logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ועד ההצלה- זכרון יום המיתה

ועד ההצלה- זכרון יום המיתה

אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזריםמשפט- מאזנים

מראה – להתקשט בו (ואין בו משום 'לא ילבש')

 

אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים.

 

אדם! זכור יום מותך. להיכן אתה הולך, ולאן תבוא, כי אינך יודע אם תמות למחר או לא. גם אתה רואה הרבה בני אדם מתים פתאום בלא תשובה.

 

וגם זכור כשתמות שתצטרך ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,  על כל אבריך מקטן ועד גדול:

 

על הראש מה שהתגאית בו.

 

ועל העינים –  מה שראית בהם דבר ערוה ודבר עבירה ולא עצמת עיניך מהם.

 

והאזנים ששמעת בהם ניבול פה, ודבר עבירה, ושמחת בו, ולא סלקת עצמך מהם.

 

ועל החוטם – מה שהרחת בו ריח איסור, או של היתר בלא ברכה.

 

ועל הפה מה שדיברת בו לשון הרע וכל הדיבורים האסורים ואכלת מאכולת אסורות.

 

כָּל הָעוֹנֶשׁ שֶׁמְּקַבֵּל הָאָדָם בָּעוֹלָם הַנְּשָׁמוֹת אֵינוֹ אֶלָּא בַּעֲבוּר פִּיו שֶׁנֶּאֱמַר (קהלת ו) כָּל עֲמַל הָאָדָם לְפִיהוּ שֶׁנִּטְמָא  במַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת וּבְלָשׁוֹן הָרָע וְנִבְלוּת הַפֶּה וְכַיּוֹצֵא:

 

ועל הלב –  מה שלצת בו ליצנות שאינה של מצווה, ומה ששמחת בו שמחה שאינה של מצווה., ומה שחשבת בו מחשבות רעות ולא סלקת עצמך מהם.

 

ועל הידים – מה שלקחת בהם דבר שאינו שלך. ועל הרגלים מה שהלכת בהם לדבר עבירה או לכל דבר שאינו של מצווה.

 

ודע שעל כל זה אתה נידון בגיהנם – בדינים וביסורים קשים, באש ובגפרית. ובמלאכים אכזרים שאינם חוששים לא על צעקתך, ולא על בכייתך, ולא על בקשתך!

 

ודע שרימה ותולעה אוכלים כל גופך מראשך ועד רגליך. ואין אתה יכול להציל את עצמך אפילו באצבע קטנה שבך! וגם הם הולכים בפיך ובלבבך בעל כרחך.

 

לכן – אתה בן אדם הזהר מאד ותתקן מעשיך מכאן ולהבא, כקטן כגדול, שאפילו פיך לא תפתח, ולא תעשה שום דבר בעולם, בשום אחד מאיברך, עד שתחשוב קודם לכן שהוא של מצווה. ובשעת מעשה תחשוב לשם מי אתה עושה. ואם יהיה כל מעשיך לשם שמים – אז תקבל שכר שלם.

 

וזכור שאין אתה עושה שום דבר קטן למטה שאין עין רואה ואוזן שומעת. והוא נחשב לך כמו שעשית למעלה לפני הבורא יתברך שמו. בין בליצנות, בין בדברים בטלים, בין בניבול פה.

 

לכן אתה בן אדם הזהר במעשיך, ותהיה בצניעות לפני הבורא יתברך שמו. כי תבין איך רעה גדולה היא אם תכעיס את בוראך, ותעבור על מצותיו, על הקטן ועל הגדול.

 

וגם זכור שצריך את להחזיר את נשמתך לבוראך בטהרה כמו שמסרה לך בטהרה.

 

לכן אתה בן אדם! תתחרט על כל חטאיך שעשית עד עכשיו, ותעשה תשובה עליהם, ותבקש מחילה עליהם לפני יוצרך, על שידוע לך, ועל שאינו ידוע לך.

 

וזכור שתקיים מה שאתה לומד, קל וחומר, ודברי דרבנן כמו דאורייתא, כי אין אתה יודע כחן שכרן של מצוות, או עונש העבירות, כי על דרבנן אתה מחויב מיתה, ועל דאוריתא אין אתה מחויב מיתה, אלא לאו שכתוב עליו.

 

וזכור מאמר רבא: במטו מנייכו תקיימו מה שתלמודו, שלא תאבדו שני עולמות, עולם הזה, שאין אתם נהנין מעולם הזה, מחמת הלימוד, ואם אין אתם מקיימים מה שתלמדו – אתם נדיונין לעולם הבא.

 

וזכור שתתירא מן יווצרך, שלא תכעיס אותו בקל כמו בחומר, כי מלך גדול ונורא הוא, וגם היראה היא אוצרו.

 

וזכור שלא תשקר בשום דבר אפילו בדברי הבל, כי אמת הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא, לכן כל המשקר כאילו כופר בעיקר ופוסל חותמו של מלך גדול ונורא חס ושלום.

 

וזכור שלא תתגאה אפילו בלב, כי תועבת ה' כל גבה לב. וזכור שלא תתעצל בשום מצווה או בלימוד אפילו  שורה או אות אחת, כי תחשוב שמא ישראל עכשיו מחצה חייבין ומחצה זכאין, ואם אתה חושב לעשות מצווה, ואפילו לא תוכל לעשותה – אזי אתה מזכה אותך וכל ישראל לכף זכות. כי הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. מכל שכן כשאתה לומד תורתו לשמה, אפילו שורה אחת או אות אחת – שהקדוש ברוך הוא נותן לך שכר עד בלי די.

 

והסר כעס מלבך כי כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, ובידוע שעוונותיו מרובים מזכותיו, לכן תסלק עצמך מהמדה הרעה הזאת. ובין תבין את אשר לפניך אם בעל נפש אתה. עד כאן מצאתי

 

במה נעלה לעולם העליון? אין לנו חצות, אין לנו התבודדות, אין לנו תיקון הברית, אין לנו תפילה בכח,  אין לנו זוהר הקדוש –  במה נעלה לעולם העליון?

אף השיר הזה בא לעורר את האדם לזכור את יום מיתתו, ואת הרגע בו יצטרך לתת דין וחשבון: "אתה בן אדם, עשה חשבונך כאן, הלא תצטרך לתת דין וחשבון על כל רגע ורגע, ומה תענה לזה ש"למעלה ממך" וכך ממשיך השיר ומזכיר לאדם את העובר עליו, ועל מה יצטרך לתת דין וחשבון, ומה יענה לעת פקודה.

 

אתה בן אדם בארעכן זיך דאך דו וועסט דארפן אפגעבן דין וחשבון אויף יעדן טאג פון די וואך נעבאך נעבאך נעבאך נעבאך וואס וועסטו ענטפערן פאר דעם וואס איז למעלך ממך במסתרים תבכה נפשי  ולבי נשפך כמים נעבאך נעבאך  וואס וועסטו ענטפערן פאר דעם יוצר ארץ ושמים גמרא ומשניות לא למדת נישט קיין גמרא נישט קיין משניות נעבאך נעבאך  פון וואנעט וועט נעמען די נשמה איר חלק חיות איי איי איי…. בווהר ותיקונים לא עסקת

נישט קיין זוהר נישט קיין תיקונים

נעבאך נעבאך  ווי וועל געווינען צו גן עדן העליון? איי איי איי….

דיברת דברים בטלים דברים בטלים האסטו גערעדט און צו דערצו האסטו געגעבן דיין מיה און דעם בעל דבר אויך דערצו נעבאך נעבאך נעבאך נעבאך טוה שוין תשובה איידער דער פינסטערנישט דעקט דיך צו הירהרת הרהורים רעים דורכדעם ביסטו געקומען צו חטאים נעבאך נעבאך נעבאך נעבאך וואס וועסטו ענטפערן פארן יוצר ארץ ושמים ואכלת ושבעת  ולא דקדקת בברכה נעבאך נעבאך נעבאך נעבאך וואס וועסטו ענטפערן פאר דעם אלקי המערכה איי איי איי…

אכלת מאכלות אסורות

ניתוח נורא יעשו לך בשמים

ויעקרו לך את השינים

ותגלגל בעצי האילנות

היית צריך לחשוב לפני האכילה

אולי זה חשש נבילה וטריפה!

נעבאך נעבאך נעבאך נעבאך איי איי איי…

 

זילזלת בגוף ובנשמתך דו האסט זיי נישט געהאלטן ביוקר נעבאך נעבאך נעבאך  וואס וועסטו ענטפערן פארן יוצר ערב ובוקר חמול על נפשך העגומה האב רחמנות אויף דיין נפש העלובה נעבאך נעבאך זעה דאך דו זאלסט נישט צוקומען צו קיין בושה וכלימה  איי איי ייאי ייאיי… טימאת ולא טיהרת תרי"ג מצוות לא שמרת נעבאך נעבאך וואס וועסטו ענטפערן פארן אלוקי המערכה אוי יודע תעלומות האב אפילו נישט קיין תרעומות איי איי איי.

הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש"

בלחיצת כפתור

תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

אין קדושה וטהרה ללא לימוד פנימיות התורה והזוהר הקדוש

קול קורא! 

לכל הרבנים  ולכל עם ישראל

 לחצו כאן לשמיעה

 ספר "אור הזוהר"

ליקוט מאלף גדולי ישראל

על מעלת וחיוב לימוד הזוהר הקדוש

 

אוצר הזוהר הגדול – 3426 ספרים ומאמרים על כל מקצועות התורה להורדה בחינם  לחצו כאן   רק 640 מגה

 

 

           אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג              

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

  | אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר" 

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו | זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

גילוי דעת- אין בזה משום היתר לגלוש בכל מכשיר עם אינטרנט ללא סינון

הצטרפו היום ללימוד הזוהר היומי  בלחיצה אחת

הורידו את האפליקציה הכשרה של לימוד הזוהר בחינם

 

 

לאנדרואיד                                   APPLE  

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*