logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ביקור האדמו"ר מהאלמין שליט"א אצל הצדיק המקובל רבי יששכר בניהו שמואלי שליט"א -תכניות כולל חצות לזוהר הקדוש במירון

ביקור כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א – פרשת וארא תשע"ב — אצל הצדיק המקובל רבי יששכר בניהו שמואלי שליט"א.

תכניות כולל חצות לזוהר הקדוש במירון — לקשר 70,000 אנשים לגמור אלף סיומים בכל חודש, כל אחד לומד 4.5 דקות ביום, ומקבלים שכר ל-70 מיליון סיומים, כל עם ישראל בכל העולם מתאחדים, הרב בניהו כותב מכתב לחזק לימוד זוהר הקדוש, ומברך את האדמו"ר שיצליח בכל מעשיו.

מכתבים הסטוריים והסכמות מגדולי ישראל– 160 עמודים

 

 

בס"ד

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

 – מכתבים היסטוריים מרבנים גדולי ישראל –
משנת תשכ"ה עד שנת תשע"א

קובץ הסכמות ומכתבים חלק ג' – 160 עמודים

אגרות הזוהר

ספר עדותן של רבנים חלק שני 1000 מכתבים מרבנים לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – בטקסט

ספר עדותן של רבנים ב' חלקים – ב-PDF

ספר עדותן של רבנים
(שנכתבו להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות)
חלקים א' וב' – 1294 מכתבים – 324 עמודים

בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל –  וכל איש ישראל בכל קצות תבל

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' – 33 עמודים

ספר עדותן של רבנים (מבין ג' אלפים מכתבים) – כתב יד

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of  Rabbinical Court of Holmin, Shlita

איש המערכות
מלחמת השם  חלק 101
האדמו"ר מהאלמיןארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88

 

שם הספרים שנה עיר שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים ספר המכתבים, כרך א' כתבי יד
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג גוש ישובי תל-מונד הרב מרדכי אריה זמל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 1
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג שובה הרב יוסף אלמושנינו אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 2
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ראש-עין הרב עזריה ב"ר יחיא בסיס אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 3
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מושב רוחח הרב יונה פורת אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 4
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רעננה הרבנות המקומית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 5
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רמת גן משרד הרבנותהרב יציק בר-דע אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 6
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ראשון לציון הרב יהודה פורטל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 7
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מירון הרב מאיר שטרן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 8
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רמלה הרב יוסף כהן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 9
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מושב עזריקם הרב בסל ניסים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 10
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג הרב שמואל בן הרוש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 11
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רמת פולג, נתניה הרב יעקב ניומן, אגודת בית הכנסת ישראל הצעיר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 12
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג סביון הרבנות המקומית, המועצה הדתית, הרב דוד ברודמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 13
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג נוה אבירים, תל אביב הרב חיים זוננפעלד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 14
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג נתניה הרבנות הראשית, המועצה הדתית, הרב ישראל מאיר לאו אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 15
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אילון שעלבים, הרב נתן רפאל אוירבך אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 16
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים תלמוד תורה יד אשר, הרב משה בן-אבו אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 17
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מזכרת בתיה לשכת הרבניות והמועצה הדתית, ב. כ"ץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 18
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג נתניה בית מדרש גבוה לתורה ולהוראה, תפארת נתניה, יד משה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 19
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר סבא הרב יעקב פנחס שיר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 20
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כרמיאל לשכת הרבנות כרמיאל, הרב אברהם צבי מרגלית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 21
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג לוד הרב נתן אורטנר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 22
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מלילות – מושב שדי צבי הרב משה דרעי – הרב שמואל דהן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 23
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עכו הרב שמואל צבאה, חבר לשכת הרבנות אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 24

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עומר הועד הדתי עומר, הרב י.ש. גינזבורג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 25

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג פתח תקוה הרב אשרי יואב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 26
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עכו לשכת הרבנות הראשית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 27
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בני ברק יד הרש"ז, הרב משה קוריץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 28
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עין הנציב הרב יחזקאל ליכטנשטיין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 29
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג נחלת יהודה הרב אברהם מאיר יעקובוביץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 30
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים ישיבת אור החיים, ראובן אלבז אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 31
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג יבניאל לשכת הרבנות המועצה הדתית, הרב מאיר פרענקל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 32
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב בנימין אדלר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 33
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב יהושע זמל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 34
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר סבא לשכת הרבנות הרב אבהם שלוש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 35
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב שלום משאש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 36
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים זאב דב סלונים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 37
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג שדה חמד הרבנות המקומית, הרב זכריה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 38
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר חסידים הרב שמעון בן חמו אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 39
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר גדעון הרב אברהם יוסף אקרמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 40
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר מינס אברהם הלל גולדברג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 41
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר סבא לשכת הרבניות, הרב ניסים חדאד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 42
עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים תשמ"ג זכרון יעקב מרכז לחינוך תורני אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 43
תשמ"ג נתניה הרב פנחס כובאני אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 44
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג נתיבות הרב רפאל כדיר צבאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 45
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עפולה עלית הרב רצון דוד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 46
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג טבריה הרב משה ועקנין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 47
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג הוד השרון הרב פרץ אריאל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 48
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בני ברק הרב יחיאל זאיר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 49

