בס"ד

הוד והדר פעלו וצדקתו עומדת לעד

A partner of the worldwide Zohar Hakadosh -
in Hebrew

Is, in essence, a partner of Rabbi Shimon Bar Yochai himself. As known
"כדאי רבי שמעון לסמוך עליו"

 Tel: 011972-548-436-784

* The price of an entire parsha { each volume is about 120 pages}in the Zohar Hakadosh in honor of a birthday,
or in memory of a loved one, is only $1,800.00.

 ** The birthday of: ____________________________son\ daughter of_______________________הי"ו

** For the merit of______________________________________________________________שיחיו

**In loving memory of my father _____________________son of________________________zichrono livracha

** Yahrtzeit-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     In loving memory of my grandfather--------------------son of ------------------------------zichrono levracha

Yahrtzeit -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In loving memory of my grandmother-------------------daughter of---------------------------of blessed memory

Yahrtzeit  --------------of the month---------------------year--------------------------

Call  011972-548-436-784

To merit much blessing and success,finding a shidduch,abbundant parnassah,wealth,children,good health ,true torah study,the raising of our offspring to torah chupah and maasim tovim with peace of mind, and success in settling in eretz yisrael.

========================================

 

הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

שותף במפעל הזוהר הקדוש העולמי - בלשון הקודש

שותף עם רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

011972 – 548 – 436 – 784

 

o       מחיר פרשה שלימה (כרך אחד, לערך 120 עמודים) בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 1300$ בלבד

o       מחיר עמוד בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 36.00$ בלבד

v    יום הולדת של:.............................................ב"ר.................................הי"ו

v    לזכות משפחת .................................................................................שיחיו

לברכה והצלחה מרובה, זיוויגים הגונים, לפרנסה טובה בשפע, עשירות, לבנים, לבריאות טובה, ללימוד תורה באמונה, לגידול צאצאיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבת הדעת, להצלחה בישוב ארץ ישראל.

v    לעילוי נשמת אבי מורי...............................ב"ר.....................................ז"ל

v    יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ................................

v    לעילוי נשמת אמי מורתי...............................ב"ר..................................ז"ל

v    יום הזכרון..............................................................................................

v    לעילוי נשמת זקיני זקיני...............................ב"ר..................................ז"ל

v    יום הזכרון...............................................................................................

v    לעילוי נשמת זקינתי ..................................ב"ר .................................ז"ל

v    יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ...............................

להתקשר:

011972 – 548 – 436 – 784