logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מעלת הצניעות: כמה שווה דקה של צניעות? הידעת? אישה שהיא צנועה זוכה בכל שניה ל-17 מצוות, ובדקה 1020 מצוות , ואם בצער -102,000 מצוות בדקה, ואם בשמחה זוכה ל-102 מיליון מצוות בדקה!

הידעת? רוב השכר של האישה בשמיים הוא על צניעותה.צניעות- כמה שווה בדקה

בכל שניה  שאישה הולכת בצניעות היא מקיימת 9 מצוות עשה ו- 8 לא תעשה, וע"פ חז"ל כאשר יש לה צער מהמצווה שכרה מוכפל פי 100, ואם היא גם בשמחה מהמצווה שכרה מוכפל פי 1000.    .

כמו שהאיש  בכל חייו  צריך להשקיע בלימוד התורה, כך האישה  צריכה להשקיע כל חייה בצניעותה, ויש לזה אלפי אלפים ורבבות של מדרגות

אישה צדיקה בתורה נקראת צנועה, ולא צדקת. כתוב "הצנועה לצדיק והפרוצה לרשע". רצ"ב טבלאות מפורטות:  בואי נעשה יחד חשבון, כמה שווה מצוות הצניעות בכל דקה, וזה מלבד עיקר שבעיקרים, שכשאת צנועה את עושה  נחת רוח גדולה ועושה את   רצון אביך שבשמים.

להורדה:

פלייר  מעלת הצניעות

פרסום לבוש כהלכתו

ונטרס טהרת הלב מהדורה ראשונה

 

 

1

2 3

ההולכת בתלבושת כשרה ובהנהגה צנועה מקבלת על כל שנייה ושנייה שכר של 17 מצוות מדאורייתא ודברי נביאים כמבואר בקדמונים

9 מצוות עשה:

 1. והיה מחניך קדוש1
 2. קדושים תהיו2
 3. ואבדיל אתכם מן העמים3
 4. והצנע לכת עם אלוקיך4
 5. כל כבודה בת מלך פנימה5
 6. והלכת בדרכיו6
 7. קידוש ה'7
 8. ואהבת את ה' אלוקיך8
 9. את ה' אלוקיך תירא9

8 מצוות לא תעשה:

 1. ובחוקותיהם לא תלכו10
 2. ופרע את ראש האשה11
 3. לפני עיור לא תתן מכשול12
 4. ולא תתורו…אחרי עיניכם13
 5. ונשמרת מכל דבר רע14
 6. איסור החמור של הרהור15
 7. פן תשכח את ה' אלוקיך16
 8. חילול ה' – ולא תחללו את שם קדשי17

 

ואמרו חז"ל (מכות ג, טו') : כל היושב ולא עובר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. הרי שיש לה על כל שניה ושניה שכר של 17 מצוות

ובדקה בת 60 שניות שכרה כפול ומכופל

1,020 = 60 * 17

ואם המצוה כרוכה במאמץ או בצער (לחץ חברתי, הוצאה כספית וכדו') שכרה כפול ומכופל 100 פעמים, וכדברי חז"ל: אחד בצער (במאמץ) ממאה ברווח (אבות דר"נ ג'-ו').

102,000 = 1,020 * 100

וכאשר המצוה מתקיימת בשמחה שכרה כפול ומכופל פי 1000 (ארחות צדיקים שער השמחה).

102,000,000 = 1000 * 102,000

הרי שעל כל דקה של הנהגה ותלבושת כשרה וצנועה במאמץ ובשמחה, שכרה כפול ומכופל כמו

מאה ושתים מיליון מצוות

ואמרו חז"ל (בראשית רבה יח' – ב): כשברא הקב"ה את האשה היה אומר לה על כל אבר ואבר תהא צנועה תהא צנועה. הקב"ה חזר על הצווי "תהא צנועה" 252 פעמים כמנין רנ"ב אברים שבאשה, ליתן שכר על כל דיבור ודיבור (ראה בראשית כב-ב).

נאמר במשנה (אבות ה' – א'): בעשרה מאמרות נברא העולם, והרי במאמר אחד יכול להבראות, אלא ליתן שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כמו כן במאתים וחמישים ושתים מאמרות נצטותה האשה "תהא צנועה" כדי ליתן שכר טוב לנשים צדקניות המקיימות את המצוה שנאמרה במאתים וחמישים ושתים מאמרות.

הרי שבנוסף ל-17 מצוות הנזכרות, תקבל גם שכר טוב על 252 צוויים של "תהא צנועה"

269 = 252 + 17

ובדקה בת שישים שניות שכרה כפול

16,140 = 60 * 269

ואם המצוה כרוכה במאמץ שכרה כפול ומכופל פי 100, וכדברי חז"ל: לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה ברווח (אבות דר"נ ג' – ו').

1,614,000 = 100 * 16,140

ואם המצוה מתקיימת בשמחה שכרה כפול 1000 פעמים

1,614,000,000 = 1000 * 1,614,000

מיליארד שש מאות ארבע עשרה מיליון מצוות בכל דקה

21פלייר מטפחת

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*