logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ועד ההצלה- צניעות- חשיבות השאל

צניעות- כך היו נראים אימותינו - ליד הכותלנלך בעקבות אבותינו הקדושים  בכל זמן שהיה רח׳׳ל צרות על ישראל התאספו רבני עיר הקודש ועשו תקנות. הנה העתק מספר התקנות של עיה״ק ירושלים ת״ו סימן נ"ד. בשנת תקי"ד וחתמו על זה  גדוליישראל: ללכת עם מכסה על הלבושים וזה לשון הכתב :

בשבתינו על צי״ר הבצ״ר צרות תכופת  ורוח זלעפות ואין לך יום שאין קללתו מרובה

. ועל זה נתעוררנו יחד אגב אסיפה חכמי ורבני ומשגיחי עיה״ק ירושלים ת״ו לבקש תיקון ו שוב הארץ כי הא ודאי לא לחנם עשה ה' כ כה לארץ  זאת, ומה חרי־ האף הגדול הזה.

דעת פוסק הדור מרן וואזנר זצוקל על הבגדים הקצריםועד ההצלה- צניעות- חשיבות השאל: להורדת הקבצים בענין חשיבות השאל:

KT_41

KT_42

SHAL-1

SHAL-2

SHAL-3

SHAL-4

SHAL-7

SHAL-10 (1)

SHAL-11 (1)

SHAL-12

SHAL-13

SHAL-14 (1)

SHAL-15

SHAL-16

נלך בעקבות אבותינו הקדושים  בכל זמן שהיה רח׳׳ל צרות על ישראל התאספו רבני עיר הקודש ועשו תקנות. הנה העתק מספר התקנות של עיה״ק ירושלים ת״ו סימן נ"ד. בשנת תקי"ד וחתמו על זה  גדוליישראל: ללכת עם מכסה על הלבושים וזה לשון הכתב :

בשבתינו על צי״ר הבצ״ר צרות תכופת  ורוח זלעפות ואין לך יום שאין קללתו מרובה

. ועל זה נתעוררנו יחד אגב אסיפה חכמי ורבני ומשגיחי עיה״ק ירושלים ת״ו לבקש תיקון ו שוב הארץ כי הא ודאי לא לחנם עשה ה' כ כה לארץ  זאת, ומה חרי־ האף הגדול הזה.

 והא ודאי בהתאסף ראשי עם לבקש תיקון ומזור מן השמים ירוחמו, זה יצא ראשונה הסכמנו בכל תוקף ברוב בנין ורוב בניין ובהסכמה עלינו ששום בת ישראל ואפילו הזקנות לא תוכל ללכת בשוק בלתי מכסה על מלבושיה ( הנקרא ליז״אר) ואפילו מחצר ל חצר הקרוב אליו ופתחו של זה נג דפתחו של זה כל שדרך הרבים באמצע

. גם לא תוכל לשבת בפתח שער החצר כדי לדבר עם חברתה ואפילו, מחלון לחלון דרך הרבים  אמצע.

 ואם איזה אשה תעבור על  דברינו אלה הא ודאי נדעה ונרדפה למען תהיה למשל ולשנינה. ולהכריזה בשוקים וברחובות  לבד שיקנסו אותה כמשפט.

ע"י חתמו  כל הגדולים. ואל שדי יאמר די לצרתינו ויקבץנדחינו ויאסוף פזורינו על ארצינו אל נחלת אבותינו בס״ד ואתה אמרת היטב אטיב עמך  משנת וילכו לאהליהם שמיחים וטובי לב היא תקי״ד ליצירה ושלום

 יצחק הכהן ס״ט, אליהו רולי ס״ט, ר פאל משה ס״ט, יונה נבון ס"ט י פנחס יוסף מזרח יס״ט, מיוחס בכור שמואל ס"ט ״ניסים ברכה ס"ט  אברהם אלהדיף ס״ט, יוסף בכור  הרן חאסין ס״ט, יצחק זרחיה אזולאי ס״ט ישראל יעקב אלגזי ס"ט

 

העתק מתוך החלטת ועד משמרת הצניעות שנתפרסם בשנת  תרצ"ו

 

צניעות גדולה באשה שתצא לשוק ברדיד גדול הנקרא שאהל בלשון אשכנז. (.מוזכר ברמב״ם פי״ג מה׳ אישות) וכן שתלבש על בגדיה מלמעלה סינר הנקרא פארטאך בלשון אשכנז (ומוזכר בשיטה מקובצת ב״ק פ״ב בשם הרב המאירי) ואשרי חלקן של המוסיפות צניעות וכל המוסיף קדושה יתוסף לו אורך ימים ושנות חיים.[1]

 

דברי הגה"צ רבי בן ציון מוצפי שליט"א:

שאלה:"רציתי להבין על הנושא של השאלים המדובר לאחרונה והפיצו ברבים שכאילו בד"ץ וגדולי הדור אסרו זאת, ורבים שואלים האם אנחנו צריכים להרחיקם ממחנינו?

 

,תשובה: עירבוב ענינים עשו כאן, אנשים אינטרסנטים יחד עם כל תקשורת המכונים חרדים, וזורים חול בעיני הציבור.  בד״ץ העדה החרדית שיושבים בו גדולי הדור הרבנים וייס ושטרנבוך שליט״א ענקים בתורה כולה, הוציאו פסק הלכה שאין בו דבר או חצי דבר ולא ריח של ביקורת על נושא לבוש השאלים, אדרבא, זה כמה שנים שפירסמו פסק הלכה המעודד את עטיפת השאל סביב גוף האשה כפי שנהגו כל הדורות.  על כיסוי הגוף בשאל איך נוכל לצאת נגד זה, בעוד שכל אמותינו הקדושות מכל ארצות המזרח עד לפני שישים שנה הלכו באופן זה, וכנזכר בספרי ההלכה, ככתוב באליהו רבה פרק ד, מ״א. וכך נזכר בתלמוד במסכת שבת ע״ז שכך היו לובשות, ושם צ״ח, ב. ובפסחים ג, א בדברי רבנו חננאל שם.  ועיין בדברי הרמב״ם ז״ל אישות י״ג י״א, שלא תצא לשוק עד שתניח על מלבושיה רדיד החופה את כל הגוף כמו טלית. וכנזכר בספר חוקי הנשים לרבנו יוסף חיים ז״ל פרק י״ז אשר זכיתי לפני למעלה משלשים שנה לתרגמו מערבית ללשון הקודש. וכן בספר חכמה ומוסר פרק ג לגדול רבני חלב הרב אברהם ענתבי ז״ל, וכן פסק בשו״ת הרדב״ז ח״ב סימן תש״ע.  גם באיגרת התשובה לרבנו יונה סימן ע״ח כתב דברים חוצבי להבות אש בענין זה, ובשו״ת מהרש״א אלפנדרי חושן משפט סימן ל״ב, ובאמרי שמעון להגאון המקובל רבנו שמעון אגסי ז״ל האריך בזה מאוד, והתריע על כל שלפני שמונים שנה התחילו באיזה בתים לקצר השמלות שהיו ארוכות וכן להסיר את הרדיד מעליהן.

 

ואמר לי אדוני אבי ז״ל שהיה איש אלקים קדוש מאוד וזכה לדעת כל תורת הקבלה על בוריה, שכל מה שזכה הוא בעבור קדושתה וצניעותה של אמו שהיתה יוצאת לרחוב עם גלימה ורדיד על ראשה ולא נראה ממנה אלא כפות ידיה ופניה בלבד.  והן נודע מה שכתבו חז״ל שכל אשה ההולכת בצניעות תזכה שבניה יהיו גדולים בתורה וביראה. והאם בדור אשר כזה שבעוונותינו הרבים רבים וטובים נופלים ויוצאים מדרך הישרה, ואסונות נוראים פוקדים את בתי ישראל, תינוקות מתים בעריסותיהם, אמהות צעירות מסתלקות בחטף ומניחות יתומים ועוללים רכים, העל אלה לא נבכה ולא נעשה חשבון נפש ?  ואברך את כל הנשים הצנועות שיזכו לחיים טובים וארוכים ומתוקנים וישמחו בצאצאיהם כולם קדושים כולם ברורים.

