ISRAEL613.COM

בס"ד

 

שחיטה

KOSHER SLAUGHTER

HOME        ראשי

PAGE 1

1  2  3  4

www.israel613.com

1.000.000

1 מיליון קליקס לעולם הבא שלך

1 Milyon Clicks the ouer olam haba

 

המאגר לספרי שחיטה וכשרות ראה בדף 3

סודות השחיטה בארצינו הקדושה [ובארצות הברית] שנתגלה על ידי מכתבים שנשלחו ונתפרסמו על ידי וועד השחיטה העולמית בארצות הברית.

1. שחיטת הבקר ועגלים וצאן בארצות הברית הם כולם נבילות וטריפות חלב ודם, כידוע מכבר.

2. שחיטת הבהמות של מיל מארט בהשגחת המכשיר [המכשיל את הרבים הרבה שנים], וקוראים לו באטערער רב או רבי!. [ראה באריכות גדול בדפי הערב רב, ותבין היטב].

3. נתפרסם אודותיו בכל העולם הסיפור עם החלב שנתפס מזמן, וצריכים לדעת שכל ההכשר שלו הוא נבילות וטריפה, חלב ודם. [והוא מהרבנים האשמים שיוצאים הילדים שלנו מדת היהודי רח"ל, מפני שאוכלים כבר 50 שנה עם ההכשר הזה שאביו האדמו"ר מבאטער זצ"ל ביקש לגלות ולתקן את מכשול הניקור, ולא שמעו בקולו]

4. הרבה סיפורים עליו שמור אצלינו במערכת, וכעת נספר אודותיו רק על איזה שוחטים יראים ושלימים שיש לו, ומה שהם עושים במקומות הרחוקים.

5. הביטערער הזה היה לו שחיטה בשיקאגוי, ושם שחטו הרבה שוחטים, הראש השוחטים שלהם, היה גם כן ראש השוחטים וראש הבתי זונות דשם, כל השוחטים היו יכולים לשחוט שם רק אם היו שותפים לבתי הזונות.

6. פעם אחת כשהשחיטה נתגדלה, והיה חסר שוחטים, הביאו שוחטים מארצינו הקדושה, חסידים בעל תולדות אהרן זי"ע, והם היו שוחטים טובים וגם היה להם סכינים יפים וכשרים.

7. היה רק בעיה גדולה איתם שפתאום טלפן ראש השוחטים להביטערער רב שהשוחטים אינם בסדר ולא יודעים את העבודה.

8. מה היה האמת?

9. האמת היה שאת עבודת השחיטה היו יודעים היטב, אבל לעבודת הזנות לא היו מורגלים, וראו עליהם שהם יראי שמים ולא יעשו זאת לעולם, לכן החליט ראש השוחטים שצריכים להעביר אותם מהפרנסה.

10. אחד מהשוחטים אמרו להביטערער רב, שאם לא יקח את השוחטים בחזרה יגלה הכל לכל העולם.

11. הראש השוחטים לא רצה לקחת אותם בחזרה, לכן לא היה להרב המכשיר ברירה רק העביר כל השחיטה לארגנטינא כדי שלא יתוודע הענין לעיני כל העולם, ועכשיו שם כמעט כולם הולכים למקומות המטונפים,

א כשר טאפ א כשר לעפעל! שיטת סאטמאר כידוע.

די הינט בילען און די באן פארט ווייטער!

רק עכשיו נסע הבאן [רכבת מיוחדת] לארגנטינה

12. כשאחד שאל את אחד מהשוחטים, האם זה מותר? ענה להם! מה אתה רוצה מהשוחטים, זה פריוואטע זאכען שלו, [עסקים פרטיים שלו] העיקר שהשוחטים הם נגד מדינה הציונית, ומה איכפת לך מה שהוא עושה פרייוועט? [בעסקים הפרטיים שלו!].

13. שחיטת העופות בוויינלאנד בהכשר התאחדות הרבנים בראש של המאכיל טריפות הלל וויינבערגער, (שנתפס על ידי הגה"צ נחום ראזנבערג, שהכשיל את הרבים במקוה שלו בנייטרה מאנט קיסקא ניו יארק 32 שנים היתה המקוה פסולה לחלוטין), ושם שוחטים לערך 1000 עופות לשעה, וגם שוחט שם שוחט בלי קבלה הרבה זמן, ואצל המכשיל הגדול הזה הכל בסדר. – והסיפור איך שנכנס המאכיל טריפות הזה להיות רב המכשיר שם הוא כך?

14. מעשה שהיה כך היה: בשחיטת של התאחדות הרבנים בוויינלאנד, היו שני רבנים מכשירים אחד בשם הגאון רבי משה ראזנער ממאנסי, חתן הגה"ק האדמו"ר מפאפא זי"ע, שהיה שם בודק סכינים לשני ימים בשבוע, ועוד רב אחד מלעקוואד.

15. המאכיל טריפות הלל וויינבערגער הלך להבעלי בתים ואמר להם, למה אתם צריכים את שני הרבנים האלו? אני יתן לכם הכשר תחת השם של התאחדות הרבנים בלי כסף, [ואני בעצמי הראש בית דין שלהם], רק דבר אחד אני מבקש ממך שכל פעם שאני בא, תמלא לי את כל הטראנק של הקאר עם עופות בחינם, וזה יהיה כל ההכשר געלט שאתה חייב לי, וכמובן להתאחדות אתה ממילא נותן מה שמגיע להם, וכך החריב כל הכשרות של מקום השחיטה הזאת, ואזל כל הכוח של הרב המכשיר הגה"צ רבי משה ראזנער שליט"א [שהשקיע שם הרבה שנים, ועליו סומכים כל היהודים החרדים כבר הרבה שנים] שלא יכול לעשות ולתקן כלום, וגם כן רצו לזרקו כי לא צריכים אותו כבר, כי בלאו הכי הכל כשר. ויש עוד הרבה לספר על מה שהולך שם, ואכמ"ל.

16. שחיטת הבקר שנשחט לארץ ישראל במקומות שונים ביוראפ, וכו', הם נבילות וטריפות.

17. הטעמים כדלהלן:

18. שוחטים בשחיטת באקס ותלויה שנאסרו על ידי 70 רבנים גדולי ארץ ישראל וארצות הברית, ואם כן הם כבר נטרפו לפני השחיטה, שהשחיטה לא מועלת להם כלל.

19. ישנם שם שוחטים ששוחטים עם פגימות כל ימי חייהם, כי הם נתקבלו לשוחטים, בגלל שיש להם פראטעקציע, והמשגיח הבודק סכינים לא יכול לעשות כלום וגם לא בודק הסכין שלהם כי אין להם מה לבדוק כי הם יודעים ממילא שהסכין שלם פגום.

