logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

תמונות זוהר אבות ובנים, מפעל הזוהר העולמי- אייר תשע"ו

אבות ובנים- כותרת

אין נחת גדולה יותר  לקב"ה  ולרשב"י לראות את בניו ובפרט צעירי הצאן שלומדים בהתמדה זוהר הקדוש בכל מוצאי שבת קודש,  שמחה גדולה בעליונים ובתחתונים,  אם הבנים שמחה, שלום בעליונים ושלום בתחתונים, ־שָׁלֹום בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנֹותָיִךְ (קכב ז) ,  וכאשר יגיע המשיח, הוא יצביע על הילדים ואבותם ויאמר: בזכותכם הגעתי! אשריכם ואשרי חלקכם. הבה נזרז את בואו של משיח צדקנו, ובכל מוצאי שבתות כל בית כנסת /כל בית ינהיג לימוד זוהר הקדוש לאבות ובנים.  לפרטים: 052-765-1911

תמונות – זוהר אבות ובנים, מפעל הזוהר העולמי- אייר תשע"ו

 

האדמור מהאלמין- עם ילדי הרשב"י- זוהר אבות ובנים- אייר תשע"ו, מפעל הזוהר העולמי

האדמור מהאלמין- עם ילדי הרשב"י- זוהר אבות ובנים- אייר תשע"ו, מפעל הזוהר ה

 

 

 

