logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר הערב רב חלק כ"ג- ספר רזא דמהימנותא- לרבינו המקובל האלקי-רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א- תלמיד הגר"א זיע"א

סערב רב וכל המסתעף- כותרתספר הערב רב- וכל המסתעף – חלק כ"ג  ספר רזא דמהימנותא- לרבינו המקובל האלקי-רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א- תלמיד הגר"א

ספר כג הערב רב בספרי הרמ משקלאוו

 

 

ספר רזא דמהימנותא

לרבינו המקובל האלקי

רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א

תלמיד הגר"א זיע"א

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף ט"ז

 

אבל עיקר המס"ך סוד הסמ"ך

אבל עיקר המס"ך סוד הסמ"ך, רקי"ע המבדיל בין מים למים, הוא עו"ר ד"ק, שלות הרשעים אשר ברומ"י רבתי ורומ"י זעירתא [רע"מ פנחס רנב.], שהן שבר"י א"ת של מעשי בראשית, ועומדין אחורי מקום ומלעיגים (עד) [על] דברי חכמים וחידותם, ותופסים רק חמ"ר לבד שאמרו ברמז משל חידה, שהוא נפ"ש רו"ח, פשט דרוש, של חכמ"ה בינ"ה ודע"ת הגנוזה בכת"ר של תורה, ועתה בעו"ה מחמת סתימת החכמה וסילוקה, וגנוזה בחומ"ת א"ש סוד כ"ף רא"ש מ"ם למ"ד, בו' ימי החול, ו' פעמים נהר די נ"ר, והוא א"ש נג"ה של א"ש הג"ן כנ"ל, והן ב' חומ"ת א"ש.

ובחטא אדם הראשון ירדה בסוד לב"ן ב"ן נחו"ר

וכבר ידוע שסוד עבירה לשמה הוא אליהו בהר הכרמ"ל [ב"ר פפ"ב ה], אשר על זה נאמר ראשך עליך ככרמ"ל [שה"ש ז], ושומר החומת אש מבחוץ הוא לבו"ש צדי"ק צד"ק, הוא עצמו לבו"ש נג"ע רע"ה, שורש סמא"ל רה"ב, לבו"ש, נקודא קדמאה של בראשית שב"א צר"י חר"ק ר"ת שח"ץ, גי' נג"ע רע"ה, וכן צדי"ק צד"ק, כי גם זה לעומת זה עשה אלקים [קהלת ז] בכדי שיהא בחירה, ובחטא אדם הראשון ירדה בסוד לב"ן ב"ן נחו"ר, סוד בלה"ה זלפ"ה רח"ל לא"ה גי' בי"ת יקו"ק, וזה לבו"ש צדי"ק צד"ק שתו"ל בבי"ת יקו"ק, וכמו כן סוד הב' כתר שהוא כלל האורות סוד ו', אור ו' צדיקים הנ"ל, ירדו בסוד שעי"ר פאר"ן, גי' שב"א צר"י חר"ק, והן סוד ק"ש קש"ת של בל"ק ב"ן צפו"ר שהוא דע"ת אלקי"ם, ובלעם בסוד דעת עליו"ן [עי' במדבר כד], שניהם גי' קשקש"ת, אלף ומאתן עלמין [ז"ח עא.], סוד א"ר דאו"ר ובתוכם הוו להגיד כי ישר צורי [תהלים צב].

סוד זה כלל פרצוף

וסוד זה כלל פרצוף, צו"ר סל"ע, יקו"ק אלקינ"ו שורש קי"ן הב"ל, גוף נפש, חסד גבורה, אברה"ם יצח"ק, ב' כרוב, ב' פעמים אלק"י יעק"ב, וזהו פרצו"ף אד"ם קדמו"ן, אש"ל של"ם גי' אש"ת, וזה הפרצוף מתגלה מן החזה ולמטה, שע"כ נקראת חזה שמשם יכול האדם לראות עצמו, משא"כ למעלה מן החזה, כי סוד ישראל שהוא מן החזה ולמעלה גנוז בסוד תבונ"ה, בסוד בני בכורי.

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף טז

גלות אדום שיש בו חלק לשר של אדום

ישראל [שמות ד], נפל בתערוב"ת בגלות אדום שיש בו חלק לשר של אדום, כי על ידו לקח שם זה, ולא יכול לו ונגע בכף ירכו [בראשית לב].

סוד ב' כרובים

עד שיתברר ויתלבן, והרשיעו רשעים [דניאל יב], בסוד ישרא"ל מבגת"ך גי' תתר"ו, ויתייחדו מלאכ"י השר"ת בסוד ב' כרו"ב אשר בב' הקצוות, והשמא"ל אשר משם הרש"ת יתהפך ויתחבר בימין בשלו"ם, ואתי חסד ופריש גזעין [זח"ג עז ע"ב], ויתגלה השר"ש [סוד הקש"ת] ס"ם ששניהם נאחזין ברו"ח אלקי"ם חיי"ם, ועומדים על פלגי מים בשורש הו' המחלק בין מים למים, בעו"ר ד"ק של רקיע, עיקר יסו"ד אמונ"ה גי' יעק"ב, המיחד או"ר רקי"ע מי"ם בעזר"ת יקו"ק הנעלם במסגר"ת, נקודה בהיכלא בסוד או"ר חש"ך מי"ם הכלול באדם אל"ף דל"ת מ"ם.

ומחמת זה מתעלה להכת"ר כשיתמלא ויהי' אל"ף וא"ו רא"ש

ומחמת זה מתעלה להכת"ר כשיתמלא ויהי' אל"ף וא"ו רא"ש, והוא הנעלם אשר בדב"ר יקו"ק הלכ"ה ק"ץ נבוא"ה [שבת קלח ע"ב] גי' שד"י, ודב"ר יקו"ק עם הנעלם הוא או"ר יקו"ק, אשר בע"ץ החיי"ם, אבל מחמת פתוי הנחש אשר נאחז בסוף נע"ר, נפ"ש עי"ן רו"ח, העומד בשער"י צד"ק להיות בחירה, היפוך דב"ר יקו"ק, רא"ש התני"ן ג' בחי' של אמ"ש הי' נמשך לדעת הקב"ה ונהפך לאש"ם לדעת נחש [ב"ר פי"ט ט], ויצא דבר יקו"ק בא"ף וחימ"ה וקצ"ף בחמ"ר הראשו"ן השר"ש נפש"ו להיות ארו"ר מנח"ש, ובהן גנוז חסדו ית"ש בתערוב"ת, ובהפרידו בני אדם יצב גבולת עמים למספר בני ישראל [דברים לב].

ובתור"ת חס"ד הי' נגמר הבירור, אבל מד"ת זמ"ן אשר בבינ"ה דע"ת יש בזה בינ"ה ער"ב ר"ב, והם אחוזים בישראל בסוד לבו"ש נפ"ש הג"ר, ה' בחינות אויר הכלולין בו', סוד ה' נקודת שב"א סגו"ל, תרין עטרין בסוד ת"ג עם הנעלם [עי' ע"ח ש"ה פ"ד], ובלא הנעלם היא ב"ת צ"ר אשר רבצת תחת, והן סוד ה' בחינות אשר בשורש יחוד ש"ם המפור"ש, ובלבו"ש נפ"ש הג"ר אשר בסוד הג"ן נתלבש בה' חומשי תורה, בעצמו"ת יוסף אשר לקח [עי' שמות יג] בסוד על"ה שו"ר [תנחומא כי תשא יט], ומשכו את ישראל לצד השמאל מן אור של י"ש ונשתייר עג"ל [זח"ב קסו ע"ב], ובזה ירד ע"פ מד"ת זמ"ן אשר בכל זמ"ן הכולל זמ"ן מקו"ם נפ"ש, עד שיוגמר להתברר, ויתגלה מן החזה ולמטה משי"ח אלק"י ישרא"ל דוקא, וכן הוא מספר ירושל"ם, ששניהם בסוד תבונ"ה הנ"ל, וזה הוא שופ"ר מעין שופריה דאדם הראשון [ב"מ פד.], וזה שופריה דהגן אשר בעדן מקדם [בראשית ב], כשיתייחדו ויתגדלו בסוד גדו"ל גדול"ה גי' יקו"ק אדנ"י, ויחזור להיות פנים עי"ן גואל"י בפני"ם של יעק"ב בסוד איל"ן הפו"ך, ועייל בב"ר דבראשית לרא"ש הגבע"ה, בשופ"ר של אי"ל תוקף של יצחק, ויתק"ע בזה השופ"ר גדו"ל ברו"ח הקוד"ש, ובמשוך היובל המה יעלו בהר [שמות יט] ב"ב א"ס.

נשמות הצדיקים

ועתה אלו הז' אור, שהן ו' שהן מזו"ן פרצו"ף יקו"ק צבאו"ת, שהן אד"ם נ"ח אברה"ם יצח"ק יעק"ב מש"ה יוס"ף דוי"ד כלל הכל, והן ו' או"ר ודו"ד הוא הז' כלל הכל, כי אד"ם נ"ח הן א', ואלו הו' או"ר הן אלף ומאתן וס"ו עם דוי"ד, שהן סוד אור"ת יקו"ק, אשר גלו תוא"ר יקו"ק במלבוש אב"י הנח"ל נדגלו"ת חמ"ה לבנ"ה [עי' שה"ש ו], באר"ץ החיי"ם גי' איומ"ה בר"ה יפ"ה [שם], והן נשמות הצדיקים שהם מושרשין בתוא"ר יקו"ק אשר באלו אור"ת יקו"ק, אשר חלק"י יקו"ק אמרה נפשי [איכה ג]:

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף יז

סוד גילוי יסוד אבא

ונתחבר דוי"ד עם אבהן [עי' מו"ק טז ע"ב] בסת"ר עליון, ובמקום שליש העליון של החזה מתחלת פרצוף נוקב"א [עי' ע"ח שכ"א פ"ב], סוד יעקב הקט"ן דוד הקטן [עי' חולין ס ע"ב], רק זה בסוד זעיר וזה בסוד נוקבא, ושניהם אחוזים בסוד גילוי יסוד דאבא, סוד התורה של מ"ם שי"ן ה"א בסוד הנעלם, ואמ"ת, והוא התורה הנגלית אשר ירדה בגלות, שהוא דוגמת סוד הנשמה אשר ירדה מעץ החיים, או"ר יקו"ק, בתוך הטיפ"ה גו"ף י"ה, שמזה מו"ת, כי א"ש (א"י) ש"ם המפור"ש גנוז בהיכ"ל, סוד אדנ"י, דינא דמלכותא, וזה אדו"ן כ"ל האר"ץ הוא באו"ר קדמו"ן הנעלם מכולם שאין שכל אדם משיגו, כי ירד הו' אשר מזו"ן של אד"ם נ"ח לכולא ביה, כי כולם בני אדם ובני נח, וכשבא סוד פרצו"ף יעק"ב בא בסוד ירא"ה, יו"ד רא"ש אל"ף ה"א גי' אברה"ם יצח"ק יעק"ב, ועיקר היראה הי' מסוד זהר"י חמ"ה קו"ל יקו"ק אלקי"ם, חמ"ר חר"ם שהתלבש ברו"ח היו"ם [עי' בראשית ג] לרע"ה, בסוד ארו"ר מנח"ש השר"ש של הקש"ת, וסוף של נחש הוא שמת"א גי' אד"ם נ"ח אברה"ם יצח"ק יעק"ב א"ש מי"ם עפ"ר, ורוח עדיין אין בהם, ועיקר הרו"ח הוריד מש"ה בסוד שמהן דמשכנא, בסוד א"ל אלקי"ם אלקינ"ו גי' הרו"ח, ובתוך זה יקו"ק הרו"ח יקו"ק גי' אד"ם קדמו"ן, ונתן ללמודי יקו"ק הן בנ"י ישרא"ל, והוריד תורה מח' רקיעין לבנ"י ישרא"ל גי' תור"ה:

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף יז

סוד אי"ל של יצחק ושל איל"ת השחר

ואלו הז' הנ"ל הן עצמן ז' אורת שנבראו קודם שנברא העולם [עי' נדרים לט ע"ב], אור תשובה, אור ג"ע, אור גיהנם, אור תורה, אור כסא הכבוד, אור בית המקדש, אור משיח, ובסוד מזו"ן פרצו"ף שהוא אד"ם נ"ח אברה"ם יצח"ק נמשך הקו דמזון לכולא ביה סוד הו', סוד עץ הדעת טוב ורע בסוד קטנו"ת, סוד אי"ל של יצחק ושל איל"ת השחר, שורש עיק"ר אמונ"ה בסוד אספקלרי"א, מה שחר [האמונה הגנוזה בעו"ר ד"ק של נקודת חל"ם] כו' אף תפילתן של צדיקים כו' [עי' יומא כט.], מפני שבזו הטיפ"ה כלולה מבו"ר שאו"ן ומח"א סתימא"ה ביחד, הטוב של ע' כוחות, ע' נפ"ש ישרא"ל, ובור אנו"ש של ז' פעמים אדו"ם, וכלל הרע בעמל"ק א"ל אח"ר, של בו"ר שאו"ן במחא סתימאה של ער"ל, עי"ן רו"ח ל"ב של עש"ו, והטוב שבמחא סתימאה של יעק"ב עמר"ם לו"י קה"ת מש"ה ר"ת עמל"ק, המעביר הערל, ומתגלה בימי חייהם או"ת של ברי"ת, ומתגלה אהל מוע"ד של משה בפומא דאמה [זח"ב לו.] סוד יוסף, ומתדבק ימי מש"ה עם האבות ונעשה כת"ר, ויוסף עם ימי האבות הוא ברי"ת, ואו"ת הוא או"ר קדמו"ן שלמעלה מן הכת"ר ומתגלה בברי"ת.

בסוד שעטנ"ז ג"ץ

ואלו הכתרים הן בסוד שט"ן ע"ז ג"ץ, כי א"ש נג"ה של א"ש הג"ן, של מש"ה דו"ד, בהן סוד עז של מים עזים, ורוח עזה כלול בעז, ואש של הניצוץ הנקרא גץ, ובשטן עז גץ חסר מאה, למספר רו"ח הקוד"ש שנסתלק מהם בסוד ס' ום', ובקר"ע שט"ן הוא מאה יותר, כי בזה רו"ח הקוד"ש סוד ע"ץ הדע"ת בי' של אפריו"ן שבו סוד ד"ו פרצופין, ובהן ה"ח וה"ג, אך הנוקבא לית לה מגרמה כלום [עי' ז"ח פ ע"ב], והנקודה של הד' בו' בסוד יהוסף, ואח"כ ניתן לדוי"ד שבזה נשלם ק"ץ הפלאו"ת, יעק"ב מש"ה יהוס"ף דוי"ד.

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף לב

וכל אלו העליות מתעלין בגלות ברוח נשברה, ע"י תעני"ת או שארי יסורין ומסירת נפש, ועסק התורה ותפלה והמצות, הכל לברר הסיגים שנפלו לעמוסי בט"ן סוד ישראל, מדע"ת ער"ב ר"ב

וכל אלו העליות מתעלין בגלות ברוח נשברה, ע"י תעני"ת או שארי יסורין ומסירת נפש, ועסק התורה ותפלה והמצות, הכל לברר הסיגים שנפלו לעמוסי בט"ן סוד ישראל, מדע"ת ער"ב ר"ב, הנאחז מסוד חשמ"ל תתאה, דעת חיצוני כמ"ש למעלה, שחמה שבתאי מאדים לבנה גי' ב' פעמים דע"ת, בסוד תהום רבצת תח"ת [בראשית מט], גי' שבתא"י מאדי"ם, ויש בהן ג"כ ברכו"ת, תו"ך ב"ר, אבל רבצת תחת בתהום שהן חמ"ה לבנ"ה גי' חכמ"ה בינ"ה, והן אינן באין על סוד יוס"ף נזי"ר אחי"ו [שם], גי' ב' דר"ך, בסוד רא"ש קדק"ד [עיי"ש], פנימיות חיצוניות, בג"ד כפר"ת, קטר"ת, והקדק"ד הוא מהתהו"ם הנ"ל גי' יצח"ק, ק"ץ ח"י, סוד המו"ת, ורא"ש הוא מהרר"י קד"ם [עי' דברים לג] גי' פתי"א אוכמ"א, אשר הוא רא"ש ולענ"ה, ושם בסת"ר [שם כז], ומאלו באין ה' פעמים מג"ד [עיי"ש לג], לבושין ותמכין לאורייתא, סוד פנימיות, ה' פעמים מג"ד יקו"ק אהי"ה, גי' צדקיא"ל, והריח"ו, ומתחבר עם או"ר פנ"י א"ל, חשמ"ל הפנימי בירא"ת, להתגלות חי"ת כ"ף מ"ם ה"י, מתייחד להיות והריח"ו בירא"ת יקו"ק [ישעיה יא].

וזהו אינו בא ע"י יוס"ף נזי"ר אחי"ו, ב' דרך, שיכול להעמיד עצמו בנסיון של יו"ם יו"ם [עי' בראשית לט], יום טוב מאד, במדה טובה, ובין יום רע מאד, וברוך יקו"ק יו"ם יו"ם [תהלים סח], ושומר הברית והחסד, הדינים והגדרים אשר גדרו אבותינו, וכן הוא עצמו, ועומד בראש דר"ך ד' פעמים יו"ם, ומתיחד יקו"ק אלקי"ם, ביקו"ק אהלל דבר ובאלקים אהלל דבר [עיי"ש נו וברכות ס ע"ב], וכן בפנימיות, יקו"ק אדנ"י אהי"ה, בסוד הגדול יו"ם הז"ה שנתגלה לו חכמ"ה בגילוי, אבל אינו חכמה אמיתית, אלא כהיום הז"ה [בראשית לט], וזה מדרך יום כה, אשר מצד השמאל שראתה באצטגנונית שלה [עי' ב"ר פ"ה ב], אבל אמת ואינו אמת, ואם יכול לעמוד גם בזה, ולא ח"ו להתקרב לזה, אלא הכל אם ח"ו נזדמן לו ועמד כמו יוסף נזיר אחיו, ועמד בראש דרך, ואז מפריש הנחש העומד על פרשת דרכים [עי' זח"ב קצד ע"ב], ועומד בתומתו, ואז על במו"ת של שרשי האומת תדרוך [עי' דברים לג], נעשה לו דר"ך, כי מעשי ידיו כוננו לו בשורש האומות, בסוד שחל ופתן [תהלים צא], שהוא סמא"ל רה"ב, ופתן היא אשת זנונים, שנפ"ת תטופנה שפתי זרה [משלי ה], ועולליהם ידרוך, כי יודע דרכיהם איך הם מפתים, ויודע האמת, אבל מאד צריך יראת יקו"ק ושמירה, שלא יאמר אתקרב ח"ו לזה בכדי לידע חלילה וחלילה, כי זה הקירוב תיכף הוא עובר, וכל באיה לא ישובון כו' [שם], ואין למדין אפשר משאי אפשר.

