logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

570-600 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה- יורה דעה סימן רמ תקע, הלכות עבדים, סימן רסז גליון תר, ל אייר

. 570-600 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן רמ תקע, – הלכות עבדים סימן רסז גליון תר, ל אייר

 

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 594שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות מילה סימן רסו שנה ב' גליון תקצד, 594 כד אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:46עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 593שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות מילה סימן רסה שנה ב' גליון תקצג, 593 כג אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:03עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 592שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות מילה סימן רסד שנה ב' גליון תקצב, 592 כב אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:33עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 591שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות מילה סימן רס שנה ב' גליון תקצא, 591 כא אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:55עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 590שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, המתפיס בצדקה סימן רנט שנה ב' גליון תקצ, 590 כ אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:05עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 589שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה דין המתפיס בצדקה סימן רנח שנה ב' גליון תקפט, 589 יט איי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:58עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 588שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, שנה הלכות צדקה סימן רנז ב' גליון תקפח, 588 יח אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:05עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 587שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות צדקה סימן רנה שנה ב' גליון תקפז, 587 יז אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:26עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 586שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות צדקה סימן רנג שנה ב' גליון תקפו, 586 טז אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:20עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 585שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות צדקה סימן רנב שנה ב' גליון תקפה, 585 טו אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:10עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 584שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות צדקה סימן רנא שנה ב' גליון תקפד, 584 יד אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:20עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 583שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות צדקה סימן רנ שנה ב' גליון תקפג, 583 יג אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:18עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 582שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט שנה ב' גליון תקפב, 582 יב אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:57עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 581שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות צדקה סימן רמז שנה ב' גליון תקפא, 581 יא אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:44עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 580שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות מלמדים סימן רמו שנה ב' גליון תקפ‏, 580 י אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     8:46עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 579שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות מלמדים סימן רמו שנה ב' גליון תקעט‏, 579 ט אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:58עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 578שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות מלמדים סימן רמה שנה ב' גליון תקעח, 578 ח אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:10עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 577שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות מלמדים סימן רמה שנה ב' גליון תקעז‏, 577 ז אייר00 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:14עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 576שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמד שנה ב' גליון תקעו‏, 576 ו איי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:57עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 575שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמג שנה ב' גליון תקעה‏, 575 ה איי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:53עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 574שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמב שנה ב' גליון תקעד‏, 574 ד איי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:48עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 573שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמב שנה ב' גליון תקעג‏, 573 ג איי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:09עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 572שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמב שנה ב' גליון תקעב‏, מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     3:44עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 571שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות כיבוד אב ואם סימן רמא שנה ב' גליון תקעא‏, 571 א אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     8:52עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 570שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות כיבוד אב ואם סימן רמ שנה ב' גליון תקע, 570 ל ניסן מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:41עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 569שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שבועות סימן רלט שנה ב' גליון תקסט, 569 כט ניסן מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:38עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 600שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות עבדים סימן רסז שנה ב' גליון תר, 600 ל אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:24עודo        העבר לראש הרשימהo        העבר לתחתית הרשימהo        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה o        הפעל את הבאo        הפעל עכשיו 599שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות עבדים סימן רסז שנה ב' גליון תקצט, 599 כט אייר מאת מפעל הזוהר העולמי חדש      

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*