logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר זוהר תהילים השלם

תהילים-תמונת-נוף-ציפורים-ים

סגולות ושמות המלאכים היוצאים מן הפסוקים בתהלים.

על הספר הקדוש הזה הסכימו כבר כל גדולי עולם ובתוכם הרשב"א ז"ל בתשובה סימן קי"ג.

הוספנו על זה מראה מקומות ובמקומות החסרים הוספנו שמוש תהלים החדש מספרי קבלה.

להורדה: ספר זוהר  תהילים השלם:

להורדה /הדפסה:

ספר זוהר תהילים המחולק (1500 עמודים) ( קובץ pdf)- :

 זוהר תהלים 1500 עם הקדמה

לחץ כאן:  זוהר תהילים השלם

יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי ראש חודש ניסן ה'תשע"ד

ספר

שמוש תהלים

סגולת מזמורי תהלים

הקדמה

ידוע לכל העמים כי שם ה' נקרא עלינו ממרום האצילנו, תורת אמת נתן לנו והתורה כולה שמותיו של הקב"ה והיא המצלת והמגנה מן המקרים כאמרו בשכבך תשמור עליך וכו'. גם חמשת ספרי תהלים המכוונים כנגד חמשה חומשי תורה וכמה וכמה סודות נוראות ונפלאות בהם להגן ולהציל האדם מרעתו. ובדורות הראשונים היו משתמשים בשמוש תהלים כדמוכח להדיא בגמרא משיר של פגעים וכו'.

וכבר הסכימו בזה כל גדולי עולם וחזי מאן גברא רבה קמסהיד עליה הרשב"א ז"ל בתשובה סימן קי"ג.

וכן ריב"ז בפרק חלק כתב גבי לוחש על מכה וזה לשונו אם יש לו קדחת מותר ללחוש עליו ולהתרפאות בדברי תורה וכו'. עוד מבואר בגמרא פרק במה אשה יוצאה עיין שם. וכן כתב תשב"ץ כי בויהי נועם אין בו שום זיי"ן לומר לך שכל האומרו נצול מכל כלי זיין

והנה מה טוב ומה נעים לזכות בו את הרבים כי לא חדש הוא וכבר היה לעולמים מרגלא בפומייהו דאנשים ושרים ותמימים אשר היו מלפנינו.

להורדה: ספר זוהר  תהילים השלם: לחץ כאן:  זוהר תהילים השלם

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*