ISRAEL613.COM

בס"ד

 

חדשות

NEWS

PAGE 1

1          2       3     4      5


בליסט הזה תמצא כעת לערך 22 אחוז מכל הספרים שיש בהסייד, ואי"ה בקרוב אנו מקוים להכניס כל הספרים ושמות המחברים בליסט הזה. שאר 78 אחוז של הספרים תמצא בדף של ספרים ומחברים ובדף של כל הספרים

HOME        ראשי

 
 

<<בגלל שיש לנו בהאתר קרוב לשמונה עשרה אלף ספרים וקול קורא'ס>>
ואין באפשרות לכל אחד להגיע לכל הספרים לכן נכתוב פה כל שבוע תמצית קצרה מכמה ספרים מאוד חשובים

______________________________

  

קלף דף 1

PAGE 1

לגלות ולפרסם לכל העולם - שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

קלף דף 2

PAGE 2

אוצר ספרי קלף העולמי

קלף דף 3

PAGE 3

קלף דף 4

PAGE 4

רצועות של תפילין
בשיא הכשרות

קלף דף 5

PAGE 5

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה יבואר בעז"ה כל המכשולות שיש בבתים - ואיפה שיש להשיג בתים לתפילין כשרות

קלף דף 6

PAGE 6

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה נכניס בעז"ה שולחן ערוך מחבר ורמ"א הלכות תפילין , ספר תורה, מזוזה, ומגילה - מחולק ללימוד חדשי שבועי ושנתי

כל ישראל ערבים זה לזה !
וכל אחד מישראל מחויב להודיע לחבירו גודל המכשולות שיש בקלף
ובאיזה מקום שיכולים לקנות קלף עם הכשר !
וכל אחד שהולך עכשיו לקנות ספרי תורה תפילין ומזוזות ומגילות
יברר עם הסופר שהקלף הוא כשר עם השגחה ! ! !

         

"קלף נפרשטק"
 

"המפעל היחידי בכל העולם"
לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו, עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים שביד בני אדם לעשות (עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל, ויש לו כל המפתחות), והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם ההכשר -
(זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר, מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם).

 

 

 

Moshe Yehudah Leib Landau

Son of HaRav HaGaon Yaakov Zt"l

Rav Av Beis Din of Bnei Berak

 

B"H 21st Kislev 5764

 

An Open Letter Concerning a Stumbling Block on My Nation's Path

 

For many years, those that tremble for the word of Hashem have refrained from eating green leaves such as lettuce, parsley, dill, mint and coriander because of the creatures that can be found in them.Only on Seder night would they make special effort to eat Maror by carefully checking lettuce leaves.

                       

In the last decade, bug-free vegetable growing has been introduced in this country. Originally, as they wished to acquire the trust of the community, they would disqualify those that contained bugs. Today however, the community has become used to buying them and even vegetables that contain bugs are not disqualified and are sold in the same packaging.

 

In the halls under my supervision, we have continued to check them and have come to the realisation that the situation is becoming steadily worse. They supply vegetables containing various creatures and label them as bug-free. The community pays five times the regular price for them and receives vegetables with bugs. G-d-fearing people become people who eat bugs r"l.

                                                                                                                                                                                                                      

Originally, I demanded that they attach stickers onto the merchandise that was supplied to the shops underneath my supervision with the words "requires checking for bugs".

 

I then realised that they are still successful in fooling the customers. They try to fool them by refraining from attaching the stickers and tell the customers that "There is no sticker today" or "Today there is no need to attach them" and the customers search for packs without a sticker.

                                                                                                                                                                                                        

I then demanded from the suppliers that before they bring these vegetables into my stores, a selection from each farm must undergo an inspection. We spend several hours every day doing this and the situation has become very serious. Each day, we disqualify large quantities as a result of infestation. There are some days when farms are disqualified and other days when an entire species is found to be infested with none of them being clean of bugs.

 

Despite the fact that the suppliers see the bugs with their own eyes and they are unable to contradict our disqualifications, nevertheless, they continue to supply these disqualified vegetables to other stores without supervision, in our city and in others, wrapped in packaging that misleadingly states that they are "bug-free" and "does not require checking".

 

Due to the Biblical obligation to rebuke as well as my Rabbinical position, I would be obligated to stand at the entrance to the stores and inform every customer that the vegetables that he has bought are prohibited by the Torah more stringently than unslaughtered meat.

 

I am unable to fulfill this obligation and therefore, I wished to stop the supply of these vegetables that state that they are bug free, in order to prevent many from stumbling.

 

The growers of bug-free vegetables come with a claim that I am taking away their livelihood. I have come publically to state that I am saving them from serious transgressions of causing the many to sin by turning G-d-fearing holy and pure people into those that eat creatures, pig and mouse. I am saving those growers from prohibitions of theft and being judged with Gehinnom.

 

The community should know that one who eats these vegetables without checking them and relies upon that which is printed on the bags is wilfully eating bugs and it is about them that the Torah warned "and you shall not make yourselves abominable".

 

And I have saved my soul,

 

Moshe Yehudah Leib Landau

Rav Av Beis Din of Bnai Berak

 

A GREAT AND BITTER CRY!

 BS'D, a have come to inform you, that I am a Sofer Stam who wrote Parshios and Mezuzos for many years on the parchment of ---------- that has no Rabbinical surpervision whatsoever. I became aware of the significant problems and the prohibition of the Badatz to write on unsupervised parchment, but I relied on the middle-man, as I heard from many Sofrim that they write on this parchment. I subsequently asked three great Rabbonim about the matter.

 These Rabbonim responded: Since a customer pays you large sums of money for Parshios and Mezuzos, he relies on you that you have thoroughly verified that what you are giving him is 100% kosher. If the parchment is not kosher, what are all of the immersions worth that you immerse before the writing, as all of the immersions and all of the waters in the world do not purify you since you are "immersing whilst holding an impure creature". The immersion has not achieved anything as if you have written on parchment without supervision, you immerse and the impure creature is inside it!  

Have you not heard about what happened in Monsey with this man that was known to be faithful and G-d fearing and one who spreads Torah, as well as one who blows the Shofar on Rosh Hashanah and leads the prayers and cries whilst praying on the Yamim Noraim. He was the one who for 12 years fed the entire city unslaughtered meat as well as forbidden fats and blood.

Did you not hear that they bring parchment from Gaza, China, Japan and other places? All of this was publicised in all of the newspapers and information that came from the Badatz of the Eidah HaChareidis!

 Therefore, you must reimberse all of those that bought from you (all of the years that you have written, or at least in the last three years since there has been supervised parchment available), or write new Parshios or Mezuzos for them on kosher parchment.

 I asked one Rav whether I am required to sell my house in order to return the money to all of my customers? But I do not have money in the bank and I learn half-day in Kollel! Surely these parchment sellers have a good name of being who are G-d fearing? So how am I guilty in this matter? And furthermore, all of my friends who are Sofrim, and even the older Sofrim write on this unsupervised parchment?

 The Rav answered me: Look at what HaRav Chaim Vital writes in Eitz Chaim on Shaar Hahakdamos, about the Dor Hahaflogah "Let us make a name for ourselves"; and this unsupervised parchment falls into the category of the Dor Hahaflogah of the mixed multitude, as this person has made himself a name, exactly like the Dor Hahaflogah. You should know also that I heard from a Rav who checked that not only does this unsupervised parchment come from the aformentioned places, but it is even greased with pig fat; (and if you still think that this middle-man is G-d fearing, why does he not have supervision)? - (See also in Kav Hayoshor Part 120).

 How could you have entertained these thoughts, as you know that in our holy land, the poverty is so great that people do not have food to eat. A Jew had the self-sacrifice to borrow large sums of money for many years to acquire outstanding Tefillin and you did not properly clarify the situation and gave him Tefilin over which one cannot Halachically make a Brochoh!

 You should know that aside from the prohibition of theft, you have prevented your customers from fulfilling these important mitzvos and have caused them to stumble daily with Brochos in vain rch"l. What will you reply on the Day of Judgement when they will ask you about that which you learned in Keses HaSofer (1:1), "You must be careful in your work which is Heaven's work etc. ...you destroy the entire world."

And the words of Chasam Sofer have been fulfilled in our days (Collected Responsa, end 83) All the more so that the Sofrim of our generation are not well versed, that in our great sins they cause many to stumble, and as a result, there are many hundreds of Jews who have never worn kosher Tefilin on their heads (Yalkut Sofer).

You should also know, that all of the Mezuzos and Parshios that you wrote on unsupervised parchment did not protect those people and their families, and through this sin (Heaven protect us) many became orphaned rch"l. I am not saying that your guilt in this was deliberate ch"vsh, but certainly you will be required to give a reckoning for inadvertantly causing it. (See the Introduction to Sefer Nidchai Yisroel by the Chofetz Chaim zt"l).

 Therefore "Listen to my voice, I will advise you, and Hashem should be with you"...Since you have stumbled in such a serious transgression by causing many to stumble in this great sin, if you will bring this matter to the attention of all of the Sofrim and all of Israel, "All you shall warn them, and inform them of the way upon which to go and the action to take, then Hashem will be with you" and he will forgive you, as you did as you were commanded. 

This Rav also told me to publicise that each and every Jew that wishes to purchase Tefilin, Mezuzos, Sifrai Torah or Megillos should verify thoroughly whether the Sofer writes on supervised parchment, as if not, he is literally wasting his money, as aside from not fulfilling the mitzvah, he is placing himself and his household in great danger. And if he bought a Sefer Torah that was written on this unsupervised parchment, he has caused many to stumble with Brochos in vain and not fulfilling their obligation to hear the Torah reading. And if the Sefer Torah was written in the merit of a deceased family member, not only has the soul of the deceased not been merited, but upon each Torah reading, he has sent his parent or grandparent to the depths of Gehinnom and it is from there that they are crying out a loud and bitter cry without rest. This man will be required to give a reckoning for all of this.

 I have therefore decided to inform all who have purchased Parshios and Mezuzos from me that I am prepared to reimburse them or to rewrite for them those Parshios or Mezuzos.

 12th Shevat 5767

Asher Green, Sofer Stam

Tel: 052-402-5830

 

 

www.israel613.com

1.000.000

1 מיליון קליקס לעולם הבא שלך

1 Milyon Clicks the ouer olam haba


תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין

אם אתה חושב להאמין למוכרי הקלף שהם צדיקים, ולמה שלא יקנו את הקלף מהערבים מעזה, וממקומות האחרים, אם יכולים לקנות בעד שליש מהמחיר, ולא צריכים להכניס את ידיהם ואת רגליהם אפילו על קצה המזלג, (ובפרט בעבודה קשה מאוד כמו עשיית הקלף, [ראה להלן את התמונות של עשיית הקלף]), ועוד לא מספיק לכם מה שהעיתונים ורבנים צדיקים מגלים לכם מה שהולך עם הקלף, אז תקרא כאן מה שהולך עם השוחטים שהם תחת הרבנים הצדיקים הגדולים שאתה סומך עליהם, ואף על פי כן הולכים כל הדברים האלו, ותבין קצת את שאפשר לסמוך על מוכרי הקלף שעושים מיליוני דולרים:

Onward Conquistadors

HA'ARETZ Magazine
September 25, 1998

[Material Deleted that was not related to kosher slaughter]

By Yossi Bar-Moha

It's 5 AM. on Monday, August 24, 1998, in the Paso Carasco neighborhood of Montevideo Uruguay. Yehuda Tsanani, 43, an Israeli from Rehasim, a religious village near Haifa is crossing the still-dark street near the Carasco meat factory. Tsanani is on his way back to the two-story building where the team of shohatim (ritual slaughterers) resides. He has just finished a shift of few hours at the plant, supervising the washing of meat that three days ago was on steers sauntering in the meadow. Cut into sections, the meat will soon be packed in cartons for shipment to lsrael.

The heavyset, bearded Tsanani, ..., has been in the Uruguayan capital for three months now with a team of slaughterers and inspectors....

Even at 5 A.M. Tsanani's mind is racing.... Before entering his room - he shares the accommodations with the meat crew, comprised of Israelis and Jews from neighboring Argentina - he wakes up the others. Their workday will begin at 5:45A.M. The head of the group, Rabbi Hanoch Hershkovitz from Bnei Brak, hustles the men; one of them is his ... son Avraham, ....

At 5:30A.M. the team sets out for the factory. The procession is led by Rabbi Hershkovitz and his son, followed by slaughterers Yitzhak Mizrahi and Avraham Eisenberg, two more inspectors and an internal examiner - all from Argentina. Trailing after them are Elimelech Partik, from Bnei Brak, who is an external examiner - he checks the lung after it has been removed from the animal -and Menachem Tubol, ...from Even Yehuda, near Netanya, who until two years ago worked as an inspector for the Chief Rabbinate on slaughter teams sent abroad by the Rabbinate....

Tubol is here as the agent of importer David Bordovich, who works in collaboration with the Hoger Mazon food company. His role is to supervise the slaughter, ensure that the meat is fat-free, and ascertain that the importer's labels are properly attached to the finished product. At the entrance to the factory, which is considered one of the largest and most technologically advanced slaughterhouses in Uruguay, the group is joined by another shohet, Binyamin Katashvili, an ... Orthodox Jew from the town of Kiryat Malachi, on the road to Ashkelon. Katashvili is not staying with the others. He has arrived for work from the center of Montevideo where he resides....

Kosher stamp

As the men enter the factory, Carmen, who runs the store room, hands them a loos fitting white uniform, a white plastic coat, a fiberglass helmet and boots. From inside you can already hear the deep lowing of hundreds of steers that have been transported here in trucks and herded into a large pen behind the factory....

