ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

מילה

 

THE MITZVAH OF MILAH

PAGE  1

1      2     3

HOME        ראשי

 

 

 

מצות מילה הוא מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום, כי מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). והנימול שלא כהוגן נשאר ערל לכל ימי חייו, עד שמטיפים ממנו עוד הפעם דם ברית, כמבואר בשלחן ערוך.

לאו כולי עלמא דינא גמירא!

אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום

א. מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם).

ב. יש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק (רמ"א סימן רס"ד), שיכוונו במילתו כוונה טובה ומעולה שיגרום שגם הילד יהי' כמותם (לבוש), ואיתא במדרש המל ימול יבא טהור ויטפל עם טהור. ולא יקח מוהל באהבת אדם, רק אומן ומוחזק לכך (מטה משה של"ה), מה שכתוב ברמ"א טוב וצדיק נראה לי דרצה לומר טוב בדברים שבין אדם לחבירו, וצדיק בדברים שבין אדם למקום, (זוכר הברית סימן ט' סעיף ז').

ג. מצות מילה צריך לעשות שלשה דברים מילה ופריעה ומציצה. מילה היא כריתת הערלה, הפריעה היא מה שפורע עור הדק "ואין צריך לכרות אלא יעשנו כבשר" והמציצה הוא דם המזוהם. (הגאון הקדוש רבי חיים בן עטר ז"ל אור החיים פרשת תזריע).

 

 

THE GREAT MITZVAH OF MILAH AS BROUGHT
IN THE TALMUD (NEDARIM 31)

Milah is a great mitzvah, for no one was as diligent as Abraham in fulfilling G-d's commandments, yet he was called perfect only because of the mitzvah of Milah, as it says [in reference to Milah], "Walk before Me, and be perfect" (Genesis 17:1).

 

 IT IS EQUIVALENT TO ALL THE
MITZVOT IN THE TORAH

Milah is a great mitzvah because it is equal in importance to all the other commandments combined. The Zohar finds an allusion to this in the numeric value of Brit, which equals 612 (bet = 2; reish = 200, yud = 10; tav = 400). We have a total of 613 Mitzvot. Therefore the mitzvah of Brit Milah, is equivalent to the other 612 Mitzvot.

 

 IF NOT FOR THE MILAH G-D WOULD NOT
HAVE CREATED HEAVEN AND EARTH

The Sages say, Great is Brit Milah, for were it not for Brit Milah, heaven and earth would not have endured, as it is written, "Were it not for My Covenant, I would not have created day and night, the laws of heaven and earth. (Yirmiyahu 33:25) (Talmud Shabbat 137b)

 

We have come to awaken the minds of the religious public in general and the students of the Torah in particular because in recent times a few Mohels have introduced some changes in the way the Mitzvah of Milah is performed. They are not performing the mitzvah of Milah according to what we have received from our fathers through transmission from one generation to the other all the way back to Moshe Rabbeinu who received the tradition directly from the Holy one Blessed be He.

 The proper way to perform the Mitzvah of Milah is to cut the foreskin with an iron knife and afterwards to separate the skin of the Periah with the nails and to pull it back to this side and that side (And not to cut the skin together with the foreskin) and after that is done, The Mohel has to suck the blood from the cut with his mouth (The Metzitza).

Now some Mohels annul the Mitzvah of Periah and the Mitzvah of Metzitza completely meaning that they cut the foreskin together with the skin of the Periah and also they annul the sucking of the blood for they don’t suck the blood at all. These things are parts of the Mitzvah of Milah for which our forefathers were ready to give up their lives and now without any coercion these new “Mohels” come and disdain and disregard the tradition of the Jews of all generations.

Therefore we have come to awaken and warn observant Jews those who listen and fear the word of Hashem who don’t want their sons to be in doubt as regards to the Mitzvah of Milah for we know what is written in the Talmud: “MAL VELO PARAH KE ILU LO MAL” meaning that if one performs the Milah on his son but does not fulfill the Mitzvah of Periah, it is considered as if he did not perform the Milah either G-d forbid.

 

HOW TO PREPARE FOR THE MITZVAH

One has to ask the Mohel prior to selecting him to be the one to perform the Milah, whether he follows the tradition received from our forefathers regarding the Milah and the Periah with the fingernails and the Metzitza with the mouth, and if he the Mohel doesn’t follow the tradition from our forefathers and doesn’t follow the required order, then the father must look for another Mohel who will be truthful and G-d fearing as it is written in the Shulchan Aruch Yoreh Deah Siman 264 Rama “And one has to look for a Mohel that will be the best and a Tzaddik (Rama in the name of the Or Zarua) And the Mohel who changes the tradition regarding the way the circumcision is made and he annuls the Mitzvah of Periah with his nails and Metzitza with his mouth he is neither a good man and much less a Tzaddik.

 

QUOTES FROM A FEW OF THE POSKIM AND LEGISLATORS FROM ALL GENERATIONS WHO RULED THAT WE MUST NOT CUT THE SKIN OF THE PERIAH BUT WE MUST SEPARATE AND PULL IT BACK WITH THE FINGERNAILS.

