ISRAEL613.COM

בס"ד

 

שלחן ערוך אורח חיים היומי

THE DAILY STUDY OF THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM

HOME        ראשי

PAGE 1

1      2     3

 

 

לימוד בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות

"מפעל העולמי ללימוד שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א" קורא לכל הכלל ישראל מגדול ועד קטן לעשות שיעור בכל יום בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א אפילו שני סעיפים ליום, ובזכות זה יבוא משיח בב"א.

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

בס"ד

מפעל עולמי ללימוד שלחן ערוך

אורח חיים היומי

לימוד כל סדר שלחן ערוך אורח חיים היומי

המחבר עם רמ"א

לסיימו במשך שנה תמימה

  לסיימו במשך חודש אחד בלבד

לסיימו במשך ג' חדשים

 

האם אתה רוצה להיות
בן עולם הבא?

גליון א' - א' תשרי

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא"

 בהקדשת מספר דקות בכל יום ללימוד הלכה היומית,

אתה זוכה להיות בן עולם הבא

הנה מובא כאן ספר שלחן ערוך אורח חיים לשנה –

עמוד אחד ליום דבר יום ביומו

כך יגמר כל אורח חיים במשך שנה ויזכה להיות "בן עולם הבא"

נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובשמחות וכל החבירים וידידים לזיכוי הרבים ולזכות ללמוד תורה לשמה, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

 

THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAIM YOMI PROJECT: TO LEARN THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAIM SECTION IN ONE YEAR, ONE MONTH OR THREE MONTHS

IN ONLY A FEW MINUTES PER DAY YOU CAN BELONG TO THOSE WHOSE PORTION IN THE WORLD TO COME IS ASSURED

WE HAVE DIVIDED THE FIRST SECTION OF THE SHULCHAN ARUCH [ORACH CHAIM] INTO DAILY PORTIONS SO THAT YOU CAN STUDY IT IN THE LENGTH OF A YEAR

IF YOU HAVE MORE TIME TO STUDY YOU CAN FINISH THE ORACH CHAIM IN ONE MONTH OR IN THREE MONTHS

YOU CAN STUDY DIRECTLY FROM THE SHULCHAN ARUCH WRITTEN BY RABBI YOSEF KARO AND RABBI MOSHE ISSERLIS MAY THEIR MERIT SHIELD US

YOU CAN NOW STUDY IN ORDER TO FULFILL THE TORAH WHICH IS THE BEST TYPE OF STUDY, IT IS TORAH LISHMA

 

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

ראה את אשר לפניך לוח יומי מסודר וערוך על כל סדר השולחן ערוך אורח חיים

בכדי שיוכלו ללמוד ולהשלים את כל השו"ע או"ח מחבר עם רמ"א במשך שנה.

והוא דבר השוה לכל נפש

בני תורה בעלי בתים בחורים

אשר צמאה נפשם לדבר ה' זו הלכה

במספר דקות בכל יום מסיימים משך השנה כל הלכות אורח חיים הנוגעים בכל יום וחובה על כל אחד לידע הלכות אלו על בורים.

*

ממלא כל שעות הפנאי כמאמר הכתוב: "והגית בו יומם ולילה.

*

ההלכות מחולקים לכל יום ואינם ארוכים ואינו מפריע שיעורים אחרים.

*

במשך הזמן מרגישים נועם מתיקות התורה ויערב מנופת צוף וכל טעם.

ואם לא עכשיו אימתי?

 

טעמו וראו כי טוב ה'

מיום שנחרב בית המקדש

אין לו להקדוש ברוך הוא אלא

ד' אמות של הלכה בלבד.


EVER SINCE THE BEIT HA MIKDASH WAS DESTROYED, ALL THAT THE HOLY ONE BLESSED BE HE HAS IS THE  FOUR CUBITS OF HALACHA

 

ALL THOSE WHO STUDY HALACHOT EVERY DAY ARE ASSURED OF BELONGING TO THE WORLD TO COME

 

בס"ד

שולחן ערוך אורח חיים היומי

ראה את אשר לפניך שולחן ערוך אורח חיים היומי מסודר וערוך, כשולחן ערוך, על כל סדר השולחן ערוך אורח חיים, המחבר עם רמ"א לסיימו במשך שנה תמימה –

 (במשך ג' חדשים – במשך חודש אחד בלבד).

