logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

שולחן ערוך החודשי- אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, , האם אתה רוצה להיות בן העולם הבא?

אורח חיים חודשי

שולחן ערוך אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט

אורח חיים חודשי-הרמ"א עמוד 1

להורדה (1279 עמודים)

כל שולחן ערוך החדשי

  אורח חיים החודשי- רמ"א עמוד 1 לדוגמא שולחן ערוך

:

ספר

שולחן ערוך אורח חיים,
יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט

כפי שנדפס על ידי מרן הבית יוסף בעצמו, לגמור כל ד' חלקי שו"ע בכל חודש  

לפני זקנים עם נערים בכרך קטן למען ישאוהו בחיקם להגות בו בכל עת ובכל מקום כאשר יסעו או יחנו

 

לימוד בספר שולחן ערוך של מרן מחבר מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות

"מפעל העולמי ללימוד שולחן ערוך אורח חיים של מרן המחבר"

אורח חיים חודשי-הרמ"א עמוד 2 עמוד 2 לדוגמא שולחן ערוך

אורח חיים חודשי-הרמ"א עמוד 2

קורא לכל הכלל ישראל מגדול ועד קטן לעשות שיעור בכל יום בספר שולחן ערוך של מרן המחבר 4 עמודים ליום, וכך יגמור בשנה כל הד' חלקי שולחן ערוך, ובזכות זה יבוא משיח בב"א.

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים ארץ ישראל

0527-651911

 • כדאי הוא הבית יוסף לסמוך עליו בשעת הדחק.
 • לימוד בספר שולחן ערוך – של מרן המחבר מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות.
 • ומעשים בכל יום שאנשים נושעים על ידי לימוד שולחן ערוך של מרן המחבר, זה בכה וזה בכה.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מסוגל לפרנסה בריוח.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מסוגל לשידוכים.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מסוגל לבנים.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מסוגל לרפואה.
 • כמה אנשים שהיו להם מחלת הסרטן רח"ל והיה להם רפואה בזכות הלימוד שולחן ערוך של מרן המחבר.
 • כמה אנשים שניצולו ברגע האחרון מתאונת דרכים בזכות שהיה להם שיעור בכל יום בספר שולחן ערוך של מרן המחבר.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מסוגל לבנים תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובמצות לשמה.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מסוגל לבנים בעלי הוראה.
 • כוחו של מרן הבית יוסף [קארו] גדול מאוד מאוד וכמו שאנו פוסקים כמותו בזה העולם, כך פוסקים כמותו בשמים על כל אשר יאמר כי הוא זה.
 • כל מי שלומד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מבטל מעליו כל הדינים וניצול משונאיו ומכל הצרות.
 • כל מי שלומד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר הוא ממליץ עליו בשמים כל טוב ויש לו כח להפוך כל הגזירות קשות לרחמים.
 • כדאי וכדאי לסמוך על כוחו הגדול והנורא של מרן הבית יוסף.
 • וכדאי לעשות שיעור בכל יום בספר הקדוש שולחן ערוך של מרן המחבר.
 • לימוד בספר שולחן ערוך של מרן המחבר מקרב ביאת המשיח.
 • מי שלומד בכל יום בספר שולחן ערוך של מרן המחבר ינצל ממלחמת גוג ומגוג.

 

הקדמה

 • האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?
 • "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהואבן עולם הבא"
 • בהקדשת מספר דקות בכל יום ללימוד הלכה היומית, אתה זוכה להיותבן עולם הבא
 • הנה מובא כאן ספר שלחן ערוך אורח חיים לשנה
 • עמוד אחד ליום דבר יום ביומו
 • כך יגמר כל אורח חיים במשך שנה ויזכה להיות"בן עולם הבא"

נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובשמחות וכל החבירים וידידים לזיכוי הרבים ולזכות ללמוד תורה לשמה, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים.

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

שולחן ערוך אורח חיים של המחבר
מרן הבית יוסף

ראה את אשר לפניך לוח יומי מסודר וערוך על כל סדר השולחן ערוך אורח חיים

בכדי שיוכלו ללמוד ולהשלים את כל השו"ע או"ח של מרן המחבר במשך שנה.

והוא דבר השוה לכל נפש

בני תורה בעלי בתים בחורים אשר צמאה נפשם לדבר ה' זו הלכה

במספר דקות בכל יום מסיימים משך השנה כל הלכות אורח חיים הנוגעים בכל יום וחובה על כל אחד לידע הלכות אלו על בורים.

*

ממלא כל שעות הפנאי כמאמר הכתוב: "והגית בו יומם ולילה.

*

ההלכות מחולקים לכל יום ואינם ארוכים ואינו מפריע שיעורים אחרים.

*

במשך הזמן מרגישים נועם מתיקות התורה ויערב מנופת צוף וכל טעם.

טעמו וראו כי טוב ה'

מיום שנחרב בית המקדש

אין לו להקדוש ברוך הוא אלא

ד' אמות של הלכה בלבד.

בס"ד

שולחן ערוך היומי

ראה את אשר לפניך שולחן ערוך היומי מסודר וערוך, כשולחן ערוך, כל ד' חלקי שולחן ערוך, של מרן המחבר לסיימו במשך שנה תמימה –

 (במשך ג' חדשים – במשך חודש אחד בלבד).

ההלכות מחולקים לכל יום, שיהיה סכום שוה לכל יום לגמרו

בחמש עד עשר דקות.