20. השוחטים רובם ככולם שנוסעים מארצינו הקדושה ליוראפ, הם הולכים לבתי זונות, שם, ונתפרסם כבר ווידיאס מזה, ראה בעיתון הארץ, ועוד. – ומטעם זה גאון וצדיק גדול של הספרדים בארצינו הקדושה מורה להשוחטים [ששואלים אותו שהם רוצים ברכה בשביל הנסיעה], שאם רוצים לנסוע לשחיטות ביוראפ שיתגרשו מן האשה, ואחר כך יכולים ללכת לשחיטה. – ומטעם זה ישנו שחיטה אחת שבנו שם על יד המשחטה [ביוראפ] בניין אחד גדול [האטעל] שכולל שם את כל השוחטים ושוחט לא יכול לצאת משם בלי השגחה, כדי שלא ללכת למקומות המטונפים, [וכל זה נעשה רק אחרי כמה שנים שנתפרסם בהארץ כל הסיפור] אשרי חלקם של הרבנים המכשירים הנ"ל.

21. שחיטת העופות בארצינו הקדושה, הם בצרות גדולות כבר הרבה שנים כידוע, שבארצינו הקדושה מכשירים כהיום לשחוט עם פגימות גדולות ונתנו לזה שם חדש, רירל, [ועם סכין כזה מתירים לשחוט לכתחילה, שאפילו באמפאייער כשר, [שכמה שוחטים העידו את זה בפני בית דין שלנו] לא מתירים עם סכין כזה לשחוט לכתחילה, והיו זורקים את השוחטים האלו שלא יכלו להעמיד סכין טוב, (בארצינו הקדושה לא משלמים בכלל לשוחט שיוכל לקחת לו שעות להעמיד סכין טוב, והרבנים אינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ואינם מעונינים לדעת,)] וכך מכשילים את כל ארצינו הקדושה באכילת עופות עם סכין פגום, שפגימה היא אותיות מגיפה, ומפני זה ניתוספים ל"ע כל שבוע 50 עד 70 יתומים חדשים, וכל הרבנים וגאוני ארץ ישראל עוסקים במצוות צדקה לפרנס האלמנות והיתומים רח"ל, ואין שמים אל לבם כי הם לבד אשמים בכל זה, כי הם היו צריכים לקחת אנשים מומחים משגיחים שיראו מה שנעשה בשחיטה, ואז יופסק המגיפה הגדולה הזאת. – וכמו כן כל העשירים הנותנים צדקה לעניי ארץ ישראל, וכל המוסדות בארצינו הקדושה, הלוואי ויהיה לאחד מן העשירים קצת שכל, לעשות קצת למען הכשרות בארצינו הקדושה. והם צריכים לדעת שהצדקה זה מצוה גדולה, אבל להציל את האחינו בני ישראל ממגיפה רח"ל, זה הרבה יותר גדול. [והלוואי שלא ידונו אותו בשמים למאכילי נבילות וטריפות חלב ודם]

22. כל אחד יודע כי כל ארץ ישראל מלא וגדוש בתורה ובמצוות צדקה, וישנם גמחי"ם לרוב שאין בנמצא בכל העולם כל כך הרבה גמחי"ם, ומשיח היה כבר מזמן מגיע אם היה השחיטה כהוגן!

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות

שכר ועונש - פרשת פנחס

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע

שכר ועונש - פרשת מטות

להתוודע ולהגלות

ארץ ישראל'דיגע פליישען אונטער די זעלבע פראבלעמען ווי אין מאנסי

ארץ ישראל'דיגע עופות און בהמה פלייש – נוסח מאנסי

די השגחות פון די ארץ ישראל'דיגע הכשרים אויף זייערע בוטשער'ס איז נאר אויף די שחיטה, דאס מיינט אז איר קענט קויפן אן עוף ביים בוטשער סטאר וואס האט אויף די טשיקען א פלאמבע פון די און די השגחה, אבער די פלאמבע קען זיין אז דער בוטשער סטאר האט גענומען א טרייפענע עוף און ארויף געלייגט אליין די פלאמבע, און דער עוף קומט באמת פון אונזערע קאזענס די אראבער, מיט א חילוק אז עס האט א בלאמבע פון די און די השגחה.

די רבנים המכשירים זענען מודה און האלטן זיך גרויס דערמיט אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר.

ווען איר וועט פרעגען די מכשירים די שאלה? וועלען זיי אייך זאגן קלאר, מיר גיבן נישט קיין השגחה אויף קיין שום בוטשער סטאר, און מיר נעמען נישט קיין אחריות אויף קיין שום בוטשער סטאר.

דאס מיינט צו זאגען אז די אלע יארן וואס מיר אנשי ארץ הקודש האבען גיגעסען עופות פון די השגחות וואס גייען אין דעם זעלבען נוסח, דארפן מיר תשובה טוהן, ווייל מיר האבן זיך פארלאזט אויף דעם בוטשער סטאר וואס ער איז א שותף פון עמלק, ווי די חז"ל זאגען (קידושין פ"ב), טוב שבטבחים שותפו של עמלק.

עס איז געשטאנען נישט לאנג צוריק אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען ווי די רבנות האט מפרסם געווען אז 30 יאר האבן די בוטשערס געקויפט פלייש פון אראבערס און מען דארף כשר'ן די כלים.

נאך דעם וואס מיר זענען געוואר געווארן די מעשה פון מאנסי און ווי מען האט געחאפט נאך 7 הייליגע בוטשער סטארס אין ברוקלין, אז זיי האבן צענדליגע יארן מאכיל טריפה געווען [און פארוואס נישט, איינער האט זיי דען געשטערט?], און די הייליגע [קאטוילישע, אנטשולדינג פאר דעם ווארט קאטוילישע, ווייל דער רמב"ם רופט זיי אזוי, עיין דגל מחנה אפרים פרשת עקב] רבנים המכשירים האבן דאס פאשוויגען, האלטן מיר אויף די זעלבע מדרגה אין הייליגען לאנד.

ווען איר וועט פרעגען די רבנים המכשירים וועלען זיי מודה זיין על האמת אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר, און אויב אזוי קען ער טוהן וואס זיין הארץ גליסט.

יעצט ווען עס קומען פאר די פלוצלינגדיגע אומגליקען ווי פרויען און טאטעס פון 13 קינער און 18 קינער גייען פלוצלינג אוועק פון די וועלט און מען לאזט איבער צענדליגע יתומים יעדען חודש און אלע גדולי הרבנים פון ארץ ישראל זענען פארנעמען מיט צוזאמען נעמען געלד טאג נאך טאג פאר די יתומים [אשרי חלקם].

בעטען מיר די גרויסע רבנים דאס אויב ווילען זיי טאקע העלפען עס זאלען נישט ווערן נאר הונדערטער אדער טויזנטער יתומים זאלען אוועקלייגען פון די געשנארטע גרויסע געלטער און זאלען שטעלען משגיחים נאך צו קוקען פון ווי די צרות קומען ארויס.

