logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין בדרשה 1-3 -ברדיו 2000 ד שמיני תשעו על איסור בלוריות- איסור שיער ארוך לגברים, תפילין ומזוזות

האדמור מהאלמין- דרשה לישיבת בני עליה בבית שמש

האדמור מהאלמין בדרשה 1 ברדיו 2000 ד שמיני תשעו על איסור בלוריות תפילין ומזוזות

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjrYNgb_s9s

 

האדמור מהאלמין בדרשה 2 ברדיו 2000 ד שמיני תשעו על איסור בלוריות תפילין ומזוזות

https://www.youtube.com/watch?v=6O0YyvrKtfo

 

האדמור מהאלמין בדרשה 1 ברדיו 2000 ד שמיני תשעו על איסור בלוריות תפילין ומזוזות

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_ONhEk80Wo

אדמור-מהאלמין-בדרשה-1-ברדיו-2000-ד-שמיני-תשעו-על-איסור-בלוריות-תפילין-ומזוזות.mp3

בלורית- איסור שיעור ארוף לגברים

בעזהשי"ת

שמע ישראל

גודל האיסור לגדל בלורית

 

פירושו: שער אָרוֹךְ אצל גברים.

הוא התחלת הטומאה, והוא גורם לאריכות הגלות.

 • פרעה הרשע גזר שלוש גזירות על כלל ישראל כדי שעל ידי זה ישארו במצרים לעולם. הגזירה הקשה ביותר היתה שיגדלו בלורית (מדרש קהלת רבה פ"ט מ"ר שמות פ"א)
 • גידול בלורית הוא אסור מן הדין וכך כתוב ברמב"ם (הלכות ע"ז פי"א) וכן נפסק בשולחן ערוך (יור"ד ריש סימן קע"ח) וז"ל: אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להם. ולא ילבש מלבוש המיוחד להם. ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצית ראשם. ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע. ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע, כי כך כתוב בתורה  "ולא תלכו בחוקות הגוים" "ובחוקותיהם לא תלכו" כי האיש הישראלי אסור לו להידמות לגוי.
 • האיסור לגדל בלורית בין מלפנים, בין באמצע, ובין מאחור, (רמב"ם וט"ז שם סק"א)
 • איסור גמור הוא מן התורה לאדם מישראל לגדל בלורית לשם יופי בכל צורה שהוא. (ב"ח, פרישה, ט"ז, ש"ך, גר"א בר"י פסק בי"ד דירושלים עיה"ק תרצ"א מובא בספר דא גזירת אורייתא).
 • אדם שכל מלבושיו הם מלבושים כשרים, אם הוא מגדל בלורית הוא עובר איסור דאורייתא (שו"ת ד"ח ח"א יו"ד סימן ל')
 • כל יום שעובר ובלוריתו עליו, הוא עובר איסור דאורייתא (חי' הרז"ה ויור"ד שם מובא בדרכי תשובה).
 • הגאון רבי איסר זלמן מלצר אב"ד סלוצק פוסק שאם שער הראש מִלְּפָנִים מְגֻדָּל יוֹתֵר מִשְּׂעָרוֹ שֶׁמֵּאַחֲרָיו, הרי הוא כבר עובר על איסור "בלורית" (ספר דא גזירת אורייתא קו"א דף ד' ששמע ממנו).

חומר האיסור

 • דָּמוֹעַ תִּדְמַע עֵינַי כל מי שרואה את גודל העונשים הנוראים של מי שמגדל בלורית, הֵם מְגָרִים עַל עַצְמָם אֶת כָּל הַמַּשְׁחִיתִים, והם נקראים "מְגַדְּלֵי בְּלוֹרִית" הֵם מִתְפָּאֲרִים עִם יֹפִי שֶׁל שְׁנֵי שָׂרֵי הַטֻּמְאָה הַגְּרוּעִים בְּיוֹתֵר (לילי"ת – סמא"ל) שמהם יוצאים שני משחיתים (שגורמים את כל הצרות לכלל ישראל). (ספר יין המשומר להגה"ק מהר"נ שפירא דף מ"ט שהיה תלמיד האריז"ל ומוזכר בפרי עץ חיים).
 • המגדל בלורית נחשב כאילו עובר על כל איסורי עריות (סודי רזא לבעל הרוקח מובא במגלה עמוקות פרשת קדושים).
 • אם הוא בן תורה הרי הוא מחלל שם שמים (ספר דא גזירת אורייתא דף ו' בשם יראים.
 • אסור לקרותו לעלות לתורה (ספר מגלה עמוקות פרשת קדושים (עה"כ לא תקיפו) בשם סודי רזא להרוקח).

