּׁם) מֹשֶׁה רַבֵּנוּ וְהָלַךְ מִשָּׁם. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה יָצְאָה בַּת קוֹל וְאָמַר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, מֹשֶׁה עֶבֶד ה' נֶאֱמָן בֵּיתוֹ, כְּמוֹ שֶּׁרָאִיתָ שְׂכָרָן שֶׁל צַדִּיקִים שֶׁצָּפוּן לָהֶם לֶעָתִיד לָבוֹא, כָּךְ תִּזְכֶּה וְתִרְאֶה לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא אַתָּה וְכָל הַצַּדִּיקִים בְּבִנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בְּבִיאַת מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לַחֲזוֹת בְּנֹעַם ה' וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ (גְּדֻלַּת מֹשֶׁה), עכ"ל.

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*