ידיעות וואס מיר האבן באקומען איבער דעם הכשר פון הרב לאנדה שליט"א:

הרב לאנדה האט א משגיח אויף די בוטשער סטארס דער בעל הבית קען נישט אריינגיין אליין און עפענען דעם בוטשער סטאר אהן דעם וואס דער משגיח עפענט דעם געשעפט.

אויך ווערט יעדע ארדער פאר יעדען פריוואטען מענטש בלאמבירט מיט דעם זיגעל פונעם משגיח.

א חוץ דעם וואס עס ווערט נישט פארקויפט קין שום פעקעל ווי לעבער וכדומה אהן קיין פלאמבע.

לעצטע נייעס, וואס די רבנים פארציילען נישט.

מען האט געחאפט אין ארץ ישראל אן אינטערערדיש [מנהרות] פלאץ ווי געוויסע גרויסע בוטשערס האבען געמאכט א שותפות מיט אראבער'ס. זיי ברענגען אריין אלע מיני פליישן, זיי האבען דארט אלע מיני בלאמבעס, ווען סיי ועלעכער בטושער סטאר רופט אהן אז ער דארף פלייש פון די און די השגחה באקומט ער עס דעליווערט ביז אפאר שעה וועלעכע פלייש זיין הארץ גליסט פאר 25% ביליגער פון די געהעריגע אנגענומענע פרייז.

יא, יא, וואס וועט איר ענטפערן אויף דעם ביים בית דין של מעלה ווען מען וועט פרעגען יעדער טאטען, פארוואס האט ער געגעבען צו עסען פאר זיין גאנצע פאמילייע אמת'ע נבילות זיין גאנץ לעבען, און ער וועט ווערן פאר רעכעט פאר א מאכיל טריפות פון אלע זיינע קינדער און אייניקלעך עד כל הדורות.

געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע, איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט בוטשער אדער אויף דעם הכשר פון דעם בד"ץ.

מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?

די שטאט קראקע איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די בוטשערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?

 דער סאטמערער רבי זי"ע שרייט, אלע בוטשער'ס מוזן זיין מאכילי טריפות! אויב זיי האבן נישט קיין משגיח!

רבינו הקדוש מסאטמער האט געזאגט א טייער ווארט, ווען מען האט איהם געפרעגט אויף א געוויסען בוטשער אויב ער איז באגלייבט אהן א משגיח, האט עס געשריגען ווען איך וואלט געווען א בוטשער וואלט אלעס אויף די וועלט געטוהן, אלע מיינע מחשבות וואלט געגאנגען צו געבען טריפות פאר אידן, [ווען איך זאל נישט האבן קיין גיטען משגיח איבער מיר], ווייל איך בין א ביזנעס מאן, און ווי אזוי עס איז נאר שייך צו מאכען געלט וואלט איך געטוהן! ווייל אויב די חז"ל הקדושים זענען אזוי מעיד, מי יבוא אחריהם ויאמר, אז איך בין א צדיק, אין די מינוט ווען איינער איז א בוטשער ווערט ער א שותף פון עמלק, דער סמ"ך מ"ם שטיפט איהם מיט אלע כוחות, אז קיינער קען איהם נישט ביי שטיין.

על כן מיז יעדער בוטשער האבען א משגיח תמידי, עד כאן דבריו הקדושים, (ביי די באוויסטע מעשה מיט, י. ל.).

יעדער איד איז מחויב מפרסם צו זיין די מעשה.

 

בו יבואר גודל הפגם של
 מאכלות אסורות בזה ובבא

1.  רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2. מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4. אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5. כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6. יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7. אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.  מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9. נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10.  נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11.    הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12.   מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13.  למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14.  כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו - מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? - מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15.   אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16.    נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17.     מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18.    שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19.     הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20.     מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו.

21.    אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22.    רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.

23.                       התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - על ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל

 

בס"ד

"מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

קונטרס

הודאת בעל דין

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר.

והתועלת שיצא מקריאת הקונטרס הזה הוא:

שכל איש אשר עמדו רגליו על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין ניצוץ של יראת שמים, יפריש את עצמו ואת בני ביתו מאכילת בשר "בהמה" כזה אשר כל כשרותו אינו אלא סילוף וזיוף, וסמיית עיניים ואשר "בעלי המכשירים בעצמם מודים על אי כשרותה"

 הו"ל בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים

שלום יודא גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו

 שנת תשמ"ז ברוקלין נוא יארק

הקדמה

שמועה שמענו ותרגז בטנינו, לקול צללו באזנינו, מאנשים אשר לא יודעים או לא רוצים לידע את המציאות המר, המתרחש בענין החלב והדם, ויש כאלו שטוענים, שכל הפרשה הוא רק כעין מחלוקת בין שתי כיתות, וכעין מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וישנם כאלו שאומרים בפה מלא, שאין לאנשים הפשוטים להתערב בין הרבנים, ומעולם היה כן שהללו אוסרים והללו מכשירים, אין עליו לקבל "חומרות" כל הפוסקים, והלואי שיהיו לו בנים טובים כמו הבעלי מכשירים", (אין זה ליצנות, רק בעונותינו הרבים כן שומעין משופרי דשופרי, השם ירחם!).

ואמנם הטענות הללו הם רק לאלו שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם כלל וכלל, ואינם רוצים לברר ורק הולכים בסמיית עינים אחר פיתויי שוא של הסמ"ך מ"ם וכת דיליה, האורב לנפשות נקיות וטהורות.

כי האמת הברור הוא

שאין כאן ב' שיטות כלל, וכולם בדעה אחת הם:

1.      כולם יודעים ומודים: שאין שום חזקת כשרות על הבשר ההוא.

2.      כולם יודעים ומודים: שאכן יצא מתוך החניות הכשרות, בשר שאינו מנוקר, ונמכר בתורת כשר.

3.      כולם יודעים ומודים: שהרבה חניות שאין להם שום השגחה כלל.

4.      כולם יודעים ומודים: שאין הקצבים יודעים הלכות ניקור.

5.      כולם יודעים ומודים: שהיה זמן גדול שלא היה בנמצא רק שנים היודעים הלכות ניקור.

6.      כולם יודעים ומודים: שלפעמים נשאר אחוריים, ונמכר בתור פנים.

7.      כולם יודעים ומודים: שנשאר חלב דאורייתא על הבשר.

8.      כולם יודעים ומודים: שהביאו לפניהם בשר שנשאר עליו חלב דאורייתא.

9.      כולם יודעים ומודים: שהראו את הבשר עם החלב לעשרות רבנים ומנקרים.

10. כולם יודעים ומודים: שלא הניחו להכנס את האיש שהביא את הבשר עם החלב בשעה שדנו על החלב.

11. כולם יודעים ומודים: שבאו לדבר ולעורר את הרבנים המכשירים ולא רצו לשמוע.