1- I have received the tradition that the Periah must be done with the fingernails only and anyone who does the Periah without tearing (With the fingernails) he is doing the wrong thing (Rabbenu Yaakov ha Gozer, one of the Baale Tosfot, 19)

 2- Therefore we cut the foreskin and discard it and afterwards we tear the skin (PERIAH) and we do not cut it or discard it like we do with foreskin because this skin is holy.  (Ha Ari ha Kadosh and his student Rabbi Chayim Vital)

 3- The Mitzvah of Brit Milah is to cut the Orlah and the Periah meaning that the Mitzvah is divided in two parts and this is proper…The first one [ORLAH] we cut and the second one we tear and pull back [PERIAH].  (Rabbi Moshe Cordobero on the Tikkune Zohar Part 3, page 232)

 4- In the Mitzvah of Milah three things have to be performed: Milah, Periah and Metzitza. Milah is the cutting of the foreskin, the Periah is to tear the fine skin with the fingernail and there is no need to cut it but one has to incorporate it into the skin, and the Metzitza is the impure blood. (Ha Gaon Rabbi Chayim ben Attar ztk’l, Or ha Chayim Parashat Tazria)

 5- Given that I have seen those who claim, G-d forbid, that the Mitzvah of Periah that we have received all of us Jews, is not necessary, but all we need to do is to uncover the crown, but this is not so and on the contrary our Sages said: “We tear the fine skin with the fingernails and pull it back to this side and that side and obviously we have to tear the skin with the fingernail” (Peri ha Adama on the Rambam, Hilchot Milah)

 6- Also on grown ups the Mitzvah of Periah is required and this a Halacha given to Moshe on Mount Sinai (Halacha le Moshe mi Sinai) that even after having exposed the crown we need to “Tear the fine skin of the Periah precisely” (Yam shel Shelomo, Yevamot Mishkan Betzalel on the Recanati Siman 595)

 7- According to the ways of truth, it is proper to perform the Mitzvah of Periah with the fingernail so that the nail which is the Kelipah may come and cut the ORLAH and annul its strength. (Zecher David Maamar A, 21, See also Yalkut Reuveni)

 8- If the skin of the Periah was already cut then it’s impossible to affix the skin and do the Periah with the fingernail, but if one has the possibility it is obviously proper to perform the Periah with the fingernail and this is very simple (Sheelot u Teshuvot Zerah Emet from the Gaon Rabbi Yishamel ha Cohen mi Modena, Yoreh Deah Siman 264, Siman 132)

 9-The Periah should only be done with the fingernails and thus wrote the Rambam and the Sefer Mitzvot Gedolot and the Or Zarua and it is also brought in a few Midrashim from our Holy Sages Z”L. And don’t look at those who think themselves to be sages of the Torah and that try to annul any of the traditions and customs of Israel for all of them are based on Mountains of Holiness [Yesodatan be Harere Kodesh] (Zocher ha Berit Siman 11, letter 16)

10- The ORLAH is made up of two Kelipot [husks] and they are ESAV and YISHMAEL and therefore we need cutting and tearing. First we need to cut the foreskin (ORLAH) completely, and then the Kelipat of Yishmael is Kelipat Nogah and it is not proper to destroy it. (Morenu ha Rav Reb Nachman ZTK”L sefer Berit Shalom)

 11- In the ORLAH itself there are three Kelipot and they must be eliminated but the Periah we need not cut and eliminate but to separate and that it be integrated into the skin (The Vilna Gaon ZTK”L, Hagahot on Tikkune Zohar Tikkun 37)

 12- And who was able to stand and listen to the secrets of Hashem, and He said to cut the foreskin [ORLAH] and He commanded us through a HALACHA LE MOSHE MISINAI to tear the very thin skin and that we do not need to cut this fine skin but only to tear it [PERIAH]. (Maharam Shick ZTK”L Sheelot u Teshuvot Yore Deah Siman 245)

 13- The RAMBAM wrote that we perform the Periah with the fingernail and that the source for this practice is in the AGADAH, and we must say that this is a tradition from the Rabbanim.  (Rab Vasserman ZTK”L, Kobetz Shiurim Yevamot 64, 8)

 14- The manner in which the Periah is performed with the fingernails is well known and accepted through all the communities of Israel and it is obvious that we received the tradition from Moshe Rabbenu and the Mishna we also received from Moshe Rabbenu (Sheelot u Tshuvot Binyan Tzion Siman 85, Rab Etlinger ZTK”L)

 15- G-d forbid that we change our traditions therefore we must perform the Periah with the fingernails (Koret ha Brit Hilchot Milah Siman 264)

16- The verse where it is written CHARVOT TZURIM: (At that time the Lord said to Joshua, Make sharp knives, and circumcise again the people of Israel a second time – Yehoshua 5:2) refers to the dripping of the blood of the Brit, and the Periah was done with the fingernail and this is clear (Ha Gratz Chayot 60)

 17- The one who circumcises [The Mohel] will do two Milahs: The ORLAH which one needs to remove completely and this is done through cutting it, and then He must do the Periah that one has to tear and pull back the bad into the good (The Gaon and Holy Baal Sfat Emet Parashat Ki Tetze 656)

 18- The ORLAH is the Kelipah [husk] and we need to cut it and put it away in the dust, but the second thin ORLAH is the secret of the nails and this Kelipah stays there just like the Rasha crowns the Tzaddik (Beit ha Levi 13)

 19- In the Mitzvah of Milah there are two things the cut with an utensil and the tearing with the hand…And the seed of Israel by performing the Periah with the hand gains control of Yishmael (Kedushat Levi, Lech lecha)

 20- The reason for the Mitzvah that we were commanded to cut the thick skin [foreskin] which comes from the 3 Kelipot that are completely evil, and we need to cut this skin and to annul it completely, and the fine skin which is composed of Kedusha and Kelipa, we were commanded to tear and to integrate it to the crown (Derech Pikudecha, Milah, 10)

 21- The Torah commanded us to cut the thick skin and after this cutting is concluded, the Periah should be performed with the fingernail, and there are some who perform the Periah without using the fingernail but use an utensil instead. This is obvious the practice of fools and we should not introduce new things like this one and we should do what our fathers did, and we haven’t seen such thing done in our land. (Aruch ha Shulchan Yoreh Deah Siman 264, saif 16)

