logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

זוהר רעיא מהימנא – פרשת מקץ, מפעל הזוהר העולמי

%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%97-%d7%96%d7%95%d7%94%d7%a8-%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%aa

להורדה:

זוהר-רעיא-מהימנא-מקץ.pdf  

זוהר- רעיה מהימנא – פרשת מקץ. doc

פרשת מקץ

 שער-זוהר-רעיאמהמנא-מקץ.png 22 בדצמבר 2016

1

לקבלת ספרי זוהר ותיקונים בחינם: 0527651911

ואצל ד"ר איתמר ברים, כירופרקט מומחה י-ם-ב"ב-בי"ש: 0548441423

 

 
פתח דבר

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו בהגלות דבר ה', זוהר תורת משה רעיא מהימנא ע"ה.

היות ודברי הזוהר הקדוש מלאים עם דברי משה רבנו הרעיא מהימנא חשבנו לסדר דברי משה רבנו ע"ה, והוא זוהר תורת משה רבנו ע"ה וסדרנום לפי סדר פרשיות השבוע [ובעזרת השם נסדרו גם לדף היומי שכל אחד יוכל לגמור בשנה את כל זוהר תורת משה רבנו ע"ה], כדי שילמדו בכל שבוע כמה קטעים של זוהר תורת משה, והבאנו דברי הזוהר עם תרגום הזוהר ועם כותרות נושא שיהיה שוה לכל נפש.

וראינו בזה השגחה פרטית:

שכמו שהתחלנו לסדר הספר זוהר הפסוקים לפרשיות השבוע, כמו כן עשינו כעת זוהר תורת משה רבנו ע"ה, וזה פעם הראשונה שזכינו שיצא לאור זוהר משה רבנו ע"ה על פרשיות השבוע, להפיץ על פני כל הארץ, ולקרב הגאולה במהרה, על ידי לימוד כל זוהר תורת משה רבנו על כל פרשות השבוע, מחולק לימות השבוע ומתורגם שוה לכל נפש.

הנה מחובת לימוד ספרי הסוד – ובפרט ספר הזוהר הק', בכל עת בכלל, ועוד יותר ביום שבת קודש, כתב החיד"א זלה"ה, וז"ל ב"יוסף תהלות" תהלים (פרק צד יט): ברוב שרעפי בקרבי ..ורבינו בעל הרוקח סימן נ"ו כתב, ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ראשי תיבות ב'שבת ש'ילמוד ב'אגדה, והביאו הרב מטה משה סימן תע"ח עיי"ש, או שרעפי בקרבי תנחומיך ראשי תיבות שבת, וראשי תיבות ש'בת ת'למוד ב'אגדה. ואפשר לרמוז כי סופי תיבות גימטריא כבודי והאגדה נקרא כבוד כמ"ש פ"ק דבתרא וכבוד בעלי אגדה. אי נמי אפשר לרמוז 'כבודי' הוא חכמת האמת, וכמו שאמרו ז"ל (מדרש משלי פרק י) ששואלין לעתיד לבוא ציפית במעשה מרכבה וכו', שזהו כבודי, וזה ישעשעו נפשי. ובשבת כתבו ז"ל שילמוד קבלה. עכלה"ק. עיין שם, וכן הנפש נקראת כבוד כנאמר למען יזמרך כבוד (תהלים ל' יג). ועוד יש לומר שרעפי בגימטריה 660, זוהר הקדוש גימטריה 633 ועוד 27 הם כב אותיות עם ה אותיות מנצפ"ך, שהם 27 אותיות התורה הקדושה סך הכל 660 כלומר כשלומד זוהר הקדוש בלשון הקודש עם האותיות הקדושות נקרא שרעפי, וזה אומר, ברב שרעפי בקרבי – ככל שהרבה בלימוד הזוהר הקדוש באותיות הקדושות זה ישעשעו נפשי ועל ידי זה אזכה שנפשי הנקראת כבוד תזמר בשירים ותשבחות להשם יתברך, למען יזמרך כבוד בזכות שנפשי משתעשעת בזוהר הקדוש.

ואיתא במדרש רבה שיר השירים – (פרשה ב פסקה כט פסוק יב): הנצנים נראו בארץ, הנצוחות נראו בארץ איזה זה, זה משה ואהרן שנאמר (שם י"ב) ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר עת הזמיר הגיע הגיע זמנן של ישראל להגאל, הגיע זמנה של ערלה שתזמר, הגיע זמן של מצרים שיזמרו, הגיע זמן עבודת כוכבים שלהן שתעקר, שנאמר (שם) ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים הגיע זמן של ים שיבקעו מימיו שנאמר (שם י"ד) ויבקעו המים, הגיע זמן של שירה שתאמר, שנאמר (שם ט"ו) אז ישיר משה, רבי תנחומא אמר, הגיע זמן שתעשו זמירות להקב"ה שנאמר (שם) עזי וזמרת יה, זמירות יה, אמר רבי ביבי (תהלים קי"ט) זמירות היו לי חוקיך, וקול התור נשמע בארצנו, אמר רבי יוחנן קול תייר טב נשמע בארצנו, זה משה בשעה שאמר (שמות י"א) ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה.

ובפסיקתא רבתי – (פרשה טו), וימררו את חייהם (שמות א' י"ד): הנצנים נראו בארץ ועת הזמיר הגיע [וקול התור נשמע בארצנו] (שם שם י"ב), הנצנים נראו בארץ, זה משה ואהרן, ועת הזמיר הגיע, הגיע זמנה של ערלה שתיזמר, הגיע זמנם של מצרים שייזמרו, הגיע זמנם של עכו"ם שלהם שתעקר מן העולם, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה' (שמות ל"ב י"ב), הגיע זמנו של ים שיבקע, ויבקעו המים (שם י"ד כ"א) הגיע זמנה של שירה שתאמר, אז ישיר משה ובני ישראל (שם ט"ו א') הגיע זמנה של תורה שתנתן, עזי וזמרת יה (שם שם ב'), אמר רבי ביבי זמירות היו לי חקיך (תהלים קי"ט נ"ד) אמר רבי תנחומא הגיע הזמן שיעשו ישראל זמירה להקדוש ברוך הוא, עזי וזמרת יה (שמות שם) וקול התור נשמע בארצינו, אמר רבי יוחנן קול תייר טב נשמע בארצינו זה משה ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים (שם י"א ד').

ובספר תורת המנחה לרבי יעקב סקילי – (דרשה כג): וכתיב (תהלים קיט נד) זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי, כנגד מה שעושים המתעדנים בשיר ישתו יין והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם וגו' (ישעיה ה יב), אני משתעשע ועושה זמירותי ושירותי בתורתך.

הרוצה לזכות לגן עדן העליון, צריך שילמוד זוהר תורה משה רבנו ע"ה מידי יום ביומו.

משה רבנו הוא הרעיא מהימנא אומר ומצווה ללמוד זוהר הקדוש, ואמרו בזוהר הקדוש מה שהיה הוא – ראשי תיבות משה – שיהיה, שהגואל הראשון הוא הגואל האחרון, (במדבר-רבה פרשה יא, ב): "כגואל ראשון כך גואל האחרון. ובבאור הגר"א על תקו"ז – תיקון יא מתיקונים אחרונים, מ"ה ש"חיה ה"וא כד' – ר"ת משה ור"ל שהוא היה גואל ראשון הוא יהיה גואל אחרון שע"י יגאלו כמ"ש בה"ש של ת"ז מיד יהיבת כו' דהא עלך אתגזר קול כו'. וביה ממכון כו'. ג"כ ר"ת משה ור"ל שע"י ישגיח ה' כו' כמ"ש ביום יפקוד כו': לאתערא לההוא כו' – ר"ל לשכינה.

ובבאור הגר"א על תקו"ז – (תיקון סט): ולבתר אז אהפוך כו' – שיתמחון זרעא דקין דאינון ערב רב מעלמא ואהפוך אל עמים כו'. והכל זרעא דשת וע"י משה שהוא גלגולא דיליה וכמ"ש מה שהיה הוא שיהיה, שהיה גואל ראשון והוא יהיה גואל אחרון, כמו שכתוב "כי יבא שילה", שילה משה בחושבן, וכמו שנתבאר לעיל (נ"ב ב'), ואמר דאינון בכורי מצרים. רוצה לומר, כמו שהרג משה במצרים בכוריהם, כן לעתיד לבוא הערב רב דאינון בכורין ורישין על ישראל, וכמש"ו, עלייהו אתמר תמחה כו'. שהן הערב רב, עכ"ל.

ועל כן על ידי שנלמד בתורתו בחלק הסוד זוהר הקדוש רעיא מהימנא תתעורר נשמתו לבקש מהקדוש ברוך הוא על הגאולה כדאיתא בפתח אליהו שהרשב"י ע"ה מעורר את אבות הקדושים ומשה רבנו – הקיצו ורננולהעיר את השכינה הקדושה לכבוד הגאולה.

ויתקיים בנו הבטחת משה רבנו ע"ה בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי, אמן ואמן.


 

ספר

זוהר רעיא מהימנא

חומש בראשית

פרשת מקץ

בזוהר – ספר ויקרא – פרשת קדושים (דף פ"ב ע"א)

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ

רעיא מהימנא אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ. פִּקּוּדָא דָּא, שָׁקִיל דָּא לְדָא. שָׁקִיל יְקָרָא דְּאָב וְאֵם, לִיקָרָא דְּשַׁבָּת. לְאַבָּא אַקְדִּים כָּבוֹד, וְהַאי אִיהוּ דְּאָמַר קְרָא, (מלאכי א) וְאִם אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי וְאִם אֲדוֹנִים אָנִי אַיִּה מוֹרָאִי. כְּבוֹדִי סָלִיק בְּחוּשְׁבָּן עֶשֶׂר אֲמִירָן, ול"ב אֱלֹהִים דְּעוֹבָדָא דִּבְרֵאשִׁית.

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ. מִצְוָה זוֹ שְׁקוּלָה זוֹ לָזוֹ. שָׁקוּל כִּבּוּד אָב וָאֵם לִכְבוֹד הַשַּׁבָּת. לָאָב הִקְדִּים כָּבוֹד, וְזֶהוּ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (מלאכי א) וְאִם אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי וְאִם אֲדוֹנִים אָנִי אַיֵּה מוֹרָאִי. כְּבוֹדִי עוֹלֶה בְחֶשְׁבּוֹן עֶשֶׂר אֲמִירוֹת, וְל"ב אֱלֹהִים שֶׁל מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית.

כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ

וּבְכָל אֲתַר (משלי ג) כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ, וְאוּקְמוּהָ רַבָּנָן, אֵין כָּבוֹד אֶלָּא תּוֹרָה. בְּגִין דְּאִינּוּן לֵ"ב אֱלֹהִים דְּתוֹרָה, יְקָרָא דִּילֵיהּ. וְאִלֵּין (אינון) חֲכָמִים דְּאוֹרַיְיתָא, חֲכָמִים בְּחָכְמָה, יָרְתִין הַאי כָּבוֹד וְלָא טִפְּשֵׁי, דְּעָלַיְיהוּ אִתְּמַר, (משלי ג) וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן. וּמְנָלָן דְּמַאן דְּלָא יָדַע בְּאוֹרַיְיתָא אִקְרֵי כְּסִיל, דִּכְתִּיב, (תהלים צב) וּכְסִיל לֹא יָבִין אֶת זֹאת. וְאֵין זֹאת, אֶלָּא תּוֹרָה, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְזֹאת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר שָׂם מֹשֶׁה.