12. כולם יודעים ומודים: שכל התי` שנשמע ברחוב שהמעוררים לא רצו להראות הבשר, בשקר יסודה.

13. כולם יודעים ומודים: שהתחננו אצל הקצבים שעכ"פ יעשה תיקון על ששה שבועות.

14. כולם יודעים ומודים: ששמעו בפירוש מן בעל המכשיר, שמרמים את העולם ונותנים להם בשר עם סירכות, בתורת "גלאט".

15. כולם יודעים ומודים: ששמעו מן בעל מכשיר שני, שלא מניח אף אחד ליכנס לראות את השחיטה.

16. כולם יודעים ומודים: שאופן החיתוך באמעריקא שונה מכפי שהיה באירופה.

17. כולם יודעים ומודים: שלא היה המדובר על ענינים התלוי במנהגים.

18. כולם יודעים ומודים: שאין השגחה כראוי גם על חשש נבילות וטריפות.

19. כולם יודעים ומודים: שעוד בקיץ תשמ"ב יצא כרוז מהמכשירים שישנם חששות גודלות על הבשר.

20. כולם יודעים ומודים: שהחלטת האסיפה הגדולה ביום ג' פרשת בראשית תשמ"ג. היה שבעונותינו הרבים ישנם חששות גדולות על הבשר, היפך ממה שפירסמו בה"דער איד".

21. כולם יודעים ומודים: שההחלטה היתה ברורה שהמעוררים על הבשר צודקים בעוה"ר.

22. ולא כולם יודעים: מה שהתרחש מתחת להשלחן, שהחליטו כמה נערים מנוערים, שלא לציית להרבנים, והחליטו אחרת, לטשטש המוחות ולפרסם כאילו אין שום יסוד להערעור.

23. ולא כולם יודעים: שלמעשה לא תקנו כלום מה שהחליטו אז הרבנים להשתדל ולנסות עכ"פ לתקן, ולמעשה לא נעשה כלום.

24. ואף אחד לא יודע: איך זה הצליח כל כך מעשה בעל דבר, לטשטש כל כך את המוחות, ולהשתיק בכח גדול ואדיר, ע"י הטעראר החזק, את קולות של הרבנים שיודעים את האמת המר.

25. וכולם יודעים ומודים: שבקרוב ממש נזכה לקול שופרו של משיח, ואז יתגלה לעיני הכל את האמת ואת המציאות המר, בכל הפרשה של ה"כשרות של בשר בהמה" באמעריקא.

26. ויתגלה לעיני הכל: שאסור היה בהחלט לכל הדיעות ולכל השיטות לאכול בשר הזה.

27. ויתגלה לעיני הכל: החילוק בין אלו שאכלו בשר בהמה לאלו שלא אכלו. והיה ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד

ועד אז גם כן עם ה' חזקו ונתחזקה!!!

ואל תגעו, ואל תכניסו שום בשר בהמה לתוך ביתכם - וצא תאמר לו??

וכל זה ועוד יותר, יתברר לעיני הקורא בקונטרס דלהלן, אשר הוא רק העתקה פשוטה מתוך הטיע"פ של האסיפה הגדולה של התאחדות הרבנים שנת תשמ"ג, שהיה בפומבי לעיני הכל, ואין מי שמכחיש אותו, ועל ידי הקריאה בקונטרס הזה יתברר לך קורא חביב, מה שהרבה אינם רוצים לידע שגם אלו הרבנים שאתה סומך עליהם. גם הם אוסרים את הבשר! והמבין יבין

[1])             בצפנת פענח פ' יתרו: וחתמו על שאלה זו כמספר ע' אלף.

 

 העתקה מספר תורת הקנאות לר' יעקב עמדין

והוא קבוצת מאמרים וכתבים
נגד שבתי צבי ומתי סודו

צילום הדפוס הראשון, אמשטרדם תקי"ב נדפס מחדש ע"י הוצאות מקור , ירושלים, תשל"א.

גביית עדות מבי"ד הגדול שבירושלים:

האיך ששבתי צבי קודם שהמיר דתו
האכיל חלב כליות לעשרה מישראל

בספר הנ"ל בדף 45 וז"ל: קבלת עדות בירושלים תוב"ב:

במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא, ואתא לקדמנא החכם הכולל מוהר"ר משה חביב איש ספרדי והעיד בתורת עדות...וז"ל בלה"ק:

אני מעיד שמפורסם הדבר בין ת"ח בירושלים וחברון, ששבתי צבי תר"ו [תפח רוחו ונשמתו] קודם שהמיר דתו, האכיל חלב כליות לעשרה מישראל,

גם צוה להם להקריב פסח בחו"ל והאכילם כסדר אכילת פסח.

גם עשה ברכה על אכילת חלב בזו הנוסחא: בא"ה [ברוך אתה ה'] המתיר אסורים.

וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל תורה גדול שעשה גם כן דבר זה ואחר כך עשה תשובה...

עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב אברהם יצחקי אב"ד ור"מ דספרדים בעה"ק ירושלים תוב"ב, ששמע מרבו הגדול החכם הכולל מוהר"ר משה גלאנטי אומר:

מתחילה לא הייתי מבזה לש"צ [לשבתי צבי] ימש"ו [ימח שמו וזכרו], אף על פי שלא הייתי מאמין בו רק אחר שראיתי כתב יד של ש"צ ימש"ו שכתב לכאן לאחד שהיה מאמין בו,

וחתם את עצמו אני הויה אלקיכם שבתי צבי, דהיינו שכתב שם הקדוש ככתיבתו.

אחר זה אני מחרים אותו בכל יום ויום. עכ"ל, ועיי"ש עוד באריכות.

ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה - עה"כ ויצא מבת ציון, וזל"ק: היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקדוש ברוך הוא תבא שעה ואני עושה לכם כן, עכ"ל.

ובאדר"נ (פכ"ט) וז"ל: מפני מה מתים תלמידי חכמים בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת שמים, עכ"ל.

ולסיום הדברים: אעתיק מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו הבהיר שערי חיים דף ו, ע"ב, וז"ל:

אוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב:

צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה עבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על א"א, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא הצור תמים פעלו, ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא פקדת עליו אשמו וכו' עכ"ל.

שאלתנו הוא: האם אין דברים קדושים הנ"ל די לעורר את כל אחד לעשות כל אשר ביכולתו להציל הכלל ישראל מאכילת נבילות וטריפות חלב ודם, וישראל קדושים הם ורוצים לשמוע?

ונעתיק קצת מש"כ  בעיתון היהודי "דאס אידישע ליכט" (י"ל בחודש טבת תרפ"ג) פורסם כתבה תחת הכותרת "עד מתי" כתב אותו הרב שרגא פייוויש מנדלוביץ, שהיה ידוע כלמדן,, ויהודי ירא שמים, וכמי שעמד בפרץ וגילה את הפצע הנורא של אכילת טריפות בעיר ניו יורק.