גודל עונשו

 • המגדל בלורית ראוי לקללה. אלישע הנביא קילל את מי שיגדל בלורית. ואלו שלא יגדלו בלורית יזכו לכל הברכות ולכל טוב. (תשב"ץ ח"ג סימן צ"ג).
 • ראשו של המגדל בלורית יהיה תלוי בגיהנום (סודי רזא לבעל הרוקח דף ז').
 • כשהקב"ה מביא פורענות על אומות העולם, ייענשו כל אלה שעם בלוריתם נראים כגויים רח"ל (הגאון הקדוש מהר"ח פאלאגי בתוכחת חיים פרשת תשא).
 • צלם האלקים סָר מִמֶּנּוּ, והוא יורש גיהנם, וסופו לחרפה ולדראון עולם. (אוצה"ח להגה"ק מקאמארנא זצ"ל מצוה רס"ג)
 • על המגדל בלורית ומיפה את עצמו, יצר הרע אומר עליו, הוּא מִשֶּׁלִּי וְהוּא מָסוּר בְּיָדִי, (פ' כ"ב סימן ו').
 • גידול בלורית וליפותו נובע מיצר הרע כדי להורידו שאולה, (זוה"ק ח"א דף קסו:).
 • ההליכה בחוקות הגויים מאבד את ישראל, (רש"י דברים י"ב ל"ב),  ואפילו כשרואים שדרכם מצליחה, צריך לדעת שזוהי מדתו של הקב"ה, להאריך אף, וסופו יורד לגיהנום, (דבר המלך שער ב' פרק ל').
 • צרות ישראל בזמנינו נגרמים בעוון זה, ובעוון שמתלבשים כגויים (אגה"ק להקדוש מהר"ם רימינוב זי"ע).
 • הלובש מלבושי גויים ומדבר כמו גוי, הוא בעצמו גוי, (טעמי המנהגים דף תקנ"ג בשם מהר"י מבעלז זי"ע).
 • המגדל בלורית הרי הוא מבטל מצות תפילין של ראש בכל יום שהם ארבעה מצוות עשה (מחצית השקל או"ח סימן כ"ז אות ד' קיצור שולחן ערוך סימן י' אות ו', ושם ציין דכן כתוב בפמ"ג. בן איש חי שנה א' פרשת חיי אות ה', פתח הדביר סימן כ"ז אות ג'. חתן סופר שער הטוטפות סימן כ"ז, שלחן מלכים סימן י' הלכה למשה אות ק"ט. בעל לחם שלמה בהסכמה לספר עמודי ארזים. אות חיים ושלום, מונקאטש, סימן כ"ז אות ו'. שו"ת קרן לדוד סימן י'. משנה ברורה סימן כ"ז אות ט"ו, שלחן שלמה סימן כ"ז אות ד', ועוד הרבה פוסקים כמו שהבאתי בספר "בלורית לאור ההלכה, ע"ש).

גודל עונש המבטל  מצות תפילין על ידי הבלורית

 • הוא נשפט בגיהנום כ"א חדשים, ואחר כך שורפים את גופו ונשמתו, ואפרו מתפזר תחת רגלי הצדיקים. (מ"ב סימן ל"ז סעי' צ' והוא מר"ה דף י"ז.).
 • הוא מנודה בשמים, (פסחים דף קי"ג) ואינו קם לתחיית המתים (קיצור של"ה).
 • אבל מי שאינו מגדל בלורית ומקיים מצות תפילין כהלכתה, יזכה לאריכות ימים ושנים טובים. (מנחות מד. וטור או"ח סימן ל"ז)  ואינו בא לידי עבירה, (שם מג:), אלפי מלאכים שומרים עליו, (במדבר רבה י"ב י"ג), מוחלין לו על עונותיו, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא, (טור שם).