וּבְכָל מָקוֹם (משלי ג) כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ, וּפֵרְשׁוּהָ רַבּוֹתֵינוּ, אֵין כָּבוֹד אֶלָּא תּוֹרָה. מִשּׁוּם שֶׁהֵם ל"ב אֱלֹהִים שֶׁל תּוֹרָה, הַכָּבוֹד שֶׁלּוֹ. וְאֵלּוּ (הם) הַחֲכָמִים שֶׁל הַתּוֹרָה, חֲכָמִים בְּחָכְמָה יוֹרְשִׁים אֶת הַכָּבוֹד הַזֶּה וְלֹא טִפְּשִׁים, שֶׁעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן. וּמִנַּיִן לָנוּ שֶׁמִּי שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר אֶת הַתּוֹרָה נִקְרָא כְּסִיל? שֶׁכָּתוּב (תהלים צב) וּכְסִיל לֹא יָבִין אֶת זֹּאת. וְאֵין זֹּאת אֶלָּא תּוֹרָה, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְזֹּאת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר שָׂם מֹשֶׁה.

הַמַּחֲנוֹת שֶׁל הַיְשִׁיבוֹת בָּאִים אֵלֶיךְ

רַעְיָא מְהֵימָנָא. בְּגִין דַּחֲלִישָׁתָא, פָּתַחְנָא לְפַרְשְׁתָּא בְּאִלֵּין פִּקוּדִין, לְמֶהֱוִי מְעַט עֶזֶר לָךְ. אִתְתָּקַּף בָּךְ, דְּהָא מַשִּׁרְיָין דִּמְתִּיבְתָּאן אָתָאן לְגַבָּךְ, בְּפִקּוּדָא בָּתַר דָּא, דְּאִיהוּ פִּקּוּדָא לְהַעֲמִיד עָלֶיךָ מֶלֶךְ לְעֵילָּא. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יוֹקִים לָךְ מֶלֶךְ בְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין בְּדִיוּקְנֵיהּ. בְּגִין דְּרַבָּנָן דִּמְתִיבְתָּא, עָלַיְיהוּ שְׁכִינְתָּא עִלָּאָה וְתַתָּאָה. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מֶלֶךְ בְּאֶמְצָּעִיתָא, אָחִיד בְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין הָכִי אַנְתְּ תְּהֵא בְּדִיוּקְנֵיהּ, בְּרָא דִּילֵיהּ, קוּם בִּיקָרָא דְּמַלְכָּא.

רוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, מִשּׁוּם שֶׁחָלוּשׁ אַתָּה פָּתַחְתִּי אֶת הַפָּרָשָׁה בַּמִּצְווֹת הַלָּלוּ, לִהְיוֹת לְךְ מְעַט לְעֵזֶר. הִתְחַזֵּק בְּךְ, שֶׁהֲרֵי הַמַּחֲנוֹת שֶׁל הַיְשִׁיבוֹת בָּאִים אֵלֶיךְ, בְּמִצְוָה אַחַר זוֹ, שֶׁהִיא מִצְוָה לְהַעֲמִיד עָלֶיךְ מֶלֶךְ לְמַעְלָה. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲמִיד אוֹתְךְ מֶלֶךְ בָּעֶלְיוֹנִים וּבַתַּחְתּוֹנִים בִּדְיוֹקְנוֹ, מִשּׁוּם שֶׁרַבּוֹתֵינוּ מֵהַיְשִׁיבָה, עֲלֵיהֶם שְׁכִינָה וְתַחְתּוֹנָה. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֶלֶךְ בָּאֶמְצַע, אוֹחֵז בָּעֶלְיוֹנִים וּבַתַּחְתּוֹנִים. כָּךְ אַתָּה תִּהְיֶה בִדְיוֹקְנוֹ, הַבֵּן שֶׁלּוֹ, עֲמֹד לִכְבוֹד הַמֶּלֶךְ.

עָמַד הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן

קָם רַעְיָא מְהֵימָנָא, וְסָלִיק יְדוֹי לְעֵילָּא, וְאָמַר, יְהֵא רַעֲוָא דִּילָךְ עִלַּת הָעִלּוֹת, דְּאַנְתְּ מִתְעַלֶּה מֵעִלּוּי לְעִלּוּי, עַד דְּלֵית עִלּוּי. אֶלָּא דְּאַנְתְּ לְעֵילָּא מִכָּל עִלּוּי. לְמֵיהַב לִי חֵילָא, לְמֶעְבַּד רְעוּתָךְ בְּדַרְגִּין דִּילָךְ, דְּאִינּוּן אַבָּא וְאִימָּא, וַאֲנָא בְּרָא דִּלְהוֹן. וּבְיִחוּדָךְ תַּרְוַויְיהוּ אֶחָד. וְאַנְתְּ שַׁקְלַת דְּחִילוּ דְּאַבָּא וְאִימָא, לִדְחִילוּ דִּילָךְ, בָּתַר דְּאַנְתְּ בְּאֶמְצָּעִיתָא חַד, וְלָא תְּרֵין, בְּלָא שׁוּתָּפוּ, אַף עַל גַּב דְּאִינּוּן חַד בְּשׁוּתָּפוּ דִּילָךְ, אֲבָל אַנְּתְּ חַד בְּלָא שׁוּתָּפוּ דְּתִנְיָינָא. וּבְגִין דָּא אִתְּמַר בָּךְ, (דברים לב) וְאֵין אֱלֹהִים עִמָּדִי.

עָמַד הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, וְהֵרִים יָדָיו לְמַעְלָה וְאָמַר: יְהִי רְצוֹנְךְ, עִלַּת הָעִלּוֹת, שֶׁאַתָּה מִתְעַלֶּה מֵעִלּוּי לְעִלּוּי, עַד אֵין עִלּוּי, אֶלָּא שֶׁאַתָּה מֵעַל לְכָל עִלּוּי, (לתת) לִי כֹּחַ לַעֲשׂוֹת אֶת רְצוֹנְךְ בְּדַרְגוֹתֶיךְ, שֶׁהֵן אָב וָאֵם, וַאֲנִי הַבֵּן שֶׁלָּהֶם, וּבַיִּחוּד שֶׁלְּךְ שְׁנֵיהֶם אֶחָד. וְאַתָּה הִשְׁוֵיתָ אֶת יִרְאַת אָב וָאֵם לְיִרְאָתְךְ, אַחַר שֶׁאַתָּה בָּאֶמְצַע, אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם, בְּלִי שֻׁתָּפוּת, אַף עַל גַּב שֶׁהֵם בַּשֻּׁתָּפוּת שֶׁלְּךְ, אֲבָל אַתָּה אֶחָד בְּלִי שֻׁתָּפוּת שֶׁל שֵׁנִי. וּמִשּׁוּם זֶה נֶאֱמַר בְּךְ, וְאֵין אֱלֹהִים עִמָּדִי.

תֵּן לִי כֹּחַ לְהִתְעוֹרֵר בִּכְבוֹדְךְ בָּרִאשׁוֹנָה

הַב לִי חֵילָא, לְאִתְּעָרָא בִּיקָרָךְ בְּקַדְמִיתָא. וּלְבָתַר בִּיקָרָא דְּאָבִי וְאִמִי דְּבִשְׁמַיָּא, דְּאוּקְמוּהָ עָלַיְיהוּ, (משלי כח) גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְאוֹמֵר אֵין פָּשַׁע חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית. וְאוּקְמוּהָ מָארֵי מַתְנִיתִין, אֵין אָבִיו, אֶלָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. וְאֵין אִמּוֹ, אֶלָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וִיקָרָא דִּילָךְ אַבָּא חָכְמָה, דְּכָלִיל עֶשֶׂר סְפִירוֹת מִתַּתָּא דִּילֵיהּ לְעֵילָּא, וְתַרְוַויְיהוּ אִינּוּן כּוּרְסְיָיא סַפְסָל תְּחוֹתָךְ לִיקָרָךְ.

תֵּן לִי כֹּחַ לְהִתְעוֹרֵר בִּכְבוֹדְךְ בָּרִאשׁוֹנָה, וְאַחַר כָּךְ בִּכְבוֹד אָבִי וְאִמִּי שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁעֲלֵיהֶם בֵּאֲרוּ, גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְאוֹמֵר אֵין פָּשַׁע חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית. וּפֵרְשׁוּהָ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, אֵין אָבִיו אֶלָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְאֵין אִמּוֹ אֶלָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְהַכָּבוֹד שֶׁלְּךְ, אַבָּא, חָכְמָה, שֶׁכּוֹלֶלֶת עֶשֶׂר סְפִירוֹת מִמַּטָּה שֶׁלּוֹ לְמַעְלָה, וּשְׁנֵיהֶם הֵם כִּסֵּא סַפְסָל תַּחְתֶּיךְ לִכְבוֹדְךְ.

כֶּתֶר עֶלְיוֹן עַל רֹאשׁוֹ

וְהָכִי תַּקִּינוּ, לְמֶהֱוִי קָטָן לַגָּדוֹל מְכַבֵּד דִּלְעֵילָּא מִנֵּיהּ. אַבָּא, אִיהוּ חָכְמָה, הֲלֹא אָב אֶחָד לְכֻלָּנוּ, לְמֶהֱוִי מְשַׁמֵשׁ תְּחוֹתָךְ, וְאַנְתְּ כֶּתֶר עֶלְיוֹן עַל רֵישֵׁיהּ. וְלֵית כֶּתֶר עֲלָךְ, וְלֵית אֱלָהָא אָחֳרָא. וְאִימָּא, לְשַׁמְּשָׁא לְאַבָּא. דְּאִיהוּ תְּחוֹתֵיהּ לְמֶהֱוִי כִּסֵּא תְּחוֹתֵיהּ.

וְכָךָ תִּקְּנוּ, שֶׁיִּהְיֶה קָטָן מְכַבֵּד אֶת הַגָּדוֹל שֶׁלְּמַעְלָה מִמֶּנּוּ. אָב הוּא חָכְמָה, הֲלֹא אָב אֶחָד לְכֻלָּנוּ, לִהְיוֹת מְשַׁמֵּשׁ תַּחְתֶּיךְ, וְאַתָּה כֶּתֶר עֶלְיוֹן עַל רֹאשׁוֹ. וְאֵין עָלֶיךְ כֶּתֶר, וְאֵין אֱלוֹהַּ אַחֵר. וְהָאֵם לְשַׁמֵּשׁ אֶת הָאָב, שֶׁהִיא תַּחְתָּיו, לִהְיוֹת כִּסֵּא תַּחְתָּיו.

וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד

וַיֹּאמֶר אִיהוּ, בְּכָל מַאֲמָר, עַד תְּלָתִין וּתְרֵין, יְהִי כֵּן, וַיְהִי כֵן. וְאִיהִי, עֲבִידַת מַאֲמָרֵיהּ מִיַּד. וּבְגִין דְּעֲבִידַת מַאֲמָרֵיהּ וְצִּוּוּיֵהּ בְּלָא עִכּוּבָא כְּלַל, בל"ב שְׁבִילִין דִּבְהוֹן אִתְבְּרֵי כָּל דִּבְרֵאשִׁית, עוֹבָדָא אִתְקְרִיאַת כָּבוֹד, (תהלים כט) וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד. (יחזקאל ג) בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ' מִמְּקוֹמוֹ. אַיִּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ לְהַעֲרִיצּוֹ.

וַיֹּאמֶר הוּא בְּכָל מַאֲמָר עַד שְׁלֹשִׁים וּשְׁניִם, יְהִי כֵן, וַיְהִי כֵן. וְהִיא עָשְׂתָה מַאֲמָרוֹ מִיָּד. וּמִשּׁוּם שֶׁעָשְׂתָה מַאֲמָרוֹ וְצִוּוּיוֹ בְּלִי עִכּוּב כְּלָל בְּל"ב שְׁבִילִים שֶׁבָּהֶם נִבְרָא כָּל מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, נִקְרֵאת כָּבוֹד, (תהלים כט) וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד. (יחזקאל ג) בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' מִמְּקוֹמוֹ. אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ לְהַעֲרִיצוֹ.

