logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

הצניעות בישראל- MODESTY OF JEWISH WOMEN

צניעות- כך היו נראים אימותינו - ליד הכותל

הצניעות בישראל

MODESTY OF JEWISH WOMEN

הצניעות בישראל – מכאן תכירו את רבני הערב רב -מה הם עושים בעולם להתיר עריות בפרהסיה בלי בושה – ממש דור המבול

 

 על חטא שחטאנו לפניך בהוכח תוכיח את עמיתך מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחא נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל 
העולם כולו, (שבת נד ע"ב).

המונע מלמחות כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין  בישראל כאלו הוא עשעם ילקוט שופטים סח  ומונע בנית ירושלים  שבת קי"ט

בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, בִּשְׂכַר נָשִׁיםצַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר, זָכוּ יִשְׂרָאֵל לְבִזַּת מִצְרַיִם

Many daughters have done virtuously, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is vain; but a woman  who fears Hashem shall be praised.  (Proverbs 31:29-30)

ONE SHOULD LOVE ADMONITION FOR AS LONG  AS THERE IS ADMONITION  IN THE WORLD, GOODNESS AND BLESSING COME TO THE WORLD 
(MASECHET TAMID 28a)

IN THE MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN OUR FOREFATHERS WERE REDEEMED FROM EGYPT AND IN THEIR MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN WE WILL MERIT THE FUTURE REDEMPTION (KAV HA YASHAR CH 82)

 

 

מתי יפסיקו הצרות?מרן רשכבה"ג החתם סופר זצוקל"ה אמר בזה הלשון (טהרת יו"ט ח' ט'):

"זה שהגלות האחרון גרוע יותר משאר גלויות ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, מפני שבשאר גלויות לא היה פריצות אצל הנשים, לא כן עתה, בעונותינו הרבים, ששכיח פריצות אצל הנשים, אשר הוא גרוע מכל עבירות שבתורה".

When will the suffering end?

The Holy Rabbi the Chatam Sofer ZTK’L wrote the following Taharat Yom Tov) “This aspect of this final Exile whereby it is harder than all other exiles and there’s no day that doesn't bring worse curses than the prior day, this is because in the prior exiles there was no indecency or immodesty in women’s dressing, nowadays however it is not thus, due to our many sins immodesty is common among women, which is a graver sin than all others in the Torah

 

לפני שלושים שנה כשהתחלה הפרצה של הבגדים הקצרים ערכו כנס גדול בירושלים באולם "טירת חן" ומרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך שליט"א (זצוק"ל) זעק מקירות לבו:
אם נשות אברכים הולכות בבגדים קצרים וצרים צריך לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא, עד כאן לשונו הקדושAround 30 years ago when some women started wearing immodest clothing, a large gathering was organized in “Tirat Chen” social hall and the Gaon Maran Rav Eliezer Man Shach ZTK’L screamed from the depth of his heart: “If the women of the Avrechim go out with short and tight clothing, we need to close down all the Kolelim, of what value is all the Torah of the husband? If the woman wears that type of clothing, all the Torah of the husband goes to the Sitra Achra (The Evil side)

 

כתב החפץ חיים ואמרתי שעיקר סיבת הדבר (של כל הצרות ופרעניות) הוא שאנו מרחקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא מאתנו... כלל הדבר ה'מאדע הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים… ומבטלים בידיים מאמרו של הקדוש ברוך הוא "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר", ובעונותינו הרבים תבערה גדולה  נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי המאדע הגרועה הזו כי כח הטומאה מתגבר מאוד על ידי זה … וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו ונסבו על ידי זה כל הצרות והרעות… על כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהו בפריצות, וביותר מוטל החוב על הרבנים..The Chofetz Chayim wrote: “And I said that the main reason (For all our troubles and suffering) is that we push Hashem away from our lives…The issue is that this evil fashion brings a man to evil thoughts…and they annul with this the commandment of the Holy One Blessed be He “And your camp shall be holy and no nakedness shall be seen in it”, and due to our many sins an evil lust has fallen on the vine of Hashem and the strength of the impurity is greatly increased through this…And due to this the supervision and the blessing from Hashem has ceased from everyone’s occupation and we have suffered through this many tribulations…Therefore it is incumbent upon all men to put out this fire and to see to it that his house will be handled according to the Halacha and to avoid immodest practices, and this obligation is all the more incumbent upon the Rabbonim

 

 

PSAK HALACHABS’D    22 IYYAR 5764

 IT IS WELL KNOWN AND RECEIVED FROM GENERATION TO GENERATION TO THE ANCIENT SETTLEMENT OF YERUSHALAIM IR HA KODDESH MAY IT BE SPEEDILY REBUILT AMEN, THAT THEY HAVE FOLLOWED THE OPINION OF THE POSKIM WHO FORBID WOMEN TO WEAR WIGS.

 WITHOUT ENTERING INTO THE ARGUMENT OF THESE POSKIM.

AND WITHOUT ENTERING INTO WHAT HAS BECOME COMMON IN OUR DAYS, DUE TO OUR MANY SINS, THAT MARRIED WOMEN WEAR WIGS THAT MAKE THEM APPEAR LIKE SINGLE WOMEN FOR REGARDING THESE KINDS OF WIGS THERE IS NO PERMISSION WHATSOEVER IN THE WRITINGS OF THE POSKIM.

 AND NOW WE CAME TO REVEAL THROUGH THIS PSAK OUR OPINION, TORAH OPINION, THAT THE HAIRS THAT COME FROM INDIA ARE CUT IN ORDER TO BE OFFERED TO AVODAH ZARA (IDOLATRY) IN THEIR HOUSES OF IDOLATRY, AND THEY HAVE THE LAW OF AFFINITY TO AVODAH ZARA AND WE ARE FORBIDDEN TO HAVE ENJOYMENT FROM THEM

 AND TO THOSE WHO LISTEN MAY THEY HAVE PLEASANTNESS AND MAY GOOD BLESSINGS COME UPON THEM

 THE BET DIN TZEDDEK HERE IN YERUSHALAIM IR HA KODDESH

 

MOSHE STERNBUCH   MOSHE HALBERSTAM      YTZCHAK TUVIA WEISS

 MEIR BRANSDOFER                                AVRAHAM YTZCHAK ULLMAN

 

 

THESE ARE A FEW OF THE 
RABBONIM TZADDIKIM WHO FORBID THE USE OF WIGS

 

1.    דער בלאטעיתון – צייטשריפט פון אלוועלטליכן ארטאדאקסישן אידנטום, בו מביא כל החרמות והאיסורים והדרשות נגד פאה הנכרית ונגד העבודה זרה הבא מאינדיע, ובראשם הדרשה הגדולה של הגאון הגדול הצדיק רבי אהרן טייטלבוים שליט"א גאב"ד קרית יואל, ועוד רבנים, פרשת במדבר, ראש חודש סיון, שנת תשס"ד לפ"ק, ולמספרם מאי 21 04

CLICK HERE TO GO TO FULL
 ARTICLES IN DER BLATT

 

 

 

GO TO NEXT PAGE

 

Friday, October 03, 1997

Israeli rabbi says wig-wearing women should burn in hell

 JERUSALEM (AP) — One of Israel's most powerful rabbis has ruled that women who wear wigs will be damned.  "Both she and her wig will be burned in hell," Rabbi Ovadia Yosef, spiritual leader of the Shas political party, said in a sermon Saturday to Jewish male seminary students.
According to Orthodox Jewish religious practice, married women cover their hair as a sign of modesty. However, many Orthodox Jews believe that realistic wigs are immodest, and some wig shops catering to Orthodox women have been vandalized.  Yosef said that if a woman wears a wig into a synagogue, she and her husband should be excommunicated.  "How can she pray on Rosh Hashanah when she wears a wig?" Yosef said, referring to the Jewish New Year which begins Wednesday night. "If the woman wishes for righteous children, let her remove the wig, if not she shall have impertinent children."  Yosef's word is law within Shas, a party drawing most of its support from religious Jews of North African descent.  In December 1996, the 76-year-old, Iraqi-born rabbi decreed that those not respecting the Sabbath should be put to death. He recently declared smoking a sin punishable by 40 lashes.

 

הגאון רבי ישראל אבוחצירה
הבאבא סאלי, צועק  ספר "סידנא בבא סאלי"
…כל הלובשת פיאה נוכרית ואפילו רק חצי פאה, מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהינום"

THE HOLY BABA SALI RABBI ISRAEL ABUCHATZIRA ZTK'L BROUGHT IN "SEFER SIDNA BABA SALI"

"AND THE WOMAN WHO WEARS WIGS EVEN A SHORT ONE, SHE IS PREPARING FOR HERSELF THE PILE IN WHICH SHE WILL BE BURNED IN GEHINNOM"

 

R YOSEF SHALOM ELIASCHIV SHLITA WAS ASKED IF WE CAN TRUST THE SELLERS OF WIGS WHO SAY THAT THEIR WIGS CAN BE WORN HE ANSWERED:
RESHAIM, LIERS, THEY ARE NOT TO BE BELIEVED
THE CONGREGANTS GATHERED THERE WERE AWED BY HIS RESPONSE WHEN THEY HEARD THOSE WORDS, FOR THEY NEVER BEFORE HEARD SUCH STRONG WORDS FROM THE GAON SHLITA

 

 

 

BURN THEMNOT ONLY DO WE NEED TO BURN THE WIGS THAT COME FROM INDIA BUT WE SHOULD BURN ALL THOSE RABBIS IN THIS GENERATION WHO STARTED PERMITTING THE USE OF WIGS THAT LOOK BETTER THAN THE WOMAN’S OWN HAIR. IF YOU ASK A CHILD OR A JEW WHO IS NOT OBSERVANT THEY WILL LAUGH AND SAY WHAT'S THE JOKE  WITH THOSE WIGS FOR MOST WOMEN LOOK MORE ATTRACTIVE WITH THEIR WIGS THAN WITH THEIR OWN HAIR. BUT THOSE RABBIS WITH NO SHAME WANT TO GO ON THE WAYS OF THE GOYYIM OF EUROPE AND AMERICA WHO ARE THE MASTERS OF PERITZUT, THE MASTERS OF EXPOSURE AND INDECENCY.

ENOUGH WITH THE EREV RAV. WE SUFFERED ENOUGH FROM THEM ALREADY. THIS IS ANOTHER FACET OF THE REFORM MOVEMENT BUT NOW IT IS BEING LED BY THE RABBONIM WITH YESHIVOS AND KOLLELIM

 

THE EREV RAV DID TOO MUCH DAMAGE TO THE JEWS WHEN THEY BUILT THE GOLDEN CALF BUT NOW IM IRTZE HASHEM WE WILL NOT LET THE RABBONIM FROM THE EREV RAV HARM US AGAIN WITH AVODAH ZARAH

 

May 17, 2004

Orthodox Jews in Brooklyn Burn Banned Wigs

By THOMAS J. LUECK

An emotional upheaval within Brooklyn's Orthodox Jewish community spilled into the streets yesterday when hundreds of people gathered at a Williamsburg intersection, piled women's wigs on the pavement and burned them in a series of small bonfires. The demonstration, involving members of the Satmar community and other Orthodox Jews, came days after word spread that rabbinical authorities in Jerusalem had ruled that the wigs, which were made of human hair from India, were no longer acceptable because they might have been used in Hindu ceremonies seen as idolatrous in Orthodox teaching."They just found out that the wigs are derived from Hindu hair," said Miriam Friedman, 25, a neighborhood resident who joined the crowd as it gathered about 6 p.m. to burn about 300 wigs, a few still attached to mannequin heads, at Lee Avenue and Rodney Street. It was unclear why the crowd chose to descend upon the South Williamsburg intersection, other than its proximity to the main Satmar synagogue, which is less than a block away. Yesterday's wig burning in Brooklyn followed a smaller, but similar spectacle on Saturday night in Kiryas Joel , a Satmar village in Orange County. It also followed wig-burning demonstrations in Israel during the past week.  Some in the Brooklyn crowd said that discarding or even burying the wigs would not suffice, and that they must be burned. "We are not allowed to have any sort of satisfaction from these things," Ms. Friedman said. For thousands of Orthodox women, one of the most fundamental tenets of daily life is a code of modesty that prohibits the public display of their hair after marriage. In Williamsburg, as in Borough Park, which is home to another large Orthodox community in Brooklyn, women have long favored human hair wigs over their synthetic counterparts, and have been willing to pay a premium, since human hair wigs frequently cost $1,000 or more. Although hair for the wigs is obtained from several sources, many wig makers in Brooklyn have relied on Indian suppliers. People in the crowd said the gathering was not intended to provoke violence. "These are not riot fires; these are peaceful fires," said David Wertzberger, 25, who observed the scene about 10 p.m. "It is not a violent situation." But the demonstration was not without incident as a small group of police officers struggled to control the crowd. By 7:15 p.m., several piles of wigs had been strewn about and ignited. A ring of people formed around one fire, fueled by a cardboard box filled with wigs, and pressed so close that two officers stepped in, insisting that people move away from the flames. That led to pushing and shoving, as the two officers moved the crowd back. Then a man darted inside the ring of people to throw yet another wig on the fire, and he was restrained by the two officers and led to a waiting patrol car. By shortly before midnight, more than a dozen fires had been set at or near the intersection of Lee Avenue and Rodney Street.  The police said one woman had been charged with disorderly conduct.