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף מג

סוד ש"כ נצוצין שנפלו בער"ב ר"ב, דעת טו"ב ור"ע

וכל הדרכי כ"ו דרכי יקו"ק, י"ג פנים וי"ג אחור, והן בכפל, אני יקו"ק קודם שיחטא ואני יקו"ק אחר שיחטא [עי' ר"ה יז ע"ב], בסוד מיי"ן נוקבין, ב"ן ימי"ן מב"ן אונ"י [עי' בראשית לה], שעולה מן הרחצה [עי' שה"ש ד] מאסתחיותא בדמעה דימא רבה דחכמתא [זח"ג קלז ע"ב], ואיתבריר בל"ב ים, וכן כל הגזירות שעברו על ישראל, מראשית הצלם סוד נבוכדנצר [עי' דניאל ב], עד אחרית הצלם, הן סוד ש"כ נצוצין שנפלו בער"ב ר"ב, דעת טו"ב ור"ע בסוד זיע"ר, והוא קוטרא בגלימא [זח"א טו.], יסוד הממזר יש"ו, אחרית הצלם נעיץ בעיזקא [שם], סוד הטבעת הנ"ל, לילתא חייבתא, מלכות הרשעה, ק"ץ כ"ל בש"ר [עי' זח"א סה.], בשמ"ת אשת עשו, עי"ז נתעלו עמוסי בט"ן, בהמ"ה ט"ף נשי"ם של ישראל במחשב"ה, ונקיט לון האי ברית יחידאי האי נע"ם בשלום, כי ח"ק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, וששים ושמחים לעשות רצון קונם [סנהדרין מב.] כי פועל אמת כו' [שם].

והג' דרכים הם כס"ף שט"ר ביא"ה [עי' קדושין ב.] גי' רל"ב תנ"ה, כלל או"א נכללין בחג"ת, ואימא מתפשטת עד הוד [תי"ז ח.] בסוד רחוב"ת הנהר, נו"ן שערי בינה בסוד שעריא"ל, ה' חומשי תור"ה, נשא עו"ן ופש"ע וחטא"ה [שמות לד], והן סוד דרך מגדל ודרך ים ופי החירות, תורה שבכתב ותורה שבע"פ ותפלה, ובהן נכללין ג' אחרים, רעמסס סוכת איתם, מ"ע ול"ת ומדות, ובעל צפון הוא הרביעית, והד' כולל הכל, הוא היצה"ר בסוד חש"ך גי' בע"ל צפו"ן, והוא שורש הקליפות כולן, ובמצרים בעל צפון, ובבל צפון לבד, כי שר של מצרים הוא סוד רהב [עי' זח"ב רעב ע"ב], הנוקבא של ר"ב, אשר שם הער"ב ר"ב, דעת דקליפה שהוא נאחז מסוד ע"ב ק"ל, ושל נבוכדנצר קל שמו, כמ"ש קל מן שמיא נפל כו' [דניאל ד], ושם הרב טוב, אשר צפון לצדיק חיל חוטא [משלי יג], ור"ב רב"ה גי' אח"ת, שהוא רוח אלקים חיים [עי' ס"י פ"א מ"ט]:

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף מג

דו"ה נהפך להוד מלכות, ומרדכי יצא בלבוש מלכות

ומשם ואילך נסתלק הנבואה ומתחיל הצפיר השעיר מלך יון [עי' סדר עולם פ"ל], בסוד שעריא"ל, ותחל מלכותו לד' רוחות השמים הנ"ל בסוד חזריא"ל, גי' רנ"ו, ד' כנפות החיות, ד' פעמים די"ן, כי ליד שערים הוא עומד עמלק, יד על כס י"ה [שמות יז], שורש עשו, קצה השמים דלתתא, סוד ו' דרגין של איש צר ואויב המן הרע הזה [אסתר ז].

והנה אלה הרשעים של שעריא"ל השיגו לפעמים חיל, בסוד שלויא"ל ברצון א"ל, וע"י זה בא יסורי"ן להצדיק, ואח"כ נוטל חלקו [עי' חגיגה טו.], כי צפון לצדיק חיל חוטא [משלי יג], וזהו סוד שמתגלה בעה"ז בסוד דו"ה נהפך להוד מלכות, ומרדכי יצא בלבוש מלכות [עי' אסתר ח], ובי"ת המ"ן נעשה תמכין לאורייתא בסוד דע"ה בינ"ה והשכ"ל, ותומכיה מאושר [משלי ג], ועוה"ז נעשה בי"ת זבו"ל ל"ך [מ"א ח], כי שבו בתשובה בל"ב ונפ"ש מא"ד באהבה, ונתגלה סוד בינ"ה של א"ל אל"ה, אל קשה, ואלה קשה מאל [עי' ב"ב פח ע"ב], והוא סוד הזי"ן שלוקח מעשו ונותן ליעקב, ואשר חרב גאותיך [דברים לג], והן בסוד שעטנ"ז ג"ץ, שט"ן ע"ז ג"ץ, שמתהפך לטוב בסוד חרבונ"א, חר"ב או"ן, חר"ב אדו"ם הוא הו'.

כי סוד יהוא"ל מתלבש בסוד שמ"ם ונעשה שמי"ם, כי גופו נשאר בסערה השמים [עי' זח"ב קצז.], בסוד מיי"ן נוקבי"ן ב"ן שבחש"ך, ומגלגל בסמך של סער"ה רו"ח היו"ם, אל אשר יהיה שמ"ה הרוח ללכת [יחזקאל א] בסוד הואי"ל –

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ספר רזא דמהימנותא – דף מד

משה רבינו ואליהו הנביא

מש"ה בא"ר [דברים א], נה"ר מש"ה בד' פעמים כנ"ף, ד' רוחות השמים, אליהו בארבע [ברכות ד ע"ב], כי משה הוא בתורה שבכתב, באר הוא תורה שבע"פ, ואליהו למטה מהאי באר [עי' זח"א קנא ע"ב], שורש הקנאה של הקדושה, קנא קנאתי כו' [מ"א יט] איה קנאתך וגבורתיך [ישעיה סג] ק"ץ ח"י דיצח"ק, קדקד דנוקבא, שבו ד' בנים, והוא בעל שער ואזור עור [מ"ב א] דתנין עו"ר במתניו, ב' פעמים חל"ק שבעור דנצח והוד, מם וסמך שבנ"ס עומדים [עי' מגילה ב ע"ב], בהיכל, נגה זוהר גי' עו"ר, והוא על הנס בהיכל זכות, ואלהי לצור מחסי [תהלים צד], ס"ם ח"י, כולל מטטרו"ן סנדלפו"ן, ס"ם דאפרסמון מושך במאה אדנים, מאה ברכות [תי"ז קנד.], מאה כוכבי, מאה קשיטה לאפריו"ן י' של שמי"ם יהוא"ל, כי הוא כולל ד' רוחות, שמעא"ל מטטרו"ן מיכא"ל גי' ד' פעמים רו"ח.

` ביאור משנת חסידים `

לרבינו המקובל האלקי

רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א

תלמיד הגר"א זיע"א

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף קפט

כל ניצו"ץ גי' גבריא"ל, סוד הגבורות

וחשכ"ת מים [תהלים יח] הוא סוד ערבית, המשך זמן הגלות, שהר הבית לבמו"ת יע"ר [מיכה ג], אחורי' עץ החיים קפ"ד, והן סוד ב' פעמים דרך, ב' פעמים חכמ"ה בינ"ה, שהוא פנ"י, יש פנים לכאן ולכאן, וגם התורה שהיא עץ החיים הוא בדרך מחלוקת בב' רג"ל בערבית, ואין הלכה ברורה, והכל בבחינת מרחפ"ת, ובדרך אחורים נפלו בחשכ"ת, תרך ל"ב נ' כ"ו, והכל בערבית, וזהו עת ערב.

עבי שחקים [תהלים יח] הוא זמן הבקר, שאז משחק בלויתן [ע"ז ג ע"ב], ונותן להם טוב העוה"ז לרשעים, היותר רשע גדול כלל הדגים טמאים, מלכות הרשע, משחק עמו ונותן לו המזון בעבי בגשמיות, אבל סוד החכמה ויראה, טר"ף בהם בעבור זה, ונותן מעט טרף ליריאיו, והעיקר הוא ב' יראה וב' אהב"ה גי' שחקי"ם, בארצם משנה ירשו [ישעיה סא ועי' חגיגה טו.], כי כל העה"ז טרפו זאבי ערב היונקים מבע"ל פעו"ר דרך העור"ף, גם חל"ק יעק"ב טרפו את השה פזורה ישראל [ירמיה נ], בסוד ש"כ דינין ע"י נע"ר, ב' צל"ם גי' נע"ר, סוד צבאות, והן תמורת ל"ב בא"ת ב"ש כ"ש.

ואז נתברר ניצוצין כי מקבל ניצוצין, כי כל ניצו"ץ גי' גבריא"ל, סוד הגבורות, ש"כ נצוצין אשר בא מן הער"ב ר"ב גי' דע"ת, נער מעורב טוב ורע, כי מן שרשן שורש נח"ש צדי"ק למ"ד מ"ם גי' נח"ש, וקשה גרים לישראל כספחת [יבמות מז ע"ב], והן בית הצלמים, וע"י זה צריך צרוף ובירור וביחון לב עמו ישראל, עד שנתבררו כל התערוב"ת אשר בל"ב אותיות, שמות הקודש הנ"ל, שהוא כלל הזיער, סוד אישו"ן ב"ת עי"ן, אשר בה"ר עברי"ם, אשר הלך באו"ר פני"ך, בסוד ק"ו המד"ה וקנ"ה המד"ה, שהן בגדי עשו החמודו"ת, אשר הד"ר הוא לאלקינו, בפשוט ומילוי אל"ף למ"ד ה"י יו"ד נו"ן וא"ו גי' אמת, ובגד"י עש"ו הוא אבי"ר יעק"ב, כי עשו אחיזתו ביד השמאל, סוד תמורת יקו"ק אלקינ"ו יקו"ק שהוא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו גי' אבי"ר, ועם יקו"ק אלקינ"ו יקו"ק גי' או"ר פני"ך.

ביאור נקודה בענין השבירה

וכאשר נפתח המם סתומה מקץ הימים ונעשה ימין, ואז ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם [תהלים מד], כי מוליך לימין משה זרוע תפארתו [ישעיה סג], וכל הכלים הם סוד, מסוד כ"ל י"ם מא"ת ב"ש, וכל משבריך וגליך עלי עברו [תהלים מב], שכל מה שנשברו ונפלו נבראו ונוצרו ונעשו, שורש נפשיהם שהן האותיות ותגין נשארו בגנ"ת אגו"ז, ונתבררו בדע"ת, ד' ע"ת, הנ"ל של כל יום, בקו הדעת והנקודות, שהן כגלי ים כמ"ש בזוהר [תי"ז לה ע"ב], נחלי בליעל נחל קישון, נדגלות חמה לבנה [עי' שה"ש ו] אשר בשמי"ם, בחרש"ת הגוים [שופטים ד], חרק שרק, נמשכו בתבו"ר [עיי"ש] , חל"ם צר"י קמ"ץ, הן נקודת הא"ב ושם גרפם נח"ל קדומי"ם [עיי"ש ה] ברפ"ח ניצוצים, ונחל עדנך [תהלים לו] נחל עדנים, [נחל קדומים נחל עדנים גי' ענ"ן ערפ"ל, שבהן שכן יקו"ק במדבר בענן, בבית עולמים בערפ"ל, והוא הנעלם של חשך שבהן נתגלה התורה גי' נש"ר] בעדן עדנים ופלג עדנין [דניאל ז] תשקם [תהלים לו], ברצו"א ושו"ב, ע"י התורה בדג"ש ורפ"ה, ב' פעמים צו"ר כנ"ל, עד עדן עדנים ופלג עדן.

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף קצז

סוד בענין מט"ט

כי פני רוח אלקים, הוא חכמה בינה מרוח אלקים המתפשט באדם, סוד מ"ה דמשה נסתלק ממנו אלף חולקין [זח"ב נח.], וכן מסוד מטטרון שר הפנים דכורא דמטרוניתא, עב"ד יקו"ק באמונ"ה, שנכללו בו כללי הער"ב ר"ב, סוד דע"ת התהפך תמיד שלא יחזור לסורם, וממשיכין סוד עב"ד שפח"ה החמודו"ת, אשר בגד"י עש"ו הוא שכ"ל אד"ם, אשר בהן ותת"ע, שהוא כתנו"ת עור בעפושא דהאי [זח"ג רסא ע"ב], והוא זהריא"ל מן או"ר פנ"י א"ל, חשמ"ל עלא"ה, חצי מלכו"ת, אורכא דהאי אמה רמ"ח עלמין [אד"ר קמב.], אחורי ח' ח"ס חס"ד ומאה ברכות, דהאי עבד בסוד נער קטן נה"ג ב"ם [ישעיה יא] הוא רמ"ח, ולפעמים ע"י זה לחטוף ח"ו נשים וטף ובהמה בסוד בטן, כי בטן דאשת זנונים נתן לו לצבות בטן [במדבר ה], שזהו חולקא דיליה, והוא השבי ומלקוח בז אשר נלקחו ממדין [שם לא], והכל ע"י הנוקבא דקדושה, כי רגליה יורדות מות [משלי ה], כי ההלכות והמצות הן צו לצו קו לקו זיער שם זיער שם [ישעיה כח].

כי סוד מצ"ח הרצו"ן בשורש המחשבה, שהוא משפ"ט צד"ק חס"ד ר"ת מצח, ומספרן ש"ת כלולין בצל"ם דמו"ת, ונחלק לב' אד"ם בסוד מי"ם, וה' פעמים מים הוא עשרה פעמים אדם, שהוא דמו"ת אד"ם, וזה האדם שלמטה הוא חותם אדם העליון, וכשמהפך מדותיו לאהבה את יקו"ק אלהיו וללכת בדרכיו ולדבקה [דברים יא] המדות בו ית"ש, ואז אתם הדבקים ביקוק אלקיכם חיים [שם].

ליראי ה' ולחושבי שמו

ואלו המדות נעשים לבושי מכנסי בד ומדו בד [ויקרא ו], להגלות לו ולכוף את שורשו הרע לטוב אשר במצ"ח הרצו"ן גי' סמא"ל נח"ש, ואז מטטרון סוד צו"ר מיצורי בראשי"ת, ילוד אשה אשר רוקם מתחתיות ארץ [תהלים קלט], ונעשה ש"ר עול"ם [עי' יבמות טז ע"ב תוד"ה פסוק], כי בשמו תרו"ם קרנו על כל צבא מרום במצות אמונה לבד, כש"כ המיחדים שמו פעמים, ועובדים במסירת נפש וגוף בכל עת ובכל רגע מקבל הברכות, ט' ברכות, תו"ך ב"ר, ב' נקודין בט' בחינות, ט' יודין סוד צ', ומתפשט במלאך ר"ע, סוד אותיות ר"ע עלמין, ויענה אמ"ן אל"ף מ"ם נו"ן גי' אוצ"ר, נוריא"ל, בע"כ אפי' המלאך המשחי"ת, סוד תה"ו ובוה"ו חש"ך גי' משחית, הוא בעצמו מביא שרף רף, סוד פ"ר שעי"ר, למשענ"ת מטטרון הנ"ל להדום רגליו [עי' סנהדרין לח ע"ב], בסוד אדמדמ"ת, שיהא זכרון וזכות, ויכתב בספ"ר הזכרו"ן [מלאכי ג] סוד ברכות הנ"ל, ליראה יקו"ק ולחשבי שמו [שם].

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף רט

אחיזת ער"ב ר"ב דעת דקליפה

ועיקר האמונה תלוי בתפלה, שהוא שמירה למזו"ן, והוא סוד מנח"ה, והן ו' פעמים טוב, וא' שהוא טוב מאד, כלל כסלם תלוי בעי"ן ל"ב, והן תרין סרסורי דעבירה ולא תתורו כו' [ברכות יב ע"ב], ולעורר הרוח להעין ולב בינהם בא הערל, והוא השמא"ל, באדר"ת, א"ש מי"ם רוח, שע"ר שלו, בעשק ובשטנה ורחובות, למען כח"ש [זכריה יג] ולהראות שורש חש"ך, כי עזי מסגי ברישא [שבת עז ע"ב], וצריך לחלק זמן מנחה לפלג המנחה, כי חצי שהוא אדו"ם, חצי אמונ"ה, עת להשליך אבני"ם [קהלת ט], כי לא עת האסף המקנה כי עוד היום גדול [עי' בראשית כט], כי תפיסה שלו כי ינטו צללי ערב [ירמיה ו], ששם אחיזת ער"ב ר"ב דעת דקליפה, סוד עג"ל.

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף ריז

סוד הצ"ו אדנים אשר על מה אדניה הטבעו

והנה סוד הצ"ו אדנים אשר על מה אדניה הטבעו [איוב לח], הן ד' יסודות, ד' טבעות, ד' גוונין, ד' רוחות, ד' מיני מתכות, ד' מיני טעמים, הן כ"ד, וכל מיני דצח"ם מורכבים מאלו כ"ד הן צ"ו, וד' שרשים שהן ד' עמודים הנקראין סמכין הן מאה, והן סוד ס"ם, שורש הוראה אשר בפתח עינים ארבעים יכנו [דברים כה], ד' מיתות, ולמעלה שיתין פולסי דנורא [עי' ב"מ פה ע"ב], ששים גבורים סביב לה [שה"ש ג], ונחלקין לג' שרשים השרשים בסוד יר"ח, יכול"ת רצו"ן חכמ"ה גי' מלכו"ת שמי"ם ע"ה, ויר"ח בא"ת ב"ש גס"ם, ק"ג, זהו הנשתייר מן יש כשנסתלק או"ר מן י"ש [עי' זח"ב קסו ע"ב], נשאר מזו"ן עה"ז בסוד גס"ם, והן ג' פעמים ק' סוד מאה הנ"ל, נחלק לג' עולמות, לג' בחינות, טעם גוון ריח, והרביעי כלל הכל, הרי ד' מאות, בסוד עפר"ן, והוא סנפי"ר א', אבל קשקש"ת הוא ג' פעמים ד' מאות הנ"ל.

והארץ משונה במקומה מחמת גוונה או טעמה או ריחה, אבל לא יש להם אחיזה רק בריחה וטעמה, שהיו מריחין את הארץ, שהיו טועמין את הארץ [עי' שבת פה.], אבל בעין האר"ץ הוא תלוי בגווני וניצוצי החשמ"ל, ובהן סוד ער"ב ר"ב ב' פעמים, גי' חמ"ה שבתאי מאדים לבנה, ובהן ב' דעת, וכשיצאו ישראל ממצרים ונתדבקו הער"ב ר"ב לישראל, ויכסו את עין הארץ, כי עיקר הגוונין כי ינטו צללי ערב [ירמיה ו], ובחזיונות לילה.

