logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר קב הישר – מפעל הזוהר העולמי

קב הישר

קב הישר

להורדה/ הדפסה

Introduction to Kav Yashar

הקדמת קב הישר

מעלות הספר

שער והקדמת קב הישר מנוקד

 

 

 

 

קב הישר- מעלות הספר 1 קב הישר מעלות ספר2

 

 

מעלות הספר

שהוא מורה דרך ומאיר נתיבות:

 • I)אאיך להכין את עצמו לבר מצוה.
 • II)הוראות ליום החתונה, לחתן ולכלה ולהוריהם.
 • III)מורה דרך לאדם בחיי היום יום,
  איך לעבור את כל התלאות והמאורעות
  שעוברים עליו בכל יום ויום.
 • IV)הדרכה לאנשים ונשים מרי לבב ועצבנים
  מחמת צרותיהם ל"ע, להחיות רוחם
  ולחזקם שיהיו שמחים וטובי לב, מלאים חיים.
 • V)מאיר עיני ההורים אשר מן השמים נזדמנו להם בעיות עם ילדיהם הן ברוחניות והן בגשמיות, שירגישו שמחים וטובי לב בזה שהם שלוחים
  מן השמים לקרב את הגאולה.
 • VI)חיזוק ושמחה לאם הישראלית איך לנהל
  את ביתה הגדולה בילדים הרבה בלעה"ר.
 • חיות וחיזוק לבחורים נשברי לב.
 • דרך להשתמש בממון בעסקיו,
  שלא לאבד את נכסיו בפעם אחת.
 • IX)לשרש מלבו מדת הקנאה בין בעשיר ובין בעני, מראה שהעניים מאושרים.
 1. X) מאות סגולות ורפואות ותפילות מיוחדות לכל דבר שהאדם זקוק אליו בחיי היום יום.

 

 

הקדמת המוציא לאור

בדורינו דור יתום, כאשר חסרים לנו בעוונותינו הרבים הצדיקים זכותו יגן עלינו מדורות הקודמים, ואין מי שיוכיח את העם בדברי מוסר והתעוררות, אפשר למלא את החסרון על ידי הלימוד בספר הקדוש קב הישר. כאשר מעיינים בספר זה, רואים שהמחבר מדבר לכל אחד ואחד מאתנו, כאילו היה חי בדורינו, וכאילו היה יודע מגודל הנסיונות שבדור הזה.

ידוע מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה במדרש על פסוק "עת לעשות לה' הפרו תורתך", שכאשר הדור פרוץ בעוונותינו הרבים ואין מקיימין את התורה ומצותי' כדבעי, והיינו שהוא בבחינת "הפרו תורתך", אז "עת לעשות לה'", צריכים לפעול למען כבוד שמים, לחזק קיום התורה הקדושה.

ומן הנכון להזכיר כאן דברי הגאון הקדוש רבי הלל מקאלאמיי זכותו יגן עלינו שכתב בהקדמה לספרו הקדוש "עת לעשות", שספר זה עלה לו בדמעות בלי שיעור ושעות רבות של ביטול תורה להפיצה לאור עולם, אבל הוא מדפיס את הספר כדי לחזק את האמונה והבטחון ומדות טובות בלבות בני ישראל, שמורגש החסרון בדורות הללו.

ואם בדורו כתב כן הגאון הקדוש מקאלאמיי, אשר דורו היה בהשוואה לדורינו, דור של תורה ויראה, קדושה וטהרה, ובעת ההוא עדיין היו בחיים מאות גאונים וצדיקים בכל תפוצות ישראל, ואף על פי כן כתב שהעולם זקוק לספר כזה, אנן מה נעני אבתריה כהיום בעוונותינו הרבים, כאשר בני ישראל עלולים ליפול בנסיונות שונות ברוחניות ובגשמיות. בני אדם טרודים על המחי' ועל הכלכלה, ונתגדל דור חדש בלי עין הרע שנתרבה מאוד בעזרת השם יתברך, אבל כמעט שאין יודעים איך היה נראה יהודי ירא ה' בדורות שעברו.

לזאת אזרנו אומץ לחזק ידים רפות, בראותינו נחיצות הוצאת ספר הקדוש קב הישר לאור עולם במהדורא חדשה, כדי להאיר עיני בישראל ולחמם את לבותיהם בדברי המוסר שיצאו בקדושה וטהרה מתחת ידו של המחבר.

לפעמים הוצרכנו לשנות איזה מלים, ומכל מקום יגענו מאוד להוציא את הרעיון שהגה בו המחבר. כמה יגיעות יגענו להקל על המעיין בספר הקדוש הזה. לא חסכנו שום עמל ויגיעה ולא פנינו עינינו להוצאות הרבות של הוצאת ספר כזה במהדורא מאירת עיניים.

פיענחנו את הראשי תיבות שנדפסו בדפוס הראשון, פסיק ונקודות, וחילקנו את הספר בקטעים, בתוספות לכותרות בכל פרק בין ענין לענין.

יגיעות רבות השקענו בספר זה להוציאו ברוב פאר והדר, ואף על פי כן ידענו גם ידענו מקרא שכתוב "שגיאות מי יבין", ויתכן שנפלו טעותיו בדפוס. לכן בקשתינו מהקורא היקר שידון אותנו לכף זכות, בגלל העמל והטירחא שקשור בהוצאת ספר כזה לאור עולם.

ואתן שבח והודי' להשם יתברך אשר זיכנו בזכות זה להיות ממזכי הרבים, להוציא לאור מחדש ספר קב הישר, שזה כבר רפ"ט שנה מפטירתו – (תע"ב – תשס"א).

יהי רצון שזכות המחבר הקדוש יגן עלינו ועל כל בני ביתינו ועל כל העוזרים בהוצאת הספר לאור, להוושע בכל משאלות לבבם לטובה, בני, חיי ומזוני, לגדל את בניהם לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

תקוותינו שספר זה יאיר קדושה ויראת שמים בלבבות בני ישראל, ונזכה לראות בישועת כל ישראל ושמחתן. ובמהרה יקוים בנו נבואת ישעיה הנביא (נ"ב, ז-ט) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום על הרי יהודה, אומר לציון מלך אלוקיך וכו' כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו, במהרה בימינו אמן.

חודש אלול תשס"א לפ"ק – המו"ל

פרקי תולדות קצרים

של מחבר ספר "קב הישר"

מעטים הם ידיעותינו אודות מחבר ספר "קב הישר", למרות העובדא שהספר נפוץ בכל תפוצות ישראל. והא לנו פירורים ממה שנלקט ממקומות שונים, במיוחד מהקדמתו לספרו ומן ההקדמות לספריו של אביו הקדוש זכר צדיק לברכה.