 

 

בית דין צדק דקהל האלמין יצ"ולאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעות

זעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

בכבוד רב,

הק' שלו' יודא גראס

אבדק"ק האלמין

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא:

Division Medical, 138 Division Ave.

 

הרבנים והרעבעס שמתירים לנשים לילך בפאה נכרית הם הם הערב רב האמיתיים ומעכבים את הגאולה, וכל החסידים ההולכים אליהם הם משתחוים להבל ולריק, ולעבודה זרה ממש, כמבואר ברמב"ם שאין להן חלק לעולם הבא והם בכלל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור… והמושך ערלתו… ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו ואלו הן: המחטיא את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה. ושצריכים לשרוף את הרבנים באש לפני ששורפים את הנשים ההולכות בפאה נכרית, כי כל האשמה תלוי בהם כמו שפסק הצדיק הקדוש רבי עובדי יוסף שליט"א, וכל הרבנים והרעבעס שלא מודים בזה צריכים לשרוף אותם תיכף ומיד ממש, כי הם אשמים על מה שעם ישראל סובלים כל כך הרבה צרות כמבואר בישעי'.

 

 דרך של עבודה זרה הוא ומעביר שערו כמושא. ספר המצות להרמב"ם – מצות לא תעשה – מצוה ו

מצוה ו'- שהזהירנו מעבוד עבודה זרה ואפילו בזולת הארבעה מינין הקודמים אבל בתנאי שתהיה אותה העבודה כדרכה, רוצה לומר שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד שיעבד בו כמו שיפעור עצמו לפעור או יזרוק אבן למרקוליס, והוא אמרו יתברך באזהרה מזה, לא תעבדם, ולשון מכילתא לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב על העבודה בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה, ולכן מי שזרק אבן לפעור או שפער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתה לאמרו יתברך איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת, ובשוגג קרבן, וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בז' מסנהדרין, ושם אמרו, שלש כריתות בעבודה זרה למה, אחת כדרכה ואחת שלא כדרכה, ואחת למולך, רוצה לומר, כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות, הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר, בדבר שדרכה שתעבד בו, כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו כמוש וכן מי שעבד באחת מארבע עבודות לאיזה נעבד שהיה מהם הנה הוא גם כן חייב כרת ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך כמו אילו הקריב לפעור או השתחוה למרקוליס וזהו שלא כדרכה והכרת השלישית במי שהעביר מזרעו באש למולך כמו שאבאר.

ב. ספר החינוך – מצוה כט שלא לעבוד עבודה זרה: שלא נעבוד שום עבודה זרה בעולם בדברים שדרכה שעובדים אותה המאמינים בה, ואף על פי שאין עבודתה באחת מארבע עבודות שאמרנו למעלה, מכיון שעבדה במה שדרכה להעבד חייב, ואף על פי שעבודתה דרך בזיון, כגון הפוער לפעור וזורק אבן למרקוליסומעביר שערו לכמוש, שנאמר [שמות כ', ה'] ולא תעבדם, כלומר במה שדרכן להעבד אי זו עבודה שתהיה:

שרשה ידוע: דיניה, כגון מי שעובדה דרך עבודתה לכוונת בזיון מה דינו, ושאר פרטיה מבוארים במסכת (עבודה זרה) [סנהדרין דף ס"ד ע"א]:

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות: ועובר עליה במזיד ויש עדים נסקל, ומבואר דין זה גם כן בפרק שביעי מסנהדרין [דף ס' ע"ב]:  שתי מצוות אלו שימנה הרמב"ם ז"ל, שהן השתחואה לעבודה זרה וכן שלא לעבדה במה שדרכה לעבדה, יכללם הרמב"ן ז"ל בלאו דלא יהיה לך, כמו שכתבנו למעלה [מצוה כ"ז], נמצא שיסלק שתי מצוות בכאן מחשבונו של הרמב"ם ז"ל:

ג. רמב"ם ספר המצות – מצות לא תעשה – מצוה ו

מצוה ו'- שהזהירנו מעבוד עבודה זרה, ואפילו בזולת הארבעה מינין הקודמים, אבל בתנאי שתהיה אותה העבודה כדרכה, רוצה לומר שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד שיעבד בו כמו שיפעור עצמו לפעור או יזרוק אבן למרקוליס, והוא אמרו יתברך באזהרה מזה לא תעבדם, ולשון מכילתא, לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב על העבודה בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה, ולכן מי שזרק אבן לפעור או שפער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתה לאמרו יתברך, איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת ובשוגג קרבן

וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בז' מסנהדרין ושם אמרו שלש כריתות בעבודה זרה למה אחת כדרכה ואחת שלא כדרכה ואחת למולך, רוצה לומר כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר בדבר שדרכה שתעבד בו כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש וכן מי שעבד באחת מארבע עבודות לאיזה נעבד שהיה מהם הנה הוא גם כן חייב כרת, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך כמו אילו הקריב לפעור או השתחוה למרקוליס וזהו שלא כדרכה והכרת השלישית במי שהעביר מזרעו באש למולך כמו שאבאר.

ד. אור החיים ויקרא (פרק כה פסוק כה)

כי ימוך אחיך וגו' פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה ליושבי תבל, כי ימוך על דרך אומרו (קהלת י יח) בעצלתים ימך המקרה, ואמרו ז"ל (מגילה יא) עשיתם לאותו שנאמר בו (תהלים קד ג) המקרה במים עליותיו, מך,כי כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות, ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים.

ואמר ומכר מאחוזתו, ירצה על המשכן משכן העדות אשר הוא אחוזתו יתברך שבו השרה שכינתו, ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות, וכמאמרם ז"ל (שוחר טוב עג) בפירוש פסוק מזמור לאסף באו גוים וגו'.

 והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', על דרך אומרו (לעיל י ג) בקרובי אקדש, הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח כביכול (זוה"ק ח"ג קס:) דכתיב (תהלים קכב ח) למען אחי ורעי, והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם, הוא אלקי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

 

THE RAMBAM AND THE SEFER HA CHINUCH AS QUOTED ABOVE GIVE TESTIMONY TO THE FACT THAT THE IDOLATROUS PRACTICE OF CUTTING THE HAIR IN ORDER TO DEDICATE IT TO AN IDOL HAS EXISTED FOR A LONG OF TIME

 

במענה לשאלת רבים אודות הפיאות הנכריות נתברר שגם אותם מאירופא רובם מהודו עם חשש תקרובת עבודה זרה וצריך להיזהר בזה       רב משה שטרנבוך

GO TO TESHUVAH OF RAB MOSHE STERNBUCH

דער בלאט MAY 14 04  – פסק הלכה מהגאון הצדיק רבי משה שטערנבוך ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים מח"ס

CONCERNING THE QUESTIONS THAT MANY PEOPLE ARE ASKING REGARDING THE WIGS MADE FROM EUROPEAN HAIR, IT HAS BEEN DETERMINED THAT MOST OF THEM ARE MADE FROM INDIAN HAIR COMING FROM IDOLATRY  RAB MOSHE STERNBUCH

 

אם אתה רוצה לדבר עם מומחה אמיתי שכתב הרבה חיבורים על פאה נכרית תצלצל להרב הגאון רבי אברהם ליפשיץ בירושלים עיר הקודש: מספר הטלפון:  9722 – 582 – 5891

IF YOU REALLY WANT TO TALK TO AN EXPERT ON THE ISSUE OF HAIRCOVERING CALL RABBI ABRAHAM LIPSCHITZ SHLITA AT THE ABOVE NUMBER IN YERUSHALAIM HE HAS AUTHORED MANY SEFORIM ON THE ISSUE INCLUDING THE ONE HERE SHOWN

CLICK TO GO TO THIS SEFER

 

 

 

YOU NEED TO CHECK THE FOLLOWING: IF THE WIVES OF THE RABBIS WHO TELL YOU IT IS PERMISSIBLE TO USE WIGS, THEY USE WIGS THEMSELVES THEN THOSE RABBIS HAVE NO RIGHT TO RULE ON THE ISSUE FOR THEY HAVE TRANSGRESSED  THIS ISSUE AND IT HAS BECOME SOMETHING PERMITTED IN THEIR EYES. GO AND CHECK ALL THE BIG RABBIS WHO HAVE RULED IN FAVOR OF USING WIGS, AND BEHIND THEM YOU WILL FIND A WIFE WHO USED WIGS, AND IN THE CASE OF ONE GADOL IN AMERICA YOU WILL  FIND THAT HIS WIFE DID NOT COVER HER HAIR AT ALLTHEN THERE ARE THOSE RABBIS, THE ONES WITH THEIR NAMES ON FOOD PRODUCTS, ETC. WHO RECEIVE MONEY FROM THE WIG MANUFACTURERS AND THEIR  PERMITTING THE WIGS MEANS THEY RECEIVE BIG BUCKS FROM THE WIG MANUFACTURERS

 

THE POLITICIANS ARE BABIES
COMPARED TO SOME RABBIS
THE RABBIS TELL YOU THAT NOTHING HAPPENS IF YOU WEAR THE WIGS,THAT THERE IS NO PROHIBITION AND THAT IT IS PERFECTLY PERMISSIBLE TO WEAR THOSE WIGS THAT MAKE YOU LOOK VERY ATTRACTIVE.

WHAT YOU DON’T KNOW IS THAT ALL THESE RABBIS THAT TELL YOU THIS, THEY, LIKE POLITICIANS HAVE HIDDEN INTERESTS ABOUT WHICH YOU HAVE NO CLUE. FOR EXAMPLE, ONE RABBI WILL PERMIT IT FOR HONOR BECAUSE IT SHOWS THAT HE HAS THE AUTHORITY TO RULE ON LEGAL MATTERS, ANOTHER RABBI WILL PERMIT THE WIGS BECAUSE HE RECEIVES MONEY FROM THOSE SELLING WIGS, ANOTHER ONE WILL PERMIT IT BECAUSE HIS ENEMY FORBIDS IT, ANOTHER ONE WILL PERMIT IT BECAUSE HIS WIFE  LIKES TO WEAR THE WIG, ANOTHER WILL PERMIT IT BECAUSE HE LIKES HIS WIFE TO WEAR IT.

SO JUST AS YOU CAN NOT TRUST THE POLITICIANS TODAY FOR EACH ONEONLY CARES  FOR HIS INTERESTS, JUST THE SAME YOU CAN NOT TRUST THE RABBONIM TODAY FOR THEY ALSO CARE ONLY ABOUT THEM. AND WHEN THE TIME OF JUDGMENT COMES THEY WILL NOT BE THERE TO DEFEND YOU, BECAUSE THEY DON’T CARE ABOUT YOU. JUST BE CONFORTED IN THE FACT THAT OUR HOLY RABBONIM OF PAST GENERATIONS AND FOREMOST RABBI SHIMON BAR YOCHAI IN THE ZOHAR HA KADDOSH PROPHESISED THAT IN THE TIMES OF MOSHIACH MOST OF THE RABBONIM WOULD BE REINCARNATIONS OF THE EREV RAV, OF THOSE WHO MADE THE GOLDEN CALF. SO LISTEN TO YOUR CONSCIENCE NOT TO YOUR POLITICIAN, NOT TO YOUR RABBI.

 

 

תאור הדור האחרון: לא תהיה בושה כלל לעשות עבירות, אבל לומר דבור אמיתי יהיה צריך להביט סביבותיו אם אין מתלוצצים ממנו – מי שיחזק עצמו באמונה יהיה חשוב והמקובל, אף שבשאר הדברים יהיה בקטנות מאוד, הברור האמיתי יהיה בענין האמונה.                                            מדברי הרב מרוזי'ן זיע"א

הערב רב שולטים על ישראל

הראשים על ישראל יהיו בכל אתר ואתר – הערב רב, וכל יראי השם יהיו בצער ובדוחק תחתם – המה יהיו הדיינין ויקבלו שוחד, ותמלא הארץ חמס מפניהם.

