logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמו"ר מהאלמין שליט"א על הצניעות ערב פסח חזק במיוחד חובה לכל איש ואישה בישראל

 

צניעות- כך היו נראות אימותינו בעבר

האדמו"ר מהאלמין דרשה על צניעות ח' ניסן תשע"ז

בס"ד האדמו"ר מהאלמין שליט"א על הצניעות ערב פסח חזק במיוחד חובה לכל איש ואישה בישראל

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=e2iDD0QSemA

ללבוש כובעים, (שולחן ערוך יורה דעה קפ"ב)

א.      הייטב פנים [מהגה"ק בעל ייטב לב] כותב בשם רבו [הגה"ק מהר"צ מרימינאב זצ"ל] שבדיוק כמו שעוברים על בל יראה ובל ימצא על חמץ בפסח אם יש חמץ בביתו, כמו כן עוברים כן אם יש בביתו הכובעים האלו שהנשים הולכות, בדומה לזה כותב הקדושת יום טוב (פרשת אחרי, מטות) אותם העוברים עם הכובעים עוברים הרבה עבירות ומוטל על בעלה להגיד לה מוסר, שלדאבוננו בדברים האלו ישנם התירוצים של "שלום בית", ועל דברי העולם הזה כן מתווכחים (ועיין עוד שאלות ותשובות ד"ח ח"ב יורה דעה).

ב.      מי שאומר אמן יהא שמיה רבא בקול הוא מציל נשמות של זקניו וקרוביו מהגיהנם, וכל שכן נשמת עצמו, אם הוא ישפט לגיהם (שו"א רנ"ח), [אם האבא לא אומר כראוי גם הבן אינו אומר].

ג.       מעניין ששומעים תמיד מפה ומשם, אודות משיח לדוגמא מותר למשיח כבר לבוא, כבר הגיע הזמן, ריבונו של עולם שלח כבר את המשיח, וכדומה, ומובן שאפילו מי שלא אומר גם כן מקוה כל רגע שהוא כבר יבוא, ונפטר מכל הצרות, ועיקר צער השכינה, שכינתא בגלותא, עכשיו תתארו לעצמכם אם יבוא עכשיו חכם מרחוק ויתן עצה איך להביא אותו הרי כל אחד לא היה יושב בשקט והיה עובד עם כל כוחותיו, להביא אותו, וכאן יש לכם את העצה, לומר אמן יהא שמיה רבא בקול, ולהרגיל את ילדיו לזה, כמו שהקדוש האלקי ר' ייבי היה צועק שזה הגורם לגלות הארוכה, גם גזירות ת"ח היו בגלל זה, (שו"א מאמר פת"ש עמוד רנו).

ד.      ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישלח לנו במהרה את אליהו הנביא לבשרינו בשורת הגאולה השלימה ונודה לה' שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשנו במהרה בימינו אמן.

ריקודי מצוה של חתן – כלה

ה.      ראיתי בספר עצי אלמוגים בליקוטים שבסוף הספר (דף כ' דיבור המתחיל וגם לשמח) ענין התעוררות בדבר הנהוג גם בזמן הזה, על כן ראיתי לנכון להעתיקו כאן, וזה לשונו:

ו.       מידי דברי בענין שמחת חתן וכלה מעצור לרוחי לא אוכל מלהוכיח במתג שפתיים על המנהג (אותיות גהנם) שנשתרבב מקרוב אצל יראי ה' והיא פירצה גרועה מאוד אשר מקורו מאנשים עמי הארץ קלים ורקים שבשעת רקודין של מצוה כשרוקדין החתן והכלה אז סביב סביב יתהלכון אנשים במעגל ומרקדין סביבותיהן, לולא ראיתי לא האמנתי למראות עיני שהפירצה אחזה גם בגדולים וטובים המדקדקין במצות קלה כחמורה.

ז.       למותר למשוך בקסת הסופר בלשון מדברת גדולות כל הני איסורים ומכשולות המקושרים לזה, ראשית עוברים על איסור הסתכלות בפני הכלה שמבואר באבן העזר (סימן ס"ד סעיף ב'), וגם גורמת הרהורים רעים שאיסורם מן התורה כמבואר בבית שמואל (סימן כ"א) והתוצאות מכשולות נוראות בענינים נשגבים שעליהן נענשו דור המבול.

