logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קול דודי הנה זה בא- "יש גאולה בשנה זו והם אינם יודעים שפתאם יבוא"

 

גאולה קוסמית

קול דודי הנה זה בא

יש גאולה בשנה זו והם אינם יודעים שפתאם יבוא

 

ובפרקי היכלות  פרק לו – [ה] דבר אחר מפני שישראל אומרים שבאותו הדור אפשר עולם כמנהגו נוהג ויש גאולה בשנה זו והם אינם יודעים שפתאם יבא:

 

פרק לד

[א] גזירה ראשונה זו עקירת הרים מי שיש לו בן הבן כופר באביו מי שיש לו שדה כופר בה גזירה הראשונה זו אדום הרשעה שהיא עתידה למלוך על ישראל תשעה חדשים שנאמר (שמואל א ג ד) נשבעתי לבית עלי מלמד שנשבע הקדוש ברוך הוא שתמלוך אדום הרשעה בקץ האחרון מכיפה לכיפה וצריך אתה ללמד מה היא גזרתם כופלין אם על גבורי תורה על אחד עשר כל מי שנותן עשרה דנרי כסף מבקשין ממנו עשרה דנרי זהב וכל מי שאין לו חותכין מבשרו עשרה דנרי בשר וגוזרין שלא ימלו את בניהם ושלא ישמרו את הנדה והמזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא חותכין את ראשו:

[ב] גזירה שלישית או כיון איספוד שאינם צריכים לעשות מלחמה אלא ממראיהן הכל מתים שבעה עינים יש להם שתים ככל אדם ואחד בראשו ואחד בפדחתו ואחד בין כתיפיו ואחד בלבו ואחד בטבורו שנאמר (זכריה ג ט) כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עינים באותו שעה צועקים ישראל ואומרים בקול אחד אשרי מי שלא נברא אשרי דורות הראשונים שלא ראו כזאת וכל כך למה בשביל גבורי תורה שלא האמינו מתחילה ולא זכרו ה':
[ג] גזירה הראשונה מכל הגזרות זו מלכות גוג ומגוג שכל תורה ומצות אינו מבקשים אלא לאותו שעה שכל אחד ואחד מישראל נשלטין בו חמש מאות ושמונה עשר אלף שנה שנאמר (תהלים ב ב) יתיצבו מלכי ארץ בגימטריא הכי הוי:
[ד] ואף הקדוש ברוך הוא אינו שו"ק ממקומו באותה שעה מקיפין את העולם מארבע רוחותיו וכל אחד ואחד מישראל אין לו לברוח שנאמר (שם קלט ח) אנה אלך מרוחך זהו שאמרו אוי לדור שמשיח נגלה בו:


פרק לה

[א] ואחר כך הקדוש ברוך הוא מושיבו בחיקו ומחבקהו ומנשקהו ומכהין זיוו מכיפה לכיפה וגבורי תורה כלו ישראל אומרים זה לזה כמה תעינו סבלי עונינו ואני לא ידענו שנאמר (ישעיה נג ו) כלנו כצאן תעינו ואחר כך מנחמו לו ולאבליו שנאמר (נז יח) דרכיו ראיתי וארפאהו ולקרא שנת רצון לה' ועל ידי זכריה נאמר (זכריה יד א) הנה יום בא לה':

[ב] דבר אחר הנה יום בא כנגד מי אמרו לא אמרו אלא כנגד אותו שבוע שהמשיח בא בו שהוא מוטמן ובא כל אותן הדורות ונפלה עליהם תרדמה ושנתקע מהם משיח וכשהקדוש ברוך הוא רוצה בו מרעיש ארבע פנות העולם ובא ומבטיח את ישראל ואומר להם כבר גאלה ומתקבצים אנשים ונשים וטף ומבקשים רחמים גדולים שנאמר (ישעיה נד ז) ברגע קטן עזבתיך:

[ג] וחוזרין בתשובה באותו שעה ש"ש רבוא מישראל ומקבצים כל אומות העולם ומבקשים לחזור בתשובה כשרואין את ישראל שהם הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ומבקשים רחמים בקול רם ורואין כמי שאינם רואים ולא שומעים יראו גוים ויבשו (מיכה ז טז):

