logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

386-430 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות ,סימן לו ,שנה ב' גליון 430, יז כסלו

386-430 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן לו שנה ב' גליון 430 יז כסלו

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 430שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תערובות סימן ק שנה ב' גליון תל, 430 יז כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:44עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 429שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תערובות סימן צט שנה ב' גליון תכט, 429 טז כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:33עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 428שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תערובות סימן צח שנה ב' גליון תכח, 428 טו כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:30עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

427שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בשר בחלב סימן צה שנה ב' גליון תכז, 427 יד כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:46עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

426שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, סימן צג הלכות בשר בחלב שנה ב' גליון תכו, 426 יג כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:55עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

425שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בשר בחלב סימן צב שנה ב' גליון תכה, 425 יב כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:22עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

424שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בשר בחלב סימן צ שנה ב' גליון תכד, 424 יא כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:38עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

423שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בשר בחלב סימן פח שנה ב' גליון תכג, 423 י כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:51עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

422שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בשר בחלב סימן פז שנה ב' גליון תכב, 422 ט כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:41עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

421שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות סימן פו הלכות ביצים שנה ב' גליון תכא, 421 ח כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:07עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

420שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תולעים סימן פד שנה ב' גליון תכ, 420 ז כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:24עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

419שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תולעים סימן פד שנה ב' גליון תיט, 419 ו כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:53עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

418שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות עופות ודגים סימן פב שנה ב' גליון תיח, 418 ה כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     9:20עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

417שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, סימן פא הלכות דברים היוצאים מן החי שנה ב' גליון תיז, 417 ד כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:29עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

416שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן עט הלכות בהמה וחיה טהורה שנה ב' גליון תטז, 416 ג כ מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:24עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

415שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן עו הלכות מליחה שנה ב' גליון תטו, 415 ב כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:37עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

414שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן עג הלכות מליחה שנה ב' גליון תיד‏, 414 א כסלו מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:22עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

413שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן עא הלכות מליחה שנה ב' גליון תיג, 413 כט חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:09עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

412שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן ע הלכות מליחה שנה ב' גליון תיב, 412 כח חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:06עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

411שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן סט הלכות מליחה שנה ב' גליון תיא, 411 כז חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:41עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

410שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות דם סימן סח שנה ב' גליון תי, 410 כו חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:24עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

409שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות דם סימן סו שנה ב' גליון תט, 409 כה חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:19עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

408שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות דם סימן סה שנה ב' גליון תח, 408 כד חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:16עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

407שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות חלב סימן סד שנה ב' גליון תז, 407 כג חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     8:23עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

406שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות בשר שנתעלם מן העין סימן סג שנה ב' גליון תו, 406 כב חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:30עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

405שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן סא הלכות מתנות כהונה שנה ב' גליון תה, 405 כא חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:35עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

404שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה סימן סא הלכות מתנות כהונה שנה ב' גליון תד, 404 כ חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:03עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

403שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן נט שנה ב' גליון תג, 403 יט חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:08עודהעבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבא

הפעל עכשיו

402שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן נח שנה ב' גליון תב, 402 יח חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש      

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*