logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

חידושים ניפלאים על הגאולה- סוד קץ הימים

   
אנחנו כולנו יודעים ששה אלפי שנה הוי עלמא.  ושכל אלף היא כנגד אחד בימי החול.
וכבר עמדו הרבה גאונים וביניהם החפץ חיים והחסד לאברהם להסביר את החשבונות הנ״ל.
אבל לדברי הכל אנחנו עומדים קרוב מאוד לכניסת השבת.  וכשנכנס השבת, יש איסור מלאכה, וכבר נגמר התיקון, ואי אפשר לאסוף יותר זכויות!
 • זמן הדלקת נרות שבת – בגימטריה 1994
 • אז הגאולה היתה צריכה להיות ב1994 אבל בהלכה מובא שכשיש צורך גדול אפשר בדיעבד להקל לעשות מלאכה לעוד 18 דקות.
אם נוסיף עוד 18 לחשבון הנ״ל יצא לנו 2012
זאת אומרת, שה׳ רוצה לזכות אותנו ולהתיר לנו לעשות מלאכה, אפילו שמצד שמים כולם כבר נכנסו לבחינת שבת קודש.
אז עלינו לדעת שאין זמן,  צריכים למהר ולאסוף כמה זכיות שאפשר כדי שיהיה לנו מה לאכול בשבת.
כמו שכתוב ״כל מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת״.
 שבת שלום ומבורך 
שבת קודש פרשת צו תשע״ב

Sent by Nathan's I-phone.

===================================

 

סוד קץ הימים

כולנו יודעים שבברית בין הבתרים, ה׳ אמר לאברהם אבינו שנהיה עבדים לעם אחר ״וענו אותם ארבע מאות שנה, ואחרי כן יצאו ברכש גדול״.  אנחנו היינו במצרים כמנין ״רדו״ שנה ומאז נשאר לנו רק קץ 190 שנה.

 

הרבה מפרשים שואלים את התימה הבלתי מוסברות, וביניהם הסבא של הרב יוסף אליישוב שליט״א בספרו לשם שבו ואחלמה ספר הדעה.  וכפר עבר עלינו יותר משלשת אלפי שנה מיציאת מצרים, ואיזה אסונות עברו עלינו בר מינן,  וביניהם השואה, גרוש ספרד, עשרה הרוגי מלכות,  הרוגי ביתר, מלחמות, שרפות, מיתות משונות, רציחות וכדומה אשר לא יסופר ואין סוף לפרטם בקולמוס!  ואם כל זה עדיין לא סיימנו ״קץ״ שנה של ״ענויי״??

 

התירוץ היא קשה מדי לאוזן.  אבל לפני שנתרץ, אנחנו צריכים לדעת עוד הקדמה שכותב לנו הלשם והיא שהרי מבואר בגמרא ״שאין בן דוד בא אלה בדור שכולו זכאי או שכולו חייב״.  אז רואיין שהגאולה לא תלוויה בתשובה כי גם בדור שכולם פושעים היא תבוא.

 

התירוץ היא שבחינת ״עינויי״ היא נחשבת ״עינויי״ אך ורק כשאנחנו מקבלים את היסורים והמרירות של החיים בשמחה ובטוב לבב.  אבל כנאנחנו צועקים למה ה׳ עשייתה כך וכך, אז ממילא אנחנו מראים לה׳ שלא רוצים את היסורים האלו וזה לא נחשב לחשבון של הקץ!

 

וקשה לשמוע אבל יותר משלשת אלפי שנה סבלנו יסורים נוראים שאין כדוגמתם אבל ברוב מקרים לא רצינו אותם כמאמר הגמ׳ ״לא הם ולא שכרם״.  

 

וכבר מציינו הרבה דוגמאות בש״ס על תנאים ואמוראים שרצו כל כך להביא את הגאולה שעשו דברים נגד השכל.

 

רבי אלעזר ברבי שמעון היה סוגר עצמו בחדר ואומר ״בואו אחי ורעי״. הכוונה שהתפלל לה׳ להביא על עצמו יסורים נוראים.  אבל זה היה בבחי׳ אהבה וזה מוריד את חשבון הקץ.

 

רבי יוחנן היה לו עשרה בנים שמתו בר מינן    ושמר עצם פחות מכשערה,  והיה הולך לבתים שיושבים שם אבלים, ובקום לנחם אותם, היה אומר להם ״למה אתם כל כך בצער?  והיה מראה לכולם את העצם של בנו הנפטר והיה אומר לכולם ״זה העצם של הבן העשירי שלי שנפטר!  האם זה דרך ארץ????  מי היה חושב לעשות דבר כזה, איזה עזות, איזה חוצפה!!!!!  אלה הוא רצה כל כך להביא את הגאולה שהלך בעזות להגיד לכולם שכשבא עלינו איזה אסון, עלינו לקבל את זה בסבר פנים יפות כדי להחיש את הגאולה.