[ד] יושבין ודואגין ואומרין ודאי יש גאולה לישראל ואנו הלעגנו עליהם שנאמר (שם שם יז) ילחכו עפר כנחש וכו' ראוי למקרא לומר יצאו ממנו מה תלמוד לומר ממש הם מתיראין מקולו של משיח באותו שעה ששומעין קולו כשהוא עומד בגלגל המרכבה של הקדוש ברוך הוא אומרים העולם חס ושלום שזה ילוד אשה שאינו מכשיל בקולו:

[ה] וחוזרין אומות העולם בתשובה מיד עומד שרו של משיח משתבח לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של עולם אם יש לך יסורין גדולים מאלו יסרני ואחד מאומות העולם לא יראו ולא יתענגו מהטובה הצפונה לישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא אפרים משיח צדקי גם אני כך רוצה לעשות אלא חסתי על כבודך מיד נוטל הקדוש ברוך הוא שני קולרין של ברזל ומניחן על כתפו של משיח ואומר לו אחד לעון דורך ואחד שלא אומות העולם באותו שעה חוזרין ישראל לדעת אחרת ומבזין למשיח ואומרים אוי לנו שתעינו אחר משוגע זה אמר להם הקדוש ברוך הוא משוגע אתם קורין אותו עכשיו תראו את האור שלו שהיה מהלכת סביבותיו שנאמר (תהלים נ ג) וסביביו נשערה מאד וכל שהאמין בו אינו נמחק מספר החיים שנאמר (דניאל יב א) ובעת ההיא ימלט עמך:


פרק לו

[א] בשנה האחרונה יסורין קשין וגזרות רבות ושעבוד הכבד וחלאים רבים והעולם משתנה וטעם הכל נתן והיו ביוקר וליוצא ולבא אין שלום (זכריה ח י) ובעלי אמנה נאספין ומיד משיח נגלה:

[ב] ובשעה שהמשיח יעלה מבית האסורין מתעסק על אומות העולם לכל עם ואומרים לו מפני מה אתה רוצה לעקור שבעים אומות מפני אומה אחת כל רעות שיש בעמנו יש בעמך גנבים יש בעמנו גנבים יש בעמך שופכי דמים יש בעמנו שופכי דמים יש בעמך מגלה עריות יש בעמנו מגלה עריות יש בעמך:

[ג] באותו שעה משתתק ואין לו תשובה למשיח ואפילו מיכאל שר הגדול משתתק ואין לו תשובה שנאמר (איוב לב יז) הוחלתי כי לא ידברו מיד מתגלגלין רחמיו של הקדוש ברוך הוא על משיח ועונה אותו ביום צרה אמר להם שוטים שבעולם אחר בני מהרהרין אתם כלום יש בכם קורין קריאת שמע שחרית כבני על אותו שעה אומר (ישעיה נז יב) אני אגיד צדקתך אל תקרי מעשיך אלא אותן מעשיך:

[ד] מי שמע כזאת מי ראה כאלה וכו' בתחילה היה דעתו של הקדוש ברוך הוא להתעות את ישראל במדבר ששה חדשים מניסן ועד תשרי כיון שנסתכל בצערו של משיח כל השנים הללו מיד פתאם יבא אל היכלו (מלאכי ג א):
[ה] דבר אחר מפני שישראל אומרים שבאותו הדור אפשר עולם כמנהגו נוהג ויש גאולה בשנה זו והם אינם יודעים שפתאם יבא:

 ספר "אור הזוהר"

ליקוט מאלף גדולי ישראל

על מעלת וחיוב לימוד הזוהר הקדוש

 

 

אוצר הזוהר הגדול – 3426 ספרים ומאמרים על כל מקצועות התורה להורדה בחינם
לחצו כאן
   רק 640 מגה

     תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

 

           אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג              

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

  | אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר" 

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו | זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

 

גילוי דעת- אין בזה משום היתר לגלוש בכל מכשיר עם אינטרנט ללא סינון

הצטרפו היום ללימוד הזוהר היומי  בלחיצה אחת

הורידו את האפליקציה הכשרה של לימוד הזוהר בחינם

 

 

                לאנדרואיד                                   APPLE  

 

 אפליקצית זוהר תורה

http://www.zohar-1.com/books/tora/

לסינון לפי פרשות http://www.zohar-1.com/books/tora/list.asp

 