במאמר המערכת הבהירו וכתבו: "לדאבוננו כל מה שהוא כותב שם הכל אמת ויציב, הכשרות ירדה עד לדיוטא התחתונה, ושוררת הפקרות נוראה, סקנדל נורא ולכן נכשלים הרבה באכילת נבלות וטריפות ובמיוחד אלו אשר רוצים בכל לב לשמור שעל שולחנם לא יעלה חלילה טריפה.

"בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים.

העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

באורך רשימתו ניתן להיווכח על יושרו של הכותב, כאשר הוא אינו מחפש לשאת פנים בשביל אף אחד, הוא כותב חריף מאוד, וללא הבדל הוא עורך חשבון עם כולם, ושרשרת של "אני מאשים'ס" הוא יוצא נגד רבים, ובתור דוגמא נביא להלן כמה מהם:

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב....

מאותם המילים ניתן לראות איך וכיצד אותו הכותב שופך את דם לבו, כואב לו על מצב הכשרות איך שהוא לקוי, ב"אני מאשים" הגדול שלו היכן שהוא מאשים את הרבנים הוא מנסה ברשימתו ללמד זכות עליהם ומאשים את הקהל היכן שניתן לראות בהמשך של הכתיבה, כפי שנצטט להלן:

"אגב ניתן לכנות את הרבנים המקומיים בכלל של "עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו", ואז אותם אלה בלי יוצא מן הכלל אין להם פרנסה מן הרבנות והינם חייבים לחפש זאת מהכשרים או ממלאכות בזויות ושפלות אחרות, כך שהם יותר טרודים בפרנסות מאשר סנדלרים ותפרנים, ולכן אין להם זמן וכח להסתכל על כל עניני היהדות, וכאן נופל כל האשמה על הבעלי בתים האורטודוקסים.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים - אבל עד מתי?

וכשאתם רוחצים את ידיכם על מנת לאכול לחמניה, או כשהנכם עושים קידוש ועל השולחן מונחות החלות, בשר ודגים וכל מטמעמים והינכם אומרים בכל פרוסה "לכבוד שבת", הרי שהינכם בוצע ברך ד' והינכם יושנים, אבל עד מתי?

ובודאי הינכם יודעים, שרק במעשר של הכסף, שאתם היהודים האורטודוקסים מבזבזים על תצוגות ולוקסוס, יכלו בכסף הזה לשמור על כבוד הרבנים ולבנות את חומת ישראל הפרוצה, והינכם יושנים, אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי?

יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף?

ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"! עכ"ל.

נעתיק כאן כמה מרבנים הצה"ק מדור העבר איך שזועקים מרה על חורבן הכשרות, וכותבים מכתבים בכתב ידם וחותמים ומבקשים בתחנונים שלא להכניס בשר בהמה לתוך פיהם עד ביאת משיח צדקינו בב"א, מפני שמאכילים רח"ל נו"ט חלב ודם במלוא מובן המלה.

ואנו שואלים: עד מתי תאכילו את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם???

אחבנ"י צריכים לדעת אחת ולתמיד כי לא אנשי "הקצבים והבוטשערס והרבנים המכשירים אשמים", כלל וכלל לא [כי הם נמכרים בעד בצע כסף]. אבל אשמים אנחנו על אחינו, שאנו שותקים ואין אנו מעוררים ומוחים את כל אחד מאחבנ"י להפסיק אחת ולתמיד לפטם עצמם במאכלות אסורות, כמבואר ברמב"ם, הובא בספה"ק צפנח פענח ובספה"ק דגל מחנה אפרים (פרשת עקב), ששמע מהבעל שם טוב זי"ע, שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת[1] במכתב להרמב"ם ז"ל על תחיית המתים לומר להם מן התורה. ומה שדרשו חז"ל בגמרא מן הפסוקים, אמרו שיש לדורשם באופן אחר. ולא רצה להשיבם הוא בעצמו דבר, אך אמר לתלמידו ר' שמואל אבן תבון שהוא ישיבם.

ובא וראה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל וחיות של האדם.

ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.

וכן להיפוך ח"ו, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, וחיות שלו נעשה בחינת מת, והוא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקות של כל העולמות, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.

לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו, ולכן האירו שכלם והי' שורה עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים. אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם, ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון. והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם. וכך עלתה להם, כי לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, עכת"ד.

היוצא לנו מהנ"ל: שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין ניצוץ של יראת שמים,  יפריש עצמו ובני ביתו מאכילת בשר בהמה אשר כל כשרותו אינו אלא סילוף וזיוף, וסמיית עיניים, כאשר הרבנים הצדיקים צועקים מרה.

ואסיים בדברי הקדוש "מהרש"ק" זי"ע בספרו (שו"ת טוטו"ד ח"א) וזל"ק:

ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד מעשה כזה ידעו איך להתנהג ולקיים החכמה תחי' את בעליה בשני עולמות, "והלוואי כד שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מה שביערתי הרעה הזה מן העולם" וכן יאבדו כל אויביך ד'. ועלינו יערה רוח ממרום. (דברים הללו ככתבם וכלשונם נעתקו משו"ת טוטו"ד ח"א בפתחי שערים שכתב הגאון שר התורה מהרש"ק זצ"ל אודות השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה להרחיקו ולהעבירו).

על כן סוף דבר הכל נשמע, אשרי חלקם ועמלם של אלו שיצאו במלחמת קודש, ולעמוד בראש מערכת קדש זו להגן על השחיטה כהלכתה במדינתם ודורש ומבקש להחזיר עטרת קדושת ישראל ליושנה, ושישמרו את נפשם ואת ילדיהם ממכשולים בעניני מאכלות אסורות.

וידוע מאמר הבעל שם טוב הק' זי"ע על פסוק בזע"ם תצעד ארץ, ראשי תיבות זע"ם הוא ז'ביחה ע'ירובין מ'קואות, והכוונה בזה, דע"י שמעוררים את העם בשחיטה ובהלכות טהרה ושבת, מסירים את חרון אף ה' מישראל ומעוררים רחמי שמים כי כשיש דין למטה אין דין למעלה כמשאחז"ל), וה' הטוב יהיה בעזרם לזכות את הרבים, ובזכות זה תתקרב גאולתינו ופדות נפשינו ונזכה מהרה לרגלי מבשר משמיע שלום על הרי יהודה בבהגוא"צ בב"א.

כל חלב וכל דם לא תאכלו

ספר הבעל שם טוב והשחיטה

 

 

 

 

WHAT DOES IT TAKE TO BE A REAL CHASSID?

It is written in the book Pele Yoetz (Taref): “Fortunate he who is fearful of Hashem and is careful not to eat from an animal about which one Chacham has said that it is taref even when the great majority of the Poskim think that it is Kosher, even so one must worry. And this is the best type of Chassidut, more so than any other type of Chassidut in the world

 

 "The most upright butcher is a partner of Amalek." Kiddushin (82a)

See the Rosh on Chullin p. 18, and in Maggid Mishneh, Laws of Shechitah 1:26, you will see that the usual butcher in Talmudic times was also a shochet and an inspector.

