logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מדינת היהודים – סיפור האמיתי מהקמתה ועד היום- דברים שאולי לא הכרתם על השקפות מקימי המדינה….

 "מדינת היהודים" בגימטריא – "משיח בן יוסף  חי"!

מצורף למטה  מאמרים :

– האם המדינה היא בסוד משיח בן יוסף???

 ו"כי רק בדם תהיה לנו הארץ"

(מצורף  פה דברי ראשי התנועה הציונית)

…………….

11 22 33 44 55 66

………………………………………………………………………………………………..

 האם המדינה היא בסוד משיח בן יוסף?

דע שיסוד מדינת יסר – אל (שסרה מהאל) מרומז ביום בריאת האדם כחלק מתהליך הגאולה – סוף השעה החמישית שבה קם על רגליו!

 

במדרש (פרקי דרבי אליעזר פרק י ובסנהדין לח ועוד) מתאר את מהלך היום ההוא וזה לשונו:

 

(בביאורו לספרא דצניעותא כותב הגר"א, כי ששת ימי בראשית כוללים את כל אשר יארע בששת אלפי שנות הבריאה, וכל פרט שאירע בששת הימים ההם, יתרחש בזמן המקביל לו לעתיד לבוא. לפי זה, מוסיף הגר"א, ניתן לדעת גם מתי הוא הקץ האחרון לגאולה. לאחר שכותב דברים אלו, מעיר הגר"א: "ומכאן תדע קץ הגאולה שהוא בעתה ח"ו, כשלא יהיו זכאין, שהוא קץ האחרון. ומשביע אני את הקורא בה' אלוקי ישראל שלא יגלה זה". רבי שלמה אלישוב זצ"ל (בעל ה'לשם שבו ואחלמה'), מציין על כך: "וקץ הגר"א ידוע לכל טועמי עץ החיים, ואפשר לדעת בדיוק השנה" [בסוף ספרו הדע"ה].)

 

שנים עשר שעות היום.

בשעה ראשונה הוצבר עפרו של אדם. – אדם מרמז על המשיח. [א'דם ד'וד מ'שיח]

 

(שנת ת"ק. על פי קול התור. מהבוקר של אלף השישי

, ואז תחילת הגאולה, כדברי אור החיים הקדוש.

– ויומו של הקב"ה אלף שנה וכל שעה 41 שנה ו-8 חודשים )

 

בשנייה גבלו. (תקמ"א ו8 חודשים)

בשלישית רקמו.

ברביעית נזרקה בו נשמה.

בחמשית קם על רגליו. (בסוף שעה חמישית – שנת תש"ח בשליש הראשון זה אייר-  ובה' אייר  זה  יום העצמאות בגימטריא "אמונה – משיח בן יוסף" כי זה נגד זה בקדושה ובסטרא אחרא.  – קם על רגליו )

 

אחד הספרים המעניינים בנושא זה, הוא הספר 'גאולת ישראל' של ר' אברהם יעלין זצ"ל.(ר' אברהם כתב מספר ספרים, בעיקר בנושא תיקון המידות, שהתקבלו בהתלהבות בכל שדרות העם. ספרו המוכר ביותר נקרא 'ארך אפיים', העוסק בתיקון מידת הכעס. )
ספר נוסף שכתב, (בשנת תרפ"ח) עוסק בענייני 'אתחלתא דגאולה', ובתאריכי גאולה עתידיים.

 

בגוף הספר, מבאר המחבר את זמן הגאולה ע"פ הגר"א:

"ומש"כ הזוה"ק זמן הזכירה בשנת תרס"ו וחצי […] ונ"ל דכוונת חשבון זה הוא כמש"כ הגר"א ז"ל בספרא דצניעותא [דף לג:] שהגאולה תהיה […] משנת ה' אלפים ת"ק […] בשעה החמישית שהיא משנת ה' אלפים תרס"ו וח' חדשים, והיא עד שנת תש"ח וד' חדשים, שבשעה זו תהיה הגאולה, והגר"א ז"ל כתב שזהו הזמן של בעתה […] ואף שהגר"א ז"ל שהחליט שם שזהו הזמן של בעתה כותב שם "ומשביע אני את הקורא בה' אלוקי ישראל שלא יגלה זה", הנה נראה מזוה"ק דעכשיו אין חשש זה, דאמר שם רשב"י לית רעותא דקוב"ה בדא דיתגלי כ"כ לעלמא, וכד יהא קריב ליומי משיחא אפי' רביי דעלמא ידעו, הרי מזה שבדורות הקודמים לא היה רצון הש"י שידעו הזמן של בעתה, אבל סמוך לקץ רצונו ית' שהכל ידעו [עמ' 18].
בספרים נוספים העוסקים בענייני גאולה, שנכתבו לפני כמאה שנה ויותר, מדובר על שנת תש"ח כשנת גאולה, חלקם כותבים זאת ע"פ הגר"א [ועיין 'קונטרס היחיאלי' עמ' צח ביחס לחודש שבט תש"ט (שבו קמה מדינת ישראל באופן רשמי).

 

כך גם מספר ר' יוסף ליב זוסמן זצ"ל:
"ר' שמעון הורוויץ שייסד את ישיבת המקובלים 'שער השמים' ואף עמד בראשה, דיבר על זה שעכשיו זה זמן הגאולה. הוא אמר לי הרבה שנים לפי קום המדינה שלפי החשבון של הגר"א הגאולה צריכה להיות בשנת תש"ח תש"ט.  וכן זה מודפס ב'קונטרס היחיאלי' שהדפיס זאת עוד בשנת תרפ"ח, 20 שנה קודם קום המדינה)" ['מבחירי צדיקיא' עמ' קסח]

 

בששית קרא שמות. (תש"ח עד תש"ן)

בשביעית נזדמנה לו חוה. (משנת תש"ן עד תשצ"א – אנחנו בשעה השביעית)

בשמינית נצטוו על פירות.

בתשיעית עלו למטה שנים וירדו ארבעה.

בעשירית עבר על צוויו.

באחד עשר נדון.

בשנים עשר נתגרש שנא' ויגרש את האדם.

וגבל גוש עפרו של אדם הראשון במקום טהור, בטבור הארץ. רקמו ותכנו, ורוח נשמה לא היתה בו.

 

מה עשה הקדוש ברוך הוא?

נפח ברוח נשמת חיים, ועמד אדם והיה מסתכל כלפי מעלה ומטה וראה כל הבריות שברא הקדוש ברוך הוא, והיה תמה בלבו. התחיל משבח ומפאר ליוצרו ואמר מה רבו מעשך ה'.

 

 

מדינת ישראל בגימטריא –

"ויקראו שמו עשו"

או -"את הרע בעיני הוי"ה להכעיסו"

או -"מדוע לא בא בן ישי גם תמול?" – כי עצם קיומה של מדינת ישראל מעכבת את הגאולה

או- ישפט הוי"ה "ביני ובינך ונקמני הוי"ה ממך וידי לא תהיה בך" (שמואל א כד, יג) – ה' בעצמו ינקום ממדינת ישראל.

או -"ויעש אחאב בן עמרי הרע" בעיני  הוי"ה מכל אשר לפניו :(מלכים א טז, ל)

או- כי אתה אבינו, כי אברהם "לא ידענו וישראל לא יכירנו "  אתה הוי"ה אבינו גאלנו מעולם שמך (ישעיה סג, טז) – ישראל הזה הנקרא מדינת ישראל – לא הכירנו!

או  "כבסי מרעה לבך ירושלם" למען תושעי! עד מתי תלין בקרבך מחשבות אונך? : (ירמיה ד, יד)

או  – כי אויל עמי "אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים" המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו :(ירמיה ד, כב)

או -שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא "קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו" ויכלהו ואת נוהו השמו :(ירמיה י, כה)

או -יען אשר עזבני וינכרו את המקום הזה ויקטרו "בו לאלהים אחרים אשר לא ידעום" המה ואבותיהם ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקים :(ירמיה יט, ד)

או – ונתתי להם לב לדעת אתי כי אני "הוי"ה והיו לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים כי ישבו אלי בכל לבם" :(ירמיה כד, ז)

"ולא שמעתם אלי נאם הוי"ה" למען הכעסוני במעשה ידיכם לרע לכם :(ירמיה כה, ז)

או – הנני מקבצם מכל הארצות אשר הדחתים שם באפי ובחמתי ובקצף "גדול והשבתים אל המקום הזה" והשבתים לבטח

(ירמיה לב, לז):

או ביום "ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד" הדד רמון בבקעת מגדון :(זכריה יב, יא) – כי משיח בן יוסף השקר עתיד למות…..

או – כי המן בן המדתא האגגי צרר כל היהודים חשב "על היהודים לאבדם והפיל פור הוא הגורל להמם" ולאבדם :(אסתר ט, כד)

או – אדני ככל צדקתך ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלם הר קדשך כי בחטאינו ובעונות אבתינו" ירושלם ועמך לחרפה" לכל סביבתינו : (דניאל ט, טז)

 

 

כי רק בדם תהיה לנו הארץ!!!

איך שכחתם את המשפט המפורסם: "כי רק בדם תהיה לנו הארץ!!!

 

זה ידוע וברור שהציונים שיתפו פעולה עם הנאצים…  (ראה בארוכה בספריו של רבי מיכאל דוב וויסמנדל זצ"ל "קול קורא" , "מן המצר"  ובספר "כחש" של בן הכט ובספר  "שרופי הכבשנים מאשימים" ועוד)

 

הרב  ויסמנדל  נגד המוסדות הציוניים

את תיאור פעולות ההצלה ומסמכים רבים הנוגעים לפעולות קבוצת העבודה ריכז הרב ויסמנדל אחרי המלחמה בספר "מן המצר". ספר זה הוא כתב האשמה נגד הסוכנות, הג'וינט וההנהגה הציונית שהתעלמו מקריאתו לספק כסף על מנת לשחד את הנאצים ולהציל יהודים.
"תכנית אירופה" הייתה אמורה להפסיק את רצח היהודים מכל אירופה. תמורה 2 מליון דולר, ומקדמה של 200,000 דולר הבטיח ויסצילני להפסיק את המשלוחים של יהודים לאושוויץ. הכסף לא הגיע, ועל כך כתב הרב  ויסמנדל דברים קשים.

אחד הדברים הקשים שהרב  יסמנדל מטיח במוסדות הלאומיים הוא שני מכתבים שהביא שליח משוויץ. האחד מסאלי מאיר, נציג הג'וינט בשוויץ, בתשובה לבקשה להעביר כסף כדי לשחד את הנאצים ולעצור את ההשמדה באירופה כולה. סאלי מאיר, הודיע שהדרישות לכסף מוגזמות, וכן שלפי חוקי ארצות הברית אסור להעביר כסף למדינות הציר. המכתב השני היה מכוון, "לאחוזת מרעיו של שוואלב בפרסבורג". נתן שוואלב היה הממונה מטעם ההסתדרות הציונית בשוויץ, והמכתב היה מכוון לשליחים בפרסבורג. להלן המכתב (מן המצר, עמוד צב)

"מאחר שמזדמן שליח הוא כותב להחבריא שעליהם לזכור תמיד, את הדבר היותר נחוץ שהוא העיקר שצריך שיהיה נגד פנינו תמיד, שסוף כל סוף ממלכות הברית ינצחו. ואחר הנצחון יחלקו את העולם מחדש בין העמים, כמו שעשו בסוף המלחמה הראשונה. ואז פתחו לפנינו את הדרך למען צעד הראשון – ועתה ככלות המלחמה עלינו לעשות הכל שארץ ישראל תתהוה למדינת ישראל, וכבר נעשו צעדים חשובים בדבר הזה. ועל הזעק הבא מארצנו, צריכים אנו לדעת כי כל העמים בני ממלכות הברית שופכים דם לרוב, ואם אנו לא נביא קרבות במה אפוא נקנה את הזכות לגשת אל השלחן בשעה שיעשו את החלוקה של העמים והארצות אחר המלחמה, ואם כן שטות ואפילו חוצפה הוא מצדנו לשאול מאת הגויים ששופכים את דמם, שהם יתנו רשות להביא את כספם למדינת אויבם, להגן על הדם שלנו – – כי רק בדם תהיה לנו הארץ. זהו מה שנוגע להכלל – ומה שנוגע אליכם בני החבורה, אתם טיילו, ולמען זה אני מזמין לכם כסף בדרך שחור על ידי שליח זה."

המונח "אתם טיילו" המופיע במכתב, פירושו בז'רגון של השליחים בריחה. לפי מכתב זה הורו נציגי הארגונים הציוניים להפקיר את המוני היהודים, כדי שלבסוף תהיה לנו מדינה, ואילו השליחים ימלטו את נפשם. מסכם הרב  ויסמנדל את המכתב:

"אתם בני החבורה, החמש עשרה או עשרים חברים, טיילו חוץ לארץ סלאוואקיא והצילו את נפשותיכם, ובדם של השארית – בדם כל האנשים והנשים והזקנים ועוללים ויונקי שדים תהיה הארץ לנו – ואם כן, למען הציל את נפשם, פשע הוא להכניס כסף למדינת האויב – אבל לטייל אתכם אהובים ידידים, ולהציל נפשותיכם, הריני מזמן לכם כסף בדרך שחור" (מן המצר צג)

 

בראיון שהעניק לאחרונה חבר פרלמנט מונצואלה בשם אדל אל-סוגאייר (Adel Al-Sughayar), טען כי מי שמימן את היטלר והתנועה הנאצית היו ציונים, בין היתר גם משפחת בוש הידועה.

מדבריו שתורגמו לאנגלית על ידי "ממרי" והופצו בשבוע האחרון : "היטלר הרג את אותם יהודים שהשתייכו ל… אתה לא תמצא ברשימות אלה נציגים של הציונות העולמית".

משיח בן יוסף

ידוע שמשיח בן יוסף הוא בחינת "חרב נוקם נקם ברית"

 

(עיין במפרשים  ואבן עזרא על הפסוק בסוף מלאכי "הנני שולח מלאכי")

 

ונלחם נגד הפריצות ופגם מידת היסוד. והסיבה של עיכוב ביאתו הוא פגם היסוד והפריצות.

 

כידוע ששנת ת"ר היתה שנה שבה הרבה גדולי ישראל אמרו שתהיה הגאולה השלמה. וסימנך "וקול התר נשמע בארצנו" (ספר קול התור)

 

ובאותו השנה היתה עלילת דמשק שחשדו שהיהודים מכינם את המצות לפסח בדם הגויים.

 

בחדש שנים עשר הוא חדש אדר בשנת ובהגיע "תר"  העלילו הגויים הערלים תושבי העיר ההיא, על אחינו היהודים אשר הרגו איש אחד מהם (אשר נאבד מאתם) באמרם שצריכים דמו לחג המצות, ויתפסו כל אחינו בית ישראל בבית האסורים וישפכו חמתם עליהם ויכו אותם מכות אכזריות, מדי יום ביום עד שכמה אנשים מתו מן ההכאות הרבים ההם ומסרו נפשם על קדושת שמו ית׳, ובפרט להרב הגדול הצדיק מוה״ר יעקב ענתבי זצ"ל האב״ד דשם, ) אשר הכוהו ועינו אותו בעינוים קשים ומרים מדי יום ביום לערך ששים יום, אשר תקצר היריעה מהכיל לספר גודל היסורים והעינויס שעשו לו, למען יודה להם על השקר שאחינו בית ישראל צריכים לדם בפסח.

 

רבי "יעקב ענתבי זך"  היינו שנזדכך ביסורים קשים ומרים מאד מאד –  בגימטריא "משיח בן אפרים".

 

 

וגילה – שהוא היה ניצוץ משיח בן יוסף. ואותו אחד שהעליל עליו היה ניצוץ ארמילוס הרשע… ואותו שנה היתה ראויה ועתידה להיות הגאולה השלמה – אבל הפסידו הכל ונהפך לדין קשה – כי איש אחד בא אל אשתו בנדתה….

 

רואים כאן כמה קשה היא הפריצות ופגם היסוד שמעכב את הגאולה וגורם לכל הצרות, ה' ישמור!

 

ובאזור  השנים  האלו (ת"ר -תר"מ והלאה) היה היסוד של התנועה הציונית…

 

ויש כאלה שטוענים שהמדינה היא בסוד משיח בן יוסף וכו'

מה אעשה להם שכבר רבינו הקדוש, בעל הסולם אמר , בפרי חכם, מאמרים ח"ג, "ואל יעלה, על לב אנשי אמנה, לבנות ארצינו הקדושה, ביד אנשי רשע, כי יותר משבונים בגשמיות, הורסים ברוחניות!.

אמר בעל הסולם "ואל יעלה על לב אנשי אמנה לבנות ארצינו הקדושה, בידאנשי רשע כסברת הצפוני"!!!

"כי יותר משהם בונים בגשמיות (בנינים והתנחלויות ) הורסים ברוחניות (את הכל)"!!!        

 

 הגיע הזמן להפסיק להתחבר עם רשעים ארורים הכנסת הארורה של הכופרים באלהי ישראל !!!

 

הציונות בגימטריא משיח בן יוסף  עה"כ וגם בגימטריא בנימין זאב הערצל. (שידוע שיש שהספיד עליו שהיה בסוד משיח בן יוסף)

 

 אבל הם בכלל לא מצד הקדושה וכבר הבאתי דברי בעל הסולם עיין  לעיל  וכנראה שאי אפשר להוכיח מקול התור.

 

ואולי הם בחינת זה כנגד זה היינו משיח בן יוסף דסטרא אחרא

 

ואי אפשר לומר בחינת משיח בן יוסף ממש – כי הנוצרים  טוענים שאותו האי"ש שר"י היה משיח בן יוסף  ובזמן הש"צ היו שטענו שהוא משיח בן יוסף. והבן.

 

שימו לב  (מהדברים  שמובאים למעלה – ראו בתמונות המצורפות למעלה) שבן בן גוריון עצמו משתמש במילים ערב רב… (אגב, "דוד בן גוריון" בגימטריא "ארמילס" שר הערב רב…..)

 

בני עמלק ערב רב – בגימטריא תשע"ו היינו מחייתם בעז"ה בתשע"ו

 

ידוע שחלק מהעניין של סדר עולמי חדש זה להקים דת עולמית חדשה – עבדות אלילים. והם ירדפו את כל אלו שלא ירצו להאמין לדת שלהם.

 

והנוצרים כמובן לא יסכימו לזה. והממשלה  באמריקה הקימה בשבילם מחנות השמדה….

 

וזה כולל גם את היהודים שבוודאי לא יסכימו לזה.

 

אז יצטרכו למסור נפש…

 

וגם מתכננים להפיל את כל הכלכלה העולמית…. ואולי לא יהיה חשמל מים ואוכל…

(אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. סנהדרין. תיקון כא – מדוחק העניות יצאו מן הגלות. ובזוהר שמות ז' – ט"ו ימי חושך יהיו בביאת משיח)

 

כתוב במדרשים שהקב"ה יוריד לנו את המן – בגאולה…

 

וסודות תורה נקראים אור – כי אשב בחושך – ה' אור לי!

 

ידוע שהיטלר ימ"ש היה רק בובה בידי הסדר העולמי החדש.

(וכמובן שכל הרשעים הם בובה ביד השם יתברך)

הציונות, הבונים החופשיים,  מדינת – ישראל – יסר אל

ידוע שזה חלק מהסדר העולמי החדש

 

וזה למה דווקא ה-U.N (האו"ם) בחרו בהם. ויש הרבה רמזים שהממשלה והכנסת זה חלק מהסדר עולמי החדש.

 

והם מתכננים להגיע גם לפה. ולהשליט בארץ שלטון של גויים.

ולשלוט מפה על כל העולם.

 

וכידוע מהגמרא – יומא -וסנהדרין – אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות רומי  בכל העולם ט' חודשים.

 

וידוע מהמדרשים והגאונים שאדום בסוף הימים ישלטו בארץ ישראל וזה סימן לגאולה… אז לא יהיה כבר כנסת  –

 

הותיקן מתכננים לבוא לפה.

 

"ותיקן" בגימטריא "משיח בן יוסף" כי הם ממש בסוד ארמילוס הרשע. ומתכננים להביא את המשיח שלהם לפה – הוא ארמילוס הרשע!!!

 

נצרות – בגימטריא – המשיח בן אפרים – כי זה כנגד זה בקדושה ובקליפה.

 

הסדר העולמי החדש גימטריא – המשיח בן אפרים – עם הכולל.

כי זה לעומת זה ונלחם בזה.

 

בפירוש הרב אברבנאל על נביאים אחרונים מוזכר הרבה שהנוצרים יכבשו את ארץ ישראל, ויבוא עליהם בני ישמעאל וישמידום וכך תהיה מפלת אדום וישמעאל.

 

ועיקר מלחמתנו נגד הערב רב  ואדום וישמעאל – הוא ע"י למוד חכמת פנימיות-התורה והזוהר הק' שהוא ראש לכל התיקונים כמ"ש רבנו הרמח"ל בקונ' דרך עץ חיים שהוא הקדמת קל"ח פתחי-חכמה שכ' הבט נא וראה שכל התיקונים הגדולים המה תחת ידך ובפרט לימוד חכמת האמת שהוא ראש לכל התיקונים כמו שאמר הרשב"י בפה מלא דביה יפקון ישראל מן גלותא ברחמי . !!!

 

 

 

 

….

​….

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*