מחבר ספר זה, "קב הישר", הגאון הקדוש רבי צבי הירש קודנובר זכותו יגן עלינו, היה מגדולי צדיקי דורו, והתבלט בין רבני עיר ואם בישראל פרנקפורט. גדולי דורו ענו אחריו "מקודש מקודש" והעידו על גדולתו.

המחבר נולד לפני יותר משלש מאות שנה, לאביו הגאון הקדוש המפורסם רבי אהרן שמואל קאיידנאווער זכותו יגן עלינו, מחבר ספר "ברכת הזבח" על קדשים; "תפארת שמואל" על הרא"ש, "ברכת שמואל" על התורה, ושאלות ותשובות אמונת שמואל.

שם המשפחה קודנובר הוא על שם העיר קודנוב הקרובה למינסק, בה נולד רבי אהרן שמואל. רבי אהרן היה תלמידם של רבי יעקב ובנו רבי העשיל מלובלין. כאשר נימול לשמונה, קראו שמו בישראל "אהרן", ואמנם פעם חלה והוסיפו על שמו שמואל, ונקרא אהרן שמואל.

אמו של רבי אהרן שמואל היתה אשה פשוטה, לא יכלה אפילו להתפלל, אבל בעת הדלקת נרות שבת קודש היתה מתפללת להקדוש ברוך הוא שיעזרנה שבנו שמואל יתגדל לתלמיד חכם.

בצעירותו נתקבל רבי אהרן שמואל בבית דינו של רבי משה לימא, מחבר ספר "חלקת מחוקק", אשר בווילנא. כאשר קרו הגזירות והשחיטות בשנות ת"ח ות"ט ברח רבי אהרן שמואל לנפשו ביחד עם שאר גדולי ישראל למדינות הולנד, גרמניא, אוסטריא, ביחד עם בנו בעל מחבר ספר "קב הישר". במשך שנות הזעם עברו על ראשם צרות רבות ותלאות, ושתים מבנותיו של רבי שמואל נהרגו על קידוש השם (ועיין בפנים הספר בפרק ק"ב מה שמגלה המחבר סודות נפלאות מה שקרה בשנות ת"ח ות"ט).

כשהגיע רבי אהרן שמואל לשנתו הס"ב נסתלק בעיר חמלניק, כאשר שהה שם לרגלי אסיפת גדולי הדור, י"ט תמוז ה' תל"ט.

על ראש הגאון הקדוש רבי צבי הירש מחבר ספר הקדוש "קב הישר" עברו יסורים ותלאות גם לעת זקנתו, כאשר הלשינו עליו ושמוהו במאסר, אותו ואת אשתו ואת בנו, כאשר רשם עלי גליון בהקדמה לספרו של אביו "ברכת שמואל".

ברוב ענותנותו תלה המחבר ספר "קב הישר" את יסוריו במה שלא הדפיס ספריו של אביו, ותיכף לאחר שעבר לגור בעיר פרנקפורט ד'מיין אשר במדינת גרמניא, החל בהדפסת ספרי אביו. גם במהדורא הראשונה של ספרו "קב הישר", מזכיר שעברו עליו צרות רבות ורעות רחמנא ליצלן.

הגאון הקדוש המחבר זכר צדיק לברכה האריך ימים, ונסתלק בעיר פרנקפורט ד'מיין ביום שושן פורים ה'תע"ב. על מצבתו נכתב כדלהלן: התורני הרבני מו"ה הירש קאידענאווער פה קבור וטמון איש חסיד ונאמן, ה"ה מ"ו צבי בן הרב הגדול מ"ר שמואל זכר צדיק לברכה נפטר יום ד' ט"ו אדר שני תע"ב לפ"ק תנצב"ה.

ספר "קב וישר" נחשב לאחד מספרים הכי נפוצים בעולם מאז שלש מאות שנה. מעת שנדפס הספר בפעם הראשונה, עד עשר שנים אחר כך, נדפס הספר בעשרות מהדורות, ללמדך גודל חשיבותו בעיני העם.

עד הנה נדפס הספר בערך ק"כ פעמים במדינות שונות שבאירופא ואזיה. גם בשפת הלאדינו שפאניאליש נדפס הספר פעם אחת. את התירגום הראשון באידיש הדפיס המחבר בעצמו.

חיבה יתירה נודעת לו לספר זה בין תלמידי חכמים וחסידים, אבל גם אצל המון העם ונשים, בגלל לשונו הקל והצח, ביחד עם המשלים והסיפורים שהביא בספרו, אשר מעוררים לתורה ויראת שמים. כל אחד מצא בו נשאת נפשו: התלמיד חכם, המון העם, נשים וטף.

בנוסף למדרשי חז"ל וזוהר הקדוש, שאב המחבר מקורותיו גם מספרי קדמונים, ספרי האריז"ל ותלמידיו. אך בעיקר שאב מספרים הקדושים ראשית חכמה ושל"ה הקדוש.

רבו הקדוש בעל המחבר ספר הקדוש "יסוד יוסף", אשר חלק גדול מספר קב הישר מיוסד על דבריו, ובפרקים הרבה כתב ממש כלשונו של רבו, ומציין לאחר הפרק שם רבו, היה גאון וחסיד מקובל בדורו. שימש כרב וראש ישיבת מינסק ודובנא. בנוסף לספר יסוד יוסף חיבר ספר שאלות ותשובות "נעימה קדושה" ועוד.

שני טעמים בדבר שהמחבר קרא שם ספרו "קב הישר": א) ק"ב פרקים לספר. ב) שמו "צבי" עולה במספר ק"ב.

כמה הלכות ומנהגי ישראל מקורם מספר "קב הישר": א) שלא ליטול ידים בבוקר על ידי רשע; ב) לשים ברזל במים בעת התקופה, בגלל הסכנה שבדבר; ג) שלא להניח כלים ריקים בעת ברכת המזון. גם מה שנהוג בהרבה תפוצות ישראל לומר במוצאי שבת י"א פסוקים שראשיתם וסופם באות נו"ן, מקורו מספר "קב הישר", וכן התפילה שאומרים לאחר קריאת התורה, וגם אמירת הנשיא בחודש ניסן, ועוד כהנה, אשר מקורם מספר "קב הישר".

גודל חביבות התפילות שבספר "קב הישר" אצל גדולי ישראל בדורות שלאחריו, רואים מזה שהגאון הקדוש רבי שמואל אלבאז זכר צדיק לברכה ליקט בשנת תקס"ח כל התפילות שנדפסו בספר "קב הישר", והדפיסם בספר מיוחד אשר נקרא בשמו "רובע הקב". הוא מעיד על תפילות אלו, שמי שיאמר אותם בתמידות יהיה נקי מחטא ולא יסור מדרך התורה.