ה"רעיא מהימנא" מביא (בפרשת נשא דף קכ"ו), וזה לשונו: ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעיא ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בין מלכוון ואתהדרו אנון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך היא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד ל"א): "ואתן צאני וצאן מרעיתי אדם אתם", ולית לון יכולת למעבד טיבו עם תלמיד חכם ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין, אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון, ואפילו חיי שעה, וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדחקא ביגונא חשיבין ככלבים, בנים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות? דלא אשכחו אכסניא בינייהו, ואנון ערב רב אנון עתירין בשלוה בחדוא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מרי שוחד דאנון דינין רישי עמא "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" (בראשית ז' ג'), עליהם אתמר (איכה א' ה'): "היו צריה לראש…"

"רעיא מהימנא"  (בפרשת נשא דף קכ"ו)

אפילו צדיק אמת אחד יכול לגבור על
הראשים השקריים

שמעתי כשיש כמה ראשי ערב רב בעיר או מדינה המתנהגים בשקר ובהתנשאות של שוא, ויש במדינה תלמיד חכם וצדיק אחד המתנהג באמת בלב אמת ובלב טהור ונשבר כאשר עוסק בתורה לשמה ומדבק את עצמו אל האמת, אז יתפרדו כל פועלי און ושקר, ולא יהיה להם כח כל כך להשפיל האמת ולרומם השקר, ובלבד בלב האמת, כך שמעתי. (היכל הברכה דברים דף ר"ט עמוד א').

שער הגאולה

 

THE RESHAIM ARE THE EREV RAV THEY ALL RISE AND DOMINATE ISRAEL DURING THE EXILEAnd the RESHAIM, the evil ones, these are the EREV RAV, and they are called SOF PASUK (The end of the sentence) for they come from the seed of AMALEK about whom it is written KI YAD AL KES YA (Shemot 17:15). And there are 5 types AMALEKIM, GIBBORIM, NEFILIM, ANAKIM and REFAIM. For they all rise and dominate ISRAEL during the exile and this is what is written (Bereshit 7:18) “And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth” Four times it is written VAYIGBERU – VEGABRU (Prevailed) corresponding to the four exiles. And they are called SOF PASUK for the Holy One Blessed be He will POSEK [Cease them to be] at the end of days from the world.  Tikkune Zohar Tikkun 21

 

o       בעיתונים – חוץ לארץ1.      קרית יואל בולעטין MAY 15 04

2.      קרית יואל בולעטין הוצאה מיוחדת עם תמונות ברוך המקדש שמו ברבים.

3.      מועדים וזמנים סגן נשיא העדה החרדית בעיה"ק ירושלים.

4.      דער בלאט MAY 14 04  – שקר החן והבל היופי

די צייטונג

פרייטאג, פרשת במדבר, תשס"ד ולמספרם, מאי 21 04

NEWS REPORT MAY 21 04

שייטל פראבלעם ווערט אלוועלטליך ווען רבנים ווארענען אז אלע נאטורליכע שייטלען
זענען אונטער פראגע צייכן, באשרייבונגען און קול קורא'ס

דער איד

פרשת במדבר, ר"ח סיון, תשס"ד ולמספרם, מאי 21 04

DER YID MAY 21 04

1. די געלעגנהייט אויסצוטאן די שייטלן. 2. זאת התורה לא תהא מוחלפת. 3 מתוך דרשת הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א. הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם. 4. דברי חיזוק והתעוררות להחזרת עטרת הצניעות ליושנה, מאת הרה"ג רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א רב דקהל חסידי סאטמאר בירושלים עיה"ק. 5. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם: פסק הלכה פון די גדולי ישראל איבער דער וועלט קעגען שייטלעך מיט חשש תקרובת עבודה זרה האט מעכטיגן אפקלאנג. 6. גרויס התעוררות ביי ערליכע אידישע פרויען אויסצופאלגן פסק פון הייליגען דברי חיים מצאנז זי"ע. 7. התאחדות הרבנים דאה"ב וראנאדא גיט ארויס פסק איבער די שייטלען נאך 5 שעה'דיגע העפטיגע אסיפה. 8. פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א. 9. פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"א. 10. מעשה נורא מבעל דברי חיים מצאנז זי"ע. 11. מכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהלת יעקב מפאפא שליט"א. 12. פאה נכרית לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה. 13. בית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – בהנהלת בנו הגה"צ אב"ד שליט"א. אבד תאבדון.  14. צוואת מרן החתם סופר זצ"ל. 15. שו"ת דברי חיים. 16. איסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא. 17. קול קורא כא תאמר לבית יעקב. 18. וויכטיגע אויפקלערונג. 19. פסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה 20. קול קורא – חשוב'ע שוועסטער. 21. זייט געווארנט

o      תמונות מהשריפות של נשים צדקניות בעולם היהדות שעל ידיהם נזכה לגאולה השלימה.

o       הנשים ההולכות עם פיאות הנכריות של עובדי עבודה זרה מעכבים את הגאולה ובוודאי שלא יזכו לגאולה השלימה.

 o       הנשים ההולכות אפילו עם סינטעטיק  יש להם חלק בעבודה זרה שהם מראים לנשים אחירות שמותר ללכת בזה. העצה לצעוק ברחוב בקול רעש גדול שמה שהיא מלבישה זה לא מעבודה זרה.

 o       הנסיון האחרון שהשם יתברך נותן לנו לראות מי ומי ההולכים לקבל פני משיח צדקינו!!!

 

אם אתה חושב שהכשרות זה ביזנעס גדול, זה טעות גדול, כי אי אפשר לך לתאר פי כמה אלפים אחוזים הפאה הנכרית יותר גדולהלכמה חתיכות שערות אנחנו
משלמים -1.000 $5.000

 אז תוכל להבין למה יש כל כך הרבה כסף לקנות הרבנים, כי כאן הכסף הזה לא נחשב לכלום אם רק מוכרים כמה שייטלעך אתה קונה את הרבנים של הערב-רב כמו פאַפ קארן , ובגלל זה יש לנו היום פאַפ קארן רבנים.

 

IF YOU THINK THAT THE KASHRUT
BUSINESS IS BIGYOU CAN NOT  IMAGINE HOW BIG THE WIG BUSINESS IS

FOR A FEW STRANDS OF HAIR YOU GET BETWEEN $1,000 AND  $5,000

THERE IS ENOUGH PROFIT TO PAY A FEW BIG NAME  RABBIS TO ISSUE ALL KINDS OF HETERIM

91 GEDOLIM FORBID THE PEAH NOCHRIT

        91 GEDOLIM OF THE POSKIM FROM ALL COUNTRIES AND ALL TIMES FORBADE THE USE OF WIGS OF ANY SIZE. AMONG THEM THERE ARE SOME WHO SAY THE PROHIBITION IS FROM THE TORAH AND CONSEQUENTLY IT IS FORBIDDEN TO SAY ANYTHING RELATED TO KEDDUSHA IN FRONT OF A WOMAN WEARING WIGS. DON'T GO LOOKING FOR FALSE ARGUMENTS OR REASONIGS, AND DON'T FOLLOW THOSE RABBIS WHO TWIST THE HALACHA AND SAY THAT ONLY WIGS WITH LONG HAIR ARE FORBIDDEN. THAT'S LIKE SAYING THAT A LARGE SCREEN TV IS FORBIDDEN, BUT A SMALL SCREEN TV IS ALLOWED, LIKE SAYING THAT A LARGE PIECE OF PORK IS FORBIDDEN BUT A SMALL PIECE OF PORK IS PERMITTED, G-D FORBID THAT ONE SAY THIS. EVEN IF THERE'S ONLY ONE HAIR THAT'S NOT COVERED, IT IS FORBIDDEN TO SAY A BERACHA IN FRONT OF A WOMAN WITH ONE HAIR UNCOVERED. AND THOSE RABBIS WHO TWIST THE HALACHA WILL HAVE TO STAND IN JUDGMENT FOR THEY CAUSE MANY PEOPLE TO COMMIT GRAVE SINS. AND THESE RABBIS ARE DECEIVERS WHO STEP ON THE WORDS OF THE TORAH, ON THE CHATAM SOPHER THE DIVRE CHAYIM AND OTHERS.