 22- The influence of forces of evil are stronger on the nails and therefore the Kelipah comes and brakes the ORLAH to annul its force and G-d forbid that we should change our traditions to tear the skin with the fingernails (Yaabetz, Secret of the Tzipporen Male and the Tzipporen Chasser)  

 23- Great sages have already forbidden to tear the skin [Periah] with scissors and this causes the child great pain as it takes a long time. And the Periah should be done only with the fingernails. (The Gaon ADMOR mi Munkatch ZTK”L, letter Shalom Siman 260)

 24- One can argue that the use of sharp knives by the Jews in the times of Yehoshua was required because it is impossible to perform the Periah with the fingernails in adults and then the Periah is Kosher also with an utensil but when it is possible to perform the Periah with the fingernail then it is forbidden to do so with an utensil and the Periah is not Kosher with an utensil (The Gaon Rabbi Chaim Ozer ZTK”L Sheelot u Teshuvot Achiezer Chelek Gimmel Siman 65)

 25- The tearing written by the Rambam consists of tearing with the fingernail and it is Halacha Le Moshe Mi Sinai and if he didn’t tear he didn’t accomplish the Mitzvah and he annulled the customs of the people of Salonica (Mahari Dantzig, Sheelot u Teshuvot Mahari Yore Deah Siman 19)

 26- Regarding the law of Periah without using the fingernail, G-d forbid for any Mohel to change the tradition we have received, and I see in this a great brake of Torah fences and if this is done by someone on purpose [BEMEZID] the Bet Din should relieve him of his occupation as a Mohel (Sheelot u Tshuvot Or ha Meir Siman 58, Rabbi Shapiro mi Lublin ZTK”L)

27-Those who innovate and perform the Periah with an utensil and not with the fingernails as explained by the Rambam and the Tur Shulchan Aruch and the Poskim, these innovators have already been rebuked in the sefer Binyan Tzion (Sheelot U tshuvot Chelkat Yaakov, Chelek 3, siman 85)

 28- The one who cuts the skin of the Periah together with the foreskin [ORLAH] in Shabbat, has to worry for he may be transgressing the prohibition of destroying in Shabbat (Sheelot u Tshuvot Emek Halacha)

 29- Regarding the new practices done by some Mohels that they cut the two skins together and they do not perform the Periah with the fingernails, It is obvious that the Periah has to be performed with the fingernail and it is a tradition we have received from our fathers all the way back to Moshe Rabbenu just like the tradition we have regarding the Etrog, and I worry about the Mohel if his soul belongs to those of Amalek may his name be blotted out and to my knowledge he should be warned that if he continues to do this, that he be disqualified from being a witness just like one who hits a fellow Jew. (Rabbi Greenwald, Av bet Din Keh. Arugat ha Bosem, Sheelot utshuvot Migdelot Merkahim Sim 81)

 30- It is forbidden to change the Mitzvah of Milah in any respect, and G-d Forbid that someone should annul the Mitzvah of Periah with the fingernail. (Rabbi Israel Alter, Admor mi Gur ZTK”L)

 31- Ha Rav Ha Gaon Rav Aronfeld ZTK”L Av Bet Din Mattersdorf never wanted to be a Sandak in a place where the Mohel would not perform the Periah with his fingernails.

 32- It is quite obvious that it is forbidden to introduce any changes in the Milah even if they are small, and even more so not to cut the skin of the Periah and there may be the prohibition of destruction here (The ADMOR mi Pupa ZTK”L)

 33- He who cuts the skin of the Periah together with the foreskin in one shot has annulled the Mitzvah of Periah and if he did this in Shabbat he is liable to the penalty of Karet. (Ha Gaon Rav Yudelbitz ZTK”L Sheelot u tshuvot Bet Av Chamishia, Siman 276, 277)

 34- Any Mohel who annuls and disregards the customs and traditions we have received from our forefathers as regards to the Mitzvah of Milah, Periah and Metzitza, has to be removed from his post. (Sheelot uTshuvot Levushe Mordechai from Rav Mordechai Epstein mi Slobodka)

 35- He who cuts the foreskin [ORLAH] together with the skin of the Periah and does not tear the skin of the Periah with the fingernails, it is a great removal of the Yoke of the Torah and who has permitted them to change the Mitzvah of Milah and depart from the ways and customs we have received from our fathers? (Ha rav Ha Gaon Rav Kanievsky SHLITA The Steipler)

36- Those who introduce changes, G-d forbid from what we received from our fathers generation after generation regarding the Milah, Can something  like this happen? There is no way of permitting these changes. (Ha Gaon ha Gadol Rav Eliezer Menachem Shach TZK”L Rosh Yeshivat Ponovitch)

 37- G-d forbid that we should change and cut the skin of the Periah and to annul the tearing with the fingernail, and it is clear that he who cuts the Periah is liable for the transgression of destruction and in Shabbat he is liable to the penalty of death by stoning, and there is no doubt regarding this and G-d forbid that we should change the least in the way it is supposed to be performed. (Ha Gaon ha Kadosh Rabbi Yosef Shalom Eliashev SHLITA one of the Poskim of our generation in Jerusalem)

 38- The Mitzvah of Milah consists in cutting the ORLAH first and afterwards to tear the skin of the Periah that is underneath, and he who cuts the two skins has annulled the Mitzvah of Periah, and the Mohel is liable for having destroyed and in Shabbat he is liable to the penalty of Karet (Ha Gaon HA Gadol Rav Menashe Klein SHLITA, Sheelot utshuvot Mishne Halachot, and look further in his book MAL VE LO PARA)