 

רבי עקיבא שהיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל היה שוחק!  זה בלתי אפשרי!  בימינו, אם בן אדם אחם שורף את אצבעו הקטנה מעט הוא צועק וקופץ כמו תייש!  איך אפשר שרבי עקיבא צחק?  אלא זה כח עצום רק כדי להחיש את הגאולה ולגמור את חשבון הקץ.

 

כל אחד ואחד מישראל מצווה כל יום על זכירת יציאת מצרים, כי על ידי שאנחנו זוכרים איך סבלנו בשמחה ושלמנו ״רדו״ שנה, גם היום, כשסובלים היסורים בכל מצב, מורידים מחשבון הקץ.  וזה  סוד ״למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים ״כל״ ימי חייך.  ימי חייך העולם הזה ״כל״ ימי חייך ״להביא״ ימות המשיח.  זה הדבר היחידי שיכול להביא את המשיח.

 

אנחנו היום עומדים קרוב מאוד לגאולה.  ״חבלי לידה״. זה הזמן של צער נורא שהרשה מיחויבת להרגיש כדי שיפתח הרחם ויצא הוולד.  כדי שמשיח יבא, ה׳ בעל כורחינו מביא עלינו אסונות נוראים, וזה לטובתינו להחיש את הגאולה.

 

היום, עינינו רואות המה וכמה אסונות שקוראים לעדות הדתיים ביותר, רציחות בישיבות, תינוקית של בית רבן שלא חטאו, גדולי ישראל בבית חולים בצער, וכדומה.

 

למה זה קורא לנו, כי רק לומדי תורה ושומרי מצוות באמת מבינים ומצדיקים את הדין באהבה ובגלל זה מקרבים את הגאולה.

 

וזה הסוד שאין אף אחד שיכול לדעת את הקץ כי זה לא תלוי בשום דבר אחר, רק ״העינויי״ שמקבלים בשמחה, וזה אי אפשר לראות כי זה עבודה שבלב.

 

לסיכום:  חשוב ביותר לדעת היטב שכל אסון שקורא לנו הן בבריאות, הן בפרנסה, הן בילדים, והן בכל מקרה היומי שלפעמים מרגישים שזה לא בסדר, חייבים לשמוח ולקבל את המצב בשמחה רבה כדי להחיש 

את הגאולה למען השכינה הקדושה שממתנת לצאת מתוך הטומאה יותר משלשת אלפי שנה.

 

הפלא יועץ כותב באות ״ז׳ זוהר, שיש שני ספרים שאפילו שלא מבינים כלום נחשב כריח ניחוח לה׳.  הדני ספרים הם: ספר הזהר, וספר תהילים.

 

דוד המלך ורבי שמעון סבלו יסורים שאין כדוגמתם.  הדור הלעיגו עליהם שהם ובניהם ממזרים, היו מן הנרדפים כמעט כל חייהן. ובמקום לשאול שאלות, רקדו ושרו לה׳. כי הם ידעו שמקרבים את הגאולה.

 ה׳ אמר לאברהם בברית בין הבתרים ״ואחרי כן יצאו ב״רכש גדול״.

 

רכש גדול היא גימטריא 563

שמעון בן יוחאי עם עשר אותיותיו 563

המחיה המתים 563

 

מתי יגמר לנו מספר

״קץ שנים״ גמי׳ 590

״במלחמת גוג ומגוג״ גמי׳ 590

 

 

״קבלת כל הייסורים באהבה״ גמי׳ 938

זה הסוד הגדול ביותר

כשבכל מצב בחיים שאנחנו במצב של ״אני״ שדואגים על המצב שלנו הפרטי, אם זה לה׳ שהוא מדת הרחמים ולטובה אז אפשר לגמור את הקץ יותר מוקדם!

 

 

זה כל הסוד של ליל הסדר, יושבים כמלכים שותים יין, שמחים, על השיעבוד? 

 

כן רק על ידי השמחה על ״העינויי״ משלימים את חשבון הקץ ומקרבים את המשמח שהוא  נשמת משה רבינו שהוא נשמת דוד המלך שהוא נשמת רבי שמעון בן יוחאי

  ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן.

 

 סוד היסורים

״אני ה׳ בעתה אחישנה״ גמי׳ 938

״קבלת כל הייסורים באהבה״ גמי׳ 938
 
==============================================
גאולה
מתי יגמר לנו מספר
״קץ שנים״ גמי׳ 590
״במלחמת גוג ומגוג״ גמי׳ 590

Sent by Nathan's I-phone.

זה הסוד הגדול ביותר
כשבכל מצב בחיים שאנחנו במצב של ״אני״ שדואגים על המצב שלנו הפרטי, אם זה לה׳ שהוא מדת הרחמים ולטובה אז אפשר לגמור את הקץ יותר מוקדם!