LIST OF THE GEONIM THAT
FORBID THE USE OF WIGS

1 RABBI YONATHAN BEN UZIEL, TARGUM YESHAYAHU GIMMEL, 16
2 RABBI NATAN BAAL HAARUCH AL YERUSHALMI (1,000 YEARS AGO)
3 VILNA GAON SHENOT ELIYAHU SHABAT PEREK 6, MISHNA 5
4 RABBI CHIZKIYAHU MIDINI "SDE CHEMED" ASIFAT DINIM MAARACHA DALET
5 RAV SHLOMO ALFANDARI SHEELOT U TSHUVOT HATVA KADISHA
6 HAGAON YAABETZ SHEELOT YAABETZ CHELEK ALEF, SIMAN TET
7 RAV TZVI HIRSCH ARENSHTEIN, AV BET DIN BRISK, SEFER YESHUOT YAAKOV EVEN HAEZER SIMAN 21
8 RAV CHAYYIM TZVI BAAL ATZE ARAZIM, EVEN HAEZER SIMAN 21
9 RAV CHAYIM SONENFELD PROTESTED STRONGLY AGAINST THOSE WHO PERMIT THEIR WIVES TO GO OUT WITH WIGS
10 HAGAON RAV ISRAEL SALANTER FORBADE ITS USE COMPLETELY
11 HAGAON RAV SHLOMO KLUGER, SHEELOT UTSHUVOT SHENOT CHAYYIM SIMAN 316, ALSO SEFER KINAT SOFRIM, TESHUVA 72
12 HAGAON RAV MOSHE YEHOSHUA YEHUDA  LEV DISKIN, SHEELOT UTSHUVOT MAHARIL DISKIN KUNTREA ACHARON SIMAN 203
13 MARAN HA CHIDA SEFER BIRKE YOSEF ORACH CHAYYIM SIMAN 303
14 HAGAON HA TZEMACH TZEDEK MI LUBAVITCH IN HIS SEFER TZEMACH TZEDEK, PEREK GIMMEL BERACHOT
15 HAADMOR MIKLOIZENBURG FORBADE ANY WOMAN WHO USES WIGS TO LIVE IN KIRYAT TZANZ
16 HA GAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT MISHPETE UZIEL
17 HAGAON RABBI YZTCHAK SHMELKIT, SHEELOT UTSHUVOT BEIT YTZCHAK SHMELKIT, ORACH CHAYYIM SIMAN 14-15
18 HAGAON RABBI ELAZAR FALKLASH, SHEELOT UTSHUVOT TESHUVAH MEAHAVA
19 RABBI SHLOMO YEHUDA MISIGHET SHEELOT UTSHUVOT TESHURAT SHAI, CHELEK ALEF SIMAN 570
20 HAGAON RABBBI YAAKOV WEILL , SEFER TORAT SHABBAT SIMAN 303
21 HAGAON RABBI TZVI HIRSCH CHYOT SHEELOT UTSHUVOT MAHARATZ CHYOT SHEELA 66
22 HAGAON RABBI YOSEF REZIIN AV BET DIN TELZ, SHEELOT UTSHUVOT EDUT BIHOSEF MITELZ SIMAN 29
23 HAGAON RABBI YTZCHAK ABULAFIA, SHEELOT UTSHUVOT PNE YZTCHAK ABULAFIA CHELEK VAV, EVEN HAEZER SIMAN VAV
24 HAGAON RABBI AKIVA SOFER , SEFER RABBI AKIVA VETORATO PAGE 172
25 HAGAON RABBI GERSHON ROZENBOIM SEFER MESHIV DEVARIM, CHELEK BET SIMAN 127
26 HAGAON RABBI CHAYYIM ELAZAR SHAPIRA, AV BET DIN MUNKATCH, SEFER NIMUKE ORACH CHAYYIM  SIMAN 75, SHEELOT UTSHUVOT MINCHAT ELAZAR CHELEK HE SIMAN 35
27 HAGAON RABBI ISRAEL LIPSCHITZ BAAL TIFERET ISRAEL AL HA MISHNAYOT, PEREK VAV SHABBAT
28 HAGAON RABBI YOSEF BEN EZRA BAAL AZMOT YOSEF IN THE SEFER MASA MELECH, TORAT HA MINCHAGOT CHELEK ZAIN
29 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT KOL ELIYAHU ORACH CHAYIM SIMAN 45
30 HAGAON BAAL SEFER ARAA DE ISRAEL MAARACH DALET LETTER YUD
31 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NISHMAT KOL CHAI YORE DEAH SIMAN 45
32 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT YEHUDA YAALE KUM YORE DEAH 23
33 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHAARE EZRA ORACH CHAYYIM SIMAN 24
34 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT MEAT MAYIM SIMAN 17
35 HAGAON RABBI PINCHAS HALEVI HOROWITZ AV BET DIN FRANKFURT, BAAL HA HAFLAA WHO TOGETHER WITH HIS BET DIN CAME OT WITH A CHEREM AGAINST THOSE USING WIGS
36 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHEVUT YAAKOV  CHELEK ALEF SIMAN 103
37 HAGAON RABBI ARIE HALEVI HOROWITZ AV BET DIN STARI SHEELOT UTSHUVOT HARE BESAMIM SIMAN 36
38 HAGAON RAV RAFAEL MILDOLA FROM AMSTERDAM SHEELOT UTSHUVOT MAIM RABBIM EVEN HAEZER SIMAN 30
39 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT LACHME TODAH DAF 4, DAF 19
40 HAGAON RABBI YEKUTIEL YEHUDA TEITELBAUM, AV BET DIN SIGHET, SEFER YITAV PANIM MAAMAR DORESH TOV  LETTER 4, 12, 23
41 HAGAON YSSACHAR BAAR ELENBERG SHEELOT U TSHUVOT BEER SHEVA SIMAN 18
42 HAGAON RABBI YEHUDA ASSAD (STUDENT OF THE GAON RABBI MORDECHAI BENNET) SHEELOT UTSHUVOT YEHUDA YAALE YORE DEAH SIMAN 366
43 HAGAON RAV YTZCHAK DOV HALEVY BOMBERGER, AV BET DIN VIRTZBURG, SHEELOTUTSHUVOT YAD HALEVI YORE DEAH SIMAN 124
44 HAGAON HARAV MESHULAM ZALMAN HACOHEN SEFER NAHALT DAVID 19B
45 HAGAON RABBI WOLF HAMBURG SEFER SHAAR ZEKENIM DAF 42
46 HAGAON RABBI AVRAHAM TEOMIM AV BET DIN BOTSHICH, SHEELOT UTSHUVOT CHESED LEAVRAHAM, CHELEK EVEN EZER SIMAN 87
47 HAGAON RABBI HILLEL LICHTENSTEIN, AV BET DIN KOLOMAY, SEFER SHIRE MASKIL KLAL ZAIN PRAT TET, SEFER ET LAASOT
48 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NAHALT DAVI SIMAN 30
49 HAGAON BAAL CHAVOT YAIR SIMAN 196
50 HAGAON MAHARI KOLON SHORESH 88
51 HAGAON BAAL LEVUSHE MORDECHAI YORE DEAH
52 HAGAON RABBI AHARON KRISPIN, SEFER BET AHARON, EVEN HA EZER SIMAN 80
53 HAGAON RABBI YOSEF BORLA, AV BET DIN YERUSHALAIM, SHEELOT UTSHUVOT VAYESHEV YOSEF YORE DEAH SIMAN BET
54 HAGAON RABBI ISRAELABUCHATZIRA, HABABAB SALI, SEFER SIDNA BABA SALI AMUD 70
55 HAGAON RABBI AVRAHAM PALLAGI SEFER BERACH ET AVRAHAM PARASHAT BECHUKOTAI
56 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT HER'AM SIMAN 16
57 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT AHOLE YAAKOV SIMAN SIMAN VAV
58 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT CHAKEKE LEV, YORE DEAH SIMAN 39
59  HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NOVA"K YORE DEAH SIMAN 54
60 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHAAR ASHER YORE DEAH SIMAN 11
61 HAGAON RABBI OVADYA HODAYA SHEELOT UTSHUVOT YASKIL AVDI CHELEK ZAIN, EVEN HAEZER SIMAN 16
62 HAGAON RABBI CHAYYIM SOFER BAAL HA CHATAM SOFER CALLED THE WOMEN WEARING WIGS EVIL WOMEN AND SEE COMMENTS TO SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYYIM SIMAN 75 ON MAGEN AVRAHAM
63 HAGAON RABBI OVADYA YOSSEF SHEELOT UTSHUVOT YABIA OMER CHELEK HE EVEN HA EZER SIMAN HE
64 HAGAON RABBI YAAKOV BEN SHMUEL AV BET DIN ZITMIR SEFER BEIT YAAKOV SIMAN 152
65 HAGAON RABBI YTZCHAK LAMPRONTI SEFER PACHAD YTZCHAK OTT 80
66 HAGAON RABBI YAAKOV ISRAEL ALGAZI IN THE SEFER KEHILLAT YAAKOV, KUNTRES MAANE LASHON SIMAN 140, DAF 147
67 HAGAON RABBI YOSEF BAAL HA PERI MEGADIM IN HIS SEFER EM LABINA
68 HAGAON RABBI SHMUEL YEHUDA KATZENELEBOGEN, SHEELOT UTSHUVOT BEER SHEVA
69 HAGAON MAHARI MINTZ, DERASHOT MAHARI MINTZ SOF DERUSH RISHON, ALSO SEFER ATERET ZEKENIM ORACH CHAYIM 75
70 HAGAON RABBI CHAYYIM BENBENISTE SEFER KENESET HA GEDOLA  EVEN HA EZER SIMAN 21, ALSO SHEIRE KENESET HA GEDOLA ORACH CHAYYIM SIMAN 188
71 HAGAON RABBI DAVID CORINLADO, SEFER BET DAVID AL HAMISHNA  SHABAT PEREK VAV MISHNA BET
72 HAGAON RABBI YAAKOV BEN HA GAON RABBI DAVID PARDO SEFER APE ZUTRE EVEN HA EZER SIMAN 21
73 HAGAON RABBI ELAZAR BAAL SHEMEN ROKEACH, ON THE SEFER BEN SHEMUA AL HA TORAH
74 HAGAON RABBI BARUCH YITLASH MIPRAG BAAL TAAM HA MELECH BROUGHT IN TESHUVA ME AHAVA
75 HAGAON RABBI YAAKOV ORENSHTEIN AV BET DIN LEMBERG SEFER YESHUOY YAAKOV ORACH CHAYYIM SIMAN 75
76 HAGAON RABBI MEIR EISH BAAL IMRE ESH IN THE SEFER LEV HAIVRI, CHELEK ALEF DAF 81
77 HAGAON RABBI YOSEF SHAUL NATANSON BAAL SHOEL UMESHIV IN THE SEFER MAGEN GIBBORIM ORACH CHAYYIM 75
78 HAGAON RABBI MORDECHAI ZEEV ETINGER, BAAL SEFER MAAMAR MORDECHAI IN THE SHILTE HAGIBBORIM
79 HAGAON RABBI YECHEZKEL SHRAGA HALBERSTAM AV BET DIN SHINAWA SEFER DIVRE YECHEZKEL AL HA TORAH DERUSH SHAVUOT
80 HAGAON RABBI TZVI HIRSCH SHAPPIRA AV BET DIN MUNKATCH SEFER TIFERET BANIM SHEELOT UTSHUVOT SIMAN BET, ALSO IN SEFER DARCHE TESHUVA SIMAN 178
81 HAGAON YECHIEL MICHAEL HEBNER SEFER MISHKENOT HA ROIM, KUNTRES ET SHALOM DAF YUD BET
82 HAGAON RAV SHALOM MORDECHAI HACOHEN AV BET DIN BARSHIN, SEFER DAAT TORAH ORACH CHAYYIM SIMAN 75
83 HAGAON RABBI MOSHE BEN AMRAM GREEN WALD AV BET DIN CHOST, TZAAVATO HACHANA DE RABBA LETTER 18
84 HAGAON RABBI AKIVA YOSEF SHLEZINGER IN HIS SEFER LEV HA IVRI CHELEK ALEF DAF 81
85 HAGAON RABBI YTZCHAK AIZEK MISPINKA, SEFER IMRE YOSEF BAMIDBAR KUNTRES BEN PORAT YOSEF
86 HAGAON RABBI DAVID DIDOWSKI SEFER MACHANECHA KODESH SIMAN 7
87 HA GAON RABBI YTZCHAK LEBOBITCH SEFER SHULCHAN HA EZER CHELEK BET SIMAN TET
88 HA GAON RABBI CHAYIM MITZANTZ BAAL SHEELOT UTSHUVOT DIVRE CHAYYIM YORE DEAH SIMAN 30
89 HAGAON RABBI YOEL TEITELBAUM THE SATMAR REBBE ZTK'L IN VAYOEL MOSHE
90 CHEMDA GENUZA, NECHED HAGAON HATZADDIK MI TZANTZ
91 HAGAON BAAL SHEVILE DAVID

 

GO TO NEXT PAGE GO TO PRIOR PAGE
בס"ד

הצניעות בישראל

MODESTY OF JEWISH WOMEN

HOME        ראש

PAGE 3

1     2     3

 

TEXT FILES ARE IN PDF FORMAT

TO SAVE  FILES TO YOUR COMPUTER 
RIGHT CLICK AND THEN CLICK SAVE TARGET AS

 

FILES ON THE EREV RAV

THE MODERN EREV RAV IN ENGLISH

 

הערב רב בלשון הקודש

ראה בדפי הערב רב האנציקלופדיה על הערב רב – 18 ספרים

בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה – המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק א
הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'

 

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

EREV RAV IN HEBREW (SMALL ANOUNCEMENTS)

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 91 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

כל הנשים ערבות זה לזהתפסנו את האשמים על הפצצה מספר 2, וצריכים לעורר אותם שיעשו תשובה בעוד מועד!

כשאת רואה אשה שהולכת בפאה נכרית [לא איכפת אם את מכירה אותה או לא] תגידי לה על המקום [או תתני לה המודעה הזאת בידים], סליחה! – את יודעת שבשביל נשים שהלכו בלבוש כמוך, גרמו לחורבן בית מקדשינו, וגרם להביא את המבול, ועכשיו את מביאה את הערבים עם הפצצות רח"ל, אולי את יכולה לחשוב כמה יתומים ואלמנות אנחנו גרמנו בזה שהלכנו עם הפאה שלנו בגאווה?

האם את יודעת שעד עכשיו היינו אנחנו לבד הרוצחים אבל היינו שוגגים, ועכשיו אם אנחנו הולכים אפילו בסינטעטיש שאסור לכל הדיעות [חוץ מדעת הרבנים של הערב שגרמו לחורבן בית המקדש ודור המבול] אנחנו כבר מזידין, וכל פצצה ואסון שקורה חס ושלום אנחנו אשמים, שאנחנו הולכות עם הפאה האסורה לנו, ואם אני לא אומרת לך האמת בפנים אני גם כן אשמה!

לא! לא! ולא! – לא אני! – אני לא רוצה להיות אשמה בלהרוג ולרצוח במו בידים שלי ילדים וילדות ואנשים ונשים צעירות, לא! לא אני!

הבנת את המעסיטש?

נשים יקרות! אל תשכחו!

תזכרו בכל רגע שיעמוד לנו נגד העינים הפצצה של מספר 2 – כל אלו שנפטרו ונפצעו יעמדו לנו נגד העינים שלנו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, שרק אנחנו אשמים בזה!

כל אשה תגיד לחבירה שלה, אני לא הולכת לשמחה שלך, אם את הולכת בפאה נכרית, את לא חבירה שלי, את רוצחת, את חשובה כמו הטעראריסטים, את סכנה לי ולעם ישראל, אם אני הולכת לשמחה שלך, זאת אומרת שאני מסכימה להרוג נפשות יקרות ויש לי חלק בזה, גמרנו! אני לא הולכת, לא, לא ולא!

אם 3 נשים יעבירו את המעסיטש לכל אשה נפטר מכל הצרות הבאות עלינו ונזכה תיכף ומיד לגאולה, כמבואר במדרש שבזכות נשים צדקניות נגאל בב"א.