חשיבותו של המחבר אפשר לראות גם מזה שגדולי ישראל בהסכמותיהן לספר "יסוד יוסף", הדגישו את העובדא שהיה רבו של בעל קב הישר. המחבר השאיר עוד שני ספרים אשר לא נדפסו: ספר "עופר האלים" על התורה, והשני על עיבור השנה.

מעלות הספר "קב הישר"

יראים ושלמים החרדים לדבר ה' היו מחזיקים את הספר הקדוש "קב הישר" בתיק הטלית ותפילין שלהם, שיהי' מוכן תמיד לעיין בו. וכתב הגאון מו"ה צבי יחזקאל מיכלזון זכר צדיק לברכה בהסכמתו לספר "אורחות צדיקים", שזוכר בחורף תרמ"א, כאשר בא בפעם הראשונה להגאון הקדוש בעל שפת אמת זכר צדיק לברכה מגור, הי' נהוג שכל אברך שנכנס לחדרו של השפת אמת לקבל הדרכה בעבודת ה', הי' השפת אמת מצוהו ללמוד בכל יום פרק אחד מספר מוסר. לפעמים הי' מצוה ללמוד ספר חובת הלבבות, ולפעמים היה מצוה ללמוד ספר אורחות צדיקים, והיו מחזיקים את הספרים הללו בתוך תיק הטלית ותפילין, כדי ללמוד בתוכם קודם התפילה.

כדאי למורי העם ומדריכיו לעורר את האברכים שישאו בתוך תיק הטו"ת שלהם את הספר "קב הישר", כדי שיוכלו לעיין בו לכה"פ חמש או עשר דקות קודם התפילה או לאחריה.

באיזהו מקומות היו הרבנים מלמדים ברבים ספר קב הישר בכל יום בין מנחה למעריב, וכן נהוג כהיום הזה בכמה מקומות.

כתב רבינו יונה בספר היראה (אות ר"מ) שהאדם צריך להרגיל את פיו בדיבורים של יראת שמים, כגון: הוי עז כנמר… סוף דבר הכל נשמע.. את האלקים ירא… מה ה' אלוקיך שואל מעמך… מאד מאד הוי שפל רוח… ואז מובטח לו שלא יכשל לעולם.

רבי יהודה בנו של הרא"ש כתב, ללמוד ספרי מוסר כדי לקיים השמע לאזנך מה שאתה מוציא בפיך. והאריז"ל הזהיר גם כן ללמוד בכל יום ספרי מוסר, ושלא יעבור עליו יום אחד בלא לימוד ספרים הללו.

וכתב הגאון הקדוש רבי הלל מקאלאמיי זכר צדיק לברכה בספרו "עת לעשות" (שאלה י"ג) אודות הנחיצות לבנות ישראל שיהיו בקיאים בתפילה ובקריאת שפת אידיש, שעל ידי זה תתרבה בלימוד מוסר, יראה, צניעות, ומדות טובות. וכותב עוד, שעל ידי שתהיה בקיאה בשפת אידיש, תוכל לקרוא בכל יום ספר מנורת המאור, שמחת הנפש, קב הישר ושבט מוסר, ועל ידי זה תכיר גודל ערך התורה ושכר הגן עדן, עונש הגיהנום וחומר העבירות, עיין שם באריכות. רואים מזה שהגאון הקדוש רבי הלל מקאלאמיי מנה בין ספרי מוסר החשובים את הספר "קב הישר".

וכתב עוד בספרו "משכיל אל דל" (חלק ב', דף י"א), שגם בני אדם שאינם תלמידי חכמים יקבעו עתים שעה או יותר ביום ובלילה ללמוד ספרי מוסר שנדפסו בשפת אידיש, כגון מנורת המאור, קב הישר ועוד, וגדול שכרם כאילו עסקו בהוויות דאביי ורבא. עוד כתב בספרו עת לעשות (עמוד רמ"ו) שהלומד ספרי מוסר יעזרהו השם יתברך שיהא ירא שמים ושבניו יהיו הגונים וילכו בדרך הישר.

בגלל חשיבותו נדפס ספר קב הישר בכמה מהדורות. כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים, נדפס הספר פעמים רבות, ובכל פעם שנדפס, נתקבל הספר בכל תפוצות ישראל.

בלשונו הקדוש מלוה המחבר את האדם בכל דרכיו. דבריו הקדושים מחממים את הלבבות. תוכו רצוף אהבה להשם יתברך ולעם ישראל. הוא מלמד את האדם גודל חשיבות של קיום כל מצוה בפני עצמה, והכל בלשון צח ונאה, המובן גם לילד שהולך לבית הספר.

כל הענינים חרז המחבר וחיברם בסיפורים מזוהר הקדוש ומכתבי האריז"ל ועוד. הוא מזהיר להיות זהיר אף במצות קלות שהאדם דש בעקביו, ומאיר עיני האדם בכל מקום המצאו.

בחיי המחבר (בשנת תס"ב) נדפס הספר בלשון הקודש בעיר פראנקפורט, בתוספת תרגום לשפת אידיש. ואף על פי שהתירגום לשפת אידיש היתה בשעתו תועלת גדול להמעיינים בספר, שיבינו בשפה המדוברת כל הכתוב בספר, אך התירגום היה שגוי קצת באיזהו מקומן, וגם אינו בהתאם להשפה המדוברת והנכתבת היום במקומות אחב"י החרדים לדבר ה' שמדברים בשפת אידיש. ויצא לאור בשנה זו ספר קב הישר שלשה כרכים בשפת אידיש כלול בהדרו ובתפארתו, והוא מאיר עיני הקורא בו.

לאחרונה יצא הספר לאור מחדש בלשון הקודש בכמה מהדורות כלול בתפארתם, מנוקד ומבואר עם מפתחות ומקורות. ועלה במחשבתינו גם כן להדפיסו בלשון הקודש ולפרסמו כדי לזכות הרבים, ותקותינו שהלומדים בו יתעוררו לתורה ויראת שמים על ידי הלימוד בספר זה. ויהא רעוא שיתקדש שם שמים על ידינו להרבות תורה ויראת שמים בישראל.

* * *

מעלת לימוד ספרי מוסר בכל יום

ידוע מה שכתב הגאון הקדוש רבי יונתן אייבעשיץ זכותו יגן עלינו בספרו יערות דבש (ח"א דרוש י"ב, דף ס"ח) שגם הנשים והבנות הקטנות מחויבות ללמוד בכל יום ספרי מוסר שנדפסו בשפת אידיש, כגון ספר שמחת הנפש וספר לב טוב וכו', ומבטיח שם שעל ידי זה יפתחו לבותיהם ליראת שמים האמיתית, ולא יבואו לידי חטא. ובספר שמחת הנפש (עמוד קל"ד) כתב שצריכים ללמוד ספרי מוסר בפרט כעת שנדפסו בשפת אידיש.

הגר"א זכר צדיק לברכה במכתבו (אגרת הגר"א) כותב לאמו: "יש תחת ידי איזה ספרי מוסר בשפת אידיש, ויש ללמוד בהם תמיד, ובפרט בשבת קודש צריכים להתעסק בספרי מוסר, ותדריך אותם ברוח ספרי המוסר". רואים מכך שביום השבת על הנשים והבנות לעסוק רק בספרי מוסר ולא בדברים אחרים, כדי שידעו מה חובתן בעולמן.

בספר סדר דרך ישרה כתב, שהלומד ספרי מוסר בכל יום לפי הבנתו, יקבל שכרו מאת ה' כמו למדן שעוסק בספרי קודש בלשון הקודש.

גם ידוע שהחתם סופר זכותו יגן עלינו הי' לומד כל יום איזה זמן בספר חובת הלבבות עם תלמידיו, ואמר פעם, שהוא מרגיש חסרון ביום אשר לא עסק בו בספר מוסר.

ומסופר שפעם שאל איש אחד את גדול המוסר הגאון רבי ישראל סאלאנטער זכר צדיק לברכה, היות ויש לו שהות ביום חצי שעה לעסוק בתורה, איזה לימוד יקח לעצמו בחצי שעה ההוא. והשיב לו שילמוד בספר מוסר, ואז יראה שבאמת יש לו שהות ביום יותר מחצי שעה להקדישו ללימוד התורה.

והרי אך למותר לתאר התועלת של לימוד ספרי מוסר לתיקון המידות. מובא בשם צדיקים שבזמנים הללו העיקר הוא לדבר מעניני מדות. ויש פתגם של גדולי ישראל שאמרו, שאפשר לסיים כל הש"ס ועדיין לא למד מסכת מדות.

צדיקים נשגבים היו עובדים זמן רב על מדות טובות. הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זכותו יגן עלינו, שהיה עמוד האמת בדורו, העיד על עצמו שהוצרך לעמול שלש עשרה שנה על מנת לשרש מעצמו את מדת השקר, ועוד שלש עשרה שנה לקנות לעצמו מדת האמת.

בהקדמת ספר ויגד יעקב על המועדים הביא בשם אביו, שהגאון הקדוש מהרי"ד מבעלזא זכותו יגן עלינו אמר, "ספר ראשית חכמה צריכים ללמוד, בספר חובת הלבבות צריכים לעיין, וספר ארחות צדיקים צריכים לידע בעל פה", עכ"ד. ומובן שכוונתו גם לספרי מוסר אחרים, כספר קב הישר ועוד. הרי לא היתה בית בישראל בכל הדורות שלא היה בו ספר הקדוש קב הישר.

ידוע מה שכתב הגאון רבי עקיבא איגר זכר צדיק לברכה בהקדמה לספרו, בו מפציר בבנו שישגיח בעת הדפסת ספריו שיהיה נדפס על נייר יפה ואותיות יפים בדיו שחור, כי כשהספר נדפס בפאר והדר, ובאותיות שמאירות את העינים, אפשר להרחיב הדעה והכוונה בעת שמעיינים בו.

לכן לא חסכנו כל עמל ויגיעה להוציא לאור דבר שלם נאה ומתוקן, שיוכל הקורא לעיין בו בקלות, ויהא רעוא שיתקדש שם שמים על ידינו, ובזכות הפצת יראה וטהרה בישראל נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

 

הספר הקדוש "קב הישר" נדפס כמה פעמים, בחיים חיותו של המחבר, הגאון הצדיק הקדוש רבי צבי הירש ב"ר אהרן שמואל קאיידנאבר זכותו יגן עלינו, מעיר פראנקפורט, ואח"כ הדפיסו אותו קרוב לששים פעמים בזמנים שונים ובמדינות שונות עד שנת תרנ"ח כפי הרשימה דלהלן – ומאז ועד עתה נדפס פעמים אין מספר בהרבה אופנים ומקומות – ולאחרונה הדפיסו אותו מחדש בלשון הקודש
ובשפת אידיש בדפוס חדשה בכמה מהדורות חדשות.

 

רשימת הדפוסים

של ספר הקדוש "קב הישר" בק"ב פרקים

משנת תס"ה עד שנת תרנ"ח:  בלשון הקודש, באידיש ובלאטיין.

 1. פראנקפורט ד'מיין תס"ה (רי"ב דפים).
 2. אמ"ד תפ"ב (קס"ח דפים).
 3. קושטא תצ"ב (צ"ח דפים).
 4. ווענעציא תק"ג (צ"ח דפים).
 5. ווענעציא תקל"ב (קי"ב דפים).
 6. לבוב תקנ"א (קל"ו דפים).
 7. זאלקאווא תקס"ה (קל"ו דפים).
 8. סאדילקאוו תקפ"ה (קל"ו דפים).
 9. חמו"ד (קל"ו דפים).
 10. ליווארנא תר"ג (קל"ו דפים).
 11. לבוב תרי"א (ס"ז דפים).
 12. לבוב תרי"ח (ס"ז דפים).
 13. לבוב תרכ"ג (ק"כ דפים).
 14. ווילנא תרכ"ד (ק"כ דפים).
 15. לבוב תרל"א (ק"כ דפים).
 16. ווארשא תרל"ט (ק"כ דפים).
 17. לובלין תרנ"ח (ק"כ דפים).
 18. פראנקפורט ד'מיין תס"ט (ק"כ דפים).
 19. פראנקפורט ד'מיין ת"ע (צ' דפים).
 20. יעסניץ תפ"ה (צ' דפים).
 21. זאלקאווא תקט"ו (צ' דפים).
 22. חמ"ד תקל"ג (ק"ח דפים).
 23. פראנקפורט אמיין תקמ"ו (ק"ח דפים).
 24. פראנקפורט אמיין תקנ"ט (ק"ח דפים).
 25. זולצבאך תקנ"ה (ק"ח דפים).
 26. זולצבאך תקנ"ט (קכ"ד דפים).
 27. זולצבאך תקס"ה (קכ"ד דפים).
  עם תרגום יידיש אשכנז ע"י ה"ר משה ב"ר נתן נטע.
 28. סאדילקאוו תקפ"א (קכ"ד דפים).
 29. זיטאמיר תר"ך (קכ"ד דפים).
 30. לבוב תרכ"ג (קכ"ד דפים).
 31. ווילנא תרכ"ה (קכ"ד דפים).
 32. ווארשא תרכ"ו (קכ"ד דפים).
 33. לובלין תרל"ו.
 34. לובלין תרנ"ח.