[1] ישנן רגשות יהודיות טבעיות, שהולכות ונעלמות בהשפעת האופנה הגויית. מה שהיה פעם רגש יהודי טבעי, הופך להיות חומרא בעלמא, או אפילו מעשה שיגעון. אחת מהן, מוזכרת בפרשת השבוע: כשחזר אליעזר מארם נהריים יחד עם רבקה, יצא יצחק באותה שעה לשוח בשדה. כשנפגשו זה בזה על אם הדרך, ורבקה ראתה את יצחק, הייתה תגובתה הטבעית: "ותיקח הצעיף וַתִּתְכָּס"; היא מיהרה לקחת את הצעיף ולכסות את פניה!  זו הייתה התנהגותה הטבעית של סבתנו רבקה הצנועה. וזו הייתה גם התנהגותן הטבעית של נכדותיה, בנות ישראל הצנועות, משך אלפי שנים.   3192  שנים לאחר הסיפור של רבקה עם יצחק, בשנת ה' אלפים ר"פ, ביקר חכם יהודי מאיטליה בארץ ישראל, ובאיגרתו הוא מספר את אשר חזו עיניו בארץ הקודש: "הנשים הולכות בצניעות גדולה; כל המלבושים עד צווארם, ואינן מגלים אפילו אצבע מבשר.וכשיוצאות לחוץ, הן מעוטפות כולן בסדין לבן, ובגד שחור על פניה והוא דק של משי, ורואה ואינה נראית, ואפילו הבעל אינו מכיר באשתו, ומכסות כל גופן (אגרות ארץ ישראל, עמוד קעב)

גם בשנים מאוחרות יותר, אנו מוצאים את נשות ישראל כשהן הולכות בדרכה של רבקה. בשנת תרנ"ו  )לפני 119 שנה( מעיד אחד מחכמי ישראל על מנהגן של נשות ישראל בדמשק, וכותב: "כשהן הולכין מחצר לחצר דרך רשות הרבים או לשוק, הן מתכסות מכף רגלן ועד קדקדן ברדיד גדול, ולא נראה מהן בחוש הראות אלא רק פניהן בלבד. ויש מהן הרבה, נשים צנועות יותר, שמכסין גם את הפנים במסוה (שו"ת פני יצחק, חלק ו סימן ו(

עבור חסידי ברסלב, מדובר גם ב'מסורת'… שכן: "חיה בת רבינו – אשר בנישואיה השניים נישאה לנכדו של בעל התניא – הייתה צנועה מאד ובעלת יראת שמים עד מאד, עד שלרוב הקפדתה במידת הצניעות, הייתה מכסה פניה כשהייתה הולכת ברחוב") שיש"ק ג, רנד(.  אך באחרית הימים; "מצאוני השומרים הסובבים בעיר" – "אלו אומות העולם שהם מכים וחובטים ופוצעין את ישראל  (פסיקתא(  באופנתם הזולה והמכוערת – "נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות"… הלבוש המקורי היהודי, הפך לנחלתן של הישמעאליות… עד כדי כך שכשבעל ה"פלא יועץ" רוצה לעורר בספרו על הצניעות, הוא כותב: "ומשבח אני את בני ישמעאל בעניין זה (פלא יועץ, מחשבה)  שכן; "כמה היא גדולה מעלת הצניעות, שאפילו מי שהוא מאומה אחרת, הוא אהוב ומפואר בעבורה… ואם האומות הפרוצות מורגלים בדברי הצניעות, מה לעשות לישראל המובדלים משאר האומות בקדושה ובטהרה ובצינעא) (מנורת המאור, נר ז, סימן שלו) "והיה לנו ללמוד קל וחומר מנשי הנכרים, שכולן נוהגות שחוץ מהצעיף נותנות מסוה על פניהם כשהולכות ברשות הרבים, כדי שלא יסתכל בהם שום אדם כלל. ואיך אנחנו בני ישראל לא נלך בחוקותיהם בזה הדבר מקל וחומר?! ואיך שפחה תירש גבירתה, שזאת הייתה הצניעות נחלת עבדי ה' אלו נשי בני ישראל, ואיך נחלתנו נהפכה לזרים?! ועל זאת ידוו כל הדווים )"  ספר חכמה ומוסר, לראש רבני ארם-צובה רבי אברהם ענתבי זיע"א, עמוד רה)