וכבר ידוע שעיקר היראה וגבורת יקו"ק הוא בסוד חצו"ת ליל"ה, סוד נוצ"ר חס"ד ונק"ה גי' חצו"ת ליל"ה, שכל העניני חכמי ובינות אדם הוא על צד הקירוב, ולא על הנקודה אמיתית האמצעית, רק הכל על צד הקירוב [עי' ברכות ד.], וזה החצו"ת ליל"ה שמא דקב"ה דווקא, ב' הפכים בנקודה אחת, וז"ס הידעת השחר מקומו [איוב לח], דאיתרחקת ה' משחר, סוד חצו"ת ליל"ה הוא ה' דשחר.

ומשם ואילך עלות השחר מקריאת הגבר ואילך, ושם נאחז סוד מלכות שמים בסוד קס"ם על שפתי מל"ך [משלי טז], כי מ"ם למ"ד כ"ף גי' נד"ר, וב' פעמים נד"ר גי' שח"ר, וקו"ף סמ"ך מ"ם גי' דו"ד ב"ן יש"י, כי שורש יראת יקו"ק תלוי בצפון מסוד החשך, חמו"ר שו"ר כל"ב [גי' שרה רבקה נברר מחשך זה], הן ב' ת"ג, ב' כתרים שלהם, ובקו האמצעי שהוא רו"ח צפו"ן ורו"ח צפוני"ת, שורש הנשמות הצדיקים בסוד הגדול ס"ת של נ"ר יקו"ק נשמ"ת אד"ם [שם כ], וכן וייצר יקו"ק אלקים את [בראשית ב], הוא השם תרמ"ה, וב' פעמים גי' רוח צפון רוח צפונית [וכן אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד, בי"ת וי"ו אל"ף למ"ד, סוד וזרח השמ"ש ובא השמ"ש [קהלת א] סוד אלף מאתים תשעים], ומנגן בכנו"ר, נ"ר יקו"ק, של דוד [עי' ברכות ג ע"ב].

בלק בן ציפור

וזה השח"ר הוא יצח"ק ב"ן אברה"ם, שורש הגבורת שבחסד, וכן ב"ן צפו"ר, כי אז נתעוררו כל הצפרים עפות בסוד השעשע, וכצפרים אחוזת ח"ו בפח כהם יוקשים בני האדם [קהלת ט], ויש צפור שהוא ידוע, שורש הידעוני שבהן אחיזת כל הקוסמי קסמים [עי' זח"ב קפד ע"ב], ונחלקו בקו המדה זו ק"ו יקו"ק, קוי קויתי לך, זה יקוק קוינו לו [ישעיה כה], והוא ר"ת יקוק הושיעה המלך יעננו ביום קראנו [תהלים כ] גי' ק"ו יקו"ק, וזהו בל"ק בן צפור.

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף רכד

נערה בגימטריה נסירה

והנה כל מה שרמזתי לך הוא ענין הנסירה, שנעשה מן קטנ"ה נער"ה, וקטנה גי' חיצון, סוד חיצוניות לבד, ועתה נעשה נערה גי' נסיר"ה, והיינו שסוד ו', שהוא שי"ת, כלל חכמ"ה ירא"ת יקו"ק, יורד עד התהום כנ"ל סוד המו"ת, ולאו בחיי דגופא אתמר אלא בחיי דנשמתא, ונכלל בזה בשליטת הטוב חיי דגופא ג"כ, וקטנה נער"ה יכולה לעלות למצ"ח הרצו"ן, וח"ו לסמא"ל נח"ש, כי הם בנות לבן, נגע אדמדמ"ת, ונשלח יעקב מעין שופריה דאדה"ר [ב"מ פד.], לעבדה ולשמרה [בראשית ב], ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר [הושע יב].

ובאשה הן כלל העשר עמקים, עומק טוב כו' [ס"י פ"א מ"ה] והן שמונה עומקי', ואין בטוב כו', ואין כו' [שם פ"ב מ"ד], והן ששה, ובכל יש טו"ב ר"ע, ובטוב עצמו וברע עצמו, המובחר הוא ענג, והרע הגמור הוא נגע [שם], והתחתית הוא כפול תמיד כמ"ש אין טפה יורדת כו' [זח"ג רמז ע"ב], וכן הרע הוא כפל נגד הטוב כי הם לוקחים בעה"ז בכפל, וכפל להם שכרם להאבידם, וע"כ לכן בארצם משנה ירשו [ישעיה סא ועי' חגיגה טו.], ולכן עד"ן נה"ר ג"ן גי' לב"ת אש, ואש"ת זנוני"ם ב' פעמים לב"ת.

והיא המושכת כסיל בנע"ר חס"ר ל"ב [משלי ז], בה' גבורת, שהן גבורת יקו"ק להיות נש"א עו"ן ופש"ע וחטא"ה ונקה [שמות לד] אותו, אבל ע"י הער"ב ר"ב, דע"ת בל"ע ב"ן בעו"ר, שרואה שהקליפה נוטלת רשו"ת ועושה רצונו, כמו נבוכדנצר הרשע וכדומה, וכשרואה שנתנו לו רשו"ת סובר שח"ו עזב את ישראל כידוע, והן המושכת כסיל, וכן טיטוס וכן כל כסיל ורשע, והראשון הוא נע"ר חס"ר ל"ב (ר"ת) [גי'] שנע"ר, שכל ר"ע, שש"ך, תמורת בב"ל [ירמיה נא וערש"י].

זה הסוד עמוק הוא בעשרה עמוקים, ועמוק משאול מה תדע

והכל שמתחילה הי' הגבורת שמהם יראת יקוק הי' בשמים, ובא דוד והורידן לארץ [חגיגה יב ע"ב], בסוד אש וברד שלג וקיטור רוח סערה [תהלים קמח], והן כלולים בתנינים וכל תהומות [שם], והן בזמן, סוד רא"ש השנ"ה גי' עשר פעמים אלקים, ובמקום, בי"ת המקד"ש, ובנפש היה באליה"ו אליש"ע גי' תבונ"ה, בסוד משענ"ת, אבל לאליהו לא נכתב כלל המשענת, ובאלישע ג"כ לא הועיל המשענת [עי' מ"ב ד] אבל עתידים צדיקים כו' [פסחים סח.], וזה הסוד עמוק הוא בעשרה עמוקים, ועמוק משאול מה תדע [עי' איוב יא].

אבל הז' הוא מעדנות כימה בסוד בחכמ"ה, ב' חכמ"ה, הכלולה בעולם שורש הבינה שהוא התשובה [רע"מ נשא קכב.], לחזור הגבורו"ת להנתן לארץ לעשות משפט עבדו דבר יום ביומו [עי' מ"א ח] בעשרת ימי תשובה, והדמים הרעים שבנג"ע הר"ע, מן השפח"ה, נפ"ש הג"ר, יחזור לשרשם הרע לרעים.

וכן הוא בסוד הגדול של צ"ח קללות, צ"ח כבשים שבסוכ"ת, חצי שדי אשר יש לו אחיזה בזקן התחתון, מלך זק"ן וכסיל, חצי של שם שד"י, בסבילת חצי שדי, וחצי אכלה בם [דברים לב], והוא מחמו"ד, וכן הממז"ר שבו היה טו"ב ר"ע, קצת רוח חכמה נתדבק הרע בעשו אבי אדום, ושניהם אחוזים במגדל צור [מגילה ו.] נשיא מדי"ן והצר הצורר לישראל יושבת בין החול [שם] כמחולת המחניים, וזהו היש"ו מחמו"ד ית"ד תקועה לישראל [שם], בכל צרותם לו צר [ישעיה סג] בו' ובא', והן הד' אלפין סוד חשכ"ת מים [תהלים יח], סוד מרחפ"ת, כת"ר ל"ב נ' כ"ו, שהן כחב"ד.

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף רלב

מסוד ערב רב, י"ב דעת דקליפה

ומאלו הד' דמע"ה, מ"ט וע', של ימי"ן ושמא"ל, טוב רע, באין כל הנגעים, והכל מסוד ערב רב, י"ב דעת דקליפה, כי פנה היום כי ינטו צללי ערב [ירמיה ו], סוד מנח"ה משחרי כתלי [עי' פסחים נח. ויומא כח ע"ב], וכף הדמיון, ככף רגל עגל [יחזקאל א] אשר לא למ"ד [ירמיה לא], ונחתין לבר מגדפא, כי לא שמשו כל צרכן, וקשה לישראל כיום שעשו את העגל [שבת יז., ירושלמי חגיגה פ"ב ה"ב], אעפ"כ רגליהם רגל ישרה [יחזקאל א], דוגמת יצח"ק רבק"ה, זה אוהב את עשו וזו את יעקב, ושניהם לדבר אחד נתכוונו לכבודו ית"ש, כאשר אמר לו הקב"ה בארץ נכוחות ייעול, אמר א"כ בל יראה גאות יקו"ק [ישעיה כו, מגילה ו.].

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף רסז

רעואל א' כבר נתקן, זה רעואל המדיני, עו"ר א"ל, והוא נפרד מקין, רק בלק בן צפור נשאר ממנו

ורעואל א' כבר נתקן, זה רעואל המדיני, עו"ר א"ל, והוא נפרד מקין, רק בלק בן צפור נשאר ממנו, אשר הוא סוד היפוך מצח הרצון, אלא מחץ פאתי מואב [במדבר כד], בסוד פתיא, ת' איש של עשו [עי' בראשית לב], ועמלק היפוך יתר"ו, והוא הפוך ת' של תחיה [עי' שבת נה.], והכל בי"ד לשו"ן, י"ד דו"ד ב"ן יש"י, אבל רעואל בן בשמת, שהיא מחלת בת ישמעאל אשת עשו [עי' ב"ר פס"ז יג], לא נתתקן, כי בזה לוקח עשו מקומו של ישמעאל, בסוד נפש הגר שהוא עו"ר א"ל, שהוא נהירו דחכמתא [עי' זח"ג לא.], והעור דיליה הוא נפש הגר שמתהפך מרע לעור, ויהיה כתנות אור באלף [עי' ב"ר פ"כ יב], בסוד ויה"י או"ר גי' או"ר א"ל, ונפ"ש דו"ד ב"ן, ואבר דאברהם, סוד ג"ר, היא הבאר, שזהו ראש להגרים, וזהו סוף, כי אין מקבלים כו' וכן לימות המשיח [עי' יבמות כד ע"ב].

ושורש הנגה היא ירושלם עי"ר הצד"ק, עד אשר יצא כנגה צדקה [ישעיה סב], בסוד נג"ה גי' אז"ן, אלף נ"ז, כמנין יו"ד רא"ש וי"ו למ"ד מ"ם שי"ן, שע"י קרבנות יתברר יותר ממה שיתברר ע"י גרים, [ודוחים מלאכי משחי"ת הנמשך מחש"ך שנדבק עם תה"ו ובה"ו, ומפריד בין נפ"ש של תהו ובהו מרוח בהרי נחש"ת], כי קשה גרים כו' [יבמות מז ע"ב], אבל קרבנות מכפרים ומבררים ד' אש של זמ"ן, של נו"ן גמ"ל ה"י, צד"ק סוד אוריאל, ודברים אלו המה עתיקים, והבן, כי עמוקים הם, והבן מאד.

וז"ס היו צריה לראש [איכה א], כי כל המיצר לישראל [גיטין נו ע"ב], והוא סוד הגבול של הקדושה לוקח הטיפה הקדושה בסוד הגר אשר בקרבך [דברים כח], סוד אצטומכא קורקבן טחול מרה, ר"ת אקמ"ט, תמורת אדנ"י, ובהן מתלבש בסוד אריה דב נמר עשר קרנין [עי' דניאל ז], ומזה יתברר אח"כ הגרים, ובעת זה הצר הצורר, ע"י זה הניצוץ הקדוש שיש בו, עושה איזה דבר מצוה, וצריך ליקח שכרו בעה"ז ולהרחיקו מעל גבול קדשו, וממנו יוקח זה הניצוץ הגר ומכניסו תחת כנפי השכינה.

והן סוד שלהובא דצדק [אד"ז רצב.], מד' כנפות, ד' זויות, ד' זמן, ועת אשר שלט וכו' [קהלת ח], [כי ע"ת גי' קנ"ה וש"ט, גנ"ת אגוז, מתפשט מסוד אימא סוד גרון, להגן בסוד ת"ח שסרח, להפריד הרע מן הטוב, ולגדור פרצות בסוד ריא"ה דנשיב על ליבא] ויש צדק אובד בצדקו [שם ז], והוא סוד ה"י בי"ת למ"ד, גי' רא"ש, ולוקח המלכות הרשעה ניצוץ קדושה, והוא ספחת לישראל ממש, אבל ע"י קרב"ן נתברר הד' אש, בעיר הצדק אשר על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך [תהלים מח].

וזה הצדק הוא סוד שלהבא, א"ש הב"ל, וזה השלהבא מתערב עם הטי"ף, סוד הטיפ"ה, ומתערב זה עם זה, בסוד ער"ב ר"ב, ב' נימא של סוד הא', הקו האמצעי נחלק לב', והוא גי' דעת, וטיפא עם שלהב"א גי' אמ"ת, והיינו ע"י צדי"ק עם צד"ק גי' יעזריא"ל, ע' כוחות דיליה [עי' זח"ב צא ע"ב], אבל רע"ה נג"ע אע"פ שהן ה' מיני גרים [עי' זח"א כה.], אעפ"כ הוא נג"ע ר"ע [עיי"ש] שיצא מן השפח"ה.

מלכי צדק

אבל מלכ"י צד"ק נפק מיני רוח שלים, כי יתחבר עין גדי עם טוב עין, ואפילו דל"ת ראשך [שה"ש ז], עניי עם, ע"י הטוב עין מתברך, והן כארגמ"ן [שם], ומתלבש בלבוש ארגמן, גי' טו"ב עי"ן עי"ן גד"י, ונעשה מלכ"י צד"ק [בראשית יד], ונעשה מלך שלם [שם] יראה שלם ביחד [עי' ב"ר פנ"ו י], ואשכו"ל הכפ"ר דודי לי בכרמי עין גדי [שה"ש א], כי מתן בסת"ר יכפה אף [משלי כא], ואשכול הכפר גי' בסת"ר, ביחוד, כה"ן לו"י ישרא"ל, כלי מחזיק ברכה, או יחזיק במעוז, שהוא מעוז לדל, שלום יעשה לי, יעשה שלום לי [עי' ישעיה כז], ויתעלה הכל למצח הרצון, משפ"ט צדק"ה חס"ד כי באלה חפצתי כו' [ירמיה ט].

יחוד צדיק וצדק

סוד נפש הגר שאמרנו הכלול ברעוא"ל, הוא סוד הבר"ק דנג"ה לאש, ומן האש יוצא ברק [יחזקאל א] שהוא דוגמת רבק"ה, ויש לו בחינת שלהבא לפי שעה הרבה, אבל אי אפשר שיהיה זה בתמידו"ת, והוא סוד אה"ל מוע"ד לפי שעה, בעת הרגל אז תחל רוח יקו"ק לפעמו [עי' ב"ר פ"ע ח], פעמיך בנעלים בת נדיב [שה"ש ז], שאז הוא בסוד יראה יראה [בראשית כב ועי' חגיגה ד ע"ב], ואז יתיחדו צדק בצדיק ונהרו כל הגוים [ישעיה ב], גרי הצדק בצדיקי ישראל, ויראו כי יעקב בחר לו י"ה וישראל סגולתו [תהלים קלה], ויתנו עדיהן ויצדקו [ישעיה מג], כי צדיק יקוק וצדקות אהב [תהלים יא], ויהיו חוטבי עצים בשביל אש, ושואבי מים, והכל לעדה ולמזבח [עי' יבמות עט ע"ב]:

ויתגלה הנעלם שבלב שהוא חתו"ם, כשם שאין בלבך אלא אחד, כן אין בלבנו אלא [אחד] [פסחים נו.], זה אמת וזה אמת, אר"ץ הוא אמת וצדיק, וכן שמים בזרת תיכן [ישעיה מ], והכל אחד בסוד הוא ושמו [עי' פדר"א פ"ג וז"ח ט.], כן צדי"ק וצד"ק בסוד ר"ת בשכמל"ו, והן ב' חותם, וכל חותם הוא סוד אמת [עי' יומא סט ע"ב], וידוע שמדת אמת הוא בפנים, ויש ב' פנים שמאירין מחו"ב, שורש או"א, ימין ושמאל, יאר יקו"ק פניו כו' ישא יקו"ק פניו כו' [במדבר ו], והן סוד מפני בני ישראל [שם כב], ומפני העם [שם] סוד הגרים, וז"ס חרש"ת הגוים, כי תמיד אמת כולל הי"ג מדות והוא חות"ם.

הדעת מתפשט בגופא דז"א

והדעת שהוא כולל הב' פנים הוא מתפשט בגופ"א דז"א, בסוד ער"ב ר"ב, ובהן ה' דרגין דימינא, הנאחז מזה, ראשיכם, שבטיכם, זקנכם, שוטריכם, כל איש ישראל [דברים כט], וה' דרגין דשמאלא, הנאחז מזה, טפכם, נשיכם, גרך, חוטב עציך, שואב מימך [שם], ומן אלו הה' דרגין דשמאלא נאחז הרע אם הם מתגברים, וצריכים לבער הרע מקרבך, שהן מטילין זוהמא בשורש הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו [בראשית כד], כי הכנעני בידו מאזנ"י מרמה [הושע יב ועי' ב"ר פנ"ט ט], כי עומדים על מצר, אור, זיו, נגה, יקוד, ושם בתחום אשר גבלו ראשונים י"ב תחומין, שם יצב גבולות עמים [דברים לב], שהן י"ב עינות תהום, שכל אחד הוא שם עינו למקום התהום, ומחמת זה נפלו בנוקבא דתהומא רבה.

ובאו אבותינו הקדושים ועשו גדרים לעצמם, ועמדו בפרץ במקום שפרצו בגבולות עולם, וירושת את שער אויביו [בראשית כב], שער שונאיו [שם כד], אשר שערו בשיעור מה ששערו בלבם, אך ח"ו לא כמותם, אלא בהיפוכם בחותם אמת, חותמו של אד"ם הראשו"ן, י"ג מדות בסוד וא"ו, והן סוד י"ב מזלות כלולין בא', בסוד והוא באח"ד [איוב כג], וכל מז"ל הוא מגד"ל ע"ז, בסוד שעיר עזים, אבל לא בעין גדי, אלא בטוב עין, וכן יוסף שהוא הי"ג הוא עלי עי"ן עלי שו"ר [עי' בראשית מט], שב' פעמים עי"ן שו"ר גי' ארי"ה שו"ר נש"ר, וסוד שו"ר כבר ידוע בסוד או"ר זי"ו זוה"ר יקו"ד, והוא עלי, במקום שאין עין רעה שולטות [עי' ברכות כ.], בסוד הגדול של מנש"ה, אפרי"ם, מנש"ה היפוך בגד"י עש"ו, אפרי"ם סוד פאר"ן.