ובתרגום אידיש בלבד:

 1. זולצבאך תפ"ד (צ"ח דפים).
 2. פיורדא תצ"ח (פ"ח דפים).
 3. פיורדא תק"ג (פ"ח דפים).
 4. חמו"ד.
 5. חמ"ד תקל"ג.
 6. חמ"ד תקנ"ג.
 7. לאשצוב תקע"ז.

ובתרגום לאדינו (ע"י ה"ר ניסים הכהן):

 1. קושטא תקפ"ג.
 2. קושטא תקפ"ח.
 3. קושטא תרכ"ג.


2
3 4 5 6 7 8 9 10 קב הישר-באנגלית

 

 

 

The Book "Kav Hayashar"

The Diamond in the Crown

How did it all begin?
It all began with a dream….

Late at night on Rosh Hashana, just before the sun rose in Meron, on the great and awe-inspiring Day of Judgment, while I still slept – the gaon and tzaddik, my father, blessed be his righteous memory, appeared to me in a dream. He addressed me, asking:

Why don't you publish the book Kav Hayashar divided into Daf Hayomi – daily lessons? Everyone who studies the Daf Hayomi (of the Zohar) should first learn the book Kav Hayashar!

In the dream I took an old book of Kav Hayashar, which was several hundred years old and once belonged to my grandfather, the gaon and tzaddik Rabbi Zeev Wolf Mutzen, blessed be his memory. I looked in the book and asked my father, blessed be his righteous memory, how I could possible publish the book as Daf Hayomi. It was very old print with commentary in Hebrew, with brown paper that was close to tearing. I looked and looked, and I said to him that I couldn't understand how to divide the book into a year's worth of lessons. And then I suddenly remembered, and I told my father that I had an idea. I had already published the entire book in Hebrew many years ago [I distributed it for free, and then also prepared an edition with the vowel signs added, but had never published that edition]. So I could simply divide that book into a year's worth of lessons, and I could do that right away. And then my father disappeared.

After I woke up in the morning, I wanted to tell someone about my great and awe-inspiring dream. But since I had taken upon myself a ta'anit dibur [a vow of silence] for the duration of Rosh Hashana, I couldn't tell my dream to anyone. Only after Rosh Hashana ended, after the evening prayers of Shabbat Shuva, as I went home from the Meron with a group of eight people, did I finally break my ta'anit dibur. Because many people came to talk to me about the Holy Zohar [see the stories about this in other writings], and I told the people with me about the dream. And during the Ten Days of Repentance, one of the people came up to me and said: "Rabbi…so…why don't you do something, to fulfill the dream? Why don't you follow through with it?" I didn't get a chance to answer him, and then he said to me, "You know what? I will collect money to pay for publishing the book." And on Yom Kippur Eve he came and gave me about 1000 shekels.

And baruch Hashem people began to study the Daf Hayomi.

Dear Jews, you have the merit to read a very great book of Mussar, which will arouse your faith and yirat Shamayim. Very righteous men said that if they hadn't read a Mussar book for a few minutes every day, they would have experienced spiritual downfall.

If you have been divinely chosen and have the merit to come into possession of his book, then know that whoever reads the Daf Hayomi of the Sefer Hayashar for three minutes every day will merit very great things. Things that the eye can't see. And if one encourages others to study the book in any manner at all – either in group or with a study partner, or if one publicizes or distributes the book among others – for example by handing out discs or teaching the Daf Hayomi, or via the media, all of his transgressions will be forgiven, and he will completely repent in the merit of all those who learned because of him.

 1. The tzaddik doesn't sleep day or night until he reproves the rashaim, and causes them to repent. (the Holy Zohar, part 1, 20)
 1. If the men of this world knew how great the reward is for one to brings his friend back to the straight path, they would run to do so constantly, just as they run after money and gold. (the Holy Zohar, Parshat Truma 128, 2 – 129, 1)
 1. If you see people behaving with irreverence even when fulfilling a certain mitzvah, it is clearly praiseworthy for every honest and sincere man to fulfill that mitzvah with stringency, and to inspire others to fulfill that mitzvah with love and respect for the Holy One blessed be He. (the Holy Zohar, Parshat Trumah, Kav Hayashar chapter 64)
 1. Every mitzvah that is neglected, and nobody is interested in fulfilling it – you must seek it out, because it is like a met mitzvah, an abandoned corpse. If there is a mitzvah that nobody rushes to fulfill, then you should rush to fulfill it. For that mitzvah complains, saying "how terrible I must be that everyone has ignored me". (Sefer Chasidim, section 105)

And when the holy Jews study the holy book Kav Hayashar, they will all fully repent, for the sake of Hashem, with love, and to elevate our mighty Shechina. And a redeemer shall come to Zion to unite Yehuda and Yisrael, and we will be happy and rejoice with our righteous Mashiach, and the holy Rashbi, speedily in our days, amen.

The Virtues of the Book

It is a guidebook which illuminates the paths:

 • It explains how to prepare for one's Bar Mitzva.
 • It contains instruction for the wedding day, for the bride and groom, and their parents.
 • It is a guide for daily life, explaining how to get through all the hardship and difficult incidents one experiences on a daily basis.
 • It is a guide for men and women who are angry and irritable due to their troubles, providing advice regarding how to life their spirits and once again become happy, good hearted people and cheerful people.
 • It provides enlightenment for parents who have been given, from Heaven, children with spiritual and material difficulties – the book will help them feel happier and accept that they are emissaries chosen by Hashem to hasten the Redemption.
 • The book gives encouragement and joy to Jewish mothers, suggesting how to manage a home full of many children, bli ayin hara.
 • The book offers comfort and support to broken hearted young men.
 • The book teaches ways of managing money and business, so he won't lose his assets all at one.
 • The book teaches one how to remove the trait of jealousy from his heart, whether he is rich or poor, and proves that poor people are happy.
 • The book is full of hundreds of segulot, medical remedies, and special prayers for every need that may arise in daily life.

 

Publisher's Introduction

In our generation, the generation of orphans, due to our numerous transgressions we are lacking in righteous men as once lived in previous generations. There is nobody to reprimand the nation with words of Mussar and inspiration, but we can make up for this lack by studying the holy book Kav Hayashar. When we delve into this book, we see that the author spoke to each and everyone of us, as though he lived in our generation. It is as if he knew the magnitude of the tests our generation would have to cope with.