ההלכות מחולקים לכל יום, שיהיה סכום שוה לכל יום לגמרו

בחמש עד עשר דקות.

*

לשנה מעוברת כשנה הבאה עלינו לטובה, סדרנו שולחן ערוך מחבר עם רמ"א יורה דעה חושן משפט ואבן העזר ללימוד שולחן ערוך בחלקי יורה דעה וחושן משפט ואבן העזר הנחוצים לכל.

*

השיעורים לכל יום אינם ארוכים ואפילו מי שיש לו שיעור קבוע לא יפרענו מלימודו, בכל יום יש איזה דקות ורגעים זעיר שם וזעיר שם אשר הולכים לריק והפסד גדול הוא אם ברגעים אלו יכולים להיעשות בקי בכל ההלכות הנוגעים דבר יום ביומו, ועל ידי זה תקיים והגית בו יומם ולילה ובמשך הזמן תרגיש בזה נועם מתיקות התורה ביודעך שעל ידי ניצול רגעים אלו משך שנה שלימה קנית כל הלכות אורח חיים מונח בקופסא.

זכור! מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד

והיכן מגיע ידיעתך בהלכות הנחוצות לך ביותר!

*

 השנים חולפים ועוברים והאם יש לך די להשיב על שאלת הבית דין של מעלה עסקת בתורה?

*

החכם עיניו בראשו אל תחמיץ הזדמנות יקרה זו!

הצטרף לאלו אשר משך השנים שעברו קנו ידיעה מקיפה בכל ההלכות של אורח חיים הכולל בו הלכות השייכות לחיי יום יום, מדי שבת בשבתו, ומדי מועד במועדו.

חברך חברא אית לי'

הרוצה לפרסם השולחן ערוך אורח חיים היומי הרשות בידו, ואדרבה יזכה את הרבים וזכות הרבים יהיה תלוי בו.

 

       THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAIM YOMI PROJECT: TO LEARN THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAIM SECTION IN ONE YEAR, ONE MONTH OR THREE MONTHS

 

FROM THE INTRODUCTION OF THE CHAFETZ CHAIM TO THE MISHNA BERURA

…The reward for the study of the Torah is very very considerable, as stated by the Sages, of blessed memory: “These are the things of whose fruits man eats, etc. and Torah study is equivalent to all of them.” In addition, by Torah study a person multiplies the number of Mitzvot that he fulfils, almost infinitely, as the Vilna Gaon proves from the Talmud Yerushalmi, in the work Shenot Eliyahu. For with each individual word of Torah that a person studies he fulfils an independent positive Mitzvah.

       Now although all Torah that a person studies, even if it is of Kadashim or of Taharot, is Torah study, for which one fulfils the positive commandment of Torah study, a person’s principal study should nevertheless be study which leads to the fulfillment of the Mitzvot in practice. That is why our Sages, of blessed memory, have said (Berachot 8a) in explanation of the verse (Tehillim 87), “Hashem loves the gates of Zion more than all the dwellings of Yaakov” Hashem loves the places established for Halachah more than the Synagogues and Batey Midrashos of Yaakov. See the Shach, in the Yoreh Deah (Sec. 246), who quotes the Perishah, that everybody must study Halachot every day, so that the study will lead him to the fulfillment of the Mitzvot in practice. Through the study of Halachot a person is assured of life in the world to come. However, he must take care to study everyday, as stated in the Gemara (Niddah 73a) “It was taught by the students of Eliyahu, ‘Whoever learns Halachot daily, he is assured of a portion in the World to Come)” It is stated in the Midrash Shocher Tov “Bar Kapara said, ‘If a person learned two Halachot in the morning and two in the evening, he thereby fulfilled the requirement of the verse (Tehillim 1:2), ‘In his Torah he will delve day and night.”

