logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

 שכר ועונש פרשת קרח/ דברי תורה על פרשיות התורה

שכר ועונשסדר דברי תורה על פרשת השבוע מחולק לימי השבוע:

להורדה:

38-שכר-ועונש-פ-קורח

דברי תורה על כל הפרשיות השנה ומועדים דרשות ותהילים

מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

1 2 3 4 5

להמשך קריאה:  להורדה: 38-שכר-ועונש-פ-קורח

סדר בראשית

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בראשית
בראשית
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה נח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה לך לך
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וירא
חיי
תולדות
ויצא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וישלח
וישב
מקץ
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ויגש
ויחי

 

 

סדר שמות

 

דברי תורה – חלק ב' שמות

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שמות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וארא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בשלח 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בשלח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה יתרו
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה משפטים
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה תרומה
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה תצוה
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תשא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ויקהל
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה פקודי

 

סדר ויקרא

 

דברי תורה – חלק ג' ויקרא

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ויקרא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה צו
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שמיני
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה תזריע
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה מצורע
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה אחרי מות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה אחרי מות 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה אחרי מות 3
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה קדושים
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה אמור
בהר
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בחקותי
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בחקותי 2

 

סדר במדבר

 

דברי תורה – חלק ד' במדבר

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה במדבר
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה נשא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בהעלותך
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שלח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה קרח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה פנחס
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה מטות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה מסעי

 

סדר דברים

 

דברי תורה – חלק ה' דברים

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה דברים
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ואתחנן
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ואתחנן 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה עקב
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה עקב 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראה
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראה 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שופטים
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שופטים 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תצא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תבא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תבא 2
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה נצבים
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה האזינו
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וזאת הברכה

 

ימים טובים ודרשות

 

מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י, שנת ה' תשנ"ח לפ"ק. דברי תורה – חלק ח' – דרשות חלק א'
מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י, שנת ה' תשנ"ח לפ"ק. דברי תורה – חלק ט'  – דרשות חלק ב'

 

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ימי הסליחות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה חודש אלול
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ימי הסליחות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראש השנה
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה יום הכיפורים
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה סוכות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה הושענא רבא
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה חנוכה
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבת הגדול
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה לשבת הגדול ולפסח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פסח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבועות
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה פרקי אבות
שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת ה' תשנ"ו לפ"ק. דברי תורה לשבת הגדול ולפסח
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבת שובה
שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
דברי תורה – על הגדה של פסח
ה' חלקים, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה הדרן לסיום הש"ס
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה נשא – דרוש לצדקה
על כשרות השחיטה שנאמרו על ידי כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א דברי תורה – סיפורים נפלאים
עם פניני קודש אמרות טהורות על כל ספר תהלים מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י. זמירות המבוארות לשבת

 

סדר דברי תורה

על תהלים

מחולק לפרקים

 

עם פניני קודש אמרות טהורות על כל ספר תהלים מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א, י"ל ע"י מכון אור יחזקאל שע"י בית המדרש מגן שאול האלמין, ברוקלין נ"י. תהלים המבואר עם פירוש תהילות שלום

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*