 39- Regarding the innovators who resolved to perform the Mitzvah of Milah and the Mitzvah of Periah in a new way, it is clear to me…that it is forbidden to change from the form in which a Mitzvah is performed from that which we received from Moshe Rabbenu from generation to generation, and whoever changes is almost considered as if he didn’t accomplish the Mitzvah, that even according to the Torah he did not accomplish the Mitzvah for he deviated from the form in which the Mitzvah ought to be performed for he has not cut first with the knife and afterwards hasn’t torn the skin with the fingernails (Ha Gaon Ha Gadol Rav Shmuel Vosner SHLITA, Sheelot and Teshuvot Shevet ha Levi Yore Deah Siman 132)

כשאתה מקיים מצוות מילה, תדע שאם אתה נותן לאכול בשר בהמה אתה נעשה מאכיל נבילות וטריפות רח"ל, ובמקום לקבל שכר על גודל המצוה, אתה יכול לזכות לעונשים גדולים, ואיך אתה יכול לחשוב שאליהו הנביא יבוא לשמחה של מאכיל טריפות?

 

סודות השחיטה בארצינו הקדושה [ובארצות הברית] שנתגלה על ידי מכתבים שנשלחו ונתפרסמו על ידי וועד השחיטה העולמית בארצות הברית.

1.    שחיטת הבקר ועגלים וצאן בארצות הברית הם כולם נבילות וטריפות חלב ודם, כידוע מכבר.

2.    שחיטת הבהמות של מיל מארט בהשגחת המכשיר [המכשיל את הרבים הרבה שנים], וקוראים לו באטערער רב או רבי!. [ראה באריכות גדול בדפי הערב רב, ותבין היטב].

3.    נתפרסם אודותיו בכל העולם הסיפור עם החלב שנתפס מזמן, וצריכים לדעת שכל ההכשר שלו הוא נבילות וטריפה, חלב ודם. [והוא מהרבנים האשמים שיוצאים הילדים שלנו מדת היהודי רח"ל]

4.    הרבה סיפורים עליו שמור אצלינו במערכת, וכעת נספר אודותיו רק על איזה שוחטים יראים ושלימים שיש לו, ומה שהם עושים במקומות הרחוקים.

5.    הביטערער הזה היה לו שחיטה בשיקאגוי, ושם שחטו הרבה שוחטים, הראש השוחטים שלהם, היה גם כן ראש השוחטים וראש הבתי זונות דשם, כל השוחטים היו יכולים לשחוט שם רק אם היו שותפים לבתי הזונות.

6.    פעם אחת כשהשחיטה נתגדלה, והיה חסר שוחטים, הביאו שוחטים מארצינו הקדושה, חסידים בעל תולדות אהרן זי"ע, והם היו שוחטים טובים וגם היה להם סכינים יפים וכשרים.

7.    היה רק בעיה גדולה איתם שפתאום טלפן ראש השוחטים להביטערער רב שהשוחטים אינם בסדר ולא יודעים את העבודה.

8.    מה היה האמת?

9.    האמת היה שאת עבודת השחיטה היו יודעים היטב, אבל לעבודת הזנות לא היו מורגלים, וראו עליהם שהם יראי שמים ולא יעשו זאת לעולם, לכן החליט ראש השוחטים שצריכים להעביר אותם מהפרנסה.

10.                  אחד מהשוחטים אמרו להביטערער רב, שאם לא יקח את השוחטים בחזרה יגלה הכל לכל העולם.

11.                  הראש השוחטים לא רצה לקחת אותם בחזרה, לכן לא היה להרב המכשיר ברירה רק העביר כל השחיטה לארגנטינא כדי שלא יתוודע הענין לעיני כל העולם, ועכשיו שם כמעט כולם הולכים למקומות המטונפים,

א כשר טאפ א כשר לעפעל! שיטת סאטמאר כידוע.

די הינט בילען און די באן פארט ווייטער!

12.                  כשאחד שאל את אחד מהשוחטים, האם זה מותר? ענה להם! מה אתה רוצה מהשוחטים, זה פריוואטע זאכען שלו, העיקר שהשוחטים הם נגד מדינה הציונית, ומה איכפת לך מה שהוא עושה פרייוועט?

13.                  שחיטת העופות בהכשר התאחדות הרבנים בראש של המאכיל טריפות הלל וויינבערגער, (שנתפס על ידי הגה"צ נחום ראזנבערג, שהכשיל את הרבים במקוה שלו בנייטרה מאנט קיסקא ניו יארק 32 שנים היתה המקוה פסולה לחלוטין), ושם שוחטים לערך 1000 עופות לשעה, וגם שוחט שם שוחט בלי קבלה הרבה זמן, ואצל המכשיל הגדול הזה הכל בסדר. – והסיפור איך שנכנס המאכיל טריפות הזה להיות רב המכשיר שם הוא כך?

14.                  מעשה שהיה כך היה: בשחיטת של התאחדות הרבנים בוויינלאנד, היו שני רבנים מכשירים אחד בשם הגאון רבי משה ראזנער ממאנסי, חתן הגה"ק האדמו"ר מפאפא זי"ע, שהיה שם בודק סכינים לשני ימים בשבוע, ועוד רב אחד מלעקוואד.

15.                   המאכיל טריפות הלל וויינבערגער הלך להבעלי בתים ואמר להם, למה אתם צריכים את שני הרבנים האלו? אני יתן לכם הכשר של התאחדות הרבנים בלי כסף, רק דבר אחד אני מבקש ממך שכל פעם שאני בא, תמלא לי את כל הטראנק של הקאר עם עופות בחינם, וזה יהיה ההכשר געלט, וכמובן להתאחדות אתה ממילא נותן מה שמגיע להם, וכך אזל כל הכוח של הרב המכשיר הגה"צ רבי משה ראזנער [שהשקיע שם שנים, ועליו סומכים כבר הרבה שנים] שלא יכול לעשות ולתקן כלום, וגם כן רצו לזרקו כי לא צריכים אותו כבר, כי בלאו הכי הכל כשר. ויש עוד הרבה לספר על מה שהולך שם, ואכמ"ל.