The three slaughterers - Mizrahi, Eisenberg and Katashvili - station themselves in the slaughter cell located on the ground floor. They are joined by Hershkovitz Jr. On the floor above are the internal exaininer and the inspectors, their principal task being to stamp the meat when the time comes. For this they use a long metal rod on one end of which is embossed a large seal, which is dipped into purple ink and then used to stamp the meat. Next to them, on an elevated chair, sits Partik, the external examiner - the innards get to him hanging from hooks via a conveyor belt.

The bulk of the physical work is done by about 20 local workers. Outside, the steers are forced into a long, narrow path between two steel fences, where they are lined up one after the other. The two first bulls are shoved through a raised door into separate large steel containers, each known as a "Box." Once the animal is inside, the steel door descends, but not all the way to the floor: a narrow slit is left at the bottom. Next, air pressure is released from below, pushing up one side of the floor, tipping the steer onto his side, his feet sticking out of the silt.

Stunned by this totally unexpected development, he begins to bellow, his feet thrashing about, desperately seeking a foothold. One of the local workers grabs a back leg of the bull and lashes it to an iron chain. The door is raised again and the bull is yanked violently upward by the chain attached to his back leg. The animal is now dangling in the air its immense weight held by one foot, its head down, A second worker locks the head into a crescent-shaped device that has been grafted onto a long iron rod. The slaughters advance. Eisenberg and Katashvili, holding well-honed, ... knives about half a meter long, each approach a steer. The kill is dazzlingly swift, a second or two, one cut forward and another backward across the bull's neck. It is done.

Immediately the two animals, their bodies jerking convulsively, are lifted upward with the iron chain, unleashing a torrent or blood. Wasting no time, the slaughterers and the workers turn to the ... Box, where the next two steers are already waiting. ... Their bellowing intensifies.

The slaughterers are back in the slaughter cell, where hot water runs constantly from two pipes. They wash the blood from the blades and run a well-manicured fingernail on their right hand along the blade to make sure that it has not become flawed during the act of slaughter. The halakha (Jewish religious law) stipulates that if such a flaw is discovered, the steer is considered a nevela [carrion, not-kosher]... and to eat it is a [forbidden] .... By the time Eisenberg and Katashvili had finished examining their knives, the work of a few seconds, Hershkovitz Jr. and Mizrahi had already slaughtered two more steers. The first team steps up to dispatch steers number five and six, and the precess continues.

In the meantime, the slaughtered animals, by now dangling from large hooks, are pulled up to the second floor, where workers attach them to a gigantic machine. A quick cut loosens a flap of skin, which is inserted into the machine and pulled by two rollers until the animal is completely skinless. The conveyor belt then moves the steer along to the internal examiner. He sticks his hand into the innards to examine physically if the lung is attached by "adhesions" to the ribs. An animal in which no adhesions are found is called "smooth" and its meat is considered kosher lemehadrim (strictly kosher).

If the adhesions contain secretions that have hardened and become stuck to the extremities of the steer's ribs, making them difficult to detach, the intenaal examiner so informs the next stage of the team. He passes on the information by making a large "X" over the representation of the lung on a drawing that has been provided for the purpose. The external examiner, in this case Partik, will thus know that the animal is trefa - found to be afflicted with a probably fatal organic disease and hence foridden, for consumption by halakha.

If the adhesion is soft, or if only, a few soft adhesions are found, the internal examiner conveys this information by showing the place(s) of the adhesion(s) by means of one or more small circles on the drawing. After the innards have been removed from the steer's body, the drawing, together with the animal's actual lungs, come to the external examiner. It is Partik's job to examine adhesions and to decide whether they were caused as a result of a puncture in the lung (in which case the meat is trefa), or whether they are only hardened secretions that have emanated from one of the walls of the lung (in which case the meat is kosher, but, lemehadrin).

Here is how the examination is conducted: One of the workers fits the base of the lung onto an air-hose. The pressure is turned on, filling the lung with air and inflating it. The Jewish external examiner uses his hands to examine the adhesion, or adhesions, after which the lung is thrown onto the tray of the conveyor belt where the steer's innards have be placed. Situated next to the external examiner is a bulletin board with the number of each steer that has been slaughtered, with a small square next to the number; if the steer has been declared trefa due to adhesion problems, this is duly marked with ink in the square.

It is all done with astonishing speed. Neither Partik nor Hershkovitz, the crew chief who took over for Partik as external examiner has time to examine the folds and the other parts of the lung before placing them on the conveyor belt. By this method, more than 100 steers are slaughtered within an hour, 50 per Box, 27 seconds on average for each. ....

Has the slaughter been performed according to the strict letter of halakha? For slaughter to be considered kosher, both the windpipe and the gullet have to be [severed]... No one in the crew checks to see that this has been done. ...In case a flaw is discovered in the knife, an authorized honer of knives is supposed to be present [at the instruction of the Chief Rabbinate], and only he is allowed to correct the impediment. But in Hershkovitz/s crew there was neither an examiner nor a honer of knives. Each slaughterer inspected his own knife and if necessary he sharpened it on a grinding stone.

The halakha warns that the person examining the knife must be calm and collected, and that his hand must not be "heavy" so that he will be able to find any possible flaw in the blade. The pace of the work in Uruguay left no time for a calm and collected inspection: The crew had to keep up a steady rate of slaughter in order to meet the importer's demands.

....

Because of the shortage of working hands, a local inspector, a Chabad [shochet}...named Alberto, was recruited to help out. He supervised the process of koshering the innards - the heart, the brain, the tongue (the remaining sections were sent for koshering to a meat plant in San Jose, about an hour and a half away). The other inspectors were engaged in marking the meat. The ... locals ... pick up the meat and they pour salt on the innards, after they have been washed in water, in order to kosher them.

Raging Bull

Tubol, who is my guide in the meat factory, assures me that "this is an advanced plant, compared with others where kosher slaughter is done." Above us as we walk, blood drips from the slaughtered steers, staining our plastic overcoats. The floor is slippery with viscous fluids in various stages of clotting. As we returned to the ground floor, one of the steers managed to slip out of the chain around his leg as the door was raised, got to his feet and began to rampage around the room. Everyone ran for his life; the slaughterers, horrified, locked themselves in their cell. Only two brave workers tried to subdue the raging animal. Fortunately for them, he slipped on the bloody floor and fell to the ground. Immediately he was forced back into the Box and tied to the chain again. "That happens a few times a day," said a nervous Tubol, who had run with me to get safely behind the iron bars. Workers are often injured when a steer breaks loose, he said.

....

At the end of three hours of work the crew had slaughtered 300 head of cattle, of which 34 were disqualified due to adhesions of the lung; ... A trefa rate of only 15 percent is very satisfactory for the importer, and Hershkovitz and his crew claim that that is their average disqualification ratio.

....

At 8:45 A.M., as the shift ends, the crewmen go back to their room, examine the knives once again, and place them a long tube, which they close tightly. They then wash the bloodstains from their hands and face, wash their upper bodies and get ready for the shaharit (morning) prayer. ....

....

Three times the size of Israel, Uruguay has half the population, about three million. ... Cattle raising is a major export industry. About half a million head of cattle are slaughtered every year in dozens of meat plants, nine of which also work for Israeli importers. Most of them employ teams of the Chief Rabbinate, though three have teams that are authorized to provide kosher meat for Haredi groups: one for Rabbi Shach's Lithuanian community; a second for the "Eda Haredit" (known as "Badatz" koshering); and the third, sent by "Atara-Beit Yosef," the kashiut organization set up by the Shas (Sephardi Torah Guardians) party five years ago and headed by Rabbi Avraham Yosef, the son of Shas's spiritual leader, Rabbi Ovadia Yosef.

The Atara crew operates in a meat processing factory located in Las Piedras, about an hour's drive from Montevideo. There I met with Moshe Dahan, a Haredi from Ashdod, who was the deputy chief. But things were more secretive here. Dahan refused to take me inside without the say-so of the crew chief, Avraham Suderi, who was just then supervising the slaughter process. Afterward Suderi told Dahan to get that journalist off the premises immediately.

....

Until about eight years ago, the Eda Haredit refused to recognize the meat that was brought from abroad with only the kosher certificate of the Chief RAbbinate. The result was that this ...Orthodox Jerusalem-based community was forced to buy fresh meat slaughtered locally in Israel by Haredim .... To meet the demands of Haredi consumers - and supply them with frozen meat at far lower prices - the heads of the Haredi koshering group negotiated agreements with a number of meat importers.

.... The Haredi public consumes only meat that is defined as "smooth" (when the animals' lung has no adhesions or secretions). Haredim are also more meticulous about exam the slaughter-knife for possible flaws. A Haredi crew has between 12 and 14 members, as opposed to 10 or 11 on Chief Rabbinate crews.

Still, the personnel tend to be a mixed bag: even the crews of the Haredi communities go abroad only after getting the approval of the Chief Rabbinate, and 90 percent of their members are registered with the Chief Rabbinate and have worked with that institution at some point. "There is no difference between the slaughter carried out by a Rabbinate crew and that of a Haredi crew," ....

....

What's more, Haredi kashrut groups usually work simultaneously in the service of the Chief Rabbinate. When they find a lung without adhesions, they label the meat "smooth" and earmark it for Haredis. Animals having lungs with a few adhesions, or with secretions but definitely without a puncture, are given a Chief Rabbinate kosher label and also imported to Israel. The result is that Haredi groups approve 30 to 35 percent of the animals they slaughter as "Kosher for the Chief Rabbinate."

The crews of the Chief Rabbinate find a similar ratio of "smooth" meat, but they are authorized to grant only a regular kosher seal, not the mehadrin type, even though half a year eariler, or a month down the line, these same people could be part of a Haredi crew. ....

....

Israelis consume about 80,000 tons of meat a year, and 50,000 tons of it is imported from South America, Europe, and China. Only about 10 percent of that quantity is defined as "smooth" meat and labeled mehadrin. ....

....

It is commonly thought that most of the kosher meat imported into Israel originates in Argentina, but in fact the land of the pampas is only in fourth place. First is Uruguay (with nine meat factories for kosher slaughter) followed by Ireland (six) and Brazil (four). Other countries to which Israeli slaughter crews are sent are Paraguay and China (two plants each), and Holland (one plant).

Meat is slaughtered and koshered for Israel in two plants in Argentina. One of them operates all year round in the service of the "Neve-Tzion" kosher label, given by Rabbi Shlomo Mahfud, from Bnei Brak. Many Haredim, particularly those of Yemenite extraction, consider meat with his label to be "ultra-medadrin." The permanent crew chief is Avraham Anatbi, a resident of Argentina, whose brother, Daniel Anatbi, the directory of the Rabbinate Department in the Religious Affairs Ministry, was the bureau chief of Rabbit Ovadia Yosef when he served as Sephardi chief rabbi. Most of the crew members are Argentineans; there are only four Israelis, who reside in an apartment in the Paso neighborhood of Buenos Aires. ....

Labels for more

A few weeks ago, Rabbi Mahfud himself arrived in Argentina with two more slaughterers from Israel in order to, as it were, beef up the crew and increase the rate of slaughter from 400 to 600 head of cattle a day to meet the demand for the Jewish holidays. ....

Meat with a Malifud kosher label is much in demand....

The slaughter in the meat-processing factory of Avraham Anatbi in Buenos Aires is done in complete secrecy. When I asked to meet with Anatbi, I was told to wait outside the factory. The crew members, whose workday began at 6 A.M., emerged at 10:15A.M., having slaughtered 400 head of cattle in four hours. Anatbi was not among them. "Meat factories with Haredi kosher labels operate like the Dimona reactor," I was told by a veteran slaughterer of the Chief Rabbinate, who has also worked for Haredi crews. ....

....

For the past six months, Rabbi Bakshi-Doron has been in charge of ritual slaughter and kashrut for the Chief Rabbinate. In the five preceding years Ashkenazi Chief Rabbi Yisrael Lau held the position, but half a year ago they rotated their responsibilities (as they had agreed to do before being elected), with Lau in charge of the Rabbinical High Court for the next five years. ....

....

.... The directives of the Chief Rabbinate forbid the slaughter of more than 300 head of cattle in a day if there are only three slaughterers, but the crew chief ignores this and gives in to the pressure of the importer, who wants a higher output. ....

....

Kashrut problems also crop up in Israeli ports of entry. The Customs Authority does not allow a representative of the Rabbinate to be present when the meat is unloaded from the ships. In some cases, problems are discovered only at the exit gate of the port. Because of loading errors, cases have occurred in which cartons of non-kosher meat, bound for other countries, arrived in Israel. The mistakes were discovered only when the quantity of meat that arrived in the Israeli port was matched against the stated quantity that was supposed to have been shipped, and even then only when the story was leaked to the Chief Rabbinate. In other instances, the Rabbinate confirms, non-kosher meat was brought into Israel.

There are such cases. And we discover it when the merchandise arrives at the meat-processing plant in Israel," says director-general Shreiber. The problem perturbs Rabbi Glucksherg: "I am afraid that we do not get hold of the cartons of trefa meat that enter the country, and then the unclean meat gets to people who eat only kosher meat."

A few months ago a shipment of dozens of tons of meat from South America was discovered to be ritually unclean, due to traces of abdominal fat (helev) and sinew that were discovered in the animal's rear section. The entire shipment was therefore sold to Arabs. "It happens sometimes," Rabbi Glucksberg concedes.

Koshering the rear part of an animal requires the addition of a specialist to the crew. Many importers prefer to save the time (the act of nikur, as it is called, slows down the pace of kosher slaughter) and the expense involved. By agreement with the meat-processing plants abroad, only the animals' forward parts and innards are sent to Israel, with the plants left to market the rear sections as they wish. Only if there is a demand for rear sections are importers forced to send the specialist.