איסורים שעוברים על ידי הבלורית

 • איסור שחץ וגאוה (הגאון שר התורה מהר"י דידאווסקי זצ"ל בעהמ"ח קיום התורה וציונים לתורה).
 • לא ילבש גבר שמלת אשה (שם).
 • מביא לידי הרהורי עבירה (שם).
 • חלקו יהא ביחד עם מגלי עריות (סודי רז לבעל הרוקח, מגלה עמוקות פרשת קדושים).
 • הרוצה להיראות כגוי דינו כמומר ונחשב לגוי. (טוב טעם ודעת מהדורא קמא סימן ק"ד).

רעת תוצאות הבלורית

 • על ידי שֶׁנִּדְמֶה לְגוֹי אֵינוֹ בּוֹחֵל לאכול ממאכלם, ובהמשך יבוא לידי נישואי תערובות, (בני יששכר בספר מעין גנים על אור החיים).
 • ידוע שדבר זה מביאו לידי חילול שבת. (ספר הזכרונות למהר"ש אבוהב דף מא).
 • דבר זה מביאו לידי מחשבת עבירה (ספר קיום התורה בראיות מש"ס וזוה"ק).
 • לעשות כמעשה הגויים הוא מכשול גדול, ומביא חורבן (ספר אלה המצות מצוה תקמ"ז).

מאמרים שונים

עריות:

 • המגדל בלורית חשוד על עריות (רוח חיים יור"ד קע"ח בשם המאירי).

חילול השם:

 • אם הוא בן תורה הרי זה חילול שם שמים נורא ואיום (יראים מצוה ז').

 מונע קנין התורה:

 • אינו זוכה ללמוד תורה בטהרה ובמחשבות טהורות, (שו"ת מהר"ם בריסק ח"ב סימן צ"ח).
 • גידול בלורית הוא חוקות הגויים.
 • הוא נקרא רשע ואסור לו לעלות לקריאת התורה (רוקח בסודי רזא).
 • אין ממנים אותו לשליח ציבור, כל השנה, ועל אחת כמה וכמה בימים הנוראים, ובודאי שלא יהיה בעל תוקע בראש השנה, ומותר לכנותו בשם רשע, (שו"ת קרל"ד או"ח סימן כ"ה).
 • מגדלי בלורית במטרה להידמות לגויים, מתחברים רח"ל בניקל לגויים ואינם יכולים להינתק, (תוכחת חיים למהר"ח פאלאג'י – תשא).
 • תפילתו אינה נשמעת והקב"ה אינו עוזרו.
 • איש ואשה שלא יעלו על גביהם שום סימן של גוי בטוח אני שהקב"ה יהיה בעוזרו, ויראה ישועות רבות, (אגרת הקודש מהר"ם מרימינוב זצ"ל).
 • המלבוש הוא שמירה לאדם, ואם אדם לובש מלבושי הגויים, אזי לא די שאינו שמירה, אדרבה הוא גורם לו אחיזה לקליפות ולחיצונים, ומביא על האדם צרות רבות רח"ל (דברי מנחם להגה"ק מהר"ם מרימינוב זצ"ל).
 • אפילו אם אין כונתו להידמות לגוי, הרי זה מביאו לידי כל התאוות, ובסוף הוא מביאו לידי "עבודה זרה", (אגד"כ וישלח).
 • עינינו ראו שבזמנינו כל היהדות תלוי בזה (שו"ת אמרי נועם ח"ב סימן ט"ז).
 • אבותינו הקדושים מסרו את נפשם על מלבושיהם היהודים, ואין לנו להורות לעצמינו שום היתר ללבוש את מלבושי הגויים ח"ו, ראה נא את המדינות בהם היהודים הורו היתר לעצמם לשנות מקצת מאבותיהם, (דייטשלאנד, בעהמן, מערען, שלעזיען, ועוד), איך שבזמן קצר מאוד התבוללו בין הגויים רח"ל, (שו"ת בית שלמה ח"א יור"ד סימן קצ"ו).
 • כתב המהרי"ק אפילו אם מטרתו היא כבוד או לצורך עסקים וכדומה, אם הוא מלבוש שאינו יהודי אזי הוא עובר על "ובחוקותיהם לא תלכו" (שו"ת מהר"ם שי"ק יור"ד סימן קס"ה).

