'דרך ה

חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
(שבת נה)

 

 

 

 

 

 

 

חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
(שבת נה)

 

כל ישראל ערבים זה לזה

 

                                 


 

רבינו ישראל בעל שם טוב הקדוש זי"ע

הבעל שם טוב - ה'תנ"ח - ה'תק"ח

 "בזע"ם תצעד ארץ"

ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות

ג' דברים אלו מחויב כל צדיק וצדיק למסור נפשו להשגיח על זה, ואם אינו מקיים ג' דברים אלו, הוא הוא ההמן האמיתי של העירוב רב

 

 

 

רבינו שלמה יצחקי, רש"י הקדוש זי"ע
1105 - 1040

בתורה הקדושה כתוב: ואנשי קודש תהיון לי, (שמות כ"ב). על המילים ואנשי קודש תהיון לי אומר רש"י הקדוש: אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו, הפשט הוא כך: הקדוש ברוך הוא אומר כשהיהודים יהיו קדושים, והם לא יאכלו נבילות וטריפות, אז הם יהיו שלי, וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו שלי, ועל המלים לכלב תשליכון אותו אומר רש"י: "שהכלב נכבד ממנו, הכוונה שכמישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב"

 

 

 

רבי משה ב"ר מיימון, הרמב"ם זצ"ל
1204 - 1135

כתב הרמב"ם ז"ל בספר המורה (ח"ג פ' כ"ט) בדבר מה שהי' לאברהם אבינו ע"ה עם בני דורו, וז"ל שם  :אין ספק אצלי שהוא עליו השלום כאשר חלק על דעת בני אדם כולם, שהיו מקללים ומגנים ומבזים אותו התועים ההם, וכאשר סבל הכל בעבור השם, וכן הדין לעשות לכבודו, עכ"ל. ובאגרת תימן כותב הרמב"ם שראה בספרי העכו"ם הקדמונים, איך שאברהם אבינו סבל בזיונות הרבה, וקיללו אותו בכל מקום קללות נמרצות בשביל שכפר בעבודה זרה, ואחר כך הסוף הי' שחלקו לו כבוד גדול.

האוכל חס ושלום נבילות וטריפות גורם שמחליף נשמת האדם ממאמין בשם ותורתו, לאפיקורסת (דגל מחנה אפרים פרשת עקב בשם הרמב"ם)

 

 

 

רבי משה ב"ר נחמן, הרמב"ן
1270 - 1195


כתב הרמב"ן זצ"ל בפרשת בא:


אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עליו השלום אם לא מאמין שהכל ניסים, אין טבע ומנהגו של עולם... וזה יסוד כל התורה כולה, (האמונה והבטחון)

 

 

 

רבי אשר ב"ר יחיאל, הרא"ש 
1327 –1250- אזהרת רבינו הרא"ש 

 נגד מנגד עירוב

:כתב הרא"ש בכלל כ"א

שרב אחד התנגד לתיקוני המבואות בעירוב והתמרמר הרא"ש מאוד על זה עד שהחרימו ונידו. וז"ל: אני מנדה אותך ואם היתה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותך וכו',.... ומצוה לנדותו בכל הקהילות....וגם ידונו אותו למת כדין זקן ממרא כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת האלקים ולבער עושה הרעה מקרבנו עכ"ל. וכן כתב בתשובה אחרת וז"ל: הכתב ששלחתי לאותו החסר-מוח כו' ואם לא יחזור בו אני מתרה בך ואת כל הקהל שינהגו בו גם נידוי באותו המשוגע...וירחיקוהו ויבדילהו מעדת ישראל כי דבר זה צריך חיזוק שלא יבא כל שוטה חסר דעת לבטל תורת משה רבינו ע"ה, וכו' עד כאן דבריו הקדושים של הרא"ש ז"ל, ועיי"ש עוד באריכות גדול. - וז"ל התשב"ץ (ח"ב סי' ל"ז): ומי שלבו נוקפו בזה, הדיוטות גמורה היא, או מינות נזרקה בו, וזכות גדולה היא למתקן

 

 

 

Gaon vilna הגאון מווילנא

רבי אליהו הגאון מווילנא, הגר"א זי"ע
1797 - 1720

הגר"א מבאר שמי שעוסק בזיכוי הרבים בתוכחה נוטל את כל המצוות של המוכח עד סוף כל הדורות לחלקו.

