logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

בד"ץ בקשו צדק – איסור מקוה לילדים – נא להפיץ בכל העולם

BAKSHU     TZEDEK

 

בקשו     צדק

בעזהשי"ת

מקווה- בית חבד אילת

 

רחוב נחל לכיש 24/8 F רמת בית שמש F ארץ ישראל F טל: 02-9951191 F פקס: 02-9951300

Nachal Lachish 24/8 F Ramat Beth Shemesh F Israel 99093 F Tel: 02-9951191 F Fax: 02-9951300

בד"ץ בקשו צדק: ע"ש הפסוק: "בַּקְּשׁוּ אֶת ה' כָּל עַנְוֵי הָאָרֶץ אֲשֶׁר מִשְׁפָּטוֹ פָּעָלוּ בַּקְּשׁוּ צֶדֶק בַּקְּשׁוּ עֲנָוָה אוּלַי תִּסָּתְרוּ בְּיוֹם אַף ה'" {צפניה ב' ג'}

חברי הבד"ץ: הרה"ג רבי שלום יהודה גראס שליט"א גאב"ד

הרה"ג רבי שלמה יהודה שווייצער שליט"א אב"ד דרכי נועם ראב"ד

הרה"ג מאיר חיים שילה דומ"ץ

 להורדה : בדץ בקשו צדק איסור מקוה לילדים 

בדץ בקשו צדק אזהרה חמורה -ילדים במקוה_Page_1

ב"ה, בית שמש, יום ב' טבת זאת חנוכה התשע"ד.

אזהרה חמורה!!!

היות וידוע על מכשולות חמורות מאוד, שלצערינו ישנם שפלים טמאים המטמאים [גלגולים של דור המבול, (כידוע מהבעל שם טוב הקדוש)] את הילדים הטהורים באיסורים חמורים ונוראים בעת שהולכים לטבול במקוה, וכמו שנאמר על פרה אדומה ש"מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים", כך המקוה מטהר את הטמאים, אך, לדאבונינו קורה מכשולות נוראות ואיומות במקוואות, והטהורים יוצאים טמאים ח"ו, ובפרט שלא מלמדים את הילדים והנערים שצריך שמירת עינים במקווה וגם כי יזקין לא יסור ממנה רח"ל, על כן אנו אוסרים באיסור חמור לשלוח ילדים למקוה [מה גם שאינם צריכים טהרה כלל כי טהורים הם], עד גיל בר מצוה, וגם אם הולך עם אביו, [שאסור על פי שו"ע (אבן העזר סימן כ"ג סעיף ו') ללכת אב עם בנו, ועוד אסרו בגמרא לרחוץ עם אביו ואחיו ובעל אמו ובעל אחותו (אגודה)], או אחראי אחר, אין בזה פתרון לשמירת העינים וכל המסתעף.

ואל יאמר האדם שלום עלי נפשי, כי גם עליהם נאמר (משלי פרק יח ט) "גַּם מִתְרַפֶּה בִמְלַאכְתּוֹ אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית", והיינו שמרפה ידי העוסקים ואין מחזק אותם, (וברש"י שם) גם מתרפה במלאכתו – פורש מן התורה והוא תלמיד חכם, לבעל משחית – לשטן, עכ"ל. כלומר שהגם שהוא תלמיד חכם כיון שפורש מצווי התורה – ובכלל זה "הוכח תוכיח את עמיתך" – חבר הוא לשטן.

ובמלבי"ם (שם – חלק באור הענין) גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית – מי שהוטל עליו לעשות מלאכה למלכות, ואחד בנה את הבנין והשחיתו, ואחד ישב ולא בנה כלל, עונש שניהם שוה, כי בין כך וכך לא בנו הבנין המוטל עליהם, והמתרפה ולא עשה הוא אח ודומה עם בעל המלאכה (ר"ל שעשאה) והשחית, וכן אין הבדל בין מי שעשה מצות ועשה עבירה שמכבה מצוה והשחית, ובין היושב ואינו עושה כלל לא מצוה ולא עבירה, ששניהם לא עשו את המוטל עליהם, ויל"פ שנמשך למטה מגדול עז שם ה', שם ה' הוא המגדל אשר בונים בני אדם, וזה מלאכתם המוטל עליהם להגדיל שם ה' ולבנות מקדשו, ויש בונה ומשחית ויש בלתי בונה כלל, ושניהם ענשם שוה, וזה ג"כ תשובה על צדיק ורע לו הנזכר למעלה, עכ"ל.

ובהעמק דבר (דברים פרק כא פסוק ה), כתב: "ונגשו הכהנים בני לוי", כבר ביארנו פשט זה היחס שהמה כהנים תלמיד חכם דוקא, וביאר הכתוב השייכות להכהנים ת"ח לאותו ענין. שני טעמים. א' "כי בם בחר" וגו' על כן ברכתם ברכה ותפלתם תפלה. ב' "ועל פיהם יהיה כל ריב", שבין אדם לחבירו, "וכל נגע". עונשי שמים. היינו שהכהנים שומרים תורה כל מילי דמתא עלייהו רמיא. כדאי' במועד קטן (דף ו.) צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עליה רמיא. וא"כ כל מקרה שבא בעיר שאינו מצוי כ"כ עליהם חל העונש וכדאי' במכות (די"א א') שהיה להם להתפלל [עיי"ש עובדא דריב"ל]. וה"נ ביאר המקרא דכל ריב שלא ניטש טרם התגלע לרע וכל נגע בידי שמים שבא בעיר. הוא על פיהם שלא השגיחו להסירו על פי פיוס בני אדם וע"י תפלה. ודומה כאלו על פיהם נעשה הריב והנגע, כיון שעליו הוא מוטל לדאוג על זה, והוא התרפה. וזהו דברי שלמה במשלי י"ח "דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן גם איש מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית". פירוש, האיש שמלאכתו להסיר דברי נרגן והוא התרפה. אח הוא להנרגן המשחית. משום זה עתה כשאירע אותה סיבה על הכהנים הלוים להתעסק… עכ"ל. – ובהעמק דבר (שמות פרק יג פסוק יג) … דזה כלל גדול שמי שראוי להיות במעלה והוא מתרפה מזה, גרוע הוא ממי שאינו ראוי לכך. והרי הוא חבר לאיש משחית… וכן בת"ח כתיב שם, "ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני". וכדאיתא ביומא דל"ח שגורם גלות לו ולבניו… עכ"ל.

וידוע שבשנים קדמוניות לא הלכו ילדים קטנים עד גיל בר מצוה למקוה. (ולא יכלו ללכת אפילו אם רצו שהמעיינות היו קפואים, והיה בכלל סכנה ללכת), ולצערינו בדורינו, במקום הקדוש הזה נכנס השטן במקוה, ושוחטים את הילדים בעבירות של דור המבול, והילדים סובלים כל חייהם ממשבר נפשי, ועולה הון תועפות להוריהם לרפאות אותם, אם בכלל, ויש מהם היוצאים לגמרי מן הדת רח"ל. וגם אם מצליחים להקים בית מתפרק רח"ל, ודי למבין בזאת. וגם למעלה מגיל בר מצוה, צריכים מאוד שמירה מעולה, להזהיר ולהיזהר שיהיה השגחה מעולה, "כי לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי", וגם מעגל סגור, כדי שיהיה לכל הפחות "מירתת", ואם אין השגחה מעולה ומעגל סגור, אסור להם בהחלט לילך למקוה, אפילו אחר הבר מצוה. והשי"ת יגדור פרצותינו ויאמר למלאך המשחית הרף, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

ומקום אתנו להביא את דברי הזוה"ק בפרשת שמות (דף ג' ע"ב), המדבר מחומרת קדושתם של ישראל והחוב המוטל על גדולי הדור לעמוד על גביהם, וזל"ק: [בלה"ק]: וְשָׁנִינוּ שֶׁאֵין קִנְאָה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חוּץ מִקִּנְאָה שֶׁל בְּרִית קֹדֶשׁ, שֶׁהִיא בְּרִית שֶׁל הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ וְסוֹד הָאֱמוּנָה. מַה כָּתוּב? (במדבר כה) וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב. מִיָּד – וַיִּחַר אַף ה' בְּיִשְׂרָאֵל. רָאשֵׁי הָעָם שֶׁיּוֹדְעִים וְלֹא מוֹחִים בִּידֵיהֶם, נֶעֱנָשִׁים בַּתְּחִלָּה, שֶׁכָּתוּב קַח אֶת כָּל רָאשֵׁי הָעָם וְהוֹקַע אוֹתָם לַה' נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ. רַבִּי אַבָּא אָמַר, מַה זֶּה נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ? נֶגֶד הַבְּרִית שֶׁנִּקְרֵאת שֶׁמֶשׁ, וְעָלֶיהָ נֶאֱמַר (תהלים פד) כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן ה' אֱלֹהִים. שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן – זוֹ בְּרִית קֹדֶשׁ. מַה שֶּׁמֶשׁ זוֹרֵחַ וּמֵאִיר לָעוֹלָם, אַף כָּךְ בְּרִית קֹדֶשׁ זוֹרֵחַ וּמֵאִיר אֶת גּוּף הָאָדָם. מָגֵן – מַה מָּגֵן הוּא כְּדֵי לְהָגֵן עַל הָאָדָם, אַף כָּךְ בְּרִית קֹדֶשׁ מְגִנָּה עַל הָאָדָם, וּמִי שֶׁשּׁוֹמֵר אוֹתָהּ, אֵין נֶזֶק בָּעוֹלָם שֶׁיּוּכַל לִקְרַב אֵלָיו, וְזֶהוּ נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ.  – רָאשֵׁי הָעָם יִתָּפְסוּ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר בְּחֵטְא זֶה, אִם יוֹדְעִים וְלֹא מְקַנְּאִים לוֹ, מִשּׁוּם שֶׁחוֹבָה זוֹ עֲלֵיהֶם לְקַנֵּא לַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּבְּרִית הַזֹאת, מִי שֶׁמַּכְנִיס קְדֻשָּׁה זוֹ לְרָשׁוּת אַחֶרֶת, עָלָיו כָּתוּב (שמות כ) לֹא יִהְיֶה לְךְ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי. לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךְ אֵל קַנָּא. וְהַכֹּל קִנְאָה אַחַת. וְלָכֵן נִדְחֵית שְׁכִינָה מִלְּפָנָיו. מִי שֶׁמְּשַׁקֵּר בִּבְרִית קֹדֶשׁ שֶׁחֲתוּמָה בִּבְשַׂר הָאָדָם, כְּאִלּוּ מְשַׁקֵּר בְּשֵׁם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. מִי שֶׁמְּשַׁקֵּר בְּחוֹתַם הַמֶּלֶךְ, מְשַׁקֵּר בַּמֶּלֶךְ, וְאֵין לוֹ חֵלֶק בֵּאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אִם לֹא בְּכֹחַ תְּשׁוּבָה מַתְמֶדֶת.

ובזכות קדושתן וטהרתן של ישראל, בקדושת המקוה ושמירת הברית, נזכה ל"ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב",שבזאת תלוי כל גאולתינו וביאת משיח בן דוד, ואין לך דבר העומד בפני התשובה, ועיקר התיקון הוא בשמירת היסוד בקדושה ובטהרה, כמובא בכתבי האר"י ז"ל, וכמבואר באור צדיקים ובזוהר חי (פרשת נח ופ' ויחי) ואין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, ונזכה בקרוב ממש לביאת גוא"צ בב"א.

וע"ז באעה"ח בד"ץ "בקשו צדק" יום הנ"ל

הרב שלמה   יודא שווייצער

אב"ד   קהל דרכי נועם

הק' שלום   יהודה גראס

אבדק"ק   האלמין

    

מאיר חיים שילה מו"ץ

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*