 

                   Now in view of this, it is plain to see that of all the parts of the Shulchan Aruch, the part Orach Chayim, has the highest priority to be studied. Although all four parts of the Shulchan Aruch are required in practice, this part nevertheless has priority over all the others, since knowledge of this part is imperative on every one of the days of one’s life for one to be able to fulfill the Torah. Without such knowledge, a Jewish person should not raise his hand or foot. One may say that this is the meaning of the verse, (Vayikra 18:5) “And you should observe My statutes and My laws, which a person will perform and will be sustained by them.” For by “observance,” the study of the Mishnah is referred to (As Rashi explains in the portion Emor), and we therefore see from the verse that what a person should study at the outset is, “which ... will perform, etc.,” i.e., the studies which are of practical application every one of the days of one’s life.

However, when we consider the matter, we will see that, because of our many sins, there are few people who have made this their study. This even applies to those people whose conscience has been aroused and who wish to strengthen themselves within the Torah and in the fulfillment of its Mitzvot. For such people, it is an obligation that before they devote themselves to any other studies they must be fully versed in this part of the Shulchan Aruch, in order to be familiar with the path along which they must walk.

 

    ספר יערות דבש - חלק ראשון - דרוש ב

       אוי לי אמי כי ילדתני, בראותי שפלת הדור בכל חלקי אירופה, ממש אין ישיבת לומדי תורה לשמה ישיבת לומדים מומחים שוקדים על התורה בעומק הלכה של אמת, אלא בעו"ה בפלפול של הבל מבלי הודה על האמת, אין דורש להבין דרכי התורה על בוריה, ואליכם אישים אקרא, זכו לחולקכון שעוסקים בתורה בתמידות מחיל אל חיל ילכו, אבל כל למודכם גמ' משניות מדרש של"ה, ואין אחד נותן ללב ללמוד או"ח על בוריו לדעת הלכות תפילין, ציצית, תפלה, ברכות, נט"י, ובהמ"ז, הלכות שבת והלכות יו"ט על בורים, אשרי איש שימלט ולא ישגה בהן, כי בהן הלכות רבות והידיעה להמונים מעוטה, ובפרט דיני מוקצה, מלאכת שבת וי"ט וחוה"מ, ברכות הנהנין וכדומה:

 

THE YEAROT DEVASH WRITES CONCERNING THE LACK OF STUDY OF HALACHOT WHICH IS INDEED TORAH LISHMA

“Woe is to me that my mother gave birth to me, when I see the low level of this generation in all parts of Europe, there is really not a single Yeshivah where they study TORAH LISHMA, a Yeshivah where expert students attach to the Torah to know the Halacha of truth, but due to our many sins, they study PILPUL SHEL HEVEL [Futile intellectual exchanges and counter argumentations] without recognizing and bowing to the truth, there is no one who searches to understand The Torah properly, and to you personally I want to address myself, You have merited to be among those who occupy themselves with the Torah, and may you go from strength to strength, nevertheless all your study is in the Mishna, Gemarah and Midrash, and there is no one who takes to heart to study Orach Chaim in depth in order to know the Laws of Tefillin, Tzitzit, Tefillah, Berachot, Netillat Yadaim, and Birkat ha Mazon, the Laws of Shabbat and the laws of Yom Tov in depth, Fortunate the person who studies them, for there are many details to these laws and their knowledge is scarce to most people, and especially the laws of Muktze, the labors of Shabbat Yom Tov and Chol ha Moed, the Berachot of enjoyment, etc”      YEAROT DEVASH FIRST PART, SECOND DISCOURSE

 

And the occupation in the TORAH LISHMA, is to understand to observe and to do

YEAROT DEVASH SECOND PART, THIRD DISCOURSE

We have already made clear that the study of TORAH LISHMA is when the study leads to actions...       THE SHNE LUCHOT HABRIT [MASSECHET SHEVUOT, PEREK NER MITZVAH]

The main aspect of TORAH LISHMA is the Torah a person learns in order to observe the Torah...For without a doubt TORAH LISHMA is to know it in order to keep its Mitzvot...Moreover he who occupies himself with the Torah in order to observe it is important to Ha Kadosh Brauch Hu as if he had observed it  RESHIT CHOCHMA HAKDAMA