בברסלב לימדו אותנו תמיד: "לא לעשות מהחולשה – שיטה"; גם מי שמרגיש חלש ורחוק, יזהר מלהפוך את חולשתו לשיטה חדשה… כך שגם, אם המצב שלנו בצניעות רחוק מאד מהמצב האידיאלי, עלינו להיזהר לבלי 'למַסֵד' את החולשה ולהפוך אותה לשיטה.  גם אם הזרם סוחף אותנו לעבר הרחוב הגויי, לא ננסה להצטדק ולבנות תורות חדשות. תורתנו היא נצחית, וגם סיפוריה ומסריה הם נצחיים. והיא גוברת על כל שאר התורות והאופנות החדשות. וכדבריו הנפלאים של רבי שמשון רפאל הירש, שכותב על כיסוי פניה של רבקה: "ותתכס – כיסתה את פניה; אף זו הוכחה נוספת, עד כמה עלינו להישמר מפני כל אותן תורות, בהן מלעיטים אותנו בביטחון כה מוחלט בשטח זה"… בניית 'תורה' ושיטה חדשה נובעת מייאוש, ובבית מדרשו של רבינו אין לייאוש דריסת רגל. שכן, גם כשהמצב נראה בלתי הפיך ואין אנו רואים שום סיכוי לשנותו, יש לנו עצה פשוטה וקלה: רצון ותפילה! לזכור את האמת, ולהשתוקק ולהתפלל להגיע אליה.  בל נשכח גם את אשר לימדנו רבינו על מעלתה של כל תזוזה קטנה לצד הקדושה. "כי כל תנועה והעתקה שאדם מניע ומעתיק עצמו לעבודת השם, היא יקרה מאד בעיני השם,אפילו הוא מניע עצמו רק כחוט השערה. כי מחמת שהאדם הוא בגוף, בעולם העשייה, קשה מאד עליו כל תנועה והעתקה, על כן היא יקרה מאד בעיני השם " )שיחות שאחר סיפורי מעשיות (. ותזוזה קלה – מי לא יכול?!

דעת פוסק הדור מרן וואזנר זצוקל על הבגדים הקצרים

One comment

 1. אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה “צניעות”

  הצניעות שלנו שצריך שיפור – זה נכון 100% לצערנו! וכל מי שבידו למחות – נתפס באותו עוון!

  אברכים (בנות ונשים) יקר/ים! בוודאי הנך רואה את מידת הדין המתוחה וקריאות ההצלה של המשפחות האומללות. אנא, עצור לרגע וחשוב: אין בית בלי צרות, אין משפחה שלא מרגישה חרון אף, וכולם תמהים ”: יש כל כך הרבה צדקה וחסד…. מה כבר נשאר לתקן?! על מה יש חרון אף כזה? הרי לא חשוד הקב”ה לעשות דין בלא צדק! מהו, אם כן, החטא החמור שפורץ את סכר הצדקה, התורה והחסד, באיזה חטא נגועים כל גווני הציבור החרדי- וכולם שותקים, ולא מוחים ולא מתקנים ולא נלחמים להסיר את מלאך המוות ממחננו ” ?

  ומצד שני כבר יותר מעשרים שנה זועקים זקני רבני העיר על הפריצות החרדית המתדרדרת של הנשים והבנות, והמצב רק הולך ומחריף. רבני העיר מזהירים כי פריצות זו מנשי החרידות מגבירה חרון אף ומחדירה מחלות נוראות ה”י בקרב הציבור. גם הפירות הנושרים הם מסיבה זו. הקב”ה דוחק בנו ודורש מהפכה בקדושת המחנה, ואנו מתעלמים! וכל מי שלא מוחה נתפס! עד מתי נחריש? כבר עלה המוות בחלוננו,.רחמנא ליצלן.

  בכל המצוות אנו מהדרים חוץ מדבר אחד – צניעות והרחקה מעריות, למרות שהם איסורי תורה חמורים שבעטיים חרב מקדשינו וגלינו מארצנו. כאן, משום מה, לא מחפשים את הלכתחילה. בחיזוק הצניעות והרחקה מעריות, לא שואפים להיות מהדרין שבמהדרין. על זה השטן מקטרג בשעת הדין: ”מה שקל ונוח לך אתה עושה, ומה שקצת קשה לך (מפריע לתאוות שלך) אתה לא עושה”…

  בשכונות הפנימיות בריכוזים החרדיים כל התושבים חרדים! אם כן כיצד יתכן הדבר שנשות ובנות השכונות החרדיות רומסות ברגליהן פסקי הלכה מפורשים ונחרצים, ומתלבשות בחולצות צמודות, ממש הכל בולט! (כולל חולצות טריקו ולייקרה כו’) ובחצאיות קצרות, מיני או צרות, בפאות שחץ ושאר מרעין בישין – ואין מוחה!