16.                  שחיטת הבקר שנשחט לארץ ישראל במקומות שונים ביוראפ, וכו', הם נבילות וטריפות.

17.                  הטעמים כדלהלן:

18.                  שוחטים בשחיטת באקס ותלויה שנאסרו על ידי 70 רבנים גדולי ארץ ישראל וארצות הברית, והם כבר נטרפו לפני השחיטה, שהשחיטה לא מועלת להם כלל.

19.                  ישנם שם שוחטים ששוחטים עם פגימות כל ימי חייהם, כי הם נתקבלו לשוחטים, בגלל שיש להם פראטעקציע, והמשגיח הבודק סכינים לא יכול לעשות כלום וגם לא בודק הסכין שלהם.

20.                  השוחטים רובם ככולם שנוסעים מארצינו הקדושה ליוראפ, הם הולכים לבתי זונות, שם, ונתפרסם כבר ווידיאס מזה, ראה בעיתון הארץ, ועוד. – ומטעם זה גאון וצדיק גדול של הספרדים בארצינו הקדושה מורים להשוחטים שאם רוצים לנסוע לשחיטות ביוראפ שיתגרשו מן האשה, ואחר כך יכולים ללכת לשחיטה. – ומטעם זה ישנו שחיטה אחת שבנו שם על יד המשחטה [ביוראפ] בנין אחד [האטעל] שכולל שם את כל השוחטים ושוחט לא יכול לצאת משם בלי השגחה, כדי שלא ללכת למקומות המטונפים, [וכל זה נעשה רק אחרי כמה שנים שנתפרסם בהארץ כל הסיפור] אשרי חלקם של הרבנים המכשירים הנ"ל.

21.                  שחיטת העופות בארצינו הקדושה, הם בצרות גדולות כבר הרבה שנים כידוע, שבארצינו הקדושה מכשירים כהיום לשחוט עם פגימות גדולות ונתנו לזה שם חדש, רירל, [ועם סכין כזה מתירים לשחוט לכתחילה, שאפילו באמפאייער כשר, שכמה שוחטים העידו את זה בפני בית דין שלנו לא מתירים עם סכין כזה לשחוט לכתחילה, והיו זורקים את השוחטים האלו שלא יכלו להעמיד סכין טוב, (בארצינו הקדושה לא משלמים בכלל לשוחט שיוכל לקחת לו שעות להעמיד סכין טוב, והרבנים אינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ואינם מעונינים לדעת,)] וכך מכשילים את כל ארצינו הקדושה באכילת עופות עם סכין פגום, שפגימה היא אותיות מגיפה, ומפני זה ניתוספים ל"ע כל שבוע 50 עד 70 יתומים חדשים, וכל הרבנים וגאוני ארץ ישראל עוסקים במצוות צדקה לפרנס האלמנות והיתומים רח"ל, ואין שמים אל לבם כי הם לבד אשמים בכל זה, כי הם היו צריכים לקחת אנשים מומחים משגיחים שיראו מה שנעשה בשחיטה, ואז יופסק המגיפה הגדולה הזאת.

22.                  כל אחד יודע כי כל ארץ ישראל מלא וגדוש בתורה ובמצוות צדקה, וישנם גמחי"ם לרוב שאין בנמצא בכל העולם כל כך הרבה גמחי"ם, ומשיח היה כבר מזמן מגיע אם היה השחיטה כהוגן!

 

 

שכר ועונש - פרשת פנחס - בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. -

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

 

שכר ועונש - פרשת מטות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. -

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

 

מודעה ואזהרה לקיים מצות  מילה כהלכתה להרים מכשול מדרך עם ה''!

אל תחטאו בילד!

קריאה וזעקה גדולה אל הרבנים מוהלים והורים בדבר פרצת מצות מילה שבני ישראל מסרו נפשם עליה בכל הדרות, הזמנים והמקומות שלא יאבד את צורתו הקדושה, ראה בספר זוכר הברית איך שנלחמו הרבנים הגדולים היראים, כאשר אנשי דלא מעלי בצעו את טקס הברית מילה בשינוי מוצהר מהמקובל בישראל, ומהם אשר הכניסו את השימוש "גומקע – קלעמפ" או "מגן קלעמפ" ועוד פירצות שונות בעניני המציצה והפריעה, ולדאבוננו ישנם מקומות הרבה בכל העולם כולו אשר המוהלים הקלים ורקים מיראת שמים התחלו להשתמש עמהם להכניס את הילד בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, עד שירדו כל כך אחורנית שעל ידי הקולות הנ"ל הולכים כבר עם ילדים גדולים וקטנים לרופאים, והמוהל עומד שם לעדות, והרופא עכו"ם או רופא מחלל שבת עושה את כל הברית מילה[1], והמוהל הוא רק עומד על גביו, וכמה פעמים שהרופא עושה טובה להמוהל כשרואה שאין האב מרוצה בכך, אז נותן הרופא רשות להמוהל לחתוך קצת וכשהאב או שאר אנשים שעומדים שם שואלים היתכן? גוי או מחלל שבת מל כאן? יש להמוהל תירוץ על המקום שהעיקר הוא הגומר, ובזה מכשירים את כל המילה, ואין פוצה פה ומצפצף, כי העם הארצות הוא גדול מאוד.