ועידוד גדול להתאזר בעוז ולכבוש את ביישנותנו ולהוכיח לאחרים מצאנו בגר"א למשלי (פרק י"ב פסוק י"ד) וז"ל: "שלעולם יראה אדם להוכיח את חברו על דבר שעושה לא טוב (פירוש לשונו: לא רק בעבירה ממש אלא גם על דבר לא הגון, כבתוספות ד"ה כבר בברכות ל"א:) כי אם ישמע לו ויטיב את מעשיו אז כל המצוות שיעשה הם על ידו (וגדול המעשה יותר מן העושה, קל וחומר כשנכפיל ריבוי פעולות מעשה התיקון במעשי המוכח מהיום והלאה) יטול שכר כמו העושה עצמו ואם לא ישמע לו אזי יטול את הטוב ממנו כמו שכתב האר"י ז"ל והוא בסוד זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן והרשע נטל חלקו בגיהנם, עכ"ל (ועיין בספר חסידים באריכות גדול).

 

 

 

רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע
בעל התניא ושו"ע הרב
ה'תק"ה - ה'תקע"ג  

מצוה לחזור אחר עירובי חצירות כדי שלא יבאו לטלטל באיסור וצריך לברך עליו אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות עירוב כמו שצריך לברך  על כל מצות של דבריהם (שו"ע הרב סימן ש"ו סעיף י"ח).

 

 

 

רבי משה סופר, ה"חתם סופר" זי"ע

1839 - 1762
הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי"ע
במלחמתו הגדולה להביא משיח

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער, שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד ממש, ואעתיק מה שכתוב ממקצת מספר "האבי"ב" (ראשי תיבות א'חינו ב'ני י'שראל ב'גולה) כתב, מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב (פראנקפוט דמיין) מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ם מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב. [וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב"זע"ם" תצעד ארץ, ראשי תיבות ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות]

 

 

 

רבי משה טייטלבוים מאיהל זי"ע

בעל "ישמח משה"
ה'תקי"ט - ה'תר"א

בספר הקדוש ישמח משה על תנ"ך בהקדמה (קונטרס תהלה למשה דף י"א ע"ב), וזל"ק: כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה. וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל, אשר סיפר לו מוזלל"ה, איך שפעם אחת נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש ר' איציקל מדראהאביטש, ושאל רש"י ז"ל [מאת] ר' איציקל, איזה זכות ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד מישרים מזלאטשוב מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל. והשיב לו ר' איציקל הנ"ל, איך שלומד תורה לשמה. ולא נתקררה דעתו של רש"י ז"ל. ואמר לו עוד, שבנו הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסיגופים, וגם בזה לא נתקררה דעתו הקדושה. ואמר לו עוד, אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה, ועוד לא נתקררה דעתו. שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם, ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל, ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה, ע"כ

 

 

 

רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" שנת ה'תקנ"ג - ה'תרל"ב

ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל. (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש)

אין לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים

אודות שאלתו לאשר בזמן הזה רשות נתונה לכל אחד לעבור בכל עיר ועיר בלי מוחה, אם מהני עירוב ע"י צוה"פ כי הוי רה"ר שס' רבוא  בוקעים בה.

איננו אוכל להאריך בפלפול כי תש כחי ואור עיני גם המה אין אתי כבראשונה, ורק הנני לשאול, מה הרעש הזה ממה שמצא בספר חידושי הר"ן, הלוא גם באו"ח במקומו (סי' שמ"ה) בטו"ז מביאו, אע"פ כן, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים וגם הרמ"א והברכי יוסף ובאלי' רבה והפרי מגדים והשע"ת, כולם מביאים להתיר, ואין רצוני לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים כו'...ואין בכחי להאריך בפלפול וקצרתי, וד"ל. (שו"ת דברי חיים ליקוטים והשמטות מח"ב סימן ג').

 

 

 

בעל בן איש חי

הג"מ רבי יוסף חיים זצ"ל אב"ד
 באגדאד

בגמ' שבת (דף י"ד:) בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני[1], יש לומר למה אמרה עליו פסוק זה אחר שתיקן גם נטילת ידים ולא אמרה כשתיקן עירובין בלבד. ונ"ל בס"ד כי בשעה שתיקן עירובין היה פתחון פה לאיש שוגה ופתי לחשוב שתיקן זאת להנאתו להקל מעליו משא הכבד הזה של איסור הוצאה והולכה מרשות לרשות ואין כוונתו לשם שמים וגם אין רוח ה' דיבר בו בזה, אך אחר שתיקן נט"י שהיא טירחה גדולה ועול כבד שיאסור לאדם לאכול בלא נט"י ולפעמים קור גדול וקשה הרחיצה, גם לפעמים לא יזדמן לפניו מים ליטול ומה לו להוסיף טרחה זו ומשא כבד עליו ועל העולם, אלא ודאי רוח ה' דבר בו וכל מעשיו לשם שמים, וגם כן ממילא ידעינן גם ענין עירובין רוח ה' דבר בו ולא נתכון לשם פניה ח"ו, ולכך כיון שתיקון עירובין ונט"י אז אמרה עליו פסוק זה אם חכם לבך להשיג האמת מה שהוא רצון שמים ישמח לבי גם אני כי הנה עתה חכם בני ושמח לבי בתיקון נט"י ואשיבה חורפי דבר בתיקון עירובין שלא יאמרו מלבך בדית תיקון זה להנאתך ואמרה חורפי כי כל המחרף בדברי חכמים כאלו מחרחר אחר השכינה.  (בן יהודיע שבת י"ד:).[1]. וכתב המהרש"א בזה הלשון: דהיינו בני אם חכם לבך לעשות גדר לאיסור הוצאה בשבת, ישמח לבי גם אני, שיתקיים מצות שבת באיסור הוצאה דאורייתא, עכ"ל.

 

 

 

רבינו ישראל מאיר הכהן בעל חפץ חיים זצ"ל

מרן החפץ חיים זצ"ל אמר בזה הלשון: כל אחד צריך לחזק ולהוכיח את קרוביו ומיודעיו אם הם רפין בקיום המצוות, וכן מי שיש לו קרובים באמריקא הרפים בקיום המצוות, צריך לכתוב לו זאת: אחי, לא לעולם אחיה, ולאחר מאה שנים כשאגיע לעולם העליון בודאי ישאלוני מדוע לא הוכחתי את קרובי, ואקבל עונש בשבילך. לפיכך אני מזהיר אותך, עכ"ל. (ספר שיחות החפץ חיים ס"ק ע').

 

 

 

 

רבי יעקב דוד רידב"ז זי"ע

ה'תר"ה - ה'תרע"ד

 

על הכשרות בשיקגו, כי זה היסוד הראשון שמוטל על הרב לתקן, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרח לברוח משם, ועלה לארץ ישראל, ונתיישב בעיה"ק צפת, ושם מנו"כ.
העולם אמרו שחשב עצמו (רבינו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל) למשיח. ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז זצ"ל, שפעם אחת אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת על דברי חז"ל, אזי אינו יכול להיות משיח, והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מחז"ל לעולם יצא אדם בכי טוב (פסחים ב'), ואז הסיח דעתו מלהית משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).

חלק מספריו: מגדל דוד – חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי (ווילנא תרל"ד). ב. חנה דוד – חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי (שם תרל"ו). ג. תשובות רידב"ז (שם תרמ"א). ד. פירוש רידב"ז ותוספות רי"ד – על התלמוד ירושלמי (פיטריקוב תרנ"ט – תר"ס). הראשון הוא פירוש הענין (דוגמת פירוש רש"י בתחמוד בבלי), והשני, הרחב ביאור (דוגמת התוספות בתלמוד בבלי), בפירושיו אלה קנה לו את פרסומו הגדול כ"תנא ירושלמי". ה. נימוקי רידב"ז דרושים ופירושים על בראשית שמות (שיקאגו תרס"ד). ו. שו"ת בית רידב"ז (ירושלים תרס"ח.). ז. קונטרס השמיטה - הלכות שביעית (ירושלים תרס"ט). ח. קונטרס הלכה למעשה - בדין פירות שביעית (ירושלים תרע"ב). ט. שו"ע לשבת – בית רידב"ז – הלכות שביעית שהוציא לאור במצורף לספר "פאת השלחן" ירושלים תרע"ב. ועוד

 

 

 

רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע
ה'תר"מ - ה'תשי"ז

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"שבא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א(

 

 

 

 

רבי שרגא פייוועל מענדלאוויטץ זצ"ל

מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה 

(ראה מלחמת הדת שחיטה)

אני יודע שכתיבתי הפעם לא תביא לי כבוד, אדרבה, אולי עוד יתנפלו עלי בזלזולים מכל הצדדים, אבל מה אני יכול לעשות, כאשר בוערת בעצמותי אש שאינה נותנת לעצמה להיחנק". "בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים. - העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

אני מאשים את כל הרבנים הגדולים מנהלי ורועי ישראל שבגלל פירוד הלבבות ביניהם, המחלוקת אינה לשם שמים - כי שכאחד אומר אסור השני מתיר, וכשאחד אומר טמא, השני אומר טהור - ובמקום להנהיג השגחה חזקה, ובמיוחד בשוק העופות, יושבים ואין עושים דבר.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים - אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי? - יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? - ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 

 

 

 

רבי אליעזר זילבר, זצ"ל

אב בית דין סינסינעטי וראש בית דין אגודת הרבנים


לחם מלחמת ה' במסירות נפש ממש נגד מכשולי השחיטה החדשה שהיא השחיטה תלוי' שהנהיגו הבוטשער'ס בארצות הברית, וכתב מכתבי אזהרה לרבנים ובירחונים שיפסיקו להאכיל נבילות וטריפות על ידי השחיטה המודרנית החדשה שהיא שחיטה תלוי'. עד שהבוטשערס רצו להרגו רח"ל.

 

 

 

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זי"ע
בעל שו"ת דברי יואל
ה'תרמ"ז - ה'תשל"ט

רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע היה מרגלא בפומי' דברי הים של שלמה (ב"ק פ"ד ס"ט) והשלה"ק (מסכת שבועות): דתורתינו הוא תורת אמת ואסור לשנות אפילו אות אחת מדברי התורה"ק, וחייב למסור עצמו על זה, והאומר על פטור חייב או על חייב פטור הוה ככופר בתורת משה דמה לי דיבור אחד ומה לי כל התורה. (ועיין ויואל משה (מ"א אות ע"ו) שדיבור של כפירה באות אחת בתוה"ק יש לו דין יהרג ואל יעבור, וראה שו"ת דברי יואל (סימן צ"ז) דהחיוב להגיד האמת במסירת נפש ממש.


מרן רבי יוסף קארו, 

הבית יוסף

1575 - 1488

 

רבי משה איסרלס, 

הרמ"א

1573 - 1520

 

 

 

 

בעלי השולחן ערוך

החולק על השולחן ערוך הוא כופר בכל התורה כולה

אין לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים

אודות שאלתו לאשר בזמן הזה רשות נתונה לכל אחד לעבור בכל עיר ועיר בלי מוחה, אם מהני עירוב ע"י צוה"פ כי הוי רה"ר שס' רבוא  בוקעים בה.

איננו אוכל להאריך בפלפול כי תש כחי ואור עיני גם המה אין אתי כבראשונה, ורק הנני לשאול, מה הרעש הזה ממה שמצא בספר חידושי הר"ן, הלוא גם באו"ח במקומו (סי' שמ"ה) בטו"ז מביאו, אע"פ כן, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים וגם הרמ"א והברכי יוסף ובאלי' רבה והפרי מגדים והשע"ת, כולם מביאים להתיר, ואין רצוני לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים כו'...ואין בכחי להאריך בפלפול וקצרתי, וד"ל. 
(שו"ת דברי חיים ליקוטים והשמטות מח"ב סימן ג').

תורתינו הוא תורת אמת ואסור לשנות אפילו אות אחת מדברי התורה"ק, וחייב למסור עצמו על זה, והאומר על פטור חייב או על חייב פטור הוה ככופר
בתורת משה דמה לי דיבור אחד ומה לי כל התורה.
 

 

דיבור של כפירה באות אחת בתורה הקדושה
יש לו דין יהרג ואל יעבור

רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע היה מרגלא בפומי' דברי הים של שלמה (ב"ק פ"ד ס"ט) והשלה"ק (מסכת שבועות): דתורתינו הוא תורת אמת ואסור לשנות אפילו אות אחת מדברי התורה"ק, וחייב למסור עצמו על זה, והאומר על פטור חייב או על חייב פטור הוה ככופר בתורת משה דמה לי דיבור אחד ומה לי כל התורה. (ועיין ויואל משה (מ"א אות ע"ו) שדיבור של כפירה באות אחת בתוה"ק יש לו דין יהרג ואל יעבור, וראה שו"ת דברי יואל (סימן צ"ז) דהחיוב להגיד האמת במסירת נפש ממש

 


 

 


רשימה קטנה של הספרים שתמצאו כאן


הבעל שם טוב זי"ע 

אמר שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, ויהיה עירבוב גדול שסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לאלפים ולרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב או הצדיק שהוא המן האמיתי.