  ידוע שאין עבירה שמביאה “חרון אף” כמו פריצות, וכל השכונות החרדיות מלאות בפריצות! כבר אי אפשר לעבור ברחוב מריבוי הפריצות החרדית- ועדיין בנושא זה ישנה אטימות ושתיקה… וכולם נתפסים… לדוגמה: רח’ רבי עקיבא-בני ברק, בית שמש, אלעד, קרית ספר, מאה שערים, הר נוף, ושכונת גאולה- הממוקמים בלב הציבור החרדי הפכו ללעג וקלס בפני רבים, בהיותם מרכזי האופנה העולמית ומבשרי הקידמה בכל טומאות פאריז, עד שרשתות האופנה הטמאות הגדולות בעולם משתוקקות לשכון כבוד ‘במרכזי התורה והחסידות’ הנ”ל (מדובר במעל 200 חנויות לביגוד טריפה ושחץ ברחוב אחד!) גם החילונים כבר מלעיזים שהקובע אצל החרדיות זהו ‘צו האופנה’ ולא הרבנים. (וזה התחיל כשהפגינו בריוני העדה החרדית בשליחות הרבנים נגד נשני הצנועות הלובשות שאל בירושלם ובבית שמש) לכל ביגוד ופאה שרוצות הן מוצאות היתרים! (של רע -בנים) דיינים מספרים שהפריצות מובילה לדברים מסמרי שיער… במקומות עבודה… עין רואה ולב חומד…

  אברך יקר! הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות הרוחני והגשמי ממחננו! פריצות המלבושים שורפת את קדושת הנשמה, שורפת העניים והלב, ומטנפת את כל התורה והמצוות הנעשים ע”י האדם, ואין הקב”ה חפץ במצוות ההן, אלא רק במצוות הנעשות בקדושה ובטהרה (כמבואר באור החיים הקדוש ויקרא, יח עה”פ כמעשה ארץ מצרים וגו’) אלא מה, בוודאי אתה מצטדק, ואומר: “זה לא נוגע אלי, אני סומך על אשתי. אצלי בבית כולם לבושים בצניעות, לכתחילה שבלכתחילה. אצלי בבית לא נכנסים שבועונים, מחשבים, סרטים, עיתונים ואינטרנט.” או אולי אתה אומר: “אשתי בוגרת ‘בית יעקב’ (ר”ל) אשה צנועה וחסודה, אשר אפילו לבתי מלון וטיולים לא הולכת. היא אחראית על הלבושים שלה ושל בנותיה וכלותיה, ואני סומך עליה 100% בעינים סגורות, ולא מתערב בזה, אבל בכל דבר אחר…”

  על זה חייבים להשיב תשובה כואבת, אבל נצחי: רוב הנשים נטולות הרגשה מה מכשיל, ולא שמות לב לפרטי צניעות ולדרגות הבלטה ומכשול, ואין בכוחן לעמוד בפרץ. מסיבה זו נשים חשובות שוגגות ולובשות חצאיות בגזרה ישרה מיני וצרה- תועבת ד’ נשים חשובות לובשות בגדי צמודות כטריקו אשר שורפות את בית ישראל ובפרט בחורי חמד. רוב מהפאות הן פרוצות ומביישות את מצוות כיסוי הראש. הגרביים שקופות ובצבע העור. החצאיות קצרות מיני –. וכל הלבוש האסור והטמא הזה יוצא מבתים של חניכות בתי חינוך החרדים ביותר, נורא!

  כבר שמענו דיבת רבים על חלק מהמורות במוסדות החינוך שנכנסות לכיתה כשהן לבושות בפריצות כדי למסור שיעור בצניעות! חלקן (מחוסר מודעות) יושבות בכיתה בשחצנות ובחוסר צניעות באמצע שיעור קודש. איזו דוגמא אישית זו? במו ידינו מסלקים שכינה ממחננו ונותנים למקטרג כח לגבות קרבנות ברוחניות ובגשמיות .