ח.      מי יתן ויעבור רוח טהרה על אנשים טהורי לב מביני מדע ויעשו פעלים ומאמצים לבער הרעה הזאת מקרב ישראל והי' מחניך קדוש.

ט.      בלי ספק שאם "החרש יחרישון בעת הזאת" השקט לא יוכל הבעל דבר וירחיב גבולי הפירצה ועוד יוסיף כהנה וכהנה מבלי שישים איש על לב ואחריתם מי ישורנה רחמנא ליצלן.

י.       ראוי לכל הדואג דאגת מחר לשים ללבו שהדורות מתדלדלים ומה שלעת עתה נחשב לפירצה ואיסור חמור בעיני כל לדורות הבאים בניקל יהיה להיצר לפתות לב האדם כי מנהג כשר וישר הוא, וכמו שעשה אצל מנהג הנ"ל שגם הוא לא עלה על לב האדם בדורות הראשונים שיהא בו איזה סרך היתר, וכל שכן לקרותו מצוה, הבעל דבר מצא בדורינו כר נרחב להתפשט ולהפיץ מנהגים אלו וכאלו, ומי יודע מה יולד יום.

יא.    לא נשאר לנו רק עצה יחידה לבלתי לזוז ולסור מדרכי הראשונים אפילו זיז כל שהוא ורעיון נשגב הלזה יורישו האבות לבנים והם לבניהם כי רק היא שעמדה לאבותינו ולנו לא להתמוטט חס וחלילה מדרך התורה המסורה לנו, עד כאן לשונו הקדוש.

יב.    בחוקותיהם לא תלכו השמר פן תנקש אחריהם!

ויקרא ב' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי

רש"י אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו ותגלו מארץ הקדושה רח"ל

יג.    האסונות שבאים ללכת עם "מעילים עם פוטער" ועם "גאונס".

יד.    לדאבוננו נתפשט בין היהודים מאנ"ש שומרי תורה ומצוות שהם מתירים לנשותיהם ללבוש את המעילים היקרים עם ביטנה, ומיותר להגיד שבבית היהודי הישן באייראפע היה ידוע אצל כל קהלות היהודים שזה בגד של פריצים, וכך היה מקובל בכל הקהלות היהודיות, ולכן אי אפשר להאמין שכאן באמריקה הסתובב לו הגלגל והאופנה נכנסה אצל יהודי אנ"ש, ללא חילוק עניים או עשירים.

טו.    ולא מדברים על זה שמוציאים כסף שעמלו כל כך קשה על זה, לבגדים מיותרים, ועם הכסף הזה היו יכולים להחיות כל כך הרבה נפשות יהודיות בארצנו הקדושה, שממש מתים מרעב, וממש רעבים לכל פרוטה ששולחים להם מחוץ לארץ.

טז.    כמה לבבות נשברים של חתנים וכלות היו יכולים לשמח עם הכספים האלו, שנשפכים על המעילים האלו, שלדאבוננו זה לא נדיר שבגלל מחסור בכסף דוחים חתונות לחדשים ולשנים.

יז.     מאות סובלים שאינם יכולים להשיג את צרכי הרפואה שלהם ואינם יכולים להרשות לעצמם לבדוק את עצמם על ידי פרופסורים מומחים, שנחוץ להם כדי להציל את חייהם, והכל בגלל המצב הדחוק שלהם.

יח.    כמה הורים מוכרחים לשלוח את ילדיהם לעבוד בצעירותם, ומנתקים אותם בכח מהגמרא, שולחים הם אותם להשחיר את פניהם בעבודה, בגלל משבר ההורים, ואינם יכולים לסבול את ההוצאות הגדולות.

יט.    כמה אברכי כולל היו צריכים לסגור את הגמרא וללכת לעבוד, כדי להשיג את רמת החיים הגבוהה שהאשה אינה יכולה לוותר על זה, שה"פאר קויט" לוקח את החלק הגדול ביותר מההוצאות, מאלפי הדולרים שמשלמים ל"פאר קויט" [ מעיל פרווה אמיתי מינק לחורף] היה יכול אברך כולל לחיות את חייו בהרחבה שנה שלמה.

