logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

טהרת המקווה: דרשות של הגה"צ הרב רוזנברג : בענין המקוואות, משכב זכור, ואפליית ילדות ממוצא ספרדי להמשיך ללמוד בביה"ס

הרב  נחום רוזנברג- - מקוואותמקווה מודרני טירת צבי- ויקפדיה

דרשות של הגה"צ הרב רוזנברג : בענין המקוואות, משכב זכור, ואפליית ילדות
1. דרשה על מקוואות. (באנגלית)

2. דרשה על משכב זכור. (באנגלית) 

3 דרשה בעברית על הילדות הספרדיות שלא מאפשרים  להם להמשיך ללמוד בבית ספר (עברית)

טהרת המקוה 1 זאת חנוכה

….

 

עלון-11-על-קדושת-המקוואות-עם-הוספות-2 (2)

 

DSC08093

 

דרשות הגה"צ  הרב נחום רוזנברג

(יש להמתין  מעט עד להטענה מלאה של הדרשה)

1. ענין כשרות המקוואות (בשפה האנגלית)

 

2. ענין משכב זכור  ( בשפה האנגלית) 

 

3. אפליית בנות ממוצא ספרדי להמשך לימודים בבי"ס  (בשפה עברית)

…..

1 2 3 4

 

 

אור המקוה # 11 על טהרת וקדושת המקוואות

ב"ה, מקוה ישראל ה' – על חיוב ושמירת תורת המקוואות

מקוה ישראל ה' פרק ז'

קול מהיכל ה'
עורו והתעוררו!

שמע ישראל

אל אחינו בני ישראל החרדים אל דבר ד' ולקיום מצות תורתנו הקדושה הי"ו.

הן גלוי וידוע לפני כל, כי עיקר יסוד טהרתן וקדושתן של ישראל תלויה במקוה טהרה, ובעוונותינו הרבים בזמנים האחרונים רבת העזובה והמכשלה בזאת, ערו ערו עד היסוד בה, כי לדאבון לב כל יראי ד' וחושבי שמו יתברך, מאת הבתי דינים יצאה המכשלה הזאת, על ידי שהם מממנים רבנים מפקחים ומשגיחים כאלה, שאינם בקיאים ויודעים בהלכות מקואות, ותלמידים וצורבי רבנן האלה מכשילים את הרבים ביודעין ובלא יודעין, ובעוונותינו הרבים מדי יום ביומו נכשלים אלפי בני ישראל אשר בכל העולם כולו באיסור החמור שהוא מחייבי כריתות רחמנא ליצלן, ואוי לנו שהגענו ככה, ואוי לדור שכך עלתה לו בימיו, ואיככה נוכל לשבת בזרועות חבוקות ולראות כבלע את הקודש, וכמעט כסדום היינו ולעמורה דמינו, ועם ישראל גוי קדוש רחמנא ליצלן יהיה ככל הגוים אשר מסביבותינו, ד' יחוס וירחם כי לולי טהרתן של ישראל אין תקוה לאחריתנו.

אי לזאת עלינו לעורר ולהזהיר את הבתי דינים שבישראל:

א) לבל ליקח לבניית המקואות כי אם רק מומחים ובקיאים בהלכות המקואות על בוריין.

ב) למנות רבנים מכשירים ומפקחים שהם יראים ושלימים, תלמידי חכמים מופלגים, ומוציאה תלמידים כאלה שלא שמשו כל צרכן.

ג) לברר מאת הרבנים המכשירים ולהודע מי סמכם בסמיכת הוראה, כי אולי ואולי קבלו הוראה בעד בצע כסף, וכמו שהונהג באמריקה זאת מלפנים, לפני מאות בשנים.

ד) לבל לסמוך בזה על "ארגאניזאציעס" של רבנים, הנמכרים בעד כסף וכבוד המדומה.

