logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קול קורא למאכלות אסורות- למה באה מחלת הסרטן, ל"ע? ענין הסכנה של שחיטות עוף במשחטות גדולות בענין הבריאות

,תמונה- העיר של קרקא באנגליתעל שדה הכשרות

קול קורא על מאכלות אסורות

 

 

 

 

בענין הסכנה הגדולה שהתגלה למה באה מחלת הסרטן נדפס בעיתון ניו יורק טיימס

מגלים לנו כל הסודות מתורגם חלק גדול ללשון הקודש/ והסכנה של העופות בשחיטות הגדולות שהם טריפות לפני השחיטה/ וכמו ששוחט סיפר שהעופות עושות לבד זה חליפתי שלפני השחיטה הם גוססות והולכות למות והרבה פעמים שוחטים עופות מתים ממש/ וההורים מאכילים בניהם בסרטן ואחר כך בוכים שהילד קיבל מחלת סרטן/ והם לא חולמים שהם אשמים/ נא לפרסם בכל העולם בכל אופן שאפשר וסטאפ וכו'

להורדה:

קובץ ספרים בעניני כשרות כרך ט

חלב יצהר – המלחמה הגדולה נגד האכלת נבילה וטריפה חלב ודם ורצו להרוג את האדמור מקאשוי זיע

 

  בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות

1.    רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2.    מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.    אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4.    אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5.    כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6.    יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7.    אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.    מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9.    נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10.  נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11.   הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12.   מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13.  למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14.  כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו – מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינווהשכינה בגלות עדיין בעונינו? – מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15.   אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16.   נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17.   מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18.  שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19.   הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20.  מחזה מחרידה ומזעזעהשוחט אינו שוחט עוף או במהרק שוחט את עצמו.

21.   אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22.  רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"לוהוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעוכי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרהדאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרהמה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.

23.  התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות – על ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא – מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק רנתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל

 גודל הפגם ממאכלות אסורות והעונשים על האדם גודל הפגם ממאכלות אסורות2

מעשה אבות סימן לבנים (זוהר הקדוש)

שני קצביםמאכילי נבילות וטריפות חלב ודםבעלי תשובהקראקא שמ"ו – נוא יארק תשמ"והסיפור שאירע בקראקא חוזר על עצמו בארצות הבריתהופיע מחדש הסיפור המזעזע שאירע לפני 400 שנה,
שזיעזע את העולם כולו ובמיוחד את יהודי אירופה
.מומחים מעידים כי היספור הזה הוא המזעזע והמעניין ביותר שאירע בכלל ישראל בכל הדורות.תוכן הסיפור:1. מה שקצבים מסוגלים לעשות.

 (טוב שבטבחים שוטפו של עמלק, רש"י קידושין פ"ב:)

2. גדולי ישראל נופלים במלכודת.

3. דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות וטריפות.

4. קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך.

5. לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים במרכזה.

6. מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.

7. הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.

8. בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו בדמי ימיהם.

9. אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.

10. ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים הורים מלאי צער.

11. העיר כולה על גלגלים.

12. אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות.

13. כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים לזבל.

14. עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את הדרך הישר.

15. מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה קראקא במשך עשרות שנים.

16. תלמידי חכמים – רבנים – דיינים – גאונים וצדיקים – ראשי ישיבות כלי קודש – סופרים 

 שוחטים מלמדים – בני ישיבות חסידים ואנשי מעשה – תינוקות של בית רבן ועשרות אלפי 

משפחות חשובות אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים.

17. בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.

18. ה"מגלה עמוקותגוזר עשרות תעניות בגלל עשרות המגיפות.

 ,תמונה- העיר של קרקא  THE CITY OF CRAKOW ,תמונה של העיר  רחוב בקראקא

כמה היבטים של המעשה הנורא

ההבדל בין ארצות הברית לקראקא

1. לקראקא הירב אחד – בארצות הברית ישנם מאות רבנים.

2. בקראקא היו שני קצבים – בארצות הברית מאות קצבים.

3. בקראקא האכילות טריפה בשוגג – בארצות הברית במזיד.

4. בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב, – בארצות הברית הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרעבנים.

5. קראקא היתה רק עיר אחת – בארצות הברית ישנן מאות קהילות חרדיותשהוא חלק גדול מכלל ישראל.

6. בקראקא הקצבים חזרו בתשובה בהתעוררות הראשונה – בארצות הברית לאחר עשרות שנים של זעקה 

מרה על ידירבנים גדולי ישראלואנשי המחנו"ט (ראשיתיבותמאכילית חלב נבילות וטריפותעדיין עוד י

שנם מאכילי חלב.

7. בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול והנורא – בארצות הברית למאכילי הטריפות לא הי' כל פחד.

8. בקראקא הרבנים קרעו לבבם ובכו על חורבן בית המקדש – בארצות הברית לוקחים חלק גדול של הרבנים ק

רובלמליון דולר דמי הכשר, בכדי להתגונן נגד הרבנים המעוררים, להשתיק את הערעור, ולטשטש את המוחות

היהודיםהתמימים ולא להרשות חלילה ליהודים שיפסיקו לאכול בשר טריפה.

9. בקראקא בסך הכל במשך 40 שנה מכרו כל כך הרבה נבילות וטריפות, ובניו יורק מוכרים ביום אחד כמו כזו 

כפישמכרו שם במשך כל השנים, כי בקראקא לא הי' אקספורט ביזנעס, אבל בניו יורק מפיצים אלפי טונות של

 בשר כל יום לכלהאטליזים בכל ארצות הברית ולכל המסעות שםלבתי המלוןלמסעדותלקעיטערערס

לבתי החוליםלמטוסים אלפיטונות בשר בתוך חודש (ובפרט סאלאמיספרענקפורטערנקניקיות שהם 

מטובלים בחלבלשונות וכבדים ועוד.

מתי תהילנו הזכישהרבנים יצוו שהעיר הטריפה ששמה ניו יורק ישברו את הכלים הטרפים

ולזרוק את כל הבשרהטרף לזבל.

וועד משמרת הניקור

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*