בראשית

·         בראשית – יום ראשון

·         בראשית – יום שני

·         בראשית – יום שלישי

·         בראשית – יום רביעי

·         בראשית – יום חמישי

·         בראשית – יום שישי

·         בראשית – יום שבת

נח

·         נח – יום ראשון

·         נח – יום שני

·         נח – יום שלישי

·         נח – יום רביעי

·         נח – יום חמישי

·         נח – יום שישי

·         נח – יום שבת

לך לך

·         לך לך – יום ראשון

·         לך לך – יום שני

·         לך לך – יום שלישי

·         לך לך – יום רביעי

·         לך לך – יום חמישי

·         לך לך – יום שישי

·         לך לך – יום שבת

וירא

·         וירא – יום ראשון

·         וירא – יום שני

·         וירא – יום שלישי

·         וירא – יום רביעי

·         וירא – יום חמישי

·         וירא – יום שישי

·         וירא – יום שבת

חיי שרה

·         חיי שרה – יום ראשון

·         חיי שרה – יום שני

·         חיי שרה – יום שלישי

·         חיי שרה – יום רביעי

·         חיי שרה – יום חמישי

·         חיי שרה – יום שישי

·         חיי שרה – יום שבת

תולדות

·         תולדות – יום ראשון

·         תולדות – יום שני

·         תולדות – יום שלישי

·         תולדות – יום רביעי

·         תולדות – יום חמישי

·         תולדות – יום שישי

·         תולדות – יום שבת

ויצא

·         ויצא – יום ראשון

·         ויצא – יום שני

·         ויצא – יום שלישי

·         ויצא – יום רביעי

·         ויצא – יום חמישי

·         ויצא – יום שישי

·         ויצא – יום שבת

וישלח

·         וישלח – יום ראשון

·         וישלח – יום שני

·         וישלח – יום שלישי

·         וישלח – יום רביעי

·         וישלח – יום חמישי

·         וישלח – יום שישי

·         וישלח – יום שבת

וישב

·         וישב – יום ראשון

·         וישב – יום שני

·         וישב – יום שלישי

·         וישב – יום רביעי

·         וישב – יום חמישי

·         וישב – יום שישי

·         וישב – יום שבת

מקץ

·         מקץ – יום ראשון

·         מקץ – יום שני

·         מקץ – יום שלישי

·         מקץ – יום רביעי

·         מקץ – יום חמישי

·         מקץ – יום שישי

·         מקץ – יום שבת

ויגש

·         ויגש – יום ראשון

·         ויגש – יום שני

·         ויגש – יום שלישי

·         ויגש – יום רביעי

·         ויגש – יום חמישי

·         ויגש – יום שישי

·         ויגש – יום שבת

ויחי

·         ויחי – יום ראשון

·         ויחי – יום שני

·         ויחי – יום שלישי

·         ויחי – יום רביעי

·         ויחי – יום חמישי

·         ויחי – יום שישי

·         ויחי – יום שבת

שמות

·         שמות – יום ראשון

·         שמות – יום שני

·         שמות – יום שלישי

·         שמות – יום רביעי

·         שמות – יום חמישי

·         שמות – יום שישי

·         שמות – יום שבת

וארא

·         וארא – יום ראשון

·         וארא – יום שני

·         וארא – יום שלישי

·         וארא – יום רביעי

·         וארא – יום חמישי

·         וארא – יום שישי

·         וארא – יום שבת

בא

·         בא – יום ראשון

·         בא – יום שני

·         בא – יום שלישי

·         בא – יום רביעי

·         בא – יום חמישי

·         בא – יום שישי

·         בא – יום שבת

בשלח

·         בשלח – יום ראשון

·         בשלח – יום שני

·         בשלח – יום שלישי

·         בשלח – יום רביעי

·         בשלח – יום חמישי

·         בשלח – יום שישי

·         בשלח – יום שבת

יתרו

·         יתרו – יום ראשון

·         יתרו – יום שני

·         יתרו – יום שלישי

·         יתרו – יום רביעי

·         יתרו – יום חמישי

·         יתרו – יום שישי

·         יתרו – יום שבת

משפטים

·         משפטים – יום ראשון

·         משפטים – יום שני

·         משפטים – יום שלישי

·         משפטים – יום רביעי

·         משפטים – יום חמישי

·         משפטים – יום שישי

·         משפטים – יום שבת

תרומה

·         תרומה – יום ראשון

·         תרומה – יום שני