THE POWER OF THE SITRA ACHRA AFFECTS JEWS WHEN THEY DO NOT STUDY TORAH LISHMA

Because all the power of the Minister of Esav who damaged the leg of Yaakov, is because he saw that he could do nothing against Yaakov to remove him from his divine service, but only through the Oral Torah when it is not studied LISHMA [For its own sake] as it is known that due to our many sins, in this generation that there is almost no one who studies TORAH LISHMA, in order to observe it, and through this [TORAH SHE LO LISHMA], he [The Minister of ESAV] removes the Jew from his root, Blessed be He.    SEFER MAOR VA SHEMESH TOLDOT

I command and warn my sons, with the authority of the Honor due to a father that you do not weaken in respect to the study of TORAH LISHMA in order to do and fulfill... HANHAGOT TZADDIKIM RABBI ELIYAHU ROGELER

 

בס"ד

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי למשך כל השנה

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

*

קריאת קודש

אל אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הננו בזה בדבר המפעל הגדול שולחן ערוך אורח חיים היומי, אשר המוני הלומדים מכל העולם כולו, מהם רבנים ידועים, מהם לומדים מופלגים, וכן פשוטי עמך אשר צמאה נפשם לדעת דבר ה' זו הלכה, ומדי יום ביומו ניתן לקבל גליונות אלו בפקס, וב"ה ותרבה הדעת בישראל.

למותר לציין גודל חשיבות במה שהוגים בתורת השולחן ערוך בכלל שהרי אמרו חז"ל: "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה".

ועתה לרגל התחלת הלימוד, זו הזדמנות מצוינת להצטרף ולרכוש ידיעה נרחבת בשולחן ערוך אורח חיים.

ובזה אנו קוראים לכל אחד ואחד לקבוע בכל יום מחמש עד עשר דקות ללימוד הלכות אלו.

וכדאי לזכור ש"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא".

 

בס"ד

הערות לשולחן ערוך אורח חיים היומי

1. סימנא טבא להתחיל הסדר באיזה יום שרוצה בקבלה מחדש להתחילו ולסיימו בעזרת השם יתברך.

2. (השיעורים קטנים הם) באם חל חודש חשון או כסליו חסר לומדים גם שיעור של יום ל' לחודש.

3.  בשנה מעוברת מתחילים שיעור בדיני יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר.

חזק חזק ונתחזק!

 

יהודי יקר

ידוע גודל מעלת הלימוד שולחן ערוך היומי בלשונם הקדוש של המחבר והרמ"א זי"ע שהסכימו עליהם מן השמים, ולשונם מסוגל לישועות גדולות.

אם עדין לא הצטרפת ללומדי דף היומי של השולחן ערוך – הצטרף עכשיו.

דפי השולחן ערוך האלו להשיג בחינם בכל רחבי העולם ומביא בס"ד תועלת גדולה לרבים .

מצוה על כל אחד לפרסם דפי השולחן ערוך אלו

 

כתר תורה

להורים – למלמדים – מנהלים – רבנים – ראשי ישיבות

בידכם לעשות כל תלמידיכם ליהודים הלומדים תורה לשמה והולכים בדרך השולחן ערוך, על ידי שיחזקם ללמוד 5-10 דקות שולחן ערוך מחבר ורמ"א.

 ועל ידי זה ידעו האיך להנהיג את ביתם על פי השולחן ערוך.

זכרו נא! מה שכתוב בחובת הלבבות שער אהבת ה' וזה לשונו:

וכן מי שאינו מתקן אלא רק נפשו בלבד תהי' זכותו מעוטה. ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכיות מי שמתקן לאלוקים, עד כאן לשונו. 

 

 

קונטרס

מרן הבית יוסף והרמ"א

חלק א

והוא מדריך ומורה דרך ללומדי שולחן ערוך
אורח חיים בכל יום, (שהוא לימוד תורה לשמה).

תוכן הקונטרס ומהותו:

חיוב לימוד שולחן ערוך בכל יום, מעלת הלימוד בשולחן ערוך, דעת ה"בעל שם טוב" על למוד השולחן ערוך בקביעות, שורש נשמתו של מרן ה"בית יוסף", זכה למלאך שנגלה אליו, ענוותנותו של ה"בית יוסף", מגדולתו, מדברי המלאך, מדוע נקרא השם "בית יוסף"?, מדוע נקרא שם הספר "שולחן ערוך"?, דעת הרמ"א על ה"בית יוסף". מעשה נורא.