כ.      לכן יהודים חשובים אל תשכחו את עיקר התכלית של החיים להושיע יהודים אחרים מעניותם, שיוכלו הורים לחתן את הילדים, ולחיות לבבות שבורים שאין להם מהיכן להתחיל את הוצאות יומם, ובפרט החיים שלכם ובריאותכם שמתרופף על ידי העמל הקשה והעבודה כחמור, כדי להשיג את כל הדרושות של הנשים.

כא.   אנו יכולים לפרט אסונות שונים שקרו בעשור האחרון, אנשים סבלו מהתקפות לב, על ידי שהתאמצו עצמם בעבודה ללא מעצור, כדי להשיג את הלוקסוס של הנשים שלא רוצות לוותר עליהם, עשרות בעיות של שלום בית נתעוררו מזה, עשרות שנים נחתכו מחיים של אנשים על ידי רוגז וייסורי לב, שהדברים האלו גרמו.

כב.   לכן אם אתם רוצים לחיות חיים יהודים ורגועים עם בריאות ואריכות ימים ושנים של שמחה אמיתית ולראות נחת יהודי אצל הבנים והנכדים, הדרך היחידה הוא לוותר על המעילים הללו וכן על מותרות אחרים.

כג.    חוץ מכל הסיבות האלו לא ללבוש את המעילים הנזכרים אנו מוכרחים לעורר שזה גם אסור על פי הלכה, כמו שמובא בשאלות ותשובות דברי חיים (חלק א' יורה דעה סימן ל') שאשה שהולכת עם הלבוש הזו עוברת על איסור של התורה הקדושה, שבזמן בית המקדש היתה מקבלת 39 מלקות עם רצועה של עור.

כד.   עוד כותב הרה"ק מצאנז זצ"ל (שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב' יורה דעה סימן נ"ח) דברים חריפים שאסור לבנות ישראל ללכת עם בגדים פרוצים.

כה.   הרב הקדוש מדזיקוב זצ"ל כותב (שאלות ותשובות אמרי נועם יורה דעה חלק ב' סימן ט"ז) זה רואים במציאות שכל היהדות תלוי על זה.

כו.    אותו דבר כותבים גם גאונים וצדיקים אחרים זצ"ל (שאלות ותשובות משיב הלכה יורה דעה סימן ז' וסימן ח', ערך ש"י יורה דעה סימן קע"ח) לכן צריכים לדעת כל הלבושות עם המעילים הנזכרים שכל האחריות של היהדות מוטל על כתפיהם.

כז.    זכרו אחים!!! כל האסונות באות בגלל פריצות (חפץ חיים באגרת, ר' הילל קאלאמאייער בכל ספריו, ספר מחניך קדוש), ורק על ידי הזכות של צניעות מתברכים מן השמים עם שמחה ושלום והרבה נחת יהודי.

כח.   גאונס

כט.   מפורסם לדאבוננו בציבור החרדי הפירצה הגדולה שנכנס לבתי אנ"ש, ללבוש בגדים ארוכים עד הרצפה המכונה "גאו'ן" בעת שמחה.

ל.      מורי ורבותי! בואו ונחשוב איפה אנחנו עומדים! זה ידוע כל אחד שמלפני הרבה שנים לא היה יכול אף אחד לתאר לעצמו בחלום הבלהות שלו שעם כזה לבוש שהבעל דבר מצא בפריז וזה נתפשט בין הגויים להבדיל, תתלבש בת ישראל כשרה, נכדה לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק, ויעקב, ולכן כשראו אחת שמתלבשת כך לא היה ספק בזה שזו נכרית, בואו ונראה לאן הגענו, ואיך אנחנו מתבוססים ואפילו לא מתביישים ללכת עם זה, בפרט בשמחות, ידוע מאוד האימרה שאמר הרב מגארליץ זי"ע שהיה אומר, איך מיוצר אופנה? הבעל דבר ממציא לבוש פרוץ, והוא לובש את עצמו בזה, ומטייל ברחובות פאריז, ויום למחרת זה כבר מתפשט לכל העולם כולו, זה נקרא אופנה.

לא.   היום תתארו לעצמכם איפה אנחנו אוחזים, עם המלבושים הללו מתלבשות בנות ישראל מבתי אנ"ש ובעת שמחות יהודיות, שומו שמים!!! כל אחד מחפש שבזמן שמחתו יופיעו כל הזקנים (כמבואר בזוהר הקדוש ועוד) היום איך אנו יכולים לתאר לעצמנו שהזקנים שנהרגו על קידוש ה' על ידי הגוים הרוצחים בני עשיו וישמעאל, יוכלו לעמוד ולראות איך שכל המחותנות והאורחים מתלבשות עם מלבושים של גויים, על פי האופנות שלמדו מהגויים שהרגו אותם.

לב.   אין שום ספק שודאי כשהם רואים כן הם מסתובבים והולכים משם, מלאים עם עגמת נפש בחושבם האם אלו הם פירותינו? האם הם בנינו ונכדינו? האם הם הבנים שנחמנו את עצמנו שהם נשארו כששרפו אותנו בכבשונות האש? בחשבינו שישאר ממנו זכר?

לג.    אם היה לנו עינים קדושות הרי היו רואים בבירור את כל התמונה וזה הרי היה מפריע לכל השמחה של המחותנים, רק אין לנו את הזכיה לראות, אבל להאמין מאמין כל אחד שהאבות הקדושים שמסרו את נפשם בחייהם על כל דקדוק קל של דברי סופרים, וכל שכן על לבוש שאסור מכח חוקת הגוי, שהחתם סופר ועוד ספרים כותבים שזה מביא רחמנא ליצלן לשמד, ה' ישמרנו, יש להם צער גדול מאוד מזה.

לד.   הגאון הצדיק ר' שלמה קלוגער כותב (שאלות ותשובות טוטו"ד קמא קפ"ח) שאותם הלובשים מלבושים של גויים, נחשבים לגויים, בשאלות ותשובות בית שלמה (חלק א' יורה דעה קצו) כותב שזה הגורם הראשון שיתחילו להתערב בין הגויים רחמנא ליצלן.

לה.   אנחנו רוצים להסביר כאן חידה סתומה שיהודים יראים כבר עמלים לתרצה למה ישנם נשים צדקניות שאינם רוצים ללבוש בגדים צנועים יותר, כמה שהבעל יבקש ממנה בתחנונים, ואפילו אם מוכיחים לה שיהיה לה עולם הבא לה ולדורות שלה, [שהרי הבנים הולכים בדרך הוריהם] הכל לא עוזר, אבל אם זה נכנס לאופנה מיד לובשת את זה?

לו.    התירוץ ניתן אנחנו, כל זמן שזה לא נכנס לאופנה היצר הרע לא מרשה לה ללבוש את זה, אבל ברגע שזה נכנס לאופנה היצר הרע מבקשה בתחנונים שתלבש את זה.

לז.    רק הקושיא במקומה עומדת מה יש לו ליצר הרע להכניס מלבוש צנוע לאופנה? התירוץ מלמדים אותנו חכמינו זכרונם לברכה, (בבא בתרא פ"א) היצר הרע יש לו בזה אינטרס גדול, שהרי על ידי זה הקטרוג נעשה הרבה גדול בשמים, למה עד עכשיו לא יכלו ללבוש את המלבוש הצנוע הזה ורק עכשיו יכולים בשביל שזה נכנס לאופנה.

לח.   חוץ מזה יש לזה הסבר אחר, לסנוור את העינים, שהאופנה אינו פריצות (שוחט משום מאי מחייב? משום צובע! כל שקר שאין בו קצת אמת, אינו מתקיים!)

לט.   עכשיו תחשבו לעצמכם בנות ישראל שצריכים להמשיך את השרשרת הקדושה מהדורות הקודמים, ובאלו פנים ניגש לאבותינו לאחר מאה ועשרים שנה, הרי לא יהיה אפשר להסתכל להם בפרצוף, כי הרי ביישו אותם כל כך בהיותם בעולם, וגירשו אותם בידים מהשמחות שלהם, וצערו את נשמותיהם.

מ.     לכן צריך לדעת שכל אשה שהולכת עם בגדים כאלה או בגדים קצרים, לוקח חלק בכל האסונות הנוראים שקורים לדאבוננו מאוד הרבה בתקופה האחרונה, עם ילדים קטנים.

מא.  ובזכות שנקבל על עצמנו להתלבש בצניעות ניגאל בקרוב, בזכות נשים צדקניות הקב"ה יביא את הגאולה.

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*