זוהר-  סטיקר אני לומד זוהר  הקדוש

000f3422-f80e-4023-8971-93c3b3594f36 000f3422-f80e-4023-8971-93c3b3594f36(1) 0a1bd6c8-ba5e-43ab-a3c5-68dadb837bf1 0a1bd6c8-ba5e-43ab-a3c5-68dadb837bf1(1) 0d698c29-09b7-4ee2-8b57-e5429c5a123b 0d698c29-09b7-4ee2-8b57-e5429c5a123b(1) 0d793297-36db-4fcf-8d2a-2c1b2f9a12d3 0d793297-36db-4fcf-8d2a-2c1b2f9a12d3(1) 0f0eb860-04da-45a2-93a2-3ee629b91b0f 0f0eb860-04da-45a2-93a2-3ee629b91b0f(1) 0fcd5758-5c11-45a4-9e31-0fa5e20568cf 0fcd5758-5c11-45a4-9e31-0fa5e20568cf(1) 1bbd63da-37b8-49ed-a401-24df63594ba5 1bbd63da-37b8-49ed-a401-24df63594ba5(1) 1dbe1ce5-6979-47c1-a979-0068dd8c16ce 1dbe1ce5-6979-47c1-a979-0068dd8c16ce(1) 2b2c2f90-a632-4e61-9be9-11236f6a326b 2b2c2f90-a632-4e61-9be9-11236f6a326b(1) 2e2e635f-928a-4103-83c0-fd5a7e7f6c2e 2e2e635f-928a-4103-83c0-fd5a7e7f6c2e(1) 2fc7f5e4-6d0a-43c6-ae11-7e306dc854dc 2fc7f5e4-6d0a-43c6-ae11-7e306dc854dc(1) 3b0cf60c-633c-4111-8a5d-d1f4683288c5 3b0cf60c-633c-4111-8a5d-d1f4683288c5(1) 3bbbb76d-01cf-458a-b7ab-69708b959125 3bbbb76d-01cf-458a-b7ab-69708b959125(1) 3f5b2d2f-f846-4dab-b439-88bf96d9c603 3f5b2d2f-f846-4dab-b439-88bf96d9c603(1) 3f631532-8e45-4926-bc13-db880f493c77 3f631532-8e45-4926-bc13-db880f493c77(1) 4bda0bdc-1842-4ebe-b4ee-f346f5afd374 4bda0bdc-1842-4ebe-b4ee-f346f5afd374(1) 5a57238d-29be-466d-b2a4-9dd0163294f3 5a57238d-29be-466d-b2a4-9dd0163294f3(1) 5ac122cd-0295-4329-8398-5b032e0691ec 5ac122cd-0295-4329-8398-5b032e0691ec(1) 5aef6c3a-a20a-4ef3-a4d5-59eaeb7dd90b 5aef6c3a-a20a-4ef3-a4d5-59eaeb7dd90b(1) 6ae7f234-9124-4245-afc9-2cc9d922b253 6ae7f234-9124-4245-afc9-2cc9d922b253(1) 6f5530a1-ec47-4b6a-9110-b0b387477117 6f5530a1-ec47-4b6a-9110-b0b387477117(1) 6fd329b6-eae4-4c88-8210-7dd781d66bf5 6fd329b6-eae4-4c88-8210-7dd781d66bf5(1) 07aea2be-4120-4136-bd6e-82f4aaa2f95b 07aea2be-4120-4136-bd6e-82f4aaa2f95b(1) 7ce4414c-d4fd-4004-adbe-04b84b9ca532 7ce4414c-d4fd-4004-adbe-04b84b9ca532(1) 7d2a4b76-75b9-4509-84e8-6f557660af3b 7d2a4b76-75b9-4509-84e8-6f557660af3b(1) 7db5a4a2-bfdb-4927-b56c-8aa88cc7bd35 7db5a4a2-bfdb-4927-b56c-8aa88cc7bd35(1) 7f9a1084-c17c-4f38-a345-764dc13ccd71 7f9a1084-c17c-4f38-a345-764dc13ccd71(1) 08acf098-ee5f-4906-a9c8-d565548f30c2 08acf098-ee5f-4906-a9c8-d565548f30c2(1) 8a8db250-38aa-4d5f-b3e0-325efa05a147 8a8db250-38aa-4d5f-b3e0-325efa05a147(1) 8b706000-2225-49ff-bb9f-a0890eecd924 8b706000-2225-49ff-bb9f-a0890eecd924(1) 8d9b29df-444c-4905-b27f-cfdd4e8b1639 8d9b29df-444c-4905-b27f-cfdd4e8b1639(1) 8f32f31a-246a-4a48-a194-565268608832 8f32f31a-246a-4a48-a194-565268608832(1) 9c9d0261-00ad-4d33-b7c8-4ab58e336618 9c9d0261-00ad-4d33-b7c8-4ab58e336618(1) 9fed519d-2548-48c1-8abd-db907e83dd38 9fed519d-2548-48c1-8abd-db907e83dd38(1) 012cdb2e-efa4-4bb6-a776-03bccefdb272 012cdb2e-efa4-4bb6-a776-03bccefdb272(1) 12a045fa-59b0-4450-a4d2-c6fd341c6547 18ce2903-196f-46ab-8735-b85fc7592a78 24edc050-84bc-4248-b8c4-2ac09c5895a9 24edc050-84bc-4248-b8c4-2ac09c5895a9(1) 26d738cb-f6d3-4246-9c98-f95473ebf34c 26d738cb-f6d3-4246-9c98-f95473ebf34c(1) 28ecd133-9f57-4d9f-b5c7-5b2cef490ab4 28ecd133-9f57-4d9f-b5c7-5b2cef490ab4(1) 29b96386-62f0-480c-b3a0-c0e5074e3fc9 29b96386-62f0-480c-b3a0-c0e5074e3fc9(1) 34e2fa27-8625-4464-9883-21e9f68e6751 34e2fa27-8625-4464-9883-21e9f68e6751(1) 35aadf99-baa2-46c8-9424-d9853ef9579a 35aadf99-baa2-46c8-9424-d9853ef9579a(1) 36d4602d-ce78-466f-ac60-880b0a6e9b85 36d4602d-ce78-466f-ac60-880b0a6e9b85(1) 49b802f1-df68-4351-9034-ddbc9a6d87ad 49b802f1-df68-4351-9034-ddbc9a6d87ad(1) 52b014b0-34fc-4928-9f8d-5c158032267b 52b014b0-34fc-4928-9f8d-5c158032267b(1) 53d293fb-b370-40eb-bb81-52d0706992a7 53d293fb-b370-40eb-bb81-52d0706992a7(1) 60a1c115-b45a-4f0a-b236-c34283f021c2 60a1c115-b45a-4f0a-b236-c34283f021c2(1) 60a2263b-88bd-4289-959c-e72e0781f5c4 60a2263b-88bd-4289-959c-e72e0781f5c4(1) 66f6f2cd-0edf-42b3-8d8c-0a8af64e1051 66f6f2cd-0edf-42b3-8d8c-0a8af64e1051(1) 67c9a1f2-6a5b-4cd8-8f75-7dabefb19ca0 67c9a1f2-6a5b-4cd8-8f75-7dabefb19ca0(1) 71cbcd57-e041-4ece-b6da-1ef14e245b08 71cbcd57-e041-4ece-b6da-1ef14e245b08(1) 75c76c98-ca78-4173-a363-7dd138bcebcd 75c76c98-ca78-4173-a363-7dd138bcebcd(1) 76d62204-b9d6-4e5d-884d-bca16ba3e3cc 76d62204-b9d6-4e5d-884d-bca16ba3e3cc(1) 80f5430b-d22e-45a5-a6c9-4787092ad40c 80f5430b-d22e-45a5-a6c9-4787092ad40c(1) 083fed95-2fe0-46e1-8792-63e437005825 083fed95-2fe0-46e1-8792-63e437005825(1) 88a86857-f202-48c2-928c-66388a2fdd78 88a86857-f202-48c2-928c-66388a2fdd78(1) 90c1fa83-8316-4d42-9e3c-7c28fa25ae45 90c1fa83-8316-4d42-9e3c-7c28fa25ae45(1) 153c72f6-8695-41ff-8a5b-98220d6848cb 153c72f6-8695-41ff-8a5b-98220d6848cb(1) 317ea383-a699-41a5-af49-bb61c91d3a2b 317ea383-a699-41a5-af49-bb61c91d3a2b(1) 331ba360-ffe6-4b2e-a982-74e13a082df1 331ba360-ffe6-4b2e-a982-74e13a082df1(1) 355debe8-6a21-41f8-b76e-8cd7c22ecc9e 355debe8-6a21-41f8-b76e-8cd7c22ecc9e(1) 531d76ef-ff0f-41a1-81cb-82bacf27a1a3 531d76ef-ff0f-41a1-81cb-82bacf27a1a3(1) 628ad9a1-72e5-4f0b-91ef-ebea3aa54337 628ad9a1-72e5-4f0b-91ef-ebea3aa54337(1) 662b7a93-815f-4e35-8a51-38a48504a462 955f2f92-2203-4cba-b645-73eb96fbfb5f 955f2f92-2203-4cba-b645-73eb96fbfb5f(1) 957d3d12-9021-47f3-9a81-45b3200059f8 2123ee02-0ae5-48c6-a941-621159ab3519 2123ee02-0ae5-48c6-a941-621159ab3519(1) 2320cb52-bdf0-4f8a-8897-62a843762da7 2320cb52-bdf0-4f8a-8897-62a843762da7(1) 2549daed-d5d8-4a9a-b393-17493aa79420 2549daed-d5d8-4a9a-b393-17493aa79420(1) 7148ee55-1dd3-4c2e-a2e2-b8f21d0196be 7148ee55-1dd3-4c2e-a2e2-b8f21d0196be(1) 7656c866-b260-4f69-a9c2-c2a059e89018 7656c866-b260-4f69-a9c2-c2a059e89018(1) 7739aa8e-e035-4d9d-8763-fe5e8f7e61f3 7739aa8e-e035-4d9d-8763-fe5e8f7e61f3(1) 9733e3ac-7557-433e-b06e-cb3246c7863f 9733e3ac-7557-433e-b06e-cb3246c7863f(1) 9989a550-d66c-4d75-84d2-854c13e3db33 9989a550-d66c-4d75-84d2-854c13e3db33(1) 70957bb7-865d-4099-a84c-fc60e68be8ab 70957bb7-865d-4099-a84c-fc60e68be8ab(1) 74479b40-a0f2-4d8b-8635-06f2ea3590ed 74479b40-a0f2-4d8b-8635-06f2ea3590ed(1) 78192caa-bcde-46d0-9380-03631d6834fb 78192caa-bcde-46d0-9380-03631d6834fb(1) 78246cde-637b-4112-ad0d-74e83d810635 78246cde-637b-4112-ad0d-74e83d810635(1) 86501c09-bfd3-4ab0-9068-8039e4c41df8 86501c09-bfd3-4ab0-9068-8039e4c41df8(1) 95852d71-0299-4029-9a32-f4bb706a691f 95852d71-0299-4029-9a32-f4bb706a691f(1) 99734f80-7d64-41d8-8195-a005e3d48a4b 99734f80-7d64-41d8-8195-a005e3d48a4b(1) 0329002e-0b57-4b8b-893f-e2974f443597 0329002e-0b57-4b8b-893f-e2974f443597(1) 414800b1-e202-4ca5-b380-4c77acbf9b5f 414800b1-e202-4ca5-b380-4c77acbf9b5f(1) 656551f8-213b-4b02-ae09-c51fb5e713cb 656551f8-213b-4b02-ae09-c51fb5e713cb(1) 3796863b-5617-4955-bfd2-4027d62d1c4f 3796863b-5617-4955-bfd2-4027d62d1c4f(1) 4735406b-b96b-41ab-9f2a-eb1f4a8fbb70 4735406b-b96b-41ab-9f2a-eb1f4a8fbb70(1) 9279184e-66d5-481b-a396-98362633bc65 9279184e-66d5-481b-a396-98362633bc65(1) 27232409-3f7f-480f-b88b-7a7aa35777ee 27232409-3f7f-480f-b88b-7a7aa35777ee(1) 30670850-a194-46af-830d-f7b716c5eb88 a1af8778-9a08-479c-8dd2-fdb63cb316af a1af8778-9a08-479c-8dd2-fdb63cb316af(1) a5f1d8ae-8d1a-4f44-a3eb-1fe51378c56f a5f1d8ae-8d1a-4f44-a3eb-1fe51378c56f(1) a6e7843e-4c88-44a9-8f12-37da861031c8 a6e7843e-4c88-44a9-8f12-37da861031c8(1) a50d6b6a-65ac-4f3b-a5a2-edfc3e3ddf7f a50d6b6a-65ac-4f3b-a5a2-edfc3e3ddf7f(1) a94b73cf-6f75-4da8-9126-b4deaef4d14c a94b73cf-6f75-4da8-9126-b4deaef4d14c(1) a259c38f-a670-4e98-82fd-8b5db3d34d0c a259c38f-a670-4e98-82fd-8b5db3d34d0c(1) a6134c1d-b5f5-44fd-baa5-2d3cebdd7ea0 a6134c1d-b5f5-44fd-baa5-2d3cebdd7ea0(1) a31675f8-6741-472c-98e0-7063f6428ff1 a31675f8-6741-472c-98e0-7063f6428ff1(1) aaad8dd2-9119-466c-aa04-930b0e25be89 aaad8dd2-9119-466c-aa04-930b0e25be89(1) aafa514a-142a-4d26-9f9d-624fcb28ebf3 aafa514a-142a-4d26-9f9d-624fcb28ebf3(1) ace43ddf-216c-49cc-b7c1-c19ade9f9d07 ace43ddf-216c-49cc-b7c1-c19ade9f9d07(1) add481b4-d9d3-4c8b-b7e9-7271862b0a62 add481b4-d9d3-4c8b-b7e9-7271862b0a62(1) ae9f6a62-2c91-408f-ac8e-b2aa189a073d ae9f6a62-2c91-408f-ac8e-b2aa189a073d(1) ae324561-867f-4a56-a7f2-2e760f285ecd ae324561-867f-4a56-a7f2-2e760f285ecd(1) af8115d8-15f4-4c6f-8e7b-cc90576f0254 af8115d8-15f4-4c6f-8e7b-cc90576f0254(1) b7565eff-62f6-4822-aebf-e792127ef9fe b7565eff-62f6-4822-aebf-e792127ef9fe(1) bb3d0efb-18ee-45f5-972b-57c6743c591a bb3d0efb-18ee-45f5-972b-57c6743c591a(1) bddbb2bc-5b07-4feb-a6db-853624ca875d bddbb2bc-5b07-4feb-a6db-853624ca875d(1) bec8cb06-41d1-477f-a3f1-6a81d149434d bec8cb06-41d1-477f-a3f1-6a81d149434d(1) bfebaddd-ecf8-4f95-a4ef-80fa6c4ae288 bfebaddd-ecf8-4f95-a4ef-80fa6c4ae288(1) c95551db-8cac-471e-a419-8180bb03c81d c95551db-8cac-471e-a419-8180bb03c81d(1) ccc5d0df-a9d8-4a89-a0ca-c1c74d7f69f4 ccc5d0df-a9d8-4a89-a0ca-c1c74d7f69f4(1) ce3d8e1b-010e-431e-aad3-3f8fed8a2fe4 ce3d8e1b-010e-431e-aad3-3f8fed8a2fe4(1) cf58649c-10cd-462c-9061-151e949987f1 cf58649c-10cd-462c-9061-151e949987f1(1) d2df019e-4913-47df-8408-e467b976ab3b d2df019e-4913-47df-8408-e467b976ab3b(1) d4fc9ff0-cefa-4dbe-bc9b-bfb651f2b768 d4fc9ff0-cefa-4dbe-bc9b-bfb651f2b768(1) d0237a5b-9ece-4195-a3c5-e6bd0e86c698 d0237a5b-9ece-4195-a3c5-e6bd0e86c698(1) d282fe43-fc6a-4357-8c7d-4425c1d6da90 d282fe43-fc6a-4357-8c7d-4425c1d6da90(1) d859dcd3-449f-4cbb-9e35-cd976e4deae8 d859dcd3-449f-4cbb-9e35-cd976e4deae8(1) d4237b84-cfc9-447c-b041-d972197c3366 d4237b84-cfc9-447c-b041-d972197c3366(1) dd886e0c-80b9-4912-973e-eaba8d06c47a dd886e0c-80b9-4912-973e-eaba8d06c47a(1) ddbdd4f7-6c52-422b-8344-11375dbb430d ddbdd4f7-6c52-422b-8344-11375dbb430d(1) e0cb9897-5316-4105-b4a3-72e7a981ed23 e0cb9897-5316-4105-b4a3-72e7a981ed23(1) e3924ab2-6ec1-459e-abd1-e0799488e851 e3924ab2-6ec1-459e-abd1-e0799488e851(1) ecf6131e-7c04-40a1-8973-023b31b85522 ecf6131e-7c04-40a1-8973-023b31b85522(1) ef788528-9dc8-4af4-823f-a441d6f6366b ef788528-9dc8-4af4-823f-a441d6f6366b(1) f6f3c870-128f-4fad-90e5-12243635103c f6f3c870-128f-4fad-90e5-12243635103c(1) f8dcf637-6a5b-4e8f-a390-670040b19a0e f8dcf637-6a5b-4e8f-a390-670040b19a0e(1) f35ba6a1-6e44-46ad-a287-88a424f923d7 f35ba6a1-6e44-46ad-a287-88a424f923d7(1) f37c046f-d9e0-4f67-8cb7-58839488ecd6 f37c046f-d9e0-4f67-8cb7-58839488ecd6(1) f0073b05-3bdf-4d3a-9e99-00599af10553 f0073b05-3bdf-4d3a-9e99-00599af10553(1) f077bb69-0251-417a-a3ac-bf2b9cf881c9 f077bb69-0251-417a-a3ac-bf2b9cf881c9(1) fa57a46c-77a0-4bc6-b29f-3e1078a9a038 fa57a46c-77a0-4bc6-b29f-3e1078a9a038(1) fb-connect-line-rtl

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*