ה) שלא לסמוך על רב מכשיר אחד בלבד, כי אם כמו שהי' המנהג בישראל עוד מימי קדם, שכאשר בנו מקוה חדשה, הזמינו עשרות רבנים, למען להכשירו כדת וכהלכה.

ו) לעורר את בני הכוללים ולומדי התורה, לעסוק בהלכות מקואות בקביעות, למען ידעו דת משה וישראל, כי בעוונותינו הרבים המכשולות עולין עד לב השמים.

אנא אחים יקרים, הלא הם דברים העומדים ברומו של עולם, על כן אם החרש תחרישו לעת כזאת חס ושלום נאבד כולנו ובית אבינו זכרונם לברכה, ויהיה חס ושלום חורבן עולם, רחמנא יצילנו!

על כן אנא, עורו נא, התעוררו נא בעד עמנו, קדושתנו וטהרתנו, עמדו נא על המשמר, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל.

התייצבו נא בפני הפרץ, ואל תתנו להמשחית לבא אל בתי בני ישראל, לא ירעו ולא ישחיתו בכל גבול הר קדשנו, וד' עמכם גבורי החיל, לשמור ולעשות ולקיים את יסוד טהרתן וקדושתן של ישראל. ובזכות זה נזכה לגאולת ופדות נפשינו, וישוב שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

הכ"ד הנאנחים והנאנקים על פרצת עמינו וחילול קדושת תורה הקדושה.

הכותבים וחותמים בלב נשבר ונדכה, ולישועת ד' נחכה.

בית דין צדק העולמי

למחקר טהרת וקדושת המקוואות

וועד המחקר לטהרת וקדושת המקוואות

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

י"ג מדות של רחמים, תשע"ו

ידוע בשער בתי רבים כי לערך 60% מקוואות בארץ הם פסולות, לאור זה שלחנו שליחים לגדולי וצדיקי ישראל המפורסמים, לראות שהם יעשו פעולות לתקן הדבר הגדול הזה.

וזה מה שקרה, אצל הרב הראשון:

הרב המעורר: בדקנו הרבה מקוואות ביחד עם הרבנים הנותנים הכשר ויש לנו לערך 8000 תמונות ממקוואות ורואים שלערך 60% פסולים, ולא רק זה אלא אלו הרבנים המפרסמים שבונים מקוואות יש להם ידיעה בזה כמו שאני יכול להנהיג מטוס 747 ולמעשה הם ממש פסולים.

העצה שכבודו יבוא אתנו לבדוק ויראה התמונות וישמע מה שהרבנים אומרים לנו, ונתקן שמהיום והלאה יתוקן הדבר, בלי רעש, לא ברעש ה'.

עוד עצה: שכ"ק ימציא מכתב שכל מקוה  יהיה תחת השגחה של  מומחה גדול שיבדוק המקוה ואם לא,  אסור השימוש במקוה זה!

תשובת הרב: אין לי הכוח לזה, הרבנית בשום אופן  לא תסכים, היא אשה חולה וכל הנשים, ילדים והנכדים יצחקו/ילעגו  לה. ותהיה להם בושה גדולה מזה, לכן  עצתי  היא שכבודכם ימשיכו בזה ונברך אתכם  מפי עליון  שתישאו ברכה שתצליחו במעשה ידיכם, והמקוה שאני נותן הכשר תבואו ותבדקו, ואם צריך תיקון אני אתקן הכל בע"ה, כי אני רואה שכל מעשיכם לשם שמים, ואשרי חלקכם  בעולם הזה ובהבא, אני מניח שאתם מבינים אותי.