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ראשון לציון הרב שלמה יגאלי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 50
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מושב פטיש, הנגב הרב רחמים בעל הנס אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 51
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית עקרון הרבנות המקומית, הרב ע, יעב"ץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 52
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג נחל אילון הרב מתאנה מנשה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 53
עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים תשמ"ג תל אביב משרד החינוך והתרבות אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 54
אמן, אהבת רעים תשמ"ג תל אביב ערית תל אביב, מנהלת אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 55
תשמ"ג חיפה מרכז החינוך העצמאי, ש. פישמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 56
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב נחום בערגמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 57
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רחובות הרב נפתלי בר אילן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 58
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג הרב מאיר חורש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 59
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג תל אביב הרב יחזקאל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 60
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בני ברק הרב נתן צבי פרידמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 61
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עזתה מועצה דתית, הרב שלמה צדוק אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 62
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית שלום הרב י. סגל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 63
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג חוף הכרמל הרב מיכאל סבג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 64
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב יוסף צבי יפת אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 65
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג חיפה הרב ג. וולקוביץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 66
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב ש.צ. וינר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 67
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב יוסף צבי יפת אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 68
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג חיפה הרב ג. וולקוביץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 69
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב ש. צ. וינר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 70
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כנרות עמק הירדן הרב שלמה דידי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 71
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג תל אביב הרב מרדכי מזרחי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 72
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג גבעת מרדכי הרב י. איסר קלונסקי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 73

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אריאל עיר השומרון מוצעה דתית הרבנות המקומית, הרב שלום נגר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 74
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אשדוד הרב סיני אדלר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 75
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אור יהודה לשכת הרבנות מוצעה דתית, כמוס עגיב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 76
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אילת לשכת הרבנות מוצעה דתית, הרב יוסף הכט אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 77
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אור יהודה לשכת הרבנות מוצעה דתית, הרב באורי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 78
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בת ים רבנות הראשחית, הרב יוסף בר שלום אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 79
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג באר שבע הרבנות הראשית, הרב מישאל דהאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 80
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג גדרה הרב מאיר צובירי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 81
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בני עי"ש הרב שלום אברהם צדוק אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 82
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג חיפה הרב מרדכי בן עזרי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 83
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בני ברק הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל, ישיבת פוניבז אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 84
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג לכיש צפון הרב בנימין איעד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 85
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בית שאן הרב שלום הבלין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 86
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג גבעת שמואל הרב אלעזר אלבז אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 87
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עדה הרבנות המקומית, הרב ד.א. חלמיש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 88
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג יזרעאל הרב מרדכי זמיר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 89
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אלטר מאזוז אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 90
עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים תשמ"ג הרצליה הרב אברהם משה פיינמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 91
תשמ"ג הדר השרון לשכת הרבנות אזורית, הרב אשר זמל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 92
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מושב זמרת הרב ראובן עלוש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 93
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג חדרה הרב חיים זרצקי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 94
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג כפר טבור והגליל התחתון הרב ישעיהו הרצל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 95
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג יקנעם לשכת הרבנות אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 96
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג חיפה הרב יהושע ברדוגו אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 97

 

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ז בנימינה הרב יוסף יהושע טויב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 98
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ירושלים הרב שמעון אבוחצירא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 99
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג הרב קליין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 100
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מושב עמקא אשרת הרב יעקב שלום אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 101
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית מלאכי הרב י. א. גרשטנקורן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 102
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רעננה הרבנות המקומית רעננה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 103
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג מטה יהודה הרב יצחק מאיר חרל"פ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 104
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רכסים-כפר חסידים הרב יעקב מאיר זוננפלד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 105
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג תל אביב הרב יוסף בן יעקב צובירי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 106
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית טבעון הרב יהודה א. זילברשטין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 107
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית היובל ירושלים הרב אליהו הכהן רבין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 108
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג רמת גן הרב סעדיה חוזה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 109
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג הגלילות הרב צבי אברמוביץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 110
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית שמואל הרב עקיבא הכרמי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 111
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 112
ה תשמ"ג נהריה הרב אהרן קלר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 113
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג יד אליהו תל אביב הרב עמנואל קוסובסקי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 114
עניית אמן כהלכתה, אהבת רעים תשמ"ג תל אביב הרבנות הראשית
תל אביב
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 115
תשמ"ג תל אביב הרב יעקב טרב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 116
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג תל אביב הרב חיים דוד הלוי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 117
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג יפו הרב חנניה דרעי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 118
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג הבקעה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 119
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג ברכיה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 120
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג עפולה הרב יהודה שטרית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 121

 