תּוֹרַת ה' תְּמִימָה

וְתַרְגּוּם כְּבוֹד אָבִיו, יְקָרָא דַּאֲבוּהִי. וְדָא (תהלים יט) תּוֹרַת יְיָ' תְּמִימָה, עָלָהּ אִתְּמַר (משלי ג) יְקָרָה הִיא וְיִשְׂרָאֵל מִפְּנִינִים. דְּאִתְקְרִיאוּ בָּנִים, בִּכְלַל בֵּן וּבַת, מִסִּטְרָא דְּתִפְאֶרֶת וּמַלְכוּת. דְּאִינּוּן בֵּן וּבַת, יְקָרָא דְּאָבִיו וְאִמּוֹ, לְמֶעְבַּד צִּוּוּיֵיהּ, וְצִּווּי דִּילֵיהּ, אִינּוּן פִּקוּדִין דַּעֲשֵׂה. וְהָא אוּקְמוּהָ מָארֵי מַתְנִיתִין, יֵשׁ מְצּוּוְּה וְעוֹשֶׂה. וּבְגִין כָּךְ אִיהוּ נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע. וְהַאי אִיהוּ כָּבוֹד דְּאַבָּא וְאִימָא, דִּיצַּוְּה לִבְרֵיהּ דְּיֶעְבַּד הָכֵי וְאִיהוּ עָבִיד מִיַּד, בְּלָא עִכּוּבָא כְּלַל.

וְתַרְגּוּם כְּבוֹד אָבִיו – יְקָרָא דַּאֲבוּהִי. וְזֶה (תהלים יט) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה, עָלֶיהָ נֶאֱמַר (משלי ו) יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים. וְיִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרְאוּ בָנִים, בִּכְלַל בֵּן וּבַת, מִצַּד שֶׁל תִּפְאֶרֶת וּמַלְכוּת, שֶׁהֵם בֵּן וּבַת, הַכָּבוֹד שֶׁל אָבִיו וְאִמּוֹ לַעֲשׂוֹת אֶת הַצִּוּוּי שֶׁלּוֹ, וְהַצִּוּוּי שֶׁלּוֹ אוֹתָן מִצְווֹת עֲשֵׂה. וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, יֵשׁ מְצֻוֶּה וְעוֹשֶׂה. וּמִשּׁוּם כָּךְ הוּא נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע. וְזֶהוּ כִּבּוּד אָב וָאֵם, שֶׁיְּצַוֶּה אֶת בְּנוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה כָּךְ, וְהוּא עוֹשֶׂה מִיָּד בְּלִי עִכּוּב כְּלָל.

לְסַדֵּר הַכֹּל כָּרָאוּי

וְעִלַּת עַל כֹּלָּא, אֲנָא בָּעֵי לְאִשְׁתַּדְּלָא בִּיקָרָךְ, לְתַקֵּן מִדּוֹת דְּאַבָּא וְאִימָּא, לִיקָרָךְ. תְּהֵא בְּעֶזְרִי לְסַדְּרָא כֹּלָּא כְּדְקָא יִאוֹת. וְאַנְתְּ תְּסַדֵר לִי, וּלְכָל מָארֵי מְתִיבְתָּאן עֵילָּא וְתַתָּא, וּמַשִּׁרְיָין דְּמַלְאָכִין עִלָּאִין וְתַתָּאִין, לְמֶהֱוִי מְתַקְּנִין וּמְסַדְּרִין לִיקָרָא דִּילָךְ, וְלִיקָרָא דְּאַבָּא וְאִימָּא, לְמֶהֱוִי סַפְסָל תְּחוֹת רַגְלוֹי. וּלְמֶעְבַּד צִּוּוּיֵיהּ בְּכָל פִּקוּדִין דִּילֵיהּ. וּלְמִדְחַל מִנֵּיהּ בְּכָל פִּקוּדִין דְּלָא תַּעֲשֶׂה.

וְעִלַּת עַל הַכֹּל, אֲנִי רוֹצֶה לְהִשְׁתַּדֵּל בִּכְבודְךְ, לְתַקֵּן אֶת הַמִּדּות שֶׁל אַבָּא וְאִמָּא לִכְבודְךְ. תִּהְיֶה בְעֶזְרִי לְסַדֵּר הַכֹּל כָּרָאוּי. וְאַתָּה תְּסַדֵּר אוֹתִי וְאֶת כָּל רָאשֵׁי הַיְשִׁיבוֹת מַעְלָה וּמַטָּה, וּמַחֲנוֹת הַמַּלְאָכִים הָעֶלְיוֹנִים וְהַתַּחְתּוֹנִים, לִהְיוֹת מְתַקְּנִים וּמְסַדְּרִים לִכְבוֹדְךְ וְלִכְבוֹד אַבָּא וְאִמָּא, לִהְיוֹת סַפְסָל תַּחַת רַגְלָיו, וְלַעֲשׂוֹת צִוּוּיָיו בְּכָל מִצְווֹתָיו, וְלִירָא מִמֶּנּוּ בְּכָל הַמִּצְווֹת שֶׁל לֹא תַעֲשֶׂה.

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ

וְהַאי אִיהוּ אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ, וְסָמִיךְ לֵיהּ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ. וּבִקְרָא אַחֲרִינָא וְאֶת מִצְּוֹתַי תַּעֲשׂוּ. מִסִּטְרָא דְּפִקּוּדִין דַּעֲשֵׂה דְּאִינּוּן כָּבוֹד, אַקְדִּים אַבָּא לְאִימָּא, וְדָא י"ה. מִסִּטְרָא דְּלָא תַּעֲשֶׂה, אַקְדִּים אִימָּא לְאַבָּא, וְדָא הֵ"י. וְהַיְינוּ כְּבוֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר. לְאִלֵּין דְּלָא מִשְׁתַּדְּלֵי בְּהַאי כָּבוֹד, הַסְתֵּר דָּבָר מִנַּיְיהוּ.

וְזְהִוּ אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ, וְסָמַךְ לוֹ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִשְׁמֹרוּ. וּבְפָסוּק אַחֵר וְאֶת מִצְותַי תַּעֲשׂוּ. מִצַּד שֶׁל מִצְווֹת עֲשֵׂה שֶׁהֵם כָּבוֹד, הִקְדִּים אָב לָאֵם, וְזֶה י"ה. מִצַּד שֶׁל לֹא תַעֲשֶׂה הִקְדִּים אֵם לָאָב, וְזֶה ה"י, וְהַיְנוּ (משלי כה) כְּבוֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר. לְאֵלּוּ שֶׁאֵינָם מִשְׁתַּדְּלִים בַּכָּבוֹד הַזֶּה, הַסְתֵּר דָּבָר מֵהֶם.

וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן

וְעָלַיְיהוּ אִתְּמַר, (משלי ג) וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן. אִלֵּין אִינּוּן עַמֵּי הָאָרֶץ, בָּתַר דְּלָא מִשְׁתַּדְּלִין בְּהַאי כָּבוֹד דְּאוֹרַיְיתָא, וְאֵיךְ אָמְרִין אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם שְׁמַע קוֹלֵנוּ חוּס וְרַחֵם עָלֵינוּ וְקַבֵּל תְּפִלָּתֵנוּ. הָא אִיהוּ לֵימָּא לוֹן, וְאִם אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי, אַיִּה אִשְׁתַּדְּלוּתָא דִּלְכוֹן בְּאוֹרַיְיתָא, וּבְפִקּוּדִין דִּילִי, לְמֶעְבַּד צִּוּוּיַי, דְּמַאן דְּלָא יָדַע בְּצִּוּוּיָיה דְּמָארֵיהּ, אֵיךְ יַעְבִיד לֵיהּ.

וַעָלֵיהֶם נֶאֱמַר, (משלי ג) וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן. אֵלּוּ הֵם עַמֵּי הָאָרֶץ, מֵאַחַר שֶׁאֵינָם מִשְׁתַּדְּלִים בַּכָּבוֹד הַזֶה שֶׁל הַתּוֹרָה, וְאֵיךְ אוֹמְרִים, אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם שְׁמַע קוֹלֵנוּ חוּס וְרַחֵם עָלֵינוּ וְקַבֵּל תְּפִלָּתֵנוּ? הֲרֵי הוּא יֹאמַר לָהֶם: וְאִם אָב אָנִי אַיֵּה כְבוֹדִי? אַיֵּה הִשְׁתַּדְּלוּתְכֶם בַּתּוֹרָה וּבְמִצְווֹתַי לַעֲשׂוֹת אֶת הַצִּוּוּיִים שֶׁלִּי? שֶׁמִּי שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר אֶת הַצִּוּוּי שֶׁל אֲדוֹנוֹ, אֵיךְ יַעֲשֶׂה אוֹתוֹ?

מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי וְמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ

בַּר מִמַּאן דְּשָׁמַע מֵחֲכָמִים וְעָבִיד, וְהַאי אִיהוּ דְּקַבִּיל נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע. וְעִם כָּל דָּא, מַאן דְּלָא קַבִּיל מִמָּארֵיהּ, אֶלָּא מִשְלוּחֵיהּ, אִיכָּא אַפְרָשׁוּתָא. וּמַאי אַפְרָשׁוּתָא אִית בֵּין דָּא לְדָא. דְּהָא כְּתִיב, מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּלְבָתַר וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ. אֲנָא קַבִּילְנָא, וּלְבָתַר מוֹסַרְנָא לְכֻלְּהוּ. וְהָכִי מַאן דִּמְקַבֵּל מֵאָחֳרָא, כְּקַבָּלַת סִיהֲרָא וְכֹכָבַיָּיא מִשִּׁמְּשָׁא, וּבְהַאי קִבּוּל אִתְמְלֵי. וּמַאן דִּמְקַבֵּל יָכִיל לְאִסְתַּלְּקָא מִנֵּיהּ נְבִיעוּ, כְּמָה דַּחֲזֵינָא בְּשִׁמְשָׁא וְסִיהֲרָא, דְּאִסְתַּלְּקַת נְהוֹרָא דִּלְהוֹן, בְּלֵילְיָא, דְּלָא נָהִיר שִׁמְשָׁא, אֶלָּא בִּימָמָא. וְסִיהֲרָא בְּלֵילְיָא.

פְּרָט לְמִי שֶׁשּׁוֹמֵעַ מֵחֲכָמִים וְעוֹשֶׂה, וְזֶהוּ שֶׁקִּבֵּל נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע. וְעִם כָּל זֶה, מִי שֶׁלֹּא קִבֵּל מֵאֲדוֹנוֹ, אֶלָּא מִשְּׁלוּחוֹ, יֵשׁ הֶבְדֵּל. וְאֵיזֶה הֶבְדֵּל יֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? שֶׁהֲרֵי כָּתוּב, מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וְאַחַר כָּךְ מְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ. אֲנִי קִבַּלְתִּי, וְאַחַר כָּךְ מָסַרְתִּי לְכֻלָּם. וְכָךְ מִי שֶׁמְּקַבֵּל מֵאַחֵר, כְּקַבָּלַת הַלְּבָנָה וְהַכּוֹכָבִים מִן הַשֶּׁמֶשׁ, וּבַקִּבּוּל הַזּה הוּא מִתְמַלֵּא. וּמִי שֶׁמְּקַבֵּל, יְכוֹלָה לְהִסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ הַנְּבִיעָה, כְּמוֹ שֶׁרָאִיתִי בַּשֶּׁמֶשׁ וּבַלְּבָנָה, שֶׁמִּסְתַּלֵּק הָאוֹר שֶׁלָּהֶם בַּלַּיְלָה, שֶׁאֵין הַשֶּׁמֶשׁ מֵאִיר, אֶלָּא בַּיּוֹם. וְהַלְּבָנָה בַּלַּיְלָה.