Rashi explains that many cases of doubtful kashrus (Doubt in hebrew is SAFEK which in Gematria equals 240 and Amalek also equals 240) come to his hand, and in trying to save money, declares them kosher, and ‑ sell them as such. We can see to what extent the Rabbis evaluate the pitfalls resulting from the butchers, that they did not hesitate to use the sharpest epithet when referring to them. The expression, "partner of Amalek," is, by far, the sharpest epithet used in the Talmud. One's hair can stand on end when one thinks about how far this matter extends. For a question of doubtful kashrus the Rabbis called him such a name, and not only a usual butcher, but "the most upright butcher" so that no one can be confident in himself and say that since he appointed a reliable butcher, no pitfalls can result from him.

 

Don’t believe in stamps and certificates that proclaim GLATT KOSHER LEMEHADRIN MIN HA MEHADRIN. Be aware that this is only done to mislead the unsuspecting public, because whoever has the minimum idea of what really goes on in the slaughterhouses knows that this claim is false.

It is also known that it’s impossible to rely on the newspaper advertisements and communiqués for they are full of lies, and they are dependant on business interests. You should know that for all Jewish newspapers their main source of income comes from the advertisers that sell meat in one form or another. Be it Butchers, Restaurants, caterers, wholesalers, all of them have a connection to the meat business and they are the biggest clients of the newspapers. Therefore no newspaper owner in his right mind will publish anything that will hurt the interest of his biggest clients.

 

IF YOU ONLY EAT POULTRY YOU
AVOID MANY PITFALLS

Whoever wishes to avoid all risks, should be smart to eat only fowl (poultry) and not bovine meats - because the pitfalls are all too common and numerous with them. [And for eating the forbidden fat of bovine meat we become liable to the punishment of karet and this punishment does not apply to the consumption of poultry]  (Shulchan Hatahor, Rabbi Aaron Roth o.b.m. (author of Shomer Emunim, Tohoras Hakodesh, etc)

 

A TALMID CHACHAM WHO HAS NO KNOWLEDGE (DAAT), A NEVEILAH (CARCASS) IS BETTER THAN HIM (MIDRASH VAYIKRA 1:1)

The holy Rabbi Baruch mi Gorelitz, zt’l explained the midrash as follows: Those Rabbanim that give out Kashrut certifications on meat for their monetary gain, and they are not meticulous as it is necessary, that everything will follow the law, thereby putting stumbling blocks in front of the masses by feeding them NEVEILOT U TREIFOT, a neveilah (carcass) is indeed better than them, because a piece of meat that comes from a carcass can only damage a particular man where it is located, but those Rabbanim can from afar damage other people, and this is the meaning of the cited midrash: A Talmid Chacham that has no DAAT, he has no knowledge and is not careful to perform his duties to guard and overview the slaughtering of the animal, a carcass is better than him.              (13 OROT)

 

We read in Nidchei Yisroel written by the saint and sage, Rabbi Isarel Meir Hakohen, author of Chofetz Chaim:

Everything we discussed at length concerning the avoidance of eating neveilos and trefos, one must know that the neveilah, carcass, mentioned in the Torah is not only an animal that dies by itself, but also if it is slaughtered with a knicked knife or any other thing that disqualifies the shechitah (as is explained in Yoreh Deah, ch. 23, the five things that disqualify the shechitah), it is a real neveilah according to the Torah. Similarly, trefah mentioned in the Torah does not mean only an animal that is torn in the field by a wolf or the like, but any animal or fowl that has an ailment from which it will eventually die, is included in the law of trefah, and even if it was slaughtered properly, it is prohibited by the Torah. Therefore, we may not eat of the shechitah of a shochet who is not familiar with the laws of shechitah as is delineated in Yoreh Deah (23: 1), and even if he knows the halachos of shechitah and slaughtered with a knife that was examined properly, but this shochet eats carcasses and does not care about shechitah or if he is an apostate who profanes the Shabbos in public, his shechitah is invalid according to the Torah.

WATCH THE CONDUCT OF THE SHOCHET

Likewise, if he takes things lightly, that he ridicules the mitzvos and mocks the words of the Sages, we may not eat of his slaughtering. And if you are invited to eat at someone's house, and you know that your host buys meat from this inferior shochet, you must avoid eating meat there. Concerning such matters, King Solomon said, "And you shall put a knife in your throat if you have an appetite." Now, because of our many sins, I hear that it is very common in distant countries [America] that there are shochtim who are not well‑versed in the laws of shechitah or shochtim disqualified because of other reasons, from whose shechitah we may not eat. Therefore, every community that has G‑d‑fearing men among them, must see to it that they do not accept shochtim unless they are G‑d fearing and pious, and have certificates from qualified rabbis, and also it is a mitzvah for whomever has the ability, to appoint mashgichim in the slaughterhouse or where they sell meat, so that everything is conducted in the proper manner, for this matter is very neglected due to our many sins. It is advisable for every observant Jew to learn the laws of shechitah in the Yoreh Deah or in the Chochmas Adam to know how to conduct himself in these matters.

 

Rabbi Shlomo Kluger ztk’l (1783- 1869) wrote, "We may not treat the failings of shohatim lightly. In earlier generations, when most of the world was G-d-fearing and truth-seeking, a rabbi might have been lenient with a slaughterer in a responsum or in a reprimand. A shohet then might have transgressed because of a desire to make a livelihood, but his conscience still troubled him; the thought of breaking the laws of Shehitah appalled him. He knew too that were he to transgress a second time no man would stand up for him. Not so now. The earth is sinful, may the good G-d forgive. Every shohet now is like the most lax among the most lax. When he is called to account he calls upon his family, his friends, and the people who love falsehood, and they come to his aid; they rush eagerly to strengthen the hand of deceit. Therefore we must exercise the greatest care in our time to see that we select shohetim who are more pious than those before us, and for the slightest infraction to drive them out of their calling. According to the older writings one was permitted to eat meat slaughtered by a thief. Now it is universally recognized that a thief is to be suspected of violating any law in the Torah. (Tov Taam Va Daat)

 

The words of the Holy Rabbi Hillel Kolomayer Ztk’l are well known (Bet Hillel siman 48, 9): “You should know that the sin of eating Nevelot and Terefot is much graver than other sins…And our Sages say that the reason why young children die, G-d forbid, is because of this sin of eating forbidden foods, therefore pity your children and don’t destroy them, Chas ve Shalom”

 

The Cause of Increasing Daily Catastrophes

I am sure that the reason there are shechitah gezeros (Jews being slaughtered by the Goyim) in our times is because we did not keep our eyes on the schochtim as we should. (Tiyul bapardes, concerning shechitah, by Shamlauer Rav)

We read in Sefer Imrei Tzaddikim, (Divrei Geonim p 5): Where the shochet is honest, the shechitah is good and Elijah the prophet is in town. But, if the shochet feeds the people neveilos and trefos, he causes the Angel of Death to come to town [And Jews suffer tragic deaths, G-d save us]

From the aforementioned books we see that all catastrophes that befall us today are caused by shochtim who feed Nevelot (see also Shabbos 33b, Or Hachaim Shmini 11:43, Warnings of Mahartza, Mikdash Melech, Zivchei Shelamim, Darchei Teshuvah 60:5).