עניית אמן כהלכתו תשמ"ב הדר הכרמל חיפה הרב רפאל שפירא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 122
אנציקלופדיה תשמ"ג באלטימאר מערילענד ארה"ב הרב לארך אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 123
יצחק לשוח גדולי יצחק עניית אמן כהלכתה תשמ"ג פתח תקוה ישיבת כולל אברכים זידיטשוב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 124
עניית אמן כהלכתה תשמ"ג ירושלים ישיבת בית מרדכי זוועהיל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 125
עניית אמן כהלכתה תשמ"ג ירושלים ישיבה רמיילס מווילנא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 126
שישלחו להם ספרים תשל"ט ירושלים ישיבת סטולין קרלין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 127
שישלחו להם ספרים תשל"ט ירושלים הרב מתתיהו דייטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 128
שישלחו להם ספרים תש"מ גליל העליון הרב חיים ד. קאהן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 129
שישלחו להם ספרים תשמ ירושלים ישיבה לצעירים גור אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 130
שישלחו להם ספרים תשל"ח מאראקא הרב שלום איידעלמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 131
נפש ישעי' לונדון הרב גרינפעלד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 132
נפש ישעי' תשל"ג מונטריאל הרב מנחם ז. גרינבלאט אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 133
נפש ישעי' תשל"ג ירושלים הגה"צ אליהו זלאטניק ראב"ד עדה החרדית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 134
משפטי צדק שערי שלום תש"מ ניו יארק ארה"ב ועד רבני ליובאוויטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 135
זבחו זבחי צדק תשל"א ניו יארק ארה"ב הרב יהודה מלבר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 136
נפש ישעי' תשל"ג הרב אפרים אלעזר הכהן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 137
נפש ישעי' תשמ"ג טרונטא קנדה הרב גדלי' פעלדער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 138
ירושלים הרב נתנאל קרישבסקי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 139
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשכ"ט ניו יארק ארה"ב הגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל ר"מ תפארת ירושלים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 140
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה הרב שמחה ב. גרינבערגער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 141
נפש ישעי' תשל"ד מונטריאל קנדה הרב יעקב זילבערמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 142
הסכמה לספר נפש ישעי' תשכ"ח ירושלים הגה"צ רבי דוד הלוי יונגרייז והגה"צ רבי ישראל יצחק הלוי רייזמאן זצ"ל ביד"צ העדה החרדית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד #  A-143
הסכמה לספר נפש ישעי' תשכ"ח ארה"ב הגה"צ רבי יוסף גרינוואלד זצ"ל כ"ק האדמו"ר מפאפא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 143-B
הסכמה לספר נפש ישעי' תשכ"ח ארה"ב הגה"צ רבי שלמה האלבערשטאם זצ"ל האדמו"ר מבאבוב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 143-C

 

הסכמה לספר נפש ישעי' תשכ"ח ניו יארק ארה"ב הגה"צ רבי לוי יצחק גרינוואלד האדמו"ר מצעהלים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 144
תשל"א ניו יארק ארה"ב הגה"צ רבי שלמה האלבערשטאם האדמו"ר מבאבוב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 145
תשמ"א ירושלים הרב אלעזר מרגליות אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 146
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשל"ט מעמפיס טענעסי ארה"ב הרב אפרים גרינבלאט אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 147
מנחת יהודה תשל"ח נחלת יהודה הרב י. דרדק אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 148
ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 149
תשמ"ג חיפה קופת גמ"ח אשת חיל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 150
מורא מקדש תשל"ז ירושלים קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 151
מורא מקדש תשל"ז ירושלים קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 152
בענין עופות תשמ"ג ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 153
זריקת העופות תשמ"ג ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 154
שישלחו להם ספרים תשמ"ב בני ברק הרב יצחק יוסף קליין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 155
אכילת תרנגולים תשמ ניו יארק ארה"ב הרב יהודה מלבר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 156
מכתב בענין סימילאק תשמ"ג ירושלים הגה"צ רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 157
תשמ"ג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 158
נפש ישעי' תשל"ד ירושלים הרב יוסף הרץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 159
נפש ישעי' תשל"ד מונטריאל קנדה הרב יעקב זילבערמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 160
נפש ישעי' תשל"ג חיפה הרב חיים אלי' שטערנבערג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 161
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 162
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 163
תשמ"ג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 164
משפט בישראל כהלכתה תש"מ וואשינגטאן ד.ק. ארה"ב הרב משה חיים לעווינזאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 165

 

