logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קריאה רבתית למרנן ורבנן גדולי ישראל הממונים על עם צאן קודש !!! על מה אבדה הארץ ?!!! על עזבם את תורתי

מלחמה- תוקעים בחצוצרות
מודעה ואזהרה
מאת רבותינו מארי דארעא דישראל

על דבר הפירצה הנוראה שנפרצה במחנינו שרבנים מרצים בפני נשים ללא מחיצה, וכן מה שמפרסמים באופנים שונים תמונות נשים, בתואנה שלצורך זיכוי הרבים וקירוב רחוקים הדבר מותר ר"ל.

לכן באנו בכח תורתינו הק' להודיע בשער בת רבים, שבשנת תרכ"ו יצאו באיסור חמור 71 גדולי ישראל, ובשנת תרפ"ו יצאו 31 גדולי ישראל באיסור חמור שכל מקום שישנם שם אנשים ונשים צריך להיות מחיצה כשירה, וכן כל רב ומרצה אין לו לדרוש בפני אנשים ונשים ללא מחיצה כשירה, וכן לפני נשים לבד ללא מחיצה כשירה, ובודאי שלא לפרסם תמונות נשים בכל פורום שהוא ולא לפרוץ גדרן של ראשונים ח"ו. ובמסכת נדה (דף יג(: אמר רבי אמי כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, וז"ל רבינו יונה באגרת התשובה "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עכ"ל. והרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ג ה"ו (וז"ל, ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים המינים… ומחטיאי הרבים עכ"ל, ובהלכה י', ומחטיאי הרבים כיצד, אחד שהחטיא בדבר גדול כגון ירבעם וצדוק ובייתוס, ואחד שהחטיא בדבר קל ואפילו לבטל מצות עשה … או שהטעה אחרים, עכ"ל.

ודבר זה מקורו בראשונים, שכתב החנוך (מצוה שפ"ז) שעל ידי מצוה זו של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ישמר האדם מחטוא לד' כל ימיו. והמצוה הזאת יסוד גדול בדת, ואם תעבור פעם אחת אז תמשך אחריה כמה פעמים, דעברה גוררת עברה. וגם בגשמיות, כאשר עיניו משוטטות בכל דבר, אז נעשה מבלבל ומטרד מאד, דמחשבות שבראש מנהיגין הגוף, ובאין רואה דבר, אז יש לו מנוחה והרחבת הדעת אמתית, עכת"ד. וכדברי התוספות סוטה ח' (ד"ה אין), דאחר שראה הערוה פעם אחת שוב מהרהר אחריה לעולם. ולאידך אשה שלא ראה לא יבוא לחשב עליה (ראשית חכמה שער הקדושה פ"ח אות ט"ז). ועין עוד בשערי תשובה לרבנו יונה, דהמסתכל בעריות הו"ל מומר לעריות. ונמנה ברמב"ם הלכות תשובה (פ"ד ה"ד) בין כ"ד דברים המעכבין את התשובה דחוטא ומדמה בנפשו שאין זה חטא. והוא עון גדול דעל ידי זה יבוא לגופן של עריות (רמב"ם שם), וכן נפסק בשולחן ערוך (סימן כא סעיף א), וכן איתא בזוה"ק (ח"ג דף פ"ד ע"א) המסתכל בנשים עובר על (ויקרא יט, ד) ואלהי מסכה לא תעשו לכם, שמאחר שכל גופו מתחמם ברוח הטומאה, נמצא עושה עצמו אלהי מסכה. כשאדם פוגם בברית הסטרא אחרא לוקחת ממנו כל התורה ומצות עשה (זוהר חי – אור לישרים – חובת הלבבות), אלא אדרבה עיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלה גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה. (אור הגנוז), הר"ר יונתן ביערות דבש (חלק ב' דרוש ט'), בעוונותינו הרבים כל גרוי יצר הרע בעריות על ידי הסתכלות, ועל ידי זה בא לכל העברות ולכך מלאך המות מלא עינים, כפי הסתכלות האדם בחייו. ומרן החתם סופר בפרשת חיי שרה (ד"ה ויצא יצחק), וז"ל: שלא נחשדו ישראל קדושים להסתכל בפני נשים חלילה, אשר כל העושה זאת יאבד עצמו בזה ובבא חס ושלום, עד כאן לשונו. והנה פשט המנהג הקלוקל הזה להציג תמונות נשים באופן שבאים הרבים לידי מכשול ראיות האסורות, וכן גם כן בהרהורי עבירה חמורים, וכן באיסור של 'לפני עיור לא תתן מכשול', על כן התאספנו מרנן ורבנן בקול אחד לאסור את הדבר הזה.

