logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין בדרשה על ערב רב והזוהר הקדוש בציון דוד המלך יא תמוז תשעה

האדמור מהאלמין בדרשה על ערב רב והזוהר הקדוש בציון דוד המלך יא תמוז תשעה

מבואר בספר חסידים שמצוה שיש בה כפיית היצר חשובה כמאה מצוות

מבואר בספר חסידים שמצוה שיש בה כפיית היצר חשובה כמאה מצוות

שפתי צדיק (קדושים)

ח) יש לעיין אם יהיו שני אנשים שרוצים לשאול ממנו, אחד אותו אדם שלא רצה להשאיל לו מקודם ואדם אחר, אם צריך להשאיל דווקא לאותו אדם שלא רצה להשאיל לו מקודם, שאם ישאיל לחבירו שייך לא תטור, או לא, דעל כל פנים אינו קודם מאדם אחר כמובן, וביותר אם אותו אחר השאילו פעם אחרת דאפשר דהוא קודם דצריך להכיר לו טובה, ואולי יש להביא ראי' מהגמרא דאוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא בטעינה, דאף היכא שיש לפניו מצות פריקה ומצות טעינה פריקה קודמת משום דאיכא אף צער בעלי חיים מכל מקום הכא טעינה קודמת כי היכי דניכוף ליצרי', כמו כן וכל שכן הכא דמצוה יותר בשונא כמובן וק"ל, ודע עוד שמבואר בספר חסידים שמצוה שיש בה כפיית היצר חשובה כמאה מצוות. (עיין פרשת בהר אות לה ושם בהגה"ה) ט) ואהבת לרעך כמוך. יש לפרש שקאי על הגוף והנשמה שהגוף יאהב הנשמה שלא תתלכלך על ידי חמדת הגוף, כי אם יתבטל הגוף בכל פעולותיו להנשמה להתנהג בדרכי תורה ויראת שמים זהו אהבת שלום, ואם ח"ו הנשמה נמשכת אחר הגוף זהו ירידת פלאים שתצטרך הנשמה טבילה בנהר דינור ולא יניחו אותה לעלות תיכף ומיד, אין לשער גודל החשכות וצער שם אם מלבישים אותה בגד צואה כדאיתא גבי יהושע כהן גדול אוד מוצל מאש, וצריך להמיס לבו למה יגרום צער גדול לנשמתו אחר שנמכרה לו כדאיתא בזוה"ק משפטים (צו ע"ב צז.), גם יש לפרש לרעך על הקב"ה שקורא לישראל רעים דכתיב אחי ורעי, כדאיתא בזוה"ק ערות אחי אביך ההיא מלה דלא אתעדי לעלמין אקרי רע כמה דאת אמר רעך ורע אביך אל תעזוב, ניצוץ אחד טוב יש בפנימיות הלב זהו דביקותו בהשי"ת ובניצוץ זה נקרא רע, כמוך, הכתוב מזהיר שישמור אהבה זו שלא יתרחק מפתח גבוה:

 

 

 נצפה M2U02195 האדמו"ר מהאלמין בדרשה # 3 בציון דוד המלך בירושלים יא תמוז ירושליםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 31:38עוד
 נצפה M2U02194 האדמו"ר מהאלמין בדרשה # 2 בציון דוד המלך בירושלים יא תמוז ירושליםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 16:22עוד
 נצפה M2U02193 האדמו"ר מהאלמין בדרשה # 1 בציון דוד המלך בירושלים יא תמוז ירושליםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 49:54עוד
 נצפה M2U02196 האדמו"ר מהאלמין בציון דוד המלך בירושלים יא תמוז ירושליםמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 1:46עוד

 

 

DSC05753 DSC05752 DSC05751 DSC05750 DSC05749 DSC05754 DSC05755 DSC05756 DSC05757 DSC05758 DSC05768 DSC05767 DSC05766 DSC05765 DSC05764 DSC05763 DSC05762 DSC05761 DSC05760 DSC05759 DSC05773 DSC05772 DSC05771 DSC05770 DSC05769 DSC05778 DSC05777 DSC05776 DSC05775 DSC05774 DSC05688 DSC05687

 

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*