ירושלים הרב אברהם יצחק הופמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 166
אכילת תרנגולים תשמ"א לונדון אנגליה הרב שמעון ראטהשטיין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 167
אכילת תרנגולים תשל"ט טרונטו קנדה הרב גדלי' פעלדער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 168
נפש ישעי' מישיגן ארה"ב הרב יחזקאל גרובנר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 169
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 170
זבחו זבחי צדק שמחת שלום תשל"ח ניו יארק ארה"ב הרב מאיר מ. געלב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 171
זבחו זבחי צדק תשל"ח ישיבת תות"ל אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 172
נפש ישעי' חזן דוד טעלאוויטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 173
אכילת המצה אפיית מצות תשמ"ג מעמפיס טענעסי ארה"ב הרב אפרים גרינבלאט אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 174
מנוחת שלום תשל"ח אילינאויס ארה"ב הרב ש. י. בירנבוים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 175
זבחו זבחי צדק תשל"ח בואנעס איירעס ארגנטינה הרב יצחק דיש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 176
מכתב תשמ"א ניו יארק ארה"ב הרב סיני האלבערשטאם אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 177
זבחו זבחי צדק מעמפיס טענעסי ארה"ב הרב אפרים גרינבלאט אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 178
אכילת מצות תשל"ח ניו יארק ארה"ב הרב שלמה טורקעניש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 179
לשלוח ספרים תשל"ט ירושלים הרב דוד טלזנר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 180
מכתב מונטריאל קנדה הרב משה יהושע צאנגער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 181
אפיית המצות אכילת מצות ירושלים הרב אברהם יצחק הופמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 182
ספר תשל"ח ניו יארק ארה"ב הרב שלמה טורקעניטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 183
הסכמה תש"מ ניו יארק ארה"ב הגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל ר"מ תפארת ירושלים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 184
אהלי ישראל מונטריאל קנדה הרב וואלף בער לערנער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 185
ספר בענין עניית אמן תשמ"א קרית גת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 186
ספר בענין עניית אמן תשמ"א מושב חמד הרב שלמה נח קרול אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 187

 

מכתב חיזוק תשל"ח ניו יארק ארה"ב הגה"צ רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין אב"ד ור"מ קיוויאשד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 188
מנחת יהודה תשל"ז ניו יארק ארה"ב הרב דוד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 189
מנחת יהודה תשל"ז ניו יארק ארה"ב הרב מרדכי שוואב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 190
קבלת ספר תשמ"א זכרון יעקב בית מדרש גבוה לתורה- כולל אברכים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 191
מנחת יהודה תשל"ז ירושלים הרב אברהם יצחק הופמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 192
בענין כשרות הלחם באיזה מאפיה ירושלים הרב אברהם יצחק הופמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 193
נידון יחוד תשל"ו ניו יארק ארה"ב הגה"צ רבי משה שטערן אב"ד דעברעצין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 194
נידון יחוד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 195
איני קורא אידיש ניו יארק ארה"ב הרב מרדכי פינסקי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 196
נפש ישעי' תשל"ד ניו יארק ארה"ב הרב צבי גרובער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 197
שישלחו להם ספרים תשל"ט ירושלים
תל אביב
הרב אהרן סוכצבסקי והרב אברהם יצחק הופמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 198
שישלח לו ספרים תשמ"א ירושלים הרב מנחם פרידמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 199
מנחת יהודה מישיגן ארה"ב הרב יחזקאל גרובנער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 200
אפיית המצות אכילת המצות חזן דוד טעוולאוויטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 201
תאונה תשמ"א קליפורניה ארה"ב הרב א. מאלער אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 202
תשמ"א אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 203
שישלח לו ספרים תשמ"א קרית צאנז נתניה הרב יעקב שוורץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 204
שקבלו את הספרים תשמ"ג רחובות בית ספר חנוך העצמאי ת"ת הרא"ם אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 205
ונאמר אמן אהבת רעים תשמ"ג עכו בית הספר היסודי יסודי התורה ובית יעקב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 206

 

שם הספרים שנה עיר שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים ספר המכתבים, כרך ב' כתבי יד

 

עניית אמן כהלכתו תשמ"ג בני ברק מוסדות דעעש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 207
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג קרית היובל ירושלים הרב רחמים בן-עמארה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 208
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה תשמ"ג בארשבע הרב אלי' כ"ץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 209
יצחק לשוח מזוזת ישראל כהלכתה אהבת רעים תשמ"ג הר הכרמל חיפה ישיבה גדולה ובית המדרש גבוה תפארת הכרמל בראשות הרב רפאל שפירא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 210
עניית אמן כהלכתה תשמ"ג ירושלים ישיבת נובהרידוק בית יוסף אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 211
עניית אמן כהלכתה מדריך לעניית אמן תשמ"א ירושלים בית היתומים הגדול דיסקין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 212
שישלחו להם ספרים תשמ"ב מושב תפרח כולל אברכים ש"ס ולבעלי תשובה -דימונה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 213
עניית אמן כהלכתה תשמ"ג זכרון יעקב מרכז לחינוך תורני -זכרון יעקב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 214
עניית אמן כהלכתה תשמ"ג עיר העתיקה ירושלים ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 215
עניית אמן כהלכתה תשמ"ב מושב חמד בית תלמוד גבוה
אהלי גרשון
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 216
אהבת רעים עניית אמן תשמ"ב אופקים אוצר הספרים מנוחת יצחק שע"י ישיבת אופקים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 217
שישלחו להם ספרים תשמ"א בני ברק אוצר הספרים שע"י ישיבת כתר ישראל רוזין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 218
עניית אמן כהלכתה תשמ"א תל אביב הרב חיים דוד הלוי אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 219
עניית אמן כהלכתה תשמ"א ירושלים ישיבת קול יעקב אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 220
—– —– —– —- אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 221

 

