logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר מאמרי הרשב"י – מסכת סוכה- חגיגה

 ספר מאמרי הרשב"י בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ

הקורא בו, כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים עליותיו עוד יש מעלה עצומה לידבק בדברי אדונינו הרשב"י זיע"א

בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" )זוהר ח"א קנ"ו.( כדי להמשיך נשמתו אצלינו, ולעורר תפילתו לפני  אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו  ולפדותינו לתשועת עולמים. ובוודאי על ידי כן יתקבלו התפילות  ברצון וברחמים, כמו שכתב בספר חסידים )סימן רכ"ד(, וז"ל: וכל  האומר דבר שמועה מפיהם הם מתפללים עליו שם ומליצים טובה עליו, עכ"ל.  י

לקריאה  של  ספר מאמרי הרשב"י- מסכת סוכה חגיגה : לחץ כאןמאמרי רשבי סוכה -חגיגה אינדי

 

 

תוכן הענינים

פסול לולב הגזול משום מצוה הבאה בעבירה – ז

מעלת מאכל ובמשתה בח ג  -ט'

כל המצוות אין יוצאין בהם אלא דרך גדילתן – ט'

בכח הצדיקים לפטור את העולם מן הדין  -י'

 בני עלייה מועטים – י"א

השבת ניתנה בצינעא  יב 

מחלוקת תנאי ם בדין בל תאחר  יג

מת י מותר להתגרות ברשעי ם  י"ד

כל מקו ם שגלו ישראל שכינה עמה    טו

ברכת בנו של רשב "י – טז

מעוות לא יוכל לתקן – יח

תלמיד חכ ם שפירש   יט

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*