וזה מה שקרה, אצל הרב השני:

הרב המעורר: כנ"ל, והוספנו:

מעשה נורא בענין מקוה מהחפץ חיים זצ"ל – ישאלו אותי בבית דין של מעלה האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן!:

בעיירה לא הרחק מראדין נפסלה המקוה המקומית, ולאף אחד במקום לא היה איכפת לתקן את המקוה, ואז החליט החפץ חיים לנסוע לאותו עיר, וכשהגיע לשם הודיע שהוא מבקש לומר דרשה בבית הכנסת, בני העיירה ששמעו שהחפץ חיים עומד לדרוש, סגרו כולם את החנויות ובאו לבית הכנסת, ואז פתח החפץ חיים ואמר: רבותי! כשאגיע לעולם העליון ישאלו אותי מה שמך? אשיב ישראל מאיר, ישאלו אותי האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן, ואז בודאי ישאלו אותי ומה עשית?, אשיב, שנסעתי לעיירה והזהרתי את תושבי המקום, ולא רצו לשמוע בקולי, ולכן אני מבקש מכם שתמסרו לי בכתב שאני הזהרתי אתכם. לכן אני מזהיר אתכם שלא תשתמשו במקוה הזה עד שתדעו בבירור שתקנו את המקוה.

תשובת הרב: אתם צודקים, באמת צריכים לעשות ולתקן הדבר, אבל זה לא בשבילי, מפני הרבה טעמים, אני לא החפץ חיים, אני לא מגיע לקרסוליו, ברכה והצלחה בכל הענינים.

וזה מה שקרה, אצל הרב השלישי:

הרב המעורר: כנ"ל, והוספנו עוד:

סוֹד יְרִידַת הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ לְעָלְמָא הָדֵּין וְרֶמֶז עַל זֶּה ב"זָע"ם" תִּצְעַד אר"ץ, רָאשֵׁי תֵּבוֹת: זְבִיחָה עֵרוּבִין מִקְוָאוֹת.

הַבַּעַל שֶׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ זְיָ"ע שׁוֹמֵעַ בִּמְתִיבְתָּא דְּרָקִיעַ ש"מִקְוֶה" שְׁ'חִיטָה וְעֵ'ירוּב הֵם יְסוֹדֵי הַדָּת שֶׁהָעוֹלָם עוֹמֵד עֲלֵיהֶם

שָׁמַעְתִּי שֶׁתַּלְמִידֵי הַרְבִּי יִשְׂרָאֵל בַּעַל שֵׁם טוֹב זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה הָיוּ יוֹשְׁבִים בְּיַחַד וּמִתְוַוכְּחִים אֵיזֶהוּ הַדָּבָר הָעִקָּרִי שֶׁרֹאשׁ וּמַנְהִיג הַדּוֹר צָרִיךְ לְהַשְׁגִּיחַ עָלָיו. – יֵשׁ מֵהֶם אָמְרוּ שֶׁהָעִקָּר הוּא לְהַשְׁגִּיחַ עַל הַזְּבִיחָה שֶׁיִּהְיֶה הַשׁוֹ"ב יָרֵא שָׁמַיִם, וְכֵן בְּכָל שָׁאַר עִנְיָנִים הַשַׁיְיכִים לָזֶה כִּי חַס וְשָׁלוֹם מַאֲכָלוֹת אֲסוּרִים מְטַמְטְמִים אֶת הַלֵּב. – וְיֵשׁ שֶׁאָמְרוּ עֵרוּבִין הוּא הָעִקָּר כִּי הִלְכוֹת שַׁבָּת כַּהֲרָרִים הַתְּלוּיִים בְּשַׂעֲרָה (חֲגִיגָה דַּף י' עַמּוּד א') וְהָאִסּוּר חָמוּר מְּאֹד. – וְיֵשׁ אָמְרוּ מִקְוֶה הִיא הָעִקָּר לְהַשְׁגִּיחַ שֶׁהַמִּקְוֶה תִּהְיֶה כְּשֵׁרָה בְּלִי שׂוּם חֲשַׁשׁ, כִּי אִם יְסוֹד בִּנְיָן הָאָדָם הוּא חַס וְשָׁלוֹם בְּלִי כַּשְׁרוּת קָשֶׁה לוֹ מְּאֹד לְהִתְגַּבֵּר עַל הָרַע רַחֲמָנָא לִיצְלָן. – וְאַחַר זֶה אָמַר לָהֶם מָרָן הָרַב יִשְׂרָאֵל בַּעַל שֵׁם טוֹב זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה בָּזֶה הַלָּשׁוֹן, תֵּיתֵי לִי כִּי בְּעֵת הַזֹּאת פִּלְפְּלוּ גַּם כֵּן בַּמְּתִיבְתָּא דְּרָקִיעַ אֵיזֶה מֵהֶם עִקָּר וְאָמְרוּ כְּמַר וּכְּמַר. – וְהַסִּימָן הוּא בְּמִקְרָא (חֲבַקּוּק ג') בְּזַע"ם תִּצְעַד אָרֶץ רָאשֵׁי תֵּבוֹת "זְבִיחָה, – "עֵרוּבִין, – "מִקְוֶה, כָּל אֵלֶּה הֵם יְסוֹד הָאָרֶץ. עַכַּ"ל. (סֵפֶר בְּרָכוֹת אַבְרָהָם פרשת וָאֶתְחַנַּן, בֵּית אַהֲרֹן בְלִיקוּטִים, וְכֵן הוּא בְּבַעַל שֵׁם טוֹב עה"ת פרשת יִתְרוֹ).

ומובא בתבואות שור (על מסכת חולין) שהס"מ יושב על כסא של ג' רבנים, חזנים, שוחטים, ואינו צריך לעמול הרבה וכך יש לו הכל ברשותו. ובשו"ת חתם סופר (או"ח סימן ר"ה) מבואר שמלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים, וזל"ק: המלך זקן וכסיל [הוא היצה"ר] יושב על כסא של ג' רגלים. רגל א' – החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל. רגל ב' – שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל. רגל ג' – סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים, ותו לא צריך לכלום, עכל"ק.

וידוע שערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד, רק מעמיד שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דיליה, ועי"ז הכל ברשתו. וראה מה שכתב בעל תולדות יעקב יוסף (פ' נשא בד"ה העולה) וזל"ק: עתה התחכם היצה"ר שלא יצטרך לילך ולפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד, רק יחיד אשר רבים נכשלים בו, והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דיליה המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו עיי"ש.

 וזה שאנו רואים רבנים גדולים בקהילות ישראל שמכשילים הרבים ומאכילים נבילות וטריפות בישראל, זה אינו דבר חדש, וכבר מבואר בספר "שע"ת לרבינו יונה" זצ"ל וזל"ק: אם הרב אינו משגיח על השו"ב כראוי וסומך עצמו על חזקתו הוי הרב בכלל מאכיל טריפות לישראל חס ושלום ונתפס בעונו.

וכמו כן לעניני מקוה שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ששמע במתיבתא דרקיע "תֵּיתֵי לִי כִּי בְּעֵת הַזֹּאת פִּלְפְּלוּ גַּם כֵּן בַּמְּתִיבְתָּא דְּרָקִיעַ אֵיזֶה מֵהֶם עִקָּר וְאָמְרוּ כְּמַר וּכְּמַר".

מורי ורבותי! אני רוצה להזהירכם שתטלפנו לרבנים שלכם שיביאו מומחים גדולים כמו שכתבתי לכם, וימציאו  אישור בכתב על כשרות המקוה שבדקו, כי בדקנו הרבה מקוואות בארץ ישראל, ויותר מחמישים אחוז מקוואות פסולות, ולכן אל תגידו לא ידענו, אל תגידו לא יכולנו, כל אחד יכול לטלפן להרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הרה"ג רבי יצחק יוסף שליט"א והרה"ג רבי דוד לאוו שליט"א ולהגיד להם מה שכתבנו, ויש ב"ה מי שבודקים מקוואות בחינם ומוכן לעזור לתקן המקוואות בחינם!!!