As our sages, blessed be their memories, wrote in the Midrash about the verse "A time to do for the Lord; they have made void Your Torah." – when the generation breaches the fences of the Torah, and due to our numerous transgressions do not fulfill the Torah and mitzvoth properly, we are "void of the Torah". And then it is "a time to do for the Lord" – we must take action for the sake of Heaven, to strengthen the observance of the holy Torah.

It is worth mentioning the words of the holy gaon Rabbi Hillel of Kalamai, may his merit protect us, who wrote in the introduction of his holy book Et L'asot, that his book caused him to shed countless tears, and he spent many years neglecting his Torah study in order to distribute the book in the world. But he printed the book in order to increase faith and trust and good traits among the people of Israel, as he felt all that was lacking during that time.

And if in his generation the holy gaon of Kalamai wrote this, when in comparison to our generation his was one of Torah and yirah, holiness and purity, and at that time there were still hundreds of gaonim and tzaddikim living everywhere among Jews – even though he wrote that the world needed such a book – what can we say now, with our numerous transgression, when Jews are so much more likely to fall as a result of spiritual and material tests? People are worried about earning a living, and though we have raised a new generation of Jews, bli ayin hara, with Hashem's help, almost none of them know what a God fearing Jew of the past generation looked like.

Therefore we have decided to strengthen the weak, and believe it is necessary to publish the holy book Kav Hayashar, to let it see the light of day in a new edition, in order to illuminate the eyes and warm the hearts of Jews with words of holy Mussar which the author wrote in holiness and purity.

In some instance we found it necessary to change several words, but we worked very hard to preserve the idea the author wanted to express. The work was edited a few times in order to ensure that this holy book would be easy to read. We didn't spare ourselves any effort, and didn't cut corners with regard to the expenses that publishing the book entailed.

We wrote out the abbreviations that appeared in the first addition, and clarified the punctuation and vowels, and divided the book into sections, adding a title before each chapter and topic.

We spent a lot of effort ensuring that the book would be attractive to the eye, and even though we know it is written in Tehillim "Who understands errors?" it may be that there some mistakes occurred during the printing. Therefore, we ask that the reader give us the benefit of the doubt, and understand how much work went into publishing such an enlightening book.

And we offer our praise and thanks to the Holy One, blessed be Hew, who gave enabled us to give merit to the masses, to publish the book Kav Hayashar anew, nearly 300 years after the author's death.

May it be His will that the holy author will protect us and all the members of our household, and all of those who assisted in publishing the book. May all of their wishes be granted for the best – offspring, sustenance, health, to raise their children to lead lives of Torah, to marry and perform good deeds.

It is our hope that this book will bring holiness and yirat Shamayim in the hearts of the people of Israel, and that we will merit witnessing the Redemption of all of Israel, and their joy as a result. And may the prophecy of Yeshayahu (52, 7-9) be fulfilled speedily in our days:           How beautiful are the feet of the herald on the mountains, announcing peace, heralding good tidings, announcing salvation, saying to Zion, "Your God has manifested His kingdom." The voice of your watchmen- they raised a voice, together they shall sing, for eye to eye they shall see when the Lord returns to Zion. Burst out in song, sing together, O ruins of Jerusalem, for the Lord has consoled his people; He has redeemed Jerusalem.

A Short History of this Project

About the Author of Kav Hayashar

            Not much is known about the author of Kav Hayashar, despite the fact that this book reached every Jewish community in the world. The very little information we have has been collected from different sources, and specifically from his own introduction to the book, and from the introduction to the books his holy father wrote, blessed be his righteous memory.

            The author of this book, Kav Hayashar, the holy gaon Rabbi Tzvi Hirsch Kodenover, may his merit protect us, was one of the greatest tzaddikim of his generation. He stood out among the rabbis of his city, Frankfurt. The most illustrious rabbis of his generation called him "holy of holies", and testified to his greatness.

            The author was born more than three hundred years ago. His father was the holy gaon Rabbi Aharon Shmuel Kaidenover, may his merit protect us, who wrote the book Birkat Hazevach about Masechet Kedoshim; Tiferet Shmuel on the "Rosh", Birkat Shmuel on the Torah, and a book of responsa titled Emunat Shmuel.

            The last name Kodnover comes from the town of Kondov near Minsk, where Rabbi Aharon Shmuel was born. Rabbi Aharon was the student of Rabbi Yaakov and his son Rabbi Heschel of Lublin. When he had his brit milah, he was named Aharon. Later he became ill and the name Shmuel was added. From then on he was known as Aharon Shmuel.

            Rabbi Aahron Shmuel's mother was a simple woman who could not even pray, but when she lit the Shabbat candles she davened to the Holy One, blessed be He, that her son Shmuel would grow up to become a Torah scholar.

            As a young man Shmuel Aharon was given a position in the Vilna Beit Din of Rabbi Moshe Lima, author of Chelkat Mechokek. When the terrible decrees and pogroms of the years 1648 – 1649 took place, Rabbi Aharon Shmuel and his son – the author of Kav Hayashar, escaped for their lives along with other great rabbis to Holland, Germany, and Austria. For the years of the pogroms they underwent much suffering and hardship, and two of Rabbi Aharon Shmuel's daughters were murdered (see chapter 102 of the book, where the author reveals wonderful secrets about what happened during the years 1648 – 1649).

             When Rabbi Aharon Shmuel reached age 62 he passed away on the 19th of Tammuz (December 1, 1676) while attending a gathering of Torah scholars that took place in Chmielnik.

            The author of Kav Hayashar, the gaon, the holy Rabbi Tzvi Hirsch, was subject to extreme suffering even in his old age, when someone informed on him and he, his wife, and son were all imprisoned. His son wrote about this experience in the introduction to Rabbi Hirsch's book Birkat Shmuel.

            The author of Kav Hayashar was so humble that he blamed his suffering on the fact that he failed to print his father's books, and immediately after he moved to live in Frankfort on the Main in Germany, he began publishing his father's books. In the first edition of Kav Hayashar, he also writes about all the trials and tribulations he suffered.

            The holy gaon, the author of Kav Hayashar, blessed be his righteous memory, lived a long life. He died in Frankfort on the Main on Shushan Purim, in the year 1712. On his gravestone it is written: The Torah scholar and rabbi, our teacher, Rabbi Hirsch Kaidanover. Here is buried a devoted and stringent man, Tzvi son of the great Rabbi Shmuel, blessed be his memory. Died on Wednesday, the 15th of Adar 2, 5472.

            The book Kav Hayashar is considered one of the most popular books in the world in the last 300 years. Ever since the book was published for the first time, and for ten years after that, dozens of editions of the book have been printed – which only proves how important the book has been for the Jewish people.