מכתב עידוד תשל"ג ניו יארק ארה"ב הרב רבי שמואל יהודה פאנעט אב"ד דעעש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 222
מכתב תשמ"א פילדלפיה פנסילווניה ארה"ב הרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס אבד"ק פילאדעלפיא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 223
ערד מכון ווג'ס ערד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 224
בענין ציצית ושעטנז תשמ"ב ניו יארק ארה"ב הרב מאיר שפילבערג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 225
מבקש ספרים לישיבה תשמ"א ניו יארק ארה"ב הרב משה מונד אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 226
בענין סימילאק SAM 6 והוא משומן טמא ושמן מן החי ירושלים הרב משה אשר הגר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 227
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 228
בענין זריקת התרנגולים תשמ"ג ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 229
עניית אמן כהלכתה קבוצת ילדים נוטרי אמן תשמ"א בני ברק בית התלמוד ומתיבתא תורת אמת אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 230
נפש ישעי' תשל"ג חיפה הרב חיים אלי' שטערנבערג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 231
—– אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 232
עניית אמן כהלכתה תשמ"ג ניו יארק ארה"ב בן ישיבה הרב לייב רייך אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 233
עניית אמן תשמ"א בני ברק ישיבת חומת ציון אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 234
קיבל את הספרים תשמ"ג קרית פוניבז אוצר הספרים שע"י ישיבת גרודנא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 235
עניית אמן שיח יצחק תשמ"ב בני ברק בית התלמוד ומתיבתא תורת אמת אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 236
עניית אמן אהבת רעים תשמ"ג חיפה ישיבת תפארת הכרמל-מדור לבעלי תשובה בראשות הרב רפאל שפירא אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 237
שוין אלעס אז מ'ווייסט מען מיינט חזן דוד טעוולאוויטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 238
אהלי ישראל דבר משה הרב יצחק יעקב אילאוויטש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 239
מבקש ספר עניית אמן כהלכתה תשמ"ב רחובות הרב מתתיהו לדרמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 240
—- —– —- —— אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 241
משום שאיני יודע את שפת אידיש תשל"ח באוינעס איירעס ארגנטינה הרב יצחק דיש אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 242
זריקת העופות ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 243

 

לשלוח ספר ניו יארק ארה"ב הרב שניאור זושא רייז אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 244
ספרים מעמפיס טענעסי ארה"ב הרב אפרים גרינבלאט אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 245
אהלי ישראל תשל"א ניו יארק ארה"ב הרב אהרן אראק אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 246
מבקש ספר תשל"ח מעסעטשאסעטס ארה"ב הרב שמואל י. פאקס אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 247
לשלוח חוברת תשל"ח בני ברק ארגון הצרכנים הדתיים אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 248
מכתב בענין החזקת המוסד בית משה תשכ"ח חיפה הרב חיים אלי' שטערנבערג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 249
תשמ"ג חיפה אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 250
מורא מקדש תשל"ז ירושלים קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 251
מורא מקדש תשל"ז ירושלים קריאה קדושה מבי"דצ עדה החרדית אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 252
בענין עופות תשמ"ג ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 253
זריקת העופות תשמ"ג ירושלים הרב אברהם יצחק הופמן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 254
שישלחו להם ספרים תשמ"ב בני ברק הרב יצחק יוסף קליין אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 255
אכילת תרנגולים תשמ ניו יארק ארה"ב הרב יהודה מלבר אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 256
מכתב בענין סימילאק תשמ"ג ירושלים הגה"צ רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 257
תשמ"ג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 258
נפש ישעי' תשל"ד ירושלים הרב יוסף הרץ אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 259
נפש ישעי' תשל"ד מונטריאל קנדה הרב יעקב זילבערמאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 260
נפש ישעי' תשל"ג חיפה הרב חיים אלי' שטערנבערג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 261
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 262
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 263
תשמ"ג אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 264
משפט בישראל כהלכתה תש"מ וואשינגטאן ד.ק. ארה"ב הרב משה חיים לעווינזאן אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"א כתבי יד # 265

 

 

 

שם הספרים שנה עיר שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים ספר המכתבים, כרך ג' כתבי יד

 

 

 

שם הספרים שנה עיר שמות הרבנים, בתי דינים, בתי מדרשים, ישיבות, ואוצר הספרים ספר המכתבים, כרך ד' כתבי יד

 

כרך ד' ממספר 641

 

 

 U.S GOVERNMENT & MEDICINE COMPANIES & LABORATORIES DOCUMENTS THAT HAVE BEEN SENT
BETWEEN

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the
rabbinical court of Holmin Executive director of International Kashrus Association

 