ועל כן אנו קוראים לנשיאי מועצת גדולי התורה והאדמורי"ם, מנהיגי ישראל, שיארגנו שהחסידים ותלמידיהם יהיו להם מקוואות כשירות, כי זה יסוד קדושת ישראל, ומחברי ספרים שיש להם השפעה על מאות אלפי ישראל, הרבנים הדרשנים ברדיו, [ויש להם הרבה שומעים], מחזירי בתשובה בתקשורת האלקטרונית, מנהיגי תחנת רדיו!!! יפרסמו בכל הכוחות להצלת עם ישראל בקדושת המקוואות, וכך נוכל לזכות למקוואות כשרות.

ולסיום הדברים: אעתיק מה שכתב הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו הבהיר שערי חיים דף ו, ע"ב, וז"ל: אוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב: צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה עבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על אשת איש, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא הצור תמים פעלו, ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא פקדת עליו אשמו וכו' עכ"ל.

תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה חידודין חידודין בעלותו על ליבו כי עניותא דישראל, הגזירות והמלחמות, המשיסות וההריגות "הוא בעצמו גורם לזה"

הגה"ק המקובל האלוקי רבי מנחם מענכין היילפרין זי"ע כותב בהסכמתו לספר "איפה שלימה" מהמקובל האלוקי רבי חיים שאול הכהן דוויך זי"ע, וז"ל: אדם המאמין האמיתי, תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה חידודין חידודין בעלותו על ליבו כי עניותא דישראל, הגזירות והמלחמות, המשיסות וההריגות "הוא בעצמו גורם לזה" .. כל זה נקרא איפוא "חטאים שבין אדם לחבירו אשר גם יום הכיפורים אינו מכפר עליהם", אוי לנו מיום הדין והתוכחה… עיי"ש.

בזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח: אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, מי מטהר אתכם – אביכם שבשמים (סוף יומא), ובזכות זה יתקיים במהרה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים (בראשית א' ב'), זו רוחו של מלך המשיח, היינו שבזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח, עד כאן. (הרב הקדוש החוזה מלובלין זצ"ל, ספר מעין גנים). יחד עם כלל ישראל בזכות טהרת המקוה נזכה לאריכות ימים ושנים ולקבל פני משיח צדקנו, ותחזינה עינינו בשמחה זו, בב"א.

העצה היחידה היא: שכל האנשים וכו', המשתמשים  וטובלים במקווה ידברו עם הרב המכשיר שיזמין את הרב המקוואות שיבדוק ביחד איתו את המקוה, וכך תדעו שיש לכם מקוה כשרה, כי הרבה פעמים אפילו שהמקוה נבנה וכשר הבלן או הבלנית יכולים לפסול את המקוה לעולם, והרב לא ידע ולא יחלום מזה, עד שיתגלה לו.

הטלפון של רב המקוואות: הגה"צ רבי נחום רוזנבערג שליט"א טל:

DSC08082

 

להורדה:

מה נענה ליום הדין שידענו ולא פירסמנו

עלון-11-על-קדושת-המקוואות-עם-הוספות-2 (2)

107 רבנים שחתמו שהרב נחום רוזנבערג צודק ושצריכים ללכת למשטרה

מסמך מעודכן לבדיקת מקואות ( 530A 1 2

 

 

 

DSC08092

חתימת 107 רבנים על צדקותו  של הרב רוזנברג

1 2 3 4  107 רבנים שחתמו שהרב נחום רוזנבערג צודק ושצריכים ללכת למשטרה

מה נענה ליום הדין שידענו ולא פירסמנו

עלון 11 על קדושת המקוואות עם הוספות 2

..

 

J DSC08081 DSC08082 DSC08084 DSC08085 DSC08086 DSC08087 DSC08088 DSC08089 DSC08092 DSC08093 DSC08097 DSC08098 DSC08100 DSC08101 DSC08103 DSC08105 DSC08106 DSC08107

 

..

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*