·         תרומה – יום שלישי

·         תרומה – יום רביעי

·         תרומה – יום חמישי

·         תרומה – יום שישי

·         תרומה – יום שבת

תצוה

·         תצוה – יום ראשון

·         תצוה – יום שני

·         תצוה – יום שלישי

·         תצוה – יום רביעי

·         תצוה – יום חמישי

·         תצוה – יום שישי

·         תצוה – יום שבת

כי תשא

·         כי תשא – יום ראשון

·         כי תשא – יום שני

·         כי תשא – יום שלישי

·         כי תשא – יום רביעי

·         כי תשא – יום חמישי

·         כי תשא – יום שישי

·         כי תשא – יום שבת

ויקהל

·         ויקהל – יום ראשון

·         ויקהל – יום שני

·         ויקהל – יום שלישי

·         ויקהל – יום רביעי

·         ויקהל – יום חמישי

·         ויקהל – יום שישי

·         ויקהל – יום שבת

פקודי

·         פקודי – יום ראשון

·         פקודי – יום שני

·         פקודי – יום שלישי

·         פקודי – יום רביעי

·         פקודי – יום חמישי

·         פקודי – יום שישי

·         פקודי – יום שבת

ויקרא

·         ויקרא – יום ראשון

·         ויקרא – יום שני

·         ויקרא – יום שלישי

·         ויקרא – יום רביעי

·         ויקרא – יום חמישי

·         ויקרא – יום שישי

·         ויקרא – יום שבת

צו

·         צו – יום ראשון

·         צו – יום שני

·         צו – יום שלישי

·         צו – יום רביעי

·         צו – יום חמישי

·         צו – יום שישי

·         צו – יום שבת

שמיני

·         שמיני – יום ראשון

·         שמיני – יום שני

·         שמיני – יום שלישי

·         שמיני – יום רביעי

·         שמיני – יום חמישי

·         שמיני – יום שישי

·         שמיני – יום שבת

תזריע

·         תזריע – יום ראשון

·         תזריע – יום שני

·         תזריע – יום שלישי

·         תזריע – יום רביעי

·         תזריע – יום חמישי

·         תזריע – יום שישי

·         תזריע – יום שבת

מצורע

·         מצורע – יום ראשון

·         מצורע – יום שני

·         מצורע – יום שלישי

·         מצורע – יום רביעי

·         מצורע – יום חמישי

·         מצורע – יום שישי

·         מצורע – יום שבת

אחרי

·         אחרי – יום ראשון

·         אחרי – יום שני

·         אחרי – יום שלישי

·         אחרי – יום רביעי

·         אחרי – יום חמישי

·         אחרי – יום שישי

·         אחרי – יום שבת

קדושים

·         קדושים – יום ראשון

·         קדושים – יום שני

·         קדושים – יום שלישי

·         קדושים – יום רביעי

·         קדושים – יום חמישי

·         קדושים – יום שישי

·         קדושים – יום שבת

אמור

·         אמור – יום ראשון

·         אמור – יום שני

·         אמור – יום שלישי

·         אמור – יום רביעי

·         אמור – יום חמישי

·         אמור – יום שישי

·         אמור – יום שבת

בהר

·         בהר – יום ראשון

·         בהר – יום שני

·         בהר – יום שלישי

·         בהר – יום רביעי

·         בהר – יום חמישי

·         בהר – יום שישי

·         בהר – יום שבת

בחקותי

·         בחקותי – יום ראשון

·         בחקותי – יום שני

·         בחקותי – יום שלישי

·         בחקותי – יום רביעי

·         בחקותי – יום חמישי

·         בחקותי – יום שישי

·         בחקותי – יום שבת

במדבר

·         במדבר – יום ראשון

·         במדבר – יום שני

·         במדבר – יום שלישי

·         במדבר – יום רביעי

·         במדבר – יום חמישי

·         במדבר – יום שישי

·         במדבר – יום שבת

נשא

·         נשא – יום ראשון

·         נשא – יום שני

·         נשא – יום שלישי

·         נשא – יום רביעי

·         נשא – יום חמישי

·         נשא – יום שישי

·         נשא – יום שבת

בהעלותך

·         בהעלותך – יום ראשון

·         בהעלותך – יום שני

·         בהעלותך – יום שלישי

·         בהעלותך – יום רביעי

·         בהעלותך – יום חמישי

·         בהעלותך – יום שישי

·         בהעלותך – יום שבת

שלח

·         שלח – יום ראשון

·         שלח – יום שני