Another problem that vexes the Rabbinate is how well the meat is frozen en route to Israel. Meat that has not undergone the full koshering process before being shipped has to be maintained at a temperature that does not rise above minus 16 degrees Centigrade. The Rabbinate has no way to check the level of freezing during the transport of the meat to the ship, while it is being loaded or in the ocean crossing. "We have a problem," Rabbi Raful admits. "The level of freezing is examined only in the plant and when the meat arrives in Israel. What happened along the way is difficult for us to know." 

 

המאגר לספרי שחיטה וכשרות ראה בדף 3

סודות השחיטה בארצינו הקדושה [ובארצות הברית] שנתגלה על ידי מכתבים שנשלחו ונתפרסמו על ידי וועד השחיטה העולמית בארצות הברית.

1. שחיטת הבקר ועגלים וצאן בארצות הברית הם כולם נבילות וטריפות חלב ודם, כידוע מכבר.

2. שחיטת הבהמות של מיל מארט בהשגחת המכשיר [המכשיל את הרבים הרבה שנים], וקוראים לו באטערער רב או רבי!. [ראה באריכות גדול בדפי הערב רב, ותבין היטב].

3. נתפרסם אודותיו בכל העולם הסיפור עם החלב שנתפס מזמן, וצריכים לדעת שכל ההכשר שלו הוא נבילות וטריפה, חלב ודם. [והוא מהרבנים האשמים שיוצאים הילדים שלנו מדת היהודי רח"ל]

4. הרבה סיפורים עליו שמור אצלינו במערכת, וכעת נספר אודותיו רק על איזה שוחטים יראים ושלימים שיש לו, ומה שהם עושים במקומות הרחוקים.

5. הביטערער הזה היה לו שחיטה בשיקאגוי, ושם שחטו הרבה שוחטים, הראש השוחטים שלהם, היה גם כן ראש השוחטים וראש הבתי זונות דשם, כל השוחטים היו יכולים לשחוט שם רק אם היו שותפים לבתי הזונות.

6. פעם אחת כשהשחיטה נתגדלה, והיה חסר שוחטים, הביאו שוחטים מארצינו הקדושה, חסידים בעל תולדות אהרן זי"ע, והם היו שוחטים טובים וגם היה להם סכינים יפים וכשרים.

7. היה רק בעיה גדולה איתם שפתאום טלפן ראש השוחטים להביטערער רב שהשוחטים אינם בסדר ולא יודעים את העבודה.

8. מה היה האמת?

9. האמת היה שאת עבודת השחיטה היו יודעים היטב, אבל לעבודת הזנות לא היו מורגלים, וראו עליהם שהם יראי שמים ולא יעשו זאת לעולם, לכן החליט ראש השוחטים שצריכים להעביר אותם מהפרנסה.

10. אחד מהשוחטים אמרו להביטערער רב, שאם לא יקח את השוחטים בחזרה יגלה הכל לכל העולם.

11. הראש השוחטים לא רצה לקחת אותם בחזרה, לכן לא היה להרב המכשיר ברירה רק העביר כל השחיטה לארגנטינא כדי שלא יתוודע הענין לעיני כל העולם, ועכשיו שם כמעט כולם הולכים למקומות המטונפים,

א כשר טאפ א כשר לעפעל! שיטת סאטמאר כידוע.

די הינט בילען און די באן פארט ווייטער!

רק עכשיו נסע הבאן [רכבת מיוחדת] לארגנטינה

12. כשאחד שאל את אחד מהשוחטים, האם זה מותר? ענה להם! מה אתה רוצה מהשוחטים, זה פריוואטע זאכען שלו, [עסקים פרטיים שלו] העיקר שהשוחטים הם נגד מדינה הציונית, ומה איכפת לך מה שהוא עושה פרייוועט? [בעסקים הפרטיים שלו!].

13. שחיטת העופות בוויינלאנד בהכשר התאחדות הרבנים בראש של המאכיל טריפות הלל וויינבערגער, (שנתפס על ידי הגה"צ נחום ראזנבערג, שהכשיל את הרבים במקוה שלו בנייטרה מאנט קיסקא ניו יארק 32 שנים היתה המקוה פסולה לחלוטין), ושם שוחטים לערך 1000 עופות לשעה, וגם שוחט שם שוחט בלי קבלה הרבה זמן, ואצל המכשיל הגדול הזה הכל בסדר. – והסיפור איך שנכנס המאכיל טריפות הזה להיות רב המכשיר שם הוא כך?

14. מעשה שהיה כך היה: בשחיטת של התאחדות הרבנים בוויינלאנד, היו שני רבנים מכשירים אחד בשם הגאון רבי משה ראזנער ממאנסי, חתן הגה"ק האדמו"ר מפאפא זי"ע, שהיה שם בודק סכינים לשני ימים בשבוע, ועוד רב אחד מלעקוואד.

15. המאכיל טריפות הלל וויינבערגער הלך להבעלי בתים ואמר להם, למה אתם צריכים את שני הרבנים האלו? אני יתן לכם הכשר תחת השם של התאחדות הרבנים בלי כסף, [ואני בעצמי הראש בית דין שלהם], רק דבר אחד אני מבקש ממך שכל פעם שאני בא, תמלא לי את כל הטראנק של הקאר עם עופות בחינם, וזה יהיה כל ההכשר געלט שאתה חייב לי, וכמובן להתאחדות אתה ממילא נותן מה שמגיע להם, וכך החריב כל הכשרות של מקום השחיטה הזאת, ואזל כל הכוח של הרב המכשיר הגה"צ רבי משה ראזנער שליט"א [שהשקיע שם הרבה שנים, ועליו סומכים כל היהודים החרדים כבר הרבה שנים] שלא יכול לעשות ולתקן כלום, וגם כן רצו לזרקו כי לא צריכים אותו כבר, כי בלאו הכי הכל כשר. ויש עוד הרבה לספר על מה שהולך שם, ואכמ"ל.

16. שחיטת הבקר שנשחט לארץ ישראל במקומות שונים ביוראפ, וכו', הם נבילות וטריפות.

17. הטעמים כדלהלן:

18. שוחטים בשחיטת באקס ותלויה שנאסרו על ידי 70 רבנים גדולי ארץ ישראל וארצות הברית, ואם כן הם כבר נטרפו לפני השחיטה, שהשחיטה לא מועלת להם כלל.

19. ישנם שם שוחטים ששוחטים עם פגימות כל ימי חייהם, כי הם נתקבלו לשוחטים, בגלל שיש להם פראטעקציע, והמשגיח הבודק סכינים לא יכול לעשות כלום וגם לא בודק הסכין שלהם כי אין להם מה לבדוק כי הם יודעים ממילא שהסכין שלם פגום.

20. השוחטים רובם ככולם שנוסעים מארצינו הקדושה ליוראפ, הם הולכים לבתי זונות, שם, ונתפרסם כבר ווידיאס מזה, ראה בעיתון הארץ, ועוד. – ומטעם זה גאון וצדיק גדול של הספרדים בארצינו הקדושה מורה להשוחטים [ששואלים אותו שהם רוצים ברכה בשביל הנסיעה], שאם רוצים לנסוע לשחיטות ביוראפ שיתגרשו מן האשה, ואחר כך יכולים ללכת לשחיטה. – ומטעם זה ישנו שחיטה אחת שבנו שם על יד המשחטה [ביוראפ] בניין אחד גדול [האטעל] שכולל שם את כל השוחטים ושוחט לא יכול לצאת משם בלי השגחה, כדי שלא ללכת למקומות המטונפים, [וכל זה נעשה רק אחרי כמה שנים שנתפרסם בהארץ כל הסיפור] אשרי חלקם של הרבנים המכשירים הנ"ל.

21. שחיטת העופות בארצינו הקדושה, הם בצרות גדולות כבר הרבה שנים כידוע, שבארצינו הקדושה מכשירים כהיום לשחוט עם פגימות גדולות ונתנו לזה שם חדש, רירל, [ועם סכין כזה מתירים לשחוט לכתחילה, שאפילו באמפאייער כשר, [שכמה שוחטים העידו את זה בפני בית דין שלנו] לא מתירים עם סכין כזה לשחוט לכתחילה, והיו זורקים את השוחטים האלו שלא יכלו להעמיד סכין טוב, (בארצינו הקדושה לא משלמים בכלל לשוחט שיוכל לקחת לו שעות להעמיד סכין טוב, והרבנים אינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ואינם מעונינים לדעת,)] וכך מכשילים את כל ארצינו הקדושה באכילת עופות עם סכין פגום, שפגימה היא אותיות מגיפה, ומפני זה ניתוספים ל"ע כל שבוע 50 עד 70 יתומים חדשים, וכל הרבנים וגאוני ארץ ישראל עוסקים במצוות צדקה לפרנס האלמנות והיתומים רח"ל, ואין שמים אל לבם כי הם לבד אשמים בכל זה, כי הם היו צריכים לקחת אנשים מומחים משגיחים שיראו מה שנעשה בשחיטה, ואז יופסק המגיפה הגדולה הזאת. – וכמו כן כל העשירים הנותנים צדקה לעניי ארץ ישראל, וכל המוסדות בארצינו הקדושה, הלוואי ויהיה לאחד מן העשירים קצת שכל, לעשות קצת למען הכשרות בארצינו הקדושה. והם צריכים לדעת שהצדקה זה מצוה גדולה, אבל להציל את האחינו בני ישראל ממגיפה רח"ל, זה הרבה יותר גדול. [והלוואי שלא ידונו אותו בשמים למאכילי נבילות וטריפות חלב ודם]

22. כל אחד יודע כי כל ארץ ישראל מלא וגדוש בתורה ובמצוות צדקה, וישנם גמחי"ם לרוב שאין בנמצא בכל העולם כל כך הרבה גמחי"ם, ומשיח היה כבר מזמן מגיע אם היה השחיטה כהוגן!

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות

שכר ועונש - פרשת פנחס

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע

שכר ועונש - פרשת מטות

להתוודע ולהגלות

ארץ ישראל'דיגע פליישען אונטער די זעלבע פראבלעמען ווי אין מאנסי

ארץ ישראל'דיגע עופות און בהמה פלייש – נוסח מאנסי

די השגחות פון די ארץ ישראל'דיגע הכשרים אויף זייערע בוטשער'ס איז נאר אויף די שחיטה, דאס מיינט אז איר קענט קויפן אן עוף ביים בוטשער סטאר וואס האט אויף די טשיקען א פלאמבע פון די און די השגחה, אבער די פלאמבע קען זיין אז דער בוטשער סטאר האט גענומען א טרייפענע עוף און ארויף געלייגט אליין די פלאמבע, און דער עוף קומט באמת פון אונזערע קאזענס די אראבער, מיט א חילוק אז עס האט א בלאמבע פון די און די השגחה.

די רבנים המכשירים זענען מודה און האלטן זיך גרויס דערמיט אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר.

ווען איר וועט פרעגען די מכשירים די שאלה? וועלען זיי אייך זאגן קלאר, מיר גיבן נישט קיין השגחה אויף קיין שום בוטשער סטאר, און מיר נעמען נישט קיין אחריות אויף קיין שום בוטשער סטאר.

דאס מיינט צו זאגען אז די אלע יארן וואס מיר אנשי ארץ הקודש האבען גיגעסען עופות פון די השגחות וואס גייען אין דעם זעלבען נוסח, דארפן מיר תשובה טוהן, ווייל מיר האבן זיך פארלאזט אויף דעם בוטשער סטאר וואס ער איז א שותף פון עמלק, ווי די חז"ל זאגען (קידושין פ"ב), טוב שבטבחים שותפו של עמלק.

עס איז געשטאנען נישט לאנג צוריק אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען ווי די רבנות האט מפרסם געווען אז 30 יאר האבן די בוטשערס געקויפט פלייש פון אראבערס און מען דארף כשר'ן די כלים.

נאך דעם וואס מיר זענען געוואר געווארן די מעשה פון מאנסי און ווי מען האט געחאפט נאך 7 הייליגע בוטשער סטארס אין ברוקלין, אז זיי האבן צענדליגע יארן מאכיל טריפה געווען [און פארוואס נישט, איינער האט זיי דען געשטערט?], און די הייליגע [קאטוילישע, אנטשולדינג פאר דעם ווארט קאטוילישע, ווייל דער רמב"ם רופט זיי אזוי, עיין דגל מחנה אפרים פרשת עקב] רבנים המכשירים האבן דאס פאשוויגען, האלטן מיר אויף די זעלבע מדרגה אין הייליגען לאנד.

ווען איר וועט פרעגען די רבנים המכשירים וועלען זיי מודה זיין על האמת אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר, און אויב אזוי קען ער טוהן וואס זיין הארץ גליסט.

יעצט ווען עס קומען פאר די פלוצלינגדיגע אומגליקען ווי פרויען און טאטעס פון 13 קינער און 18 קינער גייען פלוצלינג אוועק פון די וועלט און מען לאזט איבער צענדליגע יתומים יעדען חודש און אלע גדולי הרבנים פון ארץ ישראל זענען פארנעמען מיט צוזאמען נעמען געלד טאג נאך טאג פאר די יתומים [אשרי חלקם].

בעטען מיר די גרויסע רבנים דאס אויב ווילען זיי טאקע העלפען עס זאלען נישט ווערן נאר הונדערטער אדער טויזנטער יתומים זאלען אוועקלייגען פון די געשנארטע גרויסע געלטער און זאלען שטעלען משגיחים נאך צו קוקען פון ווי די צרות קומען ארויס.

ידיעות וואס מיר האבן באקומען איבער דעם הכשר פון הרב לאנדה שליט"א:

הרב לאנדה האט א משגיח אויף די בוטשער סטארס דער בעל הבית קען נישט אריינגיין אליין און עפענען דעם בוטשער סטאר אהן דעם וואס דער משגיח עפענט דעם געשעפט.