  כולנו מודים שעכשיו זמן סוף הגלות, והגיע הזמן שאתה תקח את הנושא לידיך! כי גם עליך כונו חכמים באמרם: ‘כל מי שבידו למחות נתפס באותו עוון’ . ח”ו, והכריע הרמב”ם (סוף סוטה) כי בנושא זה של הנהגת הבית בדרכי הצניעות כל אב וכל בעל יכול למחות!!! וחייב למחות! ואם אינו פוקד ובודק את ביתו שהכל בצניעות ובקדושה נקרא חוטא ולא ינקה, .רחמנא ליצלן! כל אברך חייב ללמוד את הנושא מספר מוסמך כדי שיקיים חובתו למנוע מבנותיו ומאשתו את מלבושי הפריצות הממלאים את חנויות הבגדים, ולמונעם מהנהגות פסולות ומבילויים מסוכנים הקורצים מכל עבר ומכל פיסת עיתון. אנא, קנה לאשתך ולבנותיך רק ביגוד כהלכה ואל תתפתה למוכרים בחנויות שהבגד צנוע והצבע…. עשה מהפך למענך ולמען ילדיך, למען בריאות משפחתך, למען עתידך ועתיד עם ישראל כולו!

  לסיכום: אשה הלובשת בגדי פריצות ופאה נכרית עוברת עוון חמור מאוד! ומעוררת קיטרוגים עליה בעלה ובניה מימין ומשמאל, משמים ומארץ ואחריתה מרה כלענה וכו’ כהיום אין להתיר לאשה נשואה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים בשום פנים, ויש לאסור בזה בכל תוקף. ובפרט בדורות שלנו שעושים את הפאות במומחיות רבה עד שלא ניכר כלל אם אלו שערות טבעיות או פאה נכרית, ולא לכיסוי כזה נתכוונו חז”ל שהצריכו כיסוי הראש באשת איש. ומכל שכן שיש לאסור בזה לספרדים ובני עדות המזרח, מאחר שכל גאוני ספרד המפורסמים פסקו לאסור בזה, והעידו שבמקומותינו לא נשמע מעולם מנהג כזה. ורק לאחרונה החלו נשים פרוצות הספרדיות ללבוש פאה נכרית בהשפעת המורות והחברות שלהן. וצריך להבהיר להן, שכל גדולי התורה מעדות המזרח לא התירו לנהוג כן, ואין לשנות מהמנהג. ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר כזה חמור. ואף בפאה וכובע ראוי להחמיר. וכל בעל ישפיע על אשתו רק בדרכי נועם ושלום, ויבאר לה חומר הענין.

  הפאות היום עשיות במומחיות כזו, כל מי שלא משקר לעצמו, יודע שפאות כללו אף פוסק לא התיר, שהרי יותר יפות משיער טיבעי, ולא ניכר כלל שמכסה ראשה, ועוד שמושכות גם הופעת לבוש שתתאים להם, ומגרות את יצר הרע, אוי לנו. וראה 70 פוסקים מדורות הקודמות שפסקו שאסור ללכת בפאה נכרית – ובפרט אחר שמצאו שכל הפאה נכרית הייתה של עבודה זרה – זאת אומרת שכל הקידוש וברכת המזון והסדר הלך הכל לעבודה זרה – והיום עם ההכשר ביחד בא הכל משם וכמו דלת המסתובבת שעושים בשמיטה כאן ישנו אניה המסתובבת שבאה מהודו לטורקיה ומשם מורידים בכל ושמים על אניה אחרת.

  “אז מי שיש לו קצת מח בקודקודו יודע ומודה, שהרחוב יושב ומחפש עצות פשוטות מאד, איך להחטיא את הרבים. סיפר לי אדם אחד מחוץ-לארץ, שיושבים אנשים ומקבלים שכר עצום, שהתפקיד שלהם להתעמק, איך לעורר ולגרות את היצרים של האנשים. ואלו המלבושים הנדרשים ב”מודה”. ואת הזבל הזה ואת האשפה הזו, ואת העלבון והטומאה ושחץ הזו מכניסים כאן לכל ארץ ישראל, ואברך יכול להרשות לעצמו שאשתו תלך כך?! יש בזה יופי בדברים האלו? או שמטרה אחת ויחידה…

  אברך שולח את אשתו! לכי תחטיאי את הרבים! [תחטיאי בחורי ישיבות בעבירות החמורות כהז”ל ח”ו], ואמר הרב שך זצ”ל, לפני עשרים ושתיים שנה ניסו נשים ללכת במלבוש יותר קצר מהברכיים, והרב שך קרא אותנו ובא מיוחד לירושלים לאולם “טירת חן” ואמר: “אוי זה בוער לי, כל הקיום של הכוללים תלוי בזה, כל הקיום של התורה, צריך לסגור את הכוללים אם הולכים ככה נשים של אברכים, זה לא יתכן! אין קיום לתורה!” (רבי יוסף עדס שליט”א)