·         שלח – יום שלישי

·         שלח – יום רביעי

·         שלח – יום חמישי

·         שלח – יום שישי

·         שלח – יום שבת

קרח

·         קרח – יום ראשון

·         קרח – יום שני

·         קרח – יום שלישי

·         קרח – יום רביעי

·         קרח – יום חמישי

·         קרח – יום שישי

·         קרח – יום שבת

חקת

·         חקת – יום ראשון

·         חקת – יום שני

·         חקת – יום שלישי

·         חקת – יום רביעי

·         חקת – יום חמישי

·         חקת – יום שישי

·         חקת – יום שבת

בלק

·         בלק – יום ראשון

·         בלק – יום שני

·         בלק – יום שלישי

·         בלק – יום רביעי

·         בלק – יום חמישי

·         בלק – יום שישי

·         בלק – יום שבת

פינחס

·         פינחס – יום ראשון

·         פינחס – יום שני

·         פינחס – יום שלישי

·         פינחס – יום רביעי

·         פינחס – יום חמישי

·         פינחס – יום שישי

·         פינחס – יום שבת

מטות

·         מטות – יום ראשון

·         מטות – יום שני

·         מטות – יום שלישי

·         מטות – יום רביעי

·         מטות – יום חמישי

·         מטות – יום שישי

·         מטות – יום שבת

מסעי

·         מסעי – יום ראשון

·         מסעי – יום שני

·         מסעי – יום שלישי

·         מסעי – יום רביעי

·         מסעי – יום חמישי

·         מסעי – יום שישי

·         מסעי – יום שבת

דברים

·         דברים – יום ראשון

·         דברים – יום שני

·         דברים – יום שלישי

·         דברים – יום רביעי

·         דברים – יום חמישי

·         דברים – יום שישי

·         דברים – יום שבת

ואתחנן

·         ואתחנן – יום ראשון

·         ואתחנן – יום שני

·         ואתחנן – יום שלישי

·         ואתחנן – יום רביעי

·         ואתחנן – יום חמישי

·         ואתחנן – יום שישי

·         ואתחנן – יום שבת

עקב

·         עקב – יום ראשון

·         עקב – יום שני

·         עקב – יום שלישי

·         עקב – יום רביעי

·         עקב – יום חמישי

·         עקב – יום שישי

·         עקב – יום שבת

ראה

·         ראה – יום ראשון

·         ראה – יום שני

·         ראה – יום שלישי

·         ראה – יום רביעי

·         ראה – יום חמישי

·         ראה – יום שישי

·         ראה – יום שבת

שפטים

·         שפטים – יום ראשון

·         שפטים – יום שני

·         שפטים – יום שלישי

·         שפטים – יום רביעי

·         שפטים – יום חמישי

·         שפטים – יום שישי

·         שפטים – יום שבת

כי תצא

·         כי תצא – יום ראשון

·         כי תצא – יום שני

·         כי תצא – יום שלישי

·         כי תצא – יום רביעי

·         כי תצא – יום חמישי

·         כי תצא – יום שישי

·         כי תצא – יום שבת

כי תבוא

·         כי תבוא – יום ראשון

·         כי תבוא – יום שני

·         כי תבוא – יום שלישי

·         כי תבוא – יום רביעי

·         כי תבוא – יום חמישי

·         כי תבוא – יום שישי

·         כי תבוא – יום שבת

נצבים

·         נצבים – יום ראשון

·         נצבים – יום שני

·         נצבים – יום שלישי

·         נצבים – יום רביעי

·         נצבים – יום חמישי

·         נצבים – יום שישי

·         נצבים – יום שבת

וילך

·         וילך – יום ראשון

·         וילך – יום שני

·         וילך – יום שלישי

·         וילך – יום רביעי

·         וילך – יום חמישי

·         וילך – יום שישי

·         וילך – יום שבת

האזינו

·         האזינו – יום ראשון

·         האזינו – יום שני

·         האזינו – יום שלישי

·         האזינו – יום רביעי

·         האזינו – יום חמישי

·         האזינו – יום שישי

·         האזינו – יום שבת

וזאת הברכה

·         וזאת הברכה – יום ראשון

·         וזאת הברכה – יום שני

·         וזאת הברכה – יום שלישי

·         וזאת הברכה – יום רביעי

·         וזאת הברכה – יום חמישי

·         וזאת הברכה – יום שישי

·         וזאת הברכה – יום שבת

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*