logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קונטרס הצלת השחיטה-מכתב תוכחה לגדולי ישראל על בית השחיטה בוויליאמסבורג

שחיטה- סכין-  פלאש 99 אתר חרדים

קונטרס הצלת השחיטה-מכתב תוכחה לגדולי ישראל על בית השחיטה בוויליאמסבורג מכאן אפשר לראות כמה השחיטה בארצינו הקדושה פי 400 אחוז יותר גרוע מארצות הברית כי שחטו ומחקו את כל הלכות שחיטה מהשלחן ערוך

 

קונטרס

הצלת השחיטה

מכתב תוכחה לגדולי ישראל על בית השחיטה בוויליאמסבורג

מאת האדמו"ר מהאלמין שליט"א

 1. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 2. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כקש"ת הגאון הצדיק מוהר"ר משה ניישלאס שליט"א אבדק"ק ניו-סקווער יע"א.
 3. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 4. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כקש"ת הגאון הצדיק מוהר"ר רבי ישראל הגר שליט"א אבדק"ק וויזניץ, בן כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א, מונסי-ניו-יורק יע"א.
 5. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 6. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א מונסי ניו-יורק יע"א.
 7. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 8. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק האדמו"ר מסקווירא שליט"א ניו-סקווער ניו-יורק, יע"א.
 9. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 10. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א ברוקלין ניו יורק יע"א.
 11. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 12. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג שליט"א קרית צאנז נתניה א"י יע"א.
 13. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 14. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק האדמו"ר מקאשוי שליט"א בעדפארד היללס ניו יורק יע"א.
 15. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 16. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א ברוקלין ניו יורק יע"א.
 17. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 18. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א ברוקלין ניו יורק יע"א.
 19. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 20. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כקש"ת הגאון הצדיק מוהר"ר רבי שלמה גראסס שליט"א דומ"ץ דק"ק בעלזא בא"פ יע"א.
 21. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"ח
 22. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א ירושלים עיה"ק תובב"א.
 23. ft.1יום עש"ק לסדר שופטים ושוטרים תתן לך – אלול תשמ"חאחרי קידה כריעה והשתחוואה מול פני כהדג"ק הנני בקול בוכים הבא מתוך מרירות הלב לב יודע מרת נפשו ונפש כל בית ישראל על התקלה הגדולה הפרוסה עליהם מאת הבעל דבר החושב מחשבות חדשים לבקרים לפרוץ פירצה בחומת ישראל ולא ישקוט ולא ינוח. וברוך הוא אלקינו שלא נתננו טרף לשיניהם הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל העומד ומגין עליהם כאב על בנו ומקדים רפואה למכה.ב"ה שלא עזב חסדו ואמיתו מבית ישראל ובכל דור ודור מעמיד הני צדיקיא להגן על הדור ושומר פיהם מלהכשל במאכלות אסורות כי אפילו בהמתן של צדיקין אין הקב"ה מביא תקלה על ידן במידי באכילה וביניהם כהדג"ק שזכה להכיר תחבולות יצה"ר וכת דיליה, וסייג וגדר לעצמו לאכול דוקא משחיטה הקטנה שבוויליאמסבורג (הנקראת סאויט 4) תנוח עליו ברכה מרובה כפול שכרו בעוה"ז ובעוה"ב שזכה וגם זיכה רבים לעשות כמתכונתו וכעת ב"ה אלפי נפשות אין נהנין משום שחיטה רק הנשחט שם. אשרי העם שכך מנהיגיו וכה לחי. כי דרך החסידים המדקדקים לעשות כרבם ומנהיגם וזכות הרבים על חשבון האדמו"ר בזה.א. שהי' בשחיטה.ג. עיקור סימנים, והוא מכשול נורא כי המשגיח העומד שם לא ירגיש בזה בלי עינא פיקחא בקביעות כי משיכה כל שהו קשה להכיר בראות העין וגם השוחט לפעמים אינו מכיר בו מחמת טירדא וקי"ל בשו"ע דשהייה – דרסה – עיקור פוסלין גם בכל שהו, (ורק משגיח שהיה כבר שוחט בעצמו או שהוא מומחה מופלג באומנתו (ומעטים שכיחין) ירגיש בו.וראוי לדעת שהרבה רבנים ומשגיחים כבר טעו כשראו שלפי מהירות סיבוב השלשלת אי אפשר לשחוט יותר מ-400 לשעה, ובזה נח דעתן, ומי שכבר עבד בבית המטבחיים יודע שזה אחד מתחבולות הקצבים להתעות בזה הרבנים שאין יודעין כי שיעור מהירות הסיבוב אפשר לסדרו בלחיצת כפתור שילך לאט או במהירות (כמו מכונת קאר – וגם כלי הנקרא בלענדע"ר שאפשר לסדרו בכמה מיני מהירות) וכל כך מורגל בבתי מטבחיים בשנים האחרונות לעשות הסיבוב במתינות כאשר רב או משגיח מגיע. שהגוים כאשר רואין פתאום השלשלת ממעטת בהילוכו כבר יודעין שהנה באיזה רגעים יופיע איזה רב נכבד או משגיח…אין כוונתינו ח"ו לעורר רעש, כי מיד יתקבצו העם וילכו אל בתי מטבחיים הגדולים ואין זה התיקון, ובפרט שמעלה נפלאה יש בבית מטבחיים זו (שאין ידוע לכל) כי טוב ובריאת העופות הן ממעלה ראשונה, ויש בו מעלות הרבה ברוחניות (שאין מוצאין בו כמעט לקותות וכן צרורות דם המצוי מאד אצל שאר מטבחיים, וכן לקותות בבני מעיים שאין מצויין באלו כלל. ואם לא יתקנו כאן אז אבדה תקוה עוד ששלא ישאר אפילו מטבחיים אחד, ששוחטים בשחיטה מתונה ומהודרת, כי רק זאת נשאר לן מכל בתי מטבחיים קטנים שהיו בימי קדם ואם גם זה יעלה במצודת חרמים שפרס הבעל דבר יהיה מעוות לא יוכל לתקון עוד עד ימות המשיח, והוא בכיה עצומה לדורות כי אין הצבור יכולין לעמוד בלי בשר, וילכו כולם לבתי מטבחיים הגדולות, והם גם כן לאט לאט יתרשלו גם המה שיש כבר שם ביודעם כי אין שום ברירה אחרת בלאו הכי ובעל כרחך יצטרכו ליהנות מבשרם, וראוי להתבונן כי המצב גורלית.גביית עדות הנ"ל נעשה על ידי כמה עדים נאמנים שראו הכל במו עיניהם כמה וכמה פעמים ומבקשים ברחמים לעשות פעולות ממשית לתקן הדבר, ואין להם שום פניה ונגיעה בדבר רק לשם שמים.ft.2התיקונים המוכרחים:ft.2ב.ft.1 אם שוחט יותר לא יוסיף על כל פנים מ-600 לשעה וילך לרגוע אחר שעה.ft.2ד.ft.1 גוי המחזיק העוף בשעת השחיטה יהיה מתון וישימו לב אם הוא מתון, ואם לא ירחיקו אותו מעבודה זו.ft.2ו.ft.1 יעשו שולחן להשים העוף לפני השחיטה על השולחן כדי שלא יתנודד העוף באמצע השחיטה ויש גם כן ג' שאלות הנ"ל, כי לפי סדר השחיטה כעת האגפיים פתוחין ובתנועה יכול לקלקל השחיטה.המעוררים בכוונה טהורה להציל הרבים ממכשול מאכלות אסורות החמור, ותאבין ומשתוקקין ותאב ומשתוקק שלא תכבה הגחלת הנשארת להמדקדקים.המכתב כמובן יצא בעילום שם
 24. וכל המזכה הרבים אין קץ למתן שכרו בעוה"ז ובעוה"ב.
 25. ואצל השחיטה במארגארעטען שוחטים על שולחן כזה, כבר לערך 16 שנה, ולפי דברי כל השוחטים הוא תיקון גדול מאוד.
 26. ft.2ה.ft.1 המשגיח יהיה לו עינא פקיחא על כל הנשחט והנחתם שלא יהיה ביכולת הבעה"ב לערב טריפות בכשירות.
 27. ft.2ג.ft.1 יהיה שם משגיח (אין שם כעת משגיח כלל) הבודק סכינים ומשגיח גם כן על השחיטה וגם החותמת יהיו תחת רשותו לבד, כמו שכבר נוהגין כעת בבתי מטבחיים הגדולים.
 28. א.ft.1 לא ישחוט יותר מ-400 בערך לשעה (הגה"צ משאפראן זצ"ל הגביל שיעור 300 לשעה כמו ששמעתי מפיו הקדוש. וילך לרגוע לכל הפחות אחר 600 עופות).
 29. ראוי לדעת שקשה לאיש מלובש חסידי או נכבד לעשות בדיקה וחקירה, ואם ירצה מי שהוא לעמוד על האמת ימחול לשלוח איש פשוט בלבוש מודרני וילך שם כמו קונה בלבד מבלי שירגיש מי שהוא שכוונתו לבקורת, רק בהולך לפי תומו ואז יברר שהכל אמת.
 30. לאור כל הנ"ל חשבנו לנכון לעורר לב גדולי הדור המשתמשין בבתי מטבחיים הלזה, שידעו את אשר לפניהם, ואשר בכחם על ידי איחוד משותף לתבוע מבעל המטבחיים תיקונים ולהזהירן שאם לא יתקנו יעזבום, ועל ידי זה יעלה בידם לתקן ולהעמידו על כנו, ולהמשיך בזכות הרבים הנמשכים לאורם ואוכלין גם מאותה שחיטה על ידי זה.
 31. הלב כואב מאד מאד ואי אפשר שלא להתפרץ בבכיה מעומק הנפש על נפשות היקרות משופרי דשופרי של הכלל ישראל הרוצין לדקדק באמת על בשר המהודר ביותר מתנזרין מבשר בהמה ואפילו מבשר עופות משחיטות הגדולות, משלמין מחיר יקר פי כמה בבית מטבחיים הנ"ל יותר ויותר משאר מקומות וביניהם משפחות ברוכות בעלי חובות שפרנסתם מצומצמת ומקמצים בהוצאות הבית לקנות בשר זה דווקא ביודעם שזהו המהודר ביותר שאפשר למצוא ומוסרים נפש ממש שלא יבא לפיהם ולפי ביתם רק בשר המהודר ביותר, והן הן השרידין אשר בזכותן העולם עומד ועלולין לחיות כל חייהם בטעות ומכשול הנורא הנ"ל, ועל ידי זה לוקין בכפליים, משלמין מחיר גבוה, ומקבלין בשר ממדריגה נמוכה.
 32. עוד חורבן גדול כי החותמת (בלאמבע"ס) מתגלגלין שם לרוב ובעל הבית שידוע לכל כי אינו נאמן לשום דבר, וכבר נתפס שמערב טריפות בגו כשרות, וכבר אירע שעירב בידים הנבילות שנתנבלו בשעת שחיטה בין הכשרות מבלי שיכירו בו כי יש בלאמבע"ס שם לרוב לתת על העופות.
 33. ב. דרסת הסכין על ידי זה.
 34. אולם אליה וקוץ בה בעוה"ר הבעל דבר נעץ צפרניו בחומת בית השחיטה הלזה ועומד לסתור ממעלתו הגבוה במדריגת הכשרות שהיתה בו זה הרבה שנים. והיינו שכעת כבר נשחט שם 600-630 בשעה אחד והשוחטים שוחטים ב' שעות רצופות בלי לנוח בינתיים שהוא חורבן עצום כי השוחט סכום גדול כזה אחרי שעה כבר תשש כח ההרגשה להרגיש בפגימת סכין. ואין שם בודק סכינין בבית מטבחיים זו ועוד זאת שמחמת המהירות והגוים המבהילין על השוחט לשחוט ממהר מאד בבדיקת סכינו, ונוסף לזה יארע לעתים תכופות שהגוי המחזיק העוף בידו בעת השחיטה (השוחט תופס הראש והגוי הרגלים) והסידור הוא שלאחר שנשחט משכו אצלו מיד השוחט ותלאו על השלשלת ומצוי מאד שמתחיל למשוך העוף טרם גמר השוחט לשחוט ועל ידי זה גורם להעוף להתנבל מחמת ג' טעמים:
 35. למותר יחשב להאריך מול כהדג"ק עד כמה הבעל דבר מוסר עצמו להכשיל בזה במאכלות אסורות יותר משאר כל האיסורים כי באיסור זה אם יעלה בידו להכשיל העם אפילו בשוגג דין אמרה דילי הוא שוב אין הצלה מידו כי מאכלות אסורות גם בשוגג מטמטם הלב ומוליד כל מדות רעות בנפש ישראל ואפילו בשוגג כמו דאנהיר לן באוה"ח הקדוש סוף פרשת שמיני. וכ"כ הרמ"ע מפאנו. ומבואר בליקוטי אמרים להגאון הקדוש בעל שו"ע הרב זצ"ל כי כל התכלית עבודה ומצוות הנעשין בכח הנולד על ידי מאכלות אסורות כולם הולכין אל הסטרא אחרא רח"ל, ובאופן זה עבירה זו בכחה לכלות ולהפסיד כל חלקה טובה מכלל ישראל רח"ל, ובעבור זה מצינו רוב הפירצות בכל הדורות בשחיטה ואכילת בשר כאשר עיני המעיין יראה בספרי שו"ת שבכל דור ודור (עד לימינו).
 36. שלום וברכה, מאלוקי המערכה, אלף פעמים ככה יעלה ויבא לראש צדיק מדברנא דאומתי' בוצינא דנהורא עמוד החזק פטיש הימיני רבים הולכים לאורו אור המאיר לעדרי צאן קדשים בעבודת הבורא ית"ש ה"נ כקש"ת הגאון הצדיק מוהר"ר חיים יודא כץ שליט"א אבדק"ק בעלזא בא"פ יע"א.

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*