FROM TO CITY STATE YEAR SUBJECT
STATE OF CO. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  RABBI GROSS DENVER COLORADO '977 VACCINATING
 STATE OF CT.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION HARTFORD CONNECTICUT '977 VACCINATING
STATE OF CT.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS HARTFORD CONNECTICUT '978 VACCINATING
STERWIN LAB. RABBI GROSS MILLSBORO DELAWARE '977 VACCINATING
STERWIN LAB. RABBI GROSS MILLSBORO DELAWARE '979 VACCINATING
SALSBURY LAB. RABBI GROSS CHARLES CITY IOWA '978 VACCINATING
STATE OF MD. DEPARTMENT OF HEALTH EDUCATION & WELFARE RABBI GROSS ROCKVILLE MARYLAND '977 VACCINATING
STATE OF MD.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS HYATTSVILLE MARYLAND '977 VACCINATING
 STATE OF MD.  DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS HYATTSVILLE MARYLAND '977 VACCINATING
STATE OF N.J  DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS TRENTON NEW JERSEY '977 VACCINATING
STATE OF N.J.   DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS TRENTON NEW JERSEY '977 VACCINATING
RUTGERS UNIVERSITY RABBI GROSS VINELAND NEW JERSEY '979 VACCINATING
AMERICAN SCIENTIFIC LAB. RABBI GROSS KENILWORTH NEW JERSEY '977 VACCINATING
STATE OF N.Y. DEPARTMENT OF AGRICULTURE & MARKETS RABBI GROSS ALBANY NEW YORK '977 VACCINATING
STATE OF N.Y. DEPARTMENT OF AGRICULTURE & MARKETS RABBI GROSS ALBANY NEW YORK '977 VACCINATING
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS NEW YORK NEW YORK '978 VACCINATING
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA RABBI GROSS HARRISBURG PENNSYLVANIA '977 VACCINATING
STATE OF WISCONSIN DEPARTMENT OF AGRICULTURE TRADE & CONSUMER PROTECTION RABBI GROSS MADISON WISCONSIN '977 VACCINATING
CANADIAN DEPARTMENT OF HEALTH OF ANIMALS RABBI GROSS OTTAWA ONTARIO CA. '978 VACCINATING
GOVERNMENT OF QUEBEC DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS QUEBEC QUEBEC CA. '977 VACCINATING
GOVERNMENT OF QUEBEC DEPARTMENT OF AGRICULTURE RABBI GROSS QUEBEC QUEBEC CA. '978 VACCINATING
WARNING ON CHICKEN VACCINATION  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita LAWS OF EATING CHICKEN AND THE VACCINES THAT CAN RENDER IT TAREF
Government Reports – Chicken By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita LETTERS FROM COMPANIES AND GOV'T ON KASHRUT OF CHICKEN (SOME SECTIONS IN ENGLISH)
מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מארצות הברית, בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק  GENERATION TO GENERATION
אין ליכט פון תורה # 1000 – ספר המכתבים, כ"ב כתבי יד # 229 הרב אברהם יצחק הופמן ירושלים בענין זריקת התרנגולים

"KASHRUS OF KOSHER PRODUCTS"

BASIC LAWS OF KASHRUS

INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION STATE CAPITAL SACRAMENTO CALIFORNIA '977 KASHRUS OF MEAT & POULTRY LINKS
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION STATE CAPITAL WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. '977 KASHRUS OF MEAT & POULTRY BASIC LAWS OF KASHRUS
RABBI GROSS HOWARD L. LASHER NYC ASSEMBLYMAN  ALBANY NEW YORK '977 KASHRUS OF KOSHER PRODUCTS Kol Hashechita
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION CONSUMER REPORTS MOUNT VERNON NEW YORK '977 BREAST FEEDING EVERYTHING ABOUT KASHRUS
OF MEDICINE
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  ANIMAL & PLANT HEALTH INSPECTION SERVICES WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. '977 KASHRUS OF MEAT & POULTRY Kol Hashechita
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  ANIMAL & PLANT HEALTH INSPECTION SERVICES WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. '977 VINELAND KOSHER POULTRY COMPANY
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION GOVERNOR OF MISSOURI ST. LOUIS MISSOURI '977 KOSHER LAWS
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION STATE CAPITAL SPRINGFIELD ILLINOIS '977 KASHRUS OF MEAT & POULTRY Kol Hashechita
LEVER BROTHERS COMPANY MR. BLAW NEW YORK NEW YORK '975 SOAP
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION ALBANY NEW YORK '977 LIST OF SLAUGHTERHOUSES
REVLON RESEARCH CENTER INC. INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION BRONX NEW YORK '975 LIPSTICKS
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION SENATOR GEORGE MCGOVERN U.S. SENATE WASHINGTON D.C. ,977 NUTRITION
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION U.S. CAPITAL WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. '977 KASHRUS OF MEAT & POULTRY
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE FOOD SAFETY & QUALITY SERVICE WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. '977 SLAUGHTER
HOUSES
INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE MEAT & POULTRY INSPECTION PROGRAM WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. '977 SLAUGHTER
HOUSES

 

 

Kol Hashechita:  – FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

HALACHIK CLARIFICATION EXPLAINING THE PRODUCTION OF MEDICINES AND THEIR KASHRUS FOR THE WHOLE YEAR (IN GENERAL) AND (ESPECIALLY) FOR PASSOVER BASED ON A DETAILED STUDY OF THE PHARMACOLOGIC PRODUCTION PROCESS
BASIC LAWS OF KASHRUS