לכן באנו להזהיר: לתשומת לב כל אחד ואחד לדעת כי ה"גומקע קלעמפ" או "מגן קלעמפ" נאסר על ידי כל גדולי ישראל בכל העולם, וכל אשר בנו נימול במכשיר קלקול זה, יעשה שאלת חכם, כי להרבה פוסקים צריכים להטיף דם ברית, ואם לאו נשאר ערל לכל ימי חייו.

 

1) כי הרבה פעמים כשהולכים לרופא לעשות את הברית מילה שם והרופא עושה לאקעל אנעסטיזשיא, אז אומר הרופא להמוהל כי הוא יש לו את הלייסענס והא לא נותן לאף אחד לנגוע בחיתוך ושאר דברים, [כי הרופא מקבל על זה אלף או 4 אלפים דולר, לפי המקום והזמן, ואם יתן להמוהל לעשות החיתוך אז מפחד כי האב לא ירצה לשלם את הסכום הגדול הזה, כי המוהל עושה הכל, ושם משתמשים רק ב"מגן קלעמפ" וכו'], ואין להמוהל כבר ברירה כי כבר עשו את האנעסטיזשיא והמוהל הוא גם כן רוצה רוצה לקבל הכסף, וכו', וכך יצא העגל הזה.

העצה היחידה הוא שכל אב יעשה קאנטראקט עם המוהל שאם יעבור על אחת מההלכות ולא יעשה הברית כמו שצריך לכל הדעות בלי שום קולות יקח אותו לקארט, [כמובן אחר רשות בית דין], ויעשה לו סוי על 1.8 מליון דאלער כי עשה לו עולה כזאת שאי אפשר כבר לתקנו, כי על ידי זה שעשה את הברית המילה שלא כהלכה, עשה אותו בעל מום וערל לכל ימי חייו, ואי אפשר עוד הפעם לתקן ולקיים המצוה הגדולה הזו כהלכתה.

 

הערב רב רוצים לבטל מצות
מילה ומציצה

מי הם האפיקורסים להפר ברית לבטל המציצה במצות מילה ולנצח יאבדו מבלי משים כי הנה המציצה מפרק הדם והיא אב מלאכה ודוחה לשבת החמורה וליום הכיפורים ואי לאו דמעכב המציצה לגוף המצוה לא היה דוחה שבת ויום הכיפורים ויום טוב, אלא ודאי כך נתנה הלכה למשה מסיני

ראה מה שכתוב בשו"ת יהודה יעלה חלק א – (או"ח סימן ו ד"ה אחינו בני) וזה לשון קדשו:

מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות?

בספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה.

המוסר מיקרי כשמוסר ממון ישראל או גופו הן במעשה הן בדיבור, ואפילו בגורם למסור פרוטה אחת ממון ישראל ביד עכו"ם.

אפיקורס מקרי כשאינו מאמין בתורה שבעל פה אפילו על אחד מדברי חז"ל.

ועוד הרבה עניני אפיקורס מבוארים ברמב"ם הלכות תשובה עיין שם.

הנה גם כן בנידון דידן המוסר והאפיקורס שמלו צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית הנה תדע הקורא נעים, בעונותינו הרבים שכיח הזיקא בדורות הללו עקבות משיחא גמר הבירור אשר בעונותינו הרבים אינהו נפישי מינן וקיימו עלן בכלי חמס כי כסלא לאוגיא והן המה לרישי עמא בקיומא סגיא ומרבית העם נושאים להם פנים ומכבדים אותם בכיבודא דמצוה זו ואין איש שם על לב שמעשיהם במצוה זו כמעשה קוף בעלמא. וגרע ביותר.

 

מי הם הערב רב שצריכים להתרחק מהם ואם נימולו על ידם נשארו ערלים לכל ימי חייהם?

על כן הנימולים על ידם חס ושלום גדולם בעון בני בלי שם. כי אינם חתומים בטבעת המלך, על כן שומר נפשו ירחק מזה ולא יכבד בכיבודא דמצוה זו לכת הארורים הזאת, וכן לא יכבד במצוה זו להמוסרים ולהמוכסים שבדורותינו נעשה כהיתר והן המה המיוחסים שבדור ויהי בוזים ומלעיבים בתלמידי חכמים בני תלמידי חכמים ומתעתעים בדברי חז"ל ודוחקים את דלת העם, דוחקא בתר דוחקא באכזריות באף ובחימ' ובקצף גדול הן המה כתות הערב רב המבוארים בזוהר הקדוש, ותהי זאת נחמתינו בהתוודע לנו שאין להם חלק ונחלה באלקי ישראל ובתורתו ואינם בכלל ערבותינו וכל בית ישראל יהיו נקיים לפני ה' עד עולם ובמהרה יגלה כבוד מלכותו יתברך שמו עלינו ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו וכהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלוקים וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים, עד כאן לשון קדשו.

 

 

להציל מצות מילה, מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום

מצוה ראשונה שקיבלו עליהם אבותינו ורבותינו עד אברהם אבינו עליו השלום היא מצוות מילה[2]. ונמסור לנו מפי הגבורה על ידי משה רבינו נותן התורה, שהמוהל צריך לחתוך את העור הערלה ולפרוע את הקרום שתחתיו עד שתתגלה העטרה ולחזור את הקרום הרך מכאן ומכאן שידבק בגיד, ואחר כך למצוץ בפה[3].

וכל המשנה מדרך הזה אינו יוצא ידי מצות מילה, ויש ליזהר[4] ולא למסור חס ושלום למוהלים כאלו שעוברים וחותכים את עור הפריעה ואינם מוצצים ולסלקם מלהיות מוהלים, שאין זה מצות מילה שקיבלנו מאבותינו.