 

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאור משנת חסידים – דף רסט

צריך לשמור פיו ולשונו

וצריך לשמור פיו ולשונו, אשמרה לפי מחסום [תהלים לט], והיה פי ראשו בתוכו [שמות כח], סוד הא' שבראש"ו, שורש דע"ה בינ"ה והשכ"ל, ויהיה כשו"ר לעו"ל, בסוד ער"ב בק"ר דע"ת ס"ם, ששם הדע"ת דער"ב ר"ב, וזה הסמ"ך מ"ם גנוז באלונ"י ממר"א, ומאתן עלמין גנוזין בכסא [עי' זח"א ג. ומה"נ שם צז ע"ב], בסוד ומאתים לנוטרים א"ת פרי"ו [שה"ש ח], החתום באוצר"ת, ואלף לך שלמה [שם], והכל גנוז בק"ש [עובדיה א] קש"ת [בראשית כא], אלף ומאתן עלמין [ז"ח עא.], שזהו תכלית ראשי"ת בר"א אלקי"ם.

סוד ב' אלפי"ן משם הקדוש אכתריא"ל

והכל בסוד ב', ב' אלפין דאכתריא"ל, ב' סת"ר המדרגה, סו"ף תו"ך רא"ש, ע"ת ק"ץ, יסו"ד עתי"ק, אשר מתייחד ב' אלפים בסוד ב' משם מברכ"ת יקוק ארצ"ו [דברים לג], וכל הה' מגדים [עיי"ש] הנכללים בצדקיא"ל, סוד והריח"ו, ומן סוד רש"ת אשר בתהו"ם ורא"ש ושכנ(ו)"[י] הכל תבואתה [עיי"ש], בסוד שד"י במילוי, ר"ת של הששת ימי בראשית, וכולם על רא"ש קדק"ד, בסוד קטר"ת, של יוס"ף נזי"ר אחי"ו [עיי"ש], ב' דר"ך, סוד ב' פעמים יקו"ק אלקי"ם אהי"ה והי"ה אדנ"י, כי הב' דין הבא מבג"ד כפר"ת, בסוד נפול"ת, וג' תמורת הן בעה"ז ועה"ב, בסוד אהי"ה אדנ"י ואלקים כוללן, וסוד קטר"ת מיחדן כי הוא אב… (חסר כאן ההמשך וחבל על דאבדין).

 

 

 

 

 

` דרושים על סדר ההשתלשלות `

לרבינו המקובל האלקי

רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א

תלמיד הגר"א זיע"א

כתבי הגרמ"מ משקלוב – דרושים על סדר ההשתלשלות – דף רפו

נבוכדרצא"ר גי' נח"ש הקדמונ"י

וז"ס נבוכדרצא"ר גי' נח"ש הקדמונ"י כתב שם שאל בתרפים [יחזקאל כא] נגד קליפת לבן, ראה בכבד [שם] נגד קליפת עשו, קלקל בחיצים [שם] נגד קליפת ישמעאל, ושא"ל רא"ה קלק"ל ר"ת שק"ר, ויעקב ע"י נקודי"ם עקודי"ם ברודי"ם גי' שב"ת, עשה את כל הכבוד הזה [בראשית לא], כי סוד הפנים, שם מדה השביעי של י"ג מדות שהוא ואמת, והשביעי הוא שבת.

יש צל"ם דאבא וצל"ם דאימא

ולבאר הענין, שידוע שעיקר בריאת העולם הוא תהו ובהו וחשך, בכדי שיהא האדם הנברא בעל בחירה, ונפש חיה של האדם כולל נפש חיה של הארץ, כמ"ש בזוהר פ' תזריע [מח ע"ב] שנשמת חיים הוא מימינא, ונפש חיה משמאלא, וכן שרץ נפש חיה של המים, ולכן שרץ נפש חיה גי' מזר"ח מער"ב צפו"ן דרו"ם, שמהן נעשה גוף אחד כללי, והוא סוד אדם כו' גי' מזר"ח מער"ב צפו"ן דרו"ם עם הכללי שהוא גי' ארב"ע רוחו"ת העול"ם [עי' ז"ח מה.], וש'רץ נ'פש ח'יה ר"ת נח"ש, שהוא כולל ומקיף הכל בקו תהו, תי"ו וי"ו ה"י, גי' נפ"ש חי"ה, ולכן נפש הוא מסוד נח"ש פת"ן שר"ף ר"ת נפ"ש, וסופי תיבת נפ"ש, ואותיות האמצעים גי' א"ש רו"ח מי"ם, כי בין בנפש השכל שהיא המחשבה, ובין בגשמי בפעל, יש נחש המקיפו, והיינו כי יש צלם דאבא וצלם דאימא, וכל צדי"ק למ"ד מ"ם גי' נח"ש, וסוד נח"ש פת"ן שר"ף גי' נתיבו"ת פליאו"ת חכמ"ה, והן בסוד הנקודה של י' שבו יש ג' קוצין, שהן ג' נקודין וב' הבדלים הן ל"ב, כל נקודה של קוץ הוא עשרה, וב' הבדלים הן ל"ב, ואלו ה' בחינות של יו"ד כל א' כלול מל"ב, בסוד ל"ב פעמים ה' אותיות דאלקים הוא ק"ס, ובספר יצירה כתב הראב"ד [בהקדמה ב ע"ב] שסוד ל"ב הן מסוד י', כי י' כולל עשרה במספרה, ודבר שיש בו עשרה קו שלשים מקיף אותו כמ"ש [עירובין יג ע"ב], כל שיש בו טפח כו', אבל באמת הוא ל"ב בקרוב המקיפו, אם תדקדק בחשבון אמיתי, וה' פעמים ל"ב הוא ק"ס כמנין ע"ץ:

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – דרושים על סדר ההשתלשלות – דף רפו

ער"ב ר"ב גי' דע"ת, לכן הן נחלקו בזוהר פ' בראשית [כה.] לה' בחי', ר"ת נג"ע ר"ע, נ'פלים ג'בורים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים

ובאמת זה הי' הוא שורש שם יקו"ק, והוא עץ החיים, אך מחמת שתולדת השמים והארץ ר"ת תה"ו, לכן בהבראם היא הא' זעירא, ועי"ז אפילו באברהם שקרב את הנפש אשר עשו בחר"ן [בראשית יב ועי' ב"ר פל"ט יד] גי' יקו"ק, יו"ד ה"י וי"ו ה"י, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, יו"ד ה"י וא"ו ה"י, יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה, היא גי' ג' פעמים אלקי"ם, כי הכל בסוד חר"ן, מלשון חרון אף, כמ"ש בזוהר פ' ויצא [קמז.], ולכן נפ"ש גי' ה' פעמים אלקי"ם, ועשה עוד גרים ה' מינים, בסוד אזר"ח, א'ימים ז'וזים ר'פאים ח'ורי, והחמשי שדה העמלקי, שהוא אבן הראשה, גי' שד"ה העמלק"י [עי' זח"א כה.], וכן עשה ה' מיני גרים אשר שמותיהן כתובים בתורה, והן גדולים מכל הגרים אשר עשה, והן ענר אשכול וממרא גי' פיתוח"י חות"ם, שהן בעלי ברית אברם [בראשית יד], אבל אליעזר הוא ממש עבד אברהם, והוא גי' רמ"ח אברים וע' כוחות שבאדם, וגדול מכולם היא הגר המצרית, שהיא במצר ה', הקדושה, וראתה מלאך יקו"ק אחרי ראותה בבית אברהם [עיי"ש טז וב"ר פמ"ה י], וזכתה להתדבק באברהם ממש, והג"ר גי' יצח"ק, והג"ר המצרי"ת גי' בי"ת ישרא"ל, שם מ"ה עם נקודת הדעת הנ"ל, כי שורש נפש הגר אשר נפשות הגרים מלבשין לנשמות ערטלאין של בית ישראל, כמ"ש בזוהר פ' משפטים בסבא [ק.], ומחמת שקשים גרים לישראל כספחת [יבמות מז ע"ב], שסורן רע ודמיונם ברע הוא, בסוד ער"ב ר"ב גי' דע"ת, לכן הן נחלקו בזוהר פ' בראשית [כה.] לה' בחי', ר"ת נג"ע ר"ע, נ'פלים ג'בורים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים, ועם ה' בחינות הוא נג"ע ר"ע גי' לב"ן ב"ן נחו"ר, והוא מלך לכל בני שח"ץ [עי' איוב מא] אשר בסוד השפחה.

נשמות ערטלאיות

ואלו הציפרים סוד נשמות, שהן ערטלאי"ן גי' צפ"ר אחיזת בפ"ח, ב"פ ד"ם, בסוד דמיון של הנפשות הגרים אשר סורן רע, סוד ש"ע עיבר המוזכר בזוהר באד"ר [קלה ע"ב], מן גולגלתא דעתיקא, מסוד הב"ל, י' פעמים הבל גי' ש"ע, וקשה לו להתדבק במלכא, סוד אילן החיים, איל"ן גי' יקו"ק אדנ"י, ולכנס בהיכל יקו"ק להנות מאו"ר העליו"ן גי' מלבו"ש גי' שע"ח, לעשות מהבל מלבוש א', ח' אותיות של יקו"ק אדנ"י, ומחמת זה הצדיקים המבררין סוד הצפרים, ונעשים צפרים חיות טהורות [ויקרא יד], להם נהירין ש"ע נהורין בפנים דאריך אנפין.

והענין כי גלגל יש בו גלית עלית וגלית תחתית [עי' יהושע טו], קצה השמים דלעלא, וקצה השמים דלתתא, ונקודה אמצעית, והכל בקו היושר בסוד אמת המים, שע"י אמונת שהכל באמת, וישר יקו"ק צור"י [תהלים צב], נמשך מן גל העליון לגל התחתון, ותהום אל תהום קורא לקול צינורך [שם מב], וגל נעול [שה"ש ד], וכן נקודה אמצעית, ג"ן נעו"ל, מסוד ג"ל ג"ן גי' אלקי"ם, והן נעול בסוד הס' ומ"ם סתומה, כמו שאבאר עוד אי"ה בס"ד.

וזאת לפנים בישראל

אך וזאת לפנים בישראל [רות ד], וזא"ת גי' ב' פעמים או"ר, שבב' פנים לא נמסרה רק לישראל, וסוד שלף איש נעלו ונתן לרעהו [שם], בסוד של"ף, ר"ת ש'כחה ל'קט פ'אה, גי' ח"י פעמים א"ל, שעי"ז נעשה תמורת ס"ם בא"ת ב"ש ח"י, ואז ואלהי לצור מחסי [תהלים צד], ונעשה לו ס"ם ח"י, ואז ה"י למ"ד בי"ת גי' המלכו"ת, ומתנשא לכל לראש [דה"א כט], וזה סוד בירור נשמת דוד המלך ע"י מצות אלו, כמ"ש בפי' על רות, ולכן דו"ד ב"ן יש"י ב"ן עוב"ד גי' שנ"י ההפכי"ם, וגי' חיי"ם ומו"ת, וזה חיים ומות ביד לשו"ן [עי' משלי יח] גי' דו"ד ב"ן יש"י, ולכן הוא סוד אנ"י, שהוא שם האמצעי של שם ע"ב, וסוד אל"ף נו"ן יו"ד גי' כ"ח הוי"ה, וכ"ח הפס"ד, בו חקירה בדעת, סוד בריאת העולם הוא תהו ובהו וחשך, וגם בדעת הוא ער"ב ר"ב גי' דע"ת, מחמת הנפש ועולם ושנה, ובפרט לברם אלקים [קהלת ג], כלומר לברר דרכי אלקים שהוא סוד הטבעי', ואלקות הוא תלוי בל"ב, ל"ב פעמים ה', שהלב הוא המבין כפי דעתו, ושרש הדעת תלוי בסוד מ"ם חי"ת שי"ן בי"ת ה"י, והכל נמשך אחר רצו"ן המחשב"ה גי' עול"ם, כשתחשוב המ"ם סתומה של עולם שש מאות, וכן גי' סמא"ל הרש"ע, כי ס"ם סותמין שם א"ל, שהוא השער העליון, בסוד א"ל עליו"ן גי' קצ"ד כמנין אותיות של פרשה ראשונה, ולכן בו כח ההפסד, כי אינו משיג כח הוי"ה, שזהו כח יקו"ק, שהוא ש"ם המפור"ש גי' או"ר בריא"ת העול"ם.

והוא סוד התורה אור והמצות, כמ"ש ויר"א אלקי"ם א"ת האו"ר גי' תרי"ג, כי טוב, ויר"א אלקי"ם א"ת האו"ר [בראשית א] כ"י טו"ב גי' אל"ף חי"ת דל"ת, שמזה אצטבעו גוונין אדו"ם ירו"ק לב"ן שחו"ר גי' אל"ף חי"ת דל"ת, ובזה את האור, יש בו ב' בחינות או"ר, יה"י או"ר גי' דב"ר יקו"ק, ויה"י או"ר גי' י"ד פעמים טוב, ז' טוב שיש במעשה בראשית, והן כפולין כנ"ל, ז' וז' מוצקות [זכריה ד], אך מחמת שנסתלק דבר יקו"ק, נשאר בסוד ויהי אור בערוב, בסוד ב' פעמים דמע"ה גי' ויה"י או"ר, והן מ"ט פנים וע' פנים ב' פעמים, והכל מעורב טמא טהור, עץ החיים ועץ הדעת, סוד צו"ר מכשו"ל אב"ן נג"ף [ישעיה ח, זח"א ס"ת קנא ע"ב] גי' ע"ץ החיי"ם וע"ץ הדע"ת, כלל כל תועב"ת, וכן מ"ם שי"ן יו"ד חי"ת גי' ע"ץ החיי"ם ועץ הדע"ת גי' שד"י צבאו"ת אדנ"י, סוד נצ"ח הו"ד יסו"ד מלכו"ת, וכן גי' יסו"ד מלכו"ת עול"ם הז"ה, וכן עוש"ר עול"ם הז"ה, וכן תה"ו חש"ך, וסוד חשך במילוי, חי"ת שי"ן כ"ף גי' ע"ץ הדע"ת וע"ץ החיי"ם גי' חש"ך ענ"ן ערפ"ל [דברים ד], ג' מחיצות אשר סביב הקדושה עליונה, והנקרא כבוד יקו"ק, וכאשר נסתלק אור יקו"ק סוד יהי אור, בסוד וימנע מרשעים אורם [איוב לח], וכמ"ש ראה בדור המבול ובדור הפלגה גנז מהם [עי' חגיגה יב.], ונשאר רשימו בה' מיני אור שביום אחד, והן שורש חמשים שערי בינה, ה' בחינות בנשמה, ועשו סימן לזה סוד אל"ה גי' אלף ל"ה, גי' ה' פעמי"ם או"ר, ואלה תולדות נח [בראשית י] ומאלה נפצה כל הארץ [שם ט], מסוד ש"ם ח"ם יפ"ת [שם] גי' חש"ך ענ"ן ערפ"ל.

 

 

 

ספר ביאורי הזוהר

לרבינו המקובל האלקי

רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א

תלמיד הגר"א זיע"א

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קכז

נוק' דקלי' היא אימיה דערב רב

פתח ואמר ותאמר לאברהם גרש כו' [בראשית כא]. כבר ידעת שסוד האויר נחלק לה' בחינות, בסוד ה' אוירים שעשה בלעם [זח"ג קצד.], והן בסוד אלמנ"ה, והן ה' בחינות ערב רב [זח"א כה.], ה' גוונין, והחמשית אשר היא הגר המצרית כאשר היא שפחת שרה, והתענית תחת ידיה [עי' בראשית טז], אז היא רואה מלאך ה', ובא לבאר לחי ראי בחינת יצחק [עיי"ש כד], אבל כאשר היא מסתלקת מהם לשרשה הראשון ותתע במדבר באר שבע [שם כא], ואין ותתע אלא ע"ז כמ"ש הבל המה כו' [ירמיה י, ועי' סנהדרין צב.], אז היא בסוד לילי"ת, והיא שורש הע"ז, אימא דערב רב, ולכן נקראת אמה לשון אם, שהיא נעשית אם לע"ז, א"ם ה' גוונין, ובפרט שישמעאל היה מצחק [עי' בראשית כא] ולכן הוא בנה, כי ישראל הבא על השפחה והנכרית אין זה קרוי בנך אלא בנה [יבמות כג.].

ועתה דע והבן אמרי בינה מגנזי התורה, כי סוד הטיקלא היא בדעת, ובו טוב ורע סוד ער"ב ר"ב, ועיקר שורש הזיווג נקרא בשם דעת כמ"ש וידע אדם כו' [בראשית ד] איש לא ידעה [שם כד], כי אין קישוי אלא לדעת [יבמות נג ע"ב], והעיקר ונדעה ונרדפה לדעת את יקו"ק [הושע ו], כמו כן התכלית מצות ה', והוא סוד הבינה, ויבן ה' את הצלע [בראשית ב] שבנאה בדמיון אוצר כו' [עי' עירובין יח.], וע"ז הסוד נאמר אם אין בינה אין דעת אם דעת אין כו' [אבות פ"ג], ודע"ת בינ"ה גי' ישרא"ל, כי משניהם נולד סוד ישרא"ל, אבל לא יסתכל על סוד הצלע יופי של השבירה עצמה, שעל ידי זה נתהווה הקושיא, אע"פ שזה הציון מכלל יופי [תהלים נ] והיא קרית מל"ך ר"ב [שם מח], השורש של ב' פעמים עול"ם שהן סוד חכמ"ה ירא"ת יקו"ק גי' קרי"ת, ומל"ך ר"ב גי' ב' פעמים עול"ם, וכל עולם במלואה עי"ן וא"ו למ"ד מ"ם גי' אוצ"ר, והן ב' פעמים אוצ"ר גי' זי"ן אל"ף תי"ו, סוד שד"י יע"ר, מטטרו"ן סנדלפו"ן, ונכללין בב' פעמים נוריא"ל, וז"ס ברוך ה' מן העולם ועד העולם אמ"ן ואמ"ן [שם עב], אל"ף מ"ם נו"ן גי' אוצ"ר, ועפ"ז צריך להיצה"ר והשבירה להתחלה בסוד הבינה, שאם אין בינה לא יהיה דעת כלל ולא יתעורר הדעת.

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קכח

לא יסור מברית ה'

בר"א שי"ת [סד"צ פ"א], ומעוררת שורש הבריאה סוד ר"ב אהי"ה, שם הכת"ר בא"ת ב"ש גי' כת"ר, ב"ר אהי"ה ב"ר כת"ר, וזה הכת"ר נעלם בסוד אהי"ה, ואינו מתגלה רק זה הב"ר בסוד בראשית, בי"ת רא"ש, והוא חיצוניות לבד בסוד רשו"ת זהו ב"ר, וכאשר זה הערל, עי"ן רו"ח ל"ב, סוד עשו אבי אדום [בראשית לו] גי' ב' פעמים ל"ב, בסוד הדמיון והשכל שהוא הלב מבין, כנפים ופנים, והכל בסוד הרע, מתלבש ובא עמל"ק בסוד א"ל אח"ר, ומתלבש בנחש בדמות גמ"ל [פדר"א פי"ב], גמול ידיו, כפי מחשבתו, ומחזק לו הערלה ג"כ ואין מתגלה העטרה סוד הכתר הנ"ל, ומכניס סוד הטיף והשלהובי למקום שאינו ראוי לבת צור, שהיא כזבי לפי שעה התאוה וההנאה, אבל אם מעביר את הערלה ויתגלה לו העטרה, מתחזק הברית אשר כרת ה' את עמו אצלו באמונה, אצלו אפילו אם יורד לעומקי דתהומא רבא, הוא סובל, כי יודע שקב"ה לא עביד כו' [עי' ברכות ה ע"ב], והוא לטובתו, כמו ר"ע וחבריו [עיי"ש ס ע"ב] או יוסף הצדיק, והוא סוד הכתיתה בזו האמונה, ולא יסור מברי"ת יקו"ק התרי"ב מצות, בסוד רצו"א ושו"ב לפי התורה [עי' ס"י פ"א מ"ח], במופלא ממך כו' במה שהורשת כו' [חגיגה יג.] ויתחבר ראשית דעת באמרי בינה, ויתגלה עמוקת מיני חשך [עי' איוב יב], ויקרא לפניו אבר"ך [עי' בראשית מא] גי' הבריאה הנ"ל.

וע"ז הדרך כלל הנהגה בסוד התורה שבה החכמה והבינה, ומשם שרשי הנשמות כולן טוב ורע בסוד דעת, וכן כלל עולם גי' חכמ"ה ובינ"ה, והן בב' בחינות בפנימיות וחיצוניות, ב' עולם הנ"ל, ב' אוצר הנ"ל, סוד ס"ם, סנד"ל מט"ט [שהפ"ס כי תשא] חיים כו', נגד יצירה סוד הגוונין, ועשיה סוד המעשים, אשר הן בעין אזן חוטם פה ידים רגלים ברית, כי בעין אזן הדעת הוא השוקל ומכריע לאיזה צד להטות, ובין ב' ידים הח"ק לשון מכריע [עי' ס"י פ"ב מ"א], כי הפה קולמוס הלב הגנוז בין ב' ידים, וברית המעור הוא בין ב' רגלים [עיי"ש פ"ו מ"ז], והאמונה סוד עטרה היא כלל הכל, והמצוה הראשונה הוא סוד פרו ורבו, ונמצא כל המצות והקדושות כלולין בזה, וכן שורש היצה"ר נמשך מזה, והוא כלל הרעות, ד' מיתות וכריתות ומיתה בידי שמים ומלקות הרי ז' רעות נגד ז' פעמים טוב.

כמו כן יש בברית ז' בריתות בקשת אשר בענן, ז' עננים, ע' פעמים טוב, שהן ע' נפש דיעקב ונגדן ע' אומות טוב ורע, ונכללין בעשו וישמעאל, והמעשה הוא בסוד הדמיון, וישמעאל הוא בסוד התפילה ותורה שבע"פ, המשל והדמיון לשכך האוזן, ושורש הכל להבין האמונה כלל יצורי בראשית, בסוד ברא גי' עי"ן חכמ"ה, ושי"ת גי' חכמ"ה ירא"ת יקו"ק [עי' תהלים קיא].

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קכט

קלקול נורא ע"י עבירות ח"ו

לאפקא לה מתמן. כאשר צריכין להוציא משם, והיינו או שהיו הנשמות כבר בתוך א"ה ויצאו משם ע"י שליטת הרע בטוב, או ח"ו ע"י הוצאת שז"ל, והיו הנשמות באויר ברוחין ושדין ולילין, או בסוד ביאות אסורות, כל אלו הן בסוד נג"ע ר"ע או רע או טוב ורע, בבת נכר הוא נג"ע ר"ע סוד ה' מיני ערב רב [עי' זח"א כה.], ובסוד ש"ז לבטלה הוא רע כידוע [עי' נדה יג ע"ב וזח"א נז.], ובביאות אסורת הוא פרו ורבו הוא טוב, אבל באסור הוא רע, הרי טו"ב ר"ע גי' ממז"ר, ובכולן אכרע האי רע הרבה, ואח"כ כאשר צריך לצאת משם הוא יוצא ע"י הינוקין, אשר הם יונקין מתוקפי דאמהן, שהן יונקי שדים שהן מסוד שדי, מפני שהחלב בא מן הדם אשר נעכר ונעשה חלב [נדה ט.], סוד אחוריים דאהיה, ובהסתר ד' אתוון השורש נעשה חלב, וידוע שאתוון של השורש, הוא יותר רחמים מן האחוריים, לבד השורש, ולכן אמרו דם נעכר ונמצא הוא יותר גרוע עדיין, ולכן אמר מגו תוקפי דאמהון, מפני שהן באים מצד האמה הנ"ל, לכן יניקתן ג"כ מגו תוקפי דאמהון, ואז יש אחיזה להם לאמה הנ"ל, והיא לילית אימא דערב רב [זח"א כז ע"ב] הנ"ל, כי זהו תוקפו דאמהון הקשה שבכולן, ואף שחלב הוא לבן ומורה על חסד [רע"מ ויקרא ד.], הוא החסד שבגבורה, כי אלו הן סוד דינין קשין וגבורת ה', אך בזה יש חסד גדול וזה תיקונו.

בעוד שיש להם הריח טוב שורש טוב

וקב"ה חמי כו', יבאשון ריחיהון כו', בעוד דיהבי ריחא. היינו כאשר הנשמה יורד לעולם הגם שמשתכח ממנו כל התורה כולו [עי' נדה ל ע"ב], מ"מ נעשה כלי לקבל ונשאר בו רשימו, ומה שנתגדל נתגדל בו גם הרשימו, וז"ס קט"ן שיש לו צל"ם אלקים, אך אינו בשלימות עדיין וחסר א', וכל מי שיש בו שורש נשמה גדולה, מתנוצץ בו ניצוץ גדול יותר, והרשימו שבו גדול, ויש בו לפי הערך חכמה ויראה יותר, שזה האמונה, כי תמיד נקרא האמונה בשם יראה, אלקי' תרגום דחלא, והרשימו הוא שורש הכל וחוזק שרשו, וזהו תוקפא דאמהו"ן אותיות אמונה, ותמיד היראה הוא סוד רי"ח כמ"ש והריחו ביראת ה' [ישעיה יא], הטוב שבאף, לכן הקב"ה יודע שאם יתקיימו יותר יבאשון ריחהון, ויהא להם היראה, יראה רעה, ויהיה יותר גרוע, ויכולין להחריב העולם לפי גודל שרשם וחוזק יראתם אשר נתקלקל, ע"כ לקיט לון קב"ה קודם בעוד שיש להם הריח טוב שורש טוב.

 

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קנו

תמיד עץ החיים סוד ע"ב קס"א

וכשמתלבש תמיד עץ החיים סוד ע"ב קס"א, אור יקו"ק, מתלבש בסוד רו"ח אלקי"ם גי' כוכ"ב נג"ה צד"ק, ובדרך אחוריים של ע"ב קס"א הנ"ל סוד מרחפ"ת גי' תר"ך ל"ב נ' כ"ו, וזה על פני המים [בראשית א], הרי יש ב' פנים, פני המים ופני תהום, והן ב' נקודת אמצעית של וייצר, ומתפשט בב' פנים, פני העם ופני בני ישראל, שורש ערב רב שהן הגרים, ושורש ישראל, בינ"ה דע"ת גי' ישרא"ל, ער"ב ר"ב גי' דע"ת, וזה מרחפ"ת הנ"ל שהוא חשכ"ת מים גי' שמונה פעמים יקו"ק ושמונה פעמים אדנ"י, סוד ס"ד כנפים לי"ו פנים בסוד יסו"ד, ואיש אל עבר פניו ילכו [יחזקאל א] לא יסבו בלכתן [שם], והוא מסיבות מתהפך בתחבולתיו לפעלם [איוב לז].

 

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קסז

יסוד אות של חיים

וסוד תור"ת חיי"ם שגי' אל"ף ע"ד, סוד אד"ע, מתפשט בסוד פמת"ר, ט' פעמים יסו"ד, שהט' הוא אות של חיים כידוע, וכמ"ש בזוהר פ' תרומה [קנב.], ומזה יהיו לחיי עולם, והרע יפרד ממנו ויהיו הרע לדראון עולם.

בתר כתפוי דגן עדן. סוד כתף ידוע, סוד שם צבאו"ת גי' כתף ע"ה, והיינו שסוד נצח הוד יסוד דבינה, מתלבש בסוד מוחין דז"א, ונתחלקו לג' פרקין בכל א', והאמצעי שהוא סוד חו"ג, משם מתחילין הו"ק, גופא דז"א, והן בסוד צבאות, ומשם מתחלת הנוקבא להתגלות מאחוריו, בסוד הדינ"ה ב"ת לא"ה, שורש שאו"ר שבעסה [ברכות יז.], דע"ה בינ"ה והשכ"ל, אשר בל"ב נפ"ש מא"ד, אשר משם אחיזת שכ"ם בן חמר החוי, בסוד סביב רשעים יתהלכו [תהלים יב], מצד אחוריים דגן עדן, אלקי"ם יקו"ק אדנ"י, ואחוריים שלהם ר' ע"ב קכ"ו גי' שח"ץ, לב"ן ב"ן נחו"ר, נג"ע רע"ה, שורש נפשות ה' מיני ער"ב ר"ב, דע"ת דקליפות, סוד קליפת נג"ה אשר בערבו"ת, סוד ערבי נחל, אשר נצח הוד יסוד מלכות דקדושה, מתערב בערבו"ת מוא"ב, מ"ט שערי בינה מעורב עם מ"ט שערי טומאה, יש פנים לכאן ויש פנים בסוד אחור באחור, בסוד מחיצו"ת, חצ"י מו"ת, ח"י מו"ת צ', ב' בחינות אד"ם, בסוד ג' מחיצות, חש"ך ענ"ן ערפ"ל [דברים ד], ואתטמר תמן בסוד ב' פעמים גלו"ת גי' חש"ך ענ"ן ערפ"ל, וזה שהיה בסוד תה"ו, כמ"ש לא תהו בראה כי אם לשבת כו' [ישעיה מה], ואיתדבק ח"ו בסוד אל אחר דאיסתרס [עי' זח"ב קג.], לכן ז"ס ומבניך יהיו סריסים כו' [עי' מ"ב כ] כה אמר יקו"ק לסריסים כו' ונתתי בביתי ובחומותי י"ד וש"ם כו' [ישעיה נו], גי' שכ"ם אחד על אחיך [בראשית מח], וע"י גלות הנ"ל אשר לעבד נמכר יוסף הצדיק, ואיסתלק מתמן בסוד מלכות, עי"ז איסתליק ההוא גופא קדמאה שעי"ז סבל יסורין בסוד פגימו דסיהר"א של זוה"ר הג"ן.

אהבה רבה וירום ונשא וגבה מאוד

ובההוא רוחא יקום ההוא גופא. כלומר גופא קדמאה, ע"י ההוא סבילת היסורין של אהבה זוטא יתעלה לסוד אהבה רבא, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו [שופטים ה], וירום ונשא וגבה מאד [ישעיה נב] כמ"ש בזוהר פ' מקץ [קפא.].

והוא סוד הגדול של רוחו של משי"ח, אשר נמצא בשד"ה מוא"ב, שזהו רוח מארב"ע רוחו"ת [עי' יחזקאל לז], גי' אבנ"י שי"ש טהו"ר [חגיגה יד ע"ב], יצ"ר טו"ב יצ"ר הרע, נתייחדו בסוד א', חכמה בראש, חכמה בסוף, כמ"ש בת"ז [צ.] בסוד יצ"ר טו"ב ויצ"ר ר"ע, ומארבע רוחות בא הרוח [עי' יחזקאל לז], רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת יקו"ק [ישעיה יא], תלת כלילין בתלת [אד"ר קל ע"ב], והרביעי שהוא השביעי כלל הכל, בסוד רוח יקו"ק, ד' פעמים רוח יקו"ק גי' תתק"ס כלל האורת כולם כמ"ש במקום [אחר]:

והכלל הכל נעשה בהן ה' פעמים רו"ח יקו"ק, גי' אלף ומאתן עלמין, סוד ראשי"ת בר"א אלקי"ם, גנוז בסוד ב' דבראשית שהוא בר"א שית, ב' פעמים א"ר עלמין, ונתייחדו בא', כי גם האפל נתהפך לפלא העליון והכל א'.

וזהו חד דאינון תרין, שההוא רוחא דשביק בה, נתייחד עם ההוא רוחא ערטלאי, ע"י ההוא רוחא של זה הגואל, ונעשו כפולין כלולין בא', וסוד גוא"ל הוא ג"ו א"ל, ט' פעמים א"ל, נקדה כלולה מט' נקודין, וכל אחת בה חסד אל כידוע, והעשירית כלל הכל י' פעמים א"ל, להנחיל אוהבי י"ש [משלי ח] סוד נחל"א עמיק"א [זח"ג כו.].

שמ"ש חמ"ה חר"ס

אבל ההוא גופא עד כו'. כמ"ש למעלה, והיינו שכלל כל האורות והנשמות נתייחדו במספר א' תתקס"א גי' שמ"ש חמ"ה חר"ס [עי' שה"כ תפ' השחר דרו' א], וכן הן סוד ה' פרצופין, אדם חוה הבל קין כלולים בש"ת, שממנו נתבנה העולם [במ"ר פי"ד יא], ומהם נתברר בסוד שלהב"ת נק"י נבוא"ה, והאב"ן הזא"ת [בראשית כח ועי' זח"א רכח.] סוד מכון ה"ר ציו"ן [ישעיה ח] שם נתכפרו אד"ם וחו"ה ושם השיג הבל והציץ [תי"ז קיח.]:

ר"ב, דע"ת דקליפות, סוד קליפת נג"ה אשר בערבו"ת, סוד ערבי נחל, אשר נצח הוד יסוד מלכות

והבל סוד מחשבו"ת אד"ם אשר המה הב"ל [תהלים צד], ומשם סוד א"ף גי' מחשבו"ת אד"ם, ומחמת אשר חטא אדם הראשון במחשבה סוד הבל ומשם שורש משה רבינו ע"ה, נמשך מזה חטא ה' פעמים סל"ע, ולא היה יכול להעביר א"ף כידוע, מן העולם [עי' נדרים לב.], וכמו שקין הרג את הבל, כן סל"ע, סוד משה, סוד פרצו"ף מש"ה גי' א"ף הנ"ל, מחשבו"ת אד"ם, ומחמת חטא המחשבה זו, לא זכה הבל לאתרבאה והרגו קין, ומקין הם נשמת כל הערב רב ונגע רע של בני אדם, וכשנתבררו הן גרים, וגרי הצדק אשר נפרדו מקין [עי' שופטים ד ורע"מ פנחס רטז ע"ב] כלולין בסוד יתר"ו מש"ה, גי' אד"ם חו"ה הב"ל קי"ן ש"ת, ונשמות הגרים הן לבושי להנשמות ערטלאין, כי סוד קין נגזר עליו להיות נע ונד על פני האדמה, וכאשר נזדככו זוכים ליקח מאדמה קרק"ע בתול"ה סוד סלע, לעשות מזבח אדמה וכשנזדככו יותר זוכים לישב בלשכת הגזית [עי' סנהדרין קד.], וכשזכו עוד יותר מתנשא לכל לראש.

ודרגא זו דרגא של דוד המלך ע"ה, שמסוד תה"ו חש"ך נתעלה להיות נצ"ח הו"ד יסו"ד מלכו"ת דקדושה, ונחה עליו רוח חכמ"ה עצ"ה דע"ת גי' ק"ץ הפלאו"ת, ובזה יהיה כלל הבירור בסוד ובינ"ה וגבור"ה וירא"ת יקו"ק גי' שלו"ם שהמ"ם הוא שש מאות, בירור של נ"ח ש"ם ח"ם יפ"ת שבא מזה שחי"ן וכל נגע רע, ויתברר בסוד כבו"ד יקו"ק חש"ך ענ"ן ערפ"ל [דברים ד] סוד נג"ה חש"ך ענ"ן ערפ"ל, והכל תלוי ברו"ח יקו"ק, כי הוא ברא שי"ת כלל השי"ת דרגין, חכמ"ה ירא"ת יקו"ק גי' שי"ת, והז' הוא רוח יקו"ק, וכשנתייחד ובא ונחה עליו רוח יקו"ק [ישעיה יא] עם רוח יקו"ק שבקרבו, בסוד ויראת יקו"ק, ויתייחד דע"ת וירא"ת יקו"ק גי' כת"ר מלכו"ת, כלולים בא' רוחא דעתיקא, והוא דע"ת חס"ד עליו"ן גי' חכמ"ה עצ"ה, שהוא הדע"ת ע"ץ החיי"ם, והוא חכמ"ה הגנוז בע"ץ הדע"ת, בסוד ע"ץ הדע"ת, וע"ץ החיי"ם גי' מ"ם שי"ן יו"ד חי"ת.

י"ט בחינות דעתיקא

ומחמת ששרשו משורש קין ונתעלה לרא"ש, בסוד ה"י בי"ת למ"ד בסוד המלכו"ת לכן הוא סוד בר נפלי [סנהדרין צו ע"ב], בסוד השתא נחית והשתא סליק, בסוד סוכת דוד הנופלת תמיד [עי' עמוס ט], ועי"ז נפלה בתולת ישראל [שם ה], לית ליה שכיכו, בשביל שאין לו סמך, כי סומך יקו"ק לכל הנופלים [תהלים קמה, ועי' ברכות ד ע"ב] , והן בסוד ישיני אדמת עפר, שנ"י י"י, נפרדו זה מזה ותרד פלאים, בסוד אדמ"ת עפ"ר, כי הנוקב"א סוד חו"ה, י"ט בחינות דעתיקא, סוד חו"ה ראשונ"ה חי"ת וי"ו ה"י, גי' אדמת י', סוד אדמתי, שהי' יש בה ג' קוצין, והן כח הזכרון כח המחשבה כח הדמיון, כמ"ש ברעיא מהימנא פ' פנחס [רמז ע"ב], ושורש הכח הדמיו"ן גי' הלבנו"ן, וזהו אדמת י' סוד חי"ת וי"ו ה"י, וכן כאשר נסתלק הי' בסוד ח"ת וי"ו ה"י גי' אדמ"ת, ועפ"ר הוא סוד דכורא, סוד חנו"ך ב"ן יר"ד, זיהרא דאדם הראשון [ז"ח פד ע"ב], וזהו חנו"ך ב"ן יר"ד גי' עפ"ר, סוד שמ"י בקרבו [שמות כג], שם י':

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קסט

ואז נכלל סוד קו"ף יו"ד נו"ן, ה"י בי"ת למ"ד בא' בסוד רא"ש חד"ש

ואלו ישני אדמת עפר שנ"י י"י, הן בסוד אדמ"ת עפ"ר גי' תשנ"ה חסר מן סוד א"ת השמי"ם הא', שעם הא' גי' נשמו"ת של וא"ת הארץ גי' מש"ה משי"ח, ראשית ואחרית נתייחדו בא' של א"ת השמי"ם, סוד אבני שיש טהור [חגיגה יד ע"ב], והן בסוד דמיכי"ן גי' תתי"ד, שי"ן דל"ת יו"ד, ר"ת של הששת ימים אשר עשה יקו"ק את השמים ואת הארץ [עי' שמות כ], ואז נכלל סוד קו"ף יו"ד נו"ן, ה"י בי"ת למ"ד בא' בסוד רא"ש חד"ש.

אדמת מאדמה עפר מתבל. כי הדמיון מסוד קין אשר על פני האדמה, נע ונד, ועפר מתב"ל סוד נה"ר ג"ן עד"ן, (ועפר) אדמ"ה תב"ל גי' צ' צ"ו צו"ר, סוד לבנ"ת, אספקלרי"א, שע"י זה נתגלה סוד מחשב"ה הנעלמה בספיר"ה, שכל דבור ומלה בתורה היא לבנ"ת הספי"ר, להתגלות נשמות ישראל אשר עלו במחשבה [עי' ב"ר פ"א ד], ויתבררו ויתלבנו והרשעו רשעים והמשכילים יבינו [עי' דניאל יב].

ועל אלו כתיב ורבים כו' [שם]. כי כל הנשמות הן כלולין בסוד ה' פעמים או"ר, גי' אלף ל"ה, בסוד אל"ה, ומאלה נפצה כל הארץ [בראשית ט], ומסוד אברה"ם ויצח"ק גי' פרצו"ף נמשכו סוד ואל"ה, גי' שם מ"ב, כי אש"ל בא"ר שב"ע גי' שק"ו צי"ת, כלל השם מ"ב, ומזה נמשכו ואלה שמות בני ישמעאל [שם כה] סוד פאר"ן גי' אש"ל, ואלה שמות בני עשו [עי"ש לו] סוד שעיר הנמשך מסוד בא"ר שב"ע גי' השע"ר, וכן בני ישראל קודם שנתבררו ואל"ה שמות בני ישראל [שם מו].

אבל כשנתבררו בחשך ענן ערפל של הגלות ועמדו בברית אבותיהם, אז אלה דברי הברית [דברים כח], וישימו אבן במקדש יקו"ק אשר מתחת האל"ה [עי' יהושע כד], והאב"ן הזא"ת [בראשית כח], גי' מכו"ן ה"ר ציו"ן [ישעיה ד], הוא תחת ובמקום האלה קיימא האי והאב"ן הזא"ת, כמ"ש בזוהר פ' ויחי דף רכ"ח, ולית דעייל רק בזאת.

סוד זי"ן אל"ף תי"ו, גי' בי"ת יעק"ב, סוד כנסת ישראל נקראת זאת, דרגא דדוד כתרא דמלכותא, זאת מנוחתי עדי עד [תהלים קלב], בזאת אני בוטח [שם כז], וב' פעמים זא"ת גי' נפ"ש דו"ד ב"ן יש"י, ע"ת רצו"ן, והאב"ן הזא"ת הנ"ל, וא"ו ה"א אל"ף בי"ת נו"ן, ה"א זי"ן אל"ף תי"ו גי' נקוד"ת ציו"ן ב"ת עי"ן, וכן גי' שבתא"י צד"ק מאדי"ם חמ"ה לבנ"ה כוכ"ב נג"ה, שבעה עינים, וכן גי' מזר"ח מער"ב צפו"ן דרו"ם מעל"ה ומט"ה, וזה אבן בח"ן, של מ"ח ל"ב עי"ן, ס"ת בח"ן, בסוד אש"ה ר"ת של הראשון והאחרון של שם מ"ב, ונשארו (ב') [ה'] שמות אש"ה ריח ניחוח לה', וס"ת של שם מ"ב של כל הז' שמות גי' אלף י"ג יאורין, סוד רא"ש בי"ת יו"ד מ"ם, שסוד א' נחלק לחשבונות רבים [קהלת ז], אך עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים [שה"ש ז].

ונתבררו ונתלבנו השערות בסוד הגולגלתא שהוא מליא טלא דבדולחא בחיור וסומק

ונתבררו ונתלבנו השערות בסוד הגולגלתא שהוא מליא טלא דבדולחא בחיור וסומק [עי' אד"ר קלה ע"ב], אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדראון עולם [עי' דניאל יב], כל א' כפי שרשו, וביניהן כחוט השערה [עי' סוכה יב.] כי אין בין מים עליונים למים תחתונים אלא כמלא נימ"א [עי' חגיגה טו.], סוד ויה"י כ"ן גי' מיכא"ל, ומלא נימ"א גי' עק"ב ב' פעמים אלקי"ם, חציו אל הים הקדמוני וחצי אל הים האחרון [עי' זכריה יד], ושניהם בק"ע לגלגלת, בי"ת עי"ן קו"ף גי' קפ"ד קדמ"ת אחורים דעץ החיים כידוע, והוא גי' כת"ר ל"ב נ' כ"ו.

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ביאורי הזהר – דף קפה

שהן נפלת השרי אל שרים ושרות, שרשי ערב רב, לכך נקראת אמן דערב רב דעת דקליפא

וזהו סוד אלה תולדו"ת השמי"ם והאר"ץ [בראשית ב], כי תולדו"ת השמי"ם והאר"ץ גי' הב"ל, רא"ש היו"ם, רא"ש הליל"ה, חצ"י היו"ם, חצ"י הליל"ה, אל"ה, גי' ה' פעמים או"ר, ור"ת תאו"ה, אבל של ת'ולדות ה'שמים ו'הארץ ר"ת תה"ו, וזה תאו"ה נצרך לסוד בי"ת, כי לא לתה"ו בראה לשבת יצרה [עי' ישעיה מה], וז"ס ביום עשות יקו"ק אלקים [בראשית ב], כי ה' פעמים רו"ח יקו"ק גי' כ"ל קה"ל עד"ת ישרא"ל [שמות יב], אלף מאתן עלמין [ז"ח עא.] אשר בראשית ברא אלקים [בראשית א], והכל לעשו"ת תכלית המכוון, והן כלל ב' מצות כלליות, ד' מיתות ב"ד, סוד חרב של עשו מצד נעשה, ונשמע מצד ישמעאל, [אדרת אליהו דברים לג ב] פר"ו ורב"ו, פר"ו ורב"ו וחר"ב גי' מטרונית"א, סוד נקודת ציון, אשר שם בי"ת יעק"ב, משם רוע"ה אב"ן ישרא"ל [בראשית מט] סוד זא"ת, זי"ן אל"ף תי"ו גי' בי"ת יעק"ב.

ואפילו בעת שממון הוא שד"י יע"ר, מטטרו"ן סנדלפו"ן הן ב' נעלים וסנדלים, שהן א', בסוד וזא"ת, וא"ו זי"ן אל"ף תי"ו גי' אד"ם הראשו"ן, סוד זיהרא דאדם הראשון [עי' ז"ח פד ע"ב] סוד זיהרא דאור"ת, תוא"ר אדם, והן בציון אשר שדה תחרש והר הבית לבמות יער [עי' מיכה ג], ויש חיתו שדה וחיתו יער [עי' ישעיה נו], שהן חיות הקודש, ויש חיות ברא, ומהן ואגר"ת מחל"ת גי' ב' פעמים ישרא"ל כנ"ל, שמהן סוד נגעי בני אדם, בסוד נעמה, א'גרת מ'חלת נ'עמה, אמ"ן של שדים [ע"ח שמ"ט פ"ט], תענוגות בני אדם שידה ושדות [קהלת ב], והן מסוד נפ"ש רו"ח, חמ"ר לז"ה שדי"ם, סמא"ל לילי"ת גי' שעריא"ל, שהן נפלת השרי אל שרים ושרות, שרשי ערב רב, לכך נקראת אמן דערב רב דעת דקליפא, והן מסוד הנואפים רשעי אל עוברי תורה, ואגר"ת מחל"ת נעמ"ה גי' שבתא"י חמ"ה לבנ"ה מאדי"ם כוכ"ב נג"ה צד"ק ע"ה, וכלולים בשער"י א"ל, שכוכביא ומזלי הן נקראין שערות כמ"ש בזוהר ובת"ז [לב ע"ב, קסו.].

ספר תמונת האותיות

לרבינו המקובל האלקי

רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א

תלמיד הגר"א זיע"א

כתבי הגרמ"מ משקלוב – תמונת האותיות – דף רסו

בסוד דע"ת הוא ער"ב ר"ב מאד, כי מסוד סילוק האור

וכבר ידוע שבסוד דע"ת הוא ער"ב ר"ב מאד, כי מסוד סילוק האור בסוד יה"י או"ר ויהי אור [בראשית א], ופנה היום ונטו צללי ערב [עי' ירמיה ו], וחש"ך ענ"ן ערפ"ל כסה הארץ, בסוד ש"ם ח"ם יפ"ת, והם שלש"ה כלולים באל"ה גי' ה' פעמים או"ר, ומאלה נפצה כל הארץ [בראשית ט], וה' דבהבראם ה' זעירא [עיי"ש ב], כי נסתם הבא"ר במ"ם סתומה, ונפלו בה' מיני גרים של אברה"ם, סוד ענ"ר אשכו"ל ממר"א גי' פתוח"י חות"ם, והמובחר שבהם הן, עב"ד שפח"ה גי' א"ש ענ"ן גי' ר"ת של שם מ"ב, ובהן נכללו כל הנפש אשר עשו בחרן [עיי"ש יב], והן סוד אליעז"ר הג"ר, סוד ו' שבו שנ"י ההפכי"ם, בסוד ק"ן צפו"ר, כי ו' בו שנ"י ההפכי"ם מו"ת וחיי"ם, שנ"י המאורו"ת הגדולי"ם [שם א], ונפ"ש הג"ר גי' יו"ד רא"ש אל"ף ה"א סת"ם, וכן גי' אברה"ם יצח"ק יעק"ב.

אבל אינו דומה נפ"ש יצח"ק לנפ"ש הג"ר, כי היא קראה לבאר אתה אל ראי [שם טז], ויצחק קרא באר לחי ראי [שם כד], כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי [שם טז], ולא תלה בזכות אברהם שהוא כלל של הברא"ם [עי' ב"ר פי"ב ט], והוא שורש הבאר אשר לחי ראי, כמו שכתוב נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם [תהלים מז], ואנחנו בת נדיב, בתו של אברהם הנקרא נדיב [סוכה מט ע"ב] בסוד ב"ת נדי"ב גי' ח"י פעמים הוי"ה, וב"ת נדי"ב היא בנעלי"ם [עי' שה"ש ז], כמ"ש גן נעול, גל נעול [עיי"ש ד], והיא סוד המלכו"ת הנקראת הלם [עי' זבחים קב.], אינה מתגלה לאחר, כי כבודי לאחר לא אתן [ישעיה מב], ולא יש אחיזה רק בסוד פאר"ן אחוריים של שם השילוב, י' י"א יא"ה יאה"ד יאהד"ו יאהדו"נ יאהדונ"ה יאהדונה"י, סוד ערס"א, בסוד אש"ל, וזה ג"כ בשרשו.

ח"י פעמים כתוב' בתורתנו הקדושה זכותיהם של האבת הקדושים

אבל אח"כ נפלו על פני כל אחיו [עי' בראשית כה וב"ר פס"ב ה], ועברו קדר והתבוננו שהם עובדי מים, ושלחו כתים וראו שהם עובדי אש, והמה לא אלק' [עי' ירמיה ב ותענית ה ע"ב], ואנחנו עמינו בני יעקב, זרע יצחק יחידו, מחזיקים באמונת אבותינו, יקו"ק אלקינ"ו ואלק"י אבותינ"ו, אשר ח"י פעמים כתוב' בתורתנו הקדושה זכותיהם, ונגדן ח"י אזכרות, וכן ח"י ברכות כידוע, ועשו עפ"י יקו"ק, זי"ן אל"ף תי"ו גי' שד"י יע"ר, בי"ת יעק"ב, אב"ן ישרא"ל, סוד זאת תחת האלה במקדש יקו"ק, והאב"ן הזא"ת [בראשית כח] גי' מכו"ן ה"ר ציו"ן [ישעיה ד], וא"ו ה"א בי"ת נו"ן, ה"א זי"ן אל"ף תי"ו גי' חמ"ה לבנ"ה שבתא"י מאדי"ם צד"ק כוכ"ב נג"ה, וחמ"ה לבנ"ה גי' מע"ל, שבתא"י מאדי"ם גי' תח"ת ש"ם ב"ת נדי"ב, ש"ם ח"י יקו"ק, צד"ק כוכ"ב נג"ה, גי' רו"ח אלקי"ם באויר:

כתבי הגרמ"מ משקלוב – תמונת האותיות – דף רסז

והכל בא"ת התור"ה הזא"ת

וזאת הבא"ר ששם האבן, סוד הנקודה של ה', נקודה אמצעית אש"ר הואי"ל מש"ה בא"ר [דברים א], גי' פליאו"ת חכמ"ה אשר במ"ם סתומה, והכל בא"ת התור"ה הזא"ת [שם], גי' ב' פעמים שתי"ה, סוד בכס"ה כ"ב פעמים ס"ה, כ"ב פעמים היכ"ל, ק"י פעמים אח"ד, כי אל"ף הנעלם גי' ק"י וא', כלל הכל של ק"י פעמים אח"ד, והן גי' אותיות אמצעיות של ו' ימי בראשית, ועם יום הז' שהוא לעשות הר"ת וס"ת גי' חות"ם נוקב"א פרדשק"א [סד"צ פ"א] כנ"ל, ואותיות אמצעיות ב' פעמים תוצאו"ת, מחד חיי, ומחד חיי דחיי [עי' אד"ר קל ע"ב], ומה שעתה הן ב' בחינות תוצאו"ת, תוצאות חיים [משלי ד] ולמות תוצאות [תהלים סח ועי' ברכות ח.], אבל אז יהי' מתוקן הו' ימי המעשה סוד ר"ת וס"ת גי' ז' פעמים עד"ן, שהוא סוד נתיבו"ת כנ"ל, ובכל עד"ן גי' יקו"ק הו"א האלקי"ם [עי' מ"א יח] והנוקבא הוא עדנ"ה אשר הם חיים עדנ"ה [עי' קהלת ד] בסוד יקו"ק הו"א אלקי"ם ז' פעמים, גי' תוצאו"ת, וזהו תיקון הז"ו של תרין נוקבין דפרדשקא [סד"צ פ"א], למודי יקו"ק חכמה שלמדתי באף [עי' קה"ר פ"ב ט], וע"י התורה ולמודה נמתק בסוד אלף, והכל א', כי חכמה שלמדתי באף עמדה לי, ויתעלה זיע"ר אנפי"ן נוקב"א בסוד ירא"ת יקו"ק, וכן גבור"ת יקו"ק, בר"ת אז"ן לסוד חט"ם גי' ס"ג [עי' ע"ח ש"ה פ"ב], והריחו בירא"ת יקו"ק [ישעיה יא], ואז"ן ר"ת או"ר זוה"ר נג"ה, גי' מזלו"ת הנ"ל, או"ר סיהר"א, עו"ר או"ר.

 

 

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – תמונת האותיות – דף רעג

ישראל עלו במחשבה בסוד ר"ת של י' ספירות גי' ישרא"ל, בסוד נקוד"ה קדיש"א, והוא רצון הנעלם בסוד רצו"ן, גי' עתיק"א קדיש"א

וישראל עלו במחשבה [עי' ב"ר פ"א ד] בסוד ר"ת של י' ספירות גי' ישרא"ל, בסוד נקוד"ה קדיש"א, והוא רצון הנעלם בסוד רצו"ן, גי' עתיק"א קדיש"א, שהנון הוא ז' מאות, נוקב"א דעתי"ק [עי' ע"ח שי"ב פ"א], סוד מלכו"ת דעתי"ק גי' ה' פעמים גבור"ה, סוד א"ף הנ"ל, ואינה נמתקת אלא בסוד אור"ת מצ"ח עי"ן אז"ן חט"ם פ"ה דעתי"ק, שהוא סוד תפאר"ת דעתי"ק, וזה על ידי יסוד דעתי"ק, שזהו יסוד דנקוד"ה קדיש"א, ויסו"ד עתי"ק סתום וחתום בסוד ס' ום' סתומה ס"ם, גי' יסו"ד עתי"ק, עד שעושו יגש חרבו [איוב מ], וישברו לע"ת ק"ץ, וסוד הסתימו, כי סוד ק"ץ גנוז בסוד צי"ץ, גי' ק"ץ, שאלו ב' צדיקים יתייחדו בסוד נקודה, סוד צדי יוד צדי, גי' נוצ"ר חס"ד, שע"י זה יתגלה רצו"ן חס"ד.

וסוד הענין כי מה שהי' מחזיר א"ע פניו מן הנו"ן, ועומד באחורי"ו בסוד אחור באחור, והיינו כי צדי אנת וצדיק אנת ואנת צריך למהוי בטמירו [זח"א ב ע"ב], והיינו שסוד צדי, נקרא צדי, ונקרא צדיק, כי עשו הוא הצד צי"ד בפיו, ומהפך החרב פיפיות לפתוח הפה סתומה, ולסתום הפה פתוחה, והוא איש שעי"ר גי' עתי"ק, ג"כ נאחז משעריא"ל, ע' שר"י א"ל, הנאחזין מחמת חטא"ה ועו"ן ופש"ע, ואז כ"ח של תור"ה ח"ו לוקח סמא"ל לילי"ת אימא דערב רב [זח"ג רל.], והוא ג"כ בדע"ת גי' ער"ב ר"ב, ואין בין זה לזה רק כפשע בינו לבין המות, כחד חוטא דשערי דקי"ק [זח"א ח ע"ב], ומי מפיס ומי יכריע, זהו בסוד צד"י, צד"י יו"ד צד"י, גי' חטא"ת, אשר זה נוצ"ר חס"ד.

 

 

 

 

 

ספר ליקוטים

לרבינו המקובל האלקי

רבי מנחם מענדל משקלאוו זיע"א

תלמיד הגר"א זיע"א

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שיא

עדו"ת לכל באי עולם, שחיי עולם נטע בתוכינו, ואו"ר הדע"ת בו רז"א דמהימנות"א

וסוד ישימ"ן הוא יוסי שמעון יהודא מאיר נחמיה [עי' יבמות סב ע"ב], אבל ר' אלעזר בן שמוע אינו נחשב בכאן, כי הוא מכלל העשר דרגין של עשרה הרוגי מלוכה, אשר על ידן נשארו הבאר של תורה שבע"פ כשהי' העולם שמ"ם [שם], ונסתלקו אלו הי' משמים, ונפלו משמים ארץ עטרת תפארת ישראל [עי' איכה ב], והקב"ה ימצאהו בארץ מדבר ובתהו יליל ישימון [דברים לב], ואלו ה' הן ה' של הישימ"ן, ותלמו"ד היא אחת"י כל"ה, כלל כנסת ישראל הנעלמה בו' הנעלם של הישימן, שזה סוד הדע"ת ע"ה גי' תלמו"ד, עדו"ת לכל באי עולם, שחיי עולם נטע בתוכינו, ואו"ר הדע"ת בו רז"א דמהימנות"א, כי זה הוא הנעלם מן הדעת, וזה הדעת כלל באר כמ"ש אדמ"ו, על"י בא"ר ענ"ו ל"ה [במדבר כא] גי' הדע"ת, רז"א דרזי"ן, ובתוכה הנעלם מאד בסוד עדו"ת סוד תלמו"ד.

ואלו הב' בחי' אלף ומאתן, בסוד הבא"ר, הן מסוד שרים, הן נשמות ישראל, שרי אל, ונדיבי עם הן הגרים [עי' סוכה מט ע"ב], בסוד הער"ב ר"ב גי' הדע"ת, וב' פעמים עדו"ת גי' תתק"ס, וחצי עדו"ת גי' רו"ח יקו"ק, והכל גי' אלף ומאתן, והן ב' פנים, פני תהום ופני המים, וכן מפני בני ישראל [במדבר כב], מפני העם [שם], ושרשן סוד נפ"ש הג"ר, וכן נפ"ש יצח"ק, שניהם בסוד יו"ד רא"ש אל"ף ה"א, זה מסוד אברה"ם יצח"ק יעק"ב, וזה מסוד נפ"ש הג"ר המצרית, ושניהם בסוד בא"ר לח"י רא"י, רל"ב קמ"ץ, ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כולם בנקודת קמ"ץ.

ובזה נפש הגר כלול ענר אשכול ממרא אליעזר, ה' מיני גרים, וענ"ר ממר"א גי' את"ר, אשכו"ל אליעז"ר, שהוא רמ"ח אברים וע' כחות, ז' בחי' שכ"ל, שכולם גי' רו"ח קדש"ך [תהלים נא], רו"ח נדיב"ה [שם], רו"ח נכו"ן [שם], רמ"ח ע' שכ"ל ז', וכשמתחבר באת"ר הנ"ל הרי אלף ומאתן וע"ו, כמו רו"ח קדשי"ך, רו"ח נדיב"ה, רו"ח נכו"ן, וכן שו"ר נש"ר ארי"ה, וג' שרשים שבהם ורוח הנעלם בסוד ארב"ע שהוא ד', וקרי"ת ארבע שרשן חכמ"ה ירא"ת יקו"ק גי' קרי"ת, היא חברון, חבור של ן' שערי בינה הנ"ל, ובה מער"ת, כלומר מעורב המכפלה, בסוד מער"ת חכמ"ה ירא"ת יקו"ק, סוד ה' ד' הוית, וזה אליעזר רמ"ח, וע' הוא עבד אברהם יצחק יעקב, ונפ"ש הג"ר סוד יו"ד רא"ש אל"ף ה"א, שהוא הפנימיות של את"ר, שכ"ל ז', שענ"ר אשכו"ל ממר"א גי' תתקס"א ע"ה, ג' נעלמים שלהם את"ר אשכו"ל, ונפ"ש הג"ר הוא לבוש לנפ"ש יצח"ק:

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שיב

ואלוני ממר"א גי' חשמ"ל, מלבו"ש

ואלו הב' יראה הוא סוד יראה יראה [עי' בראשית כב], ואלוני ממר"א גי' חשמ"ל, מלבו"ש, שמתגלה בזה או"ר פנ"י א"ל, וכולם נדבקו בסוד אברה"ם, גי' שבתא"י מאדי"ם, כי המ"ם הוא שש מאות, א"ת וא"ת תח"ת, וז"ס מתחת זרועות עולם [דברים לג], כי עול"ם גי' חכמ"ה ובינ"ה, שמאלו הב' ירא"ה ושמח"ה, עבדו את ה' ביראה [תהלים ב] ועבדו את ה' בשמחה [שם ק], וזה השער ליקו"ק כו' [שם קיח].

אך מב' פעמים שמח"ה נאחז סמא"ל הרש"ע, ומהפך השע"ר, וכן הצדיק, לו יצ"ר הר"ע נעשה השע"ר ליקו"ק, בסוד ירא"ה ושמח"ה, נמשכין מחכמ"ה ובינ"ה לעול"ם, גי' סמא"ל הרש"ע כשהמ"ם שש מאות, והוא לסיוע לו בסוד אף זרוע תאמצנו [עיי"ש פט], וזרוע סמכתהו, והזרו"ע גי' מקו"ם זמ"ן שהן סיוע לו, ונחלק בסוד גיסטר"א הרע מן הטוב בסוד ויחלק עליהם לילה [בראשית יד], ונעשה זרו"ע קדש"ו, וחשף ה' את זרוע קדשו [ישעיה נב], ומוליך לימין משה זרוע תפארתו [שם סג], וסוד שבתאי מאדים שגי' תח"ת, גי' חש"ך, הך' הוא ה' מאות, והוא ע"פ תהום רבצת תחת [דברים לג], ופני חשך גי' ב' פעמים דעת, הכלול בנקודת ציון סוד מטרונית"א [עי' תי"ז פז.] דב"ר יקו"ק.

וסוד ו"ו חי"ת שי"ן כ"ף גי' ספ"ר מלחמו"ת יקו"ק [במדבר כא], הוא חש"ך ענ"ן ערפ"ל [דברים ד], י"ב מדות הפכי' של י"ב מדות הרחמים, והן בסוד חש"ך ענ"ן ערפ"ל, כמו ספר, וקלף לספר תורה מלבוש, כמו נפש הגר לנשמות הצדיקים, בסוד ענר אשכול ממרא עם ג' שרשים שלהם גי' ספ"ר תור"ה, המתלבש בחמ"ה שמ"ש חר"ס [עי' שה"כ תפ' השחר דר' א] ביום, וברקי"ע יר"ח לבנ"ה סיהר"א [עיי"ש] בליל"ה שבה ממשלתה, ובפגימו דילה הוא רקי"ע כוכבי"ם מזלו"ת, והכל בסוד ב"ן עם נקודתיה שהן סוד ז' נקודין כידוע גי' חרש"ת, שמזה חרש"ת הגוים בסוד זנב שולי דכוכביא [זח"ג קפד ע"ב], שורש המט"ה מושל ע"ז בסוד רא"ש המט"ה, וכן רא"ש זנ"ב, שהוא גי' קס"ת הסופר, דע"ת אלקי"ם, ששם מבחוץ אחיזת בל"ק ב"ן צפו"ר.

וע"ל רא"ש המט"ה סוד סת"ר גי' ס"ם, וסת"ר שי"ן מי"ם יו"ד מ"ם גי' אלף ומאתן, והן ב' בחי' אל"ף ומאתן כנ"ל, סוד עשר"ה מכל סטרין, הרי ד' פעמים עשרה אלפים ושלש מאות, ושורש הוא מן ס"ם, שהן הד' סטרין ושש קצוות, בסוד ד"ו פעמים עשרה הוא גי' ס"ם, הרי אלפים וד' מאות, ב' פעמים אלף ומאתן, וזה הסת"ר הוא ס'וף ת'וך ר'אש, סת"ר א"ש יקו"ק אלקי"ם, תתקס"א יקו"ק אלקי"ם, וזו אלף ומאתן דעת אלקים של בלק בן צפור, ודעת עליון של בלעם, דע"ת עליו"ן דע"ת אלקי"ם גי' אלף ומאתן, ורו"ח יקו"ק המתלבש באותיות נקודת שם ב"ן מבלבלן, והוא סוד רו"ח יקו"ק המתלבש בח' פעמים ק"כ צרופי אלקים, בסוד כי יר"ד יקו"ק [עי' שמות יט], וכן ויר"ד יקו"ק [בראשית יא] מזה נתבלבלו כולם.

 

ליקוט ז:

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שיב

ודבור בפה אמירה בלב וחכמה במח

ז. סוד הנבואה שרשו בסוד אח"ד, וא"ו של שם ס"ג, והוא ר"ת של אח"ד, א'מירה ח'כמה ד'בור, בזה גנוז בינ"ה דע"ת וכן גי' ישרא"ל, ודוקא באר"ץ, כי אמת מארץ תצמח [תהלים פה ועי' תי"ז ה ע"ב], וז"ס ומי כעמך גוי אחד בארץ [שמו"ב ז], וכל נבוא"ה הוא די"ן דאדנ"י, ב' בחי' כבו"ד, ונתייחדו בא', י"ו למעלה י"ו למטה בסוד יסו"ד, י"ו פנים ס"ד כנפים, והן ב' פנים סוד א', ומארץ הוא ח"י שו"ר נש"ר ארי"ה, וכשאד"ם באר"ץ נשלמו ימים אלף שלשה מאות ושלשים וחמשה [דניאל יב] , ואלף מאתים ותשעים [שם], ודוקא כשיגיע לסוד ערב בקר אלפים ושלש מאות [שם ח] , שיהא השמאל נכלל בימין בס[וד] עקד"ת יצ"ר הר"ע בכל צד, מצפו"ן דרו"ם י"ם קד"ם ויזכה לנחל"ת יעק"ב, ובסוד שם מצמצי"ת, יצמית כל רשעי ארץ [תהלים קא], ויתוקן על"ם שנ"ה נפ"ש, וכל יבש"ה יקרא ארץ, שישמור השי"ז מצות דרבנן, ויתמלא ארץ בסוד אל"ף רא"ש צדי"ק, וכן נפ"ש דו"ד ב"ן יש"י, וכן הזמן יהיה ע"ת רצו"ן יתוקן הכל בעזה"י ב"ב א"ס, ודבור בפה אמירה בלב וחכמה במח.

ליקוט ח.

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שכט

לפנות ערב, לפנות ולהסיר כל תערובת וערב רב, שהיה מעורב תבן עם הבר

אבל זמן ויצא יצחק לשוח בשדה [שם] הוא לפנו"ת ער"ב [שם], סוד שבתא"י מאדי"ם, שורש שרשי הדינים הנאחז בפנו"ת ער"ב, אשר ינטו צללי ערב [ירמיה ו], אז הוא סוד שד"ה, כמ"ש הרב האריז"ל סוד שד"ה, אבל לפנות ערב, לפנות ולהסיר כל תערובת וערב רב, שהיה מעורב תבן עם הבר, ובין שדה ציון שדה כו' [עיי"ש כו] וכן שדה המכפלה, ובין שדה העמלקי ושדה אדום, כי אית שדה אשר ברכו ה' [בראשית כז], ואית שדה דכל קטולא כו' [עי' זח"א קכב.], וכן בזמן וכן בנפש.

וכל הבירור הוא בסוד מהיטבא"ל, הנקודה מ"ה ט"ב א"ל, וגי' מ"ה ב"ן אשר בזמ"ן, כולל זמ"ן מקו"ם נפ"ש גי' תשוב"ה, סוד יובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו [ויקרא כה], ואז מראה הנגה שהוא דמו"ת כבו"ד יקו"ק [עי' יחזקאל א], גי' שח"ר מד"ת די"ן יצח"ק ב"ן אברה"ם, יתעלה כשחר נכון מוצאו [הושע ו], עלות השחר, כי עלה השחר [בראשית לב], בסוד או"ר היו"ם גי' יו"ד צדי"ק חי"ת קו"ף, ד' פעמים או"ר, ולע"ת ער"ב יהיה או"ר [זכריה יד], ויעל משם בא"ר שב"ע [בראשית כו], סוד הנקודה אשר מספר עשר"ה, אשר זה השע"ר ליקו"ק [תהלים קיח], שעיקר שורש הכל יקו"ק א"ל עול"ם [בראשית כא], ובק"ר שח"ר ער"ב הכל אחד לפניו, וזהו סוד עקד"ת יצח"ק ב"ן אברה"ם לעשות רצונו, והכל נבראו לנס ולבחון היש דורש משכיל כו' [תהלים יד].

 

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שעב

תב"ל גי' עד"ן נה"ר ג"ן

והפוכן סוד ההולכים אחר סיחה נאה כסייח במדבר [עיי"ש] שפתינו אתנו [תהלים יב] , ונירם אבד חשבון [במדבר כא], כל המבטל על תורה נותנים כו' [עי' אבות פ"ג], ומזה ח"ו בא לומר אין רם [עי' ב"ב עח ע"ב], והכל באר"ץ הכוללת ג"ן עד"ן וגיהנ"ם, בסוד תב"ל גי' עד"ן נה"ר ג"ן, אין בטובה למעלה מענ"ג, ואין ברעה למטה מנג"ע [ס"י פ"ב מ"ד], ותב"ל ואר"ץ גי' קר"ע שט"ן, קר"ע א"ש נג"ה, וע"ת הנ"ל של צי"ה נשי"ה מזה נמשך ע"ת ער"ב גי' ק"ץ כ"ל בש"ר [בראשית ו, ועי' זח"א שה.] בשמ"ת אשת עשו.

ושורש ציה שהוא סוד תה"ו כנ"ל, סוד ס' ום', קו ירוק המקיף את כל העולם כולו [עי' זח"ג שה.], ס"ם המות, וער"ב ר"ב סוד דע"ת כלל הו"ק דסט"א, והכל בסוד צלמות כי ינטו צללי ערב [ירמיה ו], ושער"י מו"ת גי' ב' פעמים מד"ת הדי"ן, בסוד השח"ר, כי השחר כולל בקר ערב, וב' פעמים השח"ר גי' ב' מד"ת הדי"ן, והן גי' שער"י מו"ת סוד שעריא"ל עדשיא"ל, והן בז' עתים בסוד כ"ח עתים, ד' פעמים ז' של ערב, כי ינטו צללי ערב.

ונגדן ז' ארצות החיים, ז' פעמים אר"ץ, שבהן ז' פעמים ר' גי' א"ת, אלף ת' גבוראן [אד"ר קלז ע"ב], ה' פעמים מנצפ"ך ח' דברים שנבראו בארץ ביום ראשון, תה"ו ובה"ו חש"ך מי"ם ליל"ה או"ר יו"ם רו"ח גי' אל"ף ת', וצ"א של אר"ץ גי' היכ"ל יקו"ק, ז' פעמים היכ"ל יקו"ק גי' ירא"ת יקו"ק, שבאלו הז' היכלין ז' עדנין, די"ן ע' ד"ן, ז' דינין כמ"ש בזוהר פ' נשא [קכו ע"ב], אם ראוי לעדן בעדונא עלאה בסוד היחוד בהיכ"ל קוד"ש הקדשי"ם, כלל ז' פעמים יקו"ק גי' יעק"ב, בוצינ"א דקרדונית"א גי' דע"ת קדושי"ם, פרצו"ף זיע"ר אנפי"ן, כי ע"י מ"ם סתומה גי' פליאו"ת חכמ"ה, בסתימו דארב"ע רוחו"ת ג"ן עד"ן, וכן ארב"ע רוחו"ת העול"ם הכלולים בסוד אד"ם.

ז' פעמים עד"ן גי' ב' פעמים דל"ת אשר במ"ם סתומה, ובכל דל"ת גי' חס"ד די"ן רחמי"ם, והן נתיבו"ת פליאו"ת חכמ"ה

וע"י ז' פעמים עד"ן גי' ב' פעמים דל"ת אשר במ"ם סתומה, ובכל דל"ת גי' חס"ד די"ן רחמי"ם, והן נתיבו"ת פליאו"ת חכמ"ה [ריש ס"י], ושרשיהן ל"ב, שזהו סוד תיקון פרצו"ף זיע"ר אנפי"ן, וסוד עד"ן ידוע, יחוד יקו"ק הו"א אלקי"ם, והן ז' עדנין, ז' היכלין, ז' רקיעין, ז' כוכבי לכת, ז' ארצות, ז' ימים, ז' ימים, ז' שמות יצה"ר, ז' מדורי גיהנם, ז' עננים, ז' הבלים, ז' קולות, ובהן ז' חכמות ע' שר"י א"ל, ע' שד"י א"ל, ודע"ת ע' שר"י א"ל, ע' שד"י א"ל גי' ד' פעמים שע"ה, גי' רא"ש היו"ם רא"ש הליל"ה, חצ"י היו"ם חצ"י הליל"ה, ונגדן דע"ת תור"ה מעש"ה, דע"ת שער"י מו"ת, דעת ע' שר"י מו"ת, דעת ב' בחינת מדת הדין הוא תיקון פרצוף זיער אנפין והן ב' בחינות ע', חמה לבנה גי' ב' פעמים ע', ב' עיינין עינות תהום.

ור'קיע ח'מה ל'בנה ר"ת רח"ל, גי' שנ"י ההפכי"ם, סוד ק"ן צפ"ר, כמ"ש בזוהר [זח"א קסג.] וללבן שתי בנות [בראשית כט], ארזי לבנון אשר נטע אשר שם צפרים יקננו [תהלים קד], חיי"ם ומו"ת, והן חיות טהורת, והן עיק"ר חכמ"ה בינ"ה של על"ם, והוא ו' של עול"ם, סוד הדעת המחברן בסוד תשצ"ג חלקי, והמולד נתחדש בקבלת זר"ע, או"ר ע', של הנקודה, חכמה זעיר"א, רפ"ז חלקי הנשאר, גי' זעי"ר, גי' רו"ח חכמ"ה, כוללת טו"ב ר"ע, והוא סוד זיער אנפין, וכן מלכות נקראת חכמה זעיר"א כוללת חס"ד גבור"ה:

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שעג

אשה יראת ה'

וזאת אש"ה ירא"ת יקו"ק, מקבלת הנקודה מסוד חכמה הנעלמה מכל ח"י, ונעשית בי"ת ישרא"ל, כי כל נקודה מספרה עשר ובהנקודה ט' נקודין נגלים וא' מושכלת ונעלם, והוא סוד הטוב הגנוז באות ט', ורב טוב לבית ישראל [ישעיה סג, ועי' זח"ב קכז.] , גנוז לצדיק ח"י עלמין [עי' זח"א ז., וקלה ע"ב], ובי"ת ישרא"ל שרשיהן מסוד נקוד"ה תתא"ה גי' ש"ם המפור"ש, שמשם נפ"ש ישרא"ל, והן ח"י בי"ת ישרא"ל.

והיינו בסוד ה' מיני אוי"ר

ובי"ת ישרא"ל נבררו מנפ"ש ע' אומו"ת, כי כל האומו"ת נכלל בכלל נפ"ש חי"ה, ועיקר נפש ע' אומות מהן נבררו הגרים, אשר שרשן סוד נפש הגר, כלולים בהג"ר המצרי"ת, כי הג"ר היא קדק"ד, ושורש השרשים של הקליפות הקרובה לחסד עליון, שלפעמים נכללת בקדושה בסוד קטורה [עי' ב"ר פס"א ד] ישימו קטורה באפך כו' [דברים לג], וחכמ"ה הג"ר המצרי"ת הוא בסוד ב' פעמים מד"ת הדי"ן, גי' ב' פעמים השח"ר גי' שעריא"ל עדשיא"ל, ומאלו ב' מד"ת הדי"ן אחוזים ע' שר"י א"ל, ע' שד"י א"ל, בסוד דע"ת עליו"ן, כוללים חכמ"ה בינ"ה, ב' פעמים ע', בעת ושעה שהקב"ה כועס בה [ברכות ז.], והיינו בסוד ה' מיני אוי"ר שהיה יודע בלעם לעשות כמ"ש בזוהר [ח"ג קצד.].

וה' פעמים רי"ו שהוא ה' גבור"ה, נכללים בה' פעמים א', שהם החסדים, אל"ף פ"ה סוד אלקי"ם, וידוע מדברי הגאונים וכבר כתבתי, שקל"א גיבריא בסוד אוי"ר, בסוד הולך אל דרום סוב"ב אל צפון [עי' קהלת א], בסוד יו"ם ליל"ה, והן ה', ד' רוחות וא' קלא דקליא, כלל הכל כמ"ש בזוהר פ' לך לך [עז.] ופ' יתרו [פא.], בד' תקופין קלא איתפסק כו', וד' פעמים קל"א גי' תרנ"ה סוד המי"ם, ורו"ח אלקי"ם מרחפ"ת [בראשית א] גי' מד"ת הדי"ן מד"ת החס"ד, ורקיע הוא עיקר, המבדיל בין המי"ם העליונים, סוד הקדו"ש ברו"ך הו"א, שהוא יקו"ק אלקינ"ו ואלק"י אבותינ"ו כמ"ש כמה פעמים, ובין המי"ם הזדונים, הנאחזים מה' קל"א של ה' אויר.

 

 

 

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שעד

וכבר ידוע שדע"ת תור"ה מעש"ה, הוא גי' ל"ב נתיבו"ת פליאו"ת חכמ"ה [ריש ס"י], ובין דע"ת תור"ה מעש"ה לטוב והפוכו, עו"ר ד"ק כחוט השערה [עי' בכורות מד ע"ב] וכעדשה, כי אין ביניהם אלא כמלא נימא [עי' חגיגה טו.] בסוד מל"א נימ"א, גי' ב' פעמים אלקי"ם, והקב"ה מדקדק עם הצדיקים כמלא נימא [עי' יבמות קכא ע"ב, וזח"ב רמז ע"ב], בסוד דע"ת עדשיא"ל שעריא"ל.

בסוד מח"א סתימא"ה

כי סוד המי"ם, מוציאין התניני"ם הגדולים, בסוד מח"א סתימא"ה, כוללת יעק"ב ועש"ו גי' התניני"ם ע"ה, בסוד ורו"ח אלקי"ם מרחפ"ת כנ"ל, ומזה ישרצו המים שר"ץ נפ"ש חי"ה [בראשית א] גי' מזר"ח מער"ב צפו"ן דרו"ם, שמזה טבעי ארב"ע רוחו"ת העול"ם נעשה אד"ם [עי' ז"ח מה.], ור"ת נח"ש, שהוא הרח"ש היוצא ממקום קרוב [עי' חולין י ע"ב] שאין העין שולטת בו, כי הוא כחוט השערה, ושמו שפיפון, כמ"ש התוספות [שם ד"ה וישתה] בשם הירושלמי [תרומות פ"ח ה"ג ל.], ושרץ שיעורו כעדשה [עי' נזיר נב.], והן שרשי נפ"ש חי"ה גי' אומו"ת, וסוד הגרים אשר הן כספחת סוד נגע רע [עי' זח"א כה.] שעורו (כעדשה) [כגריס], שהן ל"ו שערות [נגעים פ"ו], ושער לבן ב' שערות, ומהן נעשה ער"ב ר"ב בדע"ת חכמ"ה בי"ת ישרא"ל.

וכשיתברר דע"ת חכמ"ה בי"ת ישרא"ל שהן ל"ב נתיבו"ת פליאו"ת חכמ"ה [ריש ס"י] שהן אלף וה' מאה מפתחאן [זח"א נה ע"ב], שמו ית' שבהן חקק י"ה יקו"ק צבאו"ת [ריש ס"י] שוכ"ן ע"ד מרו"ם וקדו"ש [שם], א"ל מל"ך נאמ"ן [שם פ"א מ"ה] את עולמו, יתגלה עטר"ת תפאר"ת ישרא"ל, והכל בסוד חשבו"ן, שהוא חשבון אותיות התורה, וכן חשבון סוד העיבור הוא סוד שינו"י, וכשהוא ברצונו ית' עושה לעמו ישראל הדבקים בשמו ית', ומשנה עתי"ם ומסדר הכוכבים ברקיע כרצונו, וגולל כו', בסוד צפו"ן צפו"ן גי' שנו"י הטב"ע, דרו"ם דרו"ם גי' ש"ר, כי בסוד היחוד נתייחד ש"ר שינו"י הטב"ע בא', גי' בי"ת ישרא"ל שם מ"ה עם נקוד"ת הדע"ת:

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שעד

לבן בן נחור

וסוד מזרח מזרח, מערב מערב, דרום דרום, צפון צפון, ב' אלפים פ"ו, סוד אלקים מתייחד בסוד פלאי"ם, פמלי"א של מעלה, ונתעלה בעלות השח"ר, כי מזר"ח מער"ב גי' ע"ת זמ"ן, והן ב' ע"ת זמ"ן, ש"ר שינו"י הטב"ע, כי כל הטבעים כלולים בשם אלקי"ם גי' הטב"ע, וחכמת הטבע הוא בין ב' פלאים, בין האור, שהוא פלא העליון מפמליא של מעלה, ובין החשך, זה האפל המכחישין ומחשיכין אור העליון של פמליא של מעלה.

וכלל המחשיך הוא הקליפה של חס"ד עליו"ן, גי' ויה"י או"ר, גי' רח"ל הגנוזה בסוד לב"ן ב"ן נחו"ר, צדי"ק צד"ק, הנברר משח"ץ, כי צד"ק ר"ת צפו"ן דרו"ם קד"ם, וצדיק ר"ת צפו"ן דרו"ם י"ם קד"ם, ושניהם גי' אלף מאתים תשעים, סוד אמ"ת הנברר מארץ הנ"ל [עי' תי"ז ה ע"ב], גי' ג' פעמים נפ"ש, אשר בכל נפ"ש גי' ה' פעמים אלקי"ם, שר"ש ענ"ף פר"י, כלל שפ"ע הבא מסוד לב"ן, ל"ב נתיבות ונ' שערים, המתלבש בסוד לב"ן ב"ן בתוא"ל הארמ"י, סוד שחקי"ם רקי"ע ע"ה הנעלם, שמשחק הקב"ה עם רשעים בעה"ז [עי' חגיגה יב ע"ב], והעיקר הן טוחנין מן לצדיקים, כי שם הן סוד רחיים דנוקבא דתהומא רבא.

וסוד השפח"ה היא אחר הרחיים, סוד הפרגו"ד, והוא סוד נג"ע רע"ה, שהוא נגע לבן אדמדמת, ובין נג"ע לענ"ג תלוי במראה עיני הכהן, כחוט השערה בין נגע כגריס ופחות מכגריס, ובין שער לבן ושער צהוב, ונגעים באין על לשון הרע [עי' ערכין טו ע"ב], סוד שורש הנחש חויא דרקיע [עי' זח"א קכה.], דאיתעביד בסוד פלוגתא דשערי, אשר כמלא נימא, אמצעיתא דא', סוד תצ"ט ופלגא מכאן, ותצ"ט ופלגא מכאן, ומהאי פלגא דאישתייר מכאן ומכאן איתעביד חויא כמ"ש בזוהר פ' וארא [כז ע"ב], והוא ע"י העוון אשר עושה, ותבא הרוח ויעמוד לפני ה' ויאמר אצא ואהי רוח שקר כו' [עי' מ"א כב], כמו כן בכל עו"ן גי' נקוד"ה אמצעי"ת, בזה מתלבש לילי"ת נעמ"ה סמא"ל, ותהי לנ"ס.

סוד רוח"א דעתיק"א קדיש"א

אבל יעקב אבינו כבש יצרו ושב אל ה' בכל לבו, וסודו, כי ישרא"ל גי' בהמ"ה ט"ף נשי"ם, שמזה הו"ן יק"ר נעי"ם [משלי כד] אשר בדעת, והם עמוסים מיני בט"ן [ישעיה מו], וכן הנקודה אמצעית של העולם סוד בטן [עי' תי"ז לה.], הוא סוד גן עדן כמ"ש האריז"ל [שער מאמ"ר פ' לסד"צ פ"א] ובזוהר [עי' זח"א יג.], וכמו באדם מן טבורא ולמטה שהוא חצי בט"ן, הוא בחינת הבהמיות וגשמיות, כן בסוד גן עדן, סוד ישראל זוטא המתלבשת בסוד בהמ"ה, סוד ב"ן, סוד חיצוניות, גס"ה דק"ה גי' ג"ן עד"ן, והראשון הוא פני ארי"ה, סוד רוח"א דעתיק"א קדיש"א גי' אנו"ש, אי"ש, גב"ר, ב"ן אד"ם, אד"ם [עי' אדרת אליהו במדבר כד ד], וזה אריה מתלבש בסוד אור"י א"ל, לאכול הקרבנות [עי' יומא כא ע"ב, וביאה"ג לסד"צ נד ע"ב] אשר לחמי לאשי ה', ובזה התשובה והקרבן נכבשו כל פמלי"א של מעלה ושל מטה כמו שבארתי במ"א:

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שעה

וממזרח שמש עד מבואו מהולל שם יקו"ק [תהלים קיג], כי הלו נרו על ראש יעקב בהגלות לו דרכי ה', לתקן העוות, עונו ועון אבותיו, וקרבנות השרשים נחלקו בסוד אבות העולם, פר איל כבש, כמשארז"ל [עי' ב"ר פי"ג יד] פ"ר הוא אברהם, איל דא יצחק, כבש דא יעקב, פ"ר גי' אהיה בפשוט ובמילוי עם יקו"ק בפשוט ומילוי, איל הוא י"ה בפשוט ומילוי, וכב"ש ע"ה כולל אי"ל פ"ר כמ"ש אדמ"ו זצוק"ל, והן נגד מ"ע ומצות ל"ת ותשובה, ולכן נקרא לפעמים כבש ולפעמים כש"ב, כי ערך כבישת יצרו כפי ערך כש"ב, כמו אשר שב.

והן הכל נמשך מסוד או"ר העליו"ן המתלבש בסוד מלבו"ש, סוד חשמ"ל, שורש חמ"ה שבתא"י מאדי"ם לבנ"ה גי' ב' מיני דע"ת, ושניהם מסוד רו"ח אלקי"ם, שהוא סוד כוכ"ב נג"ה צד"ק, וכל העולם כולו תחת כוכב א' עומד [עי' פסחים צד.], וחי"ת שי"ן מ"ם למ"ד גי' ע"ץ הדע"ת טו"ב ור"ע, לכן נמשך מזה דעת רע, בסוד לב"ן הארמ"י גי' לבו"ש של סמא"ל רה"ב, כולל שעי"ר פאר"ן, שורש עשו ישמעאל כמ"ש במ"א, ולכן גי' כשבי"ם ע"ץ הדע"ת טו"ב ור"ע, והכשבים הפריד יעקב [בראשית ל] ויעש לו עדרים עדרים לבדו ולא שת"ם על צאן לבן [שם], כי אית הבל ואית הבל [רע"מ נשא קכג.], וכל הב"ל י' פעמים גי' ש"ע, פנים של חכמה ושל בינה גי' שת"ם, בחיצוניות ופנימיות, בטוב וכן ברע, לכן הפרידם.

מט"ט סנד"ל

ועד"ר של יעקב הוא עד"ר יקו"ק, סוד אחוריים דמ"ה וב"ן גי' עד"ר, ועד"ר של לבן, סמ"ך למ"ד מ"ם, ובאמת הוא סל"ם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו [עי' בראשית כח], אך ע"י יעקב, כי יקו"ק נצב עליו [שם] והבטיח לו, וברר סוד רח"ל לא"ה גי' עד"ר, ומהם נבנה עדר יקו"ק, והם בנו את בי"ת ישרא"ל [עי' רות ד] הנ"ל, והן בנו בי"ת יקו"ק גי' רח"ל לא"ה בלה"ה זלפ"ה, והן בי"ת יעק"ב גי' מטטרו"ן סנדלפו"ן, שד"י יע"ר, אב"ן ישרא"ל, סוד זי"ן אל"ף תי"ו.

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף שפה

ב' נהרות הכלולים בנהר היוצא מעדן

והב' ווין, של ו' חשך, ו' רוח הן ב' נהרות הכלולים בנהר היוצא מעדן, סוד זמן של גן אלקים, אשר בהעלמו שומ"ר ב' רגע הנ"ל, הברי"ת והחס"ד, סוד ירא"ה שמח"ה ענו"ה הכלולים בב' הקצוות של ס' ומ"ם סתומה, וברוך יקוק יו"ם יו"ם [תהלים סח] ובכל יום תן לו מעין ברכותיו [ברכות מ.] מאה ברכות הכלולים במ"י ומ"ה, מ"ם יו"ד הוא מאה, וכן מ"ה בתמורת א"ת ב"ש הוא י"ץ ג"כ מאה, ואלו הן מאה אדנים, על פני תהום, ועל פני המי"ם, והן ב' פנים, פני העם [עי' במדבר כב] אלו הערב רב, ופני בני ישראל [שם] בסוד ויגר [שם] ויקץ [שם] והן יאר יקוק פניו, ישא יקוק פניו [שם ו] ואלו הב' ע"ל הן ע"ל של תשובה, של רבים ושל יחיד [עי' ע"ז ה.], והכל מער"ב ר"ב, דע"ת עליו"ן, אשר בוחש"ך ורו"ח אלקי"ם.

 

כתבי הגרמ"מ משקלוב – ליקוטים – דף ת

ויהי ערב ויהי בקר הכל יו"ם אח"ד

קיח. סוד שבעה עשר בתמוז, כי סוד טו"ב הראשון, הוא כ"י טו"ב, ששם כ"ח חו"ה, כלל המחזורים, כ"ח דחמה י"ט דלבנה, ובו שם כ"ו ובי"ט יקו"ק אהי"ה, ובו כלול א"ת האו"ר, כלל בריא"ת העולם, ולכן א"ת האו"ר כי טוב [בראשית א] גי' סת"ר, כי זה גנוז בגנ"ת אגו"ז, י"ז תמו"ז, ובשבע"ה עש"ר בתמו"ז יש בו ב' בחינות אש"ת, שכל א' אש"ל שלם עומדים בב' פל"א, הס' והמ"ם שבלחת [עי' מגילה ב ע"ב], אשר אם תטיב שאת [בראשית ד], ומורידין כל הטוב מגנתא דעד"ן, נחלי אפרסמון אב"י הנחל.

אבל כשחטאו בעגל ותרד פלאים [איכה א], ונשתברו הלח"ת, ובא ער"ד חיצו"ן לבי"ת יקו"ק, והנשים שהיו ראויין להיות עטרת בעליהן כנ"ל, מבכות את התמוז [עי' יחזקאל ח], וכאשר ת"ם ז"ו, אשר יקו"ק זו חטאנו לו [ישעיה מב], והיה יקו"ק אחד, אל"ף חי"ת דל"ת גי' ויר"א אלקי"ם א"ת האו"ר כ"י טו"ב [בראשית א], ואז ויבד"ל אלקי"ם [שם], חל"ק, ב"ן, בי"ן האו"ר [שם], סוד לא"ה רח"ל, ובי"ן החש"ך [שם] גי' בגד"י עש"ו, ויקר"א אלקי"ם לאו"ר יו"ם [שם], סוד עתי"ק יומי"ן, ולחש"ך קר"א ליל"ה [שם] נח"ש עש"ו, ואז ויהי ער"ב ויהי בק"ר [שם], כי ער"ב בק"ר ב' פעמים רו"ח חכמ"ה, כי רו"ח חכמ"ה כולל טו"ב ר"ע ע"י ל"א קוצי דשערי, שיש בו אחיזה לס"ם, לסמות עין טוב של עתי"ק יומי"ן, בסוד שמשו"ן, כי גלילו"ת הפלשתי"ם סוד הדע"ת, של ב' נפ"ש, של רוח חכמה של ממז"ר היה בהם [עי' ב"ר פל"ז ה], ונשארו מן הל"א מלכים שהרג יהושע אשר כל אחד אחיזתו באחד.

אבל כשיתברר התערוב"ת בתור"ת חס"ד, יתברר ויהי ערב ויהי בקר הכל יו"ם אח"ד, כי זה הד"ס, חצי חל"ק, אשר ויבד"ל אלקי"ם, וזה נכלל בוירא אלקים את האור כי טוב, שהוא אלף חית דלת, ולעת ערב יהי' אור [זכריה יד].

 

קול קורא! 

לכל הרבנים  ולכל עם ישראל

 לחצו כאן לשמיעה

 ספר "אור הזוהר"

ליקוט מאלף גדולי ישראל

על מעלת וחיוב לימוד הזוהר הקדוש

 

אוצר הזוהר הגדול – 3426 ספרים ומאמרים על כל מקצועות התורה להורדה בחינם  לחצו כאן   רק 640 מגה

     תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

 

           אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג              

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

  | אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר" 

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו | זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

גילוי דעת- אין בזה משום היתר לגלוש בכל מכשיר עם אינטרנט ללא סינון

הצטרפו היום ללימוד הזוהר היומי  בלחיצה אחת

הורידו את האפליקציה הכשרה של לימוד הזוהר בחינם

                לאנדרואיד                                   APPLE  

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*