logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אור הזוהר # – מקוה # 11 על טהרת וקדושת המקוואות

מקוה-  תמונת מעיין

אור הזוהר # – מקוה # 11 על טהרת וקדושת המקוואות

 מקוה ישראל ה' – על חיוב ושמירת תורת המקוואות

 להורדה:

עלון 1 על קדושת המקוואות

עלון 2 על קדושת המקוואות

עלון 3 על קדושת המקוואות

עלון 4 על קדושת המקוואות

עלון 5 על קדושת המקוואות

עלון 6 על קדושת המקוואות

עלון 7 על קדושת המקוואות

עלון 8 על קדושת המקוואות

עלון 9 על קדושת המקוואות

עלון 10 על קדושת המקוואות

עלון 11 על קדושת המקוואות

עלון 12 על קדושת המקוואות

מקוה ישראל ה'

פרק ז'

קול מהיכל ה'
עורו והתעוררו!

שמע ישראל

אל אחינו בני ישראל החרדים אל דבר ד' ולקיום מצות תורתנו הקדושה הי"ו.

הן גלוי וידוע לפני כל, כי עיקר יסוד טהרתן וקדושתן של ישראל תלויה במקוה טהרה, ובעוונותינו הרבים בזמנים האחרונים רבת העזובה והמכשלה בזאת, ערו ערו עד היסוד בה, כי לדאבון לב כל יראי ד' וחושבי שמו יתברך, מאת הבתי דינים יצאה המכשלה הזאת, על ידי שהם ממנים רבנים מפקחים ומשגיחים כאלה, שאינם בקיאים ויודעים בהלכות מקואות, ותלמידים וצורבי רבנן האלה מכשילים את הרבים ביודעים ובלא יודעים, ובעוונותינו הרבים מדי יום ביומו נכשלים אלפי בני ישראל אשר בכל העולם כולו באיסור החמור שהוא מחייבי כריתות רחמנא ליצלן, ואוי לנו שהגענו ככה, ואוי לדור שכך עלתה לו בימיו, ואיככה נוכל לשבת בזרועות חבוקות ולראות כבלע את הקודש, וכמעט כסדום היינו ולעמורה דמינו, ועם ישראל גוי קדוש רחמנא ליצלן יהיה ככל הגוים אשר מסביבותינו, ד' יחוס וירחם כי לולי טהרתן של ישראל אין תקוה לאחריתנו.

אי לזאת עלינו לעורר ולהזהיר את הבתי דינים שבישראל:

א) לבל ליקח לבניית המקואות כי אם רק מומחים ובקיאים בהלכות המקואות על בוריין.

ב) למנות רבנים מכשירים ומפקחים שהם יראים ושלימים, תלמידי חכמים מופלגים, ולא מיוצאי ותלמידי "ישיבה יוניווערסיטי" הנודעת לשמצה, ומוציאה תלמידים כאלה שלא שמשו כל צרכן.

ג) לברר מאת הרבנים המכשירים ולהודע מי סמכם בסמיכת הוראה, כי אולי ואולי קבלו הוראה בעד בצע כסף, וכמו שהונהג באמריקא זאת מלפנים, לפני מאות בשנים.

ד) לבל לסמוך בזה על "ארגאניזאציעס" של רבנים, הנמכרים בעד כסף וכבוד המדומה.

ה) שלא לסמוך על רב מכשיר אחד בלבד, כי אם כמו שהי' המנהג בישראל עוד מימי קדם, שכאשר בנו מקוה חדשה, הזמינו עשרות רבנים, למען להכשירו כדת וכהלכה.

ו) לעורר את בני הכוללים ולומדי התורה, לעסוק בהלכות מקואות בקביעות, למען ידעו דת משה וישראל, כי בעוונותינו הרבים המכשולות עולין עד לב השמים.

אנא אחים יקרים, הלא הם דברים העומדים ברומו של עולם, על כן אם החרש תחרישו לעת כזאת חס ושלום נאבד כולנו ובית אבינו זכרונם לברכה, ויהיה חס ושלום חורבן עולם, רחמנא יצילנו!

על כן אנא, עורו נא, התעוררו נא בעד עמנו, קדושתנו וטהרתנו, עמדו נא על המשמר, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל.

התייצבו נא בפני הפרץ, ואל תתנו להמשחית לבא אל בתי בני ישראל, לא ירעו ולא ישחיתו בכל גבול הר קדשנו, וד' עמכם גבורי החיל, לשמור ולעשות ולקיים את יסוד טהרתן וקדושתן של ישראל. ובזכות זה נזכה לגאולת ופדות נפשינו, וישוב שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

הכ"ד הנאנחים והנאנקים על פרצת עמינו וחילול קדושת תורה הקדושה.

הכותבים וחותמים בלב נשבר ונדכה, ולישועת ד' נחכה.

בית דין צדק העולמי

למחקר טהרת וקדושת המקוואות

צדק העולמי

בית דין צדק העולמי

למחקר טהרת וקדושת המקוואות

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*