logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר תשובה לרבנים- שהחטיאו את הרבים באכילת נבלות וטריפות – אור הזוהר 820 גילוי הערב רב

רבנים ציורר

 ספר תשובה לרבנים ולכל ישראל-למה יש לנו מלחמה כבידה כזאת על הכשרות שאפילו במדינת ארצות הברית היה לנו 37 גדולי ישראל שבכו וצעקו על הכשרות ראה בספר פנינים יקרים. התשובה כי כאן בארץ ישראל הסמ"ך  הוא הבעל הבית -וכמו שכתב  הפלא יועץ-  עיין ערך "ארץ ישראל": וידוע כי החוטא בארץ ישראל ענשו כפול מהחוטא בחוץ לארץ, כי היכל ה' הוא. על כן, כל בעל נפש יחוס על נפשו, ולילה כיום יהיה דבק בה, ובתורתו, אל יתן דמי לו, וכפר עליו מאשר חטא על הנפש (במדבר ו יא) כל ימי חייו, כי עת לחננה, ולהתרחק מן הבטלה הרחק מאד, רק קדוש יהיה גדל "פרע" חובת גברא כי רבה. הכלל הוא יום כפורים ממש יהיה להם כל הימים אשר הם חיים על האדמה, מורא שמים יהיה חופף עליהם, וגדול כחה של תפלה במקום ההוא ארץ חפץ. וכבר יש להם תפלות נוראות שמתפללים על כל בני הגולה, ומפיהם אנו חיים. וכל אחד יתפלל על קרוביו לפי צחות לשונו, ויתפלל על בנין בית המקדש, על קבוץ גליות, ושיגאלנו האל יתברך שמו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. (וכבר אני עני סדרתי תפלה, וסמכתיה בבית תפלותי) וצריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצותו התדירה, וכל היסורין יקלו בעיניו באהבתו אותה.

דרשת האדמו"ר מהאלמין  לתשובה לרבנים שהחטיאו הרבים

באכילת וטריפות

 

להורדה: תשובה לרבנים_אינדי 

אור הזוהר 820-829 גילוי הערב רב 

..

1 2 3 4png 6png 7 8 9 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*