logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ועד ההצלה- שמירת המחשבה- שאלות ותשובות

ששמירת המחשבהמירת המחשבה

נאמר בתורה הקדושה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ודרשו חכמים: "אחרי עיניכם" – זה הרהור עבירה )ברכות יב) וכבר אמרו חז"ל (עבודה זרה כ) ונשמרת מכל דבר רע –  שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. וכן נפסק ברמב"ם (הלכות איסורי ביאה כא (ובטור ובשולחן ערוך (סימן כג)  "אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור".

מחשבה רעה מטמאה את הנשמה וגוררת רעה. עברה גוררת עברה, שיבוא לידי קשוי לדעת ולידי טמאת קרי החמורה. וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא כט, א) הרהורי עברה קשים מעברה. ואמרו (נדה יג, ב) המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי. ולא זו הרהורי עברה, אלא גדולה מזו תנינן (אבות ג, ד) המפנה לבו לבטלה, הרי זה מתחיב בנפשו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק (ויקרא יט ד) אל תפנו אל האלילם. אל תפנו אל מדעתכם (שבת קמט, א). וכתיב (דברים ח יא) השמר לך פן תשכח את ה'. אי לזאת לו בכח יגבר איש להעביר מחשבות זרות והרהורים רעים מלבו, ובקרבו ישים אור בו, אור תורה, וליראה ולאהבה את ה' הנכבד והנורא, ותכף בזכרו את אשר לא טוב עושה, יברח וינצל מטיט היון, ולא יביט און, ויתקן מעותו, כאשר ל"ו יחליפנו ול"ו ימיר אותו, רע בטוב, הנה מה טוב, כי מצוות ליראה ולאהבה הן מצוות תדירות, והיו למאורות:(פלא יועץ כללות אות כא)

ודע בני כי בזו השעה שאתה מחשב ומהרהר ח״ו בהרהורין בישין נפשך בוערת בניהנם, ונאחזים בך כל מיני קליפות וחיצונים – ובעת צאתך מן העולם המה יתקבצו עליך לצערך ויסבבוך מכל צד בכתות כתות המונים המונים, : ובכל ראיה והסתכלות רע ישברו עיניך לשברי שברים – ובאם לא תזדרז לשוב ולתקן ימשיכוך אלו הראיות והם יצברו לך לחטאים ועבירות חמרים חמרים – וביותר לפרוץ כל שערי הקדושה ונם להרוס כל טיני גדרים: אבל באם תרגיל עצמך בלי להתנהג בגבה עינים רק עיניך לנוכח ולארץ יביטו בדרך שפלות והכנעה – אז מלך ביפיו תחזינה עיניך ותתעדן לעתיד מנועם זיו השכינה ומי יכיל לשער זו השמחה והתענוג אשר היא נעלה ונוראה-ונם בימי חלדך יומשך עליך קדושה להצילך מכל רע ונס תזכה עי״ז לטהרת  המחשבה – ואמרו רז״ל סימן של זרע ישראל הקדושי הוא הבושה והענוה י (נדרים כ״א( [נועם הלבבות להרה"ק רבי אהרן ראטה זיע"א]

כל עבירות יש להם תיקון  על ידי צירוף בגיהנם מה שאין כן אלו העבירוח (פגם המחשבה) שהמה רוחניות אין להם תיקון בגיהנם, כי המה יותר רוחני מגיהנם שהוא בעשיה, לכן אם אדם כבר נתקן ונצרף על ידי צירוף הגדול והנורא וכבר סובר ומצפה ליכנס לנן עדן, באים אלו המחשבות ואין מניחים אותו ליכנם, וזה רמזו במסכת נדה (דף י״ג!) כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אוחו למחיצתו של הקב״ה – עולם התעגוג והגן עדן, כי יצטרך תיקון וצירוף אחר גדול וגורא להתגלגל בעוף הטמא הבזוי מכל עופות טמאות שהוא הנקרא" ראה" ומנאף בעיניו וצערו שם גדול ונורא יותר מגיהגט, כמו שביארתי במאמר פגם העינים עיי״ש, או ליתר גלגולים ח״ו אם לא חזר בתשובה ותיקן אלו המחשבות, לכן הפוגם בברית ח״ו תשובתו קשה כי צריך הרבה מסירת נפש לעקור כל אלו הטומאוח והפגמים שגרם, אבל הקב״ה רחום וחנון אם בר ישראל עושה מה שבכוחו בודאי ברוב רחמיו מקבל תשובת השבים  (טהרת הקודש, מאמר פגם המחשבה)

שאלה:

אני מנסה לשמור את המחשבה שלי, אבל זה מאוד קשה לי, כי כל מה שאני מנסה לעשות, המחשבות מתגברות יותר, ואפילו אם אני מזיז את הראש לכל הכיוונים, הן לא מסתלקות.

תשובה:

לפי מה שאתה שואל אני מבין את שורש הבעיה. אתה מנסה להילחם עם המחשבות ולגרש אותן. אבל באמת ידידיזו לא הדרך לגרש את המחשבות הרעות, כי ככה הן רק מתגברות יותר,כמו שאתה רואה בעצמך. ובאמת יש עצה פשוטה, כמו שכתוב בספרים: כשמגיעה לראש שלך איזו מחשבה שהיא לא טהורה, אז אתה צריך פשוט לחשוב מחשבה אחרת לחלוטין, מחשבה בתורה או אפילו בדברים אחרים מותרים. העיקר שתחשוב מחשבה אחרת. מוח האדם לא יכול להכיל שתי מחשבות בבת אחת, ככה שממילא אתה תיפטר מהמחשבה שמציקה לך.

עכשיו חשוב מאוד שתדע שהעצה הזאת לא תעבוד, אם אחרי שתחשוב מחשבה אחרת, אתה תחזור ותבדוק אחר כך אם המחשבה הרעה עוד נמצאת. כי בזה שאתה בודק אם המחשבה הרעה קיימת, אתה שוב מתייחס אליה, וממילא אתה שוב חושב אותה. לכן אל תתייחס למחשבה האסורה בכלל ותתעלם ממנה לחלוטין, ואז בעזרת השם תראה שהישועה שלך תבוא. ואל תתבלבל אם פעם לא הצלחת, פשוט מיד כשאתה תופס את עצמך, תברח מהר מההרהורים הרעים, ותקבל שכר גדול על כל פעם שאתה מפסיק לחשוב מה שאסור

. אם הראש מספיק עסוק בדברים אחרים אין לו זמן לבטלה ולהרהורים, אמרו חז"ל אין מחשבת עריות (הרהורים רעים) מתגברת, אלא בלב הפנוי מן החכמה.

 מובא בכתבי הסבא מקלם בשם הרא"ש {רבינו אשר}כי הדבר הגרוע ביותר שכאשר באים לאדם מחשבות והוא מתחיל להתווכח עימהם ולהביא ראיות כנגדם זוהי עצת היצר הרע אלא האדם צריך לגעור בהם ולומר להם אין לי עסק עימכם ולא להשיב שום טענה ומחשבה או ויכוח כנגדם ועל ידי זה נזכה בעזרת ה' יתברך להיטהר ולהתקדש ממחשבות רעות אמן ואמן.

 שאלה:

בעניין הרהורים רעים, האם העיקר זה המחשבה הלא טובה או שהעיקר הוא מה שעושים בפועל?


תשובה:

כשאתה רוצה להתקדש ולהינצל מהחטא, הכל תלוי במחשבה שלך. כשתשמור על המחשבות שלך ולא תחשוב מחשבות רעות, אז ממילא אתה תינצל מכל חטא. המלחמה העיקרית בין היצר הרע והיצר הטוב היא במחשבה. לכן את עיקר המאמצים שלך אתה צריך להשקיע בשמירת המחשבה, וההמשך יבוא ממילא.

חשוב מאוד שתדע שעניין שמירת המחשבה הוא דבר יסודי מאוד, כי חוץ מזה שלחשוב מחשבות רעות זה איסור מהתורה, גם כל מה שהאדם עושה זה לפי מה שהוא חושב, כי כל מה שהאדם עושה הוא מוכרח לחשוב עליו קודם. לכן תבין שהיצר הרע עובד בעיקר על המחשבות, כי אם האדם יחשוב מחשבות טובות, אז גם הפעולות שלו יהיו טובות, ואם, חלילה, האדם חושב מחשבות אסורות, אז ככה יהיו גם המעשים שלו.

גם אם כתוצאה מהמחשבה האדם לא יעשה שום מעשה רע, בכל זאת אתה צריך לדעת שאם האדם חושב חלילה מחשבות רעות, הוא נהיה טמא לגמרי באותו רגע, וכשהוא חושב מחשבות קדושות, הוא קדוש. וכמו שכתב הרמב"ן (אגרת הקודש פרק חמישי), "התבונן בהיות הרהורי עבירה קשים, כי בהיות אדם מחשב בדברי רשע וטינוף, מחשבתו נדבקת בטינופה בעליונים". וגם מה שכתוב בספר 'פרי הארץ' (פרשת אחרי), "ובכל מקום שאדם מחשב ומהרהר ונותן נפשו, עיניו וליבו, שם הוא ועל שמו נקרא, הרי שאם מחשב בעבירה, הרי הוא בעצמו הקליפה ורוח הטומאה (הכוונה שבאותו רגע מתלבשת בו הקליפה, ורוח הטומאה), רחמנא לצלן".לכן תבין שהמחשבה של יהודי היא לא דבר פשוט בכלל, ולכן תשתדל כמה שאתה יכול לשמור את המחשבה.

 

הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש"

בלחיצת כפתור

תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

 

אין קדושה וטהרה ללא לימוד פנימיות התורה והזוהר הקדוש

קול קורא! 

לכל הרבנים  ולכל עם ישראל

 לחצו כאן לשמיעה

 ספר "אור הזוהר"

ליקוט מאלף גדולי ישראל

על מעלת וחיוב לימוד הזוהר הקדוש

 

 

אוצר הזוהר הגדול – 3426 ספרים ומאמרים על כל מקצועות התורה להורדה בחינם  לחצו כאן   רק 640 מגה

 

 

 

           אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג              

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

  | אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר" 

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו | זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

גילוי דעת- אין בזה משום היתר לגלוש בכל מכשיר עם אינטרנט ללא סינון

הצטרפו היום ללימוד הזוהר היומי  בלחיצה אחת

  הורידו את האפליקציה הכשרה של לימוד הזוהר בחינם

                לאנדרואיד                                   APPLE  

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*