כמה נוראים הם דברי הספר חסידים (אות קנג) שכתב: מכאן שכל שנענש חבירו והוא אינו מזהירו לומר אל תעשה, הרי כל העונש שמקבל מעלין על זה כאילו הרגו, לפי שהיה לו להזהירו ולא הזהירו. אחים יקרים! שימו לב אל השחתת צניעות וחרפה האנושה שבזה וחוב קדוש מוטל על כל מי שיש בידו למחות אפילו בנפש אחת מישראל להצילם מאש אבדון זאת יחגרו שארית כוחו לבל יעמוד על דם ישראל, ובטוחים אנחנו כי כל מי שעוד זיק אחד של יראת שמים בליבו ורגש כל שהוא ביוקר טהרת תפארת ישראל וקדושתו וקדושת ירושלים היכל ה' חביון עוזו כל הימים ישמור נפשו ונפש ביתו מפח יקוש זה וברכת ה' ויראיו על ראשו תחול ויזכה לשמוח בשמחת ישראל שמחת עולמים באמת אמן ואמן

ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה וישועה קרובה בב"א.

כעתירת החותמים למען כבוד שמו יתברך.

יום ג' שנכפל בו כי טוב לסדר "האספו ואגידה לכם", תשע"ז לפ"ק

 

…!קרא בגרון אל תחשוך, כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם, ולבית יעקוב חטאותם

על מה אבדה הארץ ? על עזבם את תורתי…

מפני עצימת העיניים בחולשת הדור , קמה מתוכנו שורש פורה וראש ולענה והשריש ההרס וחורבן  במסווה "כשר למהדרין" לשומרי התורה והמצוות ול"חרדים מודרניים"  , ביוזמת ארגון "הידברות"  ברשות הרב זמיר כהן.  בנוסף על הצגת תמונות נשים באתר ומתן דרשות אף כשיש ציבור שומרי תורה ומצוות בקהל ללא מחיצות, והסרטת הדרשות והגעתם לכל כלל הציבור כאשר מדי פעם ישנן תמונות "תקריב"  (תמונת הפרצוף)   של נשים מן  הקהל תוך כדאי עברות  ואיסור דאוריתא כידוע.     כעת צץ ועלה מן הארץ – 

מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ

מסך טלויזיה "כשר למהדרין" ענק, המיועד לשומרי תורה ומצוות

כאשר מלעיגים ומחלישים  את כלל הציבור אשר מוסר נפשם כדי לא להכניס אלו הדברים בביתם רח"ל. (עיינו נוסך המודעה המסומן למטה… "היום אי אפשר בלי שום דבר…")

 

 

לכבוד מרנן גדולי הדור, זו קריאה מעמקי הנשמה, זה למעלה משנה 

שאנו עסוקים בפניות לארגון הידברות יחד עם שאר הגופים

לחזור לדרך הישר. ולא להציג תמונות נשים במקומות שהגברים 

יכשלו בהם ח"ו. וכן בעניין מתן דרשות עם מחיצות ,שבעקבות 

קלות הראש הרווחת בארגונים הנ"ל, פרץ הפירצה גם אצל שומרי

התורה והמצוות לתת דרשות לרבים בלי מחיצות כלל והדבר מוכר, ורבו הכשולים הידועים והאסונות הרוחניים ובשלום בית  שנגרמו מכך . 

 

וכעת יש מי שקם והחציף לשווק לשומרי תורה ומצוות, 

וכן העידו בפני שגם ל"חרדים מודרניים" 

את עצת היוונים.  "מסך ענק -"כשר למהדרין"  

אשר תוצאות החורבן, וההרס למשפחות החרדיות ידועות בודאי

 

א. שמשפחה שיש לה דבר כזה, תשפיע לרעה על כל הבניין והשכונה, 

וכך יתרבו מסכי הטלויזיה ועמל של עשרות שנים יפול .

 

ב. כתוצאה מכך , מוסדות החינוך יסלקו את ילדיהם של מי שיש לו

מסך כזה והרב ואנדרלמוסיה באה על צאן קודשו של הקב"ה 

 

ולא העת להחריש , אלא למחות בקול גדול !!!

בכל הארגונים "מזכי" הרבים, שיפעלו ביראת ה'.

ויכניסו מחיצות כשרות בכל הדרשות כי הם מכשילים את הרבים 

בראיות האסורות, וכן הדרשות נצפות במכשירים ואתרים שונים ע"י שומרי תורה ומצוות ברבבות אלפים ביום.

 

וכן לבטל עצת היצר הזו , ולעוקרה משרשה , פן יהיה זה בעכרנו ויהיה למוקש !

ואז לא יוותר אלא בכי ומספד על החורבן שיגרם ח"ו.

 

חותם ביראה ובבכי!   

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*