*

השיעורים לכל יום אינם ארוכים ואפילו מי שיש לו שיעור קבוע לא יפרענו מלימודו, בכל יום יש איזה דקות ורגעים זעיר שם וזעיר שם אשר הולכים לריק והפסד גדול הוא אם ברגעים אלו יכולים להיעשות בקי בכל ההלכות הנוגעים דבר יום ביומו, ועל ידי זה תקיים והגית בו יומם ולילה ובמשך הזמן תרגיש בזה נועם מתיקות התורה ביודעך שעל ידי ניצול רגעים אלו משך שנה שלימה קנית כל הלכות אורח חיים מונח בקופסא.

זכור! מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד

והיכן מגיע ידיעתך בהלכות הנחוצות לך ביותר!

*

 השנים חולפים ועוברים והאם יש לך די להשיב על שאלת הבית דין של מעלה עסקת בתורה?

*

החכם עיניו בראשו אל תחמיץ הזדמנות יקרה זו!

הצטרף לאלו אשר משך השנים שעברו קנו ידיעה מקיפה בכל ההלכות של ד' חלקי שולחן ערוך הכולל בו כל הלכות השייכות לחיי יום יום, מדי שבת בשבתו, ומדי מועד במועדו.

חברך חברא אית לי'

הרוצה לפרסם השולחן ערוך היומי הרשות בידו, ואדרבה יזכה את הרבים וזכות הרבים יהיה תלוי בו

 ספר יערות דבש – חלק ראשון – דרוש ב

אוי לי אמי כי ילדתני, בראותי שפלת הדור בכל חלקי אירופה, ממש אין ישיבת לומדי תורה לשמה ישיבת לומדים מומחים שוקדים על התורה בעומק הלכה של אמת, אלא בעו"ה בפלפול של הבל מבלי הודה על האמת, אין דורש להבין דרכי התורה על בוריה, ואליכם אישים אקרא, זכו לחולקכון שעוסקים בתורה בתמידות מחיל אל חיל ילכו, אבל כל למודכם גמ' משניות מדרש של"ה, ואין אחד נותן ללב ללמוד או"ח על בוריו לדעת הלכות תפילין, ציצית, תפלה, ברכות, נט"י, ובהמ"ז, הלכות שבת והלכות יו"ט על בורים, אשרי איש שימלט ולא ישגה בהן, כי בהן הלכות רבות והידיעה להמונים מעוטה, ובפרט דיני מוקצה, מלאכת שבת וי"ט וחוה"מ, ברכות הנהנין וכדומה:

 בס"ד

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי למשך כל השנה

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

*

קריאת קודש

אל אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הננו בזה בדבר המפעל הגדול שולחן ערוך אורח חיים היומי, אשר המוני הלומדים מכל העולם כולו, מהם רבנים ידועים, מהם לומדים מופלגים, וכן פשוטי עמך אשר צמאה נפשם לדעת דבר ה' זו הלכה, ומדי יום ביומו ניתן לקבל גליונות אלו בפקס, וב"ה ותרבה הדעת בישראל.

למותר לציין גודל חשיבות במה שהוגים בתורת השולחן ערוך בכלל שהרי אמרו חז"ל: "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה".

ועתה לרגל התחלת הלימוד, זו הזדמנות מצוינת להצטרף ולרכוש ידיעה נרחבת בד' חלקי שולחן ערוך.

ובזה אנו קוראים לכל אחד ואחד לקבוע בכל יום מחמש עד עשר דקות ללימוד הלכות אלו.

וכדאי לזכור ש"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא".

 בס"ד

הערות לשולחן ערוך אורח חיים היומי

 1. סימנא טבא להתחיל הסדר באיזה יום שרוצה בקבלה מחדש להתחילו ולסיימו בעזרת השם יתברך.
 2. (השיעורים קטנים הם) באם חל חודש חשון או כסליו חסר לומדים גם שיעור של יום ל' לחודש.

חזק חזק ונתחזק!

 יהודי יקר

ידוע גודל מעלת הלימוד שולחן ערוך היומי בלשונו הקדוש של מרן המחבר זיע"א שהסכימו עליו מן השמים, ולשונו מסוגל לישועות גדולות.

אם עדין לא הצטרפת ללומדי דף היומי של השולחן ערוך – הצטרף עכשיו.

דפי השולחן ערוך האלו להשיג בחינם בכל רחבי העולם ומביא בס"ד תועלת גדולה לרבים .

מצוה על כל אחד לפרסם דפי השולחן ערוך אלו

 

כתר תורה

להורים – למלמדים – מנהלים – רבנים – ראשי ישיבות

בידכם לעשות כל תלמידיכם ליהודים הלומדים תורה לשמה והולכים בדרך השולחן ערוך, על ידי שיחזקם ללמוד 5-10 דקות שולחן ערוך של מרן המחבר.

 ועל ידי זה ידעו האיך להנהיג את ביתם על פי השולחן ערוך.

זכרו נא! מה שכתוב בחובת הלבבות שער אהבת ה' וזה לשונו:

וכן מי שאינו מתקן אלא רק נפשו בלבד תהי' זכותו מעוטה. ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכיות מי שמתקן לאלוקים, עד כאן

לשונו.

דוגמא של שני  דפים הראשונים  של אורח חיים החודשי: :

להורדת כל האורח החיים החודשי:   : אורח חיים החודשי- האם אתה מוכן להיות בן העולם הבא?

 אורח חיים חודשי-הרמ"א עמוד 1 לדוגמא שולחן ערוך

אורח חיים חודשי-הרמ"א

..

 אורח חיים חודשי-הרמ"א עמוד 2 לדוגמא שולחן ערוך

אורח חיים חודשי-הרמ"א עמוד 2

..להמשך  לימוד: אורח החיים החודשי

להורדה: (1279 עמודים)

כל שולחן ערוך החדשי

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*