החותמים בצפי' לרחמי שמים המרובים

המכתב הזאת כל אשה מחויבת לשלוח לכל חבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

 

ב"הרבינו יונה
באגרת התשובה כותב:

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה,שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

BS”DRabbenu Yonah ZTK'L writes in Iggeret ha Teshuvah

“And the woman needs to be modest and she needs to be careful that no men will look at her except her husband, for those men who look at her hands or face descend to Gehinnom and she is punished according to the punishment that each one of the men who looked at her receives, for she made them sin and she did not conduct herself in modest ways and they stumbled because of her…” And this is a proper warning for those Rabbis who fear the word of Hashem to instruct the general public. All women are also encouraged to  show this warning to all her friends 

 

 

מתי יפסיקו הצרות?כתב קב הישר (פרק פ"ב) וזה לשונו:

… וכמו שהיתה גאולה ראשונה כן תהיה גאולה אחרונה, על כן צריכין הנשים להיות צנועין יותר מן האנשים ולא ילכו אחר שרירות לבם בהליכה במלבושיהן כחוקת הערלים כמו שראיתי עכשיו בזמן קצר חדשים מקרוב באו, רבו המתפרצים שהולכין במלבושיהן כמו בנות הערלים ואין שום היכר בין יהודית לערלית וגורמין הרבה רעה בעולם, אחד שמכשילים את רוב בני אדם ליתן עיניהם בהן ובלבושיהן וקיימא לן דאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אשה.

שנית שמטילין קנאה ושנאת האומות אשר נושאין עין בנו בשביל שהולכין בנות ישראל ביתר חשיבות משרי האומות, ואנחנו בגלות המר אשר על פי הדין ראוי לנו לילך שחורים ולהתעטף שחורים ולהתאבל על אריכות הגלות ועל חורבן בית המקדש ועל אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ולא די שאין אנו מתאבלים אלא מוסיפים חטא על פשע שהולכות נטויות גרון וערום עד בית דדיהון מי יוכל לספר גודל העונש שלהם אשר המה מעכבות הגאולה בעונותינו הרבים.

… על כן צריכה כל אשה הכשירה וצנועה בישראל לראות להיות הילוכה בצניעות ולא בפריצות כדי שתהיה זוכה לצאת ממנה נביאים וחסידים, עד כאן לשונו.

ואמרו: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים (גמרא סוטה), ובזכותן ניגאל בקרוב, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שיש בדור, (קב הישר, שם).

It is written in the sefer kav
ha Yashar Chapter 82

“And as it happened with the first redemption will happen in the final redemption, therefore the women have to be more modest than the men, and they will not follow the desires of their heart regarding their dressing, that it will not be similar to that of the gentiles, as we have heard lately, those women who dress in the immodest way of the gentiles have increased in number, and there is no difference between a Jewish lady and a Gentile one and they cause great evil to come to the world, for one they cause many men to look at them and at their clothing thereby transgressing the prohibition of not looking at the colored dress of a woman. Second they cause the nations of the world to have envy on us when they see the Jewish women dressed better than their women, meanwhile we are in this bitter exile where it is proper for us to wear black and mourn for the destruction of the Beis ha Mikdash and for the length of the exile and mourn for our fellow Jewish brothers who have to suffer incredible hardships. And it is not enough that we do not mourn for all these things but we increase the transgressions when women go out with parts of their body uncovered, Who can mention the greatness of the punishment that they will receive for this, for they delay the redemption, due to our many sins…Therefore every modest and upright woman in Israel needs to dress modestly so that she will merit to have prophets and pious men come from her.

And it is further written: in the merit of righteous women we were redeemed from Mitzraim (See Sotah) and in the merit of righteous women we will soon merit the final redemption, and the generations are only redeemed because of the merit of the righteous women that a live in that generation

 

כאן אנו מביאים ממאות ספרי שאלות ותשובות וספרים על ד' חלקי שולחן ערוך וספרים על התורה וקול קורא'ס מגדולי הפוסקים האוסרים הפאה הנכרית לפני מאות שנים, ומי שחולק עליהם כחולק על השכינה

 

CLICK HERE GO TO FILE THE PEAK OF BEAUTY
 FOR AN EXPLANATION IN ENGLISH ON THE 
PROHIBITION ON WEARING WIGS

A WOMAN WITH IDOLATRY AS HAIR COVERING CAN NOT
ENTER THE SYNAGOGUE FOR  SHE DESECRATES
THE HOLINESS OF THE HOUSE OF HASHEM

ANNOUNCEMENT REGARDING THE PROPER MECHITZA IN THE SYNAGOGUE

BOOKLET ON THE MECHITZA

 

ANNOUNCEMENT ON  MODEST DRESS ON THE IMPORTANCE OF WOMEN OBSERVING THE LAWS OF TZNIUT
Announcement regarding Tzenius: 14 Mitzvot are transgressed every time a woman goes out with improper clothing
Announcement on the proper observance of Tzniut for women
Words of encouragement to those brave women who with self sacrifice follow the laws of Tzniut
Geder Olam THE BOOK OF THE CHAFETZ CHAYIM EXPLAINING THE IMPORATNCE OF THE SEPARATION OF MEN AND WOMEN
Warning to the good and decent daughters of Israel On not causing innecessary hardships at home to their husbands
HAIR COVERING LAWS FROM THE BOOK MODESTY : AN ADORNMENT FOR LIFE BY RABBI PESSACH ELIYAHU FALK, WHO EXPLAINS IN AN EXCELLENT WAY THE LAWS AND THE REASON FOR THEM AND THE PITFALLS WHEN WE DON'T FOLLOW THE PROPER PATH IN HALACHA OBSERVANCE

ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH ON TZNIUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

 

בענין שלום בית במה שאמרו חז"ל אין לך אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה. -מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 אזהרה ובקשה לבנות ישראל הכשירותקול קורא א: – אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קול קורא א'מחיצה – מהחפץ חיים זצ"למתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,שמע ישראל  – לא עת לחשותפסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ועל קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,מקדש מעטעל שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,תיקון הבריתהיות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. – הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  – כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.  – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,השכר והעונש בשמירת עיניםבו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניוספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קב הישרבראשית    שמות    ויקרא                במדבר    דברים להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת ירושלים בב"אגדר עולםליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,דת משה ויהודיתעל פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו שליט"א יצא לאור על ידי וועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק תשס"ב לפ"קהלבוש לאור ההלכהקול קורא מרבנים הגדולים בארץ ישראל על עניני צניעותפסק דין תורהביקורת נשים אצל רופאים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,מלחמת השם חלק  כ"ג  בו יבוארו המכשולות הגדולות בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,מלחמת השם חלק י"דיצא לאור בלונדוןקול קורא ודברי חיזוק בגדרי הצניעותכל עניני צניעות האיך להתנהגצניעות כהלכהנתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר. ונעתק ללשון עברית על ידי וועד טהרת המשפחה בברוקלין ניו יארק. ונחלק בחינם לכל דורש ומבקשטהרת המשפחה  עבריתא. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער  ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים   ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.   ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. – ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קונטרס בת מצוהבו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורהאם נקרא סעודת מצוה  או לאו
בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,נשואי ישראל כהלכתהעל הלכות חופה וחתונהוהוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגווארקיצור נחלי שבעהבירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזהמהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכותגט מעושה בערכאות – משנה הלכותיצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,סדר כתובה – דיניו ומנהגיומלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,  ספר השמחה בהלכהבו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