  והלכה למעשה: אין להתיר לאשה נשואה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים, ויש לאסור בזה בכל תוקף. ובפרט בדור שלנו שמרן פוסק הדור הרב אלישב זצ”ל אמר שהפיאות של היום אסור גמור, משום שעושים את הפאות במומחיות רבה עד שלא ניכר כלל אם אלו שערות טבעיות או פאה נכרית, ולא לכיסוי כזה נתכוונו חז”ל שהצריכו כיסוי הראש באשת איש. ומכל שכן שיש לאסור בזה לספרדים ובני עדות המזרח, מאחר שכל גאוני ספרד המפורסמים פסקו לאסור בזה, והעידו שבמקומותינו לא נשמע מעולם מנהג כזה. ורק לאחרונה החלו נשים פרוצות ללבוש פאה נכרית בהשפעת המורות והחברות שלהן. וצריך להבהיר להן, שכל גדולי התורה מעדות המזרח לא התירו לנהוג כן, ואין לשנות מהמנהג.

  ושלא לחשוב אפילו לרגע שלאשכנזיות מותר פאה, כי כל הפוסקים האשכנזים היודעים לפסוק הלכה נכונה (ולא כמו המיקל בכל דבר שבקדושה כמו פאלק, שהמציא הלכות מהעצבע, והוציא ספר המחריב הצניעות, הוא עשה צחוק מהצניעות הנכונה, בכל העולם החרדי, הוא המציא הלכות מהאצבע, ולא מן התורה, ולא מהשולחן ערוך, אנחנו חייבים לתחזק בצניעות ע”פ פסקי השולחן ערוך!!! כמ”ש http://www.keter-malchut.co.il/harimuMichshol.html) גם אסרו את הפאות של ימינו! ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר כזה חמור. ואף בפאה וכובע ראוי להחמיר. וכל בעל ישפיע על אשתו רק בדרכי נועם ושלום, ויבאר לה חומר הענין.

  הפאות היום עשיות במומחיות כזו, כל מי שלא משקר לעצמו, יודע שפאות כאלו אף פוסק לא התיר, שהרי יותר יפות משיער טיבעי, ולא ניכר כלל שמכסה ראשה, ועוד שמושכות גם הופעת לבוש שתתאים להם, ומגרות את יצר הרע, אוי לנו. ולא עוד אלא שגם בבית יש בעיה ללכת בפאה מכיוון שבפאות זמננו, גם אלה הנקראות “קאסטם אירופאי”, וגם אלה עם “ההכשר”, בכולן יש תערובת שער מהודו שמקורו בתקרובת עבודה זרה.

  ובפרט אחר שמצאו שכל הפאה נכרית הייתה של עבודה זרה – זאת אומרת שכל הקידוש וברכת המזון והסדר הלך הכל לעבודה זרה – והיום עם ההכשר ביחד בא הכל משם וכמו דלת המסתובבת שעושים בשמיטה כאן ישנו אניה המסתובבת שבאה מהודו לטורקיה ומשם מורידים בכל ושמים על אניה אחרת. ותימה על האברכים היקרים שליט”א שמתירים לנשותיהם ללכת בפאה, ולא מוחים בהם . מה שווה התורה שלהם? “זה חילול ה’ נורא ואיום! יש לסגור את כל הכוללים! מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא” (כמו שאמר מרן הרב שך זיע”א) “זה רשע! זא אכזר, זה משומד, זה כופר, זה עמלקי, זה ערב רב ממש, אין לו שום יראת שמים, תורתו לא שווה כלום! זהו כמו דואג האדומי שכל מעשיו היו מושחתים, איפה היראת שמים? אופה? איפה?…