אוֹר שֶׁל הַלְּבָנָה

וְאִי תֵּימָא דְּהַהוּא נְהוֹרָא דְּסִיהֲרָא מִשִּׁמְּשָׁא אִיהוּ, דְּאַף עַל גַּב דְּאִתְכְּנִישׁ, נָהִיר בְּסִיהֲרָא וְכֹכָבַיָּא, הָא חֲזֵינָן מִסִּטְרָא אָחֳרָא בְּלָקוּתָא דְּסִיהֲרָא וְשִׁמְּשָׁא דְּאִסְתְּלַּק נְהוֹרַיְיהוּ, וְאִשְׁתָּאָרוּ כְּגוּפָא בְּלָא נִשְׁמְתָא, דְּאִית אָדוֹן עֲלֵיהֶם מַחֲשִׁיךְ מְאוֹרֵיהֶם. אֲבָל עִקָּרָא דִּנְהוֹרָא, הַהוּא אֲתַר דִּנְבִיעַ דְּלֵית פְּסָק לִנְהוֹרָא דִּילֵיהּ, וְלָא אִית עָלֵיהּ אֱלָהָא אָחֳרָא לְמִפְסַק מִנֵּיהּ נְהוֹרֵיהּ.

וְאִם תּאמַר שֶׁאותו אור שֶׁל הַלְּבָנָה הוּא מִן הַשֶּׁמֶשׁ, שֶׁאַף עַל גַּב שֶׁהִתְכַּנֵּס, הוּא מֵאִיר בַּלְּבָנָה וּבַכּוֹכָבִים, הֲרֵי רָאִינוּ מִצַּד אַחֵר בְּלִקּוּי הַלְּבָנָה וְהַשֶּׁמֶשׁ שֶׁמִּסְתַּלֵּק אוֹרָם, וְנִשְׁאָרִים כְּמוֹ גוּף בְּלִי נְשָׁמָה, שֶׁיֵּשׁ עֲלֵיהֶם אָדוֹן שֶׁמַּחֲשִׁיךְ אֶת מְאוֹרֵיהֶם. אֲבָל עִקַּר הָאוֹר אוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁנּוֹבֵעַ, שֶׁאֵין הֶפְסֵק לָאוֹר שֶׁלּוֹ, וְאֵין עָלָיו אֱלוֹהַּ אַחֵר לְהַפְסִיק מִמֶּנּוּ אֶת מְאוֹרוֹ.

מִתְקַיֶּמֶת בּוֹ וְאֵינָהּ מַפְסִיקָה מִמֶּנּוּ

וְעִלַּת הָעִלּוֹת, בָּתַר דְּאַנְתְּ תַּמָּן, לֵית פְּסָק לִנְבִיעוּ דִּנְהוֹרָא דְּאוֹרַיְיתָא. יְהֵא רַעֲוָא דִּילָךְ דְּלָא תָּזוּז מֵאַבָּא וְאִימָּא דִּילִי, וְלָא מִבְּנוֹי. וְהָכִי מַאן דְּאָמִית גַּרְמֵיהּ עַל אוֹרַיְיתָא, דְּהִיא יְקָרָה, אִתְקַיְּימַת בֵּיהּ, וְלָא מַפְסְקַת מִנֵּיהּ. מַה דְּלָאו הָכִי, מַאן דְּלָא יִשְׁתַּדֵּל בָּה, אֶלָּא אַף עַל גַּב דְּעָבַד צִּוּוּי חֲכָמִים, אִיהוּ שַׁמָּשׁ דִּלְהוֹן, עֶבֶד וְלָא בֵּן, אֲבָל אִי אִיהוּ מְהֵימָנָא, מָארֵיהּ אַשְׁלִיט לֵיהּ בְּכָל דִּילֵיהּ.

וְעִלַּת הָעִלּוֹת, מֵאַחַר שֶׁאַתָּה שָׁם, אֵין הֶפְסֵק לִנְבִיעַת אוֹר הַתּוֹרָה. יְהִי רְצוֹנְךְ שֶׁלֹּא תָזוּז מֵאַבָּא וְאִמָּא שֶׁלִּי וְלֹא מִבָּנָיו. וְכָךְ מִי שֶׁמֵּמִית עַצְמוֹ עַל הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא יְקָרָה, מִתְקַיֶּמֶת בּוֹ וְאֵינָהּ מַפְסִיקָה מִמֶּנּוּ. מַה שֶּׁאֵין כֵּן מִי שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּדֵּל בָּהּ, אֶלָּא אַף עַל גַּב שֶׁעוֹשֶׂה צִוּוּי חֲכָמִים, הוּא שַׁמָּשׁ שֶׁלָּהֶם, עֶבֶד וְלֹא בֵן. אֲבָל אִם הוּא נֶאֱמָן, אֲדוֹנוֹ מַשְׁלִיט אוֹתוֹ בְּכָל אֲשֶׁר לוֹ.

לְקַיֵּם נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע

אֲבָל מַאן דְּלָא אִשְׁתְּדַּל בְּאוֹרַיְיתָא, וְלָא מְשַׁמֵּשׁ חֲכָמִים, לְמִשְׁמַע מִנַּיְיהוּ פִּקוּדִין, לְקַיֵּים נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע. אֶלָּא דְּסָּרַח וְעָבַר עַל לֹא תַּעֲשֶׂה, אִיהוּ שָׁקִיל לְאוּמִין דְּעָלְמָא עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, בְּנוֹי דְּסָמָאֵ"ל וְנָחָשׁ, דְּאִתְּמַר בְּהוּ, (משלי ג) וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן, דְּלָא בָּעוּ לְקַבְּלָא אוֹרַיְיתָא, דְּכָל דְּלֵית בֵּיהּ תּוֹרָה, לֵית בֵּיהּ כָּבוֹד, דְּאִתְּמַר בָּהֶם (משלי ג) כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ.

אֲבָל מִי שֶׁלֹּא מִשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה וְלֹא מְשַׁמֵּשׁ חֲכָמִים לִשְׁמֹעַ מֵהֶם מִצְווֹת, לְקַיֵּם נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע, אֶלָּא שֶׁסָּרַח וְעָבַר עַל לֹא תַעֲשֶׂה, הוּא שָׁקוּל לְאֻמּוֹת הָעוֹלָם עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, בְּנֵי סָמָאֵ"ל וְנָחָשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (משלי ג) וּכְסִילִים מֵרִים קָלוֹן, שֶׁלֹּא רָצוּ לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה, שֶׁכֹּל שֶׁאֵין בּוֹ תּוֹרָה, אֵין בּוֹ כָּבוֹד, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (שם) כָּבוֹד חֲכָמִים יִנְחָלוּ.

בֵּן יְכַבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדוֹנָיו

וְעִם כָּל דָּא מָארֵי מְתִיבְתָּא, לָא כָּל כָּבוֹד שָׁוְה, דְּהָא (מלאכי א) בֵּן יְכַבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדוֹנָיו. בֵּן יְכַבֵּד, עַל מְנָת דְּלָא לְקַבְּלָא אַגְרָא, אֲבָל מְצּוּוְּה הוּא בִּכְבוֹד אַבָּא וְאִימָּא. וְאִי לָא בָּעֵי לְמֶעְבַּד צִּוּוּיֵיהּ, יִכְתַּשׁ לֵיהּ אַבָּא וְאִימָּא, עַד דְּיַעֲבִד עַל כָּרְחֵיהּ. וְאִי הֲוִי בְּרָא רַבְרְבָא, בֵּית דִּין כּוֹפִין לֵיהּ. דְּאִי לָא בָּעֵי לְמֶעְבַּד מַה כְּתִיב בֵּיהּ, (דברים כא) בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שׁוֹמֵעַ בְּקוֹלֵנוּ, וְדָנִין לֵיהּ בִּסְקִילָה. אֲבָל עֶבֶד דִּמְשַׁמֵּשׁ עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס, אִי לָא עָבִיד צִּוּוּיֵיהּ דְּרַבֵּיהּ, מָארֵיהּ אַעְבָּר לֵיהּ מִגּוֹ בֵּיתֵיהּ, וְיִטוֹל אָחֳרָא. מַה דְּלָא הֲוָה יָכִיל לְמֶעְבַּד הָכִי לִבְרֵיהּ, אֶלָּא אוֹ יַעְבֵיד צִּוּוּיֵיהּ אוֹ יִקְטוֹל לֵיהּ.

וְעִם כָּל זֶה, רָאשֵׁי הַיְשִׁיבָה, לֹא כָּל כָּבוֹד שָׁוֶה, שֶׁהֲרֵי בֵּן יְכַבֵּד אָב וְעֶבֶד אֲדוֹנָיו. בֵּן יְכַבֵּד, עַל מְנָת שֶׁלֹּא לְקַבֵּל שָׂכָר, אֲבָל הוּא מְצֻוֶּה בְּכִבּוּד אָב וָאֵם. וְאִם לֹא רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת צִוּוּיוֹ, יַכּוּ אוֹתוֹ הָאָב וְהָאֵם עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּעַל כָּרְחוֹ. וְאִם הָיָה בֵּן גָּדוֹל, בֵּית דִּין כּוֹפִים אוֹתוֹ. שֶׁאִם אֵינוֹ רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת, מַה כָּתוּב בּוֹ? (דברים כא) בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ, וְדָנִים אוֹתוֹ בִּסְקִילָה. אֲבָל עֶבֶד שֶׁמְּשַׁמֵּשׁ עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס, אִם אֵינוֹ עוֹשֶׂה אֶת צִוּוּי רַבּוֹ, אֲדוֹנוֹ מַעֲבִיר אוֹתוֹ מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וְיִקַּח אַחֵר, מַה שֶּׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת כָּךְ לִבְנוֹ, אֶלָּא אוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה אֶת הַצִּוּוּי שֶׁלּוֹ, אוֹ שֶׁיַּהֲרֹג אוֹתוֹ.

ה' בָּדָד יַנְחֶנּוּ וְאֵין עִמּוֹ אֵל נֵכָר

אָמַר לֵיהּ בּוּצִּינָא קַדִּישָׁא, מַאן גָּרִים דְּלָא יַעְבֵיד צִּוּוּיֵיהּ, הוֹאִיל וּבְרֵיהּ הוּא. אָמַר רַעְיָא מְהֵימָנָא, וַדַּאי תַּעֲרוֹבֶת דְּרַע, וְרָזָא דָּא גָּרַם לְיִשְׂרָאֵל, לְמֶחֱטֵי גַּבֵּי אֲבוּהוֹן דְּבִשְׁמַיָּא. וְרָזָא דָּא, (תהלים קו) וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם. וְדָא גָּרַם קִטוּלָא לְיִשְׂרָאֵל, וְחָרִיב בֵּי מַקְדְּשָׁא. וּבְגִין דָּא, אֵין מְקַבְּלִים גֵּרִים לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ, אֶלָּא (דברים לב) יְיָ' בָּדָד יַנְחֶנּוּ וְאֵין עִמּוֹ אֵל נֵכָר.