סיפורים שונים

 • הרב הגאון הצדיק המפורסם מוה"ר אלימלך כהנא זצ"ל מגדולי הדור הקודם הוזמן פעם לאסיפת רבנים גדולה, בהגיעו לשם הושיבוהו בראש שולחן הנאספים, פתאום קם הגאון ממקומו וינס ויצא החוצה וילך לו לדרכו, כל הנאספים ראו כן תמהו מה לא מצא חן בעיניו ולמה ברח, יצאו אליו כמה אנשים וישאלו אותו שיסביר להם מדוע ברח, הגאון ברוב תמימותו ענה להם, כשהתיישבתי במקומי, הסתכלתי אנה ואנה, ראיתי שתי רבנים יושבים כשבלורית מכסה את ראשם, והיות ואלו שהולכים עם בלורית אינם מקיימים מצות תפילין כדת, אין רצוני לשבת ביחד עם אנשים שאינם מניחים תפילין, כי הבלורית הוא חציצה לתפילין, סיפור זה שמעתי מתלמידו רבי זאב יודא לעבאוויטש מנתניה שהיה שם בשעת מעשה.
 • בספר הקדוש מנורת המאור (נר ג' ח"ה פ"ב – בפירוש נפש יהודה שם), מובא מעשה נורא, פעם אחת נפטר יהודי אחד שהיה גר בִּשְׁכֵנוּת עם שר אחד מאומות העולם, עשו לו לויה וקברוהו בבית הקברות המקומי, לאחר כמה ימים הזדמן השר בבית הקברות, וכשראה את הקבר החדש של היהודי הנ"ל התחשק לו לראות כיצד נח היהודי את מנוחתו, ויתן צו לפתוח את הקבר, כי ברצונו לראות את שְׁכֵנוֹ, לא הועילו כל תחנוניהם של כל הקהל והוא באחד לפתוח את הקבר, כי הוא רוצה לראות כיצד שכינו נח בקברו.
 • בדחילו ורחימו פתחו את הקבר, הרי לא בכל יום מתרחש דבר כזה, וכל הקהל יצאו לראות את המראה הנורא הזה, איש לא שִׁעֵר בְּנַפְשׁוֹ מַה שֶׁנִּתְגַּלָּה לְנֶגֶד עֵינֵיהֶם, מראה מחריד ומזעזע, שני נחשים מנקרים בפיהם את מוחו, וגופם של הנחשים יורדים על גופו של הנפטר כשתי רצועות התפילין, ונחש שלישי כרוך על זרועו כרצועות התפילין,
 • הַשַּׂר בִּרְאוֹתוֹ אֶת הַמַּחֲזֶה הַמַּחְרִיד, שלח להביא את החכמים שבעיר כדי שיסבירו לו את הענין, ויענו לו החכמים וישאלו אותו, יהודי זה שְׁכֵנְךָ היה שנים רבות, האם ראית אותו פעם אחת להניח תפילין? ענה להם השר שלא ראהו אף פעם מעוטר בתפילין, אמרו לו אכן זה עונשו על שלא הניח תפילין מימיו.
 • כל המאמרים מופיעים בספר "בלוריות לאור ההלכה" שהופיע לאחרונה, כמובן שבפנים הספר מובאים כל הדברים ביותר אריכות ובהרחבה.

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*