logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין בשיעור דף היומי זוהר הקדוש חק לישראל יפרשת ראה ושופטים תשעה

 

האדמו"ר מהאלמין בשיעור דף היומי זוהר הקדוש חק לישראל יפרשת ראה ושופטים תשע"ה

להאזנת הדרשות- לחץ על התמונות:

 נצפה האדמו"ר מהאלמין – זוהר חק לישראל יום א שופטיםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש     3:43עוד
     נצפה  האדמו"ר מהאלמין בשיעור דף היומי זוהר הקדוש חק לישראל יום שישי ושבת פרשת ראה תשע"המאת מפעל הזוהר העולמי חדש     9:01עוד
     נצפה  M2U02445 האדמו"ר מהאלמין בשיעור דף היומי זוהר הקדוש חק לישראל יום ה' פרשת ראה תשע"המאת מפעל הזוהר העולמי חדש     3:44עוד
     נצפה  M2U02444 האדמו"ר מהאלמין בשיעור דף היומי זוהר הקדוש חק לישראל יום ד' פרשת ראהמאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:23עוד
     נצפה  האדמו"ר מהאלמין בדרשה תשובה לרבני הערב רב מספר תשובה לרבנים חלק ב ברדיו 2000 ד ראה תשע"המאת מפעל הזוהר העולמי חדש     28:48

עוד

 

 נצפה האדמו"ר מהאלמין דף היומי זוהר חק לישראל יום ו ושבת שופטיםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:00עוד
      האדמו"ר מהאלמין דף היומי זוהר חק לישראל יום ה שופטיםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:53עוד
      האדמו"ר מהאלמין דף היומי זוהר חק לישראל יום ד שופטיםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש     3:41עוד
      האדמו"ר מהאלמין דף היומי זוהר חק לישראל יום ג שופטיםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:04עוד
      האדמו"ר מהאלמין דף היומי זוהר חק לישראל יום ב שופטיםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 6:40עוד

..

האדמו"ר מהאלמין בשיעור דף היומי זוהר חק לישראל

זוהר חק לישראל פרשת ראה יום ו' ושבת

זוהר פרשת ויקהל דף רה עמוד א

סגולות קדושת השבת

וכשאותם חכמים יושבים באותה רוח קדושה, הרוח העליונה, צריכים לשמש את מטתם, שהרוח הזו ממשיכה אחריה למטה את כל אותן נשמות קדושות, ויורשים קדושים עליונים ברוח הזו נשמות קדושות לבניהם כראוי

כיון שהרוח הזו שורה על העולם, כל הרוחות הרעות וכל המקטרגים הרעים הסתלקו מן העולם, ולא צריכים להתפלל על שמירה, משום שישראל שמורים באותה רוח, וסכת שלום פורסת כנפיה עליהם, והם שמורים מהכל

ואם תאמר, הרי שנינו שלא יצא אדם יחידי, לא בליל רביעי של שבת ולא בליל שבת, וצריך אדם להשמר. והרי אמרנו, שבליל השבת שמורים אנשים מכל המקטרגים של העולם ולא צריכים להתפלל על שמירה

ראה יום שבת

זוהר פרשת יתרו -דף פ"ח ע"ב

ביום השבת, בסעודה השניה כתוב (ישעיה נח) אז תתענג על ה'. על ה' ודאי. שאותה שעה נגלה העתיק הקדוש, וכל העולמות בשמחה, והשלמות והחדוה של העתיק אנו עושים, וזוהי סעודתו ודאי

בסעודה השלישית של שבת כתוב והאכלתיך נחלת יעקב אביך. זוהי הסעודה של זעיר אנפין שהוא בשלמות. וכל ששת הימים מאותה שלמות מתברכים. וצריך אדם לשמח בסעודתו ולהשלים הסעודות הללו, שהן סעודות האמונה השלמה של זרע קדוש של ישראל, שהאמונה העליונה היא שלהם ולא של עמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות. ומשום כך אמר, (שמות לא) ביני ובין בני ישראל

בא וראה, בסעודות הללו נודעים ישראל שהם בני המלך ושהם מהיכל המלך ושהם בני האמונה, ומי שפוגם סעודה אחת מהם, מראה פגם למעלה, ומראה את עצמו שאינו מבני המלך העליון, שאינו מבני היכל המלך, ושאינו מזרע קדוש של ישראל, ונותנים עליו חמר של שלשה דברים – דין הגיהנם וכו

ובא ראה, בכל שאר הזמנים והחגים צריך אדם לשמח ולשמח את העניים, ואם הוא שמח לבדו ולא נותן לעניים – ענשו רב, שהרי לבדו שמח, ולא נותן שמחה לאחר. עליו כתוב (מלאכי ב) וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם. ואם הוא שמח בשבת, אף על גב שלא נותן לאחר – לא נותנים עליו ענש כבשאר הזמנים והחגים, שכתוב פרש חגיכם. אמר פרש חגיכם, ולא פרש שבתכם. וכתוב (ישעיה א) חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. ואלו שבת לא אמר

ומשום כך כתוב ביני ובין בני ישראל. ומשום שכל האמונה נמצאת בשבת, נותנים לאדם נשמה אחרת, נשמה עליונה, נשמה שכל השלמות בה, כדגמת העולם הבא. ומשום כך נקראת שבת. מה זה שבת? שם של הקדוש ברוך הוא, שם שהוא שלם מכל צדדיו

אמר רבי יוסי, ודאי כך הוא. אוי לאדם שלא משלים את שמחה המלך הקדוש. ומהי שמחתו? אלו שלש הסעודות של האמונה, סעודות שאברהם יצחק ויעקב כלולים בהם, וכלם שמחה על שמחה, אמונה שלמה מכל צדדיו

שנינו, ביום הזה מתעטרים האבות, וכל הבנים יונקים, מה שאין כן בכל שאר החגים והזמנים. ביום הזה רשעי הגיהנם נחים. ביום הזה כל הדינים נכפים ולא מתעוררים בעולם. ביום הזה התורה מתעטרת בעטרות שלמות

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*