הרמ"א, - מגדלותו, ממשה עד משה לא קם כמשה, והאיש משה גדול מאוד, דברי השל"ה הקדוש על הרמ"א, ראוי לסמוך על פסקי הרמ"א.

 הקונטרס הזה יוצא לאור לראשונה, וכבושם הזה עדיין לא נראה, מאיר עינים, ומעט מן האור ידחה הרבה מן החושך אשר יכסה ארץ, ובעזהי"ת יעורר את לבות בני ישראל מתרדמתם, ויביא תועלת רבה לעם ישראל, יען כי רבתה בה ההזנחה, ובוודאי שהמעיין בקונטרס לבו יתעורר להתחזק ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז, לעורר את עצמו ואת הזולת ללימוד השולחן ערוך בכל יום, ויפעל בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים.

יצא לאור על ידי מפעל עולמי
ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ה לפ"ק


ספר

מרן הבית יוסף והרמ"א

פרק א'

חיוב לימוד שולחן ערוך בכל יום

1)     "ראיתי אני בלבי כי טוב ללקט שושני ספירי אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל יפה ונעים למען תהי' תורת ה' תמימה בפי כל איש בישרא-ל, כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה, לא יגמגם בה אלא יאמר לחכמה אחותי את, כשם שברור לו שאחותו אסורה לו, כך יהי' ברור לו כל דין שישאלו עליו הלכה למעשה בהיות ושגור בפיו הספר הזה הבנוי לתלפיות, תל שהכל פונים בו לחלקו לשלשים חלקים, ללמוד בו בכל יום חלקו, ונמצא בכל חודש הוא חוזר תלמודו, ויאמר עליו: 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו', זאת ועוד".

מעלת הלימוד בשולחן ערוך

2)     מדברי המחבר: התלמידים הקטנים יהגו בו תמיד וישננו לשונם על פה ותהיה גירסא דינקותא מסודרה בפיהם מקטנותם הלכה למעשה, וגם יזקינו לא יסורו ממנו, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהניח להם מעצבם ויגע כפם וישעשעו נפשם בהגותם בספר זה אשר כולו מחמדים הלכות פסוקות באין אומר ואין דברים... ומובטח אני בחסד עליון כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את ה', הקטנים עם הגדולים, תלמיד עם מבין, חכם חרשים עם נבון לחש, ובכן אפרוש כפי אל ה' יעזרני על דבר כבוד שמו להיות ממצדיקי הרבים ויזכני הקל להחל ולגמור להיות מסודר כהלכתו מתוקן ומקובל, וטוב ויפה, והנני מתחיל לעשות כאשר יעצתי, וה' יהיה בעזרי, אמן".

דעת הבעל שם טוב
על למוד השולחן ערוך בקביעות

3)     מובא ב"כתר שם טוב" שלמוד השולחן ערוך רק המחבר עם רמ"א הוא כדי שירכוש ידיעה נרחבת בכל חלקי השולחן ערוך, ואז יצטרך האדם לדעת הלכה מסוימת יידע היכן לחפש זאת, יתעמק בכל נושאי הכלים והפוסקים הדנים בהלכה זו ויוכל לברר היטיב הלכה למעשה.

 פרק ב'

מרן הבית יוסף

שורש נשמתו של מרן הבית יוסף

1)     "כתב מהרח"ו זצ"ל שהיה (מרן הבית יוסף) משורש רבי יהודה ב"ר אילעי, והוא בכנף אדם הראשון השמאלית, והוא מבחינת אצילות, ובמקום אחר כתב, שהוא משורש רשב"א והרא"ה והרב המגיד וכמה תנאים ואמוראים וגאונים". (שם הגדולים).

זכה למלאך שנגלה אליו

2)     "וזכה למגיד המלאך הדובר בו כמפורש בספר מגיד מישרים, ובמאמר הרב החסיד מהר"ש בן אלקביץ במעשה אור לחג השבועות, והביאו הרב שני לוחות הברית. (שם הגדולים).