אויך ווערט יעדע ארדער פאר יעדען פריוואטען מענטש בלאמבירט מיט דעם זיגעל פונעם משגיח.

א חוץ דעם וואס עס ווערט נישט פארקויפט קין שום פעקעל ווי לעבער וכדומה אהן קיין פלאמבע.

לעצטע נייעס, וואס די רבנים פארציילען נישט.

מען האט געחאפט אין ארץ ישראל אן אינטערערדיש [מנהרות] פלאץ ווי געוויסע גרויסע בוטשערס האבען געמאכט א שותפות מיט אראבער'ס. זיי ברענגען אריין אלע מיני פליישן, זיי האבען דארט אלע מיני בלאמבעס, ווען סיי ועלעכער בטושער סטאר רופט אהן אז ער דארף פלייש פון די און די השגחה באקומט ער עס דעליווערט ביז אפאר שעה וועלעכע פלייש זיין הארץ גליסט פאר 25% ביליגער פון די געהעריגע אנגענומענע פרייז.

יא, יא, וואס וועט איר ענטפערן אויף דעם ביים בית דין של מעלה ווען מען וועט פרעגען יעדער טאטען, פארוואס האט ער געגעבען צו עסען פאר זיין גאנצע פאמילייע אמת'ע נבילות זיין גאנץ לעבען, און ער וועט ווערן פאר רעכעט פאר א מאכיל טריפות פון אלע זיינע קינדער און אייניקלעך עד כל הדורות.

געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע, איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט בוטשער אדער אויף דעם הכשר פון דעם בד"ץ.

מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?

די שטאט קראקע איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די בוטשערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?

 

דער סאטמערער רבי זי"ע שרייט, אלע בוטשער מוזן זיין מאכילי טריפות! אויב זיי האבן נישט קיין משגיח!

רבינו הקדוש מסאטמער האט געזאגט א טייער ווארט, ווען מען האט איהם געפרעגט אויף א געוויסען בוטשער אויב ער איז באגלייבט אהן א משגיח, האט עס געשריגען ווען איך וואלט געווען א בוטשער וואלט אלעס אויף די וועלט געטוהן, אלע מיינע מחשבות וואלט געגאנגען צו געבען טריפות פאר אידן, [ווען איך זאל נישט האבן קיין גיטען משגיח איבער מיר], ווייל איך בין א ביזנעס מאן, און ווי אזוי עס איז נאר שייך צו מאכען געלט וואלט איך געטוהן! ווייל אויב די חז"ל הקדושים זענען אזוי מעיד, מי יבוא אחריהם ויאמר, אז איך בין א צדיק, אין די מינוט ווען איינער איז א בוטשער ווערט ער א שותף פון עמלק, דער סמ"ך מ"ם שטיפט איהם מיט אלע כוחות, אז קיינער קען איהם נישט ביי שטיין.

על כן מיז יעדער בוטשער האבען א משגיח תמידי, עד כאן דבריו הקדושים, (ביי די באוויסטע מעשה מיט, י. ל.).

יעדער איד איז מחויב מפרסם צו זיין די מעשה.

 

ימי הרחמים והסליחות
 תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי

לאור המכשול הנורא שקרא בעיר בתורה מאנסי לכל אלו שנכשלו באכילת נבילות וטריפות במאנסי, ומחפשים תיקון ותשובה אמיתית על עון גדול כזה שאבותינו בזמן השואה מסרו נפשם על זה ואינם יכולים למחול לנפשם על העבר ואינם יודעים מה לעשות אפילו אחר שהלכו לגדולי ישדאל ובעלי מקובלים והם יודעים ומבינים האמת לאמיתו שלא היגיעו לתכלית ולתיקון האמיתי.

דע לך שמצאנו תיקון גדול (בלי תעניתים ובלי סיגופים וכו') שאתם לבד תבינו שהתיקון הזה הוא תיקון גדול (שמסתמא חשבתם על זה רק שאין אתם יודעים להוציאו מכוח אל הפועל) ואחר 120 שנה לא יוכלו לבא בטענה אליכם שלא עשיתם את שהייתם מחוייבים לעשות על פי תורה, כמבואר בילקוט מכתבים של החפץ חיים זצ"ל, שחייל בצבא אעל אף שמסר נפשו שלא לאכול נבילות וטריפות חלב ודם, וראה איך שיהודים אחרים אוכלים ולא הזהיר אותם, יקבל עונשו בעולם העליון על כל החיילים שאכלו נו"ט חלב ודם, שומו שמים.

המעוניין בתיקון האמיתי יתקשרו לוועד הרבנים לתיקון הכללי: 011 972 548 436784

Important Notice:
MONSEY MEAT SCANDAL

To anyone that wants to cleanse their soul from inadvertently eating treif meat from kosher butcher shops:  THERE IS A TIKKUN!

This sin is so great to bear that even in the time of Hitler, Y’’M, Jews had Mesiras Nefesh not to eat even a little piece of not kosher meat that could have saved his body but destroyed his soul.  And now, in our times, due to our many sins, Jews are by mistake eating meat they were led to believe is Kosher, but is completely neveilos and treifos, as has been proven since the time of the City of Cracow through today (as known from the Monsey Kosher butcher shop recently caught selling treifos throughout the years eaten by Jews all over the United States).  These Jews cannot rest their souls because they realize the gravity of the sin they have committed and the big stain on their soul which cannot be washed away.  Even after such Jews go to Mekubbilim and big Rabbis, this will not fix the damage to their soul.

You should know there exists a Tikkun Gadol that does not require fasting and self-flaggelation.  Those that have performed this Tikkun have said there is no greater cleansing from this sin.  Perhaps you were thinking about this Tikkun, but you never knew how to perform it.  We are writing this because we have the responsibility for every Jew, so that after 120 years the Bais Din Shel Mala should not come to us with a complaint that that we did not bring this information to you and therefore you were unable to correct your soul according to H-shem’s law as brought down by all the Gedolim such as the Chofetz Chaim and the Chazon Ish Z’’L.  For more information on this TRUE tikkun, please call 011-972-54-843-6784. 

The organizers of this Tikkun do not benefit monetarily in any way, and have the support system in place to help people make this Tikkun, since the coming of Moshiach Tzidkanu is dependent upon this.

Rabbi A. Greenwald

 011 972 548 436784

 

 

 

המאפיא של התאחדות הרבנים, שעוזרים בעד בצע ממון לעבור על כל התורה כולה רח"ל, וללכת הערכאות, ובתי דינים ובוררים וטוענים העובדים איתם יד אחת, ואין פוצה פה ומצפצף, איפה אתם רבנים וראשי הקהילות? - מי הם האַל קֵיידַא אם לא אתם?

למה כל העם שותקים ושמים יד לפה? מי הם האשמים בכל זה?

 

הערב רב הגיע לבאבוב [בובוב] ולקרית טאהש

ראה ב"ישעיה" פרק א' פסוקים: (כא) אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה קִרְיָה נֶאֱמָנָה מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק יָלִין בָּהּ וְעַתָּה מְרַצְּחִים: (כב) כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם: (כג) שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם: (כד) לָכֵן נְאֻם הָאָדוֹן ה' צְבָקוֹת אֲבִיר יִשְׂרָאֵל הוֹי אֶנָּחֵם מִצָּרַי וְאִנָּקְמָה מֵאוֹיְבָי: (כה) וְאָשִׁיבָה יָדִי עָלַיִךְ וְאֶצְרֹף כַּבֹּר סִיגָיִךְ וְאָסִירָה כָּל בְּדִילָיִךְ: (כו) וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה: (כז) צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה:

טאש - תחילת עבודתם להרוס החינוך, והשחיטה, וסגרו המקוה, שרבינו הקדוש שליט"א יסד במסירות נפש, כדי שתושביה יאכלו בשר כשר, ונתדרדרו עדי כדי כך שהתרו להם למסור ישראל לעובד כוכבים להכניסם לבית הסוהר, ואומרים שהתאחדות הרבנים דסאטמאר נתנו הכשר למסור ישראל לעובד כוכבים רח"ל.....


"הפרצוף האמיתי של המנהיגות בטאהש"

מכתב נורא מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג -
רב המקוואות בעמח"ס אש יצאה מחשבון ברוקלין נ"י

ערש"ק לסדר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא (פ' אחרי), וסדר ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם (פ' קדושים), תשס"ו לפ"ק.

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א, ולכבוד תושבי קרית טאש קאנאדע הע"י. המכתב נכתב להרב אלימלך לאווי שליט"א אב"ד טאש ולהרבנית שלו,

אודות הרינון שעשה משה רוטמאן, וכו.

ערב פסח תשס"ו לפ"ק

קדושים מלאכי שלום מר יבכיון בצעקה רחום הבט לברית ואל תפאר להרחיקה (סליחות תענית אסתר)

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - מציצה בפה - מוהלים שאינם מומחים ואינם עושים הברית מילה כהלכה - להיקרא בתואר "הרב" ולא בתואר "רבאי" - פגם הברית - יהודים שטופי זימה עושי מעשי זמרי - אדמורי"ם ורבנים שטופי - זימה - עושי מעשי זמרי - זופניק שוויץ בירושלים - אנשים שטופי זימה בעיר לונדון - אנגליה - ההכשרים בלונדון (כדתיא) - חינוך הבנות הלקוי בלונדון - לחיות מכספי הכולל - מצב הדירות - אנשים עושי מעשי זמרי - בניו יארק וברחבי ארצות הברית - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - שאינן שומרות חוקי הטהרה בנידתן - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - גרושות טובלות במקוה - רב אורטודוקסי מפריע לשדך הבנות - רב אורטודוקסי מפריע בבניית מקוואות - ואחרון אחרון - ובקהלם אל תחד כבודי

לפני ביאת המשיח כל אחד יאמר שאין ביכולתו לתקן שום דבר

בשם צדיק אחד, על המשנה בסוטה מ"ט ע"ב,  הגפן תתן פריה וכו', על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, ואמר, שזה גם כן מן הקללות שהמינות תתגבר חס ושלום  רח"ל, כל כך שכל אחד ואחד יאמר שאין לי ביכולת לתקן שום דבר, להוכיח את העם במידי דהפקירות אלא מוכרח אני להשען על אבינו שבשמים. (שיח שרפי קודש ערך גלות וגאולה אות ח', וכן הוא בקונטרס עיקבתא דמשיחא בשם הגאון בעל נפש חיים ז"ל).

דער דורכפאל – דער אפהאלטער

DER DORCHFAL – DER UPHOLTER

ארגאן פון אומאפהעניגען ארטאדאקסישען דורכפאל אין קרית טאהש

הערב רב הגיע כבר לקרית טאהש, ונתקיים בהם מה שאמרו חז"ל (אבות פ"ד מכ"ח) הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין
את האדם מן העולם. והם מוכנים עבור זה, להשמיד להרוג ולאבד הנשמות והגופים רח"ל, וקצת מזה תקרא כאן:

12 עמודים

יום ה' פרשת פרה, כ' אדר ב' תשס"ה לפ"ק, שנה א' גליון א'.

דער דורכפאל

12

יום ה' פרשת תזריע, כ"ז אדר ב' תשס"ה לפ"ק, שנה א' גליון ב'.

דער דורכפאל

6

יום ה' פרשת אחרי, י"ב ניסן תשס"ה לפ"ק, ערשטער באנד -  נומער 3.

דער דורכפאל

11

יום ה' פרשת אמור, ג' אייר תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 4.

דער דורכפאל

21

יום ה' פרשת בחקותי, י"ז אייר תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 5.

דער דורכפאל

15

יום ה' פרשת שלח, ט"ז סיון תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 6.

דער דורכפאל

24

יום ה' פרשת מטות, כ"א תמוז תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 7.

דער דורכפאל

14

יום ה' פרשת מסעי, כ"ח תמוז תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 8.

דער דורכפאל

32

יום ה' פרשת ראה, כ"ז אב תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 9.

דער דורכפאל

64

יום ה' פרשת ויצא, ז' כסלו תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 10.

דער אפהאלטער

קושטא קאי
מהרב ישראל בנימין לאווען מייסד ומנהל קריית טאש במאנטריאל

כאן רואים בעליל איך שהתאחדות הגנבים דהתאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, הם גנבים, זייפנים, שקרנים, לוקחי שוחד, יותר גרועים מרוצחי סעגאלאף ימח שמם וזכרם, הורגים אנשים על לא עול בכפם, ומי שהולך אליהם יותר גרוע פי אלף ממי שהולך בערכאות עכו"ם, והם יותר גרועים מכל הבתי דינים, הם עושים שותפות עם הצד שיש להם כסף וכך גונבים הכל, וראש הגנבים הוא איצו גליק, ומנחם זילבער שהוא הראש של התאחדות הגנבים, ואפשר לשמוע בכמה האט ליינס, מי הם ומה מעשיהם. ובאותו הדרך שאתם רואים כאן מה שעשה איצו גליק, הוא עושה כבר הרבה שנים ואין פוצה פה, הגיע הזמן שיתאספו הקהילות ויעשו ארגאניזצייע חדשה שלא יהיה ליהודי חלק ונחלה עם הכופרים האלה של התאחדות הגנבים.

יכירו וידעו כל הרבנים הגאונים שליט"א שיש להם עוד זיק של יראת שמים, והולכים לאסיפה שלהם, ויש להם שייכות עם עוקרי הדת אלו, שהם ראשי החמאס, והם הם האשמים על הצרות הבאות רח"ל על הכלל ישראל כולו, לא האיראנים ולא החיזבאללה, לא הם חוטפים את הנשמות הצעירים והורגים אותם אלא אך ורק הרבנים הרוצחים והגזלנים האלו.