אנו מעתיקים כאן ספרים וקול קורא'ס על צניעות שיצאו לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,אוצר ספרים וקול קורא'ס על הצניעות מלוקט ונדפס בספר  הצניעות השלם חלק א'אזהרה נוראה לדורנו צניעות[ בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יוםצניעות ישראלעל שו"ע או"ח ויו"ד מרבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, שנת ישכן לבטח עליו לפ"ק ספר מחזיק ברכהעל הארבעה שלחן ערוך מאת הרב הכולל הגאון חסידא ופרישא רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, ואח"כ בירושלים עיה"ק ספר ברכי  יוסף על שלחן ערוך מאת רבי דוד פארדו זצ"ל, ויניציאה שנת תודה וקול זמרה ליצירה לפ"ק ספר אפי זוטריחלק שני מספר מחנה לוי, הקטן צבי הירש הלוי איש הורויץ מפראנקפוט דמיין, נדפס בק"ק אפענבאך שנת וישמרך לפ"ק ספר לחמי תורהמאת רבי צבי הירש שפירא, בארדיוב שנת תרפ"א לפ"ק ספר תפארת בנים על התורהמאת בעל המחבר ייטב לב על התורה וספר שו"ת אבני צדק, חוסט שנת תרע"ב לפ"ק ספר ייטב פניםשו"ת על שלחן ערוך או"ח, מאת רבי שלום מרדכי הכהן אבדק"ק ברעזאן, ברוקלין ניו יארק שנת תשמ"ב לפ"ק ספר דעת תורהמאת הצעיר באלפי ישראל צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשי"ב לפ"ק ספר אוצר הסיפורים חלק ד'מאת בן ציון יאדלר זצ"ל המגיד הירושלמי, הוצאת נצח בני ברק ספר בטוב ירושליםחלק א' והוא פירוש על צוואת רבינו הגדול רבי משה סופר זצ"ל, מאת רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער, לבוב, שנת לשמור את בדרך עץ החיים לפ"ק ספר לב העיבריעם פירוש רש"י ותוספות, בענין פאה נכרית מסכת נזיר דף כח:מאת רבי משה בן עמרם אב"ד חוסט קונטרס הכנה דרבהשו"ת בד"ח שלחן ערוך, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל, ירושלים שנת תשכ"ה לפ"ק יד הלוימאת רבי חיים הלוי הורוויץ, ירושלים שנת תשכ"ד חבת ירושליםקריאה נאמנה ואזהרה גדולה לנשי ישראל הכשרות, מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יצחק שלמה אונגר, נתן גשטטנר, יצחק צבי ברש"י ברנפלד, פנחס שרייבר, דוד צבי אורנטליך, צבי פרידמן, שמואל זאב הלוי ראטה, ישי' שנעבלג, חיים יחיאל רוטמן, יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, חיים פנחס שיינברג, א.י.ל. שטיינמן, יהודה צדקה, בן ציון אבא שאולקול קורא – פאות הנוגדות את דרכי הצניעותמאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא. קול קורא – דעת תורהמאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא. קול קורא – ובחוקותיהם לא תלכומרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א גדרי צניעות לנשיםמטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, ישראל יעקב פישר, בנימין ראבינאוויטץ.אזהרה חמורהיצא לאור ערב סוכות תשנ"ה לפ"ק, מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, פ. מ. אלטר. הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, יוסף שלו' אלישיב קול קורא – דעת רבותינומאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא. קול קורא – להלן סוגי הפיאות שלא תחבושנה בנות ישראלמאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. זילברשטיין, ש. בענדי. בן ציון אבא שאול, א.י.ל. שטיינימן קול קורא – אלול תשנ"המאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, ועוד קול קורא – טבת תשנ"וקריאה ואזהרה להורים וצאצאיהם  מאת הגה"צ: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, הק' ישכר דב, שלמה זלמן אוירבאך, פינחס מנחם אלטר. שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר, אריה לייב שטיינמן, מיכל יהודה ליפקוביץ קול קורא – תמוז תשנ"המאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר. על הצניעות טבת תשנ"ו.מר חשון תשל"ט לפ"ק, מאת הגה"צ רבי אלעזר מנחם מן שך זצללה"ה להרחיק רדיו מהביתתקנות גדולות שנו כאן, כסלו תשל"ה  מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, אלי' זלאטניק. קול קורא – נגד המותרותממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, רבי אלעזר מנחם מן שך, פינחס מנחם אלטר, שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר קריאת קודש – שבט תשנ"גבירור הלכה בענין פאה נכרית, מי שיוכיח באמת את ההיתר על פאה נכרית יקבל 36.000 אלף דולר במזומןהגיע מידע חדש בענין פאה נכריתליקוט דעת גדולי הפוסקים בדין פאה נכרית, ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק.ספר דת משה וישראלחברו הגאון הנשר הגדול רבי יששכר בער איילינבורג ז"ל תלמידו של בעל הלבושים והסמ"ע ורבו של בעל גדולי תרומה, ובינה לעתים. נדפס בוויניציא בשנת שע"ד ועודספר שאלות ותשובות באר שבעמאת הרב הגאון הגדול מאוה"ג ורשב"י רבי יצחק יהודה שמעלקיש ז"ל, אבדק"ק לבוב והגליל, ניו יארק שנת תשי"טשאלות ותשובות בית יצחק על אורח חייםמאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.שאלות ותשובות דברי חיים חלק א'מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב'מהגה"ג רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל, אב"ד פיורדא, זולצבאך שנת תק"ץ לפ"קשער הזקניםמהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל, עם הערות מהגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"לספר שנות אליהו על מסכת שבתמהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל, י"ל ירושלים שנת תש"י לפ"קספר תולדות יצחקמהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל זצ"ל, קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"קספר תורת שבת על שולחן ערוךמהגאון רבי יהודה אסאד הנקרא תשובה יעלה, לעמבערג שנת תרל"ג לפ"קספר תשובות מהרי"אעל יורה דעה מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת תרבה לפ"קספר קנאת סופריםעל דיני ספרי תורה תפילין ומזוזות, מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת התורה לפ"קספר שנות חיים וספר סת"ממהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"קספר שאילת יעב"ץ חלק א'מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"קספר שאילת יעב"ץ חלק ב'נדפס באלטונא שנת מור וקציעה לפ"קספר מור וקציעה חלק א' מטור או"חמהגאון הגדול רבינו יצחק נר"ו, רב ור"מ פירארא, נדפס בווארשאספר פחד יצחקמהגאון רבי נח חיים צבי מק"ק פיורדא נדפס בפיורדא.ספר עצי ארזיםאשר צוה כבוד רבינו משה סופר זצ"ל בעל המחבר שו"ת חת"ם סופר על ד"ח שו"ע לפני מותו אל בניו ובנותיו הי"ו. ירושלים שנת תרפ"ד לפ"קספר צוואת משהמהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקיספר מגן אברהםמהגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ראזענבוים שליט"א [זצללה"ה] האדמו"ר מזוטשקא, בירור איסור גילוי קנה יד האשה, למטה ממרפקו שוקה למטה מהברךקול קורא לישראל קדושים תהיו!בו יבואר להזהיר על קדושת ישראל כמבואר בשער השני, מהגאון רבי יהושע אלתר ווילדמאן אבדק"ק קאנסקיוואליא ירושלים שנת תרצ"ג לפ"קספר קדושים תהיומהגאון רבי שמואל בן עזריאל יחיאל זצ"לספר קומי אוריבענינים הנוגעים בשלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, מהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"קספר חיים ושלוםקול קורא'ס מרבנים הצדיקים שליט"א להזהר ולהשמר לבל יתן המשחית טעלעוויזשאן ועוד לבוא אל בתי בני ישראל לנגוף, ולחנך את בנינו על דרך הצניעות המקובל לנו מדור דורספר ליקוטי דברות קודשמהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקיספר מגן אברהםלקוטי מאמרי רז"ל מענין גודל מעלת שמירת העינים, ושמירת העינים הוא ראשית יראת ה', מהגאון רבי אברהם משה בער הכהן זצ"ל, ירושלים שנת תרנ"ט לפ"קספר טוב עיןוכל המחמיר בכל חשש של עבודה זרה מאריכין לו ימיו ושנותיו.ספר שאלות ותשובות מן השמים לאחד מבעלי התוספותמהגאון הצדיק רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק סערדעהעלי שליט"א בארא פארק, התעוררות בענין לבישת פאה נכרית, מביא להלכה משו"ע יו"ד שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אסור לו לפסוק שאלה בענין הזה כי הוא משוחד לאותו דבר, [הערת המסדר: וזה אמת וצדק שמי שיש לו עינים לראות יכול לראות] ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ד לפ"קספר לימוד פרקי אבותמהגאון הגדול רבי אליקים געציל מביליסטאק, נדפס בווארשא שנת תרס"ב לפ"קמהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"קספר מחזה עיניםאשר חיבר אחד המיוחד מגדולי חכמי ורבני הישיבות בירושלים משומרי חומת הדת, גודר גדר ועומד בפרץ הגה"צ  רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל, ירושלים שנת תשל"ו לפ"קספר מחניך קדושתשרי תשס"גקול קורא – קריאה אל שלומי אמוני ישראל ללמוד וללמד האמתממבית דין צדק דעדה החרדית בירושלים עיה"ק, ד' אלול תשמ"א לפ"קקול קורא להתעוררות בעניני צניעותבאידישקול קורא – שכר על הצניעותבשפת האנגליתקול קוראסגולה נפלאה עבור הילדים, מאת מרן רבינו הקדוש מצאנז זי"ע, ומאת האדמו"ר מסלונים רבי אברהם ווינבערג זי"ע בעל יסוד העבודה. – עם קול קורא וואס זאגן אונזערע נביאים?קול קוראפסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"קקול קורא – פסק הלכהפסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה קול קורא – פסק הלכהפסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"אקול קורא – פסק הלכהמכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהילת יעקב מפאפא שליט"א.קול קורא – פסק הלכהבית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א קול קורא – פסק הלכהלענין קריאת שמע ודבר שבקדושהקול קורא – פאה נכרית הי' מעשה שנפטרו אצל הדברי חיים ג' מילדיו, ואמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית הכנסת ועשה הספד עליהם ובתוך ההספד אמר: שכל זה בא לו מחמת שמחריש על איסור של הפאה הנכריתוכו'. לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו, זי"עקול קורא – מעשה נורא וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור.קול קורא – צוואת החתם סופראיסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא.קול קורא – איסור גדול בוודאי אסור לצאת בפאה נכרית והוא דת יהודית.קול קורא – שו"ת דברי חיים בלא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, רק איזה מנקלי העם פחותי ערך, והיו לקלס, ורק בעונותינו הרבים מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים. [ימח שמם וזכרם]. קול קורא – הגה"ק מצאנז זי"ע. מספר מגן גבורים. ב. שו"ת חסד לאברהם. ג. ישועות יעקב. ד. שו"ת מהרי"ל דיסקין. ה. שו"ת הרי בשמים. ו. שערי טוהר. ז. שו"ת מנחת אלעזר. ח מחניך קדוש קול קורא – וויכטיגעראויפקלערונג42 רבנים חותמים על קול קורא איסור גדול נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודית, חודש אייר תשס"ד לפ"ק.קול קורא – כה תאמר לבית יעקבמבאר האיסור הגדול מגדולי הפוסקים נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודיתקול קורא – חשוב'ע שוועסטערבוזה לשון הגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאוקול קורא – זייט געווארנט  הזהרו!  די רעליגיעזע שטימע די תורה וועלד, מרן הגאון הקדוש מסאמאר היה הולך בכל שבת בבית המדרש אחר לדרוש נגד פאה נכרית, ששים גיבורים סביב לה מגבורי ישראל, מביא 60 פוסקים האוסרים פאה נכרית, א. גדולי אשכנז, 15 פוסקים. ב. גדולי אונגארין 15 פוסקים. 3.גדולי ליטא 5. פוסקים. ד. גדולי הספרדים 12 פוסקים. ה. גדולי פולין וגאליציע 13 פוסקים. ו. גדולי ארץ ישראל 4. פוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל, ניסן תשמ"ז לפ"ק, # 101.פאראייניגטע ווארט – חרדי'שע אויסגאבע לחיזוק הדת חודש כסלו תשמ"א לפ"ק, דין פאה נכרית – דינים פון שייטלען טראגן. – 76 פוסקים אוסרים הפאה נכרית, מביא בקיצור נמרץ תוכן דברי הפוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל.די תורה וועלטמהמקובל האלוקי רבי אליהו הכהן זצ"ל מאיזמיר, בו יראה איך שעקר אברהם אבינו עליו השלום את העבודה זרה, ובו יבואר לך ברגע אחד איך שכל הרבנים של היום שהם מתירים הפאה נכרית הם מעובדי עבודה זרה חסידים של נמרוד הרשע, הולכים בדרכיו, ורוצים שכל אחד יעבוד עבודה זרה, עוד יראה בו, איך שיכולים להכיר ברגע אחת אם הרב או הרבי שלך הוא מן הערב רב או הוא מסטרא דקדושה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,ספר שבט מוסר השלם פרק נ"בקול קורא אויפרוף נגד רחיצה בתערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי התאחדות הרבניםקול קורא – מבאר שאסור לנשים לילך לדאקטורים

 הררים התלוים בשערה – לבאר איסורים הרבים התלוים בגילוי השערות של נשים, פיעטרקוב שנת תרפ"ט לפ"ק

 ישועות יעקב – על שו"ע אבן העזר מהגאון האמיתי נשיא ישראל עמוד התורה פאר הדור רבי יעקב משולם אורנשטיין אב"ד לבוב, לעמבערג שנת תבר"ך לפ"ק

 ששים גבורים – סביב לה – זעכציג פון די גדולי הפוסקים פון פארשידענע תקיפות און מדינות וועלעכע האבן נישט מיט געהאלטן מיט דעם היתר פון פאה נכרית, צווישן זיי עטליכע וועלעכע אסר'ן אפילו צו זאגן כל דבר שבקדושה אנטקעגן א פאה נכרית. ארויס גענומען פון קונטרס דת משה ויהודית, מכתב מהחפץ חיים זצ"ל , בלשון הקודש ואידיש, ירושלים תשכ"ב,

 לוית חן – ערקלערונג פאר א אידישע טאכטער איבער צניעות און אידישער חן – ירושלים שנת תשכ"ד לפ"ק

 צניעות בת – ישראל – בו יבוארו הלכות בענייני ריחוק מן העריות, מלבושי הנשים וצניעותן, ואיסור ייחוד, לפי כל הדיעות, ומנהגי כל העדות, ק"ק ספרדים תמנים ואשכנזים, מהרה"ג רבי יצחק רצאבי שליט"א, בני ברק, שנת תשס"ג לפ"ק

 מקור בהלכה – ליקוט הלכות נחוצות ב' חלקים, מהרב רבי אלעזר בריזל שליט"א, ירושלים, שנת תשמ"ח לפ"ק

 שירי משכיל – הגורם פרנסה וכלכלה, לחזק בדק שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם ה', מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרל"ז לפ"ק

 אבקת רוכל ח"א – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרמ"ג לפ"ק

 מקרי דרדקי על בראשית – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, 988'

 בית נאמן – אישות המשפחה, בצרוף: נספחים, ומבחר שאלות ממבחני הבגרות

 דברי שלום ואמת – נערך ונלקט לזיכוי הרבים, לקט בענין צניעות הנשים, מומלץ מאד שכל אב יקרא מאמר זה בפני אשתו ובנותיו, להזכיר ולהזהיר!, את חוברת זו ניתן להשיג חינם אצל משפ' גילקרוב רחוב אבינדב 8 ירושלים, נערך ע"י הרב גדעון מאיר גילקרוב שליט"א, דפוס עותקים, 054 985945

 שו"ת הסבא קדישא ח"ב – מצדיק יסוד עולם איש אלקים קדוש למאוד, רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל ראש הרבנים בעיה"ק צפת, ירושלים שנת תשל"ד לפ"ק

  קול תורה – ירחון רבני מרכזי, ניסן – אייר תשכ"ח – על שיער הבא מהודו לגבי פאה נכרית, מכאן השאלה הגדולה? אם בשנת תשכ"ח, וכן בספר דת והלכה לגר"מ שטערנבוך משנת תשל"ג, כבר ידעו שהפאה נכרית בא מעובדי עבודה זרה, וכולם שתקו, והרבה רבנים ראו את המאמר הזה ולא עשו כלום, (ואיפו היו כל הרבנים וכל אברכי תורה בא"י ובחו"ל שלומדים תורה לשמה וכותבים חידושים? הלא מי שיש לו עינים לראות יכול לראות באיזה דור שפל אנחנו עומדים!), הלא זה נקרא חסרון ידיעה? ראה מה שכ' הח"ח בהק' למשנה ברורה ח"ג, וז"ל הרמב"ם פ"ל מהל' שבת: השבת ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי כוכבים לכל דבריהם וכו'.

  זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

 מעשה נורא מבית דין של מעלה – מחלת הסרטן – קענסער בלע"ז – לאשה שהלכה בפאה נכרית, גזרו עלי בית דין של מעלה שתרד נשמתי לעוה"ז ותיכנס למשך 8 חדשים בגוף של ילדה קטנה ותהיה חולה במחלת הסרטן-קענסער, שהטיפול בזה על ידי הקרנות-קימה הגורמות לנשירת השיער, ונמצא העונש מדה כנגד מדה, ואחר כן תיפטר מן העולם, ובזה יגמר התיקון שלי.

 קול קורא – מזל טוב, איזה שידוך יפה? – מזל טוב – מזל טוב – שמעתי שעשית שידוך משהוא נחמד!, יפה מאוד? אני כבר מחכה ללכת לחתונה! מתי תהיה החתונה? רגע! – תגידי לי האם הבחורה תילך בלי פאה? לא מה פתאום? הלא יש לנו כבר ב"ה פיאות עם הכשר? סליחה! אני לא אבוא לחתונה! מה? אני אלך לבית עבודה זרה? לא לא לא ! לא אני! אני יהודיה נאמנה לה' ולא בעבודה זרה!