ענוותנותו של הבית יוסף

3)     ג' חכמים היו בדורו של רבי יוסף קארו שנקראו בשם "יוסף", וכל אחד משלושתם היה ראוי לחבר ספר שיקבץ את כל הדינים ויגלה שרשיהם ויסיק שמעתתא אליבא דהלכתא דוגמת ה"בית יוסף", והם: רבי יוסף  טאיטאצק. רבי יוסף ן' לב ורבינו, אבל אם כי כל אחד מהם הי' ראוי למלאכה זו, הסכימו מן השמים שתיעשה על ידי רבינו מפני ענוותנותו היתירה, ועל ידי מרן הרמ"א זי"ע שכוונתו אך ורק לשם שמים. (בשם החיד"א).

מגדולתו

4)     בתשובות מהרנא"ח נכתב: "בארץ הצבי וארץ מצרים ערי דמשק וארם צובא וערי פרס וגלילות טורקיה וערי המערב קבלו עליהם הוראת מרן".

מדברי המלאך

5)     "וכל אשר עשית והורית עד היום, ה' מצליח בידך, וכן מסכימים במתיבתא דרקיע, חי ה' כי הפסק אמת ויציב, הלכה למשה מסיני, הלכה כוונתך ומטעמך וכן כל מה שתעשה לתורה מכאן והלאה הקדוש ברוך הוא יצליח ויסכים על ידך ניכרים דברי אמת".

מדוע נקרא השם "בית יוסף"?

6)     אמר המגיד למרן בעל המחבר שולחן ערוך, שמצוה לקרוא את שמו "בית יוסף" – כי "זהו ביתך בעולם הזה ובעולם הבא".

מדוע נקרא שם הספר "שולחן ערוך"?

7)     "וקראתי ספר זה "שולחן ערוך" כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים" – כשולחן ערוך.

דעת הרמ"א על הבית יוסף

8) כתב הרמ"א באחת מתשובותיו: "באתי להשיב מפני הכבוד לדברי הגאון הגדול מורנו ורבינו יוסף קארו יצ"ו אשר מימיו אנו שותים ומקנקנו וכדו, ומה אוסיף בשבחו לכבודו, מאחר דכל מה דאת משבח לי' את מגנה במעשה ידו אתפלל אל ה' על העתיד להאריך ימי מורנו ורבנו נשיא אלוקים בתוכינו חלילה להרמות דבר מכבוד תורתו וכל החולק עליו כחולק על השכינה". (סי' מ"ח, ווארשא תרמ"ג, דף מ"ז, א').

מעשה נורא

9) כאשר יצא לאור הספר "בית יוסף", גזר הרב הגדול מהריב"ל גזירה, שלא ילמדו בו תלמידיו מפני שממעט הבקיאות. וכך הי' סדר לימודו, תלמידיו היו לומדים לפניו ספר הטורים, והוא הי' אומר להם מקור נפתח לכל דין מהש"ס, לא אירע שנעלם מהרב מהריב"ל שום מקור דין ברוב בקיאותו, אך אחר שגזר הגזירה קרה יום אחד, שלמדו דין והרב לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, כל בקיאותו נסתלקה ממנו כלא היתה, טרח וחפש חפוש אחר חפוש, פשפש ולא מצא. הודה הרב מהריב"ל: נראה שמן השמים רוצים שספר "בית יוסף" יתפשט בעולם, לכו חזו, הלכו וחפשו ב"בית יוסף" ומצאו איה מקור הדין בש"ס, הלך והתיר להם הגזירה. מפני שראה שהסוגיה היתה ידועה לו, אך נסתרה מבינתו, והסיק כי מן השמים זכו לו למרן ה"בית יוסף" שיתפשט ספרו בכל העולם כולו.

פרק ג'

הרמ"א מגדלותו

1)     הספידו הגמ"ר שמואל יהודה קאצינעלבוגען: "גדול הדור שלא הניח כמותו בכל הגלילות ההם".

ממשה עד משה לא קם כמשה

2)     נחרת על מצבתו: "ה"ה נר המערבי הגאון הגדול בדורו, מ' משה רועה אבן ישרא-ל ביום ג"ל לספר בני ישרא-ל, משה היה רועה צאן ישראל, צדקת ד' עשה ומשפטיו לישראל, הרביץ תורה לישראל, גלה כבוד מישרא-ל העמיד תלמידים לרבבות אלפי ישרא-ל, וממשה ועד משה לא קם כמשה בישרא‑ל, וזאת תורת החטאת ותורת העולה אשר שם משה לפני בני ישראל שנת של"ב לפ"ק".

והאיש משה גדול מאוד

3)     הגאון המהרש"ל אמר עליו: "והאיש משה גדול מאוד, אהובי שארי האלוף יניק וחכימא דדרא כי מי גדול ממר שהלכה למשה מסיני".

דברי השל"ה הקדוש על הרמ"א

4)     כותב בעל השל"ה הקדוש: "הגאון מהר"ש לוריא ז"ל והגאון מהר"ם איסרלן ז"ל וכבר יצא טבעו של הגאון מהרמ"א ז"ל, לילך אחריו ולפסוק כמותו ובודאי מן השמים זכה לזה, כמו שנפסק הלכתא כבית הלל אף על גב דבית שמאי הוי חריפי".

ראוי לסמוך על פסקי הרמ"א

רבי אברהם סג"ל הורוויץ (תלמיד הרמ"א אביו של השל"ה) כותב: "אם יש מחלוקת בין הגאונים בעלי השולחן ערוך, ואנחנו בני אשכנז נוהגים כמו מו' כמוהר"ר משה איסרליש זצ"ל, כי זה האיש משה הי' אחרון לאחרונים, וראה וקרא ושנה דברי ראשונים ואחרונים, חדשים וגם ישנים, וידע דעת כולם מקטנם ועד גדולם, דבר ממנו לא נעלם, והסכים אל האמת וכפי המנהג שנהגו המדינות אלו. על כן ראוי לסמוך עליו אפילו שלא בשעת הדחק".

 

וועד העולמי ללימוד תורה לשמה

ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב"א
מערת אליהו, חיפה, ארץ ישראל

גליון א' תשרי תשל"ח עד גליון קעח תמוז תשנ"ב

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

133b

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

 

 

גליונות ד' אמות  של הלכה

גליון יומי להתעוררות ללימוד הלכות בכל יום

 

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי למשך כל השנה

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

גליונות ד' אמות  של הלכה (כל הגליונות - 101)

 

 

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי למשך כל השנה

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

כל הלכות שבת החדשי

הלכות שבת החדשי, גליון א'‏ ,(1) א לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ב'‏ ,(2) ב לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ג'‏ ,(3) ג לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ד'‏ ,(4) ד לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ה'‏ ,(5) ה לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ו'‏ ,(6) ו לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ז'‏ ,(7) ז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ח'‏ ,(8) ח לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ט'‏ ,(9) ט לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י'‏ ,(10) י לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"א ,(11) יא לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ב ,(12) יב לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ג ,(13) יג לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ד ,(14) יד לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ט"ו ,(15) טו לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ט"ז ,(16) טז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ז ,(17) יז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ח ,(18) יח לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ט ,(19) יט לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ'‏ ,(20) כ לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"א ,(21) כא לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ב ,(22) כב לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ג ,(23) כג לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ד ,(24) כד לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ה ,(25) כה לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ו ,(26) כו לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ז ,(27) כז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ח ,(28) כח לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ט ,(29) כט לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ל'‏ ,(30) ל לחודש

 

הלכות שבת לג' חדשים

הלכות שבת לג' חדשים

גליון א'  (1) א' תשרי - א' טבת - א' ניסן - א' תמוז

 גליון ב' (2)

 גליון ג' (3)

 גליון ד' (4)

 גליון ה' (5)

 גליון ו' (6)

 גליון ז' (7)

 גליון ח' (8)

 גליון ט' (9)

 גליון י' (10)

 גליון י"א (11)

 גליון י"ב (12)

 גליון י"ג (13)

 גליון י"ד (14)

 גליון ט"ו (15)

 גליון ט"ז (16)

 גליון י"ז (17)

 גליון י"ח (18)

 גליון י"ט (19)

 גליון כ' (20)

 גליון כ"א (21)

 גליון כ"ב (22)

 גליון כ"ג (23)

 גליון כ"ד (24)

 גליון כ"ה (25)

 גליון כ"ו (26)

 גליון כ"ז (27)

 גליון כ"ח (28)

 גליון כ"ט (29)