 

Everyone knows how much the Chafetz Chaim o.b.m. warned our brethren in his time, when they were forced to wander to various places because of the terrible decrees of that period. He warned them that if they have, G-d forbid, no choice but either to eat pork or to eat animals that died without being properly slaughtered, they should, G-d forbid, not eat the latter which is meat from which the Chelev [forbidden fats] was not removed, but rather eat pork whose prohibition is merely a negative commandment, rather than, G-d forbid, stumble upon the prohibition of Chelev, which is punishable by Karet.

Yet, in our times, the situation has reached such an alarming low that without any decree by the government or any other coercion, they feed our brethren meat from which the Chelev is either not removed at all or at best not properly removed and in their innocence, many innocent G-d-fearing people are trapped in a terrible snare, whose results are so far-reaching, that it is utterly unbelievable even catastrophic in many instances testifying to the terrible occurrences of devastation we daily witness. Heaven have mercy.

 

Words of Torah are poor in one place and rich in another. This is explained by Rabbi Moshe Sofer o.b.m., author of Responsa Chasam Sofer, that he heard the explanation of the matter from a sage, and he recorded this in Responsa Chasam Sofer, Orach Chaim ch. 205, that the evil inclination, known as the old and foolish king, sits on a throne of three legs, cantors, shochtim, and scribes. We find the same in Toledos Yaakov Yosef, parshas Naso, s.v. Veha'olah.

THE SHOCHET AND SATAN ARE PARTNERS

We find further on the verse, "And you shall slaughter as I have commanded you," that a shochet who has no fear of G‑d, as is required, becomes a brother and a colleague of Satan, for their deeds are very much alike, and for that reason the numerical value of "Satan" [359] equals "lo shochet." ie. to him is the shochet, for the shochet likens himself to Satan. In what manner? In the manner the Rabbis delineate in Baba Basra, (ch. 1) the tactics of Satan. He goes down and entices, goes up and accuses, comes down and takes the soul. So does the negligent shochet. First he entices the people to eat from his non‑kosher shechitah. Then he accuses; after he is trapped in his sin, he accuses; he assembles his relatives, his friends, and his acquaintances to instigate a quarrel with his opponents, and then he takes a soul. After he has been able to quiet his opponents and perform his work of trickery undisturbed, he takes the soul of the congregation and lowers them into the grave, G‑d forbid!.

 

PITY YOUR SOULS NOT THE SHOCHET’S

In Responsa Divrei Chaim, yoreh Deah 7, concerning a shochet who spoiled an animal, we read: Therefore, surely this abominable creature must be disqualified, and if you have pity on his life and the life of his family, give them some support, since you are an affluent society, but why should you cover up for this abominable creature, to allow him to feed trefos? Why don't you pity your precious soul that it should not become defiled with his loathsome broth. It is well‑known that there is no sin like the sin of eating forbidden foods, that clog the heart of the Jew, and because of our many sins, countless communities have virtually left the Jewish faith. Therefore, my friends, beware of pitying this abominable creature, and do not show any compassion for this one who feeds treifos, for I feel that you were not informed about the entire matter as it is.

 

A Frightening Incident in Slovakia of a Butcher Who Fed Treifos to the Public

About forty years ago, in a village near Vishnitz, Slovakia, the local butcher sold to the prominent residents of the village. The butcher became critically ill, and before his death, summoned the Dayan (ecclesiastical judge) of the community and confessed to him that for many years he had been selling non-kosher meat in lieu of kosher meat. Then he died.

When the Chevra Kaddisha (burial society) started to dig away but were unsuccessful, no matter how much they tried. They consequently dug another grave, but that one too became full of mice.. They threw straw and wood into the grave and made a big fire. Upon hearing sounds of weeping and wailing, the members of the Chevra Kaddisha fled. Immediately, the grave again filled up with mice.

 They turned to the rabbi for advice. He instructed them to lay the body in the grave. They followed his instructions and buried the body in the mice filled grave. They could not resist weeping over the disgrace to the dead.

As soon as they placed the body in the grave, it was attached by the mice, who devoured it voraciously until nothing remained. This incident was publicized throughout the region, causing many to repent (See nefesh Yeshayah pp. 47-48)

 

Rabbenu Yonah writes in Shaarei Teshuvah, quoted by Beth Yosef (Tur Yoreh Deah, end of ch. 18): And it will be pleasant for those who admonish, who warn the people that they should be conscientious in their observance of the laws of shechitah in every detail, and that they should choose a G‑d fearing shochet, for many Jews depend on him for their observance of the precepts of shechitah and bedikah, etc, and many of the experts are far from possessing fear of sin, and whoever does not fear, will not be particular in the examination of the slaughtering knife etc, in addition to the fact that a person devoid of fear will not be careful with examining the trachea and the gullet after the shechitah, in addition to other necessities and details (Rabbenu Yonah).

 

the Tzaddik and Kaddosh The Rebbe of Shapran ZTK’L said in front of a great congregation in Williamsburg, New York: “Due to our many sins today, if the supervising Rabbi is G-d fearing, when he goes to check what goes on in the slaughterhouse where he gives the Hechsher, then he only sees through one eye (And the other one is blind) and if the Rabbi is not G-d fearing, when he enters the place, then he is blind with his two eyes”.

 

IN MONEY MATTERS WE CHECK, SHOULD WE NOT CHECK FOR KASHRUT?

In the holy work Beer Maim Chaim, in parshas Chaye Sarah, we find the following: In our times, if someone approaches us with a slaughtering knife in his hand and claims to be an expert shochet, we believe him with a minimum of evidence to that effect; we ask him very little and do not test him thoroughly, but we assume that all who practice shechitah are experts. Likewise, if someone brings wine, milk, fish, or the like, foods in which there is a risk of an infraction of the halachah, or if one is served foods that require examination for insects etc., he assumes that the one who serves him is an observant Jew and that he is not suspected of feeding his fellow Jew anything non‑kosher.

However, he does not follow this policy, if someone comes to him to borrow money or any other article. He does not believe him without first conducting a thorough investigation. He asks of his identity and his honesty. If he does agree to lend him, he calls witnesses and draws up a note, and he lives in fear and dread until the term of the loan expires and the money is returned to him, fearing that perhaps he will fail to pay. This is because money is the most important thing to him and for this he toils in this world, and therefore he guards it very closely lest he lose it. Mitzvos, however, are of secondary importance to him, and if he does not fulfill them in the best possible manner, so what? This is not the most important thing.

 

In the introduction to the Sefer Pinas Yikras, p. 7, it says that if the shochet does not perform shechitah properly, he weakens and destroys the three pillars upon which the world exists: Torah, Avodah - divine service, and acts of kindness. He destroys the pillar of Torah by making G‑d's Torah false through treating its tenets lightly, and also by causing conflict between the Torah scholars [And also by causing Jews to diminish their belief in the Torah because we know that Terefot and Nevelot clog the heart of the Jew] . He weakens the pillar of divine service [sacrifices] in the following manner: The Rabbis tell us that when the Temple was in existence, a person's sacrifice would expiate his sins. Now a person's table expiates his sins. Accordingly, if a person's table is full of non‑kosher meat, the pillar of sacrifices is also destroyed. And the Shochet also weakens the pillar of acts of kindness ‑ For hospitality is the main element of kindness, and as our Rabbis o.b.m. stated in Taanis concerning Abba Hilkiah, that his wife gave bread to the poor, and they could immediately benefit from it, and if someone serves his guest non‑kosher meat, his loss is greater than his reward [He is feeding his guest Terefot, so he is making them transgress the Mitzvot instead of being kind to them]. Moreover, this usually causes strife, vain hatred, slander, and other serious sins, the opposite of kindness. In Responsa Mar'eh Yeshezkel ha'acharon (by the saint and sage, Mahariach, chief rabbi of Galina, o.b.m.), ch. 43, we find: We have seen that all the harsh decrees that come upon the world are because of this sin.

REGARDING SHECHITA TELUYA

THE GAON RAB ELIEZER SILBER ZT’L WARNS AGAINST THE METHOD OF SHECHITA TELUYA (THE ANIMAL IS MADE TO HANG IN THE AIR)

Published in the Monthly publication “HAMAOR” in TEVET 5719 (1960) The Gaon Rabbi Eliezer Silber, av bet din of the city of Cincinnati writes the following letter to Rab Lipa Deutsch, av bet din of the Holmetz Kehilla:

I will inform of the reasons and the arguments of those that waged wars against the grave problems of the Shechita Teluya (the animal is made to hang in the air, thereby moving and shaking with great force) This war was waged in many cities and many butcheries in the last years and as it was already forbidden with strong arguments more than 50 years ago by the RIDBAZ from Salutzk and Tzfat when he was here in Denver. And I also prohibited this method of Shechita, after I saw how the gentiles that hold the head of the bulls and other animals that are hanging, move the head at the time of the Shechita many times, and in particular when the animal makes resistance and puts its head to the side, then the gentile with his hands presses the head of the animal against the knife, and this is like him actually helping in the slaughter proper, and as if the Jew and the gentile were slaughtering together. And the gentile brings the head of the animal on the knife and the Shochet brings the knife on the neck of the animal. And many times, the gentile actually presses the head of the animal against the knife. And this I saw so many times that I prohibited this method of Shechita.

THE SATAN RULES IN THE SLAUGHTERHOUSES

And with the help of G-d, when I was in the slaughter houses as the supervisor, the shechita was done by putting the animal on the ground on its back and this is how they were slaughtering up until a few years in the large slaughterhouses in New York, Chicago, Boston. And only after the older Rabbis passed away and the process of Shechita was given to the supervision of younger men, they went back to the wrong ways without asking the older Rabbis and Talmide Chachamim and I stand on my duty to warn you that there’s doubts of nevelot in many of those slaughterhouses.  

FROM THE BOOK CHEN TOV, RAV AHARON TZVI FREEDMAN ZT’L FORBIDS THE METHOD OF SHECHITA TELUYA MORE THAN 130 YEARS AGO

After having worked as a shochet for over 30 years Rav Freedman declares that it is forbidden to slaughter in this fashion (Shechita Teluya) and that he who slaughters thus feeds nevelot and terefot to the Jews without a doubt and all those who fear Hashem will not dare eat any meat because it is disqualified and surely contaminates and impurifies the soul.

Rav Freedman cites in the book that when the animal is hanging, as anything that hangs, has more mobility making the slaughter much more difficult and it is known that if there’s movement at the time of the slaughter then it is not kosher. Also the movement of the animal makes the Shochet be afraid lest the animal hurt him and not only that, but the gentiles that work in the slaughterhouse are the ones holding the head of the animal against the knife, as the animal moves violently and this without a doubt disqualifies the Shechita.

And so the Rav prohibited any slaughter from below toward above (as when the animal is hanging) and all Shochatim should be refrained for doing this abomination, and anyone who can help solve this situation and doesn’t, will in the future have to give an accounting. Rav Freedman said: “Don’t believe the Shochatim when they declare that their shechita is good, but it is evil in the eyes of Hashem and they are great sinners those who say everything is fine”.

 

PROBLEMS WITH THE WHITE MEAT OF
YOUNG CALVES (AGALOT LEVENIM)

 CONGREGATION MACHZIKEI HADAS D’CHASIDEI BELZ

IN THE UNITED STATES

 IN RESPONSE TO INQUIRIES

With the help of G-d, who purifies us and sanctifies us through the sanctification of food, we have been asked by G-d-fearing people for more than two years whether our ritual slaughter department could also provide white veal. We referred the matter to the rabbis of our community, and after examining the issue in depth and in detail, they have determined that:

There are many questions about the way the white calves are fattened and raised, and many questions about the possibility that the animals are rendered unfit for kosher ritual slaughter because of problems in the lungs and other internal organs.

Therefore,

We are refraining from accepting White Veal in the ritual slaughter department of Congregation Machzikei Hadas D’Chasidei Belz.

 

 

RABBINICAL OPINION PERTAINING
TO JEWISH LAW

REGARDING WHITE VEAL

FROM RABBI MOSHE FEINSTEIN

….With regard to calf slaughter that has recommenced recently, the animals are fattened with very rich liquids that are not intended for animals, which is in opposition to what is stated in the Talmud, tractate Bechoros, p. 39. In addition, this makes the animals ill, causing them to need all types of medication. Highly-skilled ritual slaughterers have themselves only deemed some 16% of the animals as kosher. In general, most are thus not kosher. Although it appears that this is because of problems in the lungs of the animals examined by slaughterers according to laws pertaining to the lungs, it is also possible that animals are considered unkosher by virtue of their internal organs, which must also be checked because this is a very serious issue. Therefore, it is appropriate that this should be forbidden, and G-d-fearing persons should not eat this type of veal even if their internal organs are checked. Without examining the internal organs, these animals may not be deemed kosher at all. An examination of the imperforated internal organs, and of blisters that are perforated, and only a cursory examination of the internal organs and the blisters caused by weak organs, without an examination of the internal organs, may not be deemed kosher.  

signed  RABBI MOSHE FEINSTEIN

 

GO TO NEXT PAGE