  מחאה נמרצה מוועד הצניעות העולמי – כל ישראל ערבים זה בזה. אלו הרבנים המתירים פאה הנכרית, הם כופרים בכל התורה כולה ועובדי עבודה זרה, וצריך לשרוף אותם באש כמו ששורפים את העבודה זרה, כי הם אשמים על כל על פצצה שבא חס ושלום על עם ישראל, ראה בספר דרך פקודיך,  תתרחקו מהם! אל תתפללו בבית מדרשיהם! ואין לסמוך על הוראתם! בואו ונחקור על הרבנים האלו מי הם? מה מעשיהם? איזה עבירות עברו עד שבאו להכשיל את עם ישראל בעבודה זרה ובגילוי עריות, רבותי! הנשיא זמרי בן סלוי היה יותר גדול מהם! ומה הביא על הכלל ישראל מגיפה רח"ל!

 חדשות בעולם של תורת אמת – אם אתה רוצה לשמוע דרשות או לדבר על ענין הפאה נכרית עם רבנים גדולי ישראל שיסבירו לכם שאין שום פוסק אחד בעולם שמתיר חוץ מרבני הערב רב, שהרשב"א כתב עליהם שהם מזרע עמלק שדין רוחין ולולין (שו"ת הרשב"א סימן תי"ד)

  אהלי ישראל – קונטרס שער התקנות – מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א [זצ"ל]. י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ברוקלין, שנת תשל"ח לפ"ק

 עובדא נוראה ומצמררת – מעשה נורא באשה שנפטרה ובאה ונתנה סטירה לאחד שאמר לה להוריד את המטפחת. – צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! צרות ישראל עלו ורבו – מן השמים מעוררים: עורו ישנים! עשי תשובת המשקל ושכנעי נשים להסיר ה – פאה מראשן! – אין מנוחה בעולם העליון בגלל כך…

 דרכי נועם – א נייער ספר אויף אידיש וועגען פאה נכרית, הרה"ג מרדכי הכהן ראזנבערג, ברוקלין תשס"ד

 סיפור מעולם העליון – אין מנוחה בעולם העליון

 אחרי שיצאה מהחנות התפוצץ המחבל –  וניצלה – סיפור נורא ואיום

  סטיקער לזכות את הרבים – להדביק בכל המקומות כי כל ישראל ערבין זה לזה, וזה תשובת המשקל, כי על ידי שתעזור לאנשים אחרים שיסירו את הפאה נכרית, תינצל מכל רע שמגיע לך בעד העונש הגדול של פאה נכרית שזה עבודה זרה וגילוי עריות בפרהסיא

 אלגעמיינער זשורנאל – כ"ב סיון תשס"ד לפ"ק, ולמספרם, לאנדאנער דיין שילדערט וואס ער האט געזעען אין אינדיע ווען ער איז געפארן אין א

קונטרס כל באיה לא ישובון  בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שו"ת על מה שאמרו חז"ל כל באיה לא ישובון, והרי לגבי מינות אמרינן בע"ז יז מקרא דכל באיה לא ישובון, וברש"י שם שכל המשתמדים לעבודה זרה אחר שנאבקו במינות אינם שבין, וברמב"ם ה' ע"ז פ"ב ה"ה שמומר לע"ז הוא מומר לכל התורה כולה ומשוה אותו למינים לענין זה שאינם מתקבלים בתשובה. וממילא יוצא מזה, שרב הזה מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר וכבר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה, מי יודע אם יכול לעשות תשובה, וכמו כן כל המתיר את העבודה זרה ואפילו ספק עבודה זרה [ראה בכל מאמרי חז"ל, ותבין] השי"ת יעזור שכל אלו הרבנים יעשו תשובה, כי מן הסתם הם שוגגים כי הם בכלל עבר ושנה ונעשה להם כהיתר וכמו שכתב השלה"ק שמי שעבר כל ימיי חייו נקרא משומד על זה.

 קונטרס מטהר את השרץ ב150 טעמים    בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: תלמיד ותיק שהיה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית יתיר את השרץ בק"ן טעמים, ומפני זה הרב מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה שהוא יותר גרוע פי אלף מהשרץ הטמא, השי"ת יעזור שיעשה תשובה השרץ אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 קונטרס אין אדם רואה מומין לעצמו  בו יבואר 26 מאמרי חז"ל מדרשים וספרי מוסר וספרי חסידות – בהענין שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים אלו מאחר שעבר כל ימי חייו על זה ונקרא משומד על זה.

 קונטרס נעשה לו כהיתר   בו יבואר 34 מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 קונטרס קיצור שולחן ערוך הלכות עבודה זרה     הלכות עבודת כוכבים ומזלות  ובו כ' סעיפים

 בענין פירצת הפאה נכרית – דעת קדשו של מרן בעל דברי יואל זי"ע, בספרו דברי יואל, טיב לבב, ומספר הקדוש בעל דברי חיים זי"ע, מספר חמדה גנוזה, ועוד

דעת מרן הגש"ז אויערבך זצ"ל – מספר משמרת החיים. לא להחמיץ את ההזדמנות. נשים יקרות! הקב"ה נתן לנו הזדמנות להתפטר מהפאה שכולה ספקות וחששות הלכתית, לא להחמיץ ההזדמנות.

  מכתב גלוי מהחפץ חיים זצ"ל – מכל זה משמע שהאיסור הוא: א. מטעם ברכות כנגד ערוה. ב. מטעם הרהור. ובזמנינו שהפאה נכרית נראה כשער ממש ועוד יותר, א"כ מה ההבדל?

לאפרושי מאיסורא – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א

על פירצת הבגדים הקצרים והצרים – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א

 כיצד נציל את החיים – ממרן בעל שבט הלוי, והגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א בשם החפץ חיים והאמרי אמת זצ"ל

 פירצה חמורה – וגילוי דעת – הרבנים צועקים בקול רעש גדול שאשה תלך רק בבגדים כשרים

 גרוע מכל העבירות – צועק החתם סופר זי"ע, והחפץ חיים צועק נסבו על ידי זה כל הצרות, האמרי אמת צועק! הנשים האלו הורסים את היהדות ח"ו. הגאון ר' אליעזר מנחם מן שך צועק, צריכים לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל אם כך הולכת אשתו, כל התורה הולכת לסטרא אחרא

 נצחיותה של צניעות, אין תירוצים – לעשות שיעורים בפרהסיא, גופי תורה והלכות ברורות, אסור לשבת בשלוה!!! חובותינו לתקן

 הדר קיבלוה בימי החש-בראש המולך מהודו – האם דווקא בענין הצניעות תניחי לצאר הצורר להפיק את זממו? – הועד למען צניעות מחנינו

 פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים

 פסק דין – מהגאון רבי משה מרדכי קארפ – בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, עדות משלוחים מהודו שהשער הבא משם יש לו דין תקרובת עבודה זרה

 תשובה ממרן הגרי"ש שליט"א – להרב בעלסקי מברוקלין שרצה להקיל רח"ל [כמו שידוע שהוא מקיל באיסורי עריות, והליכה לערכאות ומסירה וכשרות, ובעירוב הוא מחמיר ומבזה כל גדולי ישראל שרוצים לקיים מה שכתוב בשו"ע. והוא מקיים במלוא המובן מה שאנו אומרים בסדר יום כפור קטן: אֵת אֲשֶׁר טִהַרְתָּ טִמֵּאתִי, וַאֲשֶׁר טִמֵּאתָ טִהַרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר הִתַּרְתָּ אָסַרְתִּי, וַאֲשֶׁר אָסַרְתָּ הִתַּרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר אָהַבְתָּ שָׂנֵאתִי, וַאֲשֶׁר שָׂנֵאתָ אָהַבְתִּי, אֵת אֲשֶׁר הֵקַלְתָּ הֶחֱמַרְתִּי, וַאֲשֶׁר הֶחֱמַרְתָּ הֵקַלְתִּי, אֵת אֲשֶׁר קֵרַבְתָּ רִחַקְתִּי, וַאֲשֶׁר רִחַקְתָּ קֵרַבְתִּי]

 צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! – 20 ניסים ועובדות שהיו עם הרדיד

עטרה ליושנה – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א, צוריק קער'ן די קרוין צו איר פראכט ווי עס איז געווען

  והיה מחניך קדוש – כל אחד יעשה צלומים [קאפיס] ויחלק לזיכוי הרבים וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

 טוהר או מות – כל עכבה לטובה, בדק בעצמו! הגרבים שבאו לנחם אבלים, יזכור עונות

 עורי עורי כי בא אורך – פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה

 דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – חס ושלום לא לבוא לקרר ולצנן בדבר נשגב הזה באמתלאות שונות

  חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 קריאה קודש אל בנות ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים שליט"א

 שובה ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים הגאב"ד והבד"ץ שליט"א

 אגרת מלב אל לב – בעקבות הסערה – אשרי העם שלו ככה! – תשובת המשקל

  שו"ת דברי חיים – אם מותר לאשה ללכת בפאה נכרית? – תתביישו לכם נכדי הדברי חיים זי"ע, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

צוואת מרן החתם סופר – וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור. – תתביישו לכם נכדי החתם סופר, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

 ומודה על האמת – כל אחד שאשתו או ילדיו הולכות בפאה נכרית צריך לזעוק ברחובות ושווקים שאסור לעשות כן, אך מה אעשה שאין בכוחי לפעול אצל בני ביתי ואין דברי נשמעים, (טיב לבב פ' נח, להגה"ק מסאטמאר)

  הגה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם זי"ע – איסור גדול יש לבנות ישראל לילך בפאה נכרית, וכל איש ישראל מחויב למחות באנשי ביתו בכל כוחו

   אל גבורות הכח, נשות ישראל! – האם אנו מתביישות בכיסוי ראשינו?, להמשך הפצה לזיכוי הרבים לפנות לטל.

 עוז והדר לבושה – פאות – הנראות כשערה הטבעי של האשה – הלכה והשקפה, מתוך הספר עוז והדר לבושה, מהרה"ג פסח אליהו פאלק שליט"א מח"ס שו"ת מחזה אליהו, ועוד 

 הבזיון הנורא ומשמעות – כתב בעל לחמי תודה שאביו הגאון בעל הפלאה בצירוף שני בתי דינים יצאו בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית, וכתב שהן מחטיאים רבים בהרהורי עבירה שקשין מהעבירה. – וכה הם דברי רבינו יונה באגרת התשובה: "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עכ"ל.

 קול קורא – און בן פלת – אשתו הצילתו

 5 שאלות – ויכוח – 5 תשובות – למה את ממשיכה ללכת בפאה?

 המכון להפצת לימוד ובירור דין פיאה נכרית – 18 אלף דולר לבני תורה, 36 אלף דולר לרבנים שיכולים להראות צד היתר שמותר ללכת בפאה נכרית

 3 צילומים – עבירה גוררת עבירה – עבודה זרה בראש, הפאה של בודהה, דת והלכה סימן א'. – סערה רבתי – פיאות שנשים חובשת בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה

עדות נוראה ומצמררת – סיפור נורא ואיום עם אשה שבאה מעולם העליון וסיפרה את אשר עוברת על אשר הלכה בפאה נכרית

 נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה! – מה היה מגורמי השואה הנוראה!

 מחריד שרוב ילדי ישראל בארץ הקודש, מעלימים מהם בבתי ספר החילוניים את יסודי היהדות ואפילו לא מלמדים אותם שמע ישראל. וגם לדאבוננו מחריד שלא מלמדים אותם האמת על הפאה הנכרית.

 העומד בפרץ – סיפורים נוראים מגדולי עולם מהאדמו"ר ה "בית ישראל" מגור זצוק"ל ועוד.

 אחות יקרה – סיפורים נוראים מהחזון איש ומהאדמו"ר מקאליב

 סיפורה של אשה ירושלמית – שחוותה מוות קליני סיון תשנ"ז

 עשרת אלפים דולר – כל ההיתר נפל בבירא!, כדי להוציא את האמת לאמיתה, – הוכרז על פרס של עשרת אלפים דולר למי שיפריך את הנ"ל

 דעת תורה – מגה"צ רבי משה ארי' פריינד שליט"א [זצ"ל] – לחזק את ידיהן של הני גבורי כח המקדשים שם שמים ברבים ומחליפות מפאה נכרית לכיסוי ראש כהלכה בודאי מקרבין בזה את הגאולה דבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו   

 מעשה נורא!!! – מבעל הדברי חיים זצ"ל

 הגה"ק מצאנז זי"ע צועק: – לא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, ורק בעו"ה מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים, והאיסור במקומו עומד והעובר לוקה מן התורה – ומי יודע כל הצרות שאנו מקבלים הוא רק בשביל העבירה הזאת כי הגה"ק מצאנז אומר לוקה מן התורה.