            Until now the book has been printed about 120 times, in different countries in Europe and Asia. The book was even printed once in Ladino. The first translation into Yiddish was printed by the author himself.

            Many Torah scholars and chassidim are especially fond of this book, but it has also become popular among common men and women because of its simple and clear language, and the stories and moral lessons that inspire yirat Shamayim and a desire to uphold the Torah. Everyone can find something that appeals to him: the Torah scholars, the common people, women, and even children.

            In addition into stories from the sages and the holy Zohar, the author gleaned stories from ancient books, including the books by the Arizal and his students. But for the most part he got material from the holy books Reshit Chochma and the Shlah Hakadosh.

            The author's holy rabbi, who wrote the holy book Yesod Yosef – which is the main basis for Kav Hayashar (which includes in many chapters the exact wording used by the rabbi, with credit given to the rabbi) – was a gaon, a chassid, and a mekubal in his generation. He served as the rabbi and rosh yeshiva in Yeshivat Minks and Dubna. In addition to the book Yesod Yosef he wrote a book of responsa called Naima Kedosha, and more.

            There are two reasons the author called his book Kav Hayashar: a) there are kav – קב  – 102 chapters in the book b) the numerical value of the author's name – Tzvi – צבי – is 102.

            The book Kav Hayashar is the source of several Jewish laws and customs: a) not to permit a rasha – evil person – to perform the act of washing another Jew's hands in the morning; b) to place water in metal vessels during certain times of danger, as a form of protection; c) not to leave empty dishes on the table when reciting the blessing after bread. The custom to recite at the end of Shabbat 11 verses that begin and end with the letter nun also originates in the Kav Hayashar. The same is true regarding the prayer recited after the Torah reading, and the recitation of Parshat Hanesi'im during the month of Nissan, etc.

            The extent to which great rabbis over the generations have appreciated the prayers in Kav Hayashar was demonstrated by the holy gaon Rabbi Shmuel Elbaz, blessed be his righteous memory, who published a collection of all the prayers found in Kav Hayashar. He called his book Rova Hakav, and testified that anyone who recited those prayers on a regular basis would be free of sin, and would not stray from the path of Torah.

            Another sign of how distinguished the author of Kav Hayashar was, is that many great rabbis who gave their recommendations for the book Yesod Yosef emphasized that the author of that book was the rabbi of the author of Kav Hayashar. The author wrote two more books which were never published: Ofer Ha'elim on the Torah, and another book about the Jewish calendar.

The Virtues of the book Kav Hayashar

            All G-d fearing and pure people who seek out Hashem's words would keep the book Kav Hayashar in their tallis and tefillin bag, so it would always be handy for studying. The gaon Rabbi Tzvi Yechezkel Michelson, blessed be his righteous memory, wrote a recommendation for the book Orchot Tzaddikim. In that recommendation he mentioned that he recalled that in the winter of 1881, which he first visited the gaon and holy rabbi the Sfat Emet of Gur, blessed be his righteous memory, the custom was that every avrech would enter the room of the Sfat Emet to receive advice about serving Hashem. And the Sfat Emet told them to study a chapter a day from a Mussar book. Sometimes he told them to study Chovot Halevavot, and sometimes he told them to study Orchot Tzaddikim, and they also kept those books in their tallis and tefillin bags so they could study from them before praying.

            It would be a good idea for the teachers and leaders of the people to encourage the avrechim to carry in the tallis and tefillin bags the book Kav Hayashar, so that they can learn from it for at least five or ten minutes before or after prayers.

            In certain places rabbis would give public lectures on Kav Hayashar every day between Mincha and Ma'ariv, and that is still the custom today in a number of places.

            Rabbeinu Yona wrote in the book Sefer Hayira (clause 240) that a man should accustom his mouth to uttering words of yirat Shamayim, such as: Be as bold as a leopard… the end of the matter, everything having been heard… fear God and keep His commandments… what does the Lord, your God, demand of you… be very, very humble…and then he will surely never falter.

            Rabbi Yehuda, the son of the Rosh, wrote that one should study books of Mussar in order to fulfill the mitzvah of "hear with your ears what you say with your mouth". And the Arizal also cautioned that one should study books of Mussar every day, and not a single day should go by without learning from these books.

            And the holy gaon Rabbi Hillel of Kalamai, blessed be his righteous memory, wrote in his book Et L'asot (question 13) about the necessity for girls to be well versed in the prayers, and to be able to read Yiddish. For they could then increase their study of Mussar, yirah, modesty, and good character traits. He also wrote that if a girl is proficient in the Yiddish language, she can read the books Menorat Hamaor, Simchat Hanefesh, Kav Hayashar, and Shevet Mussar every day. And in that manner when will be able to familiarize herself with the great value of the Torah and the rewards of Gan Eden, the punishment of Gehinom and the seriousness of transgressions. We can see from this that the holy gaon Rabbi Hillel of Kalamai included among the important Mussar books Kav Hayashar.

            He also wrote in his book Maskil El Dal (part 2, page 11), that people who are not Torah scholars should also set aside an hour or more during the day or at night to study Mussar books that were published in Yiddish, such as Menorat Hamaor, Kav Hayashar, and others. And they will earn a great reward, as if they had delved into complex Talmudic debates of Abaye and Rava. He also wrote in his book Et L'asot (page 246) that if a person studies Mussar books, Hashem will help him to become God fearing, and his sons will be honest and follow the straight path.

            Because of its importance, the book Kav Hayashar has been printed in several editions. With so many G-d fearing readers anticipating each next printing, the book was published many times, and each time it was published the book was received well all over the Jewish world.

            With his holy language, the author accompanies the reader in all his affairs. His holy words warm the heart, as they are full of love for Hashem and Am Yisrael. He teaches people the great importance of fulfilling each mitzvah in and of itself, all with pure and pleasing language, understandable even to school children.

            The author wrote everything in rhyme and added stories from the holy Zohar and the writings of the Arizal and others. He cautions that one should be stringent even with regard to the simplest of mitzvot one fulfills, and illuminates the eyes of man wherever he may be.

            During the author's lifetime the book was printed in Hebrew in Frankfort, with a Yiddish translation. Even though the Yiddish translation was at the time very useful to people who read the book, so that they could understand in their spoken language everything written in the book, there were several mistakes in the translation. In addition, that translation is not comparable with spoken and written Yiddish of more modern times. In the year 1702 three volumes of Kav Hayashar were published in Yiddish, and people were impressed by their glory and spleandor.