אָמַר לוֹ הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, מִי גָרַם שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה אֶת צִוּוּיוֹ, הוֹאִיל וּבְנוֹ הוּא? אָמַר הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, וַדַּאי תַּעֲרֹבֶת שֶׁל רַע, וְסוֹד זֶה גָּרַם לְיִשְׂרָאֵל לַחֲטֹא לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם. וְסוֹד זֶה – (תהלים קו) וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם. וְזֶה גָרַם הֶרֶג לְיִשְׂרָאֵל, וְהֶחֱרִיב אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וּמִשּׁוּם זֶה אֵין מְקַבְּלִים גֵּרִים לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ, אֶלָּא – (דברים לב) ה' בָּדָד יַנְחֶנּוּ וְאֵין עִמּוֹ אֵל נֵכָר.

מַדּוּעַ אַתָּה עוֹבֵר אֵת מִצְוַת הַמֶּלֶךְ

דְּיִשְׂרָאֵל אִינּוּן מֵאִילָנָא דְּחַיִּי, עֶבֶד טוֹב וְעֶבֶד רָע, מִסִּטְרָא דִּמְטַטְרוֹ"ן עֶבֶד טוֹב, עֶבֶד נֶאֱמָן לְרַבֵּיהּ. עֶבֶד רָע סָמָאֵ"ל. מַאן דְּאִיהוּ מֵאִילָנָא דְּחַיִּי, אִיהוּ בֶּן העוֹלָם הַבָּא, בֶּן מִסִּטְרָא דְּבֵן יָ"הּ, בִּינָ"ה. וְיָרִית מַלְכוּתָא דְּאִיהִי ה'. וְאֵיךְ יָרִית לָהּ. אִי עָבִיד צִּוּוּיֵיהּ דְּאַבָּא וְאִימָא, בְּגִין דְּאִיהוּ מַלְכוּתָא מִצְּוַת הַמֶּלֶךְ, וְעָלֵיהּ אִתְּמַר, (אסתר ג) מַדּוּעַ אַתָּה עוֹבֵר אֵת מִצְּוַת הַמֶּלֶךְ. אִיהִי מִצְּוָה, וְצִּוּוּיַיא דְּמַלְכָּא עַל עֲשֵׂה וְלֹא תַּעֲשֶׂה.

שֶׁיִּשְׂרָאֵל הֵם מֵעֵץ הַחַיִּים, עֶבֶד טוֹב וְעֶבֶד רַע. מִצַּד שֶׁל מְטַטְרוֹ"ן עֶבֶד טוֹב, עֶבֶד נֶאֱמָן לְרַבּוֹ. עֶבֶד רַע – סָמָאֵ"ל. מִי שֶׁהוּא מֵעֵץ הַחַיִּים, הוּא בֶּן הָעוֹלָם הַבָּא, בֵּן מִצַּד שֶׁל בֶּן יָ"הּ, בִּינָה. וְיוֹרֵשׁ אֶת הַמַּלְכוּת שֶׁהִיא ה'. וְאֵיךְ יוֹרֵשׁ אוֹתָהּ? אִם עוֹשֶׂה אֶת הַצִּוּוּי שֶׁל אַבָּא וְאִמָּא, מִשּׁוּם שֶׁהִיא מַלְכוּת מִצְוַת הַמֶּלֶךְ, וְעָלָיו נֶאֱמַר (אסתר ג) מַדּוּעַ אַתָּה עוֹבֵר אֵת מִצְוַת הַמֶּלֶךְ. הִיא מִצְוָה, וְצִוּוּיוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ עַל עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה.

הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֱמֶת, תּוֹרָתוֹ תּוֹרַת אֱמֶת

מִצְּוָה מִדְּאוֹרַיְיתָא, דְּאִיהִי תִּפְאֶרֶת. וְהָכָא לֵית תַּמָּן פִּרוּדָא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אֱמֶת, תּוֹרָתוֹ תּוֹרַת אֱמֶת, אִיהוּ תּוֹרָתוֹ וּמִצְּוָתוֹ. כְּגַוְונָא דְּבִינָה, תּוֹרָתוֹ וּמִצְּוָתוֹ דְּחָכְמָה. דְּאִית תּוֹרָה דִּבְרִיאָה, וְחָכְמָה דִּבְרִיאָה, וּבִינָה דִּבְרִיאָה, וְהָכִי בְּכָל מִדּוֹת. בְּהַאי, יָכִיל בֵּן בְּהַאי אוֹרַיְיתָא, לְמֶהֱוִי בְּלָא מִצְּוָה, וּמִצְּוָה בְּלָא תּוֹרָה בְּפֵרוּדָא. וּמֵהָכָא, (דף פ"ג ע"א) בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה. אֲבָל מִסִּטְרָא דַּאֲצִּילוּת, לֵית אַפְרְשׁוּתָא, תַּמָּן, וְכֵן מִתַּמָּן אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ וְלֵית בָּהּ עוֹנֶשׁ וְלָא שָׂכָר וְלָא מִיתָה.

מִצְוָה מִן הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא תִּפְאֶרֶת. וְכָאן אֵין שָׁם פֵּרוּד, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֱמֶת, תּוֹרָתוֹ תּוֹרַת אֱמֶת, הוּא תּוֹרָתוֹ וּמִצְוָתוֹ. כְּמוֹ שֶׁבִּינָה, תּוֹרָתוֹ וּמִצְוָתוֹ שֶׁל חָכְמָה. שֶׁיֵּשׁ תּוֹרָה שֶׁל בְּרִיאָה, וְחָכְמָה שֶׁל בְּרִיאָה, וּבִינָה שֶׁל בְּרִיאָה, וְכָךְ בְּכָל הַמִּדּוֹת. בָּזֶה יָכוֹל בֵּן בַּתּוֹרָה הַזּוֹ לִהְיוֹת בְּלִי מִצְוָה, וּמִצְוָה בְּלִי תוֹרָה בְּפֵרוּד. וּמִכָּאן בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה. אֲבָל מִצַּד שֶׁל אֲצִילוּת אֵין הֶבְדֵּל שָׁם, וְכֵן מִשָּׁם אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ, וְאֵין בּוֹ עֹנֶשׁ וְלֹא שָׂכָר וְלֹא מִיתָה.

הַתּוֹרָה זֶה עֵץ הַחַיִּים

וּבְגִין דָּא, אוֹרַיְיתָא דָּא אִילָנָא דְּחַיִּי, שְׂכַר הָעוֹלָם הַבָּא, וְאִילָנָא דָּא, אִילָנָא דְּחַיֵּי אִתְקְרֵי, וְאִתְקְרֵי הָעוֹלָם הַבָּא, וְלָא אִתְקְרֵי בֵּיהּ שָׂכָר. בְּגִין דְּאִיהוּ בֵּן. מִתַּמָּן, לָא אִשְׁתְּדַּל בְּאוֹרַיְיתָא לְקַבְּלָא אַגְרָא, לָא בְּמַעֲשֵׂה וְלָא בְּדִיבּוּר וְלָא בְּמַחֲשָׁבָה.

וּמִשּׁוּם כָּךְ, הַתּוֹרָה זֶה עֵץ הַחַיִּים, שְׂכַר הָעוֹלָם הַבָּא, וְהָאִילָן הַזֶּה נִקְרָא עֵץ הַחַיִּים, וְנִקְרָא הָעוֹלָם הַבָּא, וְלֹא נִקְרָא בּוֹ שָׂכָר, מִשּׁוּם שֶׁהוּא בֵּן. מִשָּׁם לֹא מִשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה לְקַבֵּל שָׂכָר, לֹא בְמַעֲשֶׂה וְלֹא בְדִבּוּר וְלֹא בְמַחֲשָׁבָה.

בָּא הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה לְנַשֵּׁק אֶת יָדוֹ

אָתָא בּוּצִּינָא קַדִּישָׁא, לְנַשְּׁקָא לֵיהּ יְדֵיהּ. אָמַר, וַדַּאי אַנְתְּ הוּא בֵּן מִתַּמָּן, בְּדִיּוּקְנָא דִּבְרָא בּוּכְרָא דִּילֵיהּ, תִּפְאֶרֶת בְּרָא דְּאַבָּא וְאִימָא עִלָּאָה, אֲצִּילוּת דִּילֵיהּ בְּלָא הַפְסָקָה, לָא קְדָמָךְ בְּרָא אָחֳרָא, לָא בְּמַחֲשָׁבָה, וְלָא בְּדִבּוּר, וְלָא בְּמַעֲשֶׂה. אָמַר רַעְיָא מְהֵימָנָא, וְאַנְתְּ, וְחַבְרַיָּיא, וְרָאשֵׁי מָארֵי מְתִיבְתָּאן, דִּמְזַמְּנִין הָכָא, אִתִּי, בְּלָא הַפְסָקָה כְּלַל, וּבְלָא תַּעֲרוֹבֶת. נַשְׁקוּ כֻּלְּהוּ דָּא לְדָא, וְאִשְׁתְּמוֹדָעוּ בְּאַחְוָה, וּבָכוּ.

בָּא הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה לְנַשֵּׁק אֶת יָדוֹ. אָמַר, וַדַּאי אַתָּה הוּא בֵּן מִשָּׁם, בַּדְּיוֹקָן שֶׁל בְּנוֹ בְּכוֹרוֹ, תִּפְאֶרֶת בֵּן שֶׁל אַבָּא וְאִמָּא הָעֶלְיוֹנִים, הָאֲצִילוּת שֶׁלּוֹ בְּלִי הַפְסָקָה, לֹא קָדַם אוֹתְךְ בֵּן אַחֵר, לֹא בְמַחֲשָׁבָה, וְלֹא בְדִבּוּר, וְלֹא בְמַעֲשֶׂה. אָמַר הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, וְאַתָּה וְהַחֲבֵרִים, וְרָאשֵׁי מוֹרֵי הַיְשִׁיבוֹת, שֶׁמְּזֻמָּנִים לְכָאן עִמִּי בְּלִי הַפְסָקָה כְּלָל וּבְלִי תַעֲרֹבֶת. נָשְׁקוּ כֻלָּם זֶה לָזֶה, וְהִכִּירוּ בָאַחֲוָה וּבָכוּ.

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב

פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, עִם כָּל דָּא, בְּרָא בּוּכְרָא חַיָּיבִין כָּל אֲחוּי בִּיקָרֵיהּ, דְּהָא כְּתִיב (שמות כ) כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ, וְאוּקְמוּהָ רַבָּנָן, אֶת לְרַבּוֹת אָחִיךְ הַגָּדוֹל. וַאֲפִילּוּ מִכָּל סִטְרָא אִיהוּ מְפֹרָשׁ עֲלָךְ בְּאוֹרַיְיתָא, בְּשַׁגַּ"ם זֶה הֶבֶל. וְלָא הֲוָה לְאָדָם קַדְמָאָה בְּרָא קַדְמָאָה מִנֵּיהּ, וְאוּקְמוּהָ רַבָּנָן, בְּשַׁגַּם, זֶה מֹשֶׁה. דִּבְּרָא דְּמַלְכָּא בְּכָל אֲתַר, אַנְתְּ בּוּכְרָא מִסִּטְרָא דְּאִילָנָא דְּחַיֵּי דְּטוֹב וָרָע, אַנְתְּ הוּא טוֹב. (בוכרא) הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (בראשית א) וַיַרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב, (שמות ב) וַתֵּרֶא אוֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא.

פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, עִם כָּל זֶה, בֵּן בְּכוֹר חַיָּבִים כָּל אֶחָיו בִּכְבוֹדוֹ, שֶׁהֲרֵי כָּתוּב (שמות כ) כַּבֵּד אֶת אָבִיךְ, וּפֵרְשׁוּהָ רַבּוֹתֵינוּ, אֶת – לְרַבּוֹת אָחִיךְ הַגָּדוֹל. וַאֲפִלּוּ מִכָּל צַד הוּא מְפֹרָשׁ עָלֶיךְ בַּתּוֹרָה, בְּשַׁגַּ"ם – זֶה הֶבֶל. וְלֹא הָיָה לְאָדָם הָרִאשׁוֹן בֵּן קַדְמוֹן מִמֶּנּוּ, וּפֵרְשׁוּהָ רַבּוֹתֵינוּ, בְּשַׁגַּ"ם – זֶה מֹשֶׁה. שֶׁבֶּן הַמֶּלֶךְ בְּכָל מָקוֹם, אַתָּה הַבְּכוֹר מִצַּד שֶׁל עֵץ הַחַיִּים שֶׁל טוֹב וָרָע, אַתָּה הוּא טוֹב. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (בראשית א) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב, (שמות ב) וַתֵּרֶא אֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא.

וַיְהִי בִישֻׁרוּן מֶלֶךְ

וּמִתַּמָּן קָרָא יָתָךְ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֶבֶד נֶאֱמָן. לְבָתַר סְלִיקַת לְמֶהֱוִי מַלְכָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים לג) וַיְהִי בִישׁוּרוּן מֶלֶךְ. לְבָתַר בֶּן בַּיִת לְעֵילָּא. מֶלֶךְ מִסִּטְרָא דְּמַלְכוּת דִּבְרִיאָה. בֶּן בַּיִת, מִסִּטְרָא דְּבִינָה דִּבְרִיאָה. כְּעַן אַנְתְּ מֶלֶךְ, מִסִּטְרָא דְּאִילָנָא דְּמַלְכוּת דַּאֲצִּילוּת. בֶּן בַּיִת, מִסִּטְרָא דְּבֶ"ן יָ"הּ, תִּפְאֶרֶת דַּאֲצִּילוּת, זַכָּאָה חוּלָקָךְ. וּמַאן גָּרִים לָךְ דָּא, בְּגִין דְּאִשְׁתְּדָּלוּתָךְ בַּתּוֹרָה וּבַמִצְּוָה, לְיַחֲדָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, לְאַעֲלָא מַלְכָּא עַל אַתְרֵיהּ, וְעַל מַשִׁרְיָיתֵיהּ לְעֵילָּא, וְעַל יִשְׂרָאֵל לְתַתָּא.

וּמִשָּׁם קָרָא אוֹתְךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֶבֶד נֶאֱמָן. אַחַר כָּךְ עָלִיתָ לִהְיוֹת מֶלֶךְ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים לג) וַיְהִי בִישֻׁרוּן מֶלֶךְ. אַחַר כָּךְ בֶּן בַּיִת לְמַעְלָה. מֶלֶךְ מִצַּד שֶׁל מַלְכוּת שֶׁל בְּרִיאָה, בֶּן בַּיִת מִצַּד שֶׁל בִּינָה שֶׁל בְּרִיאָה. כָּעֵת אַתָּה מֶלֶךְ מִצַּד שֶׁל עֵץ הַמַּלְכוּת שֶׁל אֲצִילוּת. בֶּן בַּיִת מִצַּד שֶׁל בֶּ"ן יָ"הּ. תִּפְאֶרֶת שֶׁל אֲצִילוּת, אַשְׁרֵי חֶלְקְךְ. וּמִי גָרַם לְךְ אֶת זֶה? מִשּׁוּם הִשְׁתַּדְּלוּתְךְ בַּתּוֹרָה וּבַמִּצְוָה, לְיַחֵד אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּשְׁכִינָתוֹ, לְהַעֲלוֹת אֶת הַמֶּלֶךְ עַל מְקוֹמוֹ וְעַל מַחֲנוֹתָיו לְמַעְלָה וְעַל יִשְׂרָאֵל לְמַטָּה.

כֻּלָּם יוֹרְשִׁים נְשָׁמוֹת שֶׁל אֲצִילוּת מִמֶּנּוּ

וּבְגִין כַּךְ (ס"א ובגינך) יָרְתִין כֻּלְּהוּ נִשְׁמָתִין דַּאֲצִּילוּת מִנֵּיהּ, וְאִתְקְרִיאוּ בְּנִין דִּילֵיהּ, מִשֵׁם יְדוָֹ"ד דַּאֲצִּילוּת, דְּלֵית תַּמָּן פִּרוּד וְקִצּוּץ. דִּבְקַדְמֵיתָא אִתְּמַר בְּהוּ בְּנִין לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, מִצַּד יְהוָֹ"ה דִּבְרִיאָה, דְּאִתְּמַר בֵּיהּ בְּרָאתִיו יְצַּרְתִּיו אַף עֲשִׂיתִיו, וּכְעַן בָּנִים לַיְדוָֹ"ד דַּאֲצִּילוּת.

וּמִשּׁוּם כָּךְ (ובגללך) כֻּלָּם יוֹרְשִׁים נְשָׁמוֹת שֶׁל אֲצִילוּת מִמֶּנּוּ, וְנִקְרָאִים בָּנִים שֶׁלּוֹ, מִשּׁוּם יְהֹוָ"ה שֶׁל אֲצִילוּת שֶׁאֵין שָׁם פֵּרוּד וְקִצּוּץ. שֶׁבָּרִאשׁוֹנָה נֶאֱמַר בָּהֶם בָּנִים לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּשְׁכִינָתוֹ, מִצַּד יְהֹוָ"ה שֶׁל בְּרִיאָה, שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ בְּרָאתִיו יְצַרְתִּיו אַף עֲשִׂיתִיו, כְּגוֹן בָּנִים לַיהֹוָ"ה שֶׁל אֲצִילוּת.

שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךְ מֶלֶךְ

וּבָךְ אִתְקַיָּים פִּקּוּדָא, דְּאִיהִי מִצְּוָה עַל יִשְׂרָאֵל, לְהַעֲמִיד עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים יז) שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ. וְאִתְקַיָּים בָּךְ (דברים לג) וַיְהִי בִישׁוּרוּן מֶלֶךְ, כַּד בְּקַדְמִיתָא. וְכֻלְּהוּ מִתְנַהֲגִין אֲבַתְרָךְ, כָּאֵבָרִין דְּמִתְנַהֲגִין כֻּלְּהוּ בִּתְנוּעָה דְּנִשְׁמְתָא, דְּאִתְפַּשְּׁטָא עַל כָּל אֵבֶר. בְּגִין דְּכֶתֶר עֶלְיוֹן אַנְתְּ תְּהֵא מְעוּטָר בֵּיהּ, דְּבֵיהּ עִלַּת הָעִלּוֹת אִיהוּ כֶּתֶר עַל כֹּלָּא, טָמִיר וְגָנִיז מִלְּגָיו מִנֵּיהּ. וּמִנֵּיהּ אִתְפְּשָׁט עַל כָּל סְפִירָן, וּמְסַדֵּר לוֹן לְמֶהֱוִי דָּא רַב, וְדָא זְעֵיר, וְדָא בֵּינוֹנִי, וְאַנְהִיג לוֹן לִרְעוּתֵיהּ, וְנָהִיר בְּהוּ, וּמְקַשֵׁר לוֹן, וּמְיַחֵד לוֹן.

וּבְךָ הִתְקַיְּמָה הַמִּצְוָה, שֶׁהִיא מִצְוָה עַל יִשְׂרָאֵל לְהַעֲמִיד לָהֶם מֶלֶךְ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב, (שם י) שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךְ מֶלֶךְ. וְהִתְקַיֵּם בְּךְ (שם לג) וַיְהִי בִישֻׁרוּן מֶלֶךְ, כְּבָרִאשׁוֹנָה. וְכֻלָּם מִתְנַהֲגִים אַחֲרֶיךְ, כְּמוֹ אֵיבָרִים שֶׁכֻּלָּם מִתְנַהֲגִים בִּתְנוּעַת הַנְּשָׁמָה שֶׁמִּתְפַּשֶּׁטֶת עַל כָּל אֵיבָר. מִשּׁוּם שֶׁכֶּתֶר עֶלְיוֹן אַתָּה תִּהְיֶה מְעֻטָּר בּוֹ, שֶׁבּוֹ עִלַּת הָעִלּוֹת הוּא כֶּתֶר עַל הַכֹּל, טָמִיר וְגָנוּז מִבִּפְנִים מִמֶּנּוּ. וּמִמֶּנּוּ מִתְפַּשֵּׁט עַל כָּל הַסְּפִירוֹת, וּמְסַדֵּר אוֹתָם לִהְיוֹת זֶה גָּדוֹל, וְזֶה קָטָן, וְזֶה בֵּינוֹנִי, וּמַנְהִיג אוֹתָם לִרְצוֹנוֹ וּמֵאִיר בָּהֶם, וּמְקַשֵּׁר אוֹתָם וּמְיַחֵד אוֹתָם.

וְאָצַלְתִּי מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלֶיךְ וְשַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם

הָכִי אַנְתְּ תְּהֵא מַנְהִיג לְיִשְׂרָאֵל, בְּכָל מִדּוֹת טָבִין דִּילֵיהּ, וּתְסַדֵּר כָּל חַד כִּדְחֲזֵי לֵיהּ, הַבְּכוֹר כִּבְכוֹרָתוֹ, וְהַצָּעִיר כִּצְּעִירֻתוֹ, וּבֵינוֹנִי כְּפוּם דַּרְגֵּיהּ. וּתְקַשֵׁר לוֹן קֶשֶׁר אֶחָד לְגַבֵּי אֲבוּהוֹן דְּבִשְׁמַיָּא. לְמֶהֱוִי כֻּלְּהוּ בְּשָׂפָה בְּרוּרָה, לְבָרְכָא לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. וּלְקַדְּשֵׁיהּ, וּלְיַיחֲדֵיהּ, בְּדַרְגָּא דִּילָךְ, בְּמַחֲשָׁבָה דִּילָךְ, בַּאֲצִּילוּת דִּילָךְ, דְּאִתְקָיָּים בָּךְ (במדבר יא) וְאָצַּלְתִּי מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלֶיךָ וְשַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם. קוּם אִתְּעַר בְּפִקּוּדָא, לְהַכְרִית זַרְעוֹ שֶׁל עֲמָלֵק. (פרשת תצא רפ"א ע"ב שייך לנשא קמ"ה ע"א)

כָּכָה אַתָּה תִּהְיֶה מַנְהִיג לְיִשְׂרָאֵל בְּכָל הַמִּדּוֹת הַטּוֹבוֹת שֶׁלּוֹ, וּתְסַדֵּר כָּל אֶחָד כָּרָאוּי לוֹ – הַבְּכוֹר כִּבְכוֹרָתוֹ, וְהַצָּעִיר כִּצְעִירוּתוֹ, וְהַבֵּינוֹנִי כְּפִי דַרְגָּתוֹ. וּתְקַשֵּׁר אוֹתָם קֶשֶׁר אֶחָד לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, לִהְיוֹת כֻּלָּם בְּשָׂפָה בְרוּרָה, לְבָרֵךְ אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּלְקַדְּשׁוֹ וּלְיַחֲדוֹ בַּדַּרְגָּה שֶׁלְּךְ, בַּמַּחֲשָׁבָה שֶׁלְּךְ, בָּאֲצִילוּת שֶׁלְּךְ, שֶׁהִתְקַיֵּם בְּךְ (במדבר יא) וְאָצַלְתִּי מִן הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלֶיךְ וְשַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם. קוּם הִתְעוֹרֵר בַּמִּצְוָה, לְהַכְרִית זַרְעוֹ שֶׁל עֲמָלֵק.