 

===================================================
סיום הזוהר הקדוש בטורונטו

Please note that we will be having the first Siyum Hazohar Hakadosh this coming Sunday March 25th at 6:30pm at the Kehila Centre upstairs in the Beis Midrash. 

 

Mincha and Ma’ariv will follow the Siyum.

 

Please bring back the volumes of the Zohar which were handed out as a new round will begin to complete the entire Sefer Hazohar!

 

Refreshments will be served!

 

Please let others know!

 

Hatzlacha Rabba!

 

 

Nathan Dabush

Senior Corporate FX Trader

GFX PARTNERS

229 Yonge St., Suite 502

Toronto, ON

M5B 1N9

Direct Line: 416.204.7468

Trading Room: 416.217.3088

Fax: 416.217.3089

Toll Free: 877.717.3088

URL www.gfxpartners.ca

Email: [email protected]

 

2 comments

 1. אנשיל קליין

  ב"ה
  שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר ה' וּרְפָאתִיו: (ישעיה פרק נז יט-כא), (כ) וְהָרְשָׁעִים כַּיָּם נִגְרָשׁ כִּי הַשְׁקֵט לֹא יוּכָל וַיִּגְרְשׁוּ מֵימָיו רֶפֶשׁ וָטִיט: (כא) אֵין שָׁלוֹם אָמַר אֱלֹקַי לָרְשָׁעִים:
  המכתב הזה אני כותב אחר שנתפעלתי מאוד מהמאמרים הקדושים האלו, שממש הופיע רוח הקודש בבית מדרשו בטורונטו, וזה מה שראיתי מרבינו זי"ע, שלפני ביאת המשיח יראו רוח הקודש אצל אנשים פשוטים, זאת אומרת כמו אנחנו, אנשים פשוטים, רק מתחילים ללמוד זוהר הקדוש ונפתח תיכף שערי בינה, אני כל כך בשמחה על הרמזים האלו, שאי אפשר לתאר, והדפסתי את זה, וחילקתי ברבים לראות איך שדברים כאלו לא שומעים מרבנים גדולים, שלא נגעו בתורת הסוד, וזה מה שרש"י הקדוש אומר על הפסוק "קח את הלוים" – קחם בדברים אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום (במדבר ח' ו'),
  וזה באמת סובב על כל מפעליכם שעשיתם בטורונטו, ואתם תקבלו שכר כנגד כל חוץ לארץ כידוע מספר חסידים, שמעתי את זה בשם האדמו"ר מגור זי"ע בעל חידושי הרי"ם.
  אשריכם, אשריכם,
  בברכת חג כשר ושמח
  ידידכם
  אנשיל קיין

 2. שלום יעקב שפרונגמאן

  לכבוד מערכת מפעל הזוהר ולהעומד בראש האדמור מהאלמין ה' יאריך ימיו בטוב ובנעימים

  אחרי דרך מבוא השלום!!!

  הנני במכתבי זה להביע הערכה גדולה ונפלאה על כל מה שאתם עושים במשך כל השנה ובפרט מה שאתם עוסקים עכשו בערב פסח שזהו חג החרות וכן מה שהוצאתם לשביעי של פסח שזה ממש כידוע חג הגאולה שבו קרע ה' את הים וכן כידוע מספרי המקובלים שכל העיבור של העולם היה הכנה ליום שביעי של פסח שאז היה הלידה' ובפרט בחצרות החסידים הרעישו עולמות על זה שאז צריך לפעול את הגאולה' וכן מה שאני יודע בחסידות בעלזא יש טיש בשביעי של פסח שקוראים לזה משיח'ס טיש ועוד בכל חצרות החסידים…

  ועתה אתם עומדים ביום הזה להגיד לאבינו שבשמים' ראה נא איך אנחנו פועלים כל השנה לקרב הגאולה וכן הפצנו במיוחד ליום השביעי של פסח זוהר מיוחד שמדבר בעניני היום ודאי שיש לכם כח חזק בשמים להעתיר בתפלה שה' כבר יראה בענינו ויוציאנו מהגלות המר הזה ובפרט מגלות היצר הרע ומגלות הערב רב שאין יודעים מי כן צדיק ומי לא.

  אני מבקש ממכם בשם כל כלל ישראל שתעמדו ביום שביעי של פסח ותעתירו פני שוכן מרומים שיחדלו הצרות וכמו שעשה ה' יתברך נסים ונפלאות ביציאת מצרים כן יעשה גם כן עתה, וכן הוא הבטיח ככתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

  אני בטוח שה' יקבל תפילותיכם ברחמים וברצון ויחוש את פדות נפשנו במהרה בימינו

  החותם בשם כל חברי כוללנו שאנו לומדים כל יום כמה דקות בתחילת כל סדר זוהר הקדוש

  שלום יעקב שפרונגמאן

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*