FROM TO CITY STATE YEAR SUBJECT
ABBOT LAB.  RABBI GROSS NORTH CHICAGO ILLINOIS '977 MEDICINE
A. H. ROBINS COMPANY RESEARCH LAB.  RABBI HIZIGER RICHMOND VIRGINIA '974 MEDICINE
A. H. ROBINS COMPANY RESEARCH LAB. MR. LANGER RICHMOND VIRGINIA '973 MEDICINE
ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY PHOENIX ARIZONA '976 MEDICINE
AVON PRODUCTS INC. NEW YORK NEW YORK '976 MEDICINE
BLOCK DRUG COMPANY INC. RAFIEH PHARMACY INC. JERSEY CITY NEW JERSEY '977 MEDICINE
BOERICKE & TAFEL INC. HOMOEOPATHIC PHARMACISTS RAFIEH PHARMACY INC. PHILADELPHIA PENNSYLVANIA '977 MEDICINE
BREON LABORATORIES INC. RABBI GROSS NEW YORK NEW YORK '977 MEDICINE
BRIOSCHI, INC. DISTRIBUTOR VAAD HAKASHRUS FAIR LAWN NEW JERSEY '976 MEDICINE
BRISTOL-MYERS LAB. VAAD HAKASHRUS HILLSIDE NEW JERSEY '976 MEDICINE
BURROUGHS WELLCOME CO. VAAD HAKASHRUS RESEARCH TRIANGLE PARK NORTH CAROLINA '976 MEDICINE
CALGON CONSUMER PRODUCTS COMPANY INC. RESEARCH LAB. RABBI GROSS RAHWAY NEW JERSEY '977 MEDICINE
CHESEBROUGH PONDS INC. RESEARCH LAB. MR. HERZOG TRUMBULL CONNECTICUT '976 MEDICINE
CIBA- GEIGY CORPORATION RABBI GROSS
SUMMIT NEW JERSEY '977 MEDICINE
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY RABBI GROSS
NEW YORK NEW YORK '977 MEDICINE
DORSEY LAB. RABBI GROSS
LINCOLN NEBRASKA '977 MEDICINE
THE DRACKETT PRODUCTS COMPANY VAAD HAKASHRUS CINCINNATI OHIO '971 MEDICINE
ELI LILLY AND COMPANY MR. ZYKORIE INDIANAPOLIS INDIANA '967 MEDICINE
ELI LILLY AND COMPANY VAAD HAKASHRUS INDIANAPOLIS INDIANA '976 MEDICINE
ENDO LAB. INC. RABBI GOTTEHRER GARDEN CITY NEW YORK '975 MEDICINE
f&f lab. inc. RABBI GROSS CHICAGO ILLINOIS '977 MEDICINE
FISONS CORPORATION RABBI GROSS BEDFORD MASSACHUSETTS '977 MEDICINE
GLENBROOK LAB. RABBI GROSS
NEW YORK NEW YORK '977 MEDICINE
HOECHST PHARMACEUTICALS, INC. VAAD HAKASHRUS SOMERVILLE NEW JERSEY '976 MEDICINE
HOFFMANN-LA ROCHE INC. RABBI GROSS
NUTLEY NEW JERSEY '977 MEDICINE

 

HOFFMANN-LA ROCHE INC. RABBI GROSS NUTLEY NEW JERSEY '977 MEDICINE
HOFFMANN-LA ROCHE INC. MRS. WEINBERG NUTLEY NEW JERSEY '972 MEDICINE
HOFFMANN-LA ROCHE INC. VAAD HAKASHRUS NUTLEY NEW JERSEY '976 MEDICINE
HUDSON PHARMACEUTICAL CORPORATION RABBI GROSS WEST CALDWELL NEW JERSEY '976 MEDICINE
ICI AMERICA INC. RABBI BLUMENKRANTZ CALIFORNIA '972 MEDICINE
IVES LAB. INC. VAAD HAKASHRUS NEW YORK NEW YORK '976 MEDICINE
LEDERLE LAB. DR. MOLLER PEARL RIVER NEW YORK '966 MEDICINE
LEEMING/ PACQUIN DIVISIONS VAAD HAKASHRUS NEW YORK NEW YORK '976 MEDICINE
MCNEIL LAB. INC. RABBI GROSS '977 MEDICINE
MEADJOHNSON MEDICAL RESEARCH DEPARTMENT VAAD HAKASHRUS '970 MEDICINE
MEADJOHNSON MEDICAL RESEARCH DEPARTMENT VAAD HAKASHRUS '976 MEDICINE
MILES LAB. INC. VAAD HAKASHRUS ELKHART INDIANA '970 MEDICINE
MILES LAB. INC. VAAD HAKASHRUS ELKHART INDIANA '970 MEDICINE
MILLER MORTON COMPANY RABBI HISIGER RICHMOND VIRGINIA '974 MEDICINE
MERCK SHARP & DOHME VAAD HAKASHRUS WEST POINT PENNSYLVANIA '976 MEDICINE
NORWICH PHARMACAL COMPANY VAAD HAKASHRUS NORWICH NEW YORK '970 MEDICINE
ORGANON VAAD HAKASHRUS WEST ORANGE NEW JERSEY '976 MEDICINE
PARKE-DAVIS & COMPANY INTERNATIONAL KASHRUS ASSOCIATION DETROIT MICHIGAN '976 MEDICINE
PARKE-DAVIS & COMPANY MR. ZYKORIE DETROIT MICHIGAN '967 MEDICINE
PFIZER INC. RABBI GROSS NEW YORK NEW YORK '977 MEDICINE
PLOUGH INC. RAFIEH PHARMACY INC. MEMPHIS TENNESSEE '977 MEDICINE
PLUS RABBI MANDEL IRVINE CALIFORNIA '974 MEDICINE
RAFIEH PHARMACY INC. SYNTEX NEW YORK NEW YORK '977 MEDICINE
RAFIEH PHARMACY INC. SYNTEX NEW YORK NEW YORK '977 BABY FORMULA
RIKER LAB. INC. VAAD HAKASHRUS NORTHRIDGE CALIFORNIA '976 MEDICINE
ROSS LAB. VAAD HAKASHRUS COLUMBUS OHIO '970 MEDICINE