צָּרִיךְ בֶּן אָדָם לִירָא מֵאָבִיו וּמֵאִמּוֹ וּלְכַבֵּד אוֹתָם

(ויקרא יט) אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְגוֹ' פִּקּוּדָא דָא, לְכַבֵּד אָב וְאֵם, דְּאִצְּטְרִיךְ בַּר נָשׁ לְמִדְחַל מֵאָבוֹי וּמֵאִמֵיהּ, וּלְאוֹקִיר לוֹן. כְּמָה דְּאִצְּטְרִיךְ בַּר נָשׁ לְאוֹקִיר לֵיהּ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. מִסִּטְרָא דְּרוּחָא דְּיָהַב בְּגַוִיהּ. וּלְמִדְחַל מִנֵּיהּ. הָכִי אִצְּטְרִיךְ לֵיהּ לְאוֹקִיר לַאֲבוֹי וּלְאִמֵּיהּ, מִסִּטְרָא דְּגוּפָא דִּילֵיהּ, וּלְמִדְחַל מִנְּהוֹן, דְּהָא אִינּוּן מִשְׁתַּתְּפִין בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְעַבְדֵּי לֵיהּ גּוּפָא, וְהוֹאִיל וְאִינּוּן שׁוּתָּפִין בְּעוֹבָדָא, לִיהֱווּ שׁוּתָּפִין בִּדְחִילוּ וִיקָרָא.

אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְגוֹ'. מִצְוָה זוֹ לְכַבֵּד אָב וָאֵם, שֶׁצָּרִיךְ בֶּן אָדָם לִירָא מֵאָבִיו וּמֵאִמּוֹ וּלְכַבֵּד אוֹתָם. כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ בֶּן אָדָם לְכַבֵּד אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִצַּד הָרוּחַ שֶׁנָּתַן בְּתוֹכוֹ וְלִירָא מִמֶּנּוּ, כָּךְ צָרִיךְ לְכַבֵּד אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ מִצַּד שֶׁל הַגּוּף שֶׁלּוֹ וְלִירָא מֵהֶם, שֶׁהֲרֵי הֵם מִשְׁתַּתְּפִים עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְעוֹשִׂים לוֹ גּוּף. וְהוֹאִיל וְהֵם שֻׁתָּפִים בַּמַּעֲשֶׂה, יִהְיוּ שֻׁתָּפִים בְּיִרְאָה וְכָבוֹד.

צָרִיךְ אָדָם לִירָא מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

כְּגַוְונָא דָּא, ג' שׁוּתָּפִין אִשְׁתְּכָחוּ לְעֵילָּא בְּרָזָא דְּאָדָם. אָדָם קַדְמָאָה, אַף עַל גַּב דְּגוּפָא דִּילֵיהּ הֲוָה מֵעַפְרָא, לָאו מֵעַפְרָא דְּהָכָא הֲוָה אֶלָּא מֵעַפְרָא דְּבֵי מַקְדְשָׁא דִּלְעֵילָּא. אַבָּא וְאִימָּא אִשְׁתְּכָחוּ, וּמַלְכָּא עִלָּאָה אִשְׁתְּתַּף בַּהֲדַיְיהוּ, וְשָׁדַר בֵּיהּ רוּחָא דְּחַיִּי, וְאִתְבְּרֵי. וּכְגַוְונָא דָּא, אִשְׁתְּכַּח כֹּלָּא עֵילָּא וְתַתָּא. וְעַל דָּא אִצְּטְרִיךְ לֵיהּ לְבַּר נָשׁ לְמִדְחַל לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּלְמִדְחַל לַאֲבוּי וּלְאִמֵּיהּ.

כְּמוֹ כֵן, שְׁלֹשָׁה שֻׁתָּפִים נִמְצְאוּ לוֹ לְמַעְלָה בְּסוֹד שֶׁל אָדָם. אָדָם הָרִאשׁוֹן, אַף עַל גַּב שֶׁגּוּפוֹ הָיָה מֵעָפָר, לֹא מֵעָפָר שֶׁל כָּאן הָיָה, אֶלָּא מֵעָפָר שֶׁל בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁל מַעְלָה. הָאָב וְהָאֵם נִמְצְאוּ, וְהַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן הִשְׁתַּתֵּף עִמָּם, וְשָׁלַח בּוֹ רוּחַ שֶׁל חַיִּים וְנִבְרָא. וּכְמוֹ זֶה נִמְצָא הַכֹּל לְמַעְלָה וּלְמַטָּה. וְעַל כֵּן צָרִיךְ אָדָם לִירָא מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְלִירָא מֵאָבִיו וְאִמּוֹ.

הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן שָׁלַח בְּאוֹתוֹ הַצַּדִּיק עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם אוֹתִיּוֹת

בְּסִתְרֵי תּוֹרָה, אָדָם קַדְמָאָה לָא הֲוָה לֵיהּ מֵהַאי עָלְמָא כְּלוּם. חַד צַּדִּיק עֲבַד שִׁמּוּשָׁא בְּנוּקְבֵיהּ, וְאִתְעָבִיד מֵהַהוּא שִׁמּוּשָׁא גּוּפָא חֲדָא, דִּנְהִירוּ דִּילֵיהּ יַתִיר מִכָּל אִינּוּן מַלְאֲכִין שְׁלִיחָן לְעֵילָּא. וְכַד אִתְבְּרֵי הַהוּא גּוּפָא מַלְכָּא עִלָּאָה, שָׁדַר בְּהַהוּא צַּדִיק כ"ב אַתְוָון, וְאִשְׁתְּתַּף בַּהֲדַיְיהוּ, וְנָפַק לְעָלְמָא.

בְּסִתְרֵי תוֹרָה, אָדָם הָרִאשׁוֹן לֹא הָיָה לוֹ מֵהָעוֹלָם הַזֶּה כְּלוּם. צַדִּיק אֶחָד עָשָׂה שִׁמּוּשׁ עִם נְקֵבָתוֹ, וְנַעֲשָׂה מֵאוֹתוֹ הַשִּׁמּוּשׁ גּוּף אֶחָד, שֶׁאוֹרוֹ יוֹתֵר מִכָּל אוֹתָם הַמַּלְאָכִים הַשְּׁלוּחִים לְמַעְלָה. וּכְשֶׁנִּבְרָא אוֹתוֹ הַגּוּף, הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן שָׁלַח בְּאוֹתוֹ הַצַּדִּיק עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם אוֹתִיּוֹת, וְהִשְׁתַּתֵּף עִמָּם וְיָצָא לָעוֹלָם.

וַיַּעַשׂ ה' אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם

כֵּיוָן דְּנָפַק, חָמוּ לֵיהּ שִׁמְשָׁא וְסִיהֲרָא, וְאַסְתִּימוּ (דף פ"ג ע"ב) נְהוֹרַיְיהוּ, דְּתַפּוּחָא דְּרַגְלֵיהּ אַחְשִׁיךְ נְהוֹרָא דִּלְהוֹן. מַאי טַעֲמָא. בְּגִין דְּמֵעוֹבָדָא דְּשִׁמְשָׁא וְסִיהֲרָא עִלָּאָה נָפַק. כֵּיוָן דְּחָטָא, אִתְחֲשָׁךְ, וְאַזְעִיר גַּרְמֵיהּ, וְאִצְּטְרִיךְ לְגוּפָא אָחֳרָא בְּמִשְׁכָא וּבְבִשְׂרָא. דִּכְתִיב, (בראשית ג) וַיַּעֲשׂ יְיָ' אֱלֹהִים לָאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּישֵׁם. כְּהַהוּא שִׁמּוּשָׁא דַּעֲבַד הַהוּא צַּדִיק בְּנוּקְבֵיהּ, לָא אִשְׁתְּכַח מִקַּדְמַת דְּנָא, וּלְבָתַּר דְּנָא, דְּהָא עַד לָא נָפַק לְצּוֹרֵף אוּמָנָא.

כֵּיוָן שֶׁיָּצָא, רָאוּ אוֹתוֹ הַשֶּׁמֶשׁ וְהַלְּבָנָה וְהִסְתִּירוּ אֶת אוֹרָם, שֶׁתַּפּוּחַ רַגְלוֹ הֶחְשִׁיךְ אֶת הָאוֹר שֶׁלָּהֶם. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁמִּמַּעֲשֵׂה הַשֶּׁמֶשׁ וְהַלְּבָנָה יָצָא. כֵּיוָן שֶׁחָטָא, נֶחְשַׁךְ, וְהִקְטִין עַצְמוֹ, וְהִצְטָרֵךְ לְגוּף אַחֵר בְּעוֹר וּבְבָשָׂר, שֶׁכָּתוּב (בראשיתב) וַיַּעַשׂ ה' אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם. כְּמוֹ אוֹתוֹ הַשִּׁמּוּשׁ שֶׁעָשָׂה אוֹתוֹ צַדִּיק עִם נְקֵבָתוֹ, לֹא נִמְצָא מִקֹּדֶם לָכֵן וּלְאַחַר מִכֵּן, שֶׁהֲרֵי טֶרֶם יָצָא לְצוֹרֵף אֻמָּן.

עַד שֶׁבָּא חֲנוֹךְ

עַד דְּאָתָא חֲנוֹךְ, וְנָטִיל לֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מֵאַרְעָא, וְאַבְרִיר פְּסוֹלֶת וְקַסְטוּרָא מִכַּסְפָא, וְכֵן בְּכָל אִינּוּן צַּדִּיקַיָּיא דִּי בְּאַרְעָא. לְבָתַר אִתְתָּקַּן הַהוּא אֲתַר, וְאִתְעָבִידוּ רוּחִין וְנִשְׁמָתִין בְּשִׁמּוּשַׁיְיהוּ וְגוּפָא מִתַּתָּא בְּאַרְעָא. וְעַל דָּא בְּשׁוּתָּפוּ דִּלְעֵילָּא וְתַתָּא, בַּר נָשׁ אָתֵי לְעָלְמָא, וְאִצְּטְרִיךְ לְמִדְחַל לְאִינּוּן שׁוּתָּפִין, וּלְאוֹקִיר לוֹן, כְּמָה דְּאִתְּמַר.

עֵד שֶׁבָּא חֲנוֹךְ, וְנָטַל אוֹתוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִן הָאָרֶץ, וְנִבְרְרָה הַפְּסֹלֶת וְהַזֻּהֲמָה מִן הַכֶּסֶף, וְכֵן בְּכָל אוֹתָם הַצַּדִּיקִים שֶׁבָּאָרֶץ. אַחַר כָּךְ הִתְתַּקֵּן אוֹתוֹ הַמָּקוֹם, וְנַעֲשׂוּ רוּחוֹת וּנְשָׁמוֹת בְּשִׁמּוּשֵׁיהֶם וְהַגּוּף מִלְּמַטָּה בָּאָרֶץ. וְעַל כֵּן, בְּשֻׁתָּפוּת שֶׁלְּמַעְלָה וּלְמַטָּה בָּא הָאָדָם לָעוֹלָם, וְצָרִיךְ לִירָא מֵאוֹתָם הַשֻּׁתָּפִים וּלְכַבֵּד אוֹתָם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר.