ואנו מבקשים שיתאחדו רבנים ותלמידי חכמים ועורכי דין (לויערס), ושיצאו נגדם בחרב ובחנית לנקום נקמת ה', כי חז"ל אומרים שכל הצרות והחרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין רח"ל.

קושטא קאי מהרב הגאון רבי ישראל בנימין לאווען מייסד ומנהל קרית טאש, מבאר באריכות מעשיהם של המוסרים והולכי ערכאות, וגוזלין וחומסים את כל כספי הצדקה הנכנסים לשם, הכל בהכשר הרבנים שנהנים מקופת הצדקה, ומעשיהם כמו שעושים האחים הקדושים בסאטמאר, איך שהגה"צ אב"ד מאנראוי וקהילתו שלחו 113 פעמים הזמנה לאחיו הגה"צ אב"ד סאמטמאר וויליאמסבורג, והאב"ד וויליאמסבורג רוצה שדווקא הדיינים שלו יהיו הדיינים שלו בגלל שמקבלים מאה או מאה וחמישים אלף דולר בשנה, ובזכות זה צריכים לפסוק אך ורק לטובתו, (ואינו יודע פסוק בתורה שכל תינוק יודע, כי השוחד יעוור עיני חכמים, וכולם רוקדים על העגל הזהב הזה, ומי יודע איזה חורבן שמביאים על כל העולם בזכות מעשיהם הרעים מעשי סדום ועמורה) כי הרבנים שלו יתירו לו הכל אשר לכל, וכך מתירים כל איסורים שבתורה, והתירו ערכאות וחילול השם גדול שלא היתה כמוה מיום בריאת העולם עד היום הזה, והם מראים את הדרך הזה לכל בני ישראל, עד שגם קהילה קדושה כמו טאש עושים בדיוק כמו מעשה סאטמאר, ומי שרוצה לילך בדרך הזה של סדום ועמורה, הולכים לבית דין של התאחדות הרבנים, והם עוזרים להם על הכל, עם חתימתם שהוא תחת מלכות סאטמאר (מי שקורא לעצמו מלכות זה כבר עבודה זרה, כי מלכות שייך רק להקב"ה, כי רק הקב"ה הוא מלך על כל הארץ) העיקר שלם ישלם, ובעד כסף מותר הכל, כי כוח הפועל בנפעל, ואם אתה מחזיק נגד הציונים ומדינת ישראל מותר לך לעבור על כל ג' עבירות ואין פוצה פה ומצפצף, וכל הרבנים שלהם צועקים: מותר לך, מותר לך, מותר לך. ועל ידי מלכות של עבודה זרה יצא העגל הזה.

 מי לה' אלי! – היכונו!

כל ישראל ערבים זה לזה!

תוכן המודעה שנתפרסם בחוצות:

מלחמה נגד הריפורמים החדשים:

ב"ה, הודו לה' כי טוב כי לעולם, ששלחו לנו כעת קול קורא מוועד של "ארגון הרבנים החרדים המבקשים את האמת", שיתכנסו בחול המועד פסח הבא עלינו לטובה, בו יידונו הנושאים העומדים על הפרק בעניין בתי דינים המקולקלים הגורמים להליכה בערכאות, ומסירות.

בישיבות גדולי התורה ידונו מרנן ורבנן גדולי ישראל נגד ראשי התאחדות הרבנים ושאר בתי דינים המבקשים לעקור את הדת, בכך שמנסים לפגוע בי"ג עיקרים של תורתינו הקדושה, שהתורה הקדושה לא תהא מוחלפת רח"ל, ובעבור ממון וכבוד אי אפשר לעקור את מצוות תורתינו הקדושה, וכי לנוכח הסכנות נפשות האורבות בפתח, יש צורך להתאחד ולשנס מותנים, כדי לעמוד מול גורמי השלטונות של התאחדות הרבנים המנסים לפגוע בקודש וביקר לנו מכל, שייסד רבינו הקדוש והטהור רבן של ישראל מסאטמאר זי"ע, והם עוקרי הדת מהפכים הקערה על פיה, ובנו להם ביזנעס גדול על שמו ועל זכרו של רביה"ק ועושים בה מה שלבם חפץ רח"ל, ועבור בצע כסף עוקרים את כל יסודי הדת. (ראה כמה דוגמאות).

אנו מבקשים מכלל הציבור החרדי לסייע ולפעול בכל האמצעים, למען הצלחת המערכה בפניה ניצבת היהדות החרדית, ולעמוד איתן נגד הטעראריסטים האלו הקוראים לעמצם רבנים חרדים, ומעשיהם גרועים מדייני סדום ועמורה.

ונסיים בדברי התשובה לרב האי גאון (שו"ת שערי תשובה סי' פ"ו) מתקיף הגאון בחריפות את הדיינים "שהם ממשכנים מטות העניים וחפצים שאינם בדין התורה ובעלי חובות באים וגוזלים בתיהם... תפח רוחם מאותם הדיינים הם דייני סדום גזלנים וחומסים... על כך צריך להעביר קול עליהם... ולביישם ולהעבירם מלדון לכם כי אינם חוששים לתורה ולדברי רז"ל".

פרטים יבואו בעזרת השם יתברך שמו:

ז' אדר שנת תשס"ו לפ"ק

ארגון הרבנים החרדים המבקשים את האמת

בהאט ליינס אלו יכולים לשמוע את האמת נגד רבני הערב רב, ובפרט על ראשי הערב רב של התאחדות הרבנים עוקרי הדת ומאכילים נבילות וטריפות חלב ודם במזיד, (ראה ותשמע הטעיפס של הוואדערגייטס של חלב, ראה ספר כדת של תורה) ושאר בתי דינים המקולקלים, הגורמים לכל צרות של אחינו בני ישראל.

האט ליין # 1 -  - 212 990 6143האט ליין # 2  - 1212 990 6713

באבוב [בובוב - BOBOV להיכן היגעתם?

תסמר שערות ראש להיכן היגעו חסידי באבוב!

חסידי באבוב התחילו במסירות רח"ל, ועל כן מי שיש לו עוד שייכות לחסידים של  15 48 סטריט ובפרט שהולך שם להתפלל [כמו שמתפלל בבתי הכומרים, קלויסטער בלע"ז] נותן יד לפושעים למוסרים ויש להם חלק בכל עניני מסירה, והרבנים הדיינים הסוחבים את הדין תורה כמעט שנה שלימה ועושים מאות אלפים דולרים, כולם שותפים בדבר ויש להם חלק גדול במסירה הזאת ואסורים להיות דיינים בישראל, ואסור לצרפם למנין, והם הם הנאצים ורוצחי סעגאלאף בדורינו כאמרם ז"ל חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין (שבת קלט), כידוע. [ראה להלן כל דיני מסירה], וכל המתפללים שם הם נותנים יד לפושעים, והם כופרים גמורים בי"ג עיקרים, ואסורים לבוא בקהל כמבואר בפוסקים, כי נותנים כוח להמוסרים ולהכופרים בעיקר.

 

 

בעזרת השם יתברך

מרכז שידוכי נשואין עולמי

לממזרים וודאים שיתחתנו עם ממזירים וודאים, ולספק ממזירים שיתחתנו עם גרים או גיורת, עם הכשר של וועד הרבנים העולמי דארצות הברית וקנדה

קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו

הן גלוי וידוע לכל, מצב הקשה השורר בעולם בעניני שידוכין, ובפרט בשידוכין של בחורים ובתולות שאביהם נתגרשו אצל הבתי דינים כהיום: [בית דין לאנדסמאן, התאחדות הרבנים דארצות הברית], שרובם ככולם הם על ידי כפיה שעל פי רוב הפוסקים הגט פסול ובניהם שנולדים אחר כך הם ממזירים גמורים או ספק ממזירים, ועל פי הלכה אסור לממזר וודאי להתחתן עם ממזר ספק, וממזר ספק אסור לו גם כן להתחתן עם ממזר ספק, כי אולי אחד מהם אינו ממזר ספק כמבואר בשלחן ערוך אבן העזר סימן ד' סעיף כד), וזה לשונו: ממזר נושא ממזרת במה דברים אמורים, כששניהם ודאין, אבל אם האחד ודאי והשני ספק, או אפילו שניהם ספק, אסורים זה בזה, דשמא האחד ממזר והשני אינו ממזר, כו', או שנתגרשה ספק גירושין, עד כאן לשונו.

עוד מבואר בפוסקים שספק ממזר יותר חמור ממזר וודאי, עיין אבן העזר שם.

וגם זה מבואר בפוסקים כי יש חיוב לפרסם הממזרים כדי שלא יטמעו בינינו ולשמור שלא יטמאו את טוהר מחנינו. כמבואר ביורה דעה הלכות מילה סימן רס"ה דרכי משה סעיף קטן ז' וברמ"א שם סעיף ד': מפרסמים בשער מילתו שהוא ממזר, ועיין שם בכל הנושאי כלים, וליכא שום חולק על זה.

אזהרה לרבנים ולמוהלים

ומכאן אזהרה ולרבנים ולמוהלים שמוכרחים לקיים דין זה שמבואר בשלחן ערוך בלי שום ספק כלל.

ומכאן אזהרה יוצאת לכל הנשים השחצניות שטרם שמזמינים גט מעושה אצל מיסטער שמואל או מיסטער לייבוש לאנדסמאן, וטרם שמוציאים הון רב על זה יתקשרו אלינו בעוד מועד, כדי שלא יניחו מעותיהם על קרן הצבי שלא יוכלו להנשא על ידי גט זה, ואם ינשאו יטילו על בניהם ונכדיהם לדורי דורות מום הגדול של ממזירות שלא יסור מהם לעולם, ובניכם ונכדיכם לא ימחלו להם לעולם ועד.

על כן מי שיש לו ידיעה על גט מעושה שנעשה על ידי רבני הערב רב או על ידי הערכאות, שהם בכלל ממזר וודאים, ויש שם בחורים או בתולות ימציא לנו כל האינפארמאצייע, ונוכל להמציא להם זיווג מתאים על פי ההלכה.

על כן לא עת לחשות ולשבת בחיבוק ידים וזרועות, ולראות בצרת אחיהם האומללים ואומללות, ורחש לבם דבר טוב לבא לעזרת ה' בגיבורים, להיות שותפו של המקום ב"ה, אשר אומנתו להיות יושב ומזווג זיווגים כל היום, ויקויים בנו יעודת הנביא, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, וגו', ברנה ובשמחת עולם, בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

הכ"ד הכו"ח למען המצוה הרבה והנשגבה.

נאום: הרב ראובן גאלדמאן מאנסי
נאום: הרב אברהם ווייסבערג קאנארסי
נאום: הרב אנשיל שווארטץ ניו יארק

סגולות

סגולות לעין הרע מספר הקדוש קב הישר

סגולה להנצל מעין הרע גליון # 1 - מספר הקדוש קב הישר ובספר רובע הקב, ובחיד"א עבודת הקודש, ובס' שומר ישראל, טעמי המנהגים ועוד - ונדפס כמעט בכל הסידורים

סגולה להנצל מעין הרע גליון # 2 - מספר הקדוש קב הישר ובספר רובע הקב ובחיד"א עבודת הקודש, ובס' שומר ישראל, טעמי המנהגים ועוד.

 

סגולות אמירת אני מאמין שהם י"ג עיקרי יסודי הדת

אני מאמין בלשון הקודש - שלושה עשר עיקרי אמונה להרמב"ם

אני מאמין בלשון אידיש - שלושה עשר עיקרי אמונה להרמב"ם

אני מאמין - בלשון אנגלית - י"ג עיקרים - שלושה עשר עיקרי אמונה להרמב"ם

פירוש המשניות להרמב"ם ז"ל י"ג עיקרי יסודי הדת אשר בלי ידיעתם אי אפשר להיות יהודי, וצריך ללמוד את זה כמה פעמים ביום, כפי שציין הרמב"ם ז"ל

 

תולעים - BUGS

 אכילת התולעים בארצות הברית בהכשירם של רבני הערב רב של התאחדות הרבנים והאָ יוּי המכשילים את אחינו בני ישראל במיליוני תולעים ועוד

(ראה באריכות בדף ה"ערב רב" ותבין, ראה עוד בדף התולעים, עיין שם)

הרבנים אחר שעשו מיליוני דולרים מכשילים הלאה את הכלל ישראל, ועל אף שכמה רבנים יראים יצאו ואסרו את אכילת התולעים, מכשילים הלאה את מיליוני יהודים באכילת תולעים עם הכשרם הטרף.

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באידיש.

קול קורא נגד בודק

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באנגלית.

 קול קורא נגד בודק

הבודק צריך שיבטל

התעוררות להנוסעים לקאנטריס וקעפמס, זהירות בעניני ספרי תורה תפילין ומזוזות, יחוד, צניעות, מחיצות בסווימינג פאל, זהירות בקניית דגים תולעים ומילבין, זהירות להורים. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם
חלק י"ח

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים.

קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין

מלחמת השם
חלק כ"ו

קונטרס
"ואנכי תולעת ולא איש"
חלק א'

ערב שב"ק פרשת חיי שרה תשס"ו.ביקרתי במפעלים רבים לשטיפת ירקות באמריקא, ונוכחתי לראות ששיטות השטיפה הקיימות אינן יעילות להסיר את כל התולעים מעלי ירקות כדוגמת: חסה רומיין, תרד, פטרוזליה וכדומה, ולכן אין לאכלם.

קול קורא הרב משה ויא

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון הקודש

31 רבנים יצאו באיסור נגד אכילת התולעים

Urgent KASHRUS NOTIFICIATION

בלשון אנגלית

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון אידיש

הסרת השגחה מרב גדול אחד שאחרי שנודע לו המכשולות הודה וכתב שהחליט ולהסיר ההשגחה למוצרים הנ"ל.

הוסרה ההשגחה

REMOVAL CERTIFICATION

 

סיפורים נוראים מהגה"ק החפץ חיים זצ"ל רבנים דורשים להתפלל מנחה

באסיפה של רבנים וראשי ישיבות בווילנא, דנו בדרכים כיצד להבטיח את המשך קיומם של הישיבות בליטא. האסיפה נתארכה עד מאוחר כשהשמש עמדה לשקוע.

אחדים מהרבנים הנוכחים, העירו למנהיגי האסיפה שהגיע הזמן להתפלל מנחה.

ה'חפץ חיים' עמד על כך שהאסיפה תימשך כרגיל, והוסיף: "מנחה הם רוצים להתפלל! אנו יושבים ודנים בכובד ראש שלא תכבה גלחת כבוד שמים והם רוצים להתפלל מנחה".

לבסוף עשו הפסקה והתפללו מנחה. לאחר התפלה העיר ר' חיים עוזר גראדזענסקי זצ"ל, ששני הצדדים צודקים. הדין הוא ש"עוסק במצוה פטור מן המצוה", כשאחד עסוק במצוה אחת הוא פטור בזמן זה לקיים מצוה אחרת. ה'חפץ חיים' אכן הי' פטור מלהתפלל מנחה כי הוא הי' עסוק ובכל עצמותו במצוה לקיים את לימוד התורה בישראל. אולם אצל אלו שדרשו להתפלל מנחה, כנראה שלא עסוקים במצוה באותה מדה של ה'חפץ חיים'.

הם היו חייבים להתפלל מנחה...

 נושאים את המכונית על הידים

בעת שה'חפץ חיים' הגיע לגרודנע לאסיפה של 'ועד הישיבות', הגיעו קהל של אלפים לתחנת הרכבת לקבל את פניו. המשטרה ניסתה להשליט סדר, ואעף על פי כן נשאו על הידים את המכונית שבו התיישב ה'חפץ חיים' לנסוע העירה.

הוא שאל את כותב שורות אלו, בשביל מה התאסף כאן קהל גדול כזה? וכשעניתי לו שבאו לקבל את פניו, הוא שאל בתמיהה: במה שונה הנני מכל אנשים אשר על פני האדמה? האם יש לי קרניים על הראש? ובכלל מה יש לבוא לראות בן אדם? זהו כבוד? זהו בזיון! ובגלל שנוסעים בגלל כבוד התורה, מותר גם להתבזות. והזכיר אז את המדרש, שהנביא יחזקאל נקרא "בן בוזי", בגלל שהתבזה לכבודו של הקב"ה וכבוד התורה.

וכך לימד את תלמידיו, לברוח מן הכבוד כמו שבורחים מן האש. "מאד מאד הוי שפל רוח" ציוונו חכמינו. לא רק פעם אחת "מאד" אלא פעמיים, להראות כי הסכנה של גאוה וכבוד גדול מאד, אפשר "לאכול" את מעט הכבוד בעולם הזה ולהישאר עני ואביון נצחי לעתיד לבוא.

 

Dwelling in Eretz Israel is the equivalent of
all the Mitzvot in the Torah” (Sifrei, Parashat Ree)

קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר
שנה א' גליון א' כ"א אדר תשס"ו
קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה' יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹקֵינוּ: סוד והתגלות נפלא ונורא מספר הקדוש חסד לאברהם, באותו יום כשיבוא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל - מה יהיה? - נערך ע"י איש בן פרצ"י עיה"ק צפת תובב"א.
קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר
שנה א' גליון ב' כ"ב אדר תשס"ו
קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה' יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹקֵינוּ: הגאון הצדיק הקדוש רשכבה"ג, מקנא קנאת ה' צבאות, לוחם מלחמות ה' ברמה, רבינו יעקב עמדין זיע"א, בן הצדיק הקדוש הקנאי הגדול רבינו החכם צבי זיע"א מתאונן וקונן על מצב הדור, ומחזק ידים רפות וברכים כושלות, ומסדר דיני ועניני תפלה בהקדמתו לסידורו "בית יעקב", נערך ע"י איש בן פרצ"י עיה"ק צפת תובב"א.
קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר
שנה א' גליון ג' כ"ג אדר תשס"ו
קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה' יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹקֵינוּ: המשך מרבינו הקדוש רבי יעקב עמדין זצ"ל. - ואין להאריך בידוע כמה הפליגו רבותינו ז"ל בשבח ארץ ישראל והדרים בה, כי התלמוד והמדרשים והזוהר וספרי החכמה מלאים מפה לפה, וכן המפרשים מלאו ידיהם לה', להזכירה לשבח גדול, ביחוד הראב"ע והרמב"ן על התורה, יעיין שם. ובעל ספר הכוזר החסיד הפליא בדבר זה בכמה מקומות מספרו. , נערך ע"י איש בן פרצ"י עיה"ק צפת תובב"א.

בתשובה לרב האי גאון (שו"ת שערי תשובה סי' פ"ו) מתקיף הגאון בחריפות את הדיינים

"שהם ממשכנים מטות העניים וחפצים שאינם בדין התורה ובעלי חובות באים וגוזלים בתיהם... תפח רוחם מאותם הדיינים הם דייני סדום גזלנים וחומסים... על כך צריך להעביר קול עליהם... ולביישם ולהעבירם מלדון לכם כי אינם חוששים לתורה ולדברי רז"ל".

מלחמה לה' בעמלק

גילוי דעת והתראת בית דין [ב]

ממזרים עליך ישראל!

בדבר השערוריא של ה"גט מעושה" שנתבצע במאנסי נוא יארק בלילה, אור ליום ה' פרשת שמות י"ט לחודש טבת תשס"ו, על ידי הנך בריונים שכירי חרב "כנופיית המעשים" המקננים בתוככי עיר מאנסי [בהנהלת ה"ריש בריוני" "לאנדעסמאן" המפורסם לקל שבקלים, מי שבעד בצע כסף הכשיל רבים באיסור הנורא ד"אשת איש" והכניס טמיעת "ממזרים" במחנינו רח"ל, על ידי בציעת גיטין באופן הפסול ובטל לכל הדיעות, ומי שלפני ט"ו שנה כבר יצאו הרבה מגדולי הדור נגדו בכתב, ופסלו "כל" גט היוצא מתחת ידו], שכפו את הבעל מו"ה ישראל איסר גאלדשטיין נ"י מברוקלין, במכות אגרוף אכזריות, "למנות שליח" לגרש את אשתו מעיר מאנטריאל.

תשובה וחק לישראל

TESUVAH-  CHOK LEYISROEL

 

ירחון שבועי
בעניני התשובה ואמונה בשכר ועונש

כולל גודל ענין הלימוד של עניני תשובה ואמונה בשכר ועונש,
והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה
ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, עניני יראת השם ואהבת השם

התשובה ואמונה בשכר ועונש הוא אחת
מיסודות הגדולות בקדושת ישראל ובטהרתן

יוצא לאור

בהשתתפות עוסקי בצרכי ציבור לשם שמים בלבד
שהקדוש ברוך הוא משלם שכרם

 

ספר התשובה

 

350

עמודים

סדר בראשית

מדריך ומורה דרך להרוצים לעלות מעלה מעלה בדרך התשובה, שאי אפשר להגיע לתורה לשמה בלי
שיעשה תשובה מקודם
.

 

ספר התשובה

6

שערים

ספר התשובה שערים

60

אמונה – גאולה – תשובה

ספר התשובה הקדמה

28

·        בפרשה זו יבואר:

·        שהתשובה קדמה לעולם.

·        שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם ואחד מהם התשובה.

·        תשובה רפואה למכה

·        עיקר התשובה להתבונן בשפלותו

·        תשובה נתנה רק לישראל

·        אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים

ספר התשובה פרשת בראשית

24

·        בפרשה  זו יבואר:

·        כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה.

·        סוכות ראשון לחשבון עונות.

·        קין למד את אדם הראשון כחה של תשובה.

·        סוד התשובה.

·        דרך הטוב שיעשה תשובה קודם שיבואו עליו יסורים.

·        צריך שיהא זהיר מאוד לבל יחטא עוד.

 

ספר התשובה פרשת נח

22

·        כחה של תשובה.

·        בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט.

·        תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה.

·        תשובה מועילה גם לכופר בעיקר.

·        ספק עבירה צריך יותר חיפוש מעברה.

·        כחה של התשובה עד סוף כל הדורות.

ספר התשובה פרשת לך לך

30

·        בפרשה זו יבואר:

·        גדול כחה של תשובה אף בהרהור.

·        כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד

·        המהרהר בתשובה נעשה צדיק גמור

·        כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה

·        רפואת העוונות רק על ידי תשובה

·        התשובה רפואה לעולם

ספר התשובה פרשת וירא

24

·        בפרשה זו יבואר:

·        סוד רפואת הנפש.

·        בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה.

·        לא שק ולא תענית גורם, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים.

·        השרוי בתענית יהא דואג ואונן.

·        כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כולם.

ספר התשובה פרשת חיי שרה

24

·        בפרשה  זו יבואר:

·        במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו.

·        בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה.

·        יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה.

·        הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים.

·        בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן.

 

ספר התשובה פרשת תולדות

22

·        בפרשה זו יבואר:

·        היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד יותר מהצדיק גמור.

·        אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים.

·        יסורין מנקין החטא.

·        לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות.

·        סיפור מזעזע.

ספר התשובה פרשת ויצא

18

·        בפרשה זו יבואר:

·        תשובה על העוונות שדש בעקביו.

·        צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .

·        ישוב אפילו מספק עבירה .

·        תשובה על ידי כח התורה.

·        התורה רפואת הנפש.

·        שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת וישלח

14

·        בפרשה זו יבואר:

·        מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו נחת רוח לבוראו .

·        יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד .

·        סור מרע - ואחר כך - ועשה טוב .

·        כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה והוא נענש על לימודו .

ספר התשובה פרשת וישב

14

·        בפרשה זו יבואר:

·        הגאולה השלימה בתשובה תלויה .

·        כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות, אם יחזרו בתשובה יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים שכתובים בתורה .

·        החוטא - מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה

·        שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת מקץ

18

·        בפרשה זו יבואר:

·        באור "שני אלפים ימות המשיח"

·        אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון .

·        בתשרי נגאלים על ידי תשובה .

·        מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים .

·        אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא  נמצא שלם בקיום התרי"ג מצוות .

ספר התשובה פרשת ויגש

20

·        בפרשה זו יבואר:

·        רשע! אל יאוש!

·        מי שמזכה את הרבים, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

·        103 עצות לתשובה מושלמת .

·        המחזיר בני אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרה בשבילו .

·        מצוה להזהיר את בני אדם על כל דבר פשע.

 

ספר התשובה פרשת ויחי

26

מפתח ותוכן הענינים על כל סדר בראשית

במפתח הזה מובא בעזהי"ת ראשי פרקים מהענינים המבוארים בכל הפרשיות.

ספר התשובה מפתח ותוכן הענינים

 

מקוה - MIKVAH

 

33 מינוט

סודות מהחדר

כאן יתגלו לך איך שהרע-בנים הכשילו אותנו עשרות בשנים במקוואות פסולות!!! ועדיין השטן מרקד בינינו רח"ל.

האם המקוה שאתם משתמשים בה האם הוא כשרה?

המקוואות הפסולות בהכשירם של רבני הערב רב:

מה"התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה" בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

אם אתם רוצים לדעת מי הם היוונים האמיתיים בדורינו המכשילים הכי הגדולים תשמעו את הטעיפ  הזה:

כששאלו את הרב הגדול היתכן שאתה נותן הכשר על מקוה פסולה, ענה לו הרב המכשיל, מה איכפת לך מה שאני עושה.

טעיפ
על המקואות הפסולות

כאן תשמעו איך שהגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
רב המקואות
מספר לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצוק"ל
בעמח"ס שו"ת ברכות שמים ג' חלקים, וברכות שמים על מסכתות הש"ס

אודות המכשולות בהמקואות

 

מפעל עולמי ללימוד חק לישראל

מטרת המפעל:

ללמוד זוהר מוסר והלכה בדקות ספורות בלבד,
ולזכות להיות בן עולם הבא

ספר חק לישראל

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל
ויוסף לחק לחק

סדר בראשית

373

סדר בראשית 375 עמודים, כסלו תשס"ו לפ"ק. - יצא לאור על ידי מפעל עולמי ללימוד חק לישראל מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות.

ספר
חק לישראל סדר בראשית

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת בראשית

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת נח

22

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת לך לך

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וירא

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת
חיי שרה

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת תולדות

28

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויצא

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישלח

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישב

36

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת מקץ

30

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויגש

29

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויחי

32

והוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית

ספר קדושת הברית

חק לישראל

סדר בראשית

153

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. - יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות.

פרשת בראשית

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת נח

64

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת לך לך

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וירא

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת חיי שרה

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת תולדות

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויצא

122

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וישלח

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וישב

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת מקץ

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויגש

105

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויחי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל – מהדורת כיס - מ'קח יוזמה

146

חק לישראל נסדר מחדש באותיות גדולות.

פרשת לך לך

 

בולעטין'ס מוועד העולמי ללימוד החק לישראל
בכל יום
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה
להיות שונה החק לישראל בכל יום
ויום.

2

– ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש תשרי תשנ"ה לפ"ק. - יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות.

בולעטין # 1
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש חשון תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 2
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש כסלו תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 3
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש טבת תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 4
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש שבט תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 5
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אדר תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 6
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש ניסן תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 7
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אייר תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 8
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש סיון תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 9
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש תמוז תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 10
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אב תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 11
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אלול תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 12
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה יהיה באמצע הבית, וקדושת בית המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק ופרשת פינחס.

קול קורא על קדושת
בית המדרש

 

שיעור בחק לישראל על ידי הטלפון:

718 - 436 - 1220

 

כל הלומד זוהר בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

"שער הזוהר" - "סגולותיו ומעלותיו"

האם ידעת? גודל מעלת לימוד הזוהר בכל יום ויום?

 הלכה  למעשה אודות חיוב לימוד הזוהר ונחיצותו

 

 

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

האם ידעת? גודל מעלת לימוד הלכות בכל יום ויום?

 הלכה למעשה אודות חיוב לימוד הלכה ונחיצותו

 

שמע בני מוּסר אביך

האם ידעת? גודל מעלת לימוד המוסר בכל יום ויום?

הלכה למעשה אודות חיוב לימוד המוסר ונחיצותו

 

===============================

שלחן ערוך אורח חיים היומי

THE DAILY STUDY OF THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM

ספר בן עולם הבא

141 עמודים

ט' חלקים, בענין לימוד שלחן ערוך, שהוא תורה לשמה.

ספר
בן עולם הבא

7 עמודים.

תערוך לפני שלחן.

קונטרס א'

7 עמודים.

ויוסף הוא השליט.

קונטרס ב'

6 עמודים.

ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א.

קונטרס ג'

10 עמודים.

אלה מקראי קודש.

קונטרס ד'

44 עמודים.

ארבע אמות של הלכה.

קונטרס ה'

13 עמודים.

תודיעני אורח חיים.

קונטרס ו'

40 עמודים.

כהררים התלוים בשערה.

קונטרס ז'

20 עמודים.

שלושים יום קודם החג.

קונטרס ח'

14 עמודים.

קונטרס הטבלאות.

קונטרס ט'

לוח אורח חיים היומי, והלכות שבת

 

2 עמודים.

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח חיים היומי 

 

 

2 עמודים

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת במעגל השנה

לוח הלכות שבת היומי

 

 

1 עמוד

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח הלכות שבת סטיקער

 

 

 

4 עמודים

דבר ההלכה – הלכה למעשה – הלוח הילכתא דיומא ללימוד השלחן ערוך אורח חיים לסיימו משך שנה תמימה המחבר עם הרמ"א או עם הבאר היטב – טלפון ופאקס לקבל כל הפרטים דבר יום ביומו.

גליון הליכות עולם

4 עמודים

גליון תיאור כללי – השאלה הכי הגדולה – עסקת בתורה? יגעת ומצאת תאמין – ד' דברים הצריכים חיזוק, תורה. – עצה טובה קמ"ל. – מתחיל חדש. – הלוח היומי. – וקנה לך חבר. – ושננתם. –אל תחמיצו את ההזדמנות היקרה!

להשיג הלוח – דפי שאלות וחזרה – דפי ציורים וטבלאות. – טלפון:

1800 466 7593

תיאור כללי

4 עמודים

לוח הלכתא דיומא למחבר עם רמ"א עם תמונה

תיאור לוח יומי

5 עמודים

שערי הוראה שיעור וחברותא מלווים אותך. – אלפים כבר הצטרפו, הצטרף גם אתה – תכנית הלימודים לשנת תשס"ו. – הצטרף לאלפים הרוכשים ידיעות בשולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה.

מפעל שערי הוראה

10 עמודים

חלק א', והוא מדריך ומורה דרך ללומדי שולחן ערוך אורח חיים בכל יום, שהוא לימוד תורה לשמה

קונטרס מרן הבית יוסף והרמ"א

144 עמודים

101 גליונות

גליונות ד' אמות  של הלכה

50 עמודים

50 גליונות

כהררים בשערה תלוים הלכותיה

13 עמודים

מודעות לפרסם בבית המדש ובישיבות ללמוד שולחן ערוך אורח חיים

מודעות ללימוד שולחן ערוך אורח חיים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

 

354 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

מחולק 354 גליונות

אורח חיים היומי

12 עמודים

לימי השנה

לוח יומי

 1223 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

כל שולחן ערוך אורח חיים

 277 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לג' חדשים

מנוקד עם באר הגולה

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד

 253 עמודים

אורח חיים החדשי

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לגמור בכל חודש 8 עמודים ליום.

שולחן ערוך אורח חיים החדשי

 

 

שולחן ערוך לימים טובים, ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים.

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך.

ליסט  להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה.

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

סייז 8.5 = 11.

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל.

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ובישיבות ותלמוד תורה'ס

 דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל

דוגמא

 

 

 

10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. – הסוד של הקביעות. – אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? – להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 

52 עמודים

עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש ואנגלית

לשנת תשס"ה – תשס"ח.

לוח משנה ברורה היומי

תולעים - BUGS

אכילת התולעים בארצות הברית בהכשירם של רבני הערב רב

הרבנים אחר שעשו מיליוני דולרים מכשילים הלאה את הכלל ישראל, ועל אף שכמה רבנים יראים יצאו ואסרו את אכילת התולעים, מכשילים הלאה את מיליוני יהודים באכילת תולעים עם הכשר.

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באידיש.

קול קורא נגד בודק

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באנגלית.

 קול קורא נגד בודק

הבודק צריך שיבטל

התעוררות להנוסעים לקאנטריס וקעפמס, זהירות בעניני ספרי תורה תפילין ומזוזות, יחוד, צניעות, מחיצות בסווימינג פאל, זהירות בקניית דגים תולעים ומילבין, זהירות להורים. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם
חלק י"ח

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים.

קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין

מלחמת השם
חלק כ"ו

קונטרס
"ואנכי תולעת ולא איש"
חלק א'

ערב שב"ק פרשת חיי שרה תשס"ו.ביקרתי במפעלים רבים לשטיפת ירקות באמריקא, ונוכחתי לראות ששיטות השטיפה הקיימות אינן יעילות להסיר את כל התולעים מעלי ירקות כדוגמת: חסה רומיין, תרד, פטרוזליה וכדומה, ולכן אין לאכלם.

קול קורא הרב משה ויא

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון הקודש

31 רבנים יצאו באיסור נגד אכילת התולעים

Urgent KASHRUS NOTIFICIATION

בלשון אנגלית

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון אידיש

הסרת השגחה מרב גדול אחד שאחרי שנודע לו המכשולות הודה וכתב שהחליט ולהסיר ההשגחה למוצרים הנ"ל.

הוסרה ההשגחה

REMOVAL CERTIFICATION

 

מסירה - MESIRAH

הלכות מסירה הליכה לערכאות

ודיני חרם

6 עמודים

מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

הלכות מסירה

1

  כדי להציל את הרבים ממכשול איסורי חרם ח"ו.

קיצור דיני חרם

81

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה, מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות.

גט מעושה בערכאות – משנה הלכות

8

מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות על ידי עלקטעריק שאק, ועל ידי מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילה

1

מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד.

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עובד כוכבים.

דיני מסירה והליכה לערכאות

דינו של המסור

בשלחן ערוך חושן משפט (סימן שפ"ח ס"ט) שהמוסר ישראל ביד עובדי כוכבים בין בגופו בין בממונו ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא (פרק קמא דראש השנה ועבודה זרה כו, ב) עוד דהמסורות יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וגופן ונשמתן כלה.

מעלתן וגדלותן של רבני הערב רב, מה יהיה איתם?,
ובאיזה גלגול יבואו?

הנכנס לכלל מלשין מוכרח להתגלגל עבור זה בכלב נובח
ולא מועיל לו להצילו מזה אפילו למד כל התורה כולה
ושמר כל מצות ה'.

הגר"א ז"ל קבל על עצמו ענין גלות[1], ונזדמן ששכר בדרך עגלה אצל עגלון אחד ישראל, והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך על ערוגות ההולכות בצד הדרך והערוגות היו של עובד כוכבים ונסתכל העובד כוכבים מרחוק ורץ להעגלה להכות להגר"א היושב בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו, אני אינני פושע בזה, העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי, ונתחזק ולא ענה אותו דבר, ואמר הגר"א אחר כך שאילו ענהו דבר זה היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין והיה מוכרח אחר כך להתגלגל עבור זה בכלב נובח ולא היה מועיל לו להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו.

הערב רב הגיע לקרית טאהש

תחילת עבודתם להרוס החינוך, והשחיטה, וסגרו המקוה, שרבינו הקדוש שליט"א יסד במסירות נפש, כדי
שתושביה יאכלו בשר כשר, ונתדרדרו עדי כדי כך שהתרו להם למסור ישראל לעובד כוכבים להכניסם לבית
הסוהר, ואומרים שהתאחדות הרבנים דסאטמאר נתנו הכשר למסור ישראל לעובד כוכבים רח"ל.
[ראה עוד באריכות בדף של מסירה, ובדף של דין תורה]

לפני ביאת המשיח כל אחד יאמר שאין ביכולתו לתקן שום דבר

בשם צדיק אחד, על המשנה בסוטה מ"ט ע"ב,  הגפן תתן פריה וכו', על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, ואמר, שזה גם כן מן הקללות שהמינות תתגבר חס ושלום  רח"ל, כל כך שכל אחד ואחד יאמר שאין לי ביכולת לתקן שום דבר, להוכיח את העם במידי דהפקירות אלא מוכרח אני להשען על אבינו שבשמים. (שיח שרפי קודש ערך גלות וגאולה אות ח', וכן הוא בקונטרס עיקבתא דמשיחא בשם הגאון בעל נפש חיים ז"ל).

 

אזהרות חמורות והתראות בענין הליכה לערכאות מאת גדולי ומאורי דורינו שליט"א

בס"ד, אשר אתם אומרים נהיה כגוים, היו לא תהיה (יחזקאל ב, לב)

אנחנו החתומים מטה בשם ה' ותורתו הכואבים על חילול השם הנורא ותורתינו הקדושה אשר בזמן האחרון כנגע ראה בבית ישראל ואפי' בין שומרי הדת שהתירו לעצמן להיות עובדי עבודה זרה בהליכת בתי משפט וערכאות של עובד כוכבים עם ישראל חבירו, הן בעל כרחך הן ברצון שניהם, שהוא בכלל מסירה ממש המבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן שפ"ח ס"ט) שהמוסר ישראל ביד עובד כוכבים בין בגופו בין בממונו ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא (פרק קמא דראש השנה ועבודה זרה כו, ב) עוד דהמסורות יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וגופן ונשמתן כלה. לכן באנו באזהרות אלו:

א.      הננו מזהירין בזה לכל איש ואשה מישראל והגר הגר בתוכנו בכל מקום שהם בל יהין ללכת לערכאות של עובד כוכבים או למשרדיהם ושוטריהם בכל מקום שהם בלי חילוק, אלא אם יש לו דין ודברים או תרעומות על חבירו ילך לבית דין ישראל הכשרים או יבררו להם בזבל"א [זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד] וידונו לפניהם בדיני ישראל כמבואר בתורה "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

ב.      אין שום היתר בעולם ללכת לבית המשפט עם ישראל קודם שיקרא את חבירו לבית דין של ישראל, ואם יסרב לבא לדין לאחר שיקבל ג' הזמנות והתראת בית דין, הבית דין יכתבו עליו כתב סירוב ויעשו לו כמבואר בשלחן ערוך (חושן משפט סימן כו).

ג.       אדם מישראל, ואפילו הוא רב ואפילו זקן ונשוא פנים, אין בידו להתיר ללכת לערכאות בלי הסדר הנ"ל בס"ב, כמו שאין ביד שום גאון וצדיק ואפילו בית דין הגדול להתיר לעבוד עבודה זרה או לחלל את השבת ואם אמר לאחד שילך לעכאות אין התירו היתר כלל והרי הוא בכלל מחטיא את הרבים וחייב נידוי.

ד.      איש או אשה מעם ישראל המוסר ואומר אלך ואמסור לישראל אחר או ממנו או גופו והתרו בו שלא למסור ואמר לא אלא אמסרנו, היה מצוה להורגו וכל הקודם להורגו זכה כדין רודף (שלחן ערוך חושן משפט סימן ט' הנ"ל).

ה.      איש או אשה שאחד מהם קורא המשטרה על השני, הרי הם בכלל מוסר וכל דיני מוסר להם, ואפילו שמריבים זה עם זה חס וחלילה, הם בכלל זה אם לא במקום סכנה שמותר כל זמן שלא יוכל להציל עצמו באופן אחר (ועיין מהר"ם מרוטבורג דף ע"ד ע"ב דין מוסר למורה), ואחר כך ילד לדין תורה.

ו.       כל המוציא ממון על ידי ערכאות לעצמו או לאחרים, הן במשא ומתן ומו"מ והן בהקצאת כסף לאשתו או לילדים מה שעל פי התורה אינו חייב, הרי הממון הזה הוא גזל ביד המוציא, ואוכל גזל ומפטם הילדים עם גזל, ואם יש בידינו להציל העשוק חייב כל איש להצילו. ואם המוסר ישוב אל ה' חייב להחזיר כל הגזילה וההוצאות, וחייב לפייסו על הצער שגרם לו חוץ מתשלום הגזל.

ז.       מצוה לפרסם ברבים שמות המוסרים בישראל, והאדרעסין שלהם, והמסייעים ועוזרים להם, כדי שידעו בני ישראל להזהר ולהשמר מהם. וכל מי שיודע איש או אשה מישראל שמסרו את חבירו ולא עשו תשובה, הרי הם דינם כרשעים שאין להם חלק לעולם הבא, ואסור לעזרם בשום דבר עד שישובו לה'. (ועיין בנימוקי מהר"ם מירזבורג (נדפס תשו' מהר"י ווייל דף קע"ז)) ושמענו בצרפת כי ד"ת תיקן בדורו לחייב המסור על פי עד אחד.

ח.     עוד כתב שם (דף קע"ג ע"ב) דין ראובן צוה לתפוס בעל ריבו בידי גוים יש להחמיר עליו יותר מישראל האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש, דהתם קרוב לודאי שלא יעשה, אבל על ידי גוים ברי הזיקא וכו' וצריך כפרה כרוצח.

ט.     נשים שמוסרות את בעליהן לערכאות להכריחם לגרש אותן, או לקבל כסף שלא כהלכה, הגט פסול, והמעות גזלה, ואסור להתחתן עמהן. ואם נשאו בגט זה הולד ממזר. וכן אנשים שחייבים לגרש נשותיהם על פי התורה, ומסרבים לקיים פסק בית דין לעגן נשותיהם, מצוה להפרישם מכל ישראל הכשרים ולפרסם שמותיהם עד שיגרשו נשותיהם על פי התורה.

י.        נשים המוסרות את בעליהן לבית המשפט, אסור להתחתן עמהם, שהן בכלל הרשעים המורידין ולא מעלין וכת מורדות לגיהנם ואין להם חלק לעולם הבא שאסור לבן ישראל לדור עמהן, והן מעגנות את עצמן וישבו עגונות כל ימי חייהן. והנושא אשה מהן עליהן אמר הכתוב כי יקח איש אשה ובעלה ומצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה וגו', ודרשו חז"ל זה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה מכניס רשעה לתוך ביתו, זכה מגרשה ואם לא זכה קברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון.

יא.   מצוה לפרסם "הרבנים" המחנפים ונותנים עצות לבני ישראל, אנשים או נשים ללכת לערכאות ומתירין איסורין חמורין והקולר תלוי בצוארם על חילול השם הגדול, והפרת התורה חס וחלילה, הם שקץ ומעשיהם תועבה, וזה לשון הרמב"ם (פרק ד' מהלכות תשובה הלכה א') כ"ד דברים המעכבים את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהם אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ואלו הן:

א)     המחטיא את הרבים.  ב) המטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיחן. ג) כל שאפשר בידו למחות בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם וכו'. ושלשתם יש בהם, מחטיא את הרבים, מטה מדרך טובה לרעה, סטה מדרך טובה לרעה, ולמחות שלא ילכו לערכאות והם לא מוחים מייעצים ומתירים. ד) והננו מעוררים את הקהל הקדוש למנוע עצמם ואת בניהם ובנותיהם מלכת בדרכם הרעה אחרי חוקי העמים והערכאות שלהם ולהיות כמוהם חס וחלילה, וכל מי שיודע מהעוברים נתן ליתן לנו הכתובת שלהם ואנחנו בעזרת השם יתברך נעמוד על המשמר, והעולה על רוחם לאמר נהיה ככל הגוים היו לא תהיה עד שנבטל העבודה זרה מבינינו.

שמואל בירנבוים , ראש ישיבת מיר; אהרן ווידער, אבדק"ק לינץ ודומ"ץ קלויזענבורג; אברהם מאיר איזראעל, אבדק"ק הוניאר; נפתלי צבי הלברשטאם, בן כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א; אפרים פישל הערשקאוויטש, אבדק"ק האליין ודומ"ץ קלויזענבורג; אלי' פישער, ראש הכולל דחסידי גור; יוסף טויסיג, אבדק"ק בעלער; משה ניישלאס, אבדק"ק שיכון סקווירא; סיני הלברשטאם, אבדק"ק זמיגראד; משה שטערן, אבדק"ק דעברעצין; מנשה קליין, אבדק"ק אונגוואר; שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין; שלמה הכהן גראס, דומ"ץ דחסידי בעלזא.

לכבוד הרבנים החשובים שליט"א, וכל הציבור הקדוש

חומרת איסור הליכה לערכאות מבוארת בשולחן ערוך חושן משפט סימן כ"ו, כי הבא לידון בערכאות, הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום, והנה בעוונותינו הרבים למרות שהעון חמור ביותר, איש הישר בעיניו יעשה. ומבואר בשולחן ערוך שם דאף כשבעל דינו אלם אין לילך לערכאות אלא אם נוטל רשות מבית דין. והיות והיו מכשולים בענין נתינת היתר לפנות לערכאות, לכו הננו לקבוע להזהיר ולהודיע:

א. היתר לפנות לערכאות ינתן רק בכתב ורק על ידי דיינים מנוסים, ואחרי חקירה בבחינת ברור לך כבוקר וגם אם ברור לך כאחותך. ב. במקום שיש לערער על פסק בוררות שניתן על ידי תלמידי חכמים, יש לפנות לדיינים גדולי ישראל כדלעיל, ועל ידם יקבע אם יש כאן מקום להתיר הליכה לערכאות כשהצד השני מסרב לדין תורה. באנו על החתום למען משפטי ה' אמת א' באייר תשנ"ח לפ"ק

יוסף שלום אלישב      שמואל הלוי ואזנר      ש.י. ניסים קרליץ

בס"ד

קול קורא – להסיר מכשול

מיר ברענגען אראפ עטליכע מראה מקומות וועגען דעם שרעקליכען עון המר והנמהר
פון מסירה, וואס איז ליידער לעצטענס אזוי פארשפרייט געווארען.

עס איז שטוינענד וואונדערליך אז יונגעלייט וואס זענען געווען שטארק אפגעהיטען און ערליך, פאלען אדארך ביטער אין ענין פון מסור'ן, דעריבער ווילען מיר ציטירען די הארבקייט פון די זאך על פי הלכה, אפשר וועט כאטש איינער נתעורר ווערען, איז שוין כדאי אלעס.

א) דער רמב"ם שרייבט[2] און אזוי ווערט געפסק'ט אין שלחן ערוך[3], מען טאר נישט מסור'ן קיין שום איד פאר א גוי, סיי איהם, סיי זיין געלט, אפילו ער איז א רשע און א בעל עבירות, און אפילו ער האט איהם מצער געווען[4].

ב) דער וואס ער געט איבער דעם חבר פאר גוים סיי איהם סיי זיין געלט פאלירט ער זיין עולם הבא[5].

ג) מען מעג הארגענען א מסור איבעראל אפילו היינטיגע צייטען, און אפילו ער האט נאכנישט גע'מסור'ט, נאר תיכף ווי ער האט געזאגט איך גיי יענעם מסור'ן אים אדער זיין געלט, ווארענט מען איהם, מסור נישט! טאמער ענפערט ער איך גיי יא מסור'ן איז א מצוה איהם צו הארגענען, און ווער עס הארגעט פריער האט זוכה געווען אין די מצוה, טאמער איז די צייט ענג צו ווארענען, דארף מען נישט ווארענען[6].

ד) טייל זאגען טאמער קען מען אפהאלטען מיט א אנדערע מעטאדע ווי צ.ב.ש. אפשניידען די צינג, פארען מסור, אדער דעם מסור בלינד מאכען דארף מען דאס טוהן[7].

ה) טאמער האט דער מסור שוין אפגעטוהן זיין ארבעט טאר מען איהם נישט הרג'נן, נאר טאמער ער איז מפורסם פאר די גאס אלס מסור[8], אדער ער האט שוין דריי מאל גע'מסור'ט[9] דארף מען איהם הרג'נען.

ו) די ראשונים פסק'נן אלע אז א מסור מעג מען און מען דארף הרג'נן מיט די אייגענע הענט[10].

ז) און מען זאל זיך נישט איינרעדען אז דאס איז בלויז א אנשיקערניש, ווייל דער רמב"ם שרייבט[11], אז אין די מערב לענדער פאסירט טאג טעגליך אז מען הארגעט א מסור, אדער מען גיט זיי איבער פאר די גוים צו הארגענען, און אזוי שרייבט אויך דער רשב"א אין א תשובה צום קעניג אז מען פירט זיך אזוי אין רוב אידישע מקומות צו הארגענען א מסור, וואס איז מפורסם.

ח) עס איז מפורסם אז דער ר"י מיגאש האט באפוילען צו פארשטיינערען א מסור יום כפור וואס איז געפאלען אום שבת, פאר נעילה.

ט) אין פוילן פלעגט מען אפשניידען די צינג און אויערען פון די מוסרים[12].

מיר מיינעם נישט צו פסק'נן הלכות, בפרט איז דאס אפהענגיק אין דעם געזעץ פון די רעגירונג (דינא דמלכותא דינא) נאר דער המון זאל האבען א שטיקעלע בארגריף וואס דאס באדייט צו מסור'ן, א איד, כל שכן מערערע, ווייל ציגאב צי די אויבענדערמאנטע, איז דאס אויך א גורם צי פארלענגערען דען אידישען גלות[13].

כדי צו באגרייפען די הארבקייט פון די זאך זענען מיר מעתיק דעם לשון פון שו"ע.

י) וזה לשונו המחבר בשולחן ערון חושן משפט[14] "מותר להרוג המסור בכל מקום אפילו בזמן הזה, ומותר להרגו קודם שימסור, אלא כשאמר הרינו מוסר פלוני בגופו או בממונו אפילו ממון קל התיר עצמו למיתה, ומתרין בו, ואומרין לו, אל תמסור, אם העז פניו ואמר לא, כי אלא אמסרנו, מצוה להרגו, וכל הקודם להרגו זכה עכ"ל המחבר[15].

יא) ובמחבר שם[16] וזה לשונו: כל המוסר הצבור ומצערן מותר למסרו ביד עובד כוכבים להכותו ולאסרו ולקנסו וכו' עיי"ש.

יב) ובמחבר שם[17], וזה לשונו: הוצאות שעשו לבער מוסר, כל הדרים בעיר חייבים לפרוע בהם, אפילו אותם שפורעים מס במקום אחר עכ"ל המחבר שם.

יג) ובסימן קס"ג שם פוסק הרמ"א[18] וזה לשונו: ועל הוצאות שהוציאו לבער מסור, כל הדרים בעיר חייבים ליתן לזה[19].

אנו קוראים בקריאה נחוצה ובכל לשון של בקשה, לכל הרבנים הגאונים שליט"א, ולכל מנהלי וראשי ישיבות הקדושות ובתי חינוך, לקבוע שיעורים כסדרן בהלכות מצוות שבין אדם לחבירו, ובפרט בהלכות מסירה, לידע איך להתנהג למעשה, להדגיש שחומר איסורים אלו הם חמורים שבחמורים, ולעורר בדרשותיהם בטוב טעם ודעת על עוון חילול השם והעונש הגדול, ובפרט שזה חילול השם בפרהסיא, כידוע לכל.

ובזכות שנקבל על עצמנו לתקן את עוון שנאת חנם, אשר גרם חורבן בית מקדשינו, ולקדש שם שמים ברבים בכל עסקנו - נזכה בעזרת ה' בקרוב לקידוש שם שמים הגדול על ידי גואלנו משיח צדקינו, וה' יברך את עמו בשלום.

 

דיני מחאה, גזל, ועושק, ונזק, וצער ובושת, ואונאת דברים

החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו, הנה הוא זמה ועון פלילי וחטאת הקהל כולו, ולא ניתן למחילה אם לא בפורעניות הקהל והוא היה עון סדום (ספר העקידה שער כ).היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן (מדרש רבה איכה – על הכתוב ויצא מבת ציון).בדברים שבין אדם לחבירו כמו גזל, ועושק, ונזק, וצער ובושת, ואונאת דברים יכול לספר לבני אדם גם היחיד אשר יראה יגיד כדי לעזור לאשר אשם לו ולקנא האמת (שערי תשובה לרבינו יונה שער ג' רכ"א). (חייב אדם להגן על עצמו אם נכרי עושק ומנבל ומזלזל אותו, אבל עוד יותר מחויב אם בן ברית עושק ומנבל ומזלזל אותו (מהר"ץ חיות)).

... שהמשפט הם רכושם של ישראל בגלותם, ומי שנוגע בו יד כאילו נוגע בבבת עינו של הכלל ישראל, ומי שמצילו הרי זה כאילו הציל את הכלל ישראל כולו. (נודע ביהודה).

 

 

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 [1]) שם עולם חלק ב' בהשמטות.

[2]) פ"ט מהלכות חובל ומזיק. 

[3]) חו"מ שפ"ח.

[4]) עיין שם סימן שפ"ח.

[5] שם סימן שפ"ח.

[6]) שם.

[7]) שם ברמ"א.

[8]) שו"ת הרשב"א, ב"י, וש"ך שם. 

[9]) שו"ת מהר"ם ב"ב, שו"ת הרא"ש, מחבר סעיף ט"ו. 

[10]) רמב"ם פ"ה מהלכות חו"מ, פסקי תוספות דע"ז סי' מ"א, סמ"ג דף קמ"ח, שו"ת מהר"ם, שו"ת הרשב"א וש"ך.

[11]) פ"ה ה' חו"מ, ה' י"א.

[12]) אמרי חיים פרשת בא.

[13]) עיין מדרש רבה, פרשת שמות, וברש"י על הכתוב אכן נודע הדבר.

[14]) סימן שפ"ח סעיף י'.  

[15]) ועיי"ש בשפתי כהן ובמאירת עינים ובמפרשים באריכות.

[16]) בסעיף י"ב. 

[17]) בסעיף ט"ז.

[18])  בסעיף א'.

[19]) הרא"ש בתשובה כלל ו' סעיף כ"א כ"ו וכפול לקמן סימן שפ"ח, עכ"ל הרמ"א שם.