 גליון ל' (30)

 גליון ל"א (31)

 גליון ל"ב (32)

 גליון ל"ג (33)

 גליון ל"ד (34)

 גליון ל"ה (35)

 גליון ל"ו (36)

 גליון ל"ז (37)

 גליון ל"ח (38)

 גליון ל"ט (39)

 גליון מ' (40)

 גליון מ"א (41)

 גליון מ"ב (42)

 גליון מ"ג (43)

 גליון מ"ד (44)

 גליון מ"ה (45)

 גליון מ"ו (46)

 גליון מ"ז (47)

 גליון מ"ח (48)

 גליון מ"ט (49)

 גליון נ' (50)

 גליון נ"א (51)

 גליון נ"ב (52)

 גליון נ"ג (53)

 גליון נ"ד (54)

 גליון נ"ה (55)

 גליון נ"ו (56)

 גליון נ"ז (57)

 גליון נ"ח (58)

 גליון נ"ט (59)

גליון ס (60)

 גליון ס"א (61)

 גליון ס"ב (62)

 גליון ס"ג (63)

 גליון ס"ד (64)

 גליון ס"ה (65)

 גליון ס"ו (66)

 גליון ס"ז (67)

 גליון ס"ח (68)

 גליון ס"ט (69)

 גליון ע' (70)

 גליון ע"א (71)

 גליון ע"ב (72)

 גליון ע"ג (73)

 גליון ע"ד (74)

 גליון ע"ה (75)

 גליון ע"ו (76)

 גליון ע"ז (77)

 גליון ע"ח (78)

 גליון ע"ט (79)

 גליון פ' (80)

 גליון פ"א (81)

 גליון פ"ב (82)

 גליון פ"ג (83)

 גליון פ"ד (84)

 גליון פ"ה (85)

 גליון פ"ו (86)

 גליון פ"ז (87)

 גליון פ"ח (88)

 גליון פ"ט (89) - כ"ט אדר - כ"ט אלול

 גליון צ' (90) - ל' כסלו - ל' סיון

 

 

 

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון א'‏ (1) בראשית

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ב'‏ (2) נח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ג'‏ (3) לך

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ד'‏ (4) וירא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ה'‏ (5) חיי שרה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ו'‏ (6) תולדות

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ז'‏ (7) ויצא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ח'‏ (8) וישלח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ט'‏ (9) וישב

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י'‏ (10) מקץ

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"א (11) ויגש

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ב (12) ויחי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ג (13) שמות

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ד (14) וארא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ט"ו (15) בא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ט"ז (16) בשלח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ז (17) יתרו

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ח (18) משפטים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ט (19) תרומה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ'‏ (20) תצוה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"א (21) תשא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ב (22) ויקהל

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ג (23) פקודי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ד (24) ויקרא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ה (25) צו

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ו (26) שמיני

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ז (27) תזריע

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ח (28) מצורע

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ט (29) אחרי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל'‏ (30) קדושים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"א (31) אמור

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ב (32) בהר

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ג (33) בחוקותי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ד (34) במדבר

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ה (35) נשא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ו (36) בהעלותך

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ז (37) שלח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ח (38) קרח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ט (39) חוקת

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ'‏ (40) בלק

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"א (41) פנחס

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ב (42) מטות

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ג (43) מסעי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ד (44) דברים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ה (45) ואתחנן

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ו (46) עקב

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ז (47) ראה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ח (48) שופטים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ט (49) תצא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ'‏ (50) תבוא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"א (51) נצבים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"ב (52) וילך

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"ג (53) האזינו

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"ד (54) ברכה

 

 מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי לג' חדשים מנוקד

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד


 

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי ללשלשים יום קודם החג

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

הלכות פסח לשלשים יום

הלכות ראש השנה לשלשים יום

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

הלכות פורים לשלשים יום

 

שולחן ערוך לימים טובים,
ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים.

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה.

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

סייז 8.5 = 11.

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל.

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים

לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ובישיבות ותלמוד תורה'ס

דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל

דוגמא

10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. – הסוד של הקביעות. – אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? – להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 52 עמודים

עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש ואנגלית

לשנת תשס"ה – תשס"ח.

לוח משנה ברורה היומי

 

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan