logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

עלון החלום עם מרן הבית יוסף ומרן עובדיה יוסף זיע"א, שחיטת בית יוסף- הבדצי"ם והסכינים

עלון החלום עם מרן הבית יוסף ומרן עובדיה יוסף זיע"א, שחיטת בית יוסף- הבדצי"ם והסכינים

להורדה

עלון חלום.- עם מרן הבית יוסף ומרן עובדיה יוסף זיע"א pdf 2 (1)

נוסח מקוצר 1200לעלון על החלום עם תיקונים 


1 - Copy1234

..

 

החלום עם מרן הבית יוסף ומרן עובדיה יוסף זיע"א:

ספר

שחיטת בית יוסף

הבדצי"ם והסכינים

בו יבואר: סוד הקשר הנעלם – שחיטה פגומה וטבח יהודים

 1. הידעת? שמרן הבית יוסף היה מָרָה דְּאַתְרָא ("אֲדוֹן הַמָקוֹם") של ארץ ישראל, וכולם נהגו ע"פ פסיקותיו?
 2. הידעת? שכל ארץ ישראל נהגו לפי פסק מרן הבית יוסף?
 3. הידעת? שבארץ ישראל חתמו מאתיים גדולי ישראל שצריכים לשמוע לפסק מרן הבית יוסף.
 4. הידעת? שיצאה בת קול מן השמים, שכל בני ארץ ישראל ילכו לפי הפסק של מרן הבית יוסף?
 5. הידעת? שלפי פסקו של הבית יוסף הריאה של הבהמה צריכה להיות חלקה בלי שום סרכה?
 6. הידעת? שלפי פסקו של הבית יוסף [ושאר פוסקים] הסכין צריכה להיות בלי שום פגם?
 7. הידעת? שנוהגים עמכם בערמה, ואומרים לכם שהולכים לפי הבית יוסף, ולא היה ולא נברא! ורק משתמשים בשם של הצדיק הקדוש, לעשות כסף, כמו שהשתמשו בארצות הברית בשם של רבינו הקדוש מסאטמאר זיע"א, אע"פ שלא נתן שום הכשר!
 8. הידעת? מה היה עונשם של האשכנזים בשנת תרפ"ז? שיצאו עם שחיטה חדשה, נגד פסק הבית יוסף, והכשירו הסרכות, ולבסוף כל ירושלים אכלו בשר גמלים? הידעת למה?
 9. הידעת? למה יש בתל אביב יותר מ10,000 יהודים חרדים שעזבו את הדת? וכמה יש בירושלים ובבני ברק, ועוד?
 10. הידעת? מה שכתוב בשו"ת דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שעל ידי שוחטים שהיו קלים, הרבה קהילות התקלקלו בגרמניה- שלוש וחצי מיליון איש ועזבו את דרך היהדות רח"ל? בלי האינטרנט.
 11. הידעת? שכל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות! שהיו שוחטים קלים, ומזה נולד עמלק הגרמני, שהיה בבחינת מדה כנגד מדה, מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי – דבר שגרם להסתלקות של הקדושה ונפילה אל הס"א והקליפה, ובכך חידד והשחיז את החרב של הבעל דבר, שהוא שר של עמלק. ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (דרשות הגרש"ש בשם כ"ק מרן האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע), בלי האינטרנט.
 12. הידעת? שהגר"א בנסיעתו לארץ ישראל, לפתע עצר, ולא בא לארץ ישראל, מדוע?
 13. הידעת? שמלחמת העולם השנייה פרצה, בגלל שיצאו נגד הבית יוסף בארץ ישראל, והאכילו סרכות נבילות וטריפות וזה נמשך עד היום הזה? – זאת אומרת, על פי שני עדים יקום דבר 1. מרן הבית יוסף 2. כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע, [ראה סעיף 11].

 

סיפור החלום:

ראיתי בחלום את מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו עם מרן עובדיה יוסף זיע"א.

מרן הבית יוסף אומר לי, כי כל מלחמת העולם השנייה, הייתה בגלל שבארץ ישראל פסקו (כפי שיפורט בהמשך) כמו מרן, וחתמו על זה מאתיים גדולי ישראל, והייתה גם בת קול, וכל בני ארץ ישראל הלכו לפי הבית יוסף, (יפורט להלן)

כי מרן הבית יוסף היה מָרָא[א] דְּאַתְרָא (מֵאֲרָמִית "אֲדוֹן הַמָקוֹם") של ארץ ישראל, וכולם נהגו לפי פסקיו, ולפי פסקו של מרן הבית יוסף צריכה להיות הבהמה גלאט כשר, בלי שום סרכה[ב] כלל, ובאו האשכנזים ועשו בית דין חדש, ועשו שחיטה אשכנזית, והדבר הראשון שהתירו הוא את הסרכות, [ראה ספר "סדר קליפת הסרכות" בספר הבד"ץ והסכינים דף 206 – ראה עוד שם דף 211] והתחילו להאכיל נבילות וטריפות. [וכמו כן בסכינים].

והרבה גדולי ישראל יצאו נגדם, אבל השטן נצח, והאשכנזים התירו תיכף אחוזים גדולים, כי אצלם עשו הכל גלאט, עד שהערבים לא רצו לתת לשחוט לספרדים שהלכו לפי שיטת הבית יוסף. [כי מובן מאליו שאם הספרדים הכשירו אחוז אחד, או שתים, והאשכנזים התירו 60-80 אחוז בוודאי לא רצו לשחוט לספרדים, וכמובן, שאם כן שחטו, עלה להם הון תועפות]

ובמקומות, שהמחיר לספרדים, למשל עלה עשר לירות לקילו, עלה הבשר של האשכנזים חצי לירה לקילו, וכולם התחילו לקנות אצל האשכנזים, ורק יחידים שאחזו עוד בפסקו של מרן זי"ע. [חשבון הכסף לא מדויק, רק על דרך משל- להבנה]

הערבים לא רצו לשחוט לספרדים, אלא רק אם משלמים להם הרבה כסף, וכך השטן נצח, ויצא העגל הזה.

גדולי הרבנים אז הרעישו מאוד על זה, וצעקו בקול רעש גדול ובתשובות נגדם, אבל מי יאכילנו בשר [טרף] – ניצח.

סך הכול התירו נבילות וטריפות לפי מרן הבית יוסף זיע"א. [ראה ספר "סדר קליפת הסרכות" בספר הבד"ץ והסכינים דף 206 – ראה עוד שם דף 211].

וראיתי בחלום, איך שנענשו ואכלו בשר גמלים וחמורים זמן רב, ונדפס אז בספרים כל זה, וגם העתקתי את הסיפורים האלה, בספרי נפש ישעיה, מספר גבול ראשונים מזכרת משה, [ראה בספר הבדצי"ם והסכינים (דף קס"ב), איך שבשנת תרפ"ז נכשלו האשכנזים ואכלו בירושלים בשר גמלים] ראיתי השנים תרפ"ז בחלום [מה שנדפס בספרי – וכשמצאתי נזכרתי מה שראיתי בחלום] ומה השייכות למלחמת העולם, שבגלל זה נגזרה גזירת העונש ששחטו 6 מיליון יהודים, כי כל ישראל ערבים זה לזה. [ואכמ"ל].

בנוסף לכך הראו לי בחלום, שאפילו אם השחיטה הייתה כשירה, אז היא גם טריפה, מטעם השגת גבול, והראו לי מה שכתבתי כבר בספרי נפש ישעיה, [והעתקתיו בתוך הספר]. כמו כן, גם התגלה לי שהגר"א בנסיעתו לעלות לארץ ישראל, פתאום התעכב בגלל שנזכר שבאיזה שהיא הלכה מהלכות התלויות בארץ, שסובר לא כמו מרן הבית יוסף, ולא יכול להיות בארץ ישראל וינהג שלא כהבית יוסף, כי הבית יוסף מרא דאתרא, לכן החליט לא לבוא לארץ ישראל. [הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר"א ז"ל. הגר"א שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא אניס ליה, עד שגדולי ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף, וכך כותב עליו בעל ה"מגלה עמוקות" ומביא את דברי האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח בן יוסף לבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה למי שראוי לזה, וליבי אומר לי בבירור אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את התורה בנגלה ובנסתר" (תולדות יצחק על ביאור הגר"א לספר יצירה חלק ב' תרבי"ד דף ק"מ ע"ב – קמ"א ע"א), אף על פי כן לא היה יכול לבא לארץ, ולנהוג בשונה מפסקו של מרן הבית יוסף].

חקרתי רבות, על מנת לדעת מה בדיוק ארע לפני כ- 90 שנה, כשעשו את השחיטה האשכנזית, ולא מצאתי עד שמצאתי מקום אחד, וגם להבחל"ח מרן עובדיה יוסף זיע"א כתב והאריך הרבה בזה, והעתקתי מה שכתוב בזה, ושם מבואר הדק היטב כל הענין. גם העתקתי קונטרסים מה שהדפסתי מזמן על גודל המכשולות בסרכות.

הספר נכתב בהשראת חלום בו התגלה אלי מרן הבית יוסף, בעל שולחן ערוך רבי יוסף קארו זיע"א, עם מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, בו הם פונים אלי עם הוראות להדפסת חיבור זה, ומושיטים לי שטרות כסף ביד למימון הדפסתו. חיבור זה, עוסק בתוצאות הקשות, מידה כנגד מידה של טבח יהודים, בעקבות שימוש בסכיני שחיטה פגומים, ומכשולות בהסרכות. – מאחר והיו הרבה מניעות להוציאו לאור, הדפסת החיבור התעכבה, [ולא נגמרה בשלמות – ואקוה בע"ה לגמרו בקרוב בחלק ב'], ואינני רוצה לעכב יותר הדפוס. ואני תקווה שחיבור זה יהיה כמסר נוקב המצריך לשינוי עמוק ומהותי בעניין כשרות השחיטה בארץ, ובעולם כולו.נ

רבי יוסף קארו ה'רמ"ח – ה'של"ה השולחן ערוך, הבית יוסף, מרן והמחבר. עסק גם בקבלה

   לעניין מיעוך ומשמוש בסירכות הריאה, מוחלפת השיטה, מרן המחבר מחמיר, והרמ"א מקיל  רבי משה איסרליש – הרמ"א – חיבורו ההלכתי "המפה", (ה'ר"צ – ה'של"ב)

 

 

לעניין מיעוך ומשמוש בסירכות הריאה, מוחלפת השיטה, מרן המחבר מחמיר, והרמ"א מקיל

וזה לשון מרן עובדיה יוסף זי"ע ביביע אומר (חלק ה' יו"ד סי' ג' ע"מ קנז-קסא): … והנה ידוע מה שכתב בתשובה מאהבה [רבי אלעזר פלקלש (1754-1826), תלמיד הנודע ביהודה] חלק ג (סי' ש"כ) בשם רבינו הגאון מהר"י לנדא [מהר"י לנדא – רבי יחזקאל לנדא (1713-1793), מגדולי הפוסקים האשכנזים בדורות האחרונים, חיבר שו"ת נודע ביהודה], בעל נודע ביהודה זצ"ל, כי הנה ברוב השולחן ערוך דעת מרן המחבר להקל, והרמ"א מן המחמירים, ולעניין מיעוך ומשמוש בסירכות הריאה, מוחלפת השיטה, מרן המחבר מחמיר, והרמ"א מקיל, והלוואי שהיו חכמי ישראל מסכימים להיפך (כלומר: שיסכימו לפסוק בכל מקום כדין מרן המחבר). כי רבו המכשולים בעוונותינו הרבים ע"י קולא זו, מה שאין כן בכל הקולות שזכר מרן המחבר השולחן ערוך, אלא שכבר קבלנו הוראות הרמ"א. עד כאן. [וראה בספר שחיטת בית יוסף הבד"ץ והסכינים דף 216].


 

[א]) ראה מסכת שבת קל. עירובין צד. פסחים ל. שו"ת הרשב"א א, רנג.

[ב]) [ראה ספר "סדר קליפת הסרכות" בספר הבד"ץ והסכינים דף 206 – ראה עוד שם דף 211], ונסיים בדברי הגאון שר התורה מוה"ר שלמה קלוגער זצ"ל, שכתב בספרו "טוב טעם ודעת" חלק א' בפתחי שערים, אודות השוחט רע מעללים מק"ק בארדיטשוב שזכה להרחיקו ולהעבירו מהשחיטה, וזה לשון קדשו: "ללמד דעת לדורות אולי יזדמן עוד למעשה כזה ידעו איך להתנהג ולקיים החכמה תחי' בעליה בשני עולמות. והלואי כד שכיבנא יפוק לקדמנא זכות זה מיום שביערתי הרעה הזה מן העולם, וכן יאבדו כל אויבך ה', ועלינו יערה רוח ממרום", עד כאן לשונו. ובודאי אם היו מכשולים תחת מלכות בית דוד, בזמן שצדיקים היו שולטים ולא היה עולם של הפקר, ואם נמצאו מכשולים של חלב תחת הנהגתו של המהרש"ל ז"ל ושאר גדולים שבימיו, וכן בדורות שאחר כך תחת הנהגת גדולי עולם, וכל ההמון חרד בלי הפקרות, למה לא יוכלו להימצא מכשולות גם בימינו בעולם של הפקר מקום זייפנים ורמאים וקלים וריקים אשר אין לשום אדם שליטה עליהם, ומי יאמר להם מה תעשה.

ועל כן להנצל מהם צריכים להיות מאד זהירים שלא לאכול חֵלֶב וָדָם. ולכן עדיף מאד לא לאכול כלל בשר בהמה. (פלא יועץ ערך בשר, טרף, שוחט). והגאון הרידב"ז אמר שלא יהיה בהמה כשרה עד ביאת המשיח. ואי אפשר לאכול בשר בהמה כשר עד ביאת משיח צדקנו. (כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצ"ל).

מדה כנגד מדה לא בטלה

 (מד"ר בראשית ט' יא)

הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי אַהֲרֹן מִבֶעלְזָא זְיָ"ע:

כָּל כוֹחוֹ שֶׁל הָרָשָׁע הַגֶּרְמָנִי יִמַּח שְׁמוֹ בָּא עַל יְדֵי שֶׁאָכְלוּ מַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת שֶׁהָיוּ שׁוֹחֲטִים קַלִּים וּמִזֶּה נוֹלָד עֲמָלֵק הַגֶּרְמָנִי, וְהָיָה בְּמִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הִשְׁחִיזוּ הַסַּכִּינִים כִּדְבָּעֵי, הִשְׁחִיז אֶת הַחֶרֶב שֶׁל הַבַּעַל דָּבָר, שֶׁהוּא שַׂר שֶׁל עֲמָלֵק, וְעַל יְדֵי זֶה הָיָה בְּכֹחוֹ לִשְׁחוֹט מִילְיוֹנֵי יְהוּדִים רָחַ"ל. וּבְּאוֹתָם הַרְכָּבוֹת שֶׁהוֹבִילוּ אֶת הַבְּהֵמוֹת הֲלֹא כְּשֵׁרִים, לְהַאֲכִיל אֶת כְּלַל יִשְׂרָאֵל פִּגּוּלִים, כַּעֲבוֹר עַשְׂרוֹת שָׁנִים – הוֹבִילוּ בָּהֶם אֶת אַחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לְמַחֲנֶה הַהַשָׁמָדָה 'אוֹשְׁוִויץ', וּבְאוֹתוֹ הַמָּקוֹם שֶּׁהָיוּ הַשְׁחִיטוֹת שֶׁל הַבְּהֵמוֹת הָיָה אַחַר כָּךְ מַחֲנֵה הַהַשָׁמָדָה.

..

..

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*