 

SANDOZ PHARMACEUTICALS MR. ZYKORIE HANOVER NEW JERSEY '967 MEDICINE
SEARLE LAB. VAAD HAKASHRUS CHICAGO ILLINOIS '976 MEDICINE
SMITH KLINE & FRENCH LAB. RABBI GROSS PHILADELPHIA PENNSYLVANIA '977 MEDICINE
SQUIBB PROFESSIONAL SERVICES DEPARTMENT MRS. LEWANONI PRINCETON NEW JERSEY '976 MEDICINE
THE UPJOHN COMPANY RABBI RANTOG KALAMAZOO MICHIGAN '976 MEDICINE
THE UPJOHN COMPANY RABBI GROSS KALAMAZOO MICHIGAN '977 MEDICINE
THE UPJOHN COMPANY VAAD HAKASHRUS KALAMAZOO MICHIGAN '976 MEDICINE
THE UPJOHN COMPANY VAAD HAKASHRUS KALAMAZOO MICHIGAN '976 MEDICINE
WARNER/CHILCOTT RABBI GROSS MORRIS PLAINS NEW JERSEY '977 MEDICINE
RABBI GROSS WATT PUBLISHING CO. MOUNT HOVVIS ILLINOIS '977 MEDICINE
WYETH LAB. MR. ZYKORIE PHILADELPHIA PENNSYLVANIA '967 MEDICINE
EVERYTHING ABOUT KASHRUS
OF MEDICINE
MEDICINE

 

 

פעדערעל אינספעקשען – על הבשר בארצות הברית, כמה עופות ששוחטים ביום ובחודש, וכך יכולים לראות במו עינים איך שהרבנים המכשירים הם שקרנים גדולים אשר לא היתה כמותם מיום בריאת העולם, וכל יהודי החרד לדבר ה' חס ושלום לסמוך על ההכשר של הרבנים המסיונרים הגנבים והכופרים ראשי הערב רב שרוצים בעד בצע כסף להאכיל לעם בני ישראל נבילות וטריפות חלב ודם, ראה להלן הרבה דוקאמענטים ותשמע את הטעיפ של כשרות "וואדער געיט" של התאחדות הרבנים, וכך השקר הנורא הזה הולך וגובר מיום ליום ואלפי ילדי ישראל הולכים לשמד עם היוני פארעם של השטרימלעך עם הגרבים הלבנים ביחד

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מארצות הברית, בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק GENERATION TO GENERATION

מכתבים מגאווערמענט דעפארטמענט  בענין הכשרות, סעפטעמבער 12 977' מספר הכבי"כ

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מוואשינגטון בענין גודל מספר העופות והבהמות ששוחטים בשחיטות הכשירות, וזה מראה באצבע איך ש 15 רבנים מהתאחדות הרבנים שקרו את האנשים האוכלים מהכשרות שלהם והכול שקר גדול שלא ראו כמותו מיום היתה ישראל לגוי עד היום הזה, ועם השקר הזה מפטמים את כל אחבנ"י יראי ה' בנבילות וטריפות ומשתיקין את הרבנים המעוררים בכל מיני טעראר. שם המשחטות. 1. וויינלאנד כשר פאלטרי. 2. עמפיירי כשר פולטרי, ועוד מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

  מכתב מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, מאי 10 977' יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

מכתבים מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, סעפטעמבער 14 979" יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

 

 

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
In The City Of Krakow FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita
Until when A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Who has the merit to eat meat? SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem  THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH) – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita
Kashrut and damages THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace  THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME  – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

SHECHITA (RITUAL SLAUGHTER)

Shemira Tovah PROBLEMS OF SLAUGHTER HOUSES IN NY AND ALL USA AS FAR BACK AS 1925 – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
History of Shechita in the US SELECTIONS FROM THE BOOK SHEHITA AUTHORED IN 1941 BY JEREMIAH BERMAN
Problems and pitfalls of Shechita today THE SITUATION NOWADAYS IS NOT BETTER THAN WHAT IT WAS LONG TIME AGO. LEARN WHY – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Kol ha Shechita FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
SHCHITAֹ-BRIOER-RUBASHKIN-HOLMIN.pdf כשרות הבשר של קהילת ברוייער אצל שחיטת רובאשקין – ועשו יד אחת עם סמל הכשרות של התאחדות הרבנים
– By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

כשרות הבשר של קהילת ברוייער אצל שחיטת רובאשקין – ועשו יד אחת עם סמל הכשרות של התאחדות הרבנים

 

בשר גלאט כשר בזמן הזה

טרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגודn הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה oבארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים

 

?הבשר הכשר

 

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*