מעוות לא יוכל לתקון

כבר נתברר בבירור גמור שחיתוך עור הפריעה מהאדם מזיק להם כלי הולדה שלא יזכו להוליד בנים חס ושלום.

החותך העור הפריעה בחול הוא עובר על לאו של החובל בחבירו[5], ובשבת כדין החובל בשבת[6] כיון שמן התורה אסור לחתכו.

הורים היקרים עליכם נקרא

חוסו ורחמו על בניכם מלמסור ליד מוהלים שמבטלים מצוות מילה. בניכם לא יוכלו למחול לכם לעולם ועד, על ביטול אצלם מצוות מילה.

מי שחס ושלום כבר נימול כן אין צריך להטפת דם ברית.

הדרכה לאבי הבן שזוכה להכניס בנו לבריתו של אברהם אבינו עליו השלום

[2]) גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה (נדרים לב עמוד א'), שנאמר (שמות פרק ל"ד פסוק כ"ז), כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית. ולכן מלת ברי"ת בגימטריא תרי"ב (סוד ה' בפירוש שרביט הזהב דף י' עמוד א'), לרמז שמצוות ברית מילה שקולה כנגד כל שאר תרי"ב מצוות התורה.

[3]) ומצות מציצה היא אחת מג' חלקי מצות מילה המסורה לנו מדור דור כמו שכתבו הגאונים מהר"י אסאד ז"ל ובעל בנין ציון ומהר"ם שי"ק ז"ל שהיא הלכה למשה מסיני, וכמו שכתב הרמב"ם באגרותיו שבצאת ישראל מארץ מצרים היה משה מל ויהושע פורע ואהרן מוצץ, ומאז ועד עתה היו מקיימים אותה בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם והאופן היחיד שמצינו שהיו עושים אותה אך ורק בפה. (ראה המראה מקומות בפסקי דין לקמן, וראה מלבי"ם בספרו התורה והמצוה ויקרא א' פסוק ט"ו).

בשנת תרס"א כאשר רצו המתחדשים לבטל מצות מציצה, הגאון מוהר"ר יהושע לייב דיסקין ז"ל אבדק"ק בריסק כתב (ראה ירחון תורה מציון שנה ד' חוברת א' סימן י"א): דברים קשים מאוד על אלו שרוצים למנוע עצמם מלעשות מציצה בפה, וזה לשונו:

ואודות שאלתכם לענין מנהג המתחדשים שמבטלים מציצה וכו', מאוד ראוי ונכון להתרחק מלכנוס לברית מילה כזה. ובמכתבו השני כתב וזה לשונו: בדבר המציצה וכו' במהרה יבא אליהו, הוא, אולי ימצא לטהר את המולים שלהם שיהיו מותרים לאכול בפסח.

ובריש שנת תרס"א כאשר רצו המתחדשים להחדיר חידושם ורוב מעלליהם בתוך אמוני עם סגולה בירושלים עיר הקודש פלטרין של מלך, יצאו רבני ירושלים למחות כנגדם והכריזו בקול קורא דעתם דעת תורה לבל יהין איש לשנות מנהג קדום זה (ראה שדי חמד עמוד 280) וזה לשון הקול קורא:

אזהרה גדולה מאת הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א דפה עיר הקודש ירושלים ת"ו ומוועד "משמרת הקודש" ומשני בתי דינים ק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו, וזה לשונו:

ח' תשרי שנת התרס"א

בהיות כי יצא איש אחד פה לשנות המציצה של "ברית מילה", לעשותה בפיו על ידי כלי זכוכית, ועל פי דין המציצה היא רק בפה לבד ולא על ידי דבר אחר כלל והיא הנהוגה כן בקרב ישראל משנות דור ודור מרבותינו הקודמים ז"ל.

לכן באנו עתה להזהיר בכח תורתינו הקדושה כי אל יהין שום איש ישראלי עוד לעשות המציצה באופן אחר מכפי הנהוג עד עתה בשום שינוי כל שהוא. וכל המשנה ידו על התחתונה, וענוש יענש המוהל ואבי הבן והסנדק וכל המסייעים לפרוץ גדרן ומנהגן של ישראל. ולהשומע יונעם ותבא עליו ברכת טוב.

נאום יעקב שאול אלישר

חכם באשי, ירושת"ו, ואגפיה.

שמואל סלאנט

שניאור זלמן לאדיער

אב"ד דק"ק לובלין, וכעת בירושלים ת"ו

גם במדינת אונגארן פרסמו הרבנים החרדים קול קורא לבל ישנו מה שנהגו מימות קדם ויעשו מציצה אך ורק בפה.

וזה לשון העתקת תוכן הגילוי דעת בדבר המציצה מרבנים הארטאדאקסים במדינתנו
(הובא בשדי חמד מילואים עמוד 448):

אנחנו בני ישראל המחזיקים בתורת ד' בכל דקדוקיה ופרטיה וכל המנהגים הקדושים אשר נהגו בהם אבותינו הדבקים במצות ד' אנחנו אשר מחוייבים לעמוד על המצוה ולהשגיח בעינא פקיחא לבל יגרע מעבודתינו הקדושה דבר. אנחנו אשר עלינו לנהל צאן קדשים על כל מבועי התורה והיראה ואשר עלינו לשמור לבל יטו מדרך עץ החיים וממסילה העולה בית א-ל הכבושה מדור דור על ידי מאורינו ומורינו הקדושים רואים וחושבים כי הגיע העת והעונה להרים כשופר קולנו להשמיע ברבים ובפירסום רב בהסכמה אחת ודעה אחד כי המציצה אופן עשייתה בפה דוקא בקבלה מאבותינו הקדושים הוא חלק מחלקי מהמצוה, ומחוייבים אנחנו לשמור ולעשות אותה באופן זה. חס ושלום לשנות אופן עשייתה.

בודאפעשט, בחודש סיון 5660

אהרן שמואל אסאד, האבדק"ק סערדאהעלי – שמחה בונם סופר, האבדק"ק פרעשבורג – יעקב קאפיל רייך, אדבק"ק היראים בודאפעסט – יעקב שלום סופר, דיין דק"ק היראים בודאפעסט – דוד ניימאן, ראש ב"ד פרעשבורג

וחתמו על זה עוד 225 גדולי הרבנים מכל המדינה.

(ועיין עוד מנחת יצחק חלק ה' כ"ד ב', חלק ח' צא. חלק ט' קכ"ג, חלק ט' ק. באר משה חלק ה' כ"ד ב, חלק ו' ק"ס, שם, נ"ט. משנה הלכות חלק ו' קע"ח (קע"א – קע"ז). חלק ז' סוף פ"ה, שם קס"ז, שם קע"ב. חלק ח' רמ"ו, שם מ"ח. חלק ט' תכ"ב. חלקת יעקב חלק ג' ק"ז).

[4]) בני ישראל קיימו ומקיימין מצוות מילה בכל הדורות בשמחה ובטוב לב אף על פי שכרוכה במסירות נפש ממש, לחתוך ערלת קטן בן שמונת ימים, ועדיין עושין אותה ברעותא ובחדותא דליבא, וקיום מצוה זו עושה רושם גדול למעלה כדאיתא בזוהר הקדוש (פרשת לך לך דף צ"ג עמוד א'), וזה לשונו: תו אמר ר' אבא בזמנא דבר נש אסיק בריה לאעליה להאי ברית קרי קודשא בריך הוא לפמליא דיליה, ואמר חמו מאי בריה עבדית בעלמא. ביה שעתא אזדמן (ליה) אליהו וטאס עלמא בד' טאסין, ואזדמן תמן [עוד אמר ר' אבא, בשעה שאדם מעלה את בנו להכניסו בברית זה קורא הקדוש ברוך הוא לפמליא שלו (דהיינו למלאכי מרום), ואומר, ראו טיבה של הבריה שעשיתי בעולם, בה בשעה מזדמן אליהו, ומעופף העולם בד' עפיפות, ונזדמן שם]. ועל דא תנינן דבעי בר נש לתקנא כרסייא אחרא ליקרא דיליה, ויימא דא כרסייא דאליהו, ואי לאו לא שרי תמן, והוא סליק ואסהיד קמי קודשא בריך הוא. [ועל זה למדנו, שאדם צריך לתקן כסא אחר לכבודו (של אליהו), ויאמר,זה הכסא של אליהו. ואם אינו אומר אינו שורה שם והוא עולה ומעיד לפני הקדוש ברוך הוא], עד כאן.

[5]) ראה בבא קמא (פרק ח משנה א), החובל בחברו חייב עליו משום חמשה דברים בנזק בצער ברפוי בשבת ובבשת בנזק וכו'. ראה עוד, בית יוסף חושן משפט (סימן א אות ה ד"ה וכל אלו), בית יוסף חושן משפט (סימן ש"פ אות א - ב ד"ה כתב הרמב"ם), בית יוסף חושן משפט (סימן ת"כ אות ג' ד"ה והחובל בו), שם, אות ט"ו ד"ה וכיצד משערין. שם, אות כח ד"ה וכאשר ידונו. אות לד ד"ה המבייש את. שם, סימן תכד אות ז ד"ה החובל בבנו.

[6]) ראה ספר החינוך (מצוה מט ד"ה דיני המצוה), רמב"ם (הלכות תשובה פרק א הלכה א), שולחן ערוך חושן משפט (סימן תכד סעיף ב), החובל בחבירו בשבת, פטור מתשלומין אפילו הוא שוגג, כיון שיש בו מיתת בית דין. אבל החובל בחבירו ביום הכיפורים, (אפילו) במזיד, חייב לשלם לו. ספר אורחות צדיקים (שער התשובה ד"ה כל מצוות). שו"ת יחווה דעת (חלק ה סימן מד ד"ה ומעתה נבוא).

 

 

בס"ד

הערב רב שאומרים נעשה לנו שם מי הם? לנו בגימטרי' וימל

כתיב בבראשית (פרק יא פסוק ד) וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ:

לנ"ו בגימטרי' וימ"ל, לרמז, שפגמו בברית, וכפרו בה, ועל ידי זה באו לידי גאווה לכפור בהקדוש ברוך הוא. ובאו לידי טומאה גדולה כזו עד שרצו לעלות לשמים, וְאמרו הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם

 

 ספר חדושי אגדות חלק שני עמוד לג - מסכת סוטה

(שם). ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה וכו':

ראוי לגדעו כאשרה. כבר אמרנו, כי בעל הגאוה שמתגדל עצמו דומה לאשירה שהיא נטיעה מתגדלת, והוא זר ושקר כמו כל ע"ז, וכך המתגאה המגדל עצמו והוא גדול של שקר וזר, ולכך אמר שראוי לגדעו כמו האשירה, מפני שהוא נטיעה זרה ראוי לגדעו, וכן בעל הגאוה הוא התרוממות של שקר ואין ראוי להיות, וזה שאמר ורמי הקומה ודי בזה. - (שם). וא"ר אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'. - אין עפרו ננער כו'. פי' כי העפר בפרט ראויה שתהיה יסוד להוציא כל דבר כמו שהיה בבריאת העולם.

 

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan