ISRAEL613.COM

בס"ד

 

חברה מזכי הרבים העולמי

CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

HOME        ראשי

PAGE 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

רבינו משה איסרליש זיע"א

בעל מחבר ספר "רמ"א"

נפטר בעיר קראקא יצ"ו

י"ח אייר שנת ה"א של"ג לפ"ג

ושם מנוחתו כבוד

(שם אביו ר' ישראל ז"ל)

רבינו יוסף קארו זיע"א

בעל מחבר ספר "שולחן ערוך"

נפטר בעיה"ק צפת תובב"א

י"ג ניסן שנת ה"א של"ה לפ"ג

ושם מנוחתו כבוד

(שם אביו ר' אפרים ז"ל)

 

לימוד בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות

*   *   *

ל"ג בעומר תשס"ז לפ"ק  - עיה"ק בית שמש תובב"א

"חברה מזכי הרבים העולמי" מציג פה לפניכם פרי עץ הדר יצירתם המופלא של שתים עשרה קובצים הראשונים היוצא לאור על ידי "מפעל אורח חיים העולמי", יגיעה ועמל של רבות בשנים.

המעוניינים לזכות את הרבים ולזכות לבנים צדיקים, יכול לקחת הספרים מכאן לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, ואם אינו ביכולת להדפיסם ולהפיצם בעולם בלבד, אז יפנה ל"חברה מזכי הרבים העולמי", ובטלפון אחד של כמה דקות יכול להדפיסם ולהפיצם בכל העולם כולו בזמן קצר מאוד.

מספר הטלפון: 436784-548-972-011

 

 

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך א'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ב'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ג'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ד'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ה'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ו'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ז'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ח'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך ט'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך י'

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך י"א

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים - כרך י"ב

 

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan