logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר מדריך לצניעות בישראל- איסור הפאה הנוכרית

צניעות- כך היו נראות אימותינו ...

ספר

 מדריך לצניעות בישראל

פרק י"ז

בו יבואר חומר איסור

הפאה נכרית

להורדה: לחץ על הקישורים הבאים:

מדריך לצניעות בישראל פרק יז

DAT_MOSHE_VEYEHUDIT-HY

PEAH_TORAHWELT-Y19 PEAH-MAASENORAHBETDIN215

 

משבעים פוסקים מדורות הקודמים, ואף רב בדור הזה לא יכול לחלוק הגאונים וצדיקים מדורות העבר, כי אם יקחו את כל הרבנים מכל הדור בכף מאזנים ונשים את הדברי חיים זי"ע בכף מאזניים השני יכריע את כולם, זאת אומרת שכל הרבנים המתירים את הפאה הם ראשי הערב רב שמתירים עריות בפרהסיה, וכל השומעים בקולם יסחבו אותם לגהינום.

יצא לאור

על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

נדפס בלשון הקודש 5000 ספרים בשנת תשכ"ה, ונדפס עוד הפעם באותה שנה בלשון הקודש ובאידיש, 5000 ספרים, ואח"כ נדפס בעיתון די תורה וועלט 5000 טופסים, ואח"כ נדפס בשנת תשמ"ז בספר מדריך לצניעות 2000 טופסים, ובשנת תש"ס 250,000 בדיסק, ועכשיו בשנת תשע"ה יוצא מחדש במהדורה מיוחדת עם הרבה הוספות

 

המונע מלמחות כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין  בישראל כאלו הוא עשעם ילקוט שופטים סח  ומונע בנית ירושלים  שבת קי"ט

 

 

מתי יפסיקו הצרות?

מרן רשכבה"ג החתם סופר זצוקל"ה אמר בזה הלשון (טהרת יו"ט ח' ט'):

"זה שהגלות האחרון גרוע יותר משאר גלויות ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, מפני שבשאר גלויות לא היה פריצות אצל הנשים, לא כן עתה, בעונותינו הרבים, ששכיח פריצות אצל הנשים, אשר הוא גרוע מכל עבירות שבתורה".

ומה שפלא והפלא איך הנכדים שלהם לא מפחדים והולכים בפאה נכרית רח"ל!!!

לפני שלושים שנה כשהתחלה הפרצה של הבגדים הקצרים ערכו כנס גדול בירושלים באולם "טירת חן" ומרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך שליט"א(זצוק"ל) זעק מקירות לבו:
אם נשות אברכים הולכות בבגדים קצרים וצרים צריך לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא, עד כאן לשונו הקדוש

הגאון רבי ישראל אבוחצירה
 הבאבא סאלי, צועק  ספר "סידנא בבא סאלי"

…כל הלובשת פיאה נוכרית ואפילו רק חצי פאה, מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהינום"

תתארו לכם איזה גיהנום גדול כשכל האנשים יסחבו את הרבנים שאינם מעוררים להוריד את העבודה זרה מהראש שלהם, ובפרט הרבני הערב רב המתירים את הפאה האסורה לפי 70 פוסקים מדור הקודם לפני 100-300 שנה – והם עזי פנים שבדיר קליפת העמלק וערב רב שדין רוחין ולולין בצורת אדם להחטיא את הרבים, כמה אנשים נשים וטף שהיה להם קיצור ימים והמחלה האיומא יסחבו אותו  לגהינום!!!

סיפור התחזקות מהאדמו”ר הבבא סאלי זיע”א :

מעשה שהיה, אחת מבנות המשפחה (של הבבא זיע”א) החלה ללבוש פאה נכרית, בעלה שהתנגד לכך בכל תוקף, העלה חרס בידו. בצר לו ניגש לרבינו (הבבא סאלי זיע”א) והתלונן על אשתו, שהחלה ללבוש פאה נכרית. רבינו כינס את כל בנות המשפחה עם הרבנית, והחל להטיף מוסר בגדרי הצניעות, הלבוש, וחומרת גילוי הראש לאשה וכו’. בסיום דבריו אמר רבינו: “כל אשה הלובשת פאה נכרית ואפילו רק חתיכת פאה,  מכינה לעצמה חומר הסקה, שבו ישרפו אותה בגיהנום”.


בצאתן מחדר רבינו, אמרה אותה אשה: נו, לא כל כך נורא, וכי כמה חומר הסקה יש בפאה נכרית, הרי השערות דולקות רק שניות אחדות ותו לא…
מעת שפלטה מילים אלו מפיה, החל ראשה של אותה אשה לכאוב כאבים עזים ביום ובלילה, ולא נמצא מזור לכאב ראשה. החלה האשה לפשפש במעשיה, ותלתה את כאב ראשה בדיבורה האוילי והשטותי. חזרה האשה יחד עם בעלה לרבינו ואמרה: “רבינו! חטאתי, עויתי, פשעתי, דברתי בלשוני דברים, אשר לא ייאמרו על דברי כבוד תורתו, והנני מבקשת סליחתך”. אמר לה רבינו: אם תקבלי עליך לכסות את ראש במטפחת, בלי כל חכמות והמצאות, יחדל כאב ראשך ונסלח לך!.
חזרה האשה לכסות את ראשה במטפחת, ומיד חדל כאב ראשה!. (ספר סידנא בבא סאלי חלק ב’ עמוד ע’)

נשמע סיפור זה גם מפי אחת מבנותיו של הבבא סאלי שנכחה במקום

 

הרבנים והרעבעס שמתירים לנשים לילך בפאה נכרית הם הם הערב רב האמיתיים ומעכבים את הגאולה, וכל החסידים ההולכים אליהם הם משתחוים להבל ולריק, ולעבודה זרה ממש, כמבואר ברמב"ם שאין להן חלק לעולם הבא והם בכלל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבורוהמושך ערלתו… ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו ואלו הן: המחטיא את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה. ושצריכים לשרוף את הרבנים באש לפני ששורפים את הנשים ההולכות בפאה נכרית, כי כל האשמה תלוי בהם כמו שפסק הצדיק הקדוש רבי עובדי יוסף שליט"א, וכל הרבנים והרעבעס שלא מודים בזה צריכים לשרוף אותם תיכף ומיד ממש, כי הם אשמים על מה שעם ישראל סובלים כל כך הרבה צרות כמבואר בישעי'.

 

הגה"צ רבי אהרן ראטה מברגסאז זי”ע – בעל “שומר אמונים” וטהרת הקודש”, כתב בצוואתו הקדושה בזה הלשון (מתורגם מאידיש):

“הנני מבקש מכל הנשים והבנות של הילדים שלי שיחיו ושל התלמידים שלי שיחיו וגם מהיהודים שחפצים לשמוע בקולי!

סמוך אל הדור החשוך והעני הזה התחילו לפרוץ את הגדר,

והתחילו לשאת פאה נכרית ומאז והלאה המשיכה ההתדרדרות לרדת בתכלית הירידה בעוונותינו הרבים.

הצדיק הקדוש ר’ פנחס קאריצער אמר כך: כאשר משיח יבוא אזי יראו שהגאולה היתה תלויה ועומדת עבור שערה אחת!,

ובגוף כתב יד כתוב, שהכוונה היא באמת על עניין השערות שהנשים מקילות רחמנא לצלן. ואם כן כעת בניי המתוקים,

איזה פנים לכם לפני משיח צדקינו, כאשר כל האבות והאמהות וכל הנשים הצדקניות יבואו יחד על משיח, ויראו שאתם עיכבתם את הגאולה רח”ל

לאן יזרקו ויליכו אתכם?! על כן אני מבקש שכל אשה, חס ושלום, לא תקיל שום קולא כל דהוא בלבישת פאה, אפילו שערה אחת!.

ושיהיה לכל אחד מסירות נפש על כל הגדרים וסייגים של קדושה, הן מצדו הן מצד אשתו ובניו שלא ילכו עם פאה!

אל תפסידו את הרכבת

במה נלך לקראת משיח? 

המהרש”ם הכהן על התורה זי”ע כתב: שהקדוש מקאשנייב שאל את אחיו הקדוש“במה נלך לקראת משיח? כי החסידים ירקדו לפניו והוא ישאל אותם על כל המאדאס הארורים שהולכות הנשים ומדמות עצמן לנשות עכו”ם וישאל כל אחד ואחד כאיזה ערלית הולכת אשתך? ולא יוכלו לענות כלום למשיח, ואמר שכוונתו על מה שהולכות נשים בטעם עכו”ם בשייטל (פאה) ובכה על זה הרב מקאשנייב מאוד”.

מסר מרב . . . שליט”א בכנס נשים בירושלים

מפאת כבוד הנפטרים והאלמנות הסיפור פורסם ללא שמות (השמות שמורים במערכת).

היום בימינו בעולם הישיבות, בעולם התורה לצערנו הרב יש הרבה נשים שלא מקפידות בנושא של כיסוי הראש.

כשאני התחתנתי היינו גרים בשכונה בירושלים ואחת השכנות היתה לובשת פאה לא כל כך צנועה בשכונה לא כל כך חרדית. תקופה קצרה לאחר החתונה שלה היא חלתה במחלה הידועה ולאחר מכן היא עברה ייסורים קשים ומרים ובסוף נפטרה. וקיבלו שם כל הנשים על עצמן, באותה השכונה שגרנו, כיסוי ראש.
האמת שלא הייתי מעיז להגיד את זה … לפני בערך שנתיים נפטר תלמיד חכם גדול פתאום, הייתי קשור איתו  והיה כואב לי מאוד הפטירה שלו. הייתי מתפלל כל פעם לעילוי נשמתו.

יום אחד הייתי אצל מורי ורבי הרב הצדיק … שליט”א, אמר לי תשמע תלך לציון של אותו תלמיד חכם ותתפלל שמה לעילוי נשמתו. אני הגעתי לציון התפללתי ובלילה הוא בא אליי בחלום ואמר לי “תדע לך הסיבה שנפטרתי מן העולם זה בגלל שאשתי היתה לובשת פאה נכרית”  – והוא אמר לי – “תשמע יש עוד תלמיד חכם אחד שעומד לקבל איזה ייסורים וגם הוא עומד ללכת מן העולם בגלל שאשתו הולכת עם פאה, וזה יהיה לך סימן תוך כמה חודשים תשמע שהוא גם חולה”. לצערי הרב אותו תלמיד חכם, אכן חלה ונפטר..

אשה שאלה את הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט”א:
“בעלי קנה לי פאה חדשה לחג פסח,
מה עליי לברך ?”
‘ברוך דיין האמת’

גודל מעלת הצניעות

רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את גודל מעלת הצניעות וכדי להכיר את מעלת הצניעות נביא את מה שכתוב בספרים הקדושים, איך שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, קודם נביא מדרש שהשם משתוקק ורוצה להימצא בעולם, וכאן נביא איך זה נראה כשהשם נמצא בעולם הזה, ברחוב. נכתוב את זה כמו שמצאנו בכמה הזדמנויות. איך נראה רחוב: רואים אנו רחוב מלא באנשים לא נקיים, מלא פריצות, בעלי עברות ומובן שברחוב נמצאים מחנות גדולות של קליפות ומזיקים, בגמרא ברכות כתוב שהקליפות הם כל כך הרבה, שעומדים אחד על השני בכמה קומות ואי אפשר לתאר איך שזה נראה ומה גודלו של צער הקדוש ברוך הוא כשנמצא בין המחנות, את זה אי אפשר לכתוב ושכל האדם אנו יכול לתאר זאת. ומיד מכריזים בכל העולמות – “שהמלך בצער” וכשהמלך בצער, כל העולמות וכל הנשמות בגן עדן וכל המלאכים מכל העולמות בצער וכל העולמות רועשות.

ואז עוברת בת יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע,

ובספרים כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות גדולות של מלאכי השרת וכוח גדול של קדושה וכשהקליפות רואות את גודל כוח הקדושה נופל עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים לכל הצדדים דורכים והורגים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מביט על כל זה ושמחתו כביכול אינו נתן לתאר, שמחה עצומה של נקמה בשונאים והמצערים נשמדים. והקודש ברוך הוא עובר ברחוב עם היהודי בגאווה ככתוב בתהילים “ד’ מלך גאות לבש” כשכבוד שמים נישא אז לבוש ד’ גאות. ואז בשמים מה קורה? לא ראינו זאת רק נביא מהספרים הקדושים כמו גם בספר הזוהר, ואז יוצא כרוז בשמים – “המלך בשמחה” – כל המלאכים והנשמות מביטים מטה לראות מה קורה ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמדים ורואים איך שהם רצים בבהלה והנקמה גדולה לא לתאר ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות ושלהבת גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל הצדדים קרני האור משמידים את הקליפות. הקדושה שוררת  ברחוב השמחה בכל העולמות גדולה.

ואז נשקט בכל העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים – “שהניצחון של הקדושה והשמחה ההיא גרמה  בת יהודית, שעברה ברחוב בלבוש צנוע  והשם שלה הוא פלונית בת פלונית”  וכולם רושמים את השם ואחרי מאה ועשרים  שנה ששומעים את השם באים לקבל את פניה ולחלק את הכבוד שמגיע לנשמה שעשתה את השמחה הגדולה למלך ולכל העולמות והכבוד והוד והדר שנחלק לנשמה כמעט אנו יכול לתאר זאת ולכתוב את כל זה.

פוסק הדור מרן הגרי”ש אלישיב זצ"ל

“תדעו לכם, עם ישראל בסכנה קיומית כמו שהיה בתקופת היטלר“

נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה!

מה היה מגורמי השואה הנוראה?!

שמעתי מפיו של המשב”ק של הרה”ק ר’ שמחה בונים מאוטווצק זי”ע – בנו של הרה”ק ר’ מדלי מוורקא זי”ע, אחיו של הרה”ק ר’ יעקב דוד מאמשינוב זי”ע, ראש שושלת אמשינוב, – שלפני עלותו לארץ הקודש – בשנת תרמ”ז – נתאספו כל גדולי האדמורי”ם בביתו להיפרד ממנו, מצד אחד ישב הרה”ק בעל ה”שפת אמת” מגור זי”ע, ומצד שני ישב הרה”ק מאלכסנדר זי”ע, וכל החדר היה מלא בגדולי הצדיקים שבפולין, עד שלא הניחו לשום גבאי להיכנס לחדרו הקדוש מאפס מקום. ובאותם רגעים נעלים טרם עלייתו לארה”ק, נעמד ר’ בונים מאוטווצק זי”ע, ואמר לכל הצדיקים המסובים שם: הנני רואה שהחלה להתפשט פריצות של לבישת ‘פעל’ (כעין חתיכת עור של כבש עם מעט צמר שהי’ דבוק לעור, והניחו אותה בקצה המטפחת במקום שערות) דעו לכם שאם לא יעצרו פירצה זו, יבוא יום ויתחילו הנשים ללבוש ר”ל פיאות הדומות לשיער ואז יקום גוי ויחריב את העולם, וישמיד היהודים רח”ל. – כה דיבר הרה”ק, יותר מחמישים שנה לפני השואה הנוראה!-

וידוע ששנים מועטות לאחר מכן היתה התדרדרות עצומה בענייני יהדות בפולין ובשאר אזורי אירופא, וגם בנושא כיסוי הראש חלה נסיגה נוראה, והסוף המר ידוע לכולם רח”ל. (מפי אחד מגדולי האדמורי”ם שליט”א שהורה לפרסם סיפור נורא זה)

כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח

זוגתו של אחד מחשובי הציבור בעיה”ק טבריה נקטפה לאחר הרעלה לבית עולמה נ”ע, לפני שנים מועטות. לפני כמה חודשים נכנסה בתו היתומה בשעה טובה לחופה, בשבועות האחרונים ראתה הכלה את האמא ע”ה מופיעה לקראתה בחלום ברור וכה אמרה: “דעי לך ביתי כי בשמים כבר כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח,וממש אנו נמצאים ברגעים אחרונים לקראתו, רק הבעיה שמעכבת את ביאתו היא הפאה שאת שמה על ראשך, וכן כל אותן נשים אשר שמות פאה על ראשן מעכבות שהוא לא יכול לבוא”, הכלה ניסתה להתווכח עם האמא, שמא תלך בפאה צנועה מאד וקצרה, אולם האמא התעקשה ואמרה שוב ושוב: “בשמים לא אוהבים את הפאה, לא ארוכה ולא קצרה, הכל פריצות ואסור!” בבוקר קמה הכלה מבוהלת, וכמובן זרקה את הפאה, והולכת כיום כרצון הבורא. (050-4113653)

אמר מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק”ל: “הדבר הראשון שיעשה מלך המשיח שיתגלה הוא שיבער את הפאה הנכרית מן העולם” (מהנשים שלא יזכו לבער את הפאה לפני בואו רח”ל)

מעשה ביהודי שדיבר עם הגה”צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק”ל, ובתוך השיחה דיבר רבי בנימין זצוק”ל בענין ביאת משיח צדקנו, ושעלינו לחטוף עכשיו כל מה שאפשר לעשות נחת רוח להש”י, כי כל הדורות וכל העולמות ממתינים על כל פעולה טובה שלנו. נענה אותו יהודי ואמר, שאם לא היו קיימים אותם רשעים הרודפים את שומרי התורה והמצוות, אזי בוודאי כבר מזמן היה המשיח צדקנו מתגלה לגאלינו. וכך האריך אותו אדם לדבר בעניין זה, שהכל נגרם על ידי אותם הרשעים שלוחמים נגד שמירת התורה והמצוות רח”ל.

 

נאנח הגה”צ רבי בנימין זצוק”ל, ואמר בכאב רב אל אותו יהודי, “ואני אומר לך, שאם לא הפאות והפריזעט’ן של הנשים של שומרי התורה והמצוות, אזי היה משיח צדקינו ממזמן מתגלה לגאלינו. שמע לדבריי, ותפסיק להטיל ולהשליך את הדבר על הרשעים, דע לך, כי הדבר לא תלוי בהם, אלא עלינו לדעת שהדבר תלוי בנוכי כל השתדלות שנשתדל ונפעל להסיר את הפאות ואת הפריזעט’ן, לקיים את מצות כיסוי הראש כרצון הש”י הצניעות,  היא זו שתקרב את הגאולה”!

המשך יבוא בע"ה

באבא-סאלי-פאה-לא-מוציאה-לידי-חובת-כיסוי-ראשpng

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*