 נחפשא דרכינו – קול נהי המכריזים על לווית הקדושים שנרצחו אמש בפוגרום מזוויע!!! נורא ואיום!! בדרכם מהכתל המערבי. נשמע באזנינו. איך שודדנו?!.

 הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית – כן או לא – ולמה – ?

אגרת מלב אל לב – הקריאה שהדהדה במלוא עוצמתה מפי משה רבינו עליו השלום מי לה' אלי – היא זו שיצאה מפי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א – נשות ישראל הכשרות אלו שלא נכשלו אז בעגל הזהב צועדות בגאון ובתעצומות נפש ומוציאות את גיעולי העבודה זרה מרשותם – אשרי העם שלו ככה

למען קדושת ישראל – גילוי דעת תורה – קריאה גדולה מגדולי ומאורי הדור על עניני צניעות

הלכות נחוצות לפסח – להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, על ידי הגה"צ רבי  שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל – אנגלית

פאה נכרית – פון שייטל ביז שטריימל – די צייטונג פ' קרח תשס"ד

פאה נכרית – הונדערטער פרויען באטיליגט ביי אסיפת התעוררות מאנטאג פאררופן דורך קהל יטב לב, דער איד כ"ט סיון תשס"ד

פאה נכרית – הכשרים אויף די שייטלען הרב ישראל סופר, די צייטונג פ' קרח תשס"ד

עין בעין יבאר ויגלה מעלת קדושת העינים, ואיך שהאדם צריך לשמור מאד על עיניו, לא להסתכל על תמונות תועבה ושאר דברים המגרים את היצר הרע, ועל ידי זה יזכה לחזות בנועם שכינת עוזו יתברך עין בעין, אשרי לו., הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב, ירושלים עיה"ק

זעקת שוד ושבר  נגד העיתון דער איד שמצד אחד הוא נגד ציונות ומצד השני הוא מכניס ציונות בלבות בני ישראל, מרידה בדעת תורה של גדולי ישראל, י"ל ע"י תלמידי כ"ק מרן מסאטמאר שליט"א

אזהרה לשבת אזהרה נחוצה בענין טבילה בשבת קודש

והי' מחניך קדוש – ובערת הרע מקרבך – אזהרה חמורה ונוראה על דבר הצניעות – לא תנאף – תערובות – אנשים בנשים, בני הישיבות מאנסי ניו יארק

אור הצניעות בישראל – דער ספר איז געווידמעט אויף דעם גרויסן מכשול פון איסור יחוד וואס עס קומט פאר ביי פרויען וואס גייען צו דאקטורים קלים ורקים. דער ספר ווייזט דעם ריכטיגען וועג ווי א אידישע טאכטער דארף זיך פירן זאל ניצל ווערן פון איסור יחוד און אנדערע מכשולות. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א – .Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

מכתב על פאה נכרית – כ"ה אייר תשס"ד- מהגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאו

פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים

 חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 קול קורא מרבנים הגאונים הצדיקים האוסרים פאה נכרית

זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

פתח האהל חלק יג – פתיחה בהתעוררות ודברי חיזוק שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי לאברכי הכולל "אהל משה" שנת תשל"ו. בעמח"ס שו"ת ברכת שמים ג"ח וספרי ברכת שמים על הש"ס.
תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבה בימים אלו להלכה ולמעשה, ובו נתבארו המכשולות הנוראות המצויות בעבודת הנשים בכלל ובעבודת האפי"ס בפרט. יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל שמואל" דקאשוי בעדפארד הילס, נ.י

קול קורא – פסק הלכה – מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"ק

אויפרוף – צניעות – מוועד למניעת הרחיצה בתערובות בסי-געיט

זכה לבנים מהוגנים – דרשת מרן הגה"ק מסאטמאר בענין לבישת פאה נכרית

מדריך חצניעות בישראל והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם – וויכטיגע דינים וועגען צניעות

, באידיש.
– יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קדושת ישראל הלכות יחוד – אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. – Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

גם בקרית יואל מתחתנים עם שיקסעס רח"ל.. – קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד

מאמר לפני מי אתם מטהרים, על הפאה הנכרית והצניעות

בזכות נשים צדקניות – על שמיטת הפיאות הנכריות בכ"א אייר התשס"ד, ירושלים עיה"ק.

עקבתא דמשיחא. – עורי עורי כי בא אורך, פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה. – אשרנו שזכינו בדור זה לכך, אשרינו שזכינו בדור זה להתעוררות כזו אשר אלפי אלפי נשים בכל העולם כולו מבערות פאות ומחליפות למטפחות, בירושלים בני ברק ושאר הרי ארה"ק, ארה"ב אירופא ועוד, חייבים להחזיק טובה לבעל מחבר ספר "דת משה וישראל שליט"א, הקב"ה שלחו במיוחד לעולם לכך, ואם לא פעולותיו במסי"נ, מי יודע אם היתה כיום מטפחת בעולם. – עורי עורי בת ישראל

צאי לך בעקבי הצאן. – שאלה? איזה כיסוי ראש כשר ואיזה לא?        עדות נוראה ומצמררת. – עבירה גוררת עבירה. – עבודה (זרה) בראש – הפאה של בודהה. – פיאות שנשים חובשות בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה.- דת והלכה.          גרוע מכל העבירות – כיצד נציל חיים? – פרצה חמורה. – גילוי דעת.       שקר החן, בנוגע פאה נוכרית רח"ל. אכזריות. – ניתן להשיג את הקונטרס "בואו חשבון" ובו ביאור מקיף על הפאה נוכרית, במחיר הקרן.           סיפורה של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני, סיון תשנ"ז

 

 בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי  ארגון  מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, – חודש תשרי תשנ"ה – וועד משמרת הצניעות אל הקהל היהודי  אוכל בשוק דומה לכלב. – להסיר מכשול – מהפיצא סטארס!!!  . – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי – להסיר מכשול – מחנויות של פיצא. . – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש כסלו תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש טבת תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש שבט תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב' – בענין ילדים מאומצים – דיניו ומנהגיו 52 שאלות שיש בענינים אלו. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש אדר תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב'– בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 

 

 אזהרות נחוצות בענין הפרצות הגדולות בעניני טבילה לנשים שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"לבו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" – מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת – מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו – מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה

מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. שנאמר (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב". והעובר על זה ובא על אשה נדה, אפילו אחר שכלו ימי הנדה, כל זמן שלא טבלה במקוה כשרה כדין, של ארבעים סאה, שניהם חייבים כרת, והולד הנולד הוא פגום. (ופירשו האחרונים: שהוא פגום ומקולקל, וראוי להרחיק ממנו). ואסור לבוא על אשתו סמוך לוסתה. וכמה נקרא סמוך לוסתה? אם היה דרכה לראות ביום, אסור מתחלת היום; ואם היה דרכה לראות בלילה, אסור מתחלת הלילה. ויולדת, טמאה לבעלה כנדה, ואפילו לא ראתה דם בשעת לידה, טמאה; בין ילדה חי, בין ילדה נפל. ובמדינותינו, לאחר שבעה ימים לזכר וארבעה עשר לנקבה, אם טהרה מדם, תוכל לעשות בדיקת "הפסק טהרה" ותתחיל לספור שבעה נקיים, ותטבול אחר כך, ומותרת לבעלה. ואם תראה דם לאחר טבילתה, אסורה לבעלה ככל הנשים (שאין לה ימי טוהר הכתוב בתורה). והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה, הרי הוא כבא על הנדה.

והנה, בענין עצם חיוב הטבילה לנדה, לא הוצרכנו לדבר, כי מי מבני עמנו לא ידע את גודל חיובה על פי התורה, כי הלא נדה היא כל זמן שלא טבלה; ואפילו נמשך כמה שנים מעת ראייתה, וכבר נעשתה זקנה שפסקה מלראות, מכל מקום עדיין טמאה היא מן התורה, מעת שראתה ועדיין לא נטהרה. ואיסור נדה מפורסם בכל ישראל, אפילו לקטן שבקטנים שיש לו מעט ידיעה בחומש, כי הלא מקרא מלא הוא (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה", וכתיב בסוף הפרשה (שם שם, כט): "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושת מקרב עמם", והיינו, שגם האשה נכרתה עבור זה. ונשנה הדבר הזה בפרשה כמה פעמים שהוא תועבה, ומטמא הנפש, ונפשו נכרת מארץ החיים לגמרי. ואפילו אם יכפוהו עכו"ם לזה, צריך למסור נפשו ולא יעבור על זה – שהוא שקול כמו עבודה זרה. והנה, מחמת גודל פרסומו בין האומה, היה דבר זה לפלא ולתמהון אם היינו מעתיקים לפני הקורא גודל איסורה; וכמו שאין צריך להזהיר לכל אחד שלא יחתוך את ראשו. אכן, עתה, בעונותינו הרבים, החלו אנשים קלי דעת ובורים, לפרוץ פרצה בענין הטבילה לגמרי, שנשותיהן אינן טובלות כלל לנדותן, וחושבות שזה רק מנהג של יהדות בעלמא.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה, קלב)

מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת

על כן אנו צריכים להאריך קצת בגודל העון הזה, כדי להזהיר להעם מהחטא הנורא הזה. ראשון לכל צריך האדם לדעת, שכל העונשים הנאמרים בתורתנו הקדושה ובחכמינו זכרונם לברכה על מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת עבור זה. והעובר על זה בזדון לבו, הוא רשע גמור, ופסול לעדות ולשבועה, ונקרא "פושע ישראל בגופו" עבור זה. ודינו נפסק (ראש השנה יז ע"א) – דמי שיש לו רוב עונות, ובתוך העונות נמצא גם עון זה, נדון בגיהנם שנים עשר חדש, ואחר כך גופו כלה ונשמתו נשרפת, והרוח מפזרת לאפרו תחת כפות רגלי הצדיקים. ומי יוכל לשער גודל היסורים והצרות שיסבלו שניהם בגיהנם, אפילו על פעם אחת שעוברין על איסור זה, וכל שכן אם הפקר, חס ושלום, בעיניהם עון זה החמור, לעבור עליו כמה פעמים.

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר

וגם הרבה פעמים גורם העון הזה שתמות בעת שתשב על המשבר, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (שבת לא ע"ב): "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". גם העון הזה גורם כמה פעמים שימותו בניהם. ואפילו הוא רואה שבניו קיימים, לא יחשוב רב ותקיף מכל מסאבין דעלמא". [תרגום: הזרע שהוא מוליד בו בזמן, נמשך עליהם רוח טומאה, וכל ימיהם יהיו בטומאה. כי הבנין והיסוד שלהם הינו בטומאה גדולה וקשה מכל טומאות שבעולם]. (ועיין שם מה שהאריך בזה). ועל כן, כל איש אשר בשם ישראל יכונה, יחוס על עצמו ועל כל דורותיו הבאים אחריו, שלא יכלו בעונותיו, ויתחזק על יצרו שלא לעבור על איסור המר הזה, ויהיה לו טוב בזה ובבא. ולפי זה, צריך ליזהר מאד שלא לדור עם אשתו בעיר שאין שם מקוה כשרה. ואפלו מי שתלוי בו טפלי, ועיקר פרנסתו, לפי מראית עיניו, הוא תלוי רק במקום הזה, לא יחליף עולם עומד לעד לעולם, בעולם עובר, כי בודאי כשידור בקביעות עם אשתו במקום הזה, בהמשך הימים יבוא לידי מכשול ואיסור כרת, רחמנא ליצלן. וישים בטחונו בה', שלא יעזבהו גם שם.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה)

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו. שנאמר (ויקרא יח, יח), "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה". ומשעה שקדש אשה, נאסר באחותה, בין מן האב בין מן האם, ואפילו מזנות. ואם בא על אחותה בחיי אשתו, אפילו אם גירש אשתו, חייבים כרת; ובשוגג, חטאת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה, קלא)

 

בס"דבית דין צדק דקהל האלמין יצ"ו

לאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעות

זעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

 בכבוד רב,   הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא: Division Medical, 138 Division Ave.

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*