בזוהר – ספר ויקרא – פרשת קדושים (דף פ"ו ע"א)

לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךְ בִּלְבָבֶךְ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךְ

רעיא מהימנא (ויקרא יט) לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְגוֹ'. פִּקּוּדָא דָּא, לְאוֹכָחָא לְהַהוּא דְּחָטֵי, לְמֵחֱזִי לֵיהּ רְחִימוּ סַגְיַא, דְּרָחִים לֵיהּ, בְּגִין דְּלָא יִתְעֲנָשׁ אִיהוּ. דְּהָא בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כְּתִיב, (משלי ג) כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב יְיָ' יוֹכִיחַ. וּכְמָּה דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָבִיד וְאוֹכַח לְמַאן דְּרָחִים לֵיהּ, הָכִי יוֹלִיף בַּר נָשׁ מֵהַהוּא אָרְחָא, וְיוֹכַח לְחַבְרֵיהּ. קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמַאי אוֹכַח לְבַּר נָשׁ. אוֹכַח לֵיהּ בִּרְחִימוּ בְּסִתְרָא, אִי יְקַבֵּל לֵיהּ יָאוּת. וְאִי לָא, אוֹכַח לֵיהּ בֵּין רְחִימוֹי. אִי יְקַבֵּל יָאוּת. וְאִי לָא, אוֹכַח לֵיהּ בְּאִתְגַּלְיָיא לְעֵינֵיהוֹן דְּכֹלָּא. אִי יְקַבֵּל יָאוּת. וְאִי לָאו, שָׁרִי לֵיהּ, וְלָא אוֹכַח לֵיהּ, וְשָׁבִיק (דף פ"ו ע"א) לֵיהּ יֵיזִיל וְיַעְבִיד רְעוּתֵיהּ.

לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךְ בִּלְבָבֶךְ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךְ וְגוֹ'. מִצְוָה זוֹ לְהוֹכִיחַ אֶת אוֹתוֹ שֶׁחָטָא לְהַרְאוֹת לוֹ אַהֲבָה רַבָּה, שֶׁאוֹהֵב אוֹתוֹ, כְּדֵי שֶׁהוּא לֹא יֵעָנֵשׁ. שֶׁהֲרֵי כָּתוּב בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ. וּכְמוֹ שֶׁעוֹשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּמוֹכִיחַ אֶת מִי שֶׁאוֹהֵב אוֹתוֹ, כָּךְ יִלְמַד אָדָם מֵאוֹתָהּ הַדֶּרֶךְ וְיוֹכִיחַ אֶת חֲבֵרוֹ. בַּמֶּה מוֹכִיחַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָאָדָם? הוּא מוֹכִיחוֹ בְּאַהֲבָה בַּסֵּתֶר. אִם יְקַבֵּל אוֹתוֹ – יָפֶה. וְאִם לֹא מוֹכִיחוֹ בֵּין אוֹהֲבָיו, אִם יְקַבֵּל – יָפֶה, וְאִם לֹא – מוֹכִיחוֹ בְגָלוּי לְעֵין כֹּל. אִם יְקַבֵּל – יָפֶה. וְאִם לֹא – מֵנִיחַ אוֹתוֹ וְלֹא מוֹכִיחַ אוֹתוֹ, וְעוֹזֵב אוֹתוֹ שֶׁיֵּלֵךְ וְיַעֲשֶׂה אֶת רְצוֹנוֹ.

בָּרִאשׁוֹנָה מוֹדִיעָה לוֹ בַסֵּתֶר

בְּקַדְמִיתָא אוֹדַע לֵיהּ בְּסִתְרָא, בְּגִין לְאוֹכָחָא לֵיהּ, וּלְאִתְעֲרָא לֵיהּ, דְּלָא יִנְּדַע בֵּיהּ בַּר נָשׁ. וְדָא אִיהוּ בֵּינֵיהּ לְבֵינֵיהּ. אִי מְקַבֵּל יָאוּת. וְאִי לָאו, אוֹדַע לֵיהּ בֵּין רְחִימוֹי, בְּזִמְנָא דְּכַהֲנָא רַבָּא הֲוָה בְּעָלְמָא, יָהִיב לֵיהּ מַרְעִין בְּעַרְסֵיהּ, וְאָתוּ רְחִימוֹי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאוֹדְעָן לֵיהּ, אִי אִית בֵּיהּ חוֹבָא דְּיֵיתוּב מִנֵּיהּ, וּלְעָיֵין בְּמִלֵיהּ. אִי מְקַבֵּל יָאוּת, וְאִי לָאו אוֹכַח לֵיהּ בְּאִתְגַּלְיָיא, בְּמָמוֹנֵיהּ, בִּבְנוֹי, דְּכֹלָּא מְלַחֲשָׁן עָלֵיהּ, וְיִיתוּן לְגַבֵּיהּ. אִי מְקַבֵּל יָאוּת. וְאִי לָאו שָׁארֵי לֵיהּ מָארֵיהּ לְמֶעְבַּד רְעוּתֵיהּ, וְלָא יַתְקִיף בֵּיהּ לְעָלְמִין. כְּגַוְונָא דָּא אִצְּטְרִיךְ לֵיהּ לְאוֹכָחָא לְחַבְרֵיהּ בְּקַדְמִיתָא בְּסִתְרָא. לְבָתַר בֵּין רְחִימוֹי. לְבָתַר בְּאִתְגַּלְיָיא. מִכָּאן וּלְהָלְאָה יִשְׁבּוֹק לֵיהּ וְיַעְבִּיד רְעוּתֵיהּ.

בָּרִאשׁוֹנָה מוֹדִיעָה לוֹ בַסֵּתֶר, כְּדֵי לְהוֹכִיחַ אוֹתוֹ וּלְעוֹרֵר אוֹתוֹ, שֶׁלֹּא יַכִּיר בּוֹ בֶּן אָדָם. וְזֶה הוּא בֵּינוֹ לְבֵינוֹ. אִם מְקַבֵּל – טוֹב, וְאִם לֹא – מוֹדִיעַ לוֹ בֵּין אוֹהֲבָיו. בִּזְמַן שֶׁהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל הָיָה בָעוֹלָם, נָתַן לוֹ מַחֲלָה בְמִטָּתוֹ, וּבָאוּ אוֹהֲבָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּמוֹדִיעִים לוֹ, שֶׁאִם יֵשׁ בּוֹ חוֹבָה שֶׁיָּשׁוּב מִמֶּנָּה וִיעַיֵּן בִּדְבָרָיו. אִם מְקַבֵּל – מוּטָב, וְאִם לֹא – מוֹכִיחַ אוֹתוֹ בְגָלוּי, בְּמָמוֹנוֹ, בְּבָנָיו, שֶׁכֻּלָּם מְדַבְּרִים עָלָיו וְיָבוֹאוּ אֵלָיו. אִם מְקַבֵּל – מוּטָב, וְאִם לֹא – מַתִּיר לוֹ קוֹנוֹ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ, וְלֹא מַחֲזִיק בּוֹ לְעוֹלָמִים. כְּגוֹן זֶה צָרִיךְ לוֹ לְהוֹכִיחַ לַחֲבֵרוֹ בָּרִאשׁוֹנָה בַּסֵּתֶר, וְאַחַר כָּךְ בֵּין אוֹהֲבָיו, וּלְבַסּוֹף בְּגָלוּי. מִכָּאן וּלְהָלְאָה יַעֲזֹּב לוֹ וְיַעֲשֶׂה כִרְצוֹנוֹ.

וְעַל זֶה כָּתוּב הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ

וְעַל דָּא כְּתִיב הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ. הוֹכֵחַ: בְּסִתְרָא, דְּלָא יִנְּדַע בֵּיהּ בַּר נָשׁ. תּוֹכִיחַ: בֵּין חַבְרוֹי וּרְחִימוֹי. אֶת עֲמִיתֶךָ: בְּאִתְגַּלְיָיא. וְעַל דָּא לָא כְּתִיב בְּקַדְמִיתָא תּוֹכִיחַ, אֶלָּא הוֹכֵחַ. תּוּ הוֹכֵחַ, אִי אִיהוּ בַּר נָשׁ דְּיִכְסוּף, לָא יִימָּא לֵיהּ וְלָא יוֹכִיחַ לֵיהּ אֲפִילּוּ בְּסִתְרָא, אֶלָּא יִימָּא קַמֵּיהּ, כְּמָאן דְּמִשְׁתָּעֵי בְּמִלִּין אָחֳרָנִין. וּבְגוֹ אִינּוּן מִלִּין, יִדְכַּר מַאן דְּעָבַד הַהוּא חוֹבָא הוּא כַּךְ וְכַךְ, בְּגִין דְּאִיהוּ יְדַע בְּגַרְמֵיהּ, וְיִשְׁתְּבִיק מֵהַהוּא חוֹבָא. וְעַל דָּא הוֹכֵחַ. וְאִם לָאו, תּוֹכִיחַ. וּלְבָתַר אֶת עֲמִיתֶךָ בְּאִתְגַּלְיָיא. מִכָּאן וּלְהָלְאָה וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.

וְעַל זֶה כָּתוּב הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ. הוֹכֵחַ – בַּסֵּתֶר, שֶׁלֹּא יֵדַע בּוֹ בֶּן אָדָם. תּוֹכִיחַ – בֵּין חֲבֵרָיו וְאוֹהֲבָיו. אֶת עֲמִיתֶךְ – בְּגָלוּי. וְעַל כֵּן לֹא כָתוּב בָּרִאשׁוֹנָה תּוֹכִיחַ, אֶלָּא הוֹכֵחַ. וְע

וֹד הוֹכֵחַ – אִם הוּא אָדָם שֶׁיִּתְבַּיֵּשׁ, לֹא יֹאמַר לוֹ וְלֹא יוֹכִיחַ אוֹתוֹ אֲפִלּוּ בַּסֵּתֶר, אֶלָּא יֹאמַר לְפָנָיו כְּמִי שֶׁמְּסַפֵּר בִּדְבָרִים אֲחֵרִים. וּבְתוֹךְ אוֹתָם דְּבָרִים יַזְכִּיר מִי שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתוֹ הַחֵטְא הוּא כָּךְ וְכָךְ, כְּדֵי שֶׁהוּא יֵדַע בְּעַצְמוֹ וְיַעֲזֹב אֶת אוֹתוֹ הַחֵטְא. וְעַל כֵּן הוֹכֵחַ. וְאִם לֹא – תּוֹכִיחַ. וְאַחַר כָּךְ אֶת עֲמִיתֶךְ – בְּגָלוּי. מִכָּאן וָהָלְאָה – וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.

שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָס עַל כְּבוֹדוֹ שֶׁל אָדָם

דָּבָר אַחֵר וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא, דְּהָא כֵּיוָן דְּבַּר נָשׁ אוֹכַח לְחַבְרֵיהּ, וְאִזְדְּמַן לְאוֹכָחָא לֵיהּ בְּאִתְגַּלְיָא, לָא יְסַלֵּק קַמֵּיהּ הַהוּא חוֹבָה דַּעֲבֵיד, דְּאָסִיר לֵיהּ וַדַאי, אֶלָּא יֵימָּא סְתָם, וְלָא יְסַלֵּק עֲלוֹי הַהוּא חוֹבָא בְּאִתְגַּלְיָיא, וְלָא יַרְשִׁים עֲלוֹי חוֹבָא, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חָס עַל יְקָרָא דְּבַר נָשׁ, אֲפִילּוּ בְּחַיָּיבַיָא.

דָּבָר אַחֵר וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא – שֶׁהֲרֵי כֵּיוָן שֶׁאָדָם מוֹכִיחַ אֶת חֲבֵרוֹ וּמִזְדַּמֵּן לְהוֹכִיחוֹ בְּגָלוּי, לֹא יַעֲלֶה לְפָנָיו אוֹתוֹ חֵטְא שֶׁעָשָׂה, שֶׁאָסוּר לוֹ וַדַּאי, אֶלָּא יֹאמַר סְתָם, וְלֹא יַעֲלֶה עָלָיו אוֹתוֹ חֵטְא בְּגָלוּי, וְלֹא יִרְשֹׁם עָלָיו חֵטְא. שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָס עַל כְּבוֹדוֹ שֶׁל אָדָם אֲפִלּוּ בָּרְשָׁעִים.

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*