            Recently, the book has been republished in Hebrew in several magnificent editions, with vowel signs and footnotes, and an index and a bibliography. We decided to once again print the book in Hebrew in order to give merit to the masses, and we hope that by studying the book people will increase their Torah study and yirat Shamayim. May Hashem's name be sanctified by our efforts to increase Torah and yirat Shamayim in Am Yisrael.

The Benefits of Studying Mussar Books Daily

The holy gaon Rabbi Yonaton Ibishitz, may his merit protect us, wrote in his book Ya'arot D'vash (part one, essay 12, page 68) that women and young girls are also obligated to daily study Mussar books printed in Yiddish, such as the book Simchat Hanefesh and Lev Tov, etc. He promises that by doing so the women will develop true yirat Shamayim, and will not come to sin. In the book Simchat Hanefesh (page 134), he wrote that everyone must study Mussar, particularly since now the books have been published in Yiddish.

The Gra, blessed be his righteous memory, wrote in a letter to his mother (Igrot Hagra): "I have in my possession some Mussar books in Yiddish, and one should study from them regularly. One should study Mussar especially on the holy Shabbat, and teach others in the spirit of the Mussar books." We can see from this that on Shabbat women should occupy themselves with Mussar books, and not with anything else, so they will know their obligations in this world.

            In the book Derech Yashara it is written that one should study Mussar books every day, on the level of his understanding, and he will be rewarded by Hashem as if he was a great scholar studying holy books in Hebrew.

            It is also known that the Chatam Sofer, may his merit protect us, studied Chovat Halevavot daily with his students, and he once said that he felt a lack if a day passed when he didn't learn from a Mussar book.

            There is a story that a man once asked the great Mussar scholar, the gaon Rabbi Yisrael Salanter, blessed be his righteous memory, what he should study if he only had half an hour per day to learn Torah. The rabbi answered that he should study Mussar books, and the he would realize that he actually had more than half an hour per day to devote towards learning Torah.

            It is clear that studying Mussar books is useful for improving ones character traits. The great rabbis of our times have said that the most important thing now is to work on our traits. There is a saying of the great rabbis – It is possible to study the entire Talmud and not learn from Masechet Middot.

Illustrious righteous scholars devoted much time and energy to improving their character traits. The holy Rabbi Pinchas of Koretz, may his merit protect us, who was the supporting pillar of his generation, said about himself that he had to work for thirteen years in order to banish the trait of falsehood from his character, and another thirteen years to acquire the trait of truthfulness.

In the introduction to the book V'yaged Ya'akov, about the holidays, he wrote in his father's name – the holy gaon the Maharid of Belz, may his merit protect us, "One should study the book Reshit Chochma, one should read the book Chovat Halevavot, and one should learn by heart the book Orchot Tzaddikim." He of course intended that one should study other Mussar books as well, such as   and others. For there was never a home throughout all the generations that didn't have a copy of the holy book Kav Hayashar.

Rabbi Akiva Eiger, blessed be his righteous memory, wrote in his book that we should be stringent about printing books on high quality paper, with attractive lettering in black ink. Because when a book is printed in an ornate style, with letters that are pleasing to the eye, the reader is more likely to internalize and accept what is written in that book.

Therefore, we have not spared any effort or expense in publishing an attractive, complete, and edited edition of the book – so that everyone can read it with ease. May we sanctify Hashem's name with this endeavor, and in the merit of increasing purity and fear of G-d among Jews, may we also merit the arrival of our Redeemer, the Mashiach, speedily in our days, amen.

The holy book Kav Hayashar was printed several times during the lifetime of the author, the righteous holy gaon, Rabbi Tzvi Hirsch, son of Rabbi Aharon Shmuel Kodenover, may his merit protect us, from the city Frankfort. Afterwards it was printed nearly sixty times in different years and in different countries, until the year 5658 (1898) – as detailed in the list below. And since then, until today, the book has been reprinted countless times in in countless places. It was recently published in Hebrew and Yiddish, with new print, in several new editions.

List of Printings of the holy book Kav HaYashar, with 102 chapters

From 5465 – 5658, in Hebrew, Yiddish, and Latin:

 1. Frankfurt on the Main 5465 – 1705 (212 pages)
 2. AM"D 5482 – 1722 (168 pages)
 3. Kushta 5492 – 1732 (88 pages)
 4. Venice 5503 – 1743 (88 pages)
 5. Venice 5532 – 1772 (112 pages)
 6. Lvov 5551 – 1791 (136 pages)
 7. Zhovkva 5565 – 1805 (136 pages)
 8. Sadilkov 5585 – 1825 (136 pages)
 9. ChMU"D (136 pages)
 10. Livorno 5603 – 1843 (136 pages)
 11. Lvov 5611 – 1851 (67 pages)
 12. Lvov 5618 – 1858 (67 pages)
 13. Lvov 5623 – 1863 (120 pages)
 14. Vilna 5624 – 1864 (120 pages)
 15. Lvov 5631 – 1871 (120 pages)
 16. Warsaw 5639 – 1879 (120 pages)
 17. Lublin 5658 – 1898 (120 pages)
 18. Frankfurt on the Main 5469 – 1709 (120 pages)
 19. Frankfurt on the Main 5470 – 1710 (90 pages)
 20. Jessnitz 5485 – 1725 (90 pages)
 21. Zhovkva 5515 – 1755 (90 pages)
 22. ChM"D 5533 – 1773 (108 pages)
 23. Frankfurt on the Main 5546 – 1786 (108 pages)
 24. Frankfurt on the Main 5559 – 1799 (108 pages)
 25. Salzbach 5555 – 1795 (108 pages)
 26. Salzbach 5559 – 1799 (124 pages)
 27. Salzbach 5565 – 1805 (124 pages)

With a Yiddish Ashkenaz translation by Rabbi Moshe Natan Neta

 1. Sadilkov 5581 – 1821 (124 pages)
 2. Zhitomir 5620 – 1860 (124 pages)
 3. Lvov 5623 – 1863 (124 pages)
 4. Vilna 5625 – 1865 (124 pages)
 5. Warsaw 5626 – 1866 (124 pages)
 6. Lublin 5636 – 1876
 7. Lublin 5658 – 1898

Translations into Yiddish Only:

 1. Salzbach 5484 – 1724 (98 pages)
 2. Furth 5498 – 1738 (88 pages)
 3. Furth 5503 – 1743 (88 pages)
 4. ChMU"D
 5. ChM"D 5533 – 1773
 6. ChM"D 5553 – 1793
 7. Lachov 5577 – 1817

Translations into Ladino: (by Rabbi Nissim Hacohen)

 1. Constantinople 5583 – 1823
 2. Constantinople 5588 – 1828
 3. Constantinople 5623 – 1863

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*