  כל אחד ואחד חייב להזהר, לא ליתן את בתו לאיש כזה מושחת שדורש שתלבש דוקא פאה. זה לא אברך ישיבה, זה אברך רשע! זה אברך-חרד”ק, זה אברך מלאך המות, צריך לגרש אותו! יחפש לו אברך טוב בן תורה ויר”ש שידע את האמת, ויסכים על מטפחת ראש.” (כמו שאמר מרן זיע”א) ולפני שיוצאים ללמוד תורה הקדושה יש לוודא ש”מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר”! ועיין תרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק לא תנאף (שמות כ,יג – דברים ה,טז) שעניני עריות מביאים מיתה לעולם ח”ו. ועל הפסוק ויאמר ד’ אמחה את האדם וכו’ בתרגום יונתן בן עוזיאל שהיו כוחלין עיניהן ומפרכסין ומהלכין בגילוי בשר וגרמו להרהורים – ולכן הביא הקב”ה את המבול עליהם. לצערינו לא לומדים הלכות צניעות, ולא עושים, ומואסים באחרים העושים, ושונאים את החכמים [העוסקים בהפצת ענייני הצניעות] ומונעים את האחרים מעשות, והם אומרים דברי כפירה שצניעות לא מצוה מהתורה ה"י.

  אנא ד’ בזכות התשובה של הנשים צדקניות, שמהיום ילבשו רק בגדי צניעות ובמטפחת כו’, אמור לכל צרותינו די, ובטל מעלינו כל גזירות קשות ובימים אלו הראנו רק נסים ונפלאות כאשר בימי מרדכי ואסתר וכל המחשבות והגזירות יתהפכו כולם לטובה ולברכה.

  נא ערה עלינו רוח טהרה ממרום ופרוש עלינו סוכת שלומך סוכת רחמים וחיים ושלום, ונהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד לאהבתך וליראתך ולעבדך בלבב שלם, ונזכה כולנו יחד לראות בהרמת קרן התורה היראה והצניעות בקרוב בשובך לציון ברחמים, בביאת משיח צדקנו בב”א.
  ————–
  שלום רב אחותי היקרה, מה שמציק לעם ישראל בחצאיות קצרות, בבגדים צרים, וכו’ זה ממש לא טפשי וזה קשה מאוד אפי’ לכל בת ישראל ולכל אשה בעולם, היום שאני נשואה ואחרי שהבנתי מה זה “ראש של גבר ” החלטתי בלי נדר להאריך (ולא ללבוש את המגף הזו..) את כל החצאיות הקצרות, וזה באמת ממש קשה לי. אבל אנו משתדלות לעשות את זה לכבוד ד´יתברך שמו, שהוא יותר חשוב מכל השאר, והוא יתן לנו כוח להחזיק מעמד ורק בבריאות.

  לא ניצחתי ביום אחד, אלא היו לי עליות וירידות, ואיני יכולה לספור כמה פעמים נפלתי. אך קמתי. לא התייאשתי ואחרי מאבק ארוך ועיקש, ניצחתי. אני גאה בזה גאווה טהורה. אם תצליחו בבת אחת אשריכן, אני רק מספרת מה היה אצלי. אולי אני עוד בקבוצת סיכון ועלי להיזהר, אבל אני חושבת שבס”ד יצאתי מזה.

  הגיעה השעה שנשתחרר מהפריצות הטמאה והבזויה, ואז נקרב קץ גאולתנו. נשוב אל הצניעות ונתבונן כי אנחנו עם אחד בארץ נבדלים לד' לקדושה ולטהרה כמו שכתוב (ויקרא כ׳) והייתם לי קדושים כי קדוש אני ד׳ ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. למה רואים שיש צוארון פתוח, גזרה צמודה וכו'??למה אין מישהו שמעצב בגדים צנועים נטו?!נמאס כבר מחולצות הבסיס המחניקות.

  דרך אגב, גם לא לחבוש פאה מעוצבת ויפה, אלא מטפחת -חתיכת בד שחור וזה קשה מאוד. אבל אם לא רוצים להיות צבועים, ואם כבר שומרים אז עד הסוף (כי כך 100% נזכה לראות המשיח) כי גם ככה מוותרים ולא נהנים מהעולם הזה אז לפחות נשתדל לדאוג על העולם הבא ולפום צערא אגרא. יישר כוחך! אחותי היקרה, על גופך תשמרי! כך את עצמך תכבדי! את בת מלך! נסיכה! את יהלום יקר! את מלכה של העולם! יהלום שומרים בפנים ולא בחוץ. מאוד נחוץ לזכור שגם בתולה צריכה זהירות יתירה בצניעות, עי’ מס’ תענית (כד.) רבי יוסי דמן יוקרת.

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*