עוד אמר: "בזע"ם תצעד ארץ"

ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות

ג' דברים אלו מחויב כל צדיק וצדיק למסור נפשו להשגיח על זה, ואם אינו מקיים ג' דברים אלו, הוא הוא ההמן האמיתי של העירוב רב  

 

 

 

 

 

קב הישר 

 

 

ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל

 

 

 

שכר ועונש בראשית

 

בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה.

 

 

שכר ועונש שמות חלק ב'

 

"אור הזוהר", גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש ותיקונים, וחכמת האמת, שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם העולם קיים, ועי"ז תמלא הארץ דעה את ה' באמונה. מעלתה – טהרתה -  קדושתה -  סגולתה. קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מידי שבוע בשבוע כל פרשת הזוהר. אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

 

 

תיקון הברית

 

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד

 

 

 

מקדש מעט הוצאה חדשה
 
 

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.

 

 

 

השבת בישראל כהלכתו

 

מבאר כי שמירת השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, ושכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס "שמירת שבת כדת" לקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה.

 


 

ספר "הדרך האמת"

לדעת מי הוא המנהיג האמיתי בישראל שיכולים להידבק אליו.

בו יתבאר שיטתו ודרכו של הבעל שם טוב זי"ע - הסימן לדעת מי הם הצדיקים האמיתיים? ומי הם הרע- בנים מן הערב רב שהדור סובל מהם, והם הם המעכבים ביאת המשיח

והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

ראה ברש"י חבקוק פרק ג' פסוק י"ב:

בזעם תצעד ארץ - לגרש שבעה עכו"ם. 

     

   

בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה.

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של
וועד העירוב דבארא פארק
ראש חודש תמוז תש"ס

(718) - 438 – 7411

 

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק

ראש חודש תמוז תש"ס

718 – 438 - 7411

 

 

ספר חי אנכי לעולם

דעתו האמיתית של רבינו הקדוש רבן של ישראל מרן מסאטמאר זי"ע

בנוגע מצות תיקון עירובין בעיר ניו יארק יע"א

יצא לאור על ידי התאחדות תלמידי רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל
ברוקלין ניו יארק, ניסן,  תשס"ג

 

 

 

 

 

בעיר קארקא
 

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות 

 

 


 

הערב רב בימות
המשיח

 בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא

 
הערב רב בימות המשיח חלק א
הערב רב בימות המשיח חלק ב
הערב רב בימות המשיח חלק ג

 

 


 

די שוחטים שטימע

SCHOCHTIM SHTIMME

ירחון חודשי

יוצא לאור על ידי
אגודת שוחטי עופות
דניו יארק רבתי

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די
אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי

שנה תרצ"ב – תרצ"ג

 


 

ספר שמירה טובה

 

 

מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. הרוצה לראות האמת יראה בקונטרס הקטן הזה, איך ירדנו אלף מעלות אחורנית בכשרות השחיטה, שהיה נהוג לפני ששים שנה כאן בארצות הברית. ומלגלה לנו סודות נפלאות שיכולים לראות עין בעין איך שאין כהיום רב אחד שיכולים לסמוך עליו על שחיטת בשר בהמה ועוף. עם הערות נחוצות מהמוציא לאור.


 

שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה חלק א

 

הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות.

 

 

 

 


?הבשר הכשר

 

 

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.


 

ספר מלאכת הקודש

לתולדות השחיטה והבדיקה
בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץ
ונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל


 

מדריך לכשרות 40

 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות


 

נפש ישעיה על מאכלות
אסורות חלק א

 

 

בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות

                                             

 

 

 


ספר הרידב"ז והכשרות

הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.

 


עלבונה של תורה חלק א

 

גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי'.תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו


 

ספר מקוה ישראל ה'

 

ספר מקוה ישראל ה'

יצא לאור בשנת תשס"ג

בשער - הקדמה על ידי חברה מעורר ישנים

 

על חיוב ושמירת תורת המקוואות  

 

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת על חיוב ושמירת תורת המקוואות

 